lørdag den 16. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 8. Jesu Genkomst 3


JESU GENKOMST: BIND 3. Cand. philol, Oskar Edin Indergaard, Tingvoll den 16/6. 1992.
"JESUS ÅBNER DE 7 SEGL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke to forhold gør at Jesus kan åbne seglene ?
2. Hvorfor bliver Jesus indsat som konge ?
3. Hvornår bliver Jesus indsat som konge ?
4. Hvor sker dette ?
5. Hvordan skal vi betragte de 7 segl ?
6. Hvad indeholder det 7. segl ?
7. Hvad refererer tids verbet "da" i Åb.6,1. sig til ?

Side 15
"DET ER IKKE JESUS SOM ER RYTTEREN
PÅ DEN HVIDE HEST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor mange opfattelser er der angående rytteren på den hvide hest, som bliver beskrevet i Åb.6,2 ?
2. Hvad går disse opfattelser ud på ?
3. Hvilke 5 grunder har vi sat op for at dette ikke kan være Antikrist ?
4. På hvilke forskellige måder er Jesus beskrevet i Åb.19,11-16 ?
5. Hvad mener Anna Jonassen og Kristian Theodorsen om rytteren på den hvide hest i Åb.6,2 ?

Side 19

"DET ER IKKE EVANGELIETS SEIJERSGANG I VERDEN
SOM ER RYTTEREN PÅ DEN HVIDE HEST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor mange evangelier har vi i det N.T. ?
2. Hvad går disse evangelier ud på ?
3. Hvad var apostlenes 3 hovedopgaver ?
4. Hvorfor kan vi ikke sætte lighedstegn mellem Jesu og Pauluses forkyndelser ?
5. Hvad mener Johan Henrik Jørgensen om forskellene på Jesu og Paulus' forkyndelser ?
6. I hvilke tidsperioder (tidsrum) bliver de forskellige evangelier forkyndt ?
7. Hvilket evangelium bliver forkyndt i trængselstiden ?
8. Hvilke 12 forskellige benævnelser har Paulus på det evangelium han forkyndte ?
9. Hvilke 4 grunder har vi sat op for rat denne rytter ikke kan være evangeliets sejer i verden
før Jesus kommer tilbage ?
10. Hvad er "post milianisme" ?
11. Hvorfor kan denne vurdering ikke være rigtig ?
12. Bliver der store vækkelser i Vesten før Jesus kommer tilbage ?
13. Hvad siger Bibelen om dette ?
14. Med hvilke to forskellige betydninger kan vi oversætte det græske ord "apostasia" ?
15. Hvilke konsekvenser får det for forståelsen af 2. Tess.2,3. dersom vi oversætter dette ord med
"afgang" eller "bortgang" ?
16. Hvilke vækkelser er beskrevet i Joel 3,1-2 og Hos.6,2 ?
17. Ifm. hvilke to krige bliver der store vækkelser i verden ?
18. Hvilke 3 forhold er det som først og fremmest vil kendetegne Vesten i ende tiden ?
19. Hvad siger David Hedegård, C. Skovgård-Pedersen, Lars Eritsland og Erik Bernspång om
rytteren på den hvide hest ?

Side 31


"DET ER IKKE EN FREDSBEVÆGELSE
SOM ER RYTTEREN PÅ DEN HVIDE HEST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad siger Sigfred Beck om denne rytter ?
2. Hvilke indvendinger har vi mod at denne rytter kan være en generel fredsbevægelse ?

Side 33


"DET ER IKKE EN ANTIKRISTELIG VERDENSEROBRER
SOM ER RYTTEREN PÅ DEN HVIDE HEST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke indvendinger har vi mod at denne rytter kan være en generel fredsbevægelse ?
2. Hvad sige William Barcay om denne rytter ?
3. Hvad siger Bo Giertz om denne rytter ?

Side 35


"DET ER IKKE EN FALSK MESSIAS
SOM ER RYTTEREN PÅ DEN HVIDE HEST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke indvendinger har vi mod den opfattelse at denne rytter er en falsk messias ?
2. Hvad sige Billy Graham om denne rytter ?

Side 36.


"DET ER ANTIKRIST
SOM ER RYTTEREN PÅ DEN HVIDE HEST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke begrundelser har vi anført på at denne rytter er Antikrist ?
2. Hvad siger Hal Linsey om denne rytter ?
3. Hvad siger Egil A.Wyller om denne rytter ?


Side 39


"DET ANDET SEGL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvem er rytteren på den røde hest, som er beskrevet i Åb.6,4 ?
2. Hvornår sker denne krig ?
3. Hvad vil det sige at denne rytter tager freden bort fra jorden ?
4. Hvilke stater er med i denne krig ?
5. Hvordan vil udfaldet af denne krig blive ?
6. Hvad profeterede Anton Johansen om denne krig i 1917 ?
7. Hvad sagde profeten Ezekiel om denne krig ?'
8. Hvilken militær alliance blev oprettet på den arabiske halvø i december 1991 ?
9. Hvad er hovedhensigten med denne alliance ?

Side 43

"DET TREDIE SEGL"
Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver det tredje segl ?
2. Hvad er sort et symbol på ?
3. Hvilken type hungersnød skal der blive i første del af trængselstiden ?

Side 45

"DET FJERDE SEGL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver det fjerde segl ?
2. Hvad står den gul brune farve for ?
3. Hvad kan det græske ord "chloros" ellers oversættes med ?
4. Hvad kan dette betyde ?
5. Hvor stort område af verden skulle denne rytter råde over ?
6. Med hvilke 4 straffedomme skulle han dræbe menneskerne ?
7. Hvorfor kan der her ikke være tale om troende mennesker som bliver dræbt ?

Side 47


"DET FEMTE SEGL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvem er martyrerne som råber til Gud fra alteret i himmelen ?
2. Hvorfor er disse mennesker blevet dræbt ?
3. Hvorfor er disse martyrer ikke dele af den kristne menighed ?
4. Hvad siger Oddvar Tegnander om disse martyrer ?
5. Hvad siger Sigfred Bech om disse martyrer ?
6. Hvor mange Jesus troende er der i Israel i dag ?
7. Hvor mange Jesus troende jøder er der i verden i dag ?
8. Hvad beskriver lignelsen i Mat.13,44 ?
9. Hvad siger Paulus om det jødiske folk i Rom.11 ?
10. Hvad siger Paulus om hedningerne forhold til Gud i Rom.2 ?
11. Nævn andre beviser for at disse martyrer er af jødisk afstamning ?
12. Hvilket græsk ord bruger martyrerne, når de påkalder herren ?
13. Hvad betyder dette ?
14. Hvilken frelses klædning får disse martyrer ?
15. Hvad sker med ånd og sjæl til et menneske når det kommer til himmelen ?
16. Hvilken sammenhæng er der mellem de græske ord "vidnesbyrd" og "martyr" ?
17. Hvad betyder udtrykket "de som bor på jorden" ?
18. Hvor mange altre er der i himmelen ?
19. Under hvilke alter er disse martyrer ?
20. Hvad er mellemtilstanden ?
21. Hvordan lever et menneske i "mellemtilstanden"`?
22. Hvad er martyrernes "medtjenere" ?
23. Hvad er martyrernes "brødre" ?
24. Hvilke 4 grupperinger af martyrer er beskrevet i Åbenbarings bogen ?
25. Hvad er "martyrernes fylde" ?
26. Hvilke 12 forskellige "fylder" er beskrevet i N.T. ?

Side 58


"DET SJETTE SEGL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver det sjette segl ?
2. På hvilke to forskellige måder må man tolke mange af udsagnene i Åbenbarings bogen ?
3. Nævn grundene til at udsagnene i Åb.6,12-13 ikke gælder "Herrens Dag" ?
4. Hvad er "Herrens dag" ?
5. Hvad er "Guds dags komme" ?
6. Hvornår skal "himmel og jord" forgå ?
7. Hvorfor er det galt at sige at vi kan "fremskynde " Herrens dag ?
8. Hvad kan vi oversætte det græske verbet "speudo" med ?
9. Hvad vil det sige at "himmel og jord" skal forgå ?
10. Hvad skal vi oversætte verbet "parerkomai" med ?
11. Hvilke to adjektiver har vi for "ny" på græsk ?
12. Hvad betyder de ?
13. Hvilke af de to er brugt i Åbenbarings bogen ?
14. Hvad betyder fl udtryk, når vi tolker dem i overført betydning: Solen, månen, stjerner, himmelen
fjeld, ø og hav ?
15. Hvem er det som forårsager de straffedomme som er omtalt i Åbenbarings bogen kap.6 ?
16. Hvor i Mattæus evangeliet er de første 3,5 år af trængselstiden beskrevet ?
17. I hvilke 7 forskellige grupperinger er verdensmenneskenæ delt Åb.6,15 ?
18. hvilke mennesker er beskrevet i 2. Tess.2,9-12 ?
19. Hvorfor tror de verdslige at Herrens dag er kommet ?

Side 68


"DE 144000 BESEGLEDE JØDER
DEN FØRSTE RETROPERSPEKTIVE BESKRIVELSE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvem kan holde stand i trængselstiden ?
2. Hvem er de 144000 beseglede af Israels 12 stammer ?
3. Hvad skal ske med dem ?
4. Hvad skal de 4 engle gøre, som stod på jordens 4 hjørner ?
5. Hvad er jordens 4 vinde ?
6. Hvor i G.T. møder vi igen både de 4 vinde og de 4 engle ?
7. Hvorfor kan man kalde englene for både "ånder" og "vinde" ?
8. Hvad er det græske ord for både "ånd" og "vind" ?
9. Hvorfor kan man sammenligne naturkræfterne med englene ?
10. Hvorfor holder de 4 engle igen for jordens 4 vinde ?
11. Hvad betyder det græske ord "allos" ?
12. Hvad vil det sige at den anden engel kom fra solen opgang (fra øst) ?
13. Hvilket segl var det engelen kom med ?
14. Hvad betyder det græske verbet "sfragizein" ?
15. Hvad betyder det at de 144000 er beskyttet af herren ?
16. Hvilke mennesker er det som skal straffes, efter at de 144000 er beseglet ?
17. Med hvilket mærke blev de troende jøder, som er beskrevet i Ezekiel 9,1-7 beseglet ?
18. Hvordan så dette mærke ud ?
19. Hvilken opgave skal de 144000 beseglede have ?
20. Hvad vil det sige at de er "førstegrøde for Gud og Lammet" ?
21. Hvad vil det sige at de ikke har gjort sig "urene ved kvinder" ?
22. Hvor i Esajas finder vi de 144000 beseglede beskrevet ?
23. Hvilket evangelium skal de forkynde ?
24. Hvad siger Mat.10,23 om deres forkyndelse i Israel ?
25. Hvordan er den oprindelige rækkefølge af Jakobs 12 sønner ?
26. Hvorfor er denne rækkefølge forandret i Åb.7,5-8 ?
27. Hvilke forskellige forklaringer har Bibel-tolkere på at Dan og Efraim stammer ikke er nævnt ?
28. Hvad mener Jehovas Vidner om de 144000 beseglede ?
29. Hvad behandler Mat.25,31-46 ?

Side 84


"DEN STORE SKARE
DEN FØRSTE PARANTES"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er den første parentes i Åbenbarings bogen ?
2. Hvad er en parentes i Bibelen ?
3. Hvad er sket med disse mennesker ?
4. Hvilke mennesker er det ?
5. Hvorfor er disse mennesker ikke den kristne forsamling ?
6. Hvad er retfærdighedsdragten ?
7. Hvorfor har de forskellige frelses forsamlinger ikke den samme retfærdighedsdragt ?
8. Hvilke 7 forskellige frelses forsamlinger har vi i 1000 års riget ?
9. Hvordan skal det gå med jøderne i trængselstiden ?
10. Hvilke 3 forskellige grupper mennesker hører vi om i Åb.20,4 ?
11. Hvornår skal de retfærdiges opstandelse foregå ifm. ende tiden ?
12. Hvilken opgave skal den store skare have i 1000 års riget ?
13. Hvad er palmegrenene et symbol på ?
14. Hvorfor fejer jøderne løvhyttehøjtid ?
15. Hvornår fejrer de den ?
16. Hvad betyder det hebraiske ord "sukkah" ?
17. Hvorfor foreslog Peter at de skulle bygge hytter på forklarelsens bjerg ? Mat.17
18. Hvad vil der ske med hedningerne dersom de ikke vil fejre løvhyttefesten i 1000 års riget ?
19. Hvad vil det sige at Gud vil bygge sin hytte over den store skare ?
20. Hvad er ordet for "hytte" på græsk ?
21. Hvilke andre betydninger kan dette ord have ?
22. Hvad vil det sige at Jesus tog bolig iblandt os Johs.1,14 ?
23. Hvad vil det sige at templet skal være i tidsalderen og ikke til evig tid ?
24. Hvorfor er der ikke noget tempel på den nye jord Åb.21,22 ?
25. Hvilket ord var det jøderne forbandt med det græske ord "skene" ?
26. Hvorfor erstattede jøderne ofte ordet "Gud" med ordet "shechinah" ?

Side 94


"DET SYVENDE SEGL"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver det 7. segl ?
2. Hvorfor bliver der en pause i himmelen på en halv time ?
3. Hvem er disse 7 engle som står foran Gud i himmelen ?
4. Hvilke 3 forskellige grupperinger om Gud er brugt i G.T. ?
5. Hvad betyder dette ?
6. Hvilke 7 sammensætninger med Jehovah navnet har vi i G.T. ?
7. Hvilke 7 af disse engle er nævnt i Bibelen ?
8. Hvilke funktioner har disse to engle ?
9. Hvad står "basunen" for ?
10. Hvornår lod Gud basunen lyde for første gang ?
11. Hvilke 3 forskellige basuner skal vi høre i.f.m. den kristne menigheds bortrykkelse ?
12. I hvilke forbindelser blev basunerne brugt af jøderne ?
13. Hvornår kan de 7 engle begynde at blæse i de 7 basuner ?
14. Hvad sker med vore bønner, når de stiger op for Gud ?
15. Hvad er det som beder for os i himmelen ?
16. Hvad bliver lagt til de helliges bønner i himmelen ?
17. Hvor stod den anden engel i himmelen ?
18. Hvad betyder det græske ord "allos", som er oversat med "en anden" ?
19. Hvilke to altre har vi i himmelen ?
20. Hvilke funktioner har disse altre ?
21. Hvilke hellige er det som beder ?
22. Hvorfor hentede englen ikke gløder fra brændeofferaltret ?
23. Hvilke ofre bærer de troende frem for Herren i dag ?
24. Hvilke argumenter bliver brugt, for at vise at denne engel er Jesus ?
25. Hvilke argumenter bliver brugt for at vise at denne engel ikke er Jesus ?
26. Hvorfor kan denne engel ikke være Jesus ?
27. Hvad vil det sige at englen fylder ild fra røgeoffer alteret i himmelen og kaster det til jorden ?
28. Hvad er torden, røster, ild og jordskælv et udtryk for ?

Side 106


"DEN FØRSTE BASUN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad sker der når den første basun blæser i basunen ?
2. Hvad er hagl og ild et billede på ?
3. Hvad betyder det at disse er blandet med blod ?
4. Hvad er jorden, træer og græs et billede på ?
5. Hvad kan en tredjedel af jorden betyde ?
6. Hvordan skal det gå med jorden og menneskerne i trængselstiden ?
7. Hvad skete under den 7. straffedom i Ægypten

Side 108


"DEN ANDEN BASUN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad sker når den anden engel blæser i sin basun ?
2. Hvad er fjeld et billede på ?
3. hvad betyder at dette fjeld blev kastet i havet ?
4. Hvad er havet et billede på ?
5. Hvad skete da den anden straffedom kom over Ægypten ?
6. Hvad beskriver Joel 3,3-4 og Sefanias 1,3 ?
7. Hvad vil der ske med straffedommene jo længere vi kommer ind i endetiden ?

Side 110


"DEN TREDIE BASUN"

Søgsmål og opgaver.
1. Hvad sker når den tredje engel blæser i basunen ?
2. Hvad kan stjerner være et billede på ?
3. Hvad kan det betyde at denne stjerne faldt på en tredje del af vandene ?
4. Hvad er malurt ?
5. Hvad er malurt et billede på ?
6. Hvad er Baael et billede på ?
7. Hvilken sammenhæng er der mellem malurt og Tsjernobyl ?
8. Hvad skete i Tsjernobyl i 1986 ?
9. Hvad kan den konkrete betydning være af den tredje basun ?
10. Hvad skete ved Mara ?
11. Hvad var træet ved Mara et billede på ?

Side 113

"DEN FJERDE BASUN"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver den 4 basun ?
2. Hvad er Solen, månen og stjernerne billeder på ?
3. På hvilke måde vil der blive samarbejde mellem Antikrist og den romersk katolsk. kirke i endens tid ?
4. Hvilke forskellige ligheder er der mellem den romersk katolske kirke og den gl. babylonske religion
5. Hvad er "himmelens dronning" ?
6. Hvem er Guds dronning ?
7. Hvilke forskellige navne har vi på gudmoderen og barnet i de forskellige religioner ?
8. Hvorfor bliver Marie tilbedt mere end Jesus i den romersk katolske religion ?
9. Hvad er begrundelsen for dette ?
10. Hvad er rosenkransen og hvilke funktioner har den ?
11. Hvilke forskellige dogmer er der lavet om jomfru Marie ?
12. Hvorfor bliver jomfru Marie ofte fremstillet på billeder ?
13. Hvad er en helgen ?
14. Hvilke opgaver har "helgen" ifølge. den romersk katolske lære ?
15. Hvad er skriftemålet ?
16. Hvad er skærsilden ?
17. Hvad symboliserer den runde form på nadveroblaten ?
18. Hvad står bogstaverne I.H.S for ?
19. Hvad er det katolske "messeoffer" ?
20. Hvilke datoer i den babylonske religion har den romersk katolske kirke benyttet sig af ?
21. Hvad skete der på disse datoer ifølge. den romersk katolske kirke ?
22. Hvorfor giver ordet "Christmas" ingen kristen betydning ?
23. Hvad er det engelske ord for "påske" ?
24. Hvad symboliserer dette ord ?
25. Hvad skete med Tammuz efter at han var blevet dræbt ?
26. Hvor længe skulle man sørge over Tammuz ?
27. Hvad skete med Tammuz efter at de 40 dage var gået ?
28. Hvilken religion havde kejser Konstantin ?
29. Hvad kaldte han den første dag i ugen ?
30. Hvorfor burde vi hedninge troende både helligholde sabbatten og søndagen ?
31. Hvordan så hedningerne på det "evig grønne træ" ?
32. Hvad er pavens "mitra" et symbol på ?
33. Hvad ligger i begrebet "pontifex masximus" ?
34. På hvilken måde har den romersk katolske kirke blandet apostlen Peter ind i de hedenske religioner
35. Hvad er de "hellige nøgler" ?
36. Hvor går titlen "pave" tilbage til ?
37. Hvorfor er det ikke genfødsel i dåbens vand. ? 38. Hvad vil ske dersom vi tolker den 4 basun korrekt ?

Side 130


"ØRNEN (ENGLEN) MED DE 3 VE - RÅB"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilket budskab havde denne engel som fløj under det højeste af himmelen ?
2. Hvorfor er både ordet "ørn" og "engel" brugt ?
3. Hvem vil disse plager ramme ?
4. Hvad er ørnen et billede på ?
5. Hvad er det første, andet og tredje ve ?

Side 132


"DEN FEMTE BASUN,
DET FØRSTE VE.

1. Hvad betyder den 5 basun ?
2. Hvad er stjernen et billede på ?
3. Hvilke opfattelser er der angående hvem denne falske lære er ?
4. Hvilken religiøs baggrund kan den falske profet have ?
5. Hvem skal de plager gå ud over som er beskrevet i den 5 basun ?
6. Hvem giver denne leder nøglen til afgrunden ?
7. Hvad er det græske navn for "afgrunden" ?
8. Hvad er et andet græsk navn for "abyssos" ?
9. Hvad betyder det at Antikrist og den falske profet bliver kastet i ild søen ?
10. Hvad er ild søen ?
11. Hvad er ordet for "helvede" på græsk ?
12. Hvad referer ordet sig til ?
13. Hvad skete i Hinnoms dal ?
14. Hvad går fortabelsen ud på ?
15. Hvilke forskellige faser har vi angående Satans og de onde ånders fald ?
16. Hvor længe skal de onde ånder plage jøderne ?
17. Hvad sker når den falske lærer åbner afgrundens brønd ?
18. Hvad betyder det at solen og månen bliver formørket ?
19. Hvad bliver dæmonerne sammenlignet med ?
20. Hvad betyder det at dæmonerne havde "kriner som så ud som guld, og deres åsyn var som
menneskers åsyn ?
21. Hvad er krone et billede på ?
22. Hvad betyder det at dæmonerne havde "hår som kvinde hår og deres tænder var som løvetænder" ?
23. Hvad vil det sige at dæmonerne havde "brynjer ligesom jernbrynjer" ?
24. Hvad betyder det at dæmonerne havde "stjerte som skorpioner og brodde" ?
25. På hvilken måde har Jesu forudsagt denne invitation af dæmoner i Israel ?
26. Hvad betyder det at jøderne skal søge døden, men ikke finde den i denne tid ?
27. Hvad gik den 9. landeplage i Ægypten ud på ?
28. Hvilke 6 forskellige hebraiske navne er der på græshopperne ?
29. Hvad betyder disse navne ?
30. Hvilken beskrivelse af græshopper har vi i Joel 1 og 2 ?
31. Hvilke 3 forskellige tolkninger af den 5 basun har vi haft ?
32. Hvordan skal ende tiden blive m.h.t. plager og lidelser ?

Side 142


DEN SJETTE BASUN.DET ANDET VE
DEN ANDEN PARANTES.

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver den sjette basun ?
2. Hvor stor er denne hær ?
3. Hvor kommer disse soldater fra ?
4. Hvorfor kommer de ?
5. Hvilke 4 engle var det som stod bundet ved Eufrat ?
6. Hvorfor var de bundet ?
7. Hvor stor udstrækning vil Romerriget have i ende tiden ?
8. Hvad er det som er beskrevet i Åb.16,12 ?
9. Hvad er rødt et billede på ?
10. Hvad er hesten et billede på ?
11. Hvad betyder det at "hestenes magt ligger i deres mund og i deres hoveder " ?
12. Hvad betyder det at der gik ild, røg og svovl ud af deres mund ?
13. Hvorfor er disse 4 engle onde ?
14. Hvorfor går der en grænse ved Eufrat ?
15. Hvorfor vil Gud dømme hedningerne i Josafats dal ?
16. Hvad er det som udløser den sjette basun ?
17. Hvad vil det sige at røsten kom fra alterets 4 horn ?
18. Hvad er horn et billede på ?
19. Hvorfor magter de andre mennesker i dette område ikke at omvende sig ?
20. Hvilke begivenheder beskriver Es.13 og Jeremias 50-51 ?
21. Hvorfor er dette ikke en skildring af Golf-krigen ?
22. Hvad sker med landet og byen Babylon i denne krig ?
23. Hvor kommer Babylons fjender fra ?
24. Hvorfor må Gud dømme Babylon ?


Side 150


"ENGELEN SOM SATTE SIN HØJRE FOD PÅ HAVET
OG SIN VESTRE FOD PÅ JORDEN.
DEN TREDIE PARANTES."

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver den tredje parentes ?
2. Hvad betyder det at englen siger at der ikke skal være mere tid igen ?
3. Hvad betyder de græske ord "hora", "chronos" og "kairos" ?
4. Hvad betyder det at englen sætter din højre fod på havet og sin venstre fod på jorden ?
5. Hvilke lighedspunkter er der mellem Jesus og denne engel ?
6. Hvad betyder det at englen er indhyllet i en sky ?
7. Hvad er skyerne et billede på ?
8. Hvad betyder det at "englen har regnbuen over sit hoved" ?
9. Hvad betyder det at englens "åsyn var som solen" ?
10. Hvad er solen et billede på ?
11. Hvad betyder det at englens fødder var som ild støtter ?
12. Hvilken lille åben bog var det at englen holdt i sin hånd ?
13. Hvilket græsk ord er her brugt om "bog" ?
14. Hvad betyder det at englen "råbte med høj røst, som en løve brøler" ?
15. Hvad er løven et billede på ?
16. Hvorfor er denne engel ikke Jesus ?
17. Hvad var det at englen ikke fik lov til at nedskrive ?
18. Hvorfor fik han ikke lov til at skrive dette ?
19. Hvem er de 7 tordner ?
20. Hvad står der i Salme 29 om de 7 tordener ?

Side 157


"DEN LILLE, ÅBNEDE BOG"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad beskriver Åb.10,8-11 ?
2. Hvad indeholder denne lille, åbnede bog ?
3. Hvad betyder det at Johannes skulle spise bogen ?
4. Hvilke to forskellige reaktioner udløste bogen indhold hos Johannes ?
5. Hvorfor vil Gud udløse disse to forskellige reaktioner hos en troende ?
6. Hvad mangler endnu når det gælder begivenhederne i Åbenbarings bogen ?

Side 160


"GUDS TEMPEL I JERUSALEM
DEN FJERDE PARANTES"

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad skal ske med Guds tempel i Jerusalem ?
 2. Hvor længe skal den hellige stad nedtrædes ?
 3. Hvor lang er en stav ?
 4. Hvilke to symbolske betydninger er det at en ting bliver målt ?
 5. Hvad betyder det at en ting bliver målt ?
 6. Hvornår blev Guds tempel i Jerusalem ødelagt ?
 7. Hvornår vil det blive genopbygget ?
 8. Hvilket mønster for genopbygning skal templet have ?
 9. Af hvilke 6 hoveddele skal templet bestå ?
 10. Hvilke 3 ting er det som skal bevares ?
 11. Hvad betyder dette ?
 12. Hvilken speciel magtfaktor har Herren i Jerusalem i den store trængsel ?
 13. Hvilke to ting var der som ikke skulle bevares ?
 14. Hvad sker med Jerusalem i trængselstiden ?
 15. Hvad kan end videre ”hedningenes forgård” være et billede på ?
 16. Hvad mener professor Kaufmann om templets placering på tempelpladsen ?
 17. Hvordan skal det gå med jøderne i trængselstiden ?
 18. Hvordan skal det gå med trængselstidens tempel ?
 19. Hvem skal bygge templet i 1000 års riget ?
 20. På hvilken dato og i hvilket årstal blev jødernes to første templer ødelagt ?

Side 167


DE TO JØDISKE VIDNERE I JERUSALEM
DEN FEMTE PARENTES.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad beskriver den femte parentes ?
 2. I hvilken halvdel af trængselstiden skal de to vidner have deres funktions tid ?
 3. Hvilke opgaver har de to vidner ?
 4. Hvor skal de to vidner have deres gerning ?
 5. Hvad betyder det at de to vidner er ”klædt i sæk” ?
 6. Hvad vil det sige at de to vidner er ”to olietræer og to lysestager som står for jordens herre” ?
 7. Om hvilke to Gammeltestamentlige personer er de samme benævnelser brugt ?
 8. Hvilke 8 forskellige opfattelser har der været angående identifikation af de to vidner ?
 9. Hvilken opfattelse er den rette ?
 10. Hvorfor er de to vidner ikke et billede på Den Hellige Ånds vidnesbyrd op igennem frelseshistorien?
 11. Hvorfor er de to vidner ikke et billede på loven og profeterne ?
 12. Hvorfor er de to vidner ikke et billede på loven og evangeliet ?
 13. Hvorfor er de to vidner ikke et billede på det gamle og det ny testamente ?
 14. Hvorfor er de to vidner ikke et billede på den kristne menigheds vidnesbyrd ?
 15. Hvorfor er de to vidner ikke et billede på de troende i Israel i ende tiden ?
 16. Hvilke 11 forskellige grupperinger af jøde troende har vi i ende tiden ?
 17. Hvad er bruden eller hustruen et billede på ?
 18. Hvorfor er den kristne menighed ikke bruden ?
 19. Hvorfor er de to vidner ikke Enok og Elias ?
 20. Hvorfor er de to vidner ikke Moses og Elias ?
 21. Hvad er Elias et forbillede på ?
 22. Hvad er Elisa et forbillede på ?
 23. Hvad lighed er der mellem de to vidner og Moses og Elias ?
 24. Hvem skal dræbe de to vidner ?
 25. Hvad sker videre med de to vidner ?
 26. Hvordan bliver Guds dom over Israel og Jerusalem ?
 27. På hvilken måde bliver jøderne frelst som folk og levning ?
 28. Hvilke 9 ligheder er der mellem de to vidners opgaver og Jesu gerning ?
 29. Hvilke uligheder er der ?
 30. Hvorfor bliver Jerusalem kaldt for ”den store stad”, ”Sodoma” og ”Ægypten” ?
 31. Hvad står Ægypten, Babylon og Assyrien (Nineve), Helleas og Rom for i symbolsk betydning ?
 32. Hvilke ligheder var der mellem jødiske og babylonske religioner i Israel ifølge. Esek.8 ?
 33. Beskriv Antikristens religion i ende tiden ?
 34. Hvilken stor forskel er der mellem de to vidners bortrykkelse og den kristne menigheds opryk..
 35. Hvorfor er det ikke rigtigt at hævde at vurderingen om at den kristne menighed skal bortrykkes før
Trængselstiden, går tilbage til 1830 ?

Side 184

DET HIMMELSKE JERUSALEM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad sker med det himmelske Jerusalem i løbet af trængselstiden ?
 2. Ved hvilken begivenhed sker det ?
 3. Hvordan skal vi forstå Salme 2 ?
 4. Hvad mente F.Franson om dette ?
 5. Hvad mente A.Haug om dette ?
 6. Hvad siger Studiebibelen. Bind 4 om det himmelske Jerusalem ?
 7. Hvilken form har det himmelske Jerusalem ?
 8. Hvem er det som bor der ?
 9. Hvorfor er det lidt sandsynligt at det himmelske Jerusalem er pyramideformet ?
 10. Hvilket mål har længden, højden og bredden i det ny Jerusalem ?
 11. Hvor stor grundflade vil det ny Jerusalem have ?
 12. Hvor stort kubikindhold vil byen have ?
 13. Hvor høj vil muren være ?
 14. Hvordan er byen bygget ?
 15. Hvordan er muren bygget ?
 16. Hvilke 12 typer ædelstene er brugt i muren ?
 17. Giv en beskrivelse af hver af de 12 ædelstene ?
 18. Hvilke 8 forskellige kategorier af indbyggere har vi i det ny Jerusalem på nuværende tids. ?
 19. Hvem er bruden som ligeledes er Lammets hustru ?
 20. Hvorfor er selve byen ikke Jesus brud ?
 21. Hvad skal ske med byen på den nye jord ?
 22. Hvem skal bo i byen i 1000 års riget ?
 23. Hvad siger Jesus, Paulus og Hebræerbrevets forfattere om byen ?
 24. Hvad har videnskabsmændene opdaget i Orion Neblus ?
 25. Hvor stort er det hul som de har opdaget ?
 26. Hvad befinder sig inde i hullet ?
 27. Hvad sker med lyset i hullet ?
 28. Hvad kan disse genstande være ?
 29. Hvad kan dette lys være ?
 30. Hvor hurtigt går lyset ?
 31. Hvad er et lysår ?
 32. Hvor langt borte kan man nu klart se de forskellige objekter i verdensrummet ?

Side 195


DEN SYVENDE BASUN
DEN SJETTE PARENTES”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad beskriver den sjette parentes, som indeholder en del af den 7. basun ?
 2. Hvad indeholder det første ve råb ?
 3. Hvad indeholder det andet ve råb ?
 4. Hvad indeholder det fjerde ve råb ?
 5. Hvor længe skal Jesu styre vare ?
 6. I hvilke 2 forskellige perioder skal Jesus styre ?
 7. Hvorfor er de fleste teologer og Bibel-lærer ikke opmærksomme på disse to perioder ?
 8. Hvilke fem hovedetaper bliver det af Jesu indtagelse af sin store magt ?
 9. Hvilket grundlag for magtovertagelse lagde Jesus på Golgata ?
 10. Hvilket grundlag for magtovertagelsen blev lagt da Jesus modtog Åbenbarings bogen af Faderen ?
 11. Hvornår foregår den reelle magtovertagelse ?
 12. Hvilke to grunder er der for at de 24 ældste hyller Jesus som konge ?
 13. Hvorfor tiltaler de 24 ældste Gud med orden ”du som er og som var” (v.18)
 14. Hvad vil det sige at ”hedningerne er blevet vrede” v.18 ?
 15. Hvad vil det sige at ”Guds vrede er kommet” v.18 ?
 16. Hvad vil det sige at den tid er kommet ”da de døde skal dømmes” v. 18 ?
 17. Hvilke to kategorier af ”døde” kan der her være tale om ?
 18. Hvilke 3 grupperinger af mennesker skal frem for Guds domstol i Jerusalem ifølge. Mat.25. ?
 19. Hvilke forskellige doms grundlag vil disse grupperinger have ?
 20. Hvad vil være fælles for dem, når Gud skal bedømme dem ?
 21. Hvad vil det sige at Gud skal ”lønne prof. Og de hellige og dem som frygter mit (Guds) navn ?
 22. Hvem er profeterne, og hvilke funktioner har de ?
 23. Hvad er hensigten med det profetiske ord ?
 24. Hvad er det som kendetegner en sand profet ?
 25. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem profet-embeder i gammel og Nytestamentlig tid ?
 26. Hvem er de hellige ?
 27. Hvad vil det sige at være ”hellig” ?
 28. Hvordan er hedningerne forhold til Gud ?
 29. Hvilke 5 beviser har hedningerne på Guds eksistens ?
 30. Hvad beskriver Don Richardsons bog: Evigheden i deres hjerter ?
 31. Hvad betyder udtrykket ”dem som frygter Herrens navn” v.18 ?
 32. Hvilke 3 grupper af mennesker er det som går ind under den benævnelse ?
 33. Hvorfor brugte Peter denne benævnelse, da han besøgte Kornelius hus Ap. Gr.10,35 ?
 34. I hvilket tidsrum bliver evangeliet om den frie nåde forkyndt ?
 35. Hvilket evangelium skal forkyndes i trængselstiden og i 1000 års riget ?
 36. Hvad vil det sige at Gud skal ”ødelægge dem som ødelægger jorden” v.18 ?

Side 210


GUDS PAGTS ARK I HIMMELEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilket forhold er der mellem templet i himmelen og templet på jorden ?
 2. Hvad betyder det at Johannes fik se Herrens pagts ark i himmelen ?
 3. Hvad vil ske med jødefolket i 1000 års riget ?
 4. Hvad siger Sigfred Beck om det forhold at Johannes fik se Herrens pagts ark i himmelen ?
 5. Hvad siger O.K.Indergaard ?
 6. Hvad er arken et symbol på
 7. Hvordan er låget formet ?
 8. Hvad var akacie træet et symbol på ?
 9. Hvad var guldet et symbol på ?
 10. Hvad symboliserer låget på arken ?
 11. Hvordan er låget lavet , og hvad blev det kaldt ?
 12. Hvad skete på den store forsoningsdag ?
 13. Hvilke 3 genstande lå i arken ?
 14. Hvorfor blev de 10 bud opbevaret i arken ?
 15. Hvorfor blev en krukke med manna opbevaret i arken ?
 16. Hvorfor blev Arons stav opbevaret i arken ?
 17. Hvilken betydning havde arken ved forskellige hændelser i jødernes vandring mod det lovede land
 18. Hvornår og i hvilken forbindelse forsvandt arken ?
 19. Hvilke 6 teorier har vi nævnt, når det gælder arkens mulige opholdssted ?
 20. Hvilke 2 vigtige ting var det Serubabels tempel manglede ?
 21. På hvilke måder er arken et billede på Jesus ?
 22. Hvor mange templer skal der bygges i fremtiden i Jerusalem ?
 23. Skal arken være til rede i ”trængselstidens tempel” ?
 24. Hvad vil ske med jødefolkets forhold til arken ifølge. Jerm.3,15-17

Side 218


KVINDEN SOM FØDTE MESSIAS”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 8 aktører bliver beskrevet i Åb.12-13 ?
 2. Hvilket forhold er der mellem arken og kvinden ?
 3. Hvem er kvinden ?
 4. Hvilke to andre opfattelser er der angående kvinden ?
 5. Hvad betyder det at kvinden er ”klædt som solen” ?
 6. Hvad betyder det at hun har månen under sine fødder ?
 7. Hvad vil det sige at iklæde sig Herren ?
 8. Hvilke benævnelser er brugt om Jesus som lyset ?
 9. Hvad betyder det at kvinden havde en krone med 12 stjerner ?
 10. Hvad er kronen et billede på ?
 11. Hvad vil det sige at kvinden var i barnenød ?
 12. Hvem fødte hun ?
 13. Hvilke 3 fødsler må Israel gennemleve ?
 14. Hvad vil det sige at Satan baserede sin magt på de 7 hoveder ?
 15. Hvad skal Satan basere sin magt på i ende tiden ?
 16. Hvilke 2 kvinder er beskrevet i Åbenbarings bogen ?
 17. Hvad repræsenterer disse to kvinder ?
 18. Hvam er Satans ”stjert” ?
 19. Hvad betyder det at Antikrist er Satans ”stjert”
 20. Hvad er himmelens stjerner et billede på ?
Side 227

DRENGEBARNET ER JESUS FRA NASERET
DEN ANDEN RETROSPEKTIVE BESKRIVELSE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 3 forskellige opfattelser har der været angående det drengebarn som blev født ?
 2. Hvorfor er drengebarnet ikke et billede på den kristne forsamling ?
 3. Hvorfor er drengebarnet ikke et billede op de 144000 beseglede ?
 4. Hvem er drengen et billede på ?
 5. Ved hvilke situationer forsøgte Satan at tage livet af Jesus ?
 6. Hvor er Jesus i dag ?
 7. Hvad venter han på ?
 8. Hvad vil det sige at Jesus skal styre hedningerne med jernstav ?
 9. Af hvilke 4 dele vil loven i 1000 års riget bestå ?

Side 230


KVINDEN SOM FLYGTEDE UD I ØRKENEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er kvinden som flygtede ud i ørkenen ?
 2. Hvorfor må kvinden flygte ud i ørkenen ?
 3. Hvad skete med de jøde troende i år 70 efter Messias ?
 4. Til hvilken by drog de ?
 5. Til hvilken by skal de messianske jøder flygte i den store trængsel ifølge. mange Bibel-tolkere ?
 6. Hvilke forbilleder har denne flugt i G.T. ?
 7. Hvor i G.T. er denne flugt beskrevet ?
 8. Hvad sagde Jesus om denne flugt ?
 9. Hvilken anden gruppe af jøder skal være sammen med disse jøder i ørkenen ?
 10. Hvor kommer disse jøder fra ?
 11. Hvad vil der ske med denne gruppe af jøder ?
 12. Hvordan skal jødernes tilbagekomst til Israel og Sion være ?

Side 234


DET HIMMELSKE HARMAGEDDON”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 4 betydninger har ordet ”himmel på græsk” ?
 2. Hvad er dette ord på græsk ?
 3. Hvor er Satans nuværende opholdssted ?
 4. Hvorfor er Satan kaldt for ”høvdingen over luftens magter” ?
 5. Hvilke 2 andre opholdssteder har de onde ånder ?
 6. Hvor foregår hovedkampene på det åndelige område ?
 7. Hvad er de gode engles opgaver ?
 8. Hvem er Satans hovedmodstander i himmelrummet ?
 9. Hvad er Mikael kaldt i Daniels bog ?
 10. Hvad er Mikaels hovedopgave ?
 11. Hvilken ret har Satan for Guds trone ?
 12. Hvad skete med Job ?
 13. Hvor mange gange bliver Satan kastet ud af himmelen ?
 14. Hvad er grundlaget for Satans ud kastels ?
 15. Hvad betyder ordet Satan ?
 16. Hvad er den høje røst som blev hørt i himmelen v.10 ?
 17. Hvad er det ”himmelske Harmagedon”?
 18. Hvorfor skal himmelen glæde sig over Satans ned kastels ?
 19. Hvad skal jorden og havet gøre ?
 20. Hvorfor er Satan rasende når han kastes ud ?
 21. Hvordan vil den tilbageværende tid, af den store trængsel, blive ?
 22. Hvad vil ske i denne tid ?
 23. Hvordan bliver den åndelige tilstand for de u-frelste ?
 24. Hvordan bliver den åndelige tilstand for de troende ?
 25. Hvad vil der ske med de 10 brudejomfruer Mat.25,1-13 ?
 26. Hvad sagde Jesus om troen ifm. sin genkomst ?
 27. Hvad mente han med dette udsagn ?

Side 242


SATANS ANGREB PÅ KVINDEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor bliver jøderne forfulgt og hadet ?
 2. Hvad er ”Jakobs trængsel” ?
 3. Hvad sker samtidig med Satans ud kastels fra himmelen ?
 4. Hvad betyder det ”den store ørns to vinger” blev givet til kvinden ?
 5. Hvad symboliserer ”elven” og ”vandet” ?
 6. Hvad siger Daniel 11,41 om Antikrists angreb på Edom, Moab og Ammon ?
 7. Hvorfor magtede Antikrist ikke at indtage disse områder ?
 8. Hvad sker med Antikrists soldater og hær masserne ?

Side 245


DE ANDRE AF KVINDENS ÆT”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad gør dragen med de andre af hendes æt ?
 2. Hvem er disse mennesker ?
 3. Hvordan kan man vide at det er jøder ?
 4. Hvad vil ske med mange jøder i den store trængsel ?
 5. Hvor stor del af jøderne bliver udryddet ?
 6. Hvad vil ske med Jerusalems befolkning ?
 7. Hvilke 4 grupperinger af troende jøder vil overleve ?
 8. Hvorfor vil den store trængsel blive en rig indhøstnings tid for det jødiske folk ?
 9. Hvem skal hente de troende jøder som bor i landflygtigheden ?
 10. Hvad er ”resten” eller ”levningen” ?
 11. Hvad er ”hele Israel” ?
 12. Hvilke to forskellige oversættelser har vi angående verbet ”eststhen” ?

Side 248


ANTIKRIST KOMMER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad betyder det at Antikrist kommer fra havet ?
 2. Hvad udtalte Paul Henry Spaak om den stærke mand som han ønskede skulle komme-
For at løse verdens problemer ?
 1. Hvor i Åbenbarings bogen møder vi Antikrist første gang ?
 2. Fra hvilket land i Europa kommer Antikrist ?
 3. I hvor lang tid vil han have verdens dømme ?
 4. Hvad vil kende tegne Antikrists styre ?
 5. Hvad vil det sige at Antikrist er beskrevet som et dyr som har 10 horn og 7 hoveder ?
 6. Hvem er de 10 horn ?
 7. Hvem var de 7 hoveder ?
 8. Hvad betyder det at Antikrist og de 7 hoveder var fulde af bespottelsens navn ?
 9. Hvilke forskellige guddommelige titler brugte de romerske kejsere ?
 10. Hvorfor bliver Antikrist sammenlignet med de 3 verdensriger som har været før –
Det romerske verdensrige ?
 1. Hvorfor giver Satan sin trone, magt og styrke til Antikrist ?
 2. Hvorfor er Satan ”denne verdens gud” og ”denne tids alders fyrste” ?
 3. Hvad betyder det at et af dyrets hoveder blev såret til døden, og at døds såret blev lægt ?
 4. Til hvilket sted gik Antikrist ?
 5. Fra hvilket sted skal Antikrist komme tilbage ?
 6. Hvilke 3 muligheder er der angående Antikrists reinkarnation eller opstandelse fra de døde ?
 7. Hvilke følger vil det have at Antikrist kommer tilbage fra afgrunden ?
 8. Hvilket religiøst system vil Antikrist forsøge at indføre i verden ?
 9. Hvilke 2 spørgsmål stiller de vantro angående Antikrists store magt ?
 10. Hvilke 5 forskellige forhold kan det betyde at Antikrist spotter Gud, Guds navn-
Guds bolig og dem som bor i himmelen ?
 1. Hvilket folk er først og fremmest Den Højestes hellige ?
 2. Hvad er livets bog ?
 3. Hvor er livets bog opbevaret ?
 4. Hvem har overopsynet med denne bog ?
 5. Hvem er mandtals føreren i denne bog ?
 6. Ved hvilke 2 forskellige tidspunkter har indskrivningen i denne bog været ?
 7. Hvad betyder det at en er blevet indskrevet i denne bog ”før verdens grundvold er lagt” ?
 8. Hvad betyder det at en er blevet indskrevet i denne bog ”fra verdens grundvold blev lagt” ?
 9. Foran hvilken domstol skal de vantro dømmes i endens tid ?
 10. Hvilke 2 nye paragrafer i Guds lov får vi at vide i Åb.13,10 ?
 11. Hvad sagde Jesus om dette i Mat.26,52 ?
 12. Hvad må vi huske på når det gælder Jesu forkyndelse i evangelierne ?


DEN FALSKE PROFET
DET ANDET DYR”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad betyder det at den falske profet er ”et andet dyr” ?
 2. Hvilket græsk ord er brugt for ”andet”, og hvad betyder det ?
 3. Hvilke funktioner har den falske profet ?
 4. Hvilken lighed er der mellem den falske profet og Johannes døberen ?
 5. Hvilke uligheder er der mellem disse to ?
 6. Hvor mange horn har den falske profet +
 7. Hvad betyder dette ?
 8. Hvad betyder ”horn” symbolsk ?
 9. Hvad vil det sige at den falske profet opfører sig som et lam , men taler som en drage ?
 10. Hvordan bliver den fred som Antikrist tilbyder verden ?
 11. Hvilke 3 forskellige betydninger kan det have at den falske profet kommer ”af” eller ”ud af” ?
 12. Hvad er det græske ord for ”jord” ?
 13. Hvilke 6 forskellige betydninger kan dette ord have ?
 14. Hvilke specielle undergerninger gør den falske profet ?
 15. Hvad betydning har det for jøderne at den falske profet får ild til at falde ned fra himmelen ?
 16. Hvad er det største tegn som den falske profet gør ?
 17. Hvorfor lader Gud den falske profet få anledning til at give et materielt billede ”liv” eller ”ånd”
 18. Hvilke forbilleder eller ligheder har Antikrists billede i G.T. ?
 19. Hvad symboliserer 6-tallet ?
 20. På hvilken måde er dette billede en imitation af Jesu forhold til Gud ?
 21. Hvilket mærke bliver indgraveret på panden eller på højre hånd-
til de mennesker som tilbeder dyret ?
 1. Hvad er tallet for navnet ?

Side 277


ÅBENBARINGEN 14.
DEN SYVENDE PARENTES”

Spørgsmål og opgaver .

 1. Hvad er en parentes i bibelsk betydning ?
 2. Hvilken parentes indeholder Åb.14. ?
 3. Hvor mange begivenheder er beskrevet i denne parentes ?
 4. Hvilke begivenheder er beskrevet i denne parentes ?
 5. Hvilke to forskellige tal bruger de græske grundtekster om Antikrist ?
 6. Hvad kan dette være et bevis på ?
 7. Hvilken romersk kejser kan være Antikrist ?
 8. Hvad mener O.K.Indergaard, William Barclay, John T. Sharitt og Bibelens Kulturhistorie, bind 3.
 9. Hvad sker med de som ikke vil tilbede dette billede ?
 10. Hvilken rituel handling i jødedommen minder dette mærke om ?
 11. Hvilke 5 forskellige betydninger kan dette mærke have ifølge. William Barclay ?
 12. Hvad taler for at dette mærke skal være et synligt mærke ?
 13. Hvad kan tale for at dette mærke skal være usynlig ?
 14. Hvad er en ”Micho chip” ?
 15. Hvad er en ”scanner” ?
 16. Hvordan er gitterkoden på varerne opbygget ?
 17. Hvilke 3 tal er grundstrukturen i denne kode ?
 18. Hvordan fungerer de såkaldte ”smartkorte” ?
 19. Hvad er hensigten med disse kort ?
 20. På hvilke måder kan brugen af disse kort kontrollere menneskerne ?
 21. Hvilke 3 faser er der i Antikrists komme ?
 22. Hvilke 2 ting kan betyde at Antikristens ånd allerede er i verden ?
 23. Hvad er det som holder igen for Antikristen ?
 24. På hvilken måde beviser 2.Tess.2,6-7 at det er Den Hellige Ånd som holder igen for Antikrist ?
 25. Hvilke forskellige opfattelser har der været angående hvem eller hvad det er som holder igen ?

Side 279


DE 144000 BESEGLEDE JØDER
PÅ SIONS BJERG SAMMEN MED JESUS”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er de 144000 beseglede, og hvor befinder de sig ?
 2. Hvor mange Sions bjerge er der ?
 3. På hvilket Sions bjerg befinder de 144000 beseglede sig ?
 4. Hvorfor kan de ikke befinde sig i himmelen ?
 5. Hvilke to forskellige ind segl har de 144000 ?
 6. Hvilke opgaver har de haft i trængselstiden ?
 7. Hvilken røst (lyd) er det som er beskrevet i v. 4. ?
 8. Hvordan var denne røst ?
 9. Hvem synger den nye sang fra himmelen ?
 10. Hvilke to ord har vi på græsk for ”ny”, og hvad betyder de ?
 11. Hvilke af disse to ord er brugt i Åbenbarings bogen ?
 12. Hvorfor er det bare de 144000 beseglede som kan lære den nye sang, som bliver sunget fra himmelen ?
 13. Hvilke beviser er der for at de 144000 er troende jøder ?
 14. Hvad vil det sige at de 144000 er ”som jomfruer”, som ikke har gjort sig urene med kvinder ? v.4
 15. Hvilke ”kvinder” er der her tale om ?
 16. Hvilke to betydninger af ordet ”hor” har vi i Bibelen ?
 17. Hvem er den store skøge ?
 18. Hvem er hendes mange døtre +
 19. Hvordan så gnostikerne, Markion af Pontos og Origenes på seksuallivet og ægteskabet ?
 20. Hvad mente Paulus med det som han skrev i 1.Tim.2,15 ?
 21. Hvorfor er de 144000 beskrevet som ”en førstegrøde for Gud og Lammet” v.4 ?
 22. Hvad er førstegrøden og hvad er hensigten med den ?
 23. Hvad peger førstegrøden på ?
 24. Hvilke 8 førstegrøder er beskrevet i Bibelen ?
 25. Hvilket begreb ligner ”førstegrøden” ?
 26. Hvad betyder det at det som var ”førstefødt” tilhører Herren ?
 27. Hvad betyder det at Israel er Herrens førstefødte ?
 28. Hvad betyder det at Jesus er Guds førstefødte ?
 29. Hvem er ”menigheden af de førstefødte” ?
 30. Hvilke 7 forskellige faser har vi af opstandelsen ?


ENGLEN MED DET TIDSALDERLIGE EVANGELIUM”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 4 forskellige evangelier har vi i N.T. ?
 2. Hvor mange forkyndelser har ”evangeliet om riget” i Israel ?
 3. Hvad er indholdet i ”det tidsalderlige evangelium” ?
 4. Hvem skal forkynde dette evangelium i trængselstiden ?
 5. Til hvem blev dette evangelium forkyndt ?
 6. Hvad vil det sige at det er et ”tidsallerlig evangelium” ?
 7. Hvorfor er det meget galt at oversætte dette ord med ”et evigt evangelium” ?
 8. Hvordan skal vi oversætte de græske ord ”aion” og ”aionios” ?
 9. Hvorfor bliver de galt oversat i vore Bibler ?
 10. Hvilke 3 forskellige evangelier vil blive forkyndt i trængselstiden ?
 11. Hvad siger William Barclay, H.B.Swete og O.K.Indergaard om det ”tidsallerdige evangelium” ?

Side 298

BABYLONS FALD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken by er omtalt som Babylon i G.T. ?
 2. Hvilken by er omtalt som Babylon i N.T. ?
 3. Hvilken bibelsk begrundelse har vi for at byen Rom, er det moderne og ende historiske Babylon ?
 4. Hvad siger Baruk og De Sibillynske Orakler om dette ?
 5. Hvad siger apostlen Peter og Åbenbarings bogen om dette ?
 6. Hvilken by er ”Det lille Babylon”, og hvilken by er ”Det store Babylon” ?
 7. Hvad betyder selve ordet Babylon ?
 8. Hvad betyder ordet, når vi bruger det i udvidet betydning ?
 9. Hvilke forskellige grupper af aktører hører med til Babylon i endens tid ?
 10. Hvordan skal det gå med disse aktører når Jesus kommer tilbage ?

Side 302


DOMMEN OVER DEM SOM TILBEDER ANTIKRIST OG
TAGER HANS MÆRKE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan skal det gå med dem som tilbeder dyret og dets billede og tager Antikrists mærke ?
 2. Hvad vil det sige at de skal pines i ”tidsaldernes tidsaldre” ?
 3. Af hvilke 3 dele består straffen ?
 4. Hvordan skal vi forstå det med ordene ”ild”, ”svovl” og ”røg” er brugt ifm. fortabelsen ?
 5. Hvad er ild søen ?
 6. Til hvem er ild søen bestemt ?
 7. Hvor skal ild søen ligge i 1000 års riget ?
 8. Hvem sætter ild søen i brand ?
 9. Hvad betyder dette udtryk ?
 10. Hvorfor skal alle mennesker gå ud og se udenfor Jerusalem og betragte de som lever i ildsøen ?
 11. Hvad sker med de fortabte døde efter 1000 års-riget ?
 12. Hvad er den ”anden død” ?
 13. Hvad er den ”første død” ?

Side 305


TRØST TIL DE HELLIGE OG MARTYRERNE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er det som på en speciel måde ”holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd” ?
 2. Hvilket frelses princip skal indføres i trængselstiden ?
 3. Hvorfor hører vi så meget om kombinationen ”tro og gerninger” i Åbenbarings bogen ?
 4. Hvorfor ser mange Bibel-tolkere ikke dette ?

Side 307


KORNHØSTEN ER ET BILLEDE PÅ
DOMMEN OVER DE VANTRO
OG INDSAMLINGEN AF DE HELLIGE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er kornhøsten et billede på ?
 2. Hvilke 2 vurderinger er der angående den person som sidder på skyen lig en menneskesøn ?
 3. Hvilke 5 argumenter bliver brugt for at vise at dette er en beskrivelse af en engel ?
 4. Hvilke 5 argumenter bliver brugt for at vise at dette er en beskrivelse af Jesus ?
 5. Hvad symboliserer kronen (gr.stefanos), som Jesus skal have når han kommer tilbage ?
 6. Hvad symboliserer de kroner (gr.diademata), som Jesus skal have når han kommer tilbage ?
 7. Hvilken krone var det Jesus bar på Golgata ?
 8. Hvilken dobbelthed er der i Jesu genkomst ?
 9. Hvorfor behøver det ikke at være nogen modsætning i det forhold -
at Jesus både har et ”segl” og et ”sværd”, når han kommer tilbage ?
 1. Hvilke forskellige brugsområder skal disse redskaber have ?
 2. Hvilken opgavefordeling er der mellem Jesus og englene i ind høstnings arbejdet ?
 3. Hvorfor kan vi ikke bruge udtrykket ”en anden engel” om Jesus ?
 4. Hvilket græsk ord er oversat med ”en anden”, og hvad er betydningen ?
 5. Hvilket budskab havde den engel som kom ud fra templet i himmelen ?
 6. Hvem gav ham budskabet, og til hvem formidlede han det ?
 7. Hvad er ”Menneskesønnens tegn” ?
 8. Hvad er ”Menneskesønnens dage” ?
 9. Hvad er ”den dag da Menneskesønnen åbenbares” ?
 10. Hvad vil det sige at kornhøsten er en dobbelt høst ?
 11. Hvad sagde Johannes døberen om kornhøsten ?
 12. Hvilke 2 beskrivelser i mat.13. omhandler kornhøsten ?
 13. Hvad er beskrevet i Mat.24,40-41 ?
 14. Hvorfor kan dette ikke være en beskrivelse af den kristne menigheds bortrykkelse ?
 15. Hvad er beskrevet i Luk.17,35-36 ?

Side 315


VINHØSTEN ER ET BILLEDE PÅ DOMMEN
OVER FOLKESLAGENE
SOM ER ET BILLEDE PÅ HARMAGEDDON”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er vinhøsten ?
 2. Hvad er det som skal samle kongerne fra hele verden til slaget ved Harmagedon ?
 3. Hvad er hensigten med dette slag ?
 4. Hvad skildrer Es.63,1-6 ?
 5. Hvem er den person som kommer fra Bosra ?
 6. Hvor ligger Bosra, og hvorfor kommer Jesus fra denne by ?
 7. Hvordan er han beskrevet ?
 8. Hvorfor er hans klædning så rød ?
 9. Hvad vil det sige at Jesu ”genløsnings år” var kommet ?
 10. Hvem hjalp Jesus i denne strid ?
 11. Hvorfor fik han ingen hjælp af hedningenationerne ?
 12. Hvordan er dette slag skildret i Joel 3 ?
 13. Hvad hedder stedet hvor dette slag skal stå ifølge. ?
 14. Hvem er Guds helte ?
 15. Hvad skildrer Sak.12 og 14 ?
 16. Hvordan skal det gå med det jødiske folk i denne kamp ?
 17. For hvem skal denne kamp blive en ”tumleskål” og en ”løftesten” ?

Side 320


DE SOM HAR SEJRET OVER ANTIKRIST
DEN OTTENDE PARENTES”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad indeholder den ottende parentes ?
 2. Hvad er Guds vrede ?
 3. Hvad vil det sige at Guds vrede en fuldendt ?
 4. Hvem er det som skal fuldende Guds vrede ?
 5. Hvad er glas havet ?
 6. Hvem er det som stod ved glas havet ?
 7. Hvad vil det sige at glas havet var blandet med ild ?
 8. Af hvilke to grupper består martyrerne ?
 9. Hvilke 3 forskellige sange sang de ?
 10. Hvad er indholdet i Mose sang ?
 11. Hvad er indholdet i Lammets sang ?
 12. På hvilket andet sted i Åbenbarings bogen er denne sang sandsynligvis beskrevet ?
 13. Hvad er den tredje sang som de sang ?
 14. Hvad er indholdet i denne sang ?
 15. Hvorfor har denne sang et Gammeltestamentlig præg ?
 16. Hvor i G.T. finder vi igen indholdet i denne sang ?

Side 326


DE 7 ENGLE MED DE 7 SIDSTE PLAGER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor kom de 7 engle fra ?
 2. Hvad er tabernaklet i himmelen ?
 3. Hvad vil det sige at de 7 engle kom ud af tabernaklet i himmelen ?
 4. Hvilken klædning bar de 7 engle ?
 5. Hvilken klædning bærer Jesus i himmelen som vor ypperstepræst ?
 6. Hvilke to personer i Gammeltestamentlig tid bar den samme klædning ?
 7. Hvad er de 4 livs væsener ?
 8. Hvilken funktion har de ?
 9. Hvor opholder de sig når de er i himmelen ?
 10. Hvordan ser de ud ?
 11. Hvorfor varder et af livs væsener som formidlede Guds straf til de 7 engle ?
 12. Hvad skete med templet i himmelen efter at de 7 guldskåle var blevet givet til de 7 engle ?
 13. Hvad var indholdet i guldskålene ?
 14. Hvad betyder det at templet i himmelen blev fyldt med røg ?
 15. I hvilke to elementer plejer Gud at indhylle sin herlighed ?

Side 330


DEN FØRSTE VREDESSKÅL”

Spørgsmål og opgaver.


 1. Hvad indeholder den første vredesskål ?
 2. Hvor tømte englene denne vredesskål ?
 3. Hvad skete med de mennesker som havde tilbedt Antikrist ?
 4. Hvad betyder den billedlige tolkning af den første vredesskål ?

DEN ANDEN VREDESSKÅL”

 1. Hvad indeholder den anden vredesskål ?
 2. Hvor blev denne vredesskål tømt ?
 3. Hvilke følger fik det for livet i havet ?
 4. Hvad betyder den billedlige tolkning ad den anden vredesskål ?


”DEN TREDJE VREDESSKÅL”

 1. Hvad indeholder den tredje vredesskål ?
 2. Hvor blev denne vredesskål tømt ?
 3. Hvad betyder dette ?
 4. Hvad er den billedlige tolkning af den tredje vredesskål ?
 5. Hvilke to kategorier af skabninger stadfæster at Guds domme var retfærdige ?


DEN FJERDE VREDESSKÅL”

 1. Hvad indeholder den fjerde vredesskål ?
 2. Hvor blev denne vredesskål tømt ?
 3. Hvordan reagerede de mennesker som blev brændt med ilden fra solen ?
 4. Hvad betyder det ?
 5. Hvad betyder den billedlige tolkning af den 4 vredesskål ?


DEN FEMTE VREDESSKÅL”

 1. Hvad er indholdet i den femte vredesskål ?
 2. Hvor blev den tømt ?
 3. Hvad skete med Antikristens rige og trone ?
 4. Hvad betyder dette ?
 5. Hvor befinder Antikristens trone sig i den store trængsel ?
 6. Hvad betyder den billedlige tolkning af den femte vredesskål ?


DEN SJETTE VREDESSKÅL”

 1. Hvad indeholder den sjette vredesskål ?
 2. Hvor blev den sjette vredesskål tømt ?
 3. Hvad skete med vandet i Eufrat floden ?
 4. Hvad er Eufrat i forhold til Romerriget ?
 5. Hvad var hensigten med at vandet tørredes bort ?
 6. Hvem er kongerne fra Østen ?
 7. Hvor mange millioner soldater vil denne hær bestå af ?
 8. Hvilket land vil de ødelægge på deres vej mod Harmagedon ?
 9. Hvor stor del af jordens befolkning bliver dræbt ifm. denne indvation ?
 10. Hvad betyder det at det er de onde ånder som dræber en tredje del af verdens befolkning ?
 11. Hvordan så soldaterne ud ?
 12. Hvordan så hestene ud ?
 13. Hvad er hestene et billede på ?
 14. Hvad betyder den billedlige tolkning af den sjette vredesskål ?

Side 338

INDSAMLINGEN AF KONGEREN OVER HELE JORDEN
DEN NIENDE PARENTES”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad indeholder den niende parentes ?
 2. Hvor i Åbenbarings bogen er den beskrevet ?
 3. Hvad lignes de onde ånder med ?
 4. Hvilke tre forhold symboliserer frøerne ?
 5. Hvad er Harmagedon ?
 6. Hvad gør antikristen når han hører at kongerne fra øst, og kong, fra nord, er kommet til Israel ?
 7. Hvad betyder ordet ”Harmagedon” ?
 8. Hvor ligger Megiddo ?
 9. Hvilke andre ord ligner i betydningen af ordet ”Megiddo” ?
 10. Hvad kan dette ord betyde i sidste betydning ?
 11. Hvorfor er slaget ved Harmagedon kaldt for ”Guds store måltid ?
 12. Hvem er indbudt til dette måltid ?
 13. Hvor skal fjenderne falde ?
 14. Hvilken udstrækning skal dette slag have ?

Side 342

DEN SYVENDE VREDESSKÅL”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad indeholder den 7. vredesskål ?
 2. Hvor bliver den tømt ?
 3. Hvilke to betydninger har det at den blev tømt ud i luften ?
 4. Hvad betyder det at en stemme fra himmelen sagde: ”Det er sket” ?
 5. Hvad vil kendetegne det jordskælv som kommer ifm. den syvende vredesskål ?
 6. Hvilke to andre jordskælv er beskrevet i endens tid ?
 7. Hvilken benævnelse har Jerusalem her ?
 8. Hvad sker med byen ?
 9. Hvorfor bliver den delt i 3 dele ?
 10. Hvilke andre profeter har profeteret om at Jerusalem skal forandre sit udseende ifm. ende tiden ?
 11. Hvad sker med hedningefolkenes byer ?
 12. Hvad vil det sige at ”Babylon den store” skal få sin straf ?
 13. Hvad betyder det at ”hver ø” oh ”hvert fjeld” skal vige bort ?
 14. Hvilken naturkatastrofe fulgte efter jordskælvet ?
 15. Hvordan reagerede verdensmenneskerne på haglenes plager ?

Side 347

EN SAMMENLIGNING MELLEM DE 7 BASUNER
OG DE 7 VREDESSKÅLE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor er basunerne og vredesskålene ikke beskrivelser af de samme hændelser ?
 2. Hvornår foregår basunerne, og hvornår foregår vredesskålene ?
 3. Hvilket indhold har de 7 basuner ?
 4. Hvilket indhold har de 7 vredesskåle ?

Side 350


EN BESKRIVELSE AF SKØGEKIRKEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er centrum i skøge-kirken ?
 2. Hvem er den store skøge ?
 3. Hvad er en skøge i bibelsk betydning ?
 4. Hvilken rolle vil New Age få i ende tiden ?
 5. Hvem er ”mor til skøgerne på jorden ” ?
 6. Hvad betyder det at skøgen ”sidder over mange vande” ?
 7. Hvad er ”vand” et billede på ?
 8. Hvilket politisk og religiøst sigte mål har den romersk-katolske kirke ?
 9. Hvilke to magtfaktorer konkurrerede om den politiske magten i middelalderen ?
 10. Hvordan vil denne kamp blive i ende tiden ?
 11. Hvad vil det sige at skøgen befandt sig ude i ørkenen ?
 12. Hvad vil det sige at skøgen sad på ”et skarlagen rødt dyr” ?
 13. Hvordan så dette dyr ud ?
 14. Hvem er dette dyr ?
 15. Hvordan var skøgen klædt ?
 16. Hvilke rigdomme har den romersk-katolske kirke ?
 17. Hvad havde skøgen i sin hånd ?
 18. Hvad er det som befinder sig i dette guldbæger ?
 19. Hvordan fremstillede pave Leo den 12. Den romersk-katolske kirke ?
 20. Hvilke 24 forskellige vranglærer har vi peget på indenfor den romersk-katolske kirkes praksis ?
 21. Hvad er skrevet på skøgens pande ?
 22. Hvilke 3 forskellige hemmeligheder står Babylon for i ende tids betydning ?
 23. Hvad betyder selve ordet ”Babylon” ?
 24. Hvilket religiøst fundament er det som først og fremmest vil forene den romersk katolske kirke,
de frafaldne kirkesamfund, de store hedenske religioner og New Age i ende tiden ?
 1. Hvad vil det sige at skøgen ”var drukken af de helliges blod og af Jesu vidners blod” ?
 2. Hvor mange millioner mennesker har den romersk-katolske kirke taget livet af ?
 3. Hvorfor er læren i den romersk katolske kirkes lære ikke bedre kendt end den er ?
 4. Hvilke forskellige kategorien af mennesker forsøger at skjule dette ?

Side 364


KEJSER NERO KAN VÆRE ANTIKRIST”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke to hemmeligheder vil englen vise Johannes ?
 2. Hvordan er Antikrist beskrevet ?
 3. Hvad vil det sige at Antikrist har 7 hoveder og 10 horn ?
 4. Hvorfra kommer Antikrist ?
 5. Hvad betyder det at han kommer fra afgrunden ?
 6. Hvem skal kontrollere Antikrist gennem store dele af trængselstiden ?
 7. Hvilke to forhold symboliserer de 7 bjerge ?
 8. Hvorfor må Antikrist være en romersk kejser ?
 9. Hvad vil det indbyrdes forhold være mellem de 7 kejsere ?
 10. I hvilket forhold står Antikrist til de 7 kejsere ?
 11. Hvilke 7 kejsere mener O.K.Indergaard at det er ?
 12. Hvem mener han at Antikrist er ?
 13. Hvad mener John T. Sharitt at Antikristen er ?
 14. Hvilke 7 kejsere regner han med ?
 15. Hvem mener William Barclay at Antikristen er ?
 16. Hvilke 7 kejsere regner han med ?
 17. Hvad siger Ase Isa om Nero som Antikristen ?
 18. Hvem mener mange Bibel-tolkere at de 7 konger er ?
 19. Hvad er talværdien på Antikristens navn ?
 20. Hvad er talværdien på navnet Nero, når det er skrevet både på hebraisk, aramarisk, gr. og latin ?
 21. Hvorfor varierer de græske håndskrifter mellem 666 og 616 med hensyn til tallet på Antikrist ?
 22. Hvad er dette et bevis på ?
 23. Hvad siger Bibelens Kulturhistorie om dette ?
 24. Hvilke forskellige beviser har vi på at kejser Nero kan være Antikrist ?

Side 371


ANDRE VUDERINGER
AF HVEM ANTIKRISTEN KAN VÆRE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke andre opfattelser har der været op igennem folkehistorien
angående hvem Antikristen kan være ?
 1. Hvad mente William F.Beirnes at Antikristen er ?
 2. Hvem mente Irenæus at Antikristen var ?
 3. Hvilken talværdi har ordet ”Lateinos” ?
 4. Hvad betyder dette ord ?
 5. Hvilke embedstitler havde kejser Domitian, når disse blev forkortet ?
 6. Hvilken talværdi havde disse ord ?
 7. Hvem mente Abu I. Farang at den falske profet var ?
 8. Hvem var Antikristen efter hans opfattelse ?
 9. Hvem er Mahdi ?
 10. Hvad vil han gøre efter Muhamedansk opfattelse ?
 11. Hvem er Antikrist efter New Ages opfattelse ?
 12. Hvem mener Paul Yongi Cho at Antikristen er ?

Side 374


ANTIKRISTEN KOMMER FRA ITALIEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor mener en Bibel-tolkere at Antikristen vil være en jøde og komme fra Dans stamme ?
 2. Hvorfor mener mange Bibel-forskere at Antikristen vil komme fra Syrien ?
 3. Hvad mener Paul Jonggi Cho om dette ?
 4. Hvorfor mener en del Bibel-forskere at Antikristen vil komme fra et af de 4 riger som Aleksander
den stores blev opdelt i ?
 1. Hvad hed disse 4 riger ?
 2. Hvorfor mener en del Bibel-forskere at Antikristen vil komme fra Tyrkiet ?
 3. Hvad siger Malcom E. Beirnes om dette ?
 4. Hvorfor mener en del Bibel-forskere at Antikristen vil komme fra et af de 12 lande i Vest-Europa,
som nu danner centrum i EF ?
 1. Fra hvilket land vil Antikristen komme ?
 2. Hvilke 6 begrundelser har vi lagt til grund for vor syn om at Antikristen vil komme fra Italien ?

Side 379


ANTIKRISTEN SKAL ØDELÆGGE SKØGEKIRKEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er de 10 konger ?
 2. Hvad er de 10 tærer på Daniels drømmebillede ?
 3. Hvad gør de 10 konger når Antikristen komme ?
 4. Hvad gør Antikristen med 3 af kongerne ?
 5. Hvor ligger de 10 lande som er repræsenteret ved de 10 konger ?
 6. Hvor længe skal de styre sammen med Antikristen ?
 7. Hvorfor ønsker Antikrist at samarbejde med den romersk katolske kirke ?
 8. Hvilke 5 forskellige trin er der i Antikristens og de 10 konger engagement med at
Ødelægge den romersk katolske kirke ?
 1. Beskriv disse 5 trin ?
 2. Er det bare den romersk-katolske kirke der bliver ødelagt ?
 3. Hvad er skøgens ”kød” ?
 4. Hvorfor er dette ord skrevet i flertal ?
 5. Hvornår vil Antikristen og de 10 konger ødelægge den store skøge og hendes mange døtre ?
 6. Hvem skal ødelægge Antikristen og de 10 konger ?
 7. Hvorfor er der ikke sat lighedstegn mellem den store skøge og byen Rom ?

Side 383

HISTORISKE FORSØG PÅ AT OPRETTE ROMERRIGET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår gik det Vest romerske Verdensrige i opløsning ?
 2. Hvem kæmpede om det politiske herredømme i Europa efter dette ?
 3. Hvem var det som sejrede i denne kamp ?
 4. Hvilke 4 forskellige konger (kejsere) forsøgte at oprette Det Romerske Verdensrige på ny ?
 5. Hvorfor lykkedes dette forsøg ikke ?
 6. Hvad er EF i forhold til Det Romerske Verdensrige ?
 7. Hvem kommer til at vinde i denne kamp mellem den romersk-katolske kirke og det romerske kejser.
 8. Hvordan vil det gå med det romerske kejserdømme ?
 9. Hvilke stater, mente biskoppen af Saisbyrn, ville tilhøre det nyoprettede Romerrige i endens tid ?

Side 386


PAVENS FORHOLD TIL DE HEDENSKE RELIGIONER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad udtalte pave Johannes Paul den 2. På Filippinerne i 1981 ?
 2. Hvorfor er ikke Allah det sammen som Gud ?
 3. Hvad gjorde Muhammed med de 364 dæmoner i den gamle arabiske religion ?
 4. Hvem er det som leder menneskerne til Gud.
 5. Hvad udtalte paven under sit besøg i Japan i 1981 ?
 6. Hvorfor kan Den Hellige Ånd ikke være til stede i de fremmede religioner ?
 7. Hvad udtalte paven under sit besøg i Indien i 1986 ?
 8. Hvad er galt med den Indiske kultur ?
 9. Hvem er Swami Vivekananda ?
 10. Hvilke ideer havde han om Jesus og Jesu forsonergerning ?
 11. Hvad udtalte paven under sit besøg i Australien i 1986 ?
 12. Hvorfor kan Den Hellige Ånd ikke være til stede i de fremmede religioner ?
 13. Hvad skete den 27 oktober 1986 i den Italienske by Assisi ?
 14. Hvad var hensigten med dette fredsmøde ?
 15. Hvorfor kan de fremmede religioner og dæmoner ikke skabe fred i verden ?

Side 392


MARIE-DYRKELSEN
I DEN ROMERSK KATOLSKE KIRKE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke forskellige titler har Marie fået indenfor den romersk katolske kirke ?
 2. Hvad har mange paver ment om Maries jomfruelighed, syndfri hed og medvirken i Jesu forsonergerning.
 3. Hvad er Maries visioner eller Marie-åbenbarelser ?
 4. Nævn de mest kendte steder hvor Marie har åbenbaret sig ?
 5. Hvad siger pave Johannes Paul den 2. Om Maries betydning ?
 6. Hvor befinder ”den sorte madonna” sig ?
 7. Hvad er pavens motto ?
 8. Hvilket bogstaver har paven indgraveret på sit skjold ?
 9. Hvad betyder det latinske udtryk : ”Totus tuus sum Marie” ?
 10. Hvem bjergede pavens liv i 1981, ifølge. paven ?
 11. Hvilken sammenhæng er der mellem datoen for dette attentat på
Pavens liv og den første Fatima-åbenbaring i 1917 ?
 1. Hvilken sammenhæng er der mellem Marie-dyrkelsen og feminist-teologien ?
 2. Hvorfor ønsker en del mennesker at have en feminin gud indenfor kristendommen ?
 3. Hvad mente det andet Vatikankoncil om Maries forhold til Jesus ?
 4. Nævn forskellige grunder for at Marie-dyrkelsen har tiltaget de senere år ?
 5. Hvem er den vigtigste kvinde for Muhamedanerne ?
 6. Hvordan åbenbarede jomfru Marie sig i Zeinab ?
 7. Hvilke to religiøse grupper var til stede ved disse åbenbarelser ?
 8. Hvem er det som står bag disse åbenbarelser ?
 9. Hvad er det som først og fremmest vil forene den romersk-katolske kirke og de fremmede religioner i
ende tiden ?

Side 398


DEN NORSKE BIBEL-OVERSÆTTELSE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange håndskrifter eller dele af håndskrifter har vi til N.T. ?
 2. Hvad hedder ”håndskrift” på græsk ?
 3. Hvilke to nye manuskripter til N.T. blev fundet i 1800 tallet ?
 4. Hvad hedder disse to grundtekster ?
 5. Hvad hedder de to engelske Bibel-forskere som udarbejdede en delvis ny grundtekst-
på grundlag af disse to nye fund ?
 1. Hvad hedder den grundtekst som man hidtil har brugt indenfor den protestantiske kirke ?
 2. Hvilken grundtekst af N.T. byggede både Luther Bibelen og King James Bibelen på ?
 3. Giv en beskrivelse af det norske Bibel-arbejde fra 1904 og frem til i dag ?
 4. Hvilke argumenter bruger de som ønsker at benytte sig af Codex Sinaiticus og –
Codex Vaticanus i udarbejdelsen af N.T. ?
 1. Hvilke argumenter bruger de som ønsker at benytte sig af Codex Receptus ?

Side 401


DEN ALEKSANDRINSKE
OG DEN BYSANTISKE GRUNDTEKST”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke ideer havde Origenes om forholdet mellem Gud, Jesus og Den Hellige Ånd ?
 2. Hvorfor forandrede Origenes på en del af teksterne i Bibelen ?
 3. Hvad er ”Hexapla” ?
 4. Hvad vil det sige at Origenes var allegorier ?
 5. Hvorfor borttog Origenes 1.Joh.5,7 ?
 6. Hvad står der ?
 7. Hvad skete med kejser Konstantin på begyndelsen af 300 tallet ?
 8. Hvorfor tilbad Kontantin både Gud og solen ?
 9. Hvilken guddom var solen et forbillede på ?
 10. Hvilken håndskrift til Bibelen blev valgt af Konstantin ?
 11. Hvad er den byzantinske grundtekst ?
 12. På hvilket håndskrift er Vulgata bygget på ?
 13. Hvad er Vulgata ?
 14. Hvilken grundtekst havde kirkerne i Østen ?
 15. Hvilke forskellige navne har vi på denne grundtekst ?
 16. Hvordan blev denne grundtekst kendt i Vest-Europa på 1400-tallet ?
 17. Hvad betyder Textus Receptus ?
 18. Hvad er de apokryfiske bøger ?
 19. Hvad gjorde Luther med disse i sin Bibel ?
 20. Hvordan ser den romersk-katolske kirke på disse ?
 21. Hvorfor er disse ikke kommet med i King James oversættelse ?
 22. Hvor mange % af grundteksterne bygger på Textus Receptus ?
 23. Hvorfor forsøgte Westcot og Horst at revidere Textus Receptus i 1800 tallet ?
 24. Hvilke to andre grundtekster brugte de til dette arbejde ?
 25. Hvorfor ønskede Westcott og Horst at udarbejde en katolsk Bibel i det protestantiske Europa ?
 26. Hvilken tilhørighed havde de til den romersk-katolske kirke ?

Side 407


SAMMENLIGNENDE EKSEMPLER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke forskelligheder var der mellem den Bibel-kommission som udarbejdede King James-Bibel-
og den kommission som blev ledet af Westcott og Horst ?
 1. Hvilke forskelligheder er der mellem disse to tekster.: 2.Sam.21,19 Ords.8,22 Mat.1,19
John. 1,35 Luk.2,33 og Ap.gr.8,36-38 ?
 1. Hvor mange procenter af disse grundtekster er i overensstemmelse med Den aleksandrinske Gr.T. ?
 2. Hvor mange procenter er i overensstemmelse med Den bysantinske grundtekst som er Textus Recpt.
 3. Hvorfor kan Markus 16,9-20 ikke være tillagt Bibelen efter 400 tallet ?
 4. Hvad er begrundelsen for at de fleste Bibel-oversættere ønsker at bruge Vaticanus og Sinaiticus som –
Grundlag for oversættelsen af N.T. ?
 1. Hvorfor ønsker de fleste Bibel oversættereen international økumenisk Bibel ?
 2. Hvordan vil denne Bibel blive ?

Side 412
FAKTA OM VATICANUS”
og
FAKTA OM SINAITICUS”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår og hvor blev Codex Vaticanus fundet ?
 2. Hvilke tekster mangler i denne Bibel ?
 3. Hvor mange ord, artikler og meninger mangler i N.T. ?
 4. Hvordan skal vi bedømme denne håndskrift ?
 5. Hvorfor ønskede de som arbejdede med King James-oversættelse ikke at bruge Codex Vatikanus ?
 6. Hvornår blev Codex Sinaiticus nedskrevet ?
 7. Hvad indeholder denne tekst ?
 8. Hvorfor er denne grundtekst meget upålidelig ?
 9. Hvad siger John Burgeon om dette manuskript ?
 10. Hvorfor blev de 115 Bibel-afsnit udeladt af denne grundtekst ?
 11. Hvor mange forskellige personer har foretaget rettelser i dette manuskript ?
 12. Hvad siger Phillip Mauro om dette manuskript ?
 13. Hvor mange rettelser er der i Codex Sinaiticus ?

Side 415


SAMMANLIGNING MELLEM CODEX RECEPTUS
OG FLERE MODERNE BIBEL-OVERSÆTTELSER”


Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange forandringer kan vi finde i de moderne Bibler, når vi sammenligner med Codex Receptus
 2. Hvilke forskellige moderne Bibel-udgaver har vi taget med i denne oversigt ?
 3. Hvilke 32 forandringer har vi taget med i oversigten ?
 4. Hvorfor er 15 bibelske sandheder enten svækket eller benægtet i de moderne Bibel-oversættelser ?
 5. Hvilke 15 sandheder er det ?
 6. Hvilke personer, retninger indenfor teologien og kirkelige organisationer er det -
Som står bag de forskellige forandringer ?

Side 427


EN SAMMENLIGNING MELLEM CODEX RECEPTUS
OG DEN NORSKE BIBEL AF 1978”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke forandringer er gjort i disse 40 Bibel-steder, som vi har refereret ovenfor ?
 2. Hvorfor er de gjort ?
 3. Hvilke personer, teologiske retninger eller kirkelige organisationer har gjort forandringerne ?

Side 438


DOMMEN OVER BYEN ROM
DEN TREDJE RETROSPEKTIVE BESKRIVELSE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor bliver byen Rom og dets religiøse og økonomiske system dømt af Gud ?
 2. Hvordan vil byen se ud efter at Gud har dømt den ?
 3. Hvad vil det teoretiske grundlag være for Roms store betydning i ende tiden ?
 4. Hvordan lyder den sidste advarsel til Guds folk ?
 5. Nævn eksempler fra frelses historien, hvor Guds folk er blevet advaret på forhånd
når et land eller en by skulle ødelægges ?
 1. For hvilke to forhold bliver byen Rom og dets økonomiske system dømt ?
 2. Hvilken straf får byen ?

Side 442


KONGERNE PÅ JORDEN KLAGER OVER ROMS FALD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor klager kongerne, købmændene og søfolkene på jorden over byen Roms fald ?
 2. Hvam kommer til at glæde sig over at Rom bliver ødelagt ?
 3. Hvilke symbolsk handling går foran Roms ødelæggelse ?
 4. Hvorfor bliver byen dømt ?

Side 445


LOVPRISNING I HIMMELEN”
LAMMETS BRYLLUP”
JESU GENKOMST OG DOMMEN OVER SATAN
ANTIKRIST,DEN FALSKE PROFET OG KONGERNE PÅ JORDEN”
HVAD LIGGER I BENÆVNELSEN-
BABYLON” I ÅBENBARINGSBOGEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad mente Bulinger og Seiss om begrebet ”Babylon” ?
 2. Hvad mente Zundel, Herder og Hartwig om dette begreb ?
 3. Hvilken opfattelse har de allerfleste Bibel-tolkere ?
 4. Hvad er den katolske tolkning af dette ?
 5. Hvad er den tids historiske tolkning af dette ?
 6. Hvad er den spiritualiserende tolkning ?
 7. Hvad er den protestantiske kirkehistoriske tolkning ?
 8. Hvad er den eskatologiske tolkning ?
 9. Hvilken af disse tolkninger er den rigtige ?
 10. Hvilke 5 betydninger af benævnelsen ”Babylon” beskriver Åbenbaringsbogen ?

Side 455


ISRAEL ER HERRENS BRUD OG HUSTRU”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke to forskellige opfattelser er der angående hvem som er Jesu brud og hustru ?
 2. Hvem er det som er Jesu brud og hustru ?
 3. Hvad mener M.Baseilea Schlink om dette ?
 4. Hvad mener Allan K.Hansen om dette ?
 5. Hvad mener Johan Henrik Jørgensen om dette ?
 6. Hvad mener Eigil A. Wyller om dette ?
 7. Hvad mener Paul Cain om dette ?
 8. Hvad mener Moshe Ben-Mair om dette ?
 9. Hvad mener Eyvind von Tangen Sivertsen om dette ?
 10. Hvad mener O.K.Indergaard om dette ?
 11. Hvad mener Regine Haugseth om dette ?
 12. Under hvilke 3 kvindebetegnelser er Israel beskrevet i G.T. ?
 13. Hvornår blev ægteskabet mellem Gud og Israel indgået ?
 14. Hvorfor opstod skilsmissen mellem Gud og store dele af det -
jødiske folk ?
 1. Hvornår vil Herren igen antage jøderne som sin brud og sin hustru ?
 2. Hvad symboliserer ægteskabet mellem mand og kvinde i Israel ?
 3. Hvilke 7 forskellige faser har ægteskabet mellem Herren og Israel ?
 4. Hvilken kvindebetegnelse er brugt om det utro Israel ?

Side 467


SALOMONS HØJSANG”

Spørgsml og opgaver.

 1. Hvad hedder ordet ”brud” og ”hustru” på hebraisk og på græsk ?
 2. Hvilken beskrivelse har den jødiske brud i Salomons Højsang ?
 3. Hvilke forskellige forhold er det Salomons Højsang beskriver ?
 4. Hvorfor forlod Messias Israel ved sit første komme ?
 5. Hvem er Jerusalems døtre i Salomons Højsang ?
 6. Hvilke 2 forhold bliver Jerusalems døtre bedt om at gøre i forhold
til Israel ?
 1. På hvilken måde skal vi hedninge troende leve overfor Israel ?
 2. Hvad betyder ordet Mahanaim, og hvad refererer ordet sig til ?
 3. Hvem er den lille søster som den jødiske brud har ?

Side 472

EN SAMMENLIGNING MELLEM DEN JØDISKE BRUD
OG DET KRISTNE LEGEME”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 7 forskelligheder er der mellem den jødisk brud og
den kristne menighed ?
 1. Hvem bliver beskrevet i Hebræerbrevet 11 ?
 2. Hvad bliver beskrevet i Johs.14,1-3 ?
 3. Hvad siger O.K.Indergaard om de 3 benævnelser: Brudgom brud hustru ?
 4. Hvilke 3 forskellige frelses forsamlinger tilhører de troende jøder ?
 5. Hvem er Herrens hustru, som er beskrevet i Åb.19,7-9 ?
 6. Hvilken frelses klædning er Lammets hustru klædt i ?
 7. Hvad er Lammets bryllup ?
 8. Hvad hedder den frelses klædning som det kristne legeme er klædt i ?
 9. Hvad er erstatningsteologien ?
 10. Hvilke benævnelser er der brugt om Israel i Salme 45 ?
 11. Hvilke benævnelser er der brugt om de hedninge troendes forsamlinger
I Salme 45, i Salomons Højsang og Ezekiel 16,61 ?
 1. Hvad bliver landet Israel kaldt i Es.62,4-5 ?
 2. Hvad mente døberen Johannes da han sagde: At den som har bruden ,
han er brudgommen ? John.3,29.
 1. Hvorfor forsvinder ordene brud og hustru i N.T. mellem John.3,29 –
og Åb.19,7 ?
 1. Hvilke to forskellige betydninger har det græske verbet ”harmozo”?
 2. Hvilke relationer mellem Jesus og den kristne menighed bliver –
behandlet i 2.Kor.11,2 og Ef.5,22-23 ?
 1. Hvem er ”skatten i ageren”, som bliver beskrevet i Mat.13 ?
 2. Hvem er ”perlen”, som bliver beskrevet i Mat.13,45-46 ?
 3. Hvem er de 10 brudejomfruer som bliver omtalt i Mat.25,1-13 ?
 4. Hvad siger Gud i sit ord om sit fremtidige forhold til Israel ?

Side 487KONGESØNNENS BRYLLUP”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad betyder det at profeten Esajas fortæller i kap.40,1-2 at –
Jerusalems strid var endt” ?
 1. På hvilke to måder kan en nations straf blive sonet ?
 2. Hvad beskriver lignelsen om kongesønnens bryllup ? Mat.22,1-14
 3. Hvilke aspekter har denne lignelse ?
 4. Hvad er kongesønnens bryllup ?
 5. Hvad beskriver lignelsen om den store nadver ? Luk.14,16-24
 6. Hvad var det velbehagelige år, som Jesus forkyndte i Luk.4,18-19 ?
 7. Hvad beskriver lignelsen om bryllup i Kana ? Joh.3,1-11
 8. Når og hvornår skal kongesønnens bryllup fejres ?
 9. Hvad er Isaks ægteskab med Rebekka forbillede på

ref. Egon Ladegaard Kristnsen: yeshuatt@mail.dk www.yeshuattsion.webbyen.dk