lørdag den 16. marts 2013

Matt. Evang. De sad på Mose stole. O.E. Inderg.


MATTEUS EVANGELIET KAPITEL 23. Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge.
Kristen Bokproduksjon. Jesu forhold til farisæerne og de skriftlærde. Del 3. Vers 1-12:
Jesus talte til folket og sine disciple om farisæerne og de skriftlærde. De sad på Moses stol og derfor så skulle folket gøre og holde alt det, som de bød dem, men efter deres gerninger skulle de ikke gøre, for de gjorde ikke det som de sagde. De bandt svære byrder på mennesker, men selv ville de ikke bære disse byrder. (v.1-4.)
Der er to forskellige forklaringer på hvorvidt jøderne skulle gøre alt, det som farisæerne og de skriftlærde bad dem gøre
 1. De skulle gøre det så længe det var i samsvar med den skriftlige Torah.
 2. Der er også en mulighed for at første del af vers 3 er galt oversat i vore Bibler. Bare ved at flytte på nogle ord i en sætning, bliver betydningen en helt anden. Den bliver da: "På Moses stol sidder de skriftlærde og farisæerne. I gør derfor alt det som de byder jer, men gør ikke efter deres gerninger."
Jesus kunne umulig opfordre folket til at de skulle holde alt det, som de skriftlærde og farisæerne bød dem, for han var ikke enig i en række af deres lære sætninger. Jesus godtog bare Moses Torah. Han godtog ikke den mundtlige Torah. Farisæerne og de skriftlærde mente at den var lige så vigtig som den skrevne Torah.
At de skriftlærde og farisæerne sad på Moses stol, betyder ikke at det var dem som skulle have siddet der. De havde efterhånden taget denne plads. Fra Esras tid og fremover var det præstene som udlagde Torahen for folket, men efterhånden blev det de skriftlærde med deres forskellige skoler.
Selve begrebet "Moses stol" betyder to ting.
 1. I enhver synagoge var der en stol, som blev kaldt for Moses stol, Når de skriftlærde underviste eller udlagde Torahen, så sad de i denne stol. Når de læste op far Torahen, så stod de op.
 2. Dette udtryk betyder også at de havde autoritet til at udlægge Torah for folket. 
De fleste skriftlærde var farisæer, men det var ikke alle skriftlærde som var farisæer. På Jesu tid var der ca. 6000 skriftlærde i Israel. De så ned på folket og læssede store byrder på jøderne, men folket skulle ikke bryde sig om dette, så længe som det ikke harmonerede med Moses Torah.
Farisæerne og de skriftlærde gjorde alle deres gerninger for at folket skulle lægge mærket til dem. De gjorde deres minde- sedler og deres dusker store . De ville sidde øverst ved gæstebudene og have de bedste pladser i synagogerne. De ville hilses på når de var uden på gaderne, og de ønskede at blive kaldt "rabbi" af folket. (v.5-7.)
I flg. Moses Torah skulle jøderne binde Guds ord på sin hånd og sit hoved. Dette tog jøderne bogstaveligt. På Jesu tid bar jøderne med undtagelse af karaiterne dele af Torahen på deres kroppe. De vers som de bar var: 2.Mos. 13,1-10 og vers 11-17. 5.Mos. 6,4-9 og 11,13-21. Disse afsnit blev skrevet på pergament på hebraisk med blæk. Disse Skrift-steder blev lagt i 2 æsker og holdt på plads af remmer. Disse blev kaldt for "bønne remmer".
Det almindelige folk havde disse bønneremme på blot under bøn, men farisæerne og de skriftlærde bar dem hele dagen. Ved siden af dette havde de også 4 bønneknuder på yderkanten af kappen. Disse blev kaldt for "zizit". De skriftlærde og farisæerne kunne ikke få nok af anerkendelse af folket. De ville have de bedste pladser ved gæstebordet og i synagogerne. De ville have hilsener på gaden og kaldes for "rabbi" af folket.
Selve ordet "rabbi" betyder "min lærer", "min hersker" eller "min store". Ingen af profeterne havde brugt disse tituleringer. Hverken Shammai eller Hillel brugte den. Det bliver hævdet at den første om brugte titlen var Gamaliel. Der var 3 former af ordet, og de var "rab" og "rabbon", som betyder "mester", "min mester" og "vor mester". Titlerne gav udtryk for forskellige grader af værdighed.
Når det gælder titlen "rabbi", så var denne en ny titel i Israel. Det var blevet mode at give de skriftlærde og farisæerne, disse titler .Jesus gik imod det. Det var bare Jesus som skulle være lærer for den messianske menighed. Det betød at farisæerne og de skriftlærde havde ingen autoritet over denne forsamling.
Videre sagde Jesus til sine disciple at ingen af dem skulle bruge titlen "rabbi", for det var bare Jesus som var rabbi. De skulle være "brødre".
De skulle heller ikke lade nogen i Israel kalde dem for "far" (åndelige far), for det var Gud som var deres far. De skulle heller ikke lade nogen kalde dem for "lærer", for Jesus var deres lærer, for den som ville være den største af dem, skulle være "tjener". Den som ophøjede sig selv, skulle blive fornedret, men den som fornægtede sig selv, skulle blive ophøjet. (v.8-12.) At ingen skulle blive kaldt for far, går naturligvis ikke på forholdet mellem barn og forældre, men det går på det åndelige far udtryk. Det var bare Gud som skulle have denne titel.
Jøderne skulle heller ikke bruge titlen lærer, for det var bare Jesus som skulle være deres lærer. Dette betyder ikke at Jesus ikke anerkendte det lærerembede som f.eks. Peter og de 12 havde, for det var også indstiftet af ham, men det betød at Jesus skulle være DEN ØVERSTE LÆRER. Det som de andre lærte, måtte ikke komme i konflikt med det som Jesus lærte. Jesus gentog at den som ville være den største iblandt dem, skulle være tjener, den som ophøjede sig selv, skulle blive fornedret. Det er den ydmyge Gud giver nåde.
Således er det også i den paulinske lære. Vers 13:
Her begyndte Jesus de 8 ve råb over farisæerne og de skriftlærde. De svarer til de 9 saligprisninger, som er beskrevet i Mat. 5,3-11. Det græske ord for "ve" er "ouai", og det giver også udtryk for "sorg". Gud ønskede ikke at straffe farisæerne og de skriftlærde. Han ønskede at frelse dem, men når de ikke ville tage imod, så må han dømme dem for det.
DET FØRSTE VE-RÅB.
Det første ve råb gik på det forhold at farisæerne og de skriftlærde stængede Guds rige for jøderne. Med sin fornægtelse af Jesus som jødernes Messias og deres mange tillæg til Mose Torah, så hindrede de mange jøder at indgå i Riget for Israel, og selv så ønskede de ikke at indgå i dette rige.
DET ANDET VE-RÅB. Vers 14:
Det andet ve råb gik ud på at farisæerne og de skriftlærde tilegnede sig andres ejendom gennem bedrag. De havde kendskab til Torahen, og mange enker kom til dem med spørgsmål og ejendom ifm. dødsfald at deres ægtefælle. Farisæerne og de skriftlærde kunne påvirke enkerne, således at de bortgav deres ejendomme til dem og ikke til dem som retmæssigt skulle have dem, og det er arvingerne. De blev også kritiseret af Jesus fordi de holdt lange bønner for syns skyld. De gjorde det for at andre kunne se det, og ikke fordi de ønskede at samtale med Gud.
En del af farisæerne bad en time før bønnen i synagogen og en time efter. På grund af at der var 3 bønnetimer, så bad de 9 timer for dagen. Jesus havde forøvrigt sagt at jøderne ikke skulle bede de lange bønner. Det var hedningerne som gjorde det, og de troede at når de bad lange bønner, så blev de bønhørt af deres guder. Jesus lærte jøderne at bede Fadervor: Mat. 7,9-13. Det var nok for dem at bede denne bøn.
Vi som hører til den paulinske kristendomsforståelse, beder også ofte Herrens bøn, og der er ikke noget galt i det, men det er ikke en bøn som først og fremmest angår os. Det var en bøn som angik jøderne, og som tog sigte på at bevare dem som troende jøder i den messianske forkyndelse. Denne bøn tager også sigte på at bevare jøderne i den trængselstid som ligger foran. De fleste af os som beder denne bøn, ved ikke hvad den går ud på. (Se min kommentar under Mattæus 7,9-13.)
DET TREDIE VE-RÅB. Vers 15:
De skriftlærde og farisæerne var ivrige efter at vinde proselytter blandt hedningerne for deres tro. Der var mange hedninger som var tiltrukket af denne tanke, at der bare var EN GUD i en verden som var fyldt af afguder. Disse hedninger var de såkaldte "Gud frygtige" eller "de som dyrker Gud". Disse var ikke gået over til jødedommen.
Dem som var gået over til jødedommen blev kaldt for "proselytter". Selve ordet proselyt betyder "en som er kommet over til" eller "en som er nær". Der var 4 typer proselytter, og det var:
 1. "Portens proselytter". Det er på hebraisk "Ger ha-ahaar". De forpligtigede sig på de 7 Noakistiske bud. De stod i porten ind til Guds rige.
 2. Der var de hedninger som boede blandt jøderne. De blev kaldt for "Ger toshabah".
 3. Der var "retfærdighedens proselytter". De blev kaldt for "Ger hatszedek".
 4. Der var "pagtens proselytter". De blev kaldt for "Ger haberrith".
De to førstnævnte grupper behøvede ikke at tage vanddåben eller lade sig omskære.
"Retfærdighedens proselytter" måtte tage vanddåben og omskærelsen.. Efter at det var sket, blev de "pagtens proselytter". De forpligtigede sig på at holde hele Mose Torah. (Se min bog: Kristendommens Jødiske Rødder, s. 355.)
De skriftlærde og farisæerne arbejdede ihærdigt for at hverve hedninger til proselytter. De rejste både over hav og land, for at få tag i disse mennesker , og når de havde gjort vedkommende til en proselyt, så gjorde de ham til "et gehennas barn", som var to gange værre end dem selv.
De som blev gjort til proselytter, blev værre end deres læremestre med hensyn til det læremæssige.
Når jeg fortrækker at bruge ordet "gehenna" fremfor ordet "helvede", så har jeg begrundet det før. "helvede" er ikke et jødisk ord, men det er et ord som forekommer i den norrøne mytologi. Det er bedst at bruge de hebraiske ord, når man skal arbejde med de bibelske tekster.
DET FJERDE VE-RÅB. Vers.16-22:
Jesus kaldt farisæerne og de skriftlærde for blinde vejledere. De lærte at om nogen sværgede ved templet, så var denne ed ikke bindende, men den som sværgede ved guldet, som var i templet, var bundet til eden. Jesus spurgte dem: Hvad er størst, guldet eller templet , som helligede guldet ? (v.17-19.)
Dette var ikke det guld som blev brugt til at udsmykke templet, og som derfor var en del af templet, men det var gaverne som blev givet til templet. Farisæerne og de skriftlærde mente at de var mere værd end selve templet, og at eden skulle sættes ifm. gaverne og ikke med templet selv, hvor Gud "boede".
Guldet havde ingen herlighed i sig selv, men på grund af at det var pladsseret i templet, så fik det del i templets hellighed.
Selve ordet "hellig" er på græsk "hagios". Det betyder "noget som er adskilt til et bestemt formål". Det betyder ikke "uden synd", men det betyder at det skal have en bestemt funktion i Guds tjenesten.
De sagde videre at om nogen sværgede ved alteret i templet, så var det ikke noget at bryde sig om, men om nogen sværgede ved offergaven, som lå på alteret, da var han bundet til eden. Jesus spurgte dem om hvad som var størst – gaven eller alteret ? (v.18-19.)
Problemstillingen var den samme som den som Jesus tog op i versene 16-17. Han brugte her et andet eksempel. Farisæerne drejede helt rundt som kunne binde en ed. De mente at det var de sekundære ting, som kunne binde eden, og ikke de primære.
Jesus sagde videre til dem at den som sværgede ved alteret, sværgede ikke bare ved alteret, men ved alt det som lå på alteret, og den som sværgede ved templet, sværgede ved det og ved Gud, som "boede" i templet. Den som sværgede ved himmelen, sværgede ved Guds trone og ved Gud, som bor der. (v.20-22.)
Man kunne heller ikke skille den ene del fra de andre. Alt som lå på alteret var hellig, for alteret giver det sin hellighed og renhed.
Den som sværger ved templet, sværgede ikke bare ved templet, men også ved Gud som "boede" der. Det gik ikke an at udskille det som havde med Guds rige at gøre. Det ene bandt eden ligeså meget som det andet.
Den som sværgede ved himmelen, sværgede ved Guds trone og ved ham som sad dertil trods for at Guds trone var større end selve himmelen, så gik det ikke an at adskille disse ting, således som farisæerne og de skriftkloge gjorde det. De ønskede ikke at se helheden i Guds ordninger, men de ønskede at opdele Guds ordninger og finde smuthuller, hvor de selv kunne berige sig.
DET FEMTE VE-RÅB. TIENDES BETYDNING. Vers 23-24:
Farisæerne og de skriftlærde gav tiende af mynte, anis og karve, men de brød sig ikke om det som vejede tungere i Torahen, og det var, barmhjertighed og trofasthed. Man burde give tiende og gøre det som var ret. (v.23.)
I flg. Torahen skulle der gives tiende af olie, frugt, korn og fæ. Farisæerne havde bestemt at der til og med også skulle gives tiende af grøntsager. Talmud siger at til og med urterne i køkkenhaven skulle der gives tiende af.
De urter som her er nævnt var af lille værdi. "Mynte" var en urt, som man plejede at strø på gulvene i husene og i synagogerne. Den var vellugtende. "Anis" var det samme som Dil. "Karve" var et krydderi som blev brugt meget.
Selve ordet tiende kommer af det hebraiske ord "maaser". Det tilsvarende græske ord er "apodekato". Det betyder "en tiendepart af". Dette skulle gives tilbage til Gud som en leje for jorden. Den tilhørte Gud. Det var levitterne som fik tiende, for de havde ikke noget jord i Israel. De skulle give 10% af det til præsterne: 4.Mos. 18,21 Det var bare jordbrugsprodukter som var dyrket i Israel, som der skulle betales tiende af. De jøder som boede i diasporaen skulle ikke betale tiende: 3.Mos. 27,30-34.
De som drev andre erhverv end jordbrug, skulle ikke betale tiende, f,eks. Sømænd, fiskere, minearbejdere, soldater, vævere, handelsmænd, politiker, åndelige ledere og præsterne skulle ikke betale tiende.
En bonde som blot havde 9 dyr, skulle ikke betale tiende, for det var blot "det som gik under hyrdestaven", som skulle være belastet med tiende: 3.Mos. 27,31.
Den jødiske bonde kunne heller ikke tage tilbage eller bytte ud den tiendedel af dyrene, som gik "under hyrdestaven". Man kunne heller ikke bytte til et frisk dyr med et sygt dyr.: 3.Mos. 27,33.
Det var strafbart at nogen andre end medlemmerne af Levi stamme tog imod tiende. Personer som profeterne, de religiøse ledere eller kongerne kunne ikke tage imod tienden.
Jesus bad ikke sine tilhængere om at de skulle betale tiende til ham, for han var ikke af Levi stamme. Han var af Juda stamme: Hebr. 7,14.
Heller ikke Peter eller Paulus kunne kræve at deres tilhængere betalte tiende til dem.
Jøderne praktiserer heller ikke tiende i dag, for der er ingen Levitter i Israel i dag. Templet er ødelagt og præstetjenesten ligeledes. De jødiske rabbiner ved godt at indkræve tiende i dag er ulovlig, som betyder "mod Torahen". (mange af disse punkter er taget fra Ken Lawsons artikel: Fakts om tiende. The Berean Searchelight, November 2003.
Til trods for det er der mange trossamfund som pålægger sine medlemmer at betale tiende af deres indtægt. De referer specielt til det som står i Malakias 3,7-10, hvor der står: "Lige fra jeres fædres dage har i veget fra mine love og ikke holdt dem. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Herren, hærskarernes Gud, siden i raner fra mig ? Og i siger: Hvad har vi ranet fra dig ? TIENDE og DE HELLIGE GAVER. Forbandelse har ramt jer, og fra mig raner i, ja hele folket. Bær HELE TIENDE ind i forgårds huset (i templet), så der kan findes mad i mit hus (templet), og prøv mig på denne måde, siger Herren, hærskarernes Gud – om jeg ikke vil åbne himmelens sluser for jer og udøse velsignelser over jer i rigelig mål."
Det er helt gal brug af Skriften, når man tager dette Skrift-sted til indtægt for at de troende i dag skal betale tiende.. Man kan ikke tage Bibelord som hører med til en halt anden tidsperiode, og pladssere det i menighedens tid. I vor tid er de velsignelser som vi får, ikke betingede, men ubetingede. Vi får alt af GUDS NÅDE og ikke på grund af at vi giver tiende.
Der er meget ubibelsk teologi som bliver forkyndt i vore forsamlinger, og hovedgrunden til dette er at forkynderne ikke vil skille mellem tidsperioderne. Særlig gælder det forskellene mellem Israel og den kristne menighed.
Paulus sagde meget om at den kristne menighed skulle give penge til den kristne tjeneste, men han bandt det aldrig op mod Mose Torah: 1.Kor. 9,11. 2.Kor. 9,6-8.
Jesus sagde videre til farisæerne og de skriftlærde at de skilte myggen fra, men at de slugte kamelen. (v.24.)
De strengeste af dem adskilte vinen, eddiken og andet flydende, således at de ikke skulle drikke noget som var urent. De krævede uvæsentlige ting, men de overså det som var af større betydning i Torahen.
Både myg og kamelen var urene dyr i flg. Mose Torah. Jesus nævnte et af de mindste og et af de største dyr, som jøderne kendte til. Et gammelt bud blandt jøderne lød således: "den som dræber en flue på sabbatten, er lige så skyldig som den som dræber en kamel."
DET SJETTE VE-RÅB Vers 25-26:
Farisæerne og de skriftlærde rensede fadet udvendig, for at de skulle være ceremoniel rene. Fadene her står symbolsk for legemet. De mente at synden kom ind i et menneske fra ydersiden, men det gjorde den ikke ifølge Jesu lære. Den kom fra hjertet.
Et legeme som bare har del i den ydre renhed, er fyldt af "rov og griskhed" på indersiden. Det græske ord som er brugt for "griskhed" er "akrasias". Ordet er bl.a. brugt om ægtefolk som ikke magter at leve i afholdenhed på det seksuelle område: 1.Kor. 7,5.
Jesus brugte entalsformen i vers 26: "Du blinde farisæer". Dette gjorde at sagen blev mere personlig og alvorlig. En måtte først rense legemet indvendig. Da først havde en mulighed for at den ydre side ved legemet også blev rent.
Både den messianske og den kristne menighed er rene i det som Jesus gjorde for os. Begge menigheder er "I Kristus", men til trods for det så finder vi alligevel et dobbelt retfærdigheds- og hellighedsbegreb hos den messianske menighed. Grunde til det er at disse to menigheder tilhører hver sin tidsperiode.
I rigets tidsperiode blev der stillet krav til jøderne at de skulle opfylde Mose Torah i vandringen som troende. Dette krav blev ikke stillet til den kristne menighed. Fokuser – er blevet forandret fra kravet om opfyldelse af Mose Torah – til Den Hellige Ånds gerning i den troendes liv. Alt dette har vi når vi er "i Kristus".
I den kristne menigheds tidsperiode bliver menneskene frelst bare ved tro. De kan tabe hele nådelønnen, men alligevel blive frelst, "om ens værk brænder op, da skal han tabe lønnen, men selv skal han BLIVE FRELST, dog som gennem ild.": 1.Kor. 3,15.
Således er det ikke i den messianske menighed. Der bliver stillet krav til de troende både når det gælder frelsen og vandringen: Joh. 15,2. Mat. 5,8. Hebr. 12,14.
Formår vi at se forkellene på frelsesprissipperne i den messianske forsamling og i den kristne menighed, eller har erstatnings – sammenblandings – teologien ,ødelagt vore åndelige indsigt ?
DET SYVENDE VE-RÅB. Vers. 27-28:
Jøderne plejede at kalke gravene, således at de skulle vide hvor de var, og ikke blive urene ved at komme i nærheden af dem. Ifm. påskefejringen blev gravene i Jerusalem kalket, således at pilgrimmene skulle se hvor de var og ikke blive urene. Jesus sammenlignede farisæerne og de skriftlærde med disse grave. Udvendige var de fine at se til, men indvendig var de fulde af dødningeben og al urenhed.
Overfor jøderne syntes farisæerne og de skriftlærde at være retfærdige, men Jesus så deres DOBBELTHED. De var fulde af hykleri og uretfærdighed på indersiden.
Den som ville få del i Riget for Israel, den måtte være ren indvendig, og det var bare troen på Jesus som kunne skabe denne renhed: Mat. 5,8.
DET OTTENDE VE-RÅB. Vers 29-39.
De skriftlærde og farisæerne byggede fine grave til profeterne og de retfærdige. De påstod at dersom de havde levet på profeternes tid, da havde de ikke kommet til at blive medskyldige i profeternes blod.
I og med at de kaldte disse u-gerningsmænd for "fædre", så var de selv af samme kvalitet som dem. Til slut opfordrede Jesus dem til at fylde op det mål af synd som deres fædre havde. (v. 29-32.)
Ved foden af Oliebjerget var der mange grave fra gammel tid. Efter traditionen skal både Sakarias, Absalon, Josef og Jakob være gravlagt her.
De tog offentlig afstande fra det som deres fædre havde gjort, når de dræbte profeterne og de hellige. Det er mulig at de mente det, men Jesus som gennemskuede dem, sagde at de var af samme kvalitet. De kom til at gøre det samme.
I tillæg til dette kaldte de også disse manddrabene for deres "fædre". (v.30.)
Jesus opfordrede dem til at lægge deres synder til fædrenes synder, således at syndemålet kunne blive fuldt, således at dommen kunne komme. Det ord som her er brugt for syndefaldet, er "metron". Det betyder "mål", "kvantum" eller "mængde". Dommen kom også i år 70 e. Messias. Vi ved at når synden er fuldmoden, kommer dommen.
Dette mål af synd fyldte de op da de forkastede og dræbte Jesus og siden apostlene.
Jesus kalder dem for slanger og ormebørn. De kunne ikke undslippe gehennas dom, for de kom til at ihjelslå og korsfæste mange af de profeter, skriftlærde og vismænd, som Gud ville sende dem. De skulle forfølge nogle af dem
I deres synagoger og forfølge dem fra den ene by til den anden, således at de retfærdiges blod, som var udøst helt fra Abel og til Sakarias, som de slog ihjel mellem templet og alteret, skulle hævnes på dem. Alt det blod skulle komme over denne generation. (v.33-36.)
De kunne ikke undfly eller flygte bort fra gehennas straf og dom, for de kom til at forfølge, jage, slå ihjel og korsfæste de hellige, som Gud sendte til dem på samme måde som fædrene havde gjort. Det begyndte med drabet på Johannes og Jesus. Det fortsatte med drabet på Stefanus. Ap. Gr. 7.
Hele denne tid frem til år 70 var en sammenhængende historie om drab på dem som Gud sendte til jøderne.
Efter år 70 og frem til Bar Kochba oprøret i 132-135 blev det endda værre for jøderne.
Alt blod som var udøst fra Abel og frem til Sakarias skulle blive hævnet på denne generation. Når synden er fuldmoden, kommer dommen. Denne generation var den værste, for den forkastede til og med Jesus.
Desuden måtte dommen komme i en bestemt generation.
Dersom jøderne havde ønsket det, kunne de have brudt forbandelsen som lå over den jødiske nation. Det kunne de have gjort ved at omvende sig og komme tilbage til Torahen og troen på Jesus. Vi ved at Guds nåde er over 1000 led for de som elsker Herren, men vi ved også at der kommer en særlig straf over børn (når de bliver voksne) indtil den tredie og fjerde generation for de som hader Gud. 2.Mos. 20,5-6.
Dette gælder reglen for staf og velsignelse for jøderne, og dette må ikke sammenblandes med de åndelige regler for den kristne menighed.
Dette er også blevet gjort. Der er i det hele taget ikke den ting, eller det forhold i Bibelen, som ikke er blevet sammenblandet. FORVIRRING ER ERSTATNINGSTEOLOGIENS PRIS..
Abel var den første som led uskyldig død på grund af sin tro og den sidste var Sakarias. Han er omtalt i 2.Krøn. 24,21. Dette var ikke profeten Sakarias, for den hebraiske Bibel blev afsluttet med 2. Krønikebog og ikke med profeten Malakias.
Denne dom skulle komme over "denne slægt", som er det samme som "denne generation". En generation i bibelsk betydning er 40 år. 40-tallet er også tallet for "prøvning". Det er ikke bare enkeltindividerne som må prøves. GUD PRØVER OGSÅ GENERATIONERNE.
Gud havde giver jøderne mange forvarsler om at dommen ville komme over jøderne. Ca. 40 år før templets ødelæggelse skete en del interessante og for jøderne chokerende ting i templet:
 1. Det røde klæde, som jøderne lagde ud på Yom Kippur, og som skulle symbolisere deres synder, blev ikke hvidt som før. Det forblev at være rødt. Det betød at synderne ikke længere blev tilgivet.
 2. Ofringerne i templet mistede deres forsonende kraft.
 3. Dørene ind til templet åbnede sig af sig selv.
 4. Den venstre lampe, som var lampen i midten, som man tændte de andre lamper med, slukkedes af sig selv. Denne lampe blev kaldt for "shamash", som betyder "tjeneren" Den er et billede på Jesus. Det betyder at Jesus havde etableret en anden Gudstjeneste i Israel fra år 30. Det var troen på ham selv og hans budskab som frelste jøderne. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 4, kap.: Jakob profeterede om Messias..)
Jesus var i sit eget tempel og henvendte sig til byen Jerusalem og sagde: "Jerusalem, Jerusalem. Du som ihjelslår profeterne og stener de som er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg samle dine børn, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger ! Og i ville ikke." (v.37 og 39.)
Guds nærvær eller "Schekina-herligheden" var til stede i Salomos tempel. Gud selv var til stede i det andet tempel. Han "boede" over de to keruber i Det Aller Helligste. Guds Søn var også personlig til stede i det andet tempel. Han henvendte sig til Jerusalem med medynk og gråd: Luk. 19,41-42.
Når Jesus nævnte navnet Jerusalem TO GANGE, så betyder det at denne profeti har en DOBBELT OPFYLDELSE. Det var en dom over både det Jerusalem, som da var, og det fremtidige Jerusalem, som heller ikke kommer til at tage imod Jesus. Det er først ved afslutningen af trængselstiden at jøderne vil tage imod Jesus som konge og Messias.
Jesus brugte det samme verpe for "at ville" (gr.thelo) i begge tilfælle. Han ville samle Jerusalems indbyggere ind i sit rige, når de selv ønskede det.
Nu kaldte Jesus ikke længere templet for "sit hus", men for "deres hus".(v.38.) Han sagde at det "skal lades øde" Her tænkte Jesus ikke bare på templet. Han tænkte også på byen Jerusalem, som også blev kaldt for "Guds hus".
Han tænkte også på Riget for Israel, som i evangelierne og i de jødiske Skrifter er fremstillet som "Guds hus".
Til slut sagde Jesus at fra nu af skulle jøderne ikke se ham før de sagde: Velsignet være han som kommer i Herrens navn." (v.39.)
I den græske grundtekst består dette ord, som er oversat med "før", af to ord, og det er "heos" og "an". Disse to ord udtrykker en mulighed som er baseret på en betingelse. Dette betyder at der som jøderne havde taget imod ham efter hans opstandelse, så havde han oprettet Riget for dem på daværende tidspunkt.
Videre betyder dette at nådetiden for jøderne endnu ikke var slut, men i og med at jøderne ikke tog imod ham efter hans død og opstandelse, så måtte oprettelsen af Riget for Israel blive udsat med ca. 2000 år.
Ved afslutningen af denne 2000 årige periode skal jøderne tage imod Jesus fra Nazaret som deres Messias.
DE FORSKELLIGE TYPER NÅDE.
I mellemtiden tages den kristne menighed ud. Den er baseret på Paulus` hans Skrifter om den ufattelige store nåde, som vi har i Jesus Kristus: Ef. 2,7.
Det græske ord som her er oversat med "overvættes", kan lige så godt blive oversat med "USPORLIGE". Det vil sige: Vi kan ikke spore dem op. Det vil sige at vi kan ikke finde den nåde, som Paulus omtaler, i Tanach deres Skrifter eller i de jødiske Skrifter i N.T.
Den nåde som Paulus forkyndte, var en SPESIEL TYPE NÅDE, som ikke havde været før i frelseshistorien. (Se Robert C. Brocks bog: The Importance of the Apostel Paul,.s.14.)
Gud er mægtig til at give os ALLE TYPER NÅDE I RIGT MÅL. "Og Gud er mægtig til at give os AL NÅDE i rigelig mål, for at i ALTID I ALLE TING kan have ALT hvad i trænger til og således RIGELIG kan gøre alle gode gerninger." 1.Kor. 9,8.
Alt det som Kristus og Den Hellige Ånd giver os, er udtryk for Guds nåde. I Paulus` forkyndelse er ofte ordet "nåden" identisk med ordet "troen". Vi har flg. typer nåde i den kristne menigheds periode:
 1. DEN FRELSENDE NÅDE: Rom. 3,24.
 2. DEN BEVARENDE og OPBYGGENDE NÅDE: Ap. Gr. 20,32. Rom. 5,21.
 3. DEN VOKSENDE NÅDE: 1.Kor. 15,10.
 4. DEN HERSKENDE NÅDE: Rom. 5,21.
 5. DEN VIRKENDE NÅDE: 1.Kor. 15,10.
 6. DEN KALLENDE NÅDE: Gal. 1,15.
 7. DEN ÅNDS-GIVENDE NÅDE: Gal. 3,2.
 8. DEN KRAFTGIVENDE og HELBREDENDE NÅDE: Gal. 3,5.
 9. DEN TRØSTENDE og HÅB-GIVENDE NÅDE: 2.Tess. 2,16
 10. DEN EVIGE NÅDE: 2.Tim. 1,9.
 11. DEN STYRKENDE NÅDE: 2.Tim. 2,1.
 12. DEN IBOENDE NÅDE: 2.Tim. 4,22.
 13. DEN ÅBENBAREDE NÅDE: Titus 2,11.
 14. DEN OPTUGTENDE og OPDRAGENDE NÅDE: Titus 2,12.
Den kristne menighed kommer til at blive et UDSTILLINGSVINDUE for verden i de kommende tidsaldre, for at vise hvor stor hans ufattelige nåde har været mod denne frelsesforsamling, og for at vise den ufattelige store kærlighed han har nedlagt i denne menighed
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com