mandag den 11. marts 2013

O.E.Indergaard opgaver i 1000 års-riget


Forkynder og forfatter, cand. philol. Oskar Edin Indergaard,
"JESU GENKOMST" bind 1. side 114 og 116 flg.
Citat:

Hvad bliver så den kristne menigheds opgaver i 1000 års riget ?
a. Den kristne menighed skal være dommere i Guds rige, som er 1000 års riget.
b. Begrebet "Guds rige" i sin yderste konsekvens er Guds fuldendte rige. 1000 års riget er ikke lig
med dette rige, men det er en del af Guds rige.
c. Den kristne menighed skal regere på jorden og ikke i himmelen.
d. Den kristne menighed er en afgrænset forsamling. Den er lig med Jesu legeme og udtages fra
pinsefestens dag og indtil Jesu komme for den kristne menighed. Jesu legeme består af både
jøder og hedninger.
e. Den kristne menighed skal være et kongerige af præster.
f. Den kristne menighed skal være et bindeled mellem Gud og folkesalgene i rigets tid.
g. 1000 års riget har både en himmelsk og en jordisk fase.
h. Den kristen menighed er et kongerige fra himmelen, men den skal regere på jorden.
i. Den kristne menighed er ikke lovet nogen jordisk rige. Det er derimod Israel og jøderne.
j. Den kristne menighed vil regere sammen med Jesus over jorden.
k. Hele verden skal blive underlagt Jesus og den kristne menighed.
l. Den kristne menighed skal undervise i de bibelske sandheder i rigets tid.
m. Den kristne menighed skal være den herskende adel i det evige himmelrige.
n. Den kristne menighed er både konger og præster.
o. Den kristne menighed skal herske, ikke bare over jorden, men også over hele universet i rigets tid.
p. Jesus skal tjene den kristne menighed i rigets tid.
q. Den kristne menigheds udgangspunkt er himmelen, men den skal også være på jorden.
r. Den kristne menigheds herlighedslegemer vil skille sig ud fra jøderne og hedningefolkene i rigets tid


DEN KRISTNE MENIGHED HAR FÅET flg. LØFTER, ELLER SKAL FÅ DEL I flg.
RIGDOMME OG NÅDEGAVER.
(frit citeret fra side 116-)

1. VI SKAL FÅ DEL I HIMMELENES RIGE.: Mat.5,3. 13. Johs.14,3. Ap.gr. 1,6. Hebr.11,10.
2. VI SKAL FÅR TRØST I RIGETS TID. : Mat.5,4.
3. VI SKAL VÆRE JØDERNES MEDARVINGER TIL HELE VERDEN.:Rom.4,13.
4. VI SKAL MÆTTES MED RETFÆRDIGHED.: Mat.5,6.
5. VI SKAL FINDE BARMHJERTIGHED.: Mat.5,7.
6. VI SKAL SE GUD.: Mat.5,8.
7. VI SKAL KALDES GUDS BØRN. Mat.5,9.
8. VI SKAL FÅ DEL I DET EVIGE ELLER TIDSALDERLIGE LIV. Johs.10,28.
9. VI SKAL VÆRE SOM JESUS ER OG FADEREN SKAL GIVE OS ÆRE. : Johs.14,17.
10. VI SKAL SE JESU HERLIGHED SOM HAN HAVDE HOS FADEREN,FØR VERDENS
GRUNDVOLD BLEV LAGT.: Johs.17,24.
11. VI SKAL FÅ DEL I NØGLEMAGTEN I FULD UDSTRÆKNING.: Mat.18,18. Johs.20,23.
12. VI ER GUDS ARVINGER OG KRISTI MEDARVINGER. VI SKAL ARVE ALLE TING
SAMMEN MED JESUS. Rom.8,17.
13. VI SKAL BLIVE GJORT LIGEDANNET SAMMEN MED GUDS SØNS BILLEDE. : Rom.8,29.
14. GUD SKAL GIVE OS ALLE TING SAMMEN MED JESUS. Rom.8,32.
15. VI SKAL VÆRE MED TIL AT DØM,ME VERDEN.: 1.Kor.6,2.
16. VI SKAL VÆRE MED TIL AT DØMME DE FALDNE ENGLE. 1.Kor.6,3.
17. VI SKAL SE GUD ANSIGT TIL ANSIGT, OG VI SAKL FÅ ALLE NÅDEGAVERNE I HELE
SIN FYLDE OG UDSTRÆKNING.: 1.Kor.13,8-12.
18. VI SKAL FÅ DEL I EN EVIG (TIDSALDERLIG) FYLDE AF HERLIGHED.: 2. Kor.4,17.
19. VI SKAL OVERKLÆDES MED VORT HERLIGHEDSLEGEME.: 2.Kor.5,1.
20. VI ER VELSIGNET MED AL ÅNDELIG VELSIGNELSE I HIMMELEN.: Ef.1,3.
21. VI SKAL FÅ BARNEKÅR HOS GUD.: Ef.1,5.
22. VI ER ALLEREDE NU INDSAT SAMMEN MED JESUS I HIMMELEN,ELLER I DE
HIMMELSKE TING.: Ef.2,6.
23. VI HAR VORT BORGERSKAB I HIMMELEN.: Fil.3,20.
24. JESUS SKAL FORVANDLE VORT FORNELDRELSESLEGEME, SÅ DET BLIVER
LIGEDANNET MED HANS HERLIGHEDSLEGEME.: Fil.3,21.
25. VORT LIV ER SKJULT MED KRISTUS I GUD.: Kol.3,3.
26. VED JESU ÅBENBARELSE FOR VERDEN SKAL VI BLIVE ÅBENBARET SAMMEN
MED HAM I HERLIGHED.: Kol.3,4.
27. JESUS SKAL VED SIT KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHED FRI OS FRA DEN
KOMMENDE VREDE.. 1.Tess.1,10.
28. VI SAKL BLIVE ULASTELIGE I HERLIGHED FOR VOR GUDS OG FADERS ÅSYN.
1.Tess.3,13.
29. VI SKAL ALTID VÆRESAMMEN MED HERREN.: 1.Tess.4,17.
30. VED SIT KOMME TIL ISRAEL SAKL JESUS VISE SIG HERLIG I ALLE TROENDE.:
2.Tess.1,10.
31. VI SKAL HERSKE SAMMEN MED JESUS.: 1.Tim.2,12.
32. NÅR JESUS ÅBENBARES, DA KOMMER HANS RIGE.: 2.Tim.4,1.
33. VORT SALIGE HÅB ER ÅBENBARELSEN AF JESUS KRISTUS.: Tit.2,13.
34. DER STÅR EN SABBATSHVILE (RIGET FOR ISRAEL) TILBAGE FOR ALT GUDS FOLK
: Hebr.4,9.
35. JESUS ER VOR YPPERSTEPRÆST FOR ALTID. HAN GIK IND I HIMMELEN SOM
FORLØBER FOR OS.: Hebr.6,20.
36. JESUS KAN FULDKOMMENT FRELSE DEM SOM KOMMER TIL GUD VED HAM.:
Hebr.7,25.
37. DE KALDTE SKAL FÅ DEN EVIGE (TIDSALDERLIGE) ARV. hEBR.9,15.
38. JESUS SKAL ÅBENBARE SIG TIL FELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM.: Hebr.9,28
39. VI ER BLEVET GJORT FULDKOMNE VED JESU OFFER. Hebr.10,14.
40. I JESU BLOD HAR VI FRIMODIGHED TIL AT GÅ TIL GUD I HIMMELEN.: Hebr.10,19.
41. VI VENTER PÅ DEN STAD (DET HIMMELSKE JERUSALEM) SOM GUD ER SAKBER
OG BYGMESTER TIL.: Hebr.11,10.
42. VOR LØN ER I HIMMELEN.: Hebr.11,26.
43. VI SAKL FÅ ET RIGE SOM IKKE KAN BLIVE RYSTET.: Hebr.12,28.
44. VI SKAL VÆRE EN FØRSTEGRØDE AF GUDS SKABNINGER.: Jak.1,18.
45. VI SKAL DØMMES EFTER FRIHEDENS FULDKOMNE LOV.: Jak.2,12.
46. VI ER GENFØDT TIL ET LEVENDE HÅB VED JESU KRISTI OPSTANDELSE FRA DE
DØDE.: 1.Pet.1,3.
47. VI HAR EN UFORGÆNGELIG OG USMITTET ARV,SOM ER GEMT FOR OS I HIMMELEN
1.Pet.1,4.
48. VI HOLDES OPPE TIL DEN ESKATOLOGISKE FRELSE,SOM SKAL ÅBENBARES PÅ OS
VED JESU KOMME FOR MENIGHEDEN. : 1.Pet.1,5.
49. ENDEMÅLET FOR VOR TRO ER SJÆLENES FRELSE.: 1,Pet.1,9.
50. VI ER EN UDVALÆGT ÆT, ET KONGELIGT PRÆSTESKAB,ET FOLK TIL EGENDOM.:
1.Pet.2,9.
51. JESUS SKAL FØRE OS FREM FOR GUD VED BORTRYKKELSEN.: 1.Pet.3,18.
52. HERLIGHEDENS OG GUDS ÅND HVILER OVER OS.: 1.Pet.4,14.
53. GUD SKAL OPHØJE OS I SIN TID.: 1.Pet.5,6.
54. GUD HAR OMSORG FOR OS.: 1.Pet.5,7.
55. GUD HAR KALDT OS TIL EN EVIG (TIDSALDERLIG) HERLIGHED I KRISTUS JESUS.:
1.Pet.5,10.
56. GUD SKAL UDFRI GUD-FRYGTIGE AF FRISTELSER.: 2.Pet.2,9.
57. GUD HAR GIVET OS FE STØRSTE OG DYRESTE LØFTER. VI SKAL FÅ DEL I
GUDDOMMELIG NATUR.: 2.Pet.1,4.
58. VI HAR SALVELSE AF DEN HELLIGE OG VED ALLE TING.: 1.Joh.2,20.
59. VI ER LOVET DET EVIGE ELLER DET TIDSALDERLIGE LIV.: 1.Joh.2,25. & 5,11.
60. DERSOM VI BLIVER I KRISTUS, SKAL VI IKKE BLIVE TIL SKAMME VED HANS
ÅBENBARELSE.: 1.Joh.1,28.
61. NÅR JESUS ÅBENBARES, DA SKAL VI BLIVE HAM LIGE.: 1.Joh.3,2.

yeshuatt@mail.dk
PÅ GENSYN !