tirsdag den 12. marts 2013

Karmel-blad 1947, Palæstina, zionismen ogFra Norsk: Karmel - blad 1947: Palæstina, zionismen og de kristne:
Indlæg ved H. Seligmann, på Karmel møde i Hillerød.

Når jeg i det flg. skal forsøge at give et indlæg over emnet: ”Palæstina, zionismen og de kristne”, så må jeg sige, at for mig stille sagen sig ganske enkel, for vi har mange uopfyldte løfter at ty til. Der en ganske enkelt ganske klart tale om en geografisk samling i fædrenes land og på samme tid en hjertes omvendelse.
Fra Guds side er alt klart. Det er os kristne såvel som jøder, som , ved at spænde ben under hverandre ved sær-sætninger, giver anledning til de store og vanskelige problemer. Det er ikke kun i de store politiske, men også i den teologiske verden at der er uenighed om sagen. Og man giver ikke den mest berørte part af sagen – jøderne- tilstrækkelig forståelse og imødekommenhed overfor mange berettige krav og forventninger.
Med kristnes øjne kan zionismen, i hvert fald ikke i dens nuværende form, være en løsning af selve jødespørgsmålet. Politisk har den selvfølgelig forsøgt, og gør det fremdeles-at løse det brændende problem, For millioner af jøder har Palæstina som ”Fædrenes land” fået en ny og uhyre stor betydning. Interessen for landet har aldrig været svigtende under hele landflygtigheden.
Jeg tror at kunne sige, at alle jøder ser med velvilje på Palæstina-projektet, også assimilationerne, selv om de ikke tænker på selv at bosætte sig der. Det vil hjælpe både dem som kommer, og dem som forbliver hvor de er, for det betyder nu så meget med et fædreland og en myndighed som tager sig af ens sag medens man er i udlandet.
At Gud i zionismen har en finger med i spillet, er ganske klart. Han bruger den til at fremme sine planer, idet han på ny minder dem om at de er jøder. Derved sætter han en stopper for at jøderne går op i og assimilerer sig med de kulturfolk hvoriblandt de lever.
I tiden efter den franske revolution, da jødernes ligestilling og ligeberettigelse med de øvrige borgere i mange af Europas lande efterhånden begyndte og ghetto - murene faldt, opstod der for jøderne en stadig stigende assimilation. Jøderne forstod rigtig at værdsætte den franske revolutions slagord: ”Frihed lighed og broderskab”. Det var jo netop noget de længtes efter. De gik med liv og sjæl op i det europæiske kulturliv med dets goder, så de var fulde af kulturoptimisme.
For en stor del bestod ligeberettigelsen desværre blot på papiret. Først når man lod sig døbe, blev man helt anerkendt og kunne opnå stillinger i det offentlige liv. Den meget kendte tysk-jødiske forfatter Henrich Heine udtrykte det således: ”Dåbsattesten er entrebilletten til den europæiske kultur”.Tænk at noget sådant har kunnet finde sted. Tænk hvor helt anderledes det ville have gået jøderne om de havde mødt noget mere af levende kristendom og levende kristne og var blevet grebne af det. Men kirken og kristenheden havde i de 1900 år gang på gang korpromineret sig og hvad er der ikke kommet af lidelser og forfølgelser mod jøder i Jesu – navn. Vi behøver blot at tænke på korstogene og inkvisitionen. I den forbindelse er det interessant at læse hvad prof. Regin Prenter skriver i en artikel om antisemitismes historie:
I middelalderens Europa kunne jøderne ikke være jordbesiddere. Allerede ved overgangen fra Oldtiden til Middelalderen blev Jøderne trængt ud af Godsejernes stand ved forbud mod mod, at Jøderne købte kristne slaver. Derved blev det vanskelig for Jøderne at drive landbrug i stor stil. Tendensen til at søge til byerne blev herigennem yderligere forstærket. Og i byerne kunne Jøderne i længden ikke klare sig som håndværkere, da der i middelalderen organiseres håndværker i laug og gilder, og disse organisationer havde en så udpræget kristelig og kirkelig karakter, at jøderne ikke kunne blive medlemmer i dem. Dermed var jøderne også udelukket fra håndværket. Så blev kun pengeforretningerne tilbage. Og her kom jøderne til at udfylde en mangel. Efterhånden som naturalier - husholdningen afløstes af pengehusholdning, blev der brug for folk, som kunne stille kapital til rådighed mod rentebetalinger. Efter kirkelig ret var rente- takning forbud. Jøderne som ikke var bundet af kirkelig ret, kunne dermed få en cancer som pengeudlånere. Dertil kom, at jøderne var nødt til at sikre deres tilværelse ved hjælp af penge. Når de uhyggelige jødeforfølgelser satte ind, havde de kun en udvej: at søge beskyttelse hos en fyrste, eller hos kirken.. Og for denne beskyttelse måtte de betale. På denne måde blev Jøden et godt skatteobjekt for fyrste og pave. Og disse sidste blev økonomisk interesseret i, at jødehadet blev vedligeholdt. Hvis der ikke var noget jødehad, behøvede jøderne ikke deres beskyttelse, og de ville ikke få den indtægt.
Hertil kom, at kirken fra tid til andenerklærede alle jødiske tilgodehavender for ugyldige. Paven havde brug for adelens og fyrsterne støtte til sine korstoge. Derfor var han ikke interesseret i , at de var gennem-forgældede. Og det hjalp jo temmelig godt, når gælden til jøderne fra tid til anden kunne annulleres. Middelalderens største teolog, Thomas fra Aquino, gav den teologiske begrundelse for denne praksis ved at hævde, at fyrsterne havde ret til at konfiskere jødernes formue, for den var erhvervet på uærlig måde, nemlig ved renteberegning. Således var jøderne uhyre praktiske at manøvre med i det middelalderlige samfund. De var nødsaget til at drive pengeforretninger, fordi ingen anden udvej var åben for dem, og fordi de måtte have midler til at købe sig beskyttelse hos de mægtige. Når de så havde tjent penge til det formål. Hvad havde jøden så andet at gør end at give renteskruen endnu en drejning?
Hvad er jøden snuhed i penge-forretninger og hans såkaldte pengegriskhed andet end den naturlige følge af den politik, kristenheden århundreder igennem har før overfor Jøden?

Det var i den mørke middelalder, siger man til forsvar. Ja, men på baggrund af en højt udviklet kultur og civilisation er det vi har set for os i de sidste år langt værre. Og ikke nok med det. På trods af alt det som skete, at 6 millioner jøder, ca.35% af jordens jødiske befolkning og 80% af Europas jøder er blevet udryddet, så findes den ansvarlige antisemitisme i endnu mere forstærket form i Europas land. Den kommer også til udtryk i Palæstina-politikken, selv om det sker på en egen måde
Det er for jøderne den største skuffelse og danne baggrunden for alle desperate handlinger. Og modstanderne fremviser disse i stor stil for at dække over vanskelighederne i storpolitikken og jøderne er atter syndebukken. Under forfølgelserne havde de endnu håbet, men nu er det næsten ude med det. Det må give os noget at tænke på, både jøder og kristne. Om mon dog ikke i hvert fald jøderne efterhånden får øjnene op for der er en Gud alene vi skal sætte vor lid til og ikke til storpolitikken og materialismen eller andre ideologier. Zionismen må tilegne sig den åndelige nationalisme som den alene har behov for.
Det er så glædeligt at se så mange Karmel- venner som er optaget af netop denne alvorlige sag i det store problem som hedderIsrael i dag”. Jeg har fået et referat af en samtale som vor ven Faye Hansen havde med en jøde nede i Palæstina. Manden klagede over de kristnes adfærd. Faye Hansen prøvede at fortælle jøden at der også fandtes virkelige kristne – ja, tak, sagde jøden. Dem kender jeg. De er de værste!- Og så fortalte han om de oplevelser han havde fra Ukraine om progromere derned og hvordan de katolske præster netop var ledere af disse progromær. Disse blev ofte iværksat af myndighederne for at aflede folks utilfredshed med tilstandene. Så var det så nemt at give de ubeskyttede jøder skylden. Og manden mente ganske sikkert at ”en præst måtte da være en virkelig kristen”
En from jøde som jeg engang havde en samtale med om myndigheden i Jesu ord og hans storhed, svarede mig: ”Det er jo netop denne Kristus som er skyld i al den ulykke som kommer over os gennem hans bekendere – og hans ord skal jeg tro på ?” Så meget har kristenheden skygget for Kristus, at de ikke kan få øje på ham. Det er den største og varige lykke at være en frelst kristen, men der følger også med et stort ansvar overfor jøderne. Når kristne er vågne også på dette punkt, så vil også jøder i berøring med disse kristne få åbnet øjnene.
Men tilbage til assimilationen. Den greb stærkt om sig. Så da Theodor Herzel for akkurat 50 år siden afholdt den første zionist-kongres i Basel og forkyndte det zionistiske program, da vakte det stor modstand i jødiske kredse i Vesteuropa . Jødernes emancipation var den rette løsning af jødespørgsmålet. De ortodokse jøders modstand skyldtes mere religiøse argumenter, Zionismens neutralitet overfor religionen og den enkeltes gudsforhold, føltes som en vanhelligelse. Intet sted er nation og religion knyttet så stærkt sammen som i jødedommen. Så var det vel også de ortodokse jøders forventning af forjættelsernes opfyldelse – det at Gud selv ville samle dem og føre dem tilbage til landet, som var medvirkende til modstanden. Det var farisæernes trofasthed der fastholdt loven og læren-fremfor at opnå fordeler menneskelig set. Også indenfor disse kredse blev der vundet en del tilhængere, som ved siden af det nationale lagde hovedvægten på at leve efter de religiøse forskrifter og traditioner, for ikke at vanhellige landet. Dette standpunkt kan vi som kristne vurdere positivt, og vi må inderlig håbe at zionisterne snart må erkende, at de ligesom andre folk kan stå neutralt overfor religionen, denne væsentlige faktor for Israel som Guds folk. En jøde uden tro på Gud, er dybest og historisk set et paradoks. En rabbinsk røst for 15 år siden opfordrede stærkt til indvandring i Palæstina af ortodokse jøder for at gennemsyre zionismen og for at stands vanhelligelsen af landet. Det huskes nemlig godt i disse kredse, at deres egen skyld og synd har været årsagen til deres fordrivelse fra landet i år 70, selv om de endnu ikke kan se hovedskylden, forkastelsen af evangeliet. Men zionismen er en ung og kraftfyldt bevægelse, og vi må med respekt anerkende dens store fortjenester, selv om vi synes den mangler det væsentligste i sit program. Er det ikke bedre at søge at komme på talefod med den, frem for at stå afvisende og lade dem sejle deres egen sø? Og så bagefter sige: sagde jeg det ikke? - Mon ikke Karmel også her har en væsentlig opgave? - - Den ortodokse jødedom kan jo bedre modstå assimilationen og den oftest dermed følgende irreligiøsitet, fordi den har bevaret sine åndelige værdier