lørdag den 16. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 2. Jødernes Konge 2


JØDERNES KONGE: 2.

Skrevet af forkynder Oskar Edin Indergaard:
"FORHOLDET MELLEM GUDS LOV OG GUDS NÅDE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke 8 forskellige tidsperioder deler vi frelses historien ind i ?
2. Hvad skal vi oversætte det græske ord "aion" med ? Hvorfor er det så vigtigt at vi oversætter
dette rigtigt ? Hvorfor bliver dette ikke oversat rigtigt i vore Bibler ?
3. Hvilke 3 større enheder kan vi dele frelses historien ind i ?
4. Hvad er forskellen på Guds retfærdighed og menneskets retfærdighed ?
5. Hvilke 2 typer nådepagter har vi, og hvad er forskellen på disse ?
6. Hvilke 4 begrundelser er der for at vi ikke forstår Guds ord ret ?
7. Er uskyldighedens, samvittighedens, perioden for menneskelig øvrighed,
løftets og lovens tidsperiode betinget eller ubetingede perioder ?
8. Hvornår begynder den kristne menigheds udtagelse ?
9. Hvad tog Jesu forkyndelse i evangelierne og apostlenes frem til Ap. Gr. 10,35 sigte på ?
10. Hvorfor fik Paulus åbenbaret et nyt evangelium, som han skulle forkynde, og hvad gik det ud på ?
11. Hvad kaldte Paulus sit nye evangelium ?
12. Hvad blev bestemt på kirkemøder i Jerusalem ?
13. Hvilke 4 forskellige retfærdighedsbegreber omhandler Paulus i hans breve ?
14. Hvilken type evangelieforkyndelse vil vi få efter at den kristne menighed er bortrykket til Herren ?
15. Hvilken evangelieforkyndelse vil vi få i rigets tid ?
16. Hvilke 4 forskellige funktioner har Guds lov i de forskellige tidsperioder ?

Sider 28


"DE 10 BUD"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er de 10 bud ?
2. Hvor er de 10 bud lagt ned ?
3 Hvor mange forbud og påbud er der i Moseloven ?
4. Hvad er "de gamles vedtægter" ?
5. Hvordan blev disse vurderet af de skriftlærde i forhold til Moseloven ?
6. Hvad mente Jesus om "de gamles vedtægter" ?
7. Hvad var de to store bud i Moseloven efter Jesu opfattelse ?
8. Hvorfor behøvede Jesus ikke at give jødefolket en række med nye bud og forskrifter ?
9. Hvorfor indskærpede Jesus den indre og åndelige side ved budene ?
10. Hvorfor pointerede Jesus at de troende skulle elske hverandre ?
11. Hvilken redigering af de 10 bud har den katolske kirke foretaget ?
12. Hvilket bud mangler vi i vor kirke, og hvad går det ud på ?
13. Hvad vil Antikrist gøre med Guds bud når han kommer ?
14. Hvorfor vil de 10 bud aldrig falde bort ?

Side 36.


" RETFÆRDIGHEDSBEGREBET
I USKYLDIGHEDENS TIDSPERIODE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er bestandig variablen i tids husholdningerne med hensyn til Guds frelse ?
2. Hvad er det som frelser i alle tidsperioder ?
3. Hvad betyder det hebraiske ord "Elohim", og hvor ofte forekommer det i G.T. ?
4. Hvilke forskellige følger fik syndefaldet for mennesker og dyr ?
5. Hvad betyder det at de første mennesker lavede klæder af figenblade ?
6. Hvad betyder det at Gud herren (hebr. Elohim Jhvh.) forarbejdede klæder af skind -
som han klædte menneskerne i ?
7. Hvorfor blev hele skabningen lagt ind under forgængelighedens lov ?
8. Hvornår skal skaberværket blive forløst fra syndens og dødens lov ?
9. Hvorfor måtte kvinden underordne sig manden ?
10. Hvilke følger skal denne underordning have, både for manden og for kvinden ?
11. Hvor længe skal denne underordning vare ved ?
12. Hvilke forbandelser blev pålagt manden ?
13. Hvornår skal mange af forbandelserne fra syndefaldet blive ophævet ?
14. Hvad var den dybeste årsag til at menneskerne blev jaget ud af Edens have ?
15. Hvad ligger i udtrykket "livets træ", og hvorfor magter vi ikke at forstå indholdet i dette begreb
fuldt ud i vor tid ?

Side 47


"GUDS DOM OVER SATAN"

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er proton evangeliet ?
 2. Hvorfor står ”kvindens æt” i ental ?
 3. Hvorfor er ”kvindens æt” omtalt med hankønsordet ”han” ?
 4. Hvad mente de gamle rabbinere om dette udsagn ?
 5. Hvad siger Gal.3,16 om begrebet ”Abrahams æt” ?
 6. Hvilke beskrivelser havde Satan før han gjorde oprør mod Gud ?
 7. Hvordan er Satans fald beskrevet ?
 8. Hvilke forskellige benævnelser har Satan i Bibelen ?
 9. Hvad skete med Satan og de faldne engle efter deres fald ?
 10. Hvad vil ske med Satan og de faldne engle i begyndelsen af den store trængsel ?
 11. Hvad vil ske med Satan og de faldne engle ved oprettelsen af 1000 års riget ?
 12. Hvorfor skal Satan løslades ved slutningen af de 1000 år ?
 13. Hvilken er den sidste fjende, som Jesus skal underlægge sig i sit styre i 1000 års riget ?
 14. Hvorfor skal Jesus overgive riget og styret til Gud efter de 1000 år ?

Side 55


RETFÆRDIGHEDSBEGREBET I
SAMVITTIGHEDENS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Ved hvilke to forhold blev Guds dyrkelsen reguleret i samvittighedens tidsperiode ?
 2. Hvilke funktioner har ånd, sjæl og legeme ?
 3. Hvorfor kan vi ikke tilfredsstille menneskets ånd ved at tilbyde det sjælelige aktiviteter ?
 4. Hvorfor kan psykiatrier og psykologer ikke give mange mennesker hjælp, når disse har –
Psykiske problemer ?
 1. Hvem var Guds sønner, som tog sig hustruer blandt menneskernes døtre ?
 2. Hvilke 4 beviser har vi i Bibelen på at disse Guds sønner var faldne engle ?
 3. På hvilken måde er Lamek det første store forbillede på Antikrist ?
 4. Hvem er skøge-kirken i endens tid ?
 5. Hvorfor vil Antikrist ikke samarbejde med skøge-kirken i den store trængsel ?
 6. Hvilken Gud vil Antikrist have menneskerne til at tilbede ?
 7. Hvilke kendetegn har verdensmenneskerne ?
 8. Hvorfor tog Gud imod Abels offer ?
 9. Hvad vil det sige at menneskerne begyndte ”at påkalde Herrens navn” ?
 10. Hvornår skal den kristne menighed bortrykkes ?
 11. Hvor mange basuner vil lyde ved bortrykkelsen ?
 12. Hvorfor har disse 3 basuner ikke noget at gøre med de 7 doms basuner i Joh. Åb.8,7-11,19 ?
 13. Hvad er basunerne et billede på ?
 14. Var det arken eller vandet som frelste Noa og hans familie ?
 15. Hvad var arken et forbillede på ?
 16. Hvad var vandet et forbillede på ?
 17. Hvad var Noa og hans familie et forbillede på ?

Side 67


RETFÆRDIGHEDSBEGREBET
I PERIODEN FOR MENNESKELIG STYRE OG AUTORITET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvilken måde blev Guds dyrkelsen reguleret i den 3. tidsperiode ?
 2. Hvilke store løfter gav Gud mennesker og dyr i denne tidsperiode ?
 3. Hvilke 2 bud fik menneskerne i denne tidsperiode ?
 4. Hvem skulle styre verden på vegne af menneskerne i denne periode ?
 5. På hvilke måder var Nimrod et stort forbillede på Antikrist ?
 6. Hvad er Babylon ved Eufrat et forbillede på ?
 7. Hvordan skal det gå med det antikristlige rige og byen Rom i endens tid ?
Side 73


ENDETIDSBEGIVENHEDERNE
I JOHANNES ÅBENBARING”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor i Joh. Åb. bliver ende tiden beskrevet ?
 2. Hvad er seglene, basunerne og vredesskålene ?
 3. Hvad indeholder de 7 segl ?
 4. Hvad er de proelipstiske visioner eller parenteserne i Joh. Åb. ?
 5. Hvad vil det sige at Johs. Åb., er skrevet i tegn, symboler og billeder ?
 6. Hvilke 2 tolkningsmuligheder har vi når vi skal analysere de forskellige tegn, symboler og billeder ?
 7. Hvad er indholdet i det første segl ?
 8. Hvad er Kittims kyst ?
 9. Fra hvilke landområder kommer Antikrist ?
 10. Hvad indeholder det andet, tredje og fjerde segl ?
 11. Hvem er martyrerne i det fjerde segl ?
 12. Hvordan skal vi fortolke de forskellige billeder som er brugt i det fjerde segl ?
 13. Hvornår får vi den første parentes, og hvilke 2 forskellige begivenheder bliver beskrevet der ?
 14. Hvad indeholder det syvende segl ?
 15. Hvad indeholder den første, anden og tredje basun ?
 16. Hvad har kernekraftulykken i Tsjernobyl at gøre med den tredje basun ?
 17. Hvad indeholder den fjerde basun ?
 18. Hvilket budskab har engelen som flyver under det højeste af himmelen Åb.8,13. ?
 19. Hvad indeholder den femte basun ?
 20. Hvor finder vi den anden parentes, og hvad kommer til at ske i den ?
 21. Hvad er de 7 tordener ?
 22. Hvad siger Salme 29 om de 7 tordner, som er Guds doms og almagtsrøst til verden ?
 23. Hvad er forgården i Åb.11,2 et forbillede på ?
 24. I hvilken del af ugen optræder de to jødiske vidnerne ?
 25. Hvad kommer der til at ske under den syvende basun ?
 26. Hvilke 7 aktører har vi i ende tids dramaet, Åb.kap.12-13 ?
 27. Hvem er a. kvinden, b. drengebarnet, e kvinden i ørkenen, d. dragen, e. Mikael og hans engle,
f. dyret af havet, og g. dyret af jorden ?
 1. Hvor finder vi den tredje parentes, og hvad vil ske i den ?
 2. Hvilke 3 forskellige betydninger har Babylon ?
 3. Hvad beskriver kap.15 ?
 4. Hvor finder vi den fjerde parentes, og hvad går den ud på ?
 5. Hvad beskriver kap.17-19 ?
 6. Hvor finder vi den femte parentes, og hvad går den ud på ?
 7. Hvad er Lammets bryllup ?
 8. Hvilken frelses forsamling er beskrevet i Joh. Åb.19,7-8 ?
 9. Hvad vil det sige at ”det fine linned er de helliges retfærdige gerninger ?
 10. Hvad sker med Satan, Antikrist og den falske profet ifm. slaget ved Harmagedon ?
 11. Hvad er ild søen eller den anden død ?
 12. Hvad er afgrunden (gr.abyssos) ?

Side 98


RETFÆRDIGHEDSBEGREBET
I LØFTETS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor tog Gud ud sit eget folk ?
 2. Har de hedninger, som hverken har hørt loven eller evangeliet muligheder for frelse ?
 3. Er løftets tidsperiode en betinget eller ubetinget periode ?
 4. Hvorfor må vi skille mellem Abrahams pagten p.d.e.s. og løftets tidsperiode p.d.a.s. ?
 5. Hvor mange løfterækker og pagter indgik Gud med Abraham ?
 6. Hvilke betingelser krævede Gud af Abraham for at han skulle få del i frelsen ?
 7. Hvilke bud og forskrifter er det nærliggende at tro at Abraham fik af Gud ?

Side 105


GUDS FØRSTE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad vil det sige at Herren skulle gøre Abraham til et stort folk ?
 2. Hvad er udtrykket ”støvet på jorden” et billede på ?
 3. Er Abraham stamfader til andre nationer end det jødiske ?
 4. Nævn nogle af Abrahams hustruer, og hvilken frelseshistorisk sammenhæng disse ægteskaber står i ?
 5. Hvem er Edomitterne og Ammonitterne ?
 6. Hvordan skal det gå med Israels naboer i den store trængsel ?
 7. Hvilke 4 forhold er Isak forbillede på ?
 8. Hvilke 2 pagter er Sara og Hagar forbilleder på ?
 9. Hvad vil det sige at en ny tro eller en ny frelse skulle komme ?

Side 113


GUDS ANDRE LØFTER TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad vil det sige at Gud skulle velsigne Abraham ?
 2. Hvad er Guds velbehagelige vilje ?
 3. Hvornår skal Israel få deres største geografiske udvidelse ?
 4. Hvornår skal hedningerne komme med gaver til jøderne ?
 5. Hvem skal være konger og præster i 1000 års riget ?

Side 117GUDS TREDJE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det tredje løfte som Gud gav til Abraham ?
 2. Hvad mener fortsat ortodoks jødedom om Abrahams gerninger ?


GUDS FJERDE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad vil det sige at Abraham skulle blive til velsignelse for alle mennesker ?
 2. Hvad er omskærelsen et tegn på ?
 3. Hvor gamle skulle de jødiske drenge være, når de skulle omskæres ?
 4. Hvad er det som frelser i alle tidsperioderne ?
 5. Hvor gammel var Abraham og Ismael, da de blev omskåret ?
 6. Hvorfor fik Moses omskærelsens tegn, når det allerede var blevet givet til Abraham ?
 7. Hvilke 8 menneske grupperinger hører med til Abrahams børn ?


GUDS FEMTE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad vil det sige at Gud vil velsigne den som velsigner Israel ?
 2. Hvad vil ske med den fremmede som holder sig til Herren ?
 3. Hvorfor larmer hedningerne fortsat, og folkene grunder på det som er til liden nytte ?
 4. Hvad vil ske i 1000 års riget med hedningefolkene ?
 5. Hvilke skal være de tre største nationer i 1000 års riget ?
 6. Hvad skal forbinde Assyrien, Israel og Ægypten ?
 7. Er det bare jøderne som skal være præster i 1000 års riget ?


GUDS SJETTE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver .

 1. Hvad vil det sige at den som forbander Israel, den vil Gud forbande ?
 2. Nævn nationer i gammel og nyere tid som Gud har måttet straffe for deres svigen mod jøderne ?
 3. Hvad vil der ske med jøderne i Sovjet Unionen ?
 4. Hvad er atom eksplusionen i Tsjernobyl det første eksempel på ?
 5. Hvorfor kan vi sammenligne det som skete med jøderne i Ægypten
med det som kommer til at ske med jøderne i Sovjet Unionen ?
 1. Hvem er Gog ?
 2. Hvorfor er det sandsynligt at mene at præsident Gorbatjov er Gog ?

GUDS SYVENDE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad vil det sige at alle jordens slægter skal velsignes gennem Abrahams æt eller slægt ?
 2. Hvilke 4 forskellige grupperinger hører med til Abrahams æt ?GUDS OTTENDE LØFTE TIL ABRAHAM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad var det ottende løfte som Abraham fik ?
 2. Hvor mange bortvisninger og hjemkomster af jøder taler Bibelen om ?
 3. Hvad er forudsætningen for at Herren vil føre jøderne hjem til Israel og frelse dem der: 5.Mos.30,1-8 ?
 4. Hvor længe skal Israel udlændighed og forhærdelse vare, i flg. Es 6,9-13 ?
 5. Fra hvor mange lande er jøderne kommet hjem i dette århundrede ?
 6. Hvorfor er mange troende i den lutherske tradition meget negativt indstillet til jødernes lov ?
 7. Hvad siger Paulus om forholdet mellem loven p.d.e.s? og nåden p.d.a.s. –
når han omtalte dette i et frelses historisk perspektiv ?
 1. Hvilke 2 faktorer er det som holder igen, således at jøderne ikke får lov at rejse hjem til Israel ?

Side 139


RETFÆRDIGHEDSBEGREBET
I LOVENS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 3 dele består Moseloven af ?
 2. Hvad er forholdet mellem de 10 bud p.d.e.s. og sermoni lovene p.d.a.s. ?
 3. Hvad gjorde Jesus med Moseloven ?
 4. I hvilke forskellige etaper fik jødefolket Moseloven ?
 5. Hvad er Palæstina pagten, og i hvilke 8 led kan vi dele den ?
 6. Findes der nogen som er fuldkommen retfærdig ?
 7. Hvordan fik man Guds retfærdighed i lovens tidsperiode ?
 8. Hvad er et tomt offer ?
 9. Hvad er et retfærdigt offer ?
 10. Hvad er forskellen på den etiske retfærdighed og Guds retfærdighed ?
 11. Hvad skete med lovens retfærdighed efter Golgata ?
 12. Hvilke 4 typer retfærdighed er der tale om i Bibelen ?
 13. Hvad skulle Israel folket indskrive på store sten på Ebal fjellet ?
 14. Hvorfor skulle forbandelse og velsignelsen lyse over Israels folket, før de indtog det lovede land ?
 15. Hvad skulle levitterne gøre ved jødernes indmars i landet ?
 16. Hvad gjorde Josva med folket, før sin død ?
 17. På hvilken måde skal loven medvirke til jødernes frelse i ende tiden ?
 18. Hvad bliver forløbet i jødernes omvendelse i endens tid ?


 1. Hvilke 3 forskellige udgangspunkter vil Jesu nye lov i 1000 års-riget have ?
 2. Hvad er forskellen på tidens fylde Gal.4,4 og tidernes fylde Ef.1,10.?
 3. Hvad er kirkens opgave ?
 4. Hvem skal frelse jøderne ?
 5. Til hvem er Paulus evangelium tilpasset ?

Side 161


DØBEREN JOHANNES”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 2 retfærdighedsbegreber forkyndte Johannes ?
 2. Hvilke 2 funktioner havde Johannes dåben ?
 3. Skete frelsen før i, eller efter dåben ?
 4. Hvilke 2 led havde omvendelsen ?
 5. Hvorfor mente den officielle jødedom at jøderne ikke behøvede at lade sig døbe ?
 6. Hvorfor var den såkaldte ”proselyt dåb” ?
 7. Hvorfor spurgte jøderne Johannes om han var Messias ?
 8. Hvilke 3 tegn havde Gud givet Johannes på at Jesus fra Nazaret var Messias ?
 9. Hvorfor ville Johannes ikke døbe farisæer og de skriftlærde ?
 10. Hvad er omvendelsens frugter ?
 11. Hvilke 6 grunder er der for at Jesus ville modtage Johannes dåben ?

Side 167


JESU FORHOLD TIL MOSELOVEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad tog Jesu første undervisning sigte på ?
 2. Hvad vil det sige at Jesus krævede en større retfærdighed ?
 3. I hvilke 7 forhold til loven stod Jesus ?
 4. Hvad ville Jesus gøre med loven ?
 5. Hvilket bud var det Jesus byggede hele sin undervisning på ?
 6. Hvorfor kom Jesus i konflikt med de skriftlærde og farisæerne ?
 7. Hvorfor skille jødiske Bibel-tolkere mellem Jesu lære p.d.e.s. og kirkens Kristus tro p.d.a.s. ?
 8. Hvorfor måtte Gud straffe jøderne ?
 9. Hvorfor tilhørte riget de fattige ?
 10. Er Bjergprædikenen lov eller nåde ?
 11. Hvad er omvendelse ifølge. Bjergprædikenen ?
 12. Hvad er fælles i Jesu og Paulus deres forkyndelser ?
 13. Hvad er forskellen ?
 14. Hvorfor kunne Gud ikke stille de samme krav til hedningerne som han gjorde til jøderne ?
 15. Hvad var en af Messias’ opgaver ifølge. Rabbinerne ?
 16. Hvordan tolker rabbinerne 1.Mos.49,10-12 ?
 17. Hvordan inddelte rabbinerne de 6000 år som verden skulle bestå ?
 18. Skal budene og forskrifterne stå ved magt i rigets tid + 1. Hvad sagde de forskellige rabbinere om dette ?
 2. Hvilke 6 forskellige betydninger har ordet ”Tora” i G.T. ?
 3. Hvad er det græske ord for loven, og hvor ofte forekommer det i N.T. ?
 4. Hvad betyder udtrykket ”loven og profeterne” ?
 5. Hvad betyder udtrykkene ”profeterne og loven” ?
 6. Hvilke 2 betydninger har loven i de synoptiske evangelier ?
 7. Hvilke 2 betydninger har loven i Johannes evangelium ?
 8. Hvad er grunden til at de troende ikke ser at der er forskel på Jesu undervisning og Pauluses ?

Side 189


RETFÆRDIGHEDSBEGREBET
I JESU FORKYNDELSE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 2 dele inddelte Jesus omvendelsen i ?
 2. Hvad er det dobbelte kærligheds bud ?
 3. Hvorfor fremhævede Jesus de to dele i det dobbelte kærlighedsbud ?
 4. Hvad er jødernes Shema ?
 5. Hvor mange bud er der i Moseloven ?
 6. Hvad var de gamles vedtægter ?
 7. Hvor mange bud sammenfattede David loven i ?
 8. Hvor mange bud sammenfattede Esajas og Mika loven i ?
 9. Hvad sagde Amos og Habakkuk om frelsen ?
 10. Hvad er den gyldne regel ?
 11. Hvad sagde Hillel, Tobias bog og Akiba om det store bud i loven ?
 12. Hvad var faren med at rabbinerne inddelte loven i større og mindre bud ?
 13. Hvad sagde Jakob, Jesu bror, om loven ?
 14. Hvordan stillede Jesus sig til de gamles vedtægter ?
 15. Hvad kaldte han de skriftlærdes og farisæernes lære ?
 16. Hvad siger The Scofield Reference Bible om forholdet mellem evangelierne og brevene, om forholdet
Mellem loven og nåden ?
 1. Hvad siger Sidney Collet om forholdet mellem de fire evangelier ?
 2. Hvorfor mener han at Mattæus evangeliet ikke beskriver kirkens og den frie nåde tid ?
 3. Hvilken sammenhæng er der mellem de synoptiske evangelier p.d.e.s. og Johannes evangeliet p.d.a.s. ?
 4. Hvorfor kunne Jesus ikke sige at den byrde som han lagde på det jødiske folk, var let og –
tjenlig for dem ?
 1. I hvilke 3 forskellige grupperinger kan vi dele ind de forskellige slags menneskers
forhold til de 10 bud ?
 1. Hvad tog Jesu lære sigte på ?
 2. Hvorfor kan vi sige at kirkens tid også er en del af riget for Israel ?

Side 210


JESU KRAV TIL DET JØDISKE FOLK”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad krav stillede Jesus til det jødiske folk, for at jøderne skulle få fat i troen og frelsen ?
 2. Hvordan gik det med den som ikke tilgive sin broder ?
 3. Hvad var Jesu lære om rigdom og almissen ?
 4. Hvorfor måtte Jesu disciple sælge det som de ejede og dele det med de andre ?
 5. Hvorfor mistede Annanias og Saffira livet ?
 6. Hvad sagde Jesus om småbørn ?
 7. Hvorfor skal vi døbe småbørn ?
 8. Hvad er dåben ?
 9. Hvad er forskellen på rigets dåb og den dåb vi har i vor tid ?
 10. Hvilken funktion havde håndspålæggelse i den første tid ?
 11. Hvordan skal vi se på ”nøglemagten” og det forhold at de troende kan tilgive synder ?

Side 230


FORHOLDET MELLEM LOVEN OG NÅDEN
I MATTÆUS OG JOHANNES EVANGELIET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilke to dele må vi inddele Jesu evangelium ?
 2. Hvorfor er der mange flere udsagn om loven end om nåden i Mattæus evangeliet ?
 3. Hvorfor er der mange flere udsagn om nåden end om loven i Johannes evangelium ?
 4. Hvorfor kan vi ikke sige at de synoptiske evangelier gælder jøderne,
Medens Johannes evangeliet angår den kristne menighed ?
 1. Hvorfor er der mange lighedspunkter mellem Johannes evangeliet og Paulus hans evangelium ?

Side 238


BJERGPRÆDIKENEN ER GRUNDLOVEN I 1000 ÅRS-RIGET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er Bjergprædikenen m.h.t. lov eller nåde ?
 2. Hvad siger The Scofield Reference Bible om Bjergprædikenen ?
 3. Hvorfor må vi kende til G.T. for at forstå Bjergprædikenen rigtig ?
 4. Hvad går de 9 Saligprisninger ud på, og hvem gælder de ?
 5. Hvilket retfærdighedsbegreb finder vi i Saligprisningerne ?
 6. Hvem er Israel salt og verdens lys ?
 7. Hvad er ”den største retfærdighed”, som Jesus taler om ?
 8. Hvorfor er jødedommen imod Johannes og Paulus deres forkyndelser ?
 9. Hvad er teserne og antiteserne i Bjergprædikenen ?
 10. Hvad går de 6 teser og antiteserne ud på ?
 11. Hvad vil det sige at jøderne skulle være fuldkomne og hellige, således som Gud var det ?
 12. Hvad indeholder kap. 6 i Bjergprædikenen ?
 13. Hvad indeholder kap. 7 ?FORSKELLIGE TOLKNINGER AF BJERGPRÆDIKENEN”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor er Fadervor en jødiske bøn ?
 2. Hvorfor befinder Jesu lære sig i forhold til jødedom p.d.e.s. og kristendommen p.d.a.s. ?
 3. Hvad er den første bøn ?
 4. Hvem er det som skal hellige Guds navn ?
 5. Hvad er Guds navn ? (Navnet over alle navne er Jesus)
 6. Hvad er Guds rige ?
 7. Hvilke 2 betydninger har det græske udtryk ”basileia” ?
 8. Hvad går den tredje bøn ud på ?
 9. Hvad vil det sige at Gud skulle give jøderne det daglige brød ?
 10. Hvad går den femte og sjette bøn ud på ?
 11. Hvad vil det sige at Gud skal fri onde fra det onde ?
 12. Hvad er Siddur ?
 13. Hvad er Kaddisch bønnen ?
 14. Hvilke ligheder er der imellem Kaddisch bønnen og Fadervor ?
 15. Hvilke uligheder er det ?
 16. Hvilke ligheder er det mellem 18 bønnen af Fadervor ?
 17. Hvad mener de jødiske Bibelforskere, som er citeret i Axel Torms bog, om Fadervoret ?
 18. Hvad siger The Scofield Reference Bibel om Fadervorets tids husholdningsmæssige baggrund ?

Tingvoll den 18. juni 1987


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com