lørdag den 16. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 5. Jesu Genkomst bind 4


JØDERNES KONGE: 4.

"ISRAEL ER HERRENS LIDENDE TJENER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke 2 lidende tjenere har Herren ?
2. Hvilken tredeling gjorde de gamle rabbinere med hensyn til Messias’ lidelser ?
3. Hvorfor udtog Gud sig sit eget ejendomsfolk, efter at der var gået 3 perioder af frelses historien ?
4. Hvor mange løfterækker og pagter fik Abraham af herren og hvor finder vi disse i G.T. ?
5. Hvad vil det sige at Sina pagten "blev lagt til" eller "ved siden af" ? Gal.3,19.
6. Hvad er forskellen på Abraham-pagten og Sina pagten ?
7. Hvilke to frelses principper har vi o Sina pagten ?
8. Hvad er land-pagten eller Palæstina-pagten ?
9. Hvor blev Palæstina-pagten opbevaret ?
10. Hvorfor blev Israel delt i to ?
11. Hvordan var kongerne i nord riget ?
12. Hvilke konger i syd riget fulgte Herren ?
13. I hvilket tidsrum blev jøderne i Nord riget flyttet til Issyrien ?
14. I hvilket tidsrum blev jøderne i Syd riget flyttet til Babylon ?
15. Hvorfor blev bortvisningen til Babylon akkurat 70 år ?
16. Hvor længe skulle landet hvile ifm. både sabbats og jubelåret ?
17. Hvornår begyndte jøderne at komme tilbage til Israel ?
18. Hvem var Samaritanerne ?
19. Hvilken konge var det som gav jøderne lov til at rejse tilbage til Israel ?
20. Hvem ledede den første indvandring, og fra hvilke to stammer kom jøderne ?
21. Hvor mange personer var det som kom ?
22. Hvilken del af templet byggede de først ?
23. Hvad skete når de lagde grundvolden til templet ?
24. Hvorfor græd en del af jøderne ?
25. Hvad var grunden til at bygningen af templet blev udsat i 15år ?
26. I hvilket årstal stod templet færdigt, og hvor mange år brugte jøderne til at bygge det ?
27. Hvem var leder for den gruppe af jøder som kom hjem til Israel ?
28. Fra hvilken stamme kom jøderne denne gang ?
29. Hvem ledede den tredje indvandring ?
30. Hvilken konge gav besked om at Jerusalems mure og porter skulle genopbygges ?
31. Hvornår udgik befalingen om at genopbygge Jerusalem ?
32. Hvad hed Jerusalems 12 porter ?
33. Hvad er hovedårsagen til at den store landflygtighed, som jøderne nu er inde i, har varet 2000 år ?
34. Hvad er årsagen til at hedningerne har hadet jøderne ?
35. Hvilke forskellige beskyldninger er blevet rejst mod jøderne ?
36. Hvad skete med jøderne ifm. Jerusalems ødelæggelse i år 70 e. Messias ?
37. Hvad skete med de jøder som var i Jerusalem, da korsfarerne indtog byen ?
38. Hvornår blev jødemærket indført, og hvad gik det ud på ?
39. Hvad kunne jødemærket symbolisere ?
40. Hvad betyder ordet "marraner" ?
41. Hvad gik inkvisitionen ud på ?
42. Hvad er en autodafe, og hvilken straf blev dømt ved denne domstol ?
43. Hvad skete med jøderne i Spanien under kong Ferdinand og dronning Isabella ?
44. Hvad skete i året 1555 med jøderne, og hvilke regler var der som blev gennemført ?
45. Hvad er en pogrom ?
46. Ved hvilken kristen højtid blev særlig jøderne udsat for de kristnes had ?
47. Hvad skete påske 1903 i den russiske by Kirshnew ?
48. Hvad betyder råbet: Hep. Hep ?
49. Hvor mange messianske jøder har vi i Israel i dag ?
50. Hvor mange messianske jøder bor i U.S.A. i dag ?
51. Hvilke opgaver skal de 144000 beseglede af Israels 12 stammer have i trængselstiden ?
52. Hvad vil der ske med de messianske jøder i Israel i trængselstiden ?
53. Hvad vil ske med løfterne i Sina og Palæstina-pagten ifm. jødernes omvendelse ?
54. Hvem skal styre i riget for Israel ?
55. Hvad skal ske med Israel i IOOO års riget ?

Side 34


"MESSIAS ER HERRENS LIDENDE TJENER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke oplysninger får vi om Herrens lidende tjener i Es.42,1-7 49,1-9 50.4-11 og 52,13-53,12. ?
2. Hvilke 3 hovedgrunde er det som har gjort at rabbinerne har ment at det jødiske folk -
er Herrens lidende tjener ?
3. Hvad kan pronomenet "lamo" oversættes med ?
4. Hvorfor skal vi oversætte det med "ham" i Es.53,8 ?
5. Hvad har jøderne gjort med es.53 i synagogelæsningen ?
6. Hvad står der i "machsor rabba" om Messias’ lidelser ?
7. På hvilke måder kan jøder forstå (udefra) det prof. ord i G.T. at Messias allerede har været i Israel ?
8. Hvornår skulle messias komme ifølge. Daniel 9,24-27 ?
9. Hvad skulle ske med Juda efter at Messias var kommet ?
10. Hvad siger Elia skolen om Messias’ komme ?
11. Har templets ødelæggelse i år 70 e. Messias noget med Messias’ første komme at gøre ?
12. Hvad siger Den babylonske Talmud, Sanhedrin 98 a,
om Messias som herrens lidende tjener ?
13. Hvilke rabbinere har forstået at Messias er Herrens lidende tjener ?
14. Hvad er det oprindelig syn i jødedommen på Messias som Herrens lidende tjener ?
15. Hvorfor er dette oprindelige syn bortkommet ?
16. Hvorfor indførte Den babylonske Talmud to Messias-skikkelser ?
17. Hvad skulle Messias ben Josef gøre ?
18. Hvad skulle messias ben David gøre ?
19. Hvordan ser de fleste af de ortodokse jøder i dag på Messias ?
20. Hvornår vil jøderne som folk og nation omvende sig til Jesus fra Nazaret som jødernes Messias ?
21. Hvorfor lagde Moses et dække over sit ansigt, da han talte med folket ? 2.Kor.3,12-16.
22 Hvad siger Paulus om jødernes forhold til forhærdelsen, frelsen og evangeliet ?
23. Hvor mange Jesus troende jøder er der i Israel i dag ?
24. Hvad siger Herbert Hillel Goldberg om de mange jøder i Wien som troede på Jesus ?
25. Hvad kan grunden være til at mange jøder holder sin tro på Jesus hemmelig ?
26. Hvor mange af disse jøder er der i Israel i dag ?
27. Hvad siger overrabbiner Daniel Zion om sin omvendelse ?
28. Findes der nogen messiansk synagoge i Israel i dag ?

Side 6o


"SYNDSBEGREBET I JØDEDOMMEN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er det centrale i Jesu lære ?
2. På hvilken måde kan vi sige at Jesu lære ligger indenfor jødedommen ramme ?
3. Hvad lærte Jesus om loven ?
4. Hvad lærte Jesu om sig selv ?
5. Hvad mente rabbinerne på Jesu tid om forholdet mellem gode gerninger og frelsen ?
6. Hvad gik det rabbinske frelses begreb ud på ?
7. Hvilken fase af Gudsriget er kommet bort i den kristne kirkes frelses begreb ?
8. Hvordan skal vi oversætte det græske substantiv "aion" ?
9. Hvordan oversætter teologerne det almindeligvis med, og hvorfor bliver denne oversættelse forkert
10. Hvordan skal vi oversætte det græske ord "aionios" ?
11. Hvad er det som bortkommer i forståelsen af Gudsriget,
dersom vi bare oversætter dette ord med "evig" ?
12. Hvad gik frelsen først og fremmest ud på ifølge. rabbinsk opfattelse ?
13. Hvad siger Bibelen om forholdet mellem gode gerninger og frelsen ?
14. Hvad er det som er selve frelses elementet gennem Bibelen ?
15. Hvad var loven funktion i Gl. Testamentlig tid ?
16. Hvad hedder de 2 impulser eller de 2 drifter som er nedlagt i mennesket ?
17. Hvem har efter rabbinsk opfattelse nedlagt dette i mennesket ?
18. Hvilke 7 ting blev skabt før verdens tilblivelse ?
19. Hvilke forhold udenom sine egne gode gerninger kan jøderne benytte sig af,
for at få tilgivelse for sine synder ?
20. Hvad sker i de 10 dage mellem nytåret og forsoningsdagen efter rabbinsk opfattelse ?
21. Hvad betyder hilsenen "chatima tova" ?
22. Hvilke 5 forhold havde Jesus til Moseloven ?
23. Hvordan skal vi forstå Jesu forkyndelse ?
24. Hvilke tegn gjorde Jesus ?
25. Hvad skulle tegnene vise jødefolket ?
26. Hvorfor er jøderne elsket af Gud ?
27. Hvornår vil jøderne anerkende Jesus fra Nazeret som deres messias ?
28. Hvilken lighed er der mellem rabbinernes opfattelse af forholdet mellem gode gerninger og frelsen-
og den opfattelse som de fremmede religioner har ?
29. Hvad er det rabbinerne har forstået som de kristne teologer ikke har forstået, når det gælder-
retfærdighedsbegrebet i den kommende tidsalder, som er riget for Israel ?

Side 87


"MESSIAS KOMMER TO GANGE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke forskellige oplysninger havde profeterne om Messias ?
2. Hvorfor måtte Jesus fra Nazaret være jødernes Messias ?
3. Hvilken tidsperiode var det profeterne ikke så ?
4. Hvordan kunne de vide at denne tidsperiode skulle vare i 2000 år ?
5. Hvor i G.T. hører vi for første gang om Jesu første komme ?
6. Hvilke etaper er der i Guds ødelæggelse af Satan ?
7. Hvilke oplysninger får vi om Jesus og Israels 12 stammer i 1.Mos.49. ?
8. Hvad profeterede Bileam om Jesus ?
9. Hvad profeterede Moses om Jesus ?
10. Hvad siger Salmerne om Jesus ?
11. Hvad siger Salomos Højsang om forholdet mellem den jødiske brud, den kristne menighed og Jesus
12. Hvad profeterede Esajas om Jesus ?
13. Hvad profeterede Jeremias om Jesus ?
14. Hvad profeterede Ezekiel om Jesus ?
15. Hvad profeterede Daniel om Jesus ?
16. Hvad profeterede Hoseas om Jesus ?
17. Hvad profeterede Joel om Jesus ?
18. Hvad profeterede Amos om Jesus ?
19. hvad profeterede Mika om Jesus ?
20. Hvad profeterede Sakarias om Jesus ?
21. Hvad profeterede Malakias om Jesus ?
22. Hvor stor sandsynlighed er der for at 8 forsk. prof. i G.T. kan opfyldes på samme person ?
23. Hvor mange profetier er der om Messias i G.T. ?
24. Hvor mange af disse profetier gik i opfyldelse ved Jesu første komme ?
25. Hvem er jødernes Messias ?

Side 128


"MESSIAS I DE GAMMELTESTAMENTLIGE SKRIFTER"

Spørgsmål og opgaver .

1. På hvilke måder er Messias fremstillet i de forskellige Skrifter i G.T. ?
2. Hvor mange profetier har vi angående Messias’ komme i G.T. ?
3. Hvor mange af disse profetier blev opfyldt med Jesus fra Nazarets komme ?
4. Hvad beviser dette ?

Side 142


"JESUS I DE NYTESTAMENTLIGE SKRIFTER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor mange skrifter har G.T. ?
2. Hvor mange skrifter har N.T. ?
3. Hvad er det som kendetegner Jesus i de forskellige skrifter i N.T.

Side 16
"JESU FORHOLD TIL FARISÆERNE OG SADDUKÆERNE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvorfor mente farisæerne at man ikke skulle helbrede på sabbatten ?
2. Hvilke af Jesu undergerninger var de største ?
3. Hvilke synd var der ikke tilgivelse for ?
4. Hvilke 2 af rådsherrerne var positivt indstillet til Jesus ?
5. Hvorfor turde mange af rådsherrerne ikke bekende offentligt at de troede på Jesus ?
6. Hvordan skal vi karakterisere en sådan tro ?

Side 200


"JESU SYN PÅ RENHEDSFORSKRIFTERNE"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvorfor mente farisæerne at man skulle vaske hænderne før og efter måltidet ?
2. Hvad er en "korban" ?
3. Hvad betyder ordet "hykler" ?
4. Hvilke forhold var det Jesus kritiserede farisæerne og de skriftkloge for ?
5. Hvad er det som gør mennesket urent ?
6. Hvorfor var farisæerne bange for at være sammen med toldere, synder, skøger,
De fremmede og samaritanerne ?
7. Hvilket folkeslag var samaritanerne ?
8. Hvordan var deres religion ?

Side 205


"JESU SYN PÅ ÆGTESKABET"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke grunde anså jøderne for af være skilsmissegrund ?
2. Hvad mente Shammai, Hillel og Akiba om dette ?
3. Hvorfor havde kvinden ikke lov til skilsmisse ?
4. Hvad var indholdet i kvindens skilsmissebrev ?
5. Hvorfor havde Moses givet manden anledning til at skille sig fra sin hustru-
og give hende skilsmissebrev ?
6. Hvem var den første polygamist i historien ?
7. Hvorfor blev Moseloven på visse punkter tillempet den menneskelige syndige natur ?
8. Hvilken begrundelse var det Jesus godtog som grundlag for opløsning af ægteskabet ?
9. Hvad sagde Moseloven om de som bedrev hor ?
10. Hvad er det sandsynligste at tro Jesus skrev i sandet, da farisæerne og de skriftlærde kom til
ham med en kvinde, som var grebet i hor ?
11. Hvad vil det sige at Jesus kom "med nåden og med sandheden".?
12. Hvad skete med loven ifm. Jesu forsoningsværk ?



"FORHOLDET MELLEM GUD OG KEJSEREN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke 3 typer skat var der på Jesu tid ?
2. Hvilket billede og hvilken inskription var der på de romerske mynter, som blev brugt i Israel ?
3. Hvorfor har Gud indsat øvrigheden ?
4. Hvad er forskellen mellem Guds velbehagelige vilje og Guds tilladelige vilje ?
5. Hvorfor udskifter Gud ikke øvrigheden, når den ikke styrer efter hans vilje ?
6. Hvorfor kalde Gud fremmede konger for både "min hyrde", "min tjener" og "sin salvede" i G.T. ?
7. Hvordan bruger Gud hedningenationerne for at fremme sine planer med Israel ?
8. Hvorfor er Gud meget vred på de trygge hedninger ?

Side 205


"JESU SYN PÅ OPSTANDELSEN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad mente saddukæerne om opstandelsen ?
2. Hvorfor mente Jesus at de tog fejl ?
3. Hvad begrunder Jesus opstandelsen med ?
4. På hvilke måder kendte jøderne til opstandelsen og himmelfarten ?
5. Hvad gik frelsen ud på efter jødisk syn ?
6. Hvad gik fortabelsen ud på ?
7. Hvorfor havde jøderne ikke udarbejdet nogen lære om de troendes liv i himmelen ?
8. Hvad er Jesu opstandelse bevis på ?
9. På hvilke måde er Jesu opstandelse garantien for at de døde skal opstå ?
10. Hvilke forskellige faser har opstandelsen ?
11. Hvor længe skal Jesus være konge ?
12. Hvad er den sidste fjende som Jesus skal underlægge sig ?
13. Hvad vil det sige at døden skal blive tilintetgjort ?

Side 220


"DA TIDENS FYLDE KOM"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad ligger i begrebet "tidens fylde" ?
2. Hvordan var forholdene på de forskellige områder ved Jesu første komme ?
3. Hvad sagde Jesus om frelsen ?
4. På hvilke 4 forhold begrundede jøderne det messianske håb ?
5. Hvilke personer i Israel var opmærksomme på at Messias skulle komme i deres tid ?
6. Hvad betyder ordet "netzær", og hvorfor blev Jesus kaldt en "Nazaræer" ?
7. Hvilke to udgangspunkter har Jesus ?
8. Hvor mange ætter tavler har vi om Jesus i N.T., og hvad er forskellen på disse ?
9. Hvad betyder det hebraiske ord "alma" ?
10. Hvilke 2 betydninger har det hebraiske ord "ot" ?
11. Hvad er grunden til at Jesus slog sig ned i Galilæa ?
12. Hvad betyder det Aramaiske ord "nehora" ?
13. Hvilke forskellige opgaver havde Jesus ved sit første komme ?

Side 231


"FORSKELLEN PÅ JESU OG PAULUS FORKYNDELSER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvordan ser mange jøder på Paulus og på Jesus ?
2. Hvad mente Makus Barth om dette ?
3. Hvad sagde Martin Buber om Jesus ?
4. Hvad sagde Abraham Poljak om Jesu og om troen ?
5. Hvorfor er det ikke korrekt at sige at pinsefestensdag er kirkens fødselsdag ?
6. Hvad skete på pinsefestensdag ?
7. Hvad mente Jakob Ben Zebi om Jesus og om Paulus ?
8. Hvad mente Henrich Graetz om Jesu lære ?
9. Hvad mente Simon Dubnow om kristendommens skabere ?
10. Hvad mente Moritz Lazarus om Jesus ?
11. Hvad mente Moritz de Jonge om kirkens forståelse af Jesus ?
12. Hvad mente Moritz Friedlander om rabbi ismen om Jesus ?
13. Hvad mente Leopo Wertheimer om N.T. og om Jesus ?
14. Hvad mente Markus Erenpreis om jøde og kristendommen ?
15. Hvad mente Martin Buber om kristendommen forhold til jødedommen ?
16. Hvad mente Hans Joachim Schoeps om jødekristendommen og om Paulus ?
17. Hvad mente Abraham Isaac Kook om Jesus og om Paulus ?
18. Hvad mente Schalom Ben-Corin om Paulus ?
19. Hvad mente David Flusser om syoptikernes beskrivelser af Jesus ?
20. Hvad mente Kaufmann Kohler om Jesu lære ?
21. Hvad mente Robert Rafael Geis om Jesu forhold til loven ?
22. Hvad mente Isedore Singer om kristendommens forhold til Kristi og Paulus deres lære ?
23. Hvad mente Hyman G. Enelow om Jesus fra Nazaret ?
24. Hvad mente Joseph Krauskopf om Jesu og Paulus deres lære ?
25. Hvad mente Salomon Zeitlin om forholdet mellem jøde og kristendommen ?
26. Hvad mente Ben Sion Bokser om den historiske Jesus ?
27. Hvad mente Walter Kaufmann om Pauulus' hans forhold til Jesus ?
28. Hvad mente Abraham Joshua Heschel om kristendommen forhold til jødedommen ?
29. Hvad mente Robert Godis om Jesu forhold til G.T. ?
30. Hvad mente Sandmel om Paulus ?
31. Hvad mente Joel Charmichael om forholdet mellem Jesus og Paulus ?
32. Hvad mente Isaac Lichtenstein om kristendommen ?
33. Hvad mente Theofil Lucky om kristendommen og om Paulus ?
34. Hvad mente Joseph Rabinowitsch om Jesus ?
35. Hvad mente Israel Pick om Jesus og om Paulus ?
36. Hvad mente Hans David Leuner om Jesu forkyndelse ?
37. Hvad mente Julius Wellhausen om Jesus ?
38. Hvorfor er der forskellige vurderinger angående dette hos de forskellige jødiske Bibel forskere ?
39. Hvordan skal vi se på Jesu og Paulus deres forkyndelser ?
40. Hvad vil ske med jøde og kristendommen når Jesu kommer tilbage ?
41. Hvad er det vi ikke forstår ved Jesu forkyndelse ?

Side 276


"JESU FORSONINGSDØD PÅ GOLGATA"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er det vigtigste som har sket i frelses historien ?
2. Hvad gjorde Jesus med synden ?
3. Hvad vil det sige at Jesus blev gjort til synd for os ?
4. Hvilken synd var det Jesus bar med sig på korset ?
5. Hvor mange udsagn havde Jesus på korset ?
6. Ved hvilket udsagn var forsoningen et faktum ?
7. Hvor var det Jesus sonede al verdens synd ?
8. Hvilke 3 typer død var det Jesus gennemlevede på korset ?
9. Hvorfor kunne Satan ikke fastholde Jesus i den evige, den åndelige og den legemlige død ?
10. Hvad vil det sige at Jesus sendte fra sig sin ånd ?
11. Ved hvilken kraft blev Jesus levendegjort ?
12. Hvorfor drog Jesus ned i dødsriget ?
13. Hvem talte han med i dødsriget, og hvad fortalte han ?
14. Hvorfor er det specielt nævnt at Jesus talte med de ånder (menneskerne)-
som havde været genstridige på den tid da Noa byggede arken ?
15. Hvorfor kunne ikke døden og dødsriget holde på Jesus ?
16. Hvilke følger fik Jesu forsoningsværk, både for Gud, for Jesus selv og for mennesker ?
17. Hvad går den subjektive og den objektive forsoningslære ud på ?
18. Hvilke ydre begivenheder skete ifm. Jesu forsoning ?
19. På hvilken måde opdelte jøderne nat og dag ?
20. Hvad betyder f.eks. den 9. Time ?
21. Hvornår blev Jesus korsfæstet ?
22. Hvornår døde Jesus på korset ?
23. Hvad vil det sige at der blev mørke over hele Israel fra kl.12 og til kl.15 ?
24. Hvad vil det sige at Jesus døde med et højt råb, og at han døde efter bare 6 timer på korset ?
25. Hvor længe plejede folk at hænge på korset før de døde ?
26. Hvad skete med forhænget i templet ifm. Jesu død ?
27. Hvad var forhænget et billede på ?
28. Hvad skete i templet da forhænget var revnet i to ?
29. Hvad betyder det at mange af de hellige hensovede legemer stod op ifm. Jesu død ?
30. Hvad gjorde disse efter Jesu opstandelse fra de døde ?
31. Hvordan skal vi betragte de ydre begivenheder som skete ifm. Jesus død ?

Side 302

"OFFERTJENESTEN I DEN NY-TESTAMENTLIGE TID"

Spørgsmål og opgaver.

1. På hvilken måde blev Jesus et brud med jøderne og jødedommen ?
2. Hvad hedder ordet "brud" på hebraisk ?
3. Hvem var Peres ?
4. Hvad sagde rabbinerne om Peres som forbillede på Messias ?
5. Hvilke opgaver skal Peres søn have ?
6. Hvad skal vi ellers oversætte "Peres søn" med ?
7. Hvad hed den anden tvilling, som stak sin hånd frem først fra sin mors skød-
men som alligevel blev den sidste ?
8. Hvad betyder dette ord ?
9. På hvilken måde er han forbillede på Messias ?
10. Hvem er vejbryderen ?
11. På hvilken måde er Messias blevet en snublesten og anstødsklippe for det jødiske folk ?
12. Hvad skete i templet i Jerusalem ifm. Jesu offer død på Golgata ?
13. Hvorfor er de blodige ofringer bortfaldet i vor tidsperiode ?
14. Hvilke type offer ønsker Gud af de troende i dag ?
15. Hvordan betragtede de Jesus troende jødernes offertjeneste i templet efter himmelfarten ?
16. Hvad var grunden til at der kom et brud mellem de Jesus troende jøder og jøderne i år 132 e. M.

Side 312


"DEN LÆREMÆSSIGE BASIS I RIGET FOR ISRAEL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad lægger henholdsvis jødedommen og kristendommen mest vægt på i Bibelen ?
2. Hvad vil ske med jødedommen og kristendommen i rigets tid ?
3. Hvordan ser de forskellige jødiske Bibel-forskere på forholdet mellem jødedommen og
kristendommen i rigets tid ?
4. Hvilket styre vil vi få i rigets tid ?
5. Hvorfor vil lovens retfærdighed komme tilbage i rigets tid ?
6. Hvad vil være centrum for Guds dyrkelsen i rigets tid ?
7. Hvem vil være den centrale person i Guds dyrkelsen i rigets tid ?
8. Hvad er Schekina herligheden ?
9. Hvilke 4 forskellige funktioner vil ofringerne have i rigets tid ?
10. Hvem er hovedansvarlig for at ofringerne bliver udført på Israels højtider ?
11. Hvem skal være præster i templet i rigets tid ?
12. Hvilken dag skal blive helligdag i rigets tid ?
13. Hvordan går det med de falske og fremmede religioner i rigets tid ?
14. Hvad vil det sige at hedningerne er født i Jerusalem ? Salme 87,4-7.

Side 328

"TIDSPUNKTET FOR MESSIAS FØRSTE KOMME"
Jesu Genkomst” bind 4, side 375.

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor mange år er blevet tildelt Israel og Jerusalem ifølge. Daniel 9,24-27 ?
2. Hvad betyder det hebraiske ord "shabua" ?
3. Hvornår udgik befalingen om at genopbygge Jerusalem, og hvilken
Persisk konge var det som gav befalingen ?
4. I hvilke 3 tidsperioder bliver Daniel 9,24-27 opdelt ?
5. Hvorfor er Bibelforskere og videnskabsmændene kommet frem til helt ulige årstal
for Messias' fremtræden og tilintetgørelse ?
6. Hvad er forskellen på et tropisk år og et måne år ?
7. Hvor langt er et tropisk år, et måne år og et profetisk år ?
8. Hvad skal vi gøre med året O, som er blevet udelukket i vor tidsregning ?
9. Hvilke fejl gjorde den skytiske munk Dionysius Exiguus, da han skulle lave en ny tidsregning ?
10. Hvornår trådte Messias frem ? Var det ved sin dåb eller var det på palmesøndag ?
11. Hvad var det Johannes Kepler opdagede i 1603 ?
12. Hvor mange konjunktioner havde planeterne Jupiter og Saturn i stjernebilledet Fiskene i år 7 f. Kr. ?
13. Hvad mente rabbinerne om den konjunktionen af Jupiter og Saturn ?
14. Hvad mente de babylonske astrologer om dette ?
15. Hvad opdagede den tyske videnskabsmand P.Schnabel i 1925 ?
16. Hvilket år brugte Erik Sauer som udgangspunkt for denne befaling
om at genopbygge Jerusalem, og hvilke resultater kom han frem til ?
17. Hvilket år brugte A.Haug, og hvad kom han frem til ?
18. Hvilke argumenter er der for at Jesus døde fredag den 14 nisan i året 30 efter Kristus ?
19. Hvad mente kirkefaderen Clemens Alexandrinus om Jesu dødsår ?
20. Hvad skete i templet i Jerusalem i år 30 efter Kristus ?
21. Hvorfor blev templet kaldt for "Libanon"
22. Hvad mente Sir Robert Anderson om året for Jesu død ?
23. Hvad mente O.K.Indergaard om dette ?
24. Hvorfor mener mange bibelforskere at Jesus døde den 3 april i året 33 efter Kristus ?
25. Hvem er Jesus fra Nazeret ?
26. Hvad mente Josefus om dette ?
27. I hvilke 3 del er Johannes Åbenbaring inddelt ?
28. På hvilke måder kunne rabbinerne vide at jødernes forkastelse skulle vare i 2000 år ?
29. Hvad ligger i udtrykket "de sidste dage" ?
30. Hvad mente rabbi Moses ben Maimon om ende tiden ?
31. Hvor mange udsagn om tidspunktet for Messias’ komme fandt –
Risto Santala i de rabbinske skrifter ?
32. Hvad siger bønnen "makzorim" om ende tiden og Messias’ komme ?
33. Hvad anklager havde farisæerne og de skriftkloge mod Jesus ?
34. Hvorfor drog menigheden i Jerusalem til Pella ifm. den romerske krig ?
35. Hvorfor udvidede rabbinerne den såkaldte "18-bønnen" med en ny bøn ?
36. Hvornår skete det ?
37. Hvad gik den nye bøn ud på ?
38. Hvorfor blev Bar Kochba udråbt til Messias ?
39. Hvorfor ville de Jesus troende jøder ikke anerkende ham som jødernes messias ?
40. Hvor mange Jesus troende grupperinger var der blandt jøderne ?
41. Hvilke 4 grupperinger nævnte Justinian ?
42. Hvad var grunden til at vi fik disse grupperinger ?
43. Hvilken lære havde Ebionitterne ?
44. Hvilken lære havde Nazarerne ?


Side 188


"JESU SYN PÅ SABBATEN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke læremæssige forhold kendetegner farisæerne og saddukæerne ?
2. Hvad var Det Høje Råd, og hvad hed det på hebraisk ?
3. Hvornår fik jøderne sabbatten som helligdag ?
4. Hvorfor skulle de holde sabbatten hellig ?
5. Hvad sagde Tertullian om omskærelsen og sabbatten i skriftet: Adversus Judaeos ?
6. Hvorfor valgte kirken søndagen som helligdag ?
7. Hvorfor valgte staten Nepal lørdagen som deres hellig- og hviledag ?
8. Hvad var den vigtigste årsag til at jøderne blev ført bort til Babylon ?
9. I hvilke 2 skrifter i jødedommen blev reglerne om sabbatten nedskrevet +
10. Giv eksempler på ting som var forbudt at gøre på sabbatten ?
11. Giv eksempler på ting der var tilladt at gøre på sabbatten ?
12. Hvordan så Jesus på reglerne for sabbatsfejringen ?
13. Hvordan så Jesus på "de gamle vedtægter" ?
14. Hvad sagde Moseloven om plukning af aks på sabbatten ?
15. Hvorfor henviste Jesus til det som David og hans mænd gjorde,
a farisæerne kritiserede Jesu disciple for at de plukkede aks på sabbatten ?
16. På hvilken måde vandhelligede præsterne sabbatten i templet ?

Side 195


JESUS HELBREDTE MENNESKER PÅ SABBATTEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor mente farisæerne at man ikke skulle helbrede på sabbatten ?
 2. Hvilke af Jesu undergerninger var de største ?
 3. Hvilken synd var der ikke tilgivelse for ?
 4. Hvilke 2 af rådsherrerne var positivt indstillet til Jesus ?
 5. Hvorfor vovede mange af rådsherrerne ikke at bekende offentlig at de troede på Jesus ?
 6. Hvordan skal vi karakterisere en sådan tro?

Side 200


JESU SYN Å RENHEDS FORSKRIFTERNE.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor mente farisæerne at man skulle vaske hænderne før og efter måltidet ?
 2. Hvad er en ”korban” ?
 3. Hvad betyder ordet ”hykler” ?
 4. Hvilke forhold var det Jesus kritiserede farisæerne og de skriftkloge for ?
 5. Hvad er det som gør mennesket urent ?
 6. Hvorfor var farisæerne bange for at være sammen med toldere, syndere, skøger, de fremmede og samaritanerne ?
 7. Hvilket folkeslag var samaritanerne ?
 8. Hvordan var deres religion ?

Side 205.


JESU SYN PÅ ÆGTESKABET.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad anså jøderne for at være skilsmissegrund ?
 2. Hvad mente Shammai, Hillel og Akiba om dette ?
 3. Hvorfor havde kvinden ikke lov til at skille sig ?
 4. Hvad var indholdet i kvindens skilsmissebrev ?
 5. Hvorfor havde Moses givet manden anledning til at skille sig fra sin hustru og give hende skilsmissebrev ?
 6. Hvem var den første polygamist i historien ?
 7. Hvorfor blev Moseloven på visse punkter tillempet den menneskelige syndige natur ?
 8. Hvilken grund var det Jesus godtog som grundlag for opløsning af ægteskabet ?
 9. Hvad sagde Moseloven om de som drev hor ?
 10. Hvad er det sandsynlige at tro Jesus skrev på jorden, da farisæerne og de skriftlærde kom til ham med en kvinde, som var grebet i hor ?
 11. Hvad vil det sige at Jesus kom ”med nåden og sandheden”?
 12. Hvad skete der med loven ifm. Jesu forsoningsværk ?

Side 211.




FORHOLDET MELLEM GUD OG KEJSEREN.

 1. Hvilke 3 typer skat var der på Jesu tid ?
 2. Hvilket billede og hvilken indskrift var der på de romerske mynter, som blev brugt i Israel ?
 3. Hvorfor har Gud indsat øvrigheden ?
 4. Hvad er forskellen mellem Guds velbehagelige vilje og Guds tilladelige vilje ?
 5. Hvorfor udskifter Gud ikke øvrigheden, når den ikke styrer i samsvar med Guds vilje ?
 6. Hvorfor kalder Gud fremmede konger for både ”min hyrde”, ”min tjener” og ”sin salvede” i G.T.?
 7. Hvordan bruger Gud hedningenationerne for at fremme sine planer med Israel ?
 8. Hvorfor er Gud meget vred på de trygge hedninge nationer ?

Side 215.


JESU SYN PÅ OPSTANDELSEN.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad mente Sadduseerne om opstandelsen ?
 2. Hvorfor mente Jesu at de tog fejl ?
 3. Hvad begrundede Jesus opstandelsen med ?
 4. På hvilke måder kendte jøderne til både opstandelsen og himmelfarten ?
 5. Hvad gik frelsen ud på efter jødiske syn ?
 6. Hvorfor havde jøderne ikke udarbejdet nogen lære om de troendes liv i himmelen?
 7. Hvad gik fortabelsen ud på ?
 8. Hvad er Jesu opstandelse et bevis på ?
 9. På hvilken måde er Jesu opstandelse garantien for at de døde skal opstå ?
 10. Hvilke forskellige faser har opstandelsen ?
 11. Hvor længe skal Jesus være konge ?
 12. Hvad er den sidste fjende som Jesus skal underlægge sig ?
 13. Hvad vil det sige at døden skal blive tilintetgjort ?

Side 220.


DA TIDENS FYLDE KOM.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad ligger i begrebet ”tidens fylde” ?
 2. Hvordan var forholdet på de forskellige områder ved Jesu første komme ?
 3. Hvad sagde Jesus om frelsen ?
 4. På hvilke 4 forhold begrundede jøderne det Messianske håb ?
 5. Hvilke personer i Israel var opmærksomme på at Messias skulle komme ?
 6. Hvad betyder ordet ”netsær”, og hvorfor blev Jesus kaldt en ”nazaræer” ?
 7. Hvilke to udgangspunkter har Jesus ?
 8. Hvor mange slægtstavler om Jesus har vi i N.T., og hvad er forskellen på disse ?
 9. Hvad betyder det hebraiske ord ”alma” ?
 10. Hvilke 2 betydninger har det hebraiske ord ”ot” ?
 11. Hvad var grunden til at Jesus slog sig ned i Galilæa ?
 12. Hvad betyder det Aramaiske ord ”nehora” ?
 13. Hvilke forskellige opgaver havde Jesus ved sit første komme ?

Side 231.

FORSKELLEN PÅ JESU OG
PAULUS’ FORKYNDELSER.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor er der forskel på Jesu og Paulus’ deres forkyndelser ?
 2. Hvad går forskellen ud på ?
 3. Hvordan skal vi se på de mange undergerninger som skete på Jesu tid og tiden derefter ?
 4. Hvad er lovens retfærdighed ?
 5. Hvad er den frelsende retfærdighed ?
 6. Hvilke 13 krav stillede Jesus til det jødiske folk for at de skulle få del i Guds rige ?
 7. Hvad sagde Paulus om disse 13 punkter ?
 8. Hvorfor er det så vigtigt at vi ikke sammenblander Jesu og Paulus’ forkyndelser ?
 9. Hvilke hemmeligheder fik Paulus givet af Herren ?
 10. Hvilke af disse hemmeligheder havde jøderne problemer med at forstå ?
 11. Hvad skete på kirkemødet i Jerusalem i år 49-50 ?
 12. Hvilke 4 forskellige partier var der i Korinth ?
 13. Hvad lærte de angående dåben og nåden ?

Side 254.



JØDISKE BIBELFORSKERERS SYN
PÅ JESUS OG PAULUS.

Spørgsmål og opgaver

 1. Hvordan ser mange Jøder på Paulus og Jesus ?
 2. Hvad mente Markus Barth om dette ?
 3. Hvad sagde Martin Buber om Jesus ?
 4. Hvad sagde Abraham Poljak om Jesus og om troen ?
 5. Hvorfor er det ikke korrekt at sige at pinsefestens dag er kirkens fødselsdag ?
 6. Hvad skete på pinsefestens dag ?
 7. Hvad mente Jakob Ben Zebi om Jesus og om Paulus ?
 8. Hvad mente Heinrich Graetz om Jesu lære ?
 9. Hvad mente Simon Dubnow om kristendommens skabere ?
 10. Hvad mente Moritz Lazarus om Jesus ?
 11. Hvad mente Moritz de Jonge om kirkens forståelse af Jesus ?
 12. Hvad mente Moritz Friedlander om rabbinismen og om Jesus ?
 13. Hvad mente Leopold Wertheimer om N.T. og om Jesus ?
 14. Hvad mente Marcus Ehrenpreis om jøde og kristendommen ?
 15. Hvad mente Martin Buber om kristendommens forhold til jødedommen ?
 16. Hvad mente Hans Joachim Schoesps om jødekristendommen ?
 17. Hvad mente Abraham Isaac Kook om Jesus og om Paulus ?
 18. Hvad mente Schalom Ben Chorin om Paulus ?
 19. Hvad mente David Flusser om synoptikernes beskrivelse af Jesus ?
 20. Hvad mente Isidoew Singer om kristendommen forhold til Kristi og Paulus’ deres lære ?
 21. Hvad mente Kaufmann Kohler om Jesu lære ?
 22. Hvad mente Robert Rafael Geis om Jesu forhold til loven ?
 23. Hvad mente Hyman G. Enelow om Jesus fra Nazeret ?
 24. Hvad mente Joseph Krauskopf om Jesu og Paulus’ lærer ?
 25. Havde mente Salomon Zeitlin om forholdet mellem jøde og kristendommen ?
 26. Hvad mente Ben Sion Bokser om den historiske Jesus ?
 27. Hvad mente Walter Kaufmann om Paulus’ hans forhold til Jesus ?
 28. Hvad mente Abraham Joshua Heschel om kristendommens forhold til jødedommen ?
 29. Hvad mente Robert Godis om Jesu forhold til G.T. ?
 30. Hvad mente Samuel Sandmel om Paulus ?
 31. Hvad mente Joel Charmichael om forholdet mellem Jesus og Paulus ?
 32. Hvad mente Isaac Lichtenstein om kristendommen ?
 33. Hvad mente Theofil Lucky om kristendommen og om Paulus ?
 34. Hvad mente Joseph Rabinowitsch om Jesus ?
 35. Hvad mente Israel Pick om Jesus og om Paulus ?
 36. Hvad mente Hans David Leuner om Jesu forkyndelse ?
 37. Hvad mente Julius Wellhausen om Jesus ?
 38. Hvorfor er der forskellige vurderinger angående dette hos de forskellige jødiske Bibel forskere ?
 39. Hvordan skel vi se på Jesu og Paulus’ forkyndelser ?
 40. Hvad vil ske med jøde og kristendommen når Jesus kommer tilbage ?
 41. Hvad er det vi ikke forstår ved Jesu forkyndelse ?
Side 276.

JESU FORSONINGSDØD PÅ GOLGATA.
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det vigtigste som har sket i frelses historien ?
 2. Hvad gjorde Jesus med synden ?
 3. Hvad vil det sige at Jesus blev gjort til synd for os ?
 4. Hvilken synd var det Jesus bar med sig på korset ?
 5. Hvor mange udsagn havde Jesus på korset ?
 6. Ved hvilket udsagn var forsoningen et faktum ?
 7. Hvor var et Jesus sonede al verdens synd ?
 8. Hvilke 3 typer død gennemlevede Jesus på korset ?
 9. Hvorfor kunne Satan ikke holde Jesus fast i den evige, den åndelige og den legemlige død ?
 10. Hvad vil det sige at Jesus sendte fra sig sin Ånd ?
 11. Ved hvilken kraft blev Jesus levendegjort ?
 12. Hvorfor drog Jesus ned i dødsriget ?
 13. Hvem talte han med i dødsriget , og hvad fortalte han ?
 14. Hvorfor er det specielt nævnt at Jesus talte med de ånder (menneskerne) som havde været genstridige på den tid Noah byggede Arken ?
 15. Hvorfor kunne døden og dødsriget ikke holde på Jesus ?
 16. Hvilke følger fik Jesu forsoningsværk, både for Gud, for Jesus selv og for menneskerne ?
 17. Hvad går den subjektive og den objektive forsoningslære ud på ?
 18. Hvilke ydre begivenheder skete ifm. Jesu forsoning ?
 19. På hvilken måde opdelte jøderne nat og dag ?
 20. Hvad betyder f.eks. den 9. time.
 21. Hvornår blev Jesus korsfæstet ?
 22. Hvornår døde Jesus på korset ?
 23. Hvad vil det sige at der blev mørke over hele Israel fra kl.12 og til kl. 15.?
 24. Hvad vil det sige at Jesus døde med et højt råb, og at han døde efter bare 6 timer på korset ?
 25. Hvor længe plejede folk at hænge på korset før de døde ?
 26. Hvad skete der med forhænget i Templet ifm. Jesu død ?
 27. Hvad var forhænget et billede på ?
 28. Hvad skete i templet da forhænget revnede i to dele ?
 29. Hvad betyder det at mange af de hellige hensovede legemer stod op ifm. Jesu død ?
 30. Hvad gjorde disse efter Jesu opstandelse fra de døde ?
 31. Hvordan skal vi betragte de ydre begivenheder som skete ifm. Jesu død ?

Side 302

OFFERTJENESTEN
I NY.TESTAMENTLIG TID.

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvilken måde blev Jesus et brud med jøderne og med jødedommen ?
 2. Hvad hedder ordet ”brud” på hebraisk ?
 3. Hvem var Peres ?
 4. Hvad sagde rabbinerne om Peres som forbillede på Jesus ?
 5. Hvilke opgaver skal Peres søn have ?
 6. Hvad kan vi oversætte ”Peres søn” med ?
 7. Hvad hed den anden tvilling, som stak frem sin hånd først fra sin mors skød, men alligevel kom som den sidste +
 8. Hvad betyder dette ord ?
 9. På hvilken måde er han forbillede på Moses ?
 10. Hvem er vejbryderen ?
 11. På hvilke måder er Messias blevet en snublesten og en anstødsklippe for det jødiske folk ?
 12. Hvad skete i templet ifm. Jesu offer død på Golgata ?
 13. Hvorfor er de blodige ofringer bortfaldet i vor tidsperiode ?
 14. Hvilke typer offer ønsker Gud af de troende i dag ?
 15. Hvordan betragtede de Jesus troende jøder offertjenesten i templet efter Jesu himmelfart ?
 16. Hvad var grunden til at der kom et brud mellem de Jesus troende jøder og jøderne i år 132 efter Messias ?

Side 312

DEN LÆREMÆSSIGE BASIS I RIGET FOR ISRAEL.
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad lægger henholdsvis jødedommen og kristendommen mest vægt på i Bibelen ?
 2. Hvad vil ske med jødedommen og kristendommen i Rigets tid ?
 3. Hvordan ser de forskellige jødiske Bibelforskere på forholdet mellem jødedommen og kristendommen i Rigets tid ?
 4. Hvilket styre vil vi få i Rigets tid?
 5. Hvorfor vil lovens retfærdighed komme tilbage i Rigets tid ?
 6. Hvad vil være centrum for Guds dyrkelsen i Rigets tid ?
 7. Hvem vil være den centrale person i Guds dyrkelsen i Rigets tid ?
 8. Hvad er Schekina herligheden ?
 9. Hvilke 4 forskellige funktioner vil ofringerne i templet have i Rigets tid ?
 10. Hvem er hovedansvarlig for at ofringerne bliver udført på Israels højtider ?
 11. Hvilken dag skal blive helligdag i Rigets tid ?
 12. Hvordan går det med de falske og fremmede religioner i Rigets tid ?
 13. Hvad vil det sige at hedningerne er født i Jerusalem ? Salme 87,4-7
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.yeshuattsion.webbyen.dk