onsdag den 13. marts 2013

Hvilken frihed har Jesus-troende jøder. J. G. bind 5


Kristen Bokproduksjon. OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630
TINGVOLL, NORGE. Tlf: 71531436.
Bind 5, side 499 „Jesu Genkomst“
(Hvilken frihed har de troende jøder ?)

JØDERNE SKAL FORTSAT HOLDE STORE DELE AF MOSELOVEN
I VANDRINGEN SOM TROENDE.

På apostel-mødet i Jerusalem år 49 50 efter Messias blev det bestem at de hedninge troende ikke var forpligtet på at holde Moseloven i vandringen som kristne. De hedninge troende skal holde den generelle del af Guds ordninger og Kristi lære, således som Paulus, Peter og Johannes fremstillede dem i deres breve.
Selv om der ikke er sagt noget om jødernes forhold til Moseloven på dette møde, kommer der tydeligt frem en række steder i Paulus’ breve at jøderne fortsat skal holde dele af Moseloven i vandringen som troende i den frie nådes tidsperiode. Som vi har set i kapitlet foran, holdt Paulus også Moseloven.
Vi skal i det følgende referere en del udsagn, hvor dette kommer tydeligt frem. ”men nu har de (de troende jøder) hørt sige om dig at du ude blandt hedningerne lærer alle jøder FRAFALD FRA MOSES og siger at de ikke skal OMSKÆRE deres børn, og ikke vandre efter DE GAMLE SKIKKE.” Ap. Gr.21,21.
”For omskærelsen har vel sin nytte om du (jøderne) holder loven, men er du en lovbryder, da er din omskærelse blevet til forhud.” Rom.2,25.
”Hvad fortrin har jøderne da ? eller hvad GAVN ER DER I omskærelsen (som er en del af Moseloven) ?” Rom.3,1.
For en jøde kræves der stadig to omskærelser, ikke for at blive frelst, men for at opfylde Guds planer med jøderne. Disse omskærelser er:
 1. FORHUDENS OMSKÆRELSE og
 2. HJERTETS OMSKÆRELSE. Se Romerne 2,25-29.

”Ophæver vi da loven ved troen? Langtfra! Vi stadfæster loven.” Rom.3,30.
”Men vi ved at alt det som loven siger, det taler den til DEM SOM HAR LOVEN (jøderne), for at hver mund skal lukkes og hele verden bliver skyldig for Gud.” Rom.3,19.
”Eller vi i ikke brødre (troende jøder) jeg taler jo til jer som kender loven (Moseloven) at loven hersker over mennesket så længe det lever?” Rom.7,1.
”De som er israelitter, de som barnekåret og herligheden og pagterne og LOVGIVNINGEN og Guds tjenesten og løfterne tilhører.” Rom.9,4.
”Israel derimod som søgte RETFÆRDIGHEDENS LOV, de fandt ikke frem til denne lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den ved tro, men ved gerninger, for de stødte an mod snublestenen.” Rom.9,31-32.
”Jeg mener: Kristus er blevet en tjener for de OMSKÅRNE for Guds sandruheds skyld, for at stadfæste løfterne til fædrene.” Rom.15,8. (Der er meget som tyder på at Romer brevet er skrevet til troende jøder.)
”en blev kaldt som omskåren men lader ikke forhud drage over, en er blevet kaldet som u-omskåren, han lader sig ikke omskære!” 1.Kor.7,18.
”og jeg er blevet som en jøde for jøderne, for at vinde jøder, for dem som ER UNDER LOVEN, som en som er under loven, for at vinde dem som ER UNDER LOVEN.” 1.Kor.9,20.
”Atter vidner jeg for hvert menneske som lader sig omskære, at han er skyldig at holde hele loven.” Gal.5,3.
”Men vi ved at LOVEN ER GOD, dersom nogen bruger den på LOVLIG VIS ( som loven skal bruges).”1.Tim.1,8.
Jøderne er fortsat forpligtiget på at holde dele af Moseloven i Vandringen som troende. Det som skete ved den frie nådes tidsperiode, var det forhold at loven blev ophævet eller tilsidesat som indirekte frelsesprincip. Moseloven som sådan er IKKE OPHÆVET, men den er OPFYLDT. Det er to forskellige ting. Jesus sagde det samme. ”i må ikke tro at jeg er kommet for at OPHÆVE, ELLER profeterne. Jeg er ikke kommen for at ophæve men for at opfylde.” Mat.5,17.
Dette udsagn af Jesus betyder 3 ting:
 1. Jesus gav os den RETTE TOLKNING AF MOSELOVEN. (Når en rabbiner var uenig i en anden rabbiners tolkning af loven, så sagde han: ”Du ødelægger loven.”
 2. Jesus opfyldte loven TIL ALLE MENNESKERS FRELSE.
 3. Jesus opfyldte og skal opfylde alt det som Moses og de andre profeter har PROFETERET OM MESSIAS.

Moseloven er ikke ophævet, men i og med at der er kommet i stand et nyt frelsesgrundlag og i og med at Jesus oprettede et nyt præstedømme i sin egen person, så skete der også en FORANDRING af loven. ”Omskiftes (forandres) præstedømmet, så forgå der jo nødvendigvis også en MSKIFTETSE AF LOVEN for sig.” Hebr.7,12.
”For da loven (de ofringer som loven foreskrev) har en skygge af de kommende goder, men ikke selve billedet af tingene, så kan der aldrig ved de offer som de hvert år frembærer, gøre dem fuldkomne som kommer med dem.” Hebr.10,1.
Mange af de ofringer, som loven foreskrev i Gamle-testamente, og som pegede frem mod forskellige sider ved Jesu forsonergerning, er ikke aktuelle i vor tid. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 3; om de Gammeltestamentlige offeringer.)
I 1000 års riget vil de forskellige ofringer komme ind igen som minde, underkastelses, stadfæstelses, renselses og gaveoffer for folket. Dette har vi BEGRENSET KUNDSKAP om i vor tidsperiode, og vi skal ikke uddybe det her. Jesus vil vise os alt dette ved sin genkomst. Esekiel, kap.40-48.
I og med at jøderne fortsat er bundet til dele af Moseloven i vandringen som troende, er det ikke rigtigt at samle jøder og hedninger indenfor den samme menighed. Dette er også et argument for at jøderne skal have deres EGNE FOSAMLINGER. Både troende jøder og hedninger, som lever i den frie nådes tidsperiode, hører med til det kristne legeme, men de skal have deres egne forsamlinger, hvor Guds tjenesten skal foregå i samsvar både med Moseloven og med Paulus’ lære.
Hvad som gæler loven, har den bestandig blevet betragtet som en ENHED. Med hensyn til indholdet af den plejer vi at dele den ind i 3 dele, og det er:
 1. Dekaloggen eller de ti bud.
 2. Sermoni loven med de forskellige højtider.
 3. Den civile eller juridiske lovgivning. (Gud har sat sit 3 stempel på loven.)

Hvad som gælder de ti bud, er de ikke ophævet for jøderne. I og med at sabbats bud er et integrer bud i 10 buds loven, så gælder sabbatbud-for jøderne den dag i dag.
Hvad der gælder sermonilovene, så er en del af offer lovgivningen tilsidesat i indeværende tidsperiode, for Kristi forsoning har gjort disse ofre overflødige. I 1000 års riget vil mange af ofrene komme tilbage igen.
Hvad som gælder lovene om højtiderne i Israel, så er de ikke ophævet, men i og med at Jesus, som er jødernes Messias, allerede er kommet, så har en del af dem fået et andet indhold. De fleste jøder ser ikke dette i dag, men når jøderne bliver frelst som folk og nation i den store trængsel, skal de også få et helt korrekt syn på deres højtider.
Hvad der gælder den civile lovgivning, så fungerer den delvis i Israel den dag i dag. Den er ikke ophævet.
På samme måde som de troende hedninger har sin frihed i Kristus til ikke at holde jødernes lov. HAR JØDERNE DEN SAMME FRIHED I KRISTUS TIL AT HOLDE DELE AF MOSELOVEN i den frie nådes tids periode.

Jøderne skal i indeværende tids periode holde følgende ting.:
 1. De skal praktisere omskærelsen af alle drengebørn.
 2. De skal spise kosher mad.
 3. De skal holde sabbatten som helligdag.
 4. De skal holde de forskellige højtider. De skal inkludere Jesu forsoning i dem.
 5. De skal klæde sig som jøder.

Hvad som gælder ofringerne, så er de ikke faldet bort, men de har fået en forandret betydning, og i og med at templet ikke er etableret endnu, så bæres de ikke frem i dag.
Når templet bliver etableret i fremtiden, så vil de Gammeltestamentlige offer komme tilbage igen. Jøderne vil udføre Gudstjenesten således som de gjorde før templets ødelæggelse i år 70 efter Messias.
Når Jesus kommer tilbage, skal han bygge et nyt tempel og vise jøderne det nye tempel tjeneste i 1000 års riget.

Opgave spørgsmål:

 1. Hvorfor blev der ikke sagt noget om jødernes forhold til Moseloven på apostel-mødet i Jerusalem?
 2. Hvad siger Paulus i sine breve om dette ?
 3. Hvilke 2 omskærelser må jøderne fortsat have ?
 4. Hvad mente Jesus da han sagde at han ikke var ”kommet for at ophæve loven og profeterne”?
 5. Hvorfor er det ikke rigtig at samle hedning troende og jøder i den samme menighed ?
 6. Af hvilke 3 dele består loven ?
 7. Hvad vil det sige at loven er en enhed ?
 8. Til hvem er loven givet ?
 9. Hvad er sermoni lovene ?
 10. Hvad er den civile lovgivning ?
 11. Hvilken frihed har de hedninge roende ?
 12. Hvilken frihed har de jøde troende ?
 13. Hvilke forskrifter i Moseloven skal jøderne holde i dag ?
 14. Hvad vil der ske med den Gammeltestamentlige Guds tjeneste når templet bliver genopbygget ?
 15. Hvordan vil offer tjenesten blive i 1000 års riget