lørdag den 16. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 9. Jesu Genkomst bind 2


"Jesu Gjenkomst" bind 2, side 278.
Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke to store endetids personer skal vi ikke blande sammen ?
 2. Hvorfor sammen blander mange jødiske Bibel-forskere Gog og Antikrist ?
 3. I hvilke skrifter i Bibelen er Antikrist specielt omtalt ?
 4. Hvor er Antikrist beskrevet første gang i Bibelen ?
 5. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Esajas ?
 6. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Daniel ?
 7. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Habakkuk ?
 8. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Sakarias ?
 9. Hvilken titel har Antikrist hos Mattæus ?
 10. Hvilke titler har Antikrist hos Johannes ?
 11. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist i 2. Tessalonikerbrevet ?
 12. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist i 1 og 2.Johannesbrev ?
 13. Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist i Åbenbaringsbogen ?

En sammenligning mellem Jesus fra Nasaret og Antikristen.
I og med at Antikrist kommer til at blive Guds store modstander i endens tid, er det vigtigt at vi kan beskrive ham så nøjagtig som mulig, således at han bliver let at indetificere for dem som lever på jorden i denne tid. Det gælder både de troende og de ikke troende. De skal alle tage stilling til hans styre. De som ikke vil bøje sig for hans styre og planer, de må dø. De som bøjer sig og samarbejder med ham, får ikke del i det kommende Guds rige, som er riget for Israel, men får deres del "i søen som brænder med ild og svovl".
Vi skal i det følgende give en sammenligning af forskellige sider og egenskaber ved Kristus og antikrist. Vi holder os stort set til den oversigt som William F. Beirens har gjort i sin bog: That man of sin, s. 38-40, hvor han skriver følgende om dette:
1) Kristus er Guds Søn. "Og se, de (de onde ånder) råbte: Hvad har vi med dig at gøre, Jesus, du Guds Søn ? Er du kommet for at pine os før tiden ?" Mat. 8,29. "Men de som var i båden, kom og faldt ned for ham og sagde: Sandelig, du er Guds Søn." Mat. 14,33. "Begyndelsen til Jesu Kristi, Guds Søns evangelium." Mark. 1,1. "og jeg (døberen Johannes) har set det, og jeg har vidnet at han er Guds Søn." Joh. 1,34. "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer og er nu, da de døde skal høre Guds Søns røst, og de som hører, skal leve." Joh. 5,25.
Antikrist er "fortabelsens søn". Fortabelsen er "søen som brænder med ild og svovl." Lad ingen dåre jer på nogen måde, for først (før Herrens dag) må frafaldet komme, og syndens menneske åbenbares, fortabelsens søn." 2.Tess.2,3. (Udtrykket "fortabelsens søn" betyder en som allerede er identificeret med fortabelsen. Den bibelske Ecyklopedi siger følgende om dette udtryk: "Dette er et velkendt hebraisk udtryk som betegner en person, som har et bestemt træk eller karakter eller skæbne, som søn til denne tingen.")
 1. Kristus blev født ind i denne verden som "Menneskesøn", således at han kunne have et legeme, som han kunne give som offer "derfor siger han idet han træder ind i verden: Offer og gaver ville du (Gud) ikke have men et legeme beredte du mig." Hebr. 10,5. "og ved denne vilje (Guds vilje) er vi helliget ved offringen af Jesu Kristi legeme en gang for alle (alle mennesker)." Hebr. 10,10. Antikrist blev født ind i denne verden som søn til et menneske 1.Mos. 10,8, og han blev dræbt på grund af sit oprør mod Gud af Shem. 2.Tess. 2,3. (Hislop). (Både Hislop og Beirnes mener at Nimrod er Antikrist.)
 2. Når Kristus fuldførte sin opgave og døde på korset, gik hans ånd til paradiset. "Og han sagde til (røveren på korset): Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis." Luk. 23,43. "Og Jesus råbt med høj røst og sagde: Fader! I dine hænder overgiver jeg min ånd. Og da han havde sagt dette, udåndede han." Luk. 23,46. Når Antikrist døde, gik hans ånd til afgrunden, dette fængsel hvor alle fortabte af Adams slægt opholder sig. "På den tid skal Herren hjemsøge himmelens hær i det høje (de onde åndsmagter) og jordens konger nede på jorden, og de skal samle fangeren sammen i en hule og fastgøre fængselet, og lang tid efter (efter 1000 års-riget) skal de få deres straf." Es. 24, 21-22.
 3. Når Kristus stod op fra de døde på den tredie dag, fuldførte han en gerning på 40 dage på denne jord og steg op til himmelen medens apostlene så på. "Og da han havde sagt dette, for han op medens de så på, og en sky tog ham bort fra deres øjne." Ap.Gr. 1,9. Når Antikrist kommer tilbage fra de døde i et udødeligt legeme (i det han har berørt evigheden), som ikke kan udslettes, kommer han fra afgrunden. Når han fuldfører den gerning som Gud ønsker for frigørelsen af denne verden og dens indbyggere fra herredømmet og magten til djævelen, vil han gå til "søen som brænder med ild og svovl", fortabelsen. "det du så , var og er ikke, og det skal stige op af afgrunden og fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grundvold blev lagt, er skrevet i livets bog, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igen." Åb. 17,8.
 4. Kristus blev tilbudt kongedømmet i denne verden af djævelen. Han afslog at modtage dem fra denne magtrøver. "Begær af mig! Så vil jeg give dig hedningerne til arv og jordens ender til eje." Salme 2,8. "Og djævelen sagde til ham: Dig vil jeg give magten over alt dette, for mig er det overgivet, og jeg giver det til hvem jeg vil." Luk. 4,6. Antikrist vil blive tilbudt kongedømmerne i denne verden (efter at Kristus havde afslået dette) og vil gladelig modtage dem. "Og dyret som du så, var lig en Leopard og dens fødder
 5. som en Bjørn, og dens mund som en Løvemund, og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor magt." Åb. 13,2.
 6. Kristus som har gjort det største af alle offer, vil modtage kongedømmet i denne verden af sin Far, "den gamle af dage", og vil styre over den i mere end 1000 år. Og jeg har dog indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg."Salme 2,6. "fremdeles fik jeg i mine natlige syner se hvorledes en som ligner en menneskesøn, komme med himmelens skyer, og han gik bort til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Og der blev givet ham herredømme og ære og riger, og alle folk og æter og tungemål skulle tjene ham, hans herredømme er et tidsalderligt herredømme, som ikke forgår, og hans rige er et rige som ikke ødelægges." Dan. 7,13-14. "Og den syvende engel blæste, og høje røster lod sig høre i himmelen, som sagde: Kongedømmet over verden er tilfaldet vor herre og hans Messias, og han skal være konge i tidsaldrenes tidsaldre." Åb. 11,15. Antikrist vil modtage kongedømmerne over jorden, således som vi kender dem nu, og vil styre over dem i 42 måneder. "og han skal tale ord mod den Højeste og undertrykke den Højestes hellige, og han skal tænke på at forandre hellige tider og lov, og de skal gives i hans hånd i en tid og tider og en halv tid." Daniel 7,25. "Og der blev givet det en mund som talte store og bespottende ord, og der blev givet det magt i 42 måneder." Åb. 13,5.
 7. Kristus red ind i Jerusalem på et æsel, som symboliserer ydmyghed og fred. Han tilbød sig selv til jøderne som deres Messias, idet han opfyldte en underfuld profeti. Dette tilbud blev afslået af jøderne. "Sig til Sions datter: Se din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel, på trældyrets føl." Mat. 21,5. Antikrist kommer "med fred" og opnår kongedømmet "ved list og svig". Efter at han har besteget tronen, erobrer han hele verden gennem krig. "Og fordi han er klog, skal hans svigefulde færd lykkes for ham, han skal ophøje sig i sit hjerte, og han skal ødelægge mange ved fred, ja, mod fyrsternes fyrste skal han sætte sig op, men uden menneskehånd skal han knuses." Daniel 8,25. "og på hans plads skal der opstå et foragteligt menneske, som de ikke har overgivet kongedømmets herlighed, men han kommer uventet og tilegner sig kongedømmet ved list og svig." Daniel 11,21.
 8. Kristus er "kongernes konge og herrers herre"." "Og på sin klædebon og på sin lænd har han et navn skrevet: Kongernes konge og Herrernes Herre." Åb. 19,6. Antikrist gør sig selv til "kongernes konge og herrernes herre". For der er "10 konger" i dyrets kongedømme under hans styre ved siden af alle styrende i alle nationer, for alle er erobret og styrer under ham. "Og de 10 horn betyder at der af dette rige skal opstå 10 konger, og efter dem skal opstå en anden konge, som skal være anderledes end de foregående, og som skal ydmyge 3 konger." Daniel 7,24. "Og jeg så et dyr stige op af havet, som havde 10 horn 10 kroner, og på sine hoveder bespottelsens navn." Åb. 13,1.
 9. Kristus er kronet med mange kroner. "Hans øjne er som ildslue, og på hans hoved er der mange kroner, han har et navn skrevet som ingen kender uden ham selv." Åb. 19,12. Antikrist har også mange kroner i bogstavelig betydning.
 10. Kristus udførte mange undergerninger. "blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den som ikke tager anstød af mig." Mat. 11,5-6. Antikrist gør også mange forførende undergerninger. "Og det (den falske profet) bruger det første dyrs hele magt for dets øjne, og gør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis døds sår bliver lægt." Åb. 13,12.
 11. Kristus har gjort mange undergerninger, for at vise sin magt, for at hans efterfølgere skulle tro at han var den lovede Messias, som skulle komme til verden. Antikrist vil gøre ualmindelige undergerninger som det at få ild til at falde ned fra himmelen og mange andre fantastiske gerninger – til og med at han oprejser døde – således at folk skal tro at han er Gud og tilbede ham som Gud. "Og hans komme sker, efter Satans kraftige virksomhed, med al løgnens magt og tegn og undere." 2.Tess. 2,9.
 12. Kristus gav sit liv og tjeneste fordi han elskede hele verden og kirken (menigheden). "For således elskede Gud verden at han gav sin Søn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortabes, men have tidsalderlig liv." Joh.3,16. Antikristen giver ikke sit liv for nogen, men han styrer over menneskene for sin egen ære og fordel. Han hader alle mennesker fordi han hader Gud. "Og det åbnede sin mund til spot mod Gud, til at spotte hans navn og bolig, dem som bor i himmelen." Åb. 13,6.
 13. Kristus er verdens lys og bringer lys til alle dem som følger ham. "Atter talte Jesus til dem og sagde: Jeg er verdens lys, den som følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livet lys." Joh. 8,12. Antikrist bringer had og mørke til alle som følger og godtager ham. Det er "mørket i Ægyptens nat", som det var i Faraos dage. "Så rakte Moses sin hånd op mod himmelen, og der blev et tykt mørke i hele Ægyptens land i tre dage." 2.Mos. 10,22. "Og den femte engel tømte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket, og de tyggede deres tunger af pine." Åb. 16,10.
 14. Kristus er vejen, sandheden og livet, opretholderen til "den rette og smalle vej". "Gå ind gennem den trange port ! for den port er vid og den vej er bred som fører til fortabelsen, og mange er de som går ind gennem den, for den port er trang, og den vej er smal som fører til livet, og få er de som finder den." Mat. 7,13-14. Antikrist er en løgn, lederen for den brede vej som fører til tidsalderlig død. "Og derfor sender Gud dem kraftig vildfarelse, så de tror løgnen." 2.Tess. 2,11.
 15. Kristus er en åbenbarer af hele sandheden til de mennesker som følger hans lys. "Atter talte Jesus til dem og sagde: jeg er verdens lys, den som følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys." Joh. 8,12. Antikrist forfører alle mennesker som ikke har "kærlighed til sandhed" i sine hjerter. "og med al uretfærdighedens forførelse for dem som går fortabt fordi de ikke tog imod kærlighed til sandhed, så de kunne blive frelst." 2.Tess.2,10.
 16. Kristus kom for at gøre sin Faders vilje, ikke sin egen vilje. "for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for at gøre min vilje, men for at gøre hans som sendte mig." Joh. 6,38. Antikrist vil komme for at gøre sin egen vilje og viljen til sin fader djævelen.
 17. Kristus er livgiveren. "I ham var liv, og livet var menneskenes lys." Joh. 1,4. Antikrist er den store morder ligesom hans far, djævelen. "I har djævelen til far, og i vil gøre jeres fars lyster, han var en manddraber fra begyndelsen og står ikke i sandheden, for sandheden er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget, for han er en løgner og løgnens fader." Joh. 8,44.
 18. Kristus kom ovenfra. "Og han sagde til dem: I er nedenfra. Jeg er ovenfra, i er af verden, jeg er ikke af denne verden." Joh.8,23. Antikrist kommer nedenfra, udfra afgrunden. "Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op af afgrunden og fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navne ikke fra verden grundvold blev lagt, er skrevet i livets bog, skal undre sig når de ser at dyret som var og ikke er og skal komme igen." Åb. 17,8.
 19. Kristus er ikke af denne verden, og denne verden elsker ham ikke. "Verden kan ikke hade jer, men mig hader den fordi jeg vidner om at dens gerninger er onde." Joh. 7,7. Antikrist er af denne verden og elsker at blive æret af verden. "Jeg er kommet i min Faders navn, og i tager ikke imod mig, kommer en anden i sit eget navn, ham tager i imod." Joh. 5,43.
 20. Kristus er bygeren af det nye Jerusalem, som skal blive for altid. "for han ventede på den stad som har de faste grundvolde, og som Gud er bygmester og skaber til." Hebr. 11,10. Antikrist (Nimrod) byggede Babylon og andre byer samt tårnet i Babylon. "Han var en vældig jæger for Herrens åsyn, derfor siger folk: En vældig jæger for Herrens åsyn som Nimrod. Først herskede han over Babel og Erik og Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette land drog du ud til Assur og byggede Nineve og Rehobot – Ir og Kalah og Resen mellem Ninive og Kalah, dette er den store stad. " 1.Mos. 10,9-12.

Falske profeter og falske messiaser.
Allerede Jesus advarede mod falske profeter og messiaser, som skulle stige frem blandt jødefolket og proklamere sig selv som jødernes Messias. De skulle i tillæg til dette gøre store undere og tegn. De skulle føre mange vild, men de troende skulle ikke blive vildført, for de ved hvem der er den virkelige Messias, det er Jesus fra Naseret: Mat. 7,15. Mat. 24,11. Mat. 24,24.
På samme måde som Jesus advarede jøderne mod de falske profeter og de falske messiaser, som skulle opstå, ligeså gjorde apostlene og disciplene det: 1.Tim. 4,1-3. "Mine børn! Det er den sidste time, og som i har hørt at Antikristen kommer, da er der også nu kommet mange antikrister, deraf skønner vi at det er den sidste time. De er udgået fra os (De har været tilsluttet kristendommen. Nogle af dem har været personlige kristne), men de var ikke af os, for havde de været hos os, så var de blevet hos os, men det skal blive åbenbaret at ikke alle er af os." 1.Joh. 2,18-19. 2.pet. 2,1. 1.Joh. 4,1. 2.Joh. 7.
Vi ved at dette er rigtigt. Bare blandt jøderne har der fremstået over 400, som har hævdet at de var jødernes Messias. Vi skal i det flg. nævne to af de mest kendte Messias – skikkelser blandt jøderne, og det er Simon Bar Kochba og Sabbatei Zwi.
BAR KOCHBA.
Efter at Jerusalem og templet var blevet ødelagt i år 70 efter Messias, så lovede kejser Hadrian (117-138) at genopbygge byen og templet. Han frafaldt senere disse løfter, og i stedetfor at genrejse byen og templet, som de tidligere var, så blev Jerusalem udbygget som en romersk militærkoloni med navnet Acelia Capitolina. Der blev givet en række bestemmelser som var rettet mod jøderne. Det blev f.eks. forbudt at lade sig omskære og overholde sabbaten. Dette blev gjort for at udviske den jødiske identitet. Kejser Hadrian gik ind for at hellinisere jøderne og Israel. Jøderne skulle blive som de andre folk.
I 132 udbrød en kraftig modstand mod romerne. Lederen i denne opstand var Bar Kochba og rabbi Akiba. Dette oprør mod romerne lykkedes, og Jerusalem blev befriet fra romerne.
Efter at Jerusalem var blevet befriet fra romerne i 132, så blev Bar Kochba, som betyder Stjernesønnen, udråbt til at være Messias af rabbi Akiba og andre. De mente at han var den stjerne der skulle stige op over Jakob, og som Biliam havde fortalt om: 4.Mos. 24,17.
I 3 år holdt jøderne byen, men til slut måtte de give tabt overfor den romerske krigsmagt. Bar Kochba faldt under kampene, og rabbi Akiba blev flået levende af romerne.
SABBATEI ZWI.
Sabbatei Zwi blev født i Smyrna den 9. ab i 1626. Det var datoen for templets ødelæggelse både under Babylonerne i året 586 før Messias og under romerne i år 70 efter Messias, og det var forudsagt af de jødiske mystikere at Messias skulle fødes på årsdagen for templets ødelæggelse.
Han viste sig tidlig at være mystiker, og han studerede grundig den jødiske Kabbala (Den jødiske visdomslitteratur). Han tillod efterhånden sine venner at tro at han kunne være Messias, og den 9. ab i året 1648 eller 5406 efter jødiske tidsregning lod han sig udråbe til at være jødernes Messias. Jeg vil i den forbindelse gerne citere fra Poul Borchenius hans bog: Den lange vandring, s. 213-214, hvor der står: Dagen kom. Sabbatei Zwi samlede sine venner til sig. Og medens de i yderste spænding ventede, trådte han pludselig et skridt frem, åbnede munden og formede på læberne det ene indholdstunge ord: JAHWE.
Stiv af rædsel, med blodet standset i årene, lyttede vennerne. Sabbatei havde vovet at udtale det uusigelige navn, Guds navn, for alle var det forbudt at sige det. Kun een gang om året , på Jom Kippur, havde en eneste, ypperstepræsten, lukket inde i templets Allerhelligste, kunne tage det på sine læber. Det var Shem Hameforash, det enestående, som plejede at skjules bag fire bogstaver IHWH, tetragrammaton, som det kaldes med et græsk ord.
Sabbatei Zwi gentog ordet: JAHWE. Da løsnedes de andres lemmer, og de skreg ham i møde: MESSIAS. MESSIAS.
Han blev derefter jaget af de andre jødiske rabbinere fra Smyrna, og hans vandreår begyndte. Han blev overalt hyllet som jødernes Messias, og det blev sagt at han om to år ville være konge over Jerusalem. Jerusalem og Israel lå på det tidspunkt under det tyrkiske rige.
I 1666 rejste han til Tyrkiet sammen med en del af sine venner, for at styrte det tyrkiske rige og sultanen Muahammed. Han skulle styrte dem ved sin sang og ved sit ord. Det gik ikke som Sabbatei Zwi og hans venner havde håbet. De blev taget til fange, da de kom til Tyrkiet, og under trussel om at blive beskudt med pile, opgav han sin messianitet og gik over til islam.
Han døde ensom og fattig i en lille by i Albanien nogle år senere.
EN OVERSIGT OVER EN DEL FALSKE MESSIASER.
I Hemmets Venn nr. 15-16 i 1990 skrev Samuel Sollerman en oversigt over en del falske messiaser, både af jøder, af arabere, af europæer, af amerikanere, af afrikanere og af asiater. Samuel Sollerman har venligst givet mig lov til at gengive hans artikel i denne bog, og det er jeg meget taknemlig for. I og med at artiklen er meget godt skrevet og giver os en god oversigt over dette , så gengiver jeg den så ordret som mulig, idet jeg oversætter fra svensk til norsk: "om du skulle spørge jøderne om hvad de tror om fremtiden, hvad de venter på og længes efter, så skulle vi nok få mange forskellige svar. En del skulle sige at deres højeste ønske er fred, fred i Israel, fred med araberne. Andre skulle sige at de håber at det skal blive slut med antisemittismen, og andre igen skulle ønske at alle jøder skulle få lov at komme hjem til deres fædres land.
Men mange skulle svare at de venter på Messias og på templet, som han skal bygge.
Helt fra begyndelsen har jøderne ventet på deres Messias, deres konge og frelser. Patriarken Jakob, som var Far til Israels 12 stammer, udtalte sig om Løven af Juda stamme, om herskerstaven og spiren og om Silo (helten) som skulle komme. Moses talte om profeten, David om kongen, Sakarias om kongen som skulle komme ridende på et æsel og om spiren af Davids rod.
Jødernes store rabbiner, Moses Maimonides på 1200-tallet, sagde at de ventede på Messias, til og med om han skulle lade vente på sig. Og under den chassidiske vækkelse på 1700-tallet i Polen, var der mange som ivrigt ventede Messias. En af dem, en rabbiner, sagde til sine sønner hver aften, at de skulle vække ham, dersom Messias kom i løbet af natten. En anden rabbiner havde stadig et rum stående til Messias disposition.
Deres messiasforventning har i dag ingen fantastiske udslag, men den er endnu meget stærk.
Dr. C.F. Harman skrev for mere end hundrede år siden om forskellige messiasforestillinger og angav bl.a. flg.:
 1. Messias er EN POLITISK SKIKKELSE, som med kongelig magt skal oprette riget for Israel.
 2. Messias er EN RELIGIØS SKIKKELSE, og når han åbenbares, skal riget oprettes.
 3. Messias er EN EPOKE, en religiøs, social og moralsk stor epoke.
 4. Messias er DEN MODNE MENNESKELIGE FORNUFT, som står over al videnskab, alle autoriteter og åbenbarelser.
 5. Messias er REVOLUSJONEN FOR DE UNDERTRYKTE, kampen for de fattiges rettigheder og for retfærdighed overhovedet.
 6. Messias er HELE MENNESKEHEDENS FRIGØRELSE.
 7. Messias er JØDEDOMMENS GENOPRETTELSE, religiøst og materielt.
 8. Messias er DET FORVANDLEDE ISRAEL, som er sat til et lys for hedningerne. Det hedder nemlig i Es. 42,6: Jeg vil sætte dig til et lys for hedningerne. Og i Es. 49,6: Så vil jeg da sætte dig til et lys for hedningerne.
Mange jøder tror at den politiske og religiøse Messias er samme person, at ben David og ben Josef er en og samme person.
Jesus sagde at mange skal komme i hans navn og sige at de er Messias. Vi skal i det flg. se på en del af disse falske messias-skikkelser:
 1. Essenserne havde RETFÆRDIGHEDENS LÆRER, som de mente var Messias.
 2. SIMON BAR KOCHBA, som ledede et oprør mod romerne fra 132-135 efter Kristus, blev udråbt af den 114 år gamle rabbiner Akiba som Messias.
 3. MOSES hed en mand på Kreta, som sagde at han var Messias, og han lovede sine tilhængere at føre dem på tør mark gennem havet til løftets land. På en udset dag gik de ud i havet og druknede sammen med deres leder.
 4. Muhammed (570-632) VAR EN ARABISK MESSIAS-SKIKKELSE, Han blev for muslimerne hvad Kristus er for de kristne. Til og med hans efterfølgere som imamer og kalifer bliver betragtet som messias-skikkelser.
 5. SERENE var en messias-skikkelse på 700-tallet.
 6. Al HAKIM var kalif i Ægypten på 1000-tallet. Han mente at han var Messias, og til og med i dag tror druserne på ham og venter at han skal komme tilbage.
 7. ABU ISA ISFAHANI var en militær Messias i Persien.
 8. DAVID ALROJ hed en Messias i Kurdistan på 1100-tallet. Han blandede sig i politik og sagde at han var sendt af Gud, for at befri jøderne fra det Muhammedanske åg og føre dem til Jerusalem.
 9. ABRAHAM BEN SAMUEL ABULAFILA var en spansk-jødisk kabbalist på 1200-tallet, som krævede at være Messias. Han besøgte Hellas, Palæstina og Italien. Han skrev 22 profetiske bøger på hebraisk og 26 kabbalistiske, og der findes de der mener at han var forfatter til den berømte jødiske bog Sohar. (Kabalismen var en jødisk visdomslære.)
 10. MOSES BOTAREL var også jødisk kabbalist, mediciner og filosof. Han fremtrådte i Spanien. Han krævede også at være Messias.
 11. ISAK LURIA, født i Jerusalem og død i Safed, var også jødisk kabbalist. Han levede som eremit i 13 år og besøgte sin familie på sabbaten. Han blev betragtet som en forløber for Messias.
 12. JAKOB FRANK eller JAKOB LEIBOWICKS var en polsk Messias på 1700-tallet. Han lærte om sjælevandring og blev bandlyst af rabbinerne i Jerusalem i 1756.
 13. Sabbatej ZEVI i det chassidiske Polen var kanske den mest kendte messias-prætendent. Han rejste til Tyrkiet i den hensigt at få sultanen til at gå, men blev tvunget til at gå over til islam og blev forvist til en lille albansk fiskerby, der døde han.
 14. DAVID REUBENI ansøgte pavens hjælp til at fordrive tyrkerne fra Jerusalem. Han fik pavens beskyttelsesbrev til Portugal, men måtte rømme derfra og døde senere i et spansk fængsel.
 15. JAMES NAYLER, som kaldes for kvækernes Jesus, blev født i 1618. Han blev omvendt gennem Gorge Foxs tale om det "indre lys" og gik uden at sige farvel til hustru og børn ud for at prædike. Han blev særlig modtaget hos en masse sværmeriske damer, hvis hysteriske beundring lidt efter lidt steg til det rene galskab. Han blev fængslet og modtog breve fra beundere, som kaldte ham "Konge i Israel" "Den højestes Søn", "Guds enbårne Søn" og "Jesus". Da han blev frigivet, organiserede man et triumftog, som skulle forestille Jesu indtog i Jerusalem. Kvinderne lagde klæde på gaden foran ham og råbte: "hellig,hellig,hellig!" Han blev på ny sat i fængsel og blev dømt til at hudflettes og fik navnet Blasphemer (Guds spotter) ind brændt i panden.
 16. RICHARD BROTHERS, som kaldte sig "Åbenbaringsbogens slagtede lam" og "Guds, den Almægtiges brodersøn", blev sat i fængsel for ubetalte regninger og skrev i fængselet profetier om verdens undergang og jødernes genkomst til Palæstina under Richard Brothers ledelse. Han sagde at han var deres åbenbarede fyrste og profet. Hans skrift "Revealed Knowledge" gjorde stor cukses, og han blev Englands apokalyptiske orakel. Store menneskeskarer strømmede til hans bosted, for at få råd angående den tilstundede verdenskatastrofe. Han forkyndte at London skulle gå under, der fandtes ingen mulighed for at undgå dette. Til og med den kongelige familie skulle forgå. Brothers blev erklæret for at være sindssyg og blev spærret inde på sindssygehus. Da han kom ud var han en nedbrudt mand.
 17. JOHN NICHOLS TOM, "Bøndernes Frelser", gjorde sin debut i 1832. Han gav sig ud for at være grev Rotchild, men ved parlamentsvalg afslørede han at dette navn var et pseudonym, at han egentlig hed William Percy Honeywood Courtenay, og at han var den eneste søn til lord Courtenay. Han stillede op som Courtenays repræsentant ved valget, men han blev ikke valgt. Han red på en hvid hest, forkyndte verdens undergang, og sagde at han var Messias. Han faldt i en strid, og under træet hvor han faldt, satte man op en tavle, hvor der stod: "Vor sande Messias, jødernes Konge."
 18. HENRY JAMES PRINCE blev født 1811 og døde i 1899. Han læste teologi og indgik "åndelige" ægteskaber ikke mindre end tre gange. Han holdt som præst dundrende prædikener og blev den centrale figur i vækkelsen. Han prædikede at han helt var gået op i Gud. Han fik mange tilhængere og fik tre pengestærke søstre til at sætte deres penge på højkant for ham. Flere bygninger blev opført, og en høj mur blev rejst omkring dem. Dette centrum blev kaldt for "Agapemone" som betyder "kærlighedens hus". Han forkyndte at på samme måde som Jesus afsluttede sin tidsalder, så skulle han også afslutte den indeværende. Han indgik et "åndeligt" ægteskab med en ung pige, men når hun fødte et barn, blev hun drevet ud af "Kærlighedens hus", og barnet blev kaldt for "Satans afkom".
 19. JOHN HUGE SMYTH-PIGOTT, som også var præst i London, overtog Agapemone da Prince døde. Til og med fik han en hengiven forsamling, og han forkyndte for den, at prince var den der var sendt foran "Herrens ansigt", som ikke var nogen anden end ham selv. En storm af henførelse brast løs. Kvinderne græd og lo hysterisk, og man trængte sig frem for at kysse prædikantens opløftede hånd. Aviserne kundgjorde nyheden, og de vildeste rygter kom i omløb. Og når han på ny skulle prædike i sin kirke, blev den stormet af en ophidset folkemængde, og et hundredetal med ridende politi formåede med nød og næppe at bjerge prædikanten. "Forbundets Ark" som Pigott kaldte sin kirke, måtte stænges, og har aldrig mere siden være åbnet.
 20. FATHER DIVINE (Gud Fader), var en sort baptistpastor som begyndte at forkynde at han var Gud. Han fik mange tilhængere. Man regner med nogle hundrede tusinde. Han fik sin "himmel", først i New York, og efter at han blev hjemløs der, flyttede han til Philadelphia.
 21. JOHN WEST var en ung mand. Han blev udset til at være Father Divines Søn, og som sådan en Messias. Han blev sendt ud for at prædike det nye evangelium. Men han havde ingen større fremgang.
 22. DADDY GRACE (Pappa Nåde), som egentlighed Marcilino Manuel Grace, købte huset som Father Divine havde lejet, flyttede ham ud derfra og etablerede sig selv som Gud. Han havde tilhængere og forsamlingshus i ikke mindre end 14 stater.
 23. PROPHET JONES eller DR. JAMES FRANCIS JONES var Guds profet i Detroit. Han sagde at han var den eneste som Gud havde talt gennem.
 24. KRISHANA VENTE eller FRANCIS PENCOVIC sagde at han var Messias, og han havde sit hjem og hovedkvarter i Canoga Park, som ligger nor for Hollywod i Californien. Jeg (Samuel Sollerman) var sammen med Per Zettersten en gang hjemme hos ham. Han var en høj og kraftig inder med langt hår, klædt i en fodsid gul kappe og var barfodet. Han var en vågen, intelligent mand med stærk karisma. Når man spurgte ham, om han virkelig var Messias, Jesus Kristus, så svarede han at det var han. Og han sagde at han aldrig skulle dø, men døde alligevel, da han indebrændte i sit tempel.
 25. Til og med i Afrika har der optrådt sorte messiaser. En af de meste kendte var SHEMBE, som begyndte sin virksomhed i 1911. Han sagde at han havde nøglen til himmelen, og at han ikke skulle lukke nogen hvide ind.
 26. En anden var SIMON KIBANGU, som grundlagde sin kirke i 1921. Det bliver påstået han bor i de troende, og at han legemlig skal komme igen som Messias.
Til og med i Asien har der været mange messias-kulturer. For nogle år siden kom en ung gut, bare 12 år gammel, som guru, d.v.s. en gud, med sin store oppakning, stor luxus og eget fly til Europa, bl.a. til København.
I Veitnam og Indokina har man den messianske CAO DOA-kultur.
I Kina, Burma og Thailand har man CAO DAI-kulturen, som også har messiansk præg.
Der findes andre bevægelser i USA, Asien, Afrika og til og med Europa som i sin grundstruktur er messianske.
Missionsforstander Alex Andersen siger i en af sine bøger at alle verdensdele har en messias ide. Så snart som nogen optræder som religiøse ledere med store målsætninger og bliver udsat for en beundring som grænser til tilbedelse, så findes der anledning til at passe på.
Japans kejsere, Kenjas Kenyatta, Lein, Stalin, Mao, og Hitler var sådanne, som var guder for mange mennesker.
Men farligst er de når de oprettes i religionens navn og gør krav på at være Messias.
Jesus sagde når han advarede mod denne fare: Se til at i ikke bliver ført vild, for han, som kaldes Antikrist, og som bliver den sidste falske messias-præsident, fremstår, for om muligt, at forføre til og med de udvalgte.

New Age og Antikristen.
I og med at vi nu forventer Jesu komme for den kristne menighed om ikke alt for lang tid, er det meget sandsynligt at Antikrist lever blandt os i dag. Han vil holde sig i baggrunden og i det skjulte helt indtil at tiden er kommet, til at han kan fremstå. Han kan ikke stå offentlig frem som Satans antikrist før efter at den kristne menighed er bortrykket til himmelen, for det er Den Hellige Ånds gerning i den kristne menighed som gør, at han ikke kan åbenbares på nuværende tidspunkt. "Mindes i ikke at jeg sagde jer dette, da jeg var hos jer ? Og nu ved i DET (Den Hellige Ånd) som holder igen, så han (Antikrist) først skal åbenbares i sin tid. For lovløshedens hemmelighed (Antikristens Ånd) er alt virksom, bare at HAN (Den Hellige Ånd) som nu holder igen, træder til siden, (gr.ek mesu genetai, som betyder: gå ud af midten, d.v.s. kirkens eller menighedens midste.) og da skal den lovløse , (Antikrist) åbenbares, han som den Herre Jesus skal tilintetgøre ved åbenbarelsen af sit komme (tilsynekomsten af sit komme)" 2.Tess. 2,5-8.
Der har været mange vuderinger om igennem frelseshistorien om hvem det er som holder igen, således at Antikristen ikke kan træde frem, før tiden er kommet til at dette kan ske. Der er ikke tvivl om at det er Den Hellige Ånd som er virksom i den kristne menighed, som holder igen for Antikristen. Når den kristne menighed er rykket op til Herren, før den sidste 70. Åruge, da er Den Hellige ånd ikke længere virksom i skøgekirken, som da bliver den officiele kirke.
At dette er rigtigt, ser vi også af det forhold at det som holder igen, både er brugt som pronomen i intetkøn (DET) og som hankøn (HAN) i 2.Tess. 2,6-7. Ordet for ånd (gr. pneuma) er intetkøn på græsk, men i og med at Den Hellige Ånd er en person, så bruges også ordet "han" om den Hellige Ånd.
Udtrykket "lovløshedens hemmelighed" er det samme som "Antikristens ånd". Den er allerede til stede i verden, og arbejder for at så mange mennesker som muligt skal gå fortabt for Guds rige, og for at det antikristelige system skal blive etableret.
Antikristens rige etablerer sig i 3 faser:
 1. Først kommer Antikristens ånd, og den er allerede i verden. 1.Joh. 4,3.
 2. Derefter kommer Antikristens system.
 3. Til slut kommer Antikristen selv, som en person.
Til trods for at Antikristen ikke vil stå offentlig frem som Satans Antikrist før efter at den kristne menighed er bortrykket til Herren før den sidste og 70. Åruge for Israel, så vil han alligevel arbejde i det skjulte og bygge op som politisk og religiøs leder.
Jeg tror at det som først vil bringe ham til magten, er HANS MAGISKE OG SATANISKE EVNER. Han vil på samme måde som sine forbilleder være okult engaceret og benytte sig af Satans magt og kraft til at forføre mennesker.
Han vil få menneskene indenfor de store verdensreligioner til at tro på at han er den nye "Kristus", som skal komme i endens tid. De kristne venter på Jesus fra Naseret, jøderne venter på Messias, Muhamedanerne venter på Mahdi, hinduerne venter på Krishna og buddhisterne venter på Buddah, som de kalder for Maitreya.
Astrologerne har længe forudsagt at den nye "Kristus" vil blive født den 5. Februar 1962. På dette tidspunkt vil de 8 planeter stå i Vandmandens tegn, noget der ikke er hændt siden 2000 år tilbage i tiden. Dette tegn på himmelen vil være beviset på at den nye "Kristus" var født . Han skal bringe fred til verden.

Straks før solnedgang den dag, så Jeane Dixon, det hun kalder for "den mest betydningsfulde sjælelige oplevelse" vicjon i sit liv. Hun så Farao og dronning Nefertiti kommer gående mod sig. Dronningen holdt frem et lille barn, som om hun ville give den til verden. J.Dixon fortæller om barnet: "Barnets øjne var alvidende... fuld af visdom og kundskab."
J. Dixon så videre at barnet voksede til mand, og et lille kors, som dannede sig over ham, begyndte at udvide sig indtil det "strakte sig over hele verden i alle retninger. Samtidig begyndte mennesker af hver rase, religion og farve at falde på knæ, med opløftede hænder i hengiven tilbedelse til ham. De var alle som een."
J.Dixon mener at "Kristus" blev inkarneret i verden som et lille barn, da hun havde, efter at hun havde denne vision. Hun siger at "han vil bringe hele menneskeheden sammen til en enhed i tro, at han vil danne en ny kristenhed med alle sekter og skabe enhed,. Verden, således som vi kender den, vil blive genskabt og forandret til en ny verden uden krig og lidelser."
I New Age bevægelsen bliver Antikristen kaldt for enten "Kristus" eller "Maitreya". Denne bevægelse mener at "Kristus" kom til verden i 1977. Vi må imidlertid være opmærksom på de forhold at når denne bevægelse bruger begrebet "Kristus", så mener den ikke Jesus fra Nasaret, men den mener Maitreya.
New Age har ikke brug for Jesus fra Nasaret som verdens frelser i sit religiøse system, for den mener at mennesket er sin egen frelser, og at frelsen opnås gennem den religiøse erfaring som de kalder for "Kristus bevidstheden"
New Age tilhængere bruger delvis kristne begreber i deres lære, men de lægger helt andre betydninger i dem, end det som Bibelen lærer. Dersom vi ikke kender til dette, så kan der let opstå misforståelser og forvirring. Vi skal i det flg. se på 12 eksempler:
 1. GUD. I New Age er gud en upersonlig kraft af energi. Den kan både være han eller hun, far eller mor, gud eller gudinde. Hele naturen skal tilbedes som gud. Dette gælder sjældent jorden og solen, for det er disse to elementer som fremmer livsvilkårene for menneskene på jorden.
Denne solgud bliver endvidere kladt for Solar Logos, Lucifer, Sanat Kumara (som er en forvanskning af Satan) eller den centrale åndelige sol.
Jøde- og kristendommen lærer at Gud er en personlig Gud, som har skabt alle ting, og som har åbenbaret sig gennem Jesus fra Nasaret. I dag bliver han specielt åbenbaret gennem Den Hellige ånds virksomhed.
 1. KRISTUS. Med begrebet "Kristus" mener New Age flg. tre forhold:
 1. Det er den person som vil komme og være lederen i den nye tidsperiode, som ligger foran os. Det er iflg. New Age vandmandens tidsalder. Den åndelige leder i den tidsperiode vil være Maitreya. I virkeligheden er dette Satans Antikrist.
 2. Det er en fællesbetegnelse for mange af de store religiøse ledere, som har levet i historien. Specielt bliver ordet brugt om de store religionsstiftere. Disse bliver betragtet som reinkarnasioner som er sendt fra "hierarkiet" eller "toppen", for at give menneskene åndelige åbenbaringer og kundskaber. New Age hævder at både Buddha, Muhammed, Konfucius, Jesus og mange andre var "Kristus er", men den største af dem alle vil være Maitreya.
 3. Det er en religiøse bevidsheds tilstand. Denne går ud på at menneskene opnår frelse ved at de bliver forenet med det frelsende princip i tilværelsen. Dette opnår de bl.a. ved at få den rette kundskab (gnosis), ved spiritisme og andre okkulte bestræbelser. New Age, som er en meget løst sammensat religiøs ideologi, mener at der er flere veje som fører til denne "Kristus-bevidsthed".
New Age-tilhængerne godtager stort set alle de andre religionsformer, som der er i verden, men de advare mod jøde og kristendommen, som de anser som falske tilbud til verden. Før vandmandens tidsalder kommer, så må tilhængerne af jøde- og kristendommen udryddes med vold. Ingen har en personlig tro på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødernes konge, får lov at komme ind i vandmandens tidsalder.
Sand jøde- og kristendom lærer at det er Jesus fra Nasaret som er Messias eller Kristus. Han er både sand Gud og sandt menneske. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin Messias til jødefolket. Da flertallet af jøderne forkastede Jesus fra Nasaret som deres Messias og frelser, fik troende jøder opgaven at forkynde at jødernes Messias allerede er kommet i Jesu person, at han er verdens frelser, at han skal komme tilbage efter 2000 år, at han skal ødelægge Antikrist og hans tilhængere og oprette riget for Israel. Jødernes Messias og de kristnes Kristus er den samme person. Det er bare han som har ret til at bære Kristus-navnet.
 1. ENGLENE. New Age lærer at englene er de forskellige "mestre" eller "åndelige rådgivere", som New Age tilhængerne kommer i kontakt med, og som giver dem deres okkulte kundskaber. Med en fællesbetegnelse bliver de kaldt for "hieakiet" Disse åndelige ledere vil gerne komme i kontakt med menneskene, og de precenterer sig ofte som kendte historiske personer eller afdøde slægtninge. De har stor magt og kan give de personer som de kommer i kontakt med, okkult styrke og okkulte egenskaber.
Jøde- og kristendommen advarer menneskene mod at forsøge at komme i kontakt med de afdøde, for Bibelen ved at det ikke er de døde vi kommer i kontakt med, men de onde ånder. De giver ikke menneskene de rigtige kundskaber, men de leder menneskene ind i forvirring og fortabelse.
 1. GENFØDSELEN. I New Age er genfødselen det samme som "Kristus-bevidstheden". Den opstår i det øjeblik da menneskene overgiver deres liv til deres åndelige rådgivere, og lader dem bestemme. Nogle New Agetilhængere kalder også dette for "slange-kraften".
(I jøde og kristendommen er slangen et billede på Satan.) Sand jøde og kristendom lærer også at mennesket må fødes på ny, for at komme ind i Guds rige, men her bliver vi ikke genfødt af de onde ånder, således som New Age tilhængerne bliver det, men af Guds kraft, som er Den Hellige Ånd. Se Joh. 3,1-15.
 1. KRISTI ANDET KOMME. Med dette begreb mener New Age to ting:
 1. Det er for det første den genfødelse som sker med et menneske, når det får del i "Kristus-bevidstheden" eller "slange-kraften".
 2. For det andet er det Maitreyas komme til jorden sammen med sine ophøjede mestre og åndelige ledere.
Jøde- og kristendommen lærer at det er Messias eller Jesus fra Nasaret som kommer tilbage til jorden sammen med englene og de troende, for at dømme verden og oprette riget for Israel.
 1. GUDS RIGE. I New Age er dette ensbetydende med det fredsrige som Maitreya skal oprette i verden ved sit komme. Da skal der bare findes en religion, og Maitreya skal være den øverste leder. Den som ikke vil underkaste sig hans styre, skal udryddes. Dette vil særlig gå ud over jøder og hedningetroende.
Jøde – og kristendommen lærer at det Guds riget, som skal komme, er riget for Israel eller 1000 års-riget. Jesus vil sammen med englene og de troende komme tilbage og tilintetgøre Maitreya (Antikristen) og hans hære ved Harmageddon.
7) SYND. New Age benægter at der findes en personlig synd, og at menneskene skal dømmes i forhold til hvorvidt de har fået syndernes forladelse og har fået en personlig tro på Jesus fra Nasaret. Den mener at både det onde og det gode kommer fra Gud, og at Gud dermed ikke kan dømme menneskene i forholdet til syndebegrebet. Mennesket er sin egen frelser, og frelsen består i at man får del i "Kristus-bevidstheden" eller i "slange-kraften" Den eneste synd som New Age regner med er det forhold at menneskene ikke er villige til at underkaste sig New Age og få del i Kristus-bevidstheden.
Jøde- og kristendommen lærer at menneskene skal dømme i forhold til den synd som de har gjort. Dersom de ikke har fået synderne forladelse i sine liv og fået Guds Ånd i hjerterne til pant og indsegl, bliver de fordømt. Frelsen ligger i Jesu forsonergerning.
 1. FORTABELSEN. Som er en naturlig konsekvens af det som vi har skrevet ovenfor, da bliver fortabelsen ifølge New Age at menneskene ikke får del i "Kristus-bevidstheden" og Maitreyas rige. Den som går fortabt bliver opbevaret i dødsriget, i ildsøen, i "de indre verdener" eller i Shamballe, hvor han bliver modtaget af ånderne som vil undervise ham i den rette lære, således at han kan blive født på ny (reinkarnation) ind I Maitreyas rige. Fortabelsen er iflg. New Age selvforskyldt. De som har modtaget Kristus-bevidstheden, har fået et negativt karma (negative gerninger), og de må straffes for det. Når Hitler udrydde 6 millioner jøder, så var dette en retfærdig handling – ifølge New Age, for jødefolket havde et negativt gruppekarma.
Jøde- og kristendommen lærer at fortabelsen betyder at menneskene ikke får del i det fremtidige Guds rige, men de må leve i al evighed udenom fælleskabet med Den treenige Gud sammen med Satan og de onde ånder "i søen som brænder med ild og svovl".
 1. ANTIKRISTEN. Ifølge New Age er Antikristen enhver som modsætter sig New Age og Maitreyas tanker og vilje. Dette gælder særlig jøder og kristne.
Ifølge Bibelen er Antikristen Jesu hovedmodstander i endens tid.
 1. SLAGET VED HARMAGEDDON . Ifølge New Age er dette en kamp som vil forgå på det åndelige plan mellem to forskellige typer bevidstheds-tilstande. På den ene side vil New age og Maitreya stå med sin Kristus-bevidsthed. På den anden side i denne strid vil Antikrist som er jøder og kristne, stå med sin jordiske (materielle) bevidsthed. I denne strid vil to trediedel af jordens befolkning gå ind i Maitreyas rige, medens en trediedel vil blive dræbt og vil får et ophold i dødsriget, hvor de vil blive lutret og renset, således at de kan få del i Maitreyas rige på et senere tidspunkt. Det som skal udløse denne strid og ødelæggelsen af de som ikke vil underkaste sig, er Shamballe kraften, som vil blive ledet af Maitreya. For at få del i denne kraft skal man indvie sig til Lucifer.
Ifølge Bibelen er slaget ved Harmageddon den sidste krig mellem Gud og Satan, før 1000 års-riget kommer.
 1. BORTRYKKELSEN. Selve ødelæggelsen af jøderne og de kristne bliver i New Age betegnet som bortrykkelsen. Det er det samme som ar disse mennesker bliver borte.
Ifølge Bibelen vil Jesus komme ned i lufthimmelen og hente de troende til sig før selve trængselstiden.
 1. DET NY JERUSALEM. New Age hævder at indbyggerne i det ny Jerusalem er New Age folk, hvis navne er skrevet i livets bog.
Ifølge Bibelen er det nye Jerusalem, som kommer ned på jorden, et billede på selve himmelen, hvor Gud bor. Indbyggerne i denne by vil være Den treenige Gud, englene og de troende fra forskellige frelseskategorier.
Af det som vi har skrevet ovenfor, ser vi at New Age opererer med mange jødiske og kristne frelsebegreber, men vi ser også at denne bevægelse har forandret på begreberne og lægger i dem et indhold som er ukendt for sand jøde- og kristendom. New Age fører ikke til frelse for nogen, men til fortabelse og til fordømmelse.
New Age er en sammenblanding af mange af Østens religioner, som bliver tilbudt menneskene i Vesten nu i endetiden. Tankerne går tilbage til Babylon i gammel tid, og den er et falsk alternativ til den sande Guds åbenbaring, således som vi finder den i Bibelen. Der er ikke frelse i nogen anden end Jesu person. Dette har jeg selv oplevet, og dette vil jeg holde frem for andre: Ap.Gr. 4,12.
New Age har udarbejdet en plan på 13 punkter, som skal lede menneskeheden ind i den nye tidsalder, som er vandmandens tidsalder, som er det samme som Antikristens tidsalder. Vi skal gengive disse 13 punkter, således som de kommer til udtryk i bogen: New Ages mørke hemmeligheder, af Texe Marrs. ,s,17-18.:
 1. Planens primære formål er at etablere New Age som religion for hele verden, og etablere en politisk og social orden for hele verden.
 2. New Age verdensreligion skal være en opvækkelse af den gamle religion i Babylon, hvor man deltog i mysterie-kultur, trolddom, barneofringer og seksuel umoral, som f.eks. tempel prostitusion.
 3. Planen skal nå sit mål når Maitreya kommer legemlig for at gennemføre New Age religionen og føre tilsyn med den nye verdensorden. Hans tal vil være 666, som er Antikristens tal.
 4. Leder ånder (dæmoner) skal hjælpe mennesker med at indvarsle New Age og berede verden for Maitraya (Antikrist). Han skal blive tiljublet af menneskeheden som den store verdenslære og verdensfrelseren.
 5. "Verdensfreden freden", "Kærlighed" og "Enhed" vil være slagord i New Age. I og med at jøderne og de kristne ikke vil underkaste sig en falsk verdensfred, kærlighed og enhed, så er det dem som skaber ufreden og hindrer enheden i verden. De må derfor ryddes af vejen med magt.
 6. Der skal undervises og propaganderes for New Age i alle samfundslag i verden.
 7. New Age ledere og tilhængere af denne religion skal sprede løgnen om at Jesus fra Nasaret hverken er Gud eller Kristus.
 8. Kristendommen og alle andre religioner vil blive integrerede dele af New Age verdensreligionen.
 9. De kristne principper og læresætninger skal opgives.
 10. Børn skal forføres åndelig og indoktrineres, og der skal undervises i New Age i alle skolerne.
 11. Smiger skal bruges til at lokke verden til at tro at menneskene er guddommelige.
 12. Videnskab og New Age skal forenes.
 13. Jøder og kristne, som modsætter sig denne plan, skal blive tilintetgjort, således at verden skal renses.
Den 24-25 april 1982 annoncerede New Age i de største aviser over hele verden at "Kristus" var kommet, og at han ville fremstå for verden på et internationalt T.V.- program inden 2 måneder, men det skete ikke.
Annoncen hævdede videre at i spidsen for dette åndelige hieraki står Maitreya. Blandt de kristne er han kendt som "Kristus". Han holder sig skjult i London. På samme måde som de kristne venter Jesu genkomst, venter jøderne på Messias, buddhisterne på den femte Budda, muslimerne på Imam Mahdi og hinduerne på Krishna. Dette vil være den samme person.
New Age hævder videre at hver ny tidsalder indledes med at overguden, som de kalder for "Solar Logos" eller "Sanat Kumara" (Sanat er en forvrængning af Satan), sender "Kristus", som overskygger og udruster et bestemt menneske, således at han kan lede menneskeheden ind i den nye tidsalder. Den nye tidsalder, som der her er tale om, er Vandmandens periode, som er det samme som Antikristens periode.
Benjamin Creme, som er en engelsk teosof, og som offentlig stod bag disse annoncer, skrev i 1980 i sin bog: The reapperance of the Christ and the Masters of Wisdom. At Maitreya ville stå frem i 1982, men det skete ikke.
Den 31 december i 1982 samledes millioner af New Age tilhængere sig over hele verden, for at fremtvinge Maitreyas fremtræden ved okkulte gerninger og ved en magisk erklæring, som bl.a. indeholdt flg. formuleringer: "Jeg er Guds medskaber, og det er en ny himmel og jord som kommer... Jeg og Faderen er et og alt. Det som Faderen har er mit. I sandhed, jeg er Guds Kristus. Jeg er verdens lys. Jeg ser denne planets frelse for mit øje.., det er gjort, og således er det.
Denne dag blev kaldt for: International Meditations Dag eller Verdens Healings Dag. Maitreya åbenbarede sig heller ikke i 1986, således som hans tilhængere havde håbet på. Satans Antikrist vil heller ikke vise sig for verden, før Herren giver tilladelse til det. Det er Den Hellige Ånd i den kristne menighed som holder igen, således at han først kan åbenbares når tiden er inde til at dette kan ske.
Den 1.Maj 1990 meddelte Benjamin Creme gennem Tara Center, som er et verdensomspændende medie-byråd, at Maitreya havde vist sig for og talt til en forsamling på 200 betydningsfulde personer i London. Dette møde blev holdt den 20-21 april. Der var både regeringsmedlemmer af kongelige familier, teologer og c. 40 journalister tilstede ved mødet. Der blev endvidere oplyst i denne pressemelding at Maitreya havde talt med mange af gæsterne, og at de havde udvekslet ideer og synspunkter, og at han flere gange under de to møder havde gjort sig usynlig og kommet til syne igen. På denne måde havde Maitreya vist disse mennesker at han havde magt over mateeriet, tid og sted.
Dersom dette er sandt, og det er der ingen grund til at tvivle på, så fik han dermed vist forsamlingen at han er i besiddelse af en stor del af Satans magt, og at der bor en stærk dæmon i denne person.
Tara Center siger videre om Maitreya at han har taget i besiddelse legemet til en mand fra Parkistan, som er ca. 40 år. Han er endvidere hverken han eller hunkøn. Han er uden køn, men alle disse mestre, hvoraf Maitraya er den sidste, tager bestandig i besiddelse et mandlig legeme på grund af de specielle energier som findes i mandens legeme. På det åndelige område er der ikke noget som hedder biologisk køn, bare pocetive og negativer energier.
Det bliver også hævdet at Maitraya var på besøg i Kenya i 1989. I den forbindelse blev der også taget et billede af ham.
Man venter nu på at Maitreya skal stå frem på T.V. og erklære sig som hele verdens lærer og frelser. Tara center tror at dette vil ske i løbet af maj måned 1991.
Vi ved at Antikrist vil komme, men ingen ved det nøjagtige tidspunkt for hans komme. Som vi har set ovenfor har både Benjamin Creme i 1980 og avis annonceringen i 1982 taget fejl med hensyn til tidspunktet for Maitreya fremtræden.
Der er to kendetegn på Antikristens fremtræden, og det er:
 1. DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Antikrist kan ikke stå offentlig frem som Satans Antikrist før efter at den kristne menighed er bortrykket til Gud. Det sker i begyndelsen af den sidste og 70. Åruge for Israel og Jerusalem. Den Hellige Ånd i den kristne menighed holder igen, således at Antikrist ikke kan åbenbare sig før menigheden er taget hjem til Herren. : 2.Tess. 2,6-7 "og nu ved i det som holder igen, således at han (Antikrist) først kan åbenbares i sin tid. For lovløshedens hemmelighed (Antikristens Ånd) er alt virksom, bare at han (Den Hellige Ånd) som nu holder igen, træder til side."
 2. DEN 7 – ÅRIGE PAGT, SOM ANTIKRISTEN VIL OPRETTE MED JØDERNE I ENDENS TID. Dette vil ske i begyndelsen af den sidste og 70. Åruge for Israel. På dette tidspunkt er den kristne menighed hjemme i himmelen hos Herren: Daniel 9,27 "Og han (Antikrist) skal gøre pagten fast for de mange (jøder) og i midten af ugen skal slagtoffer og madoffer ophøre, og på vederstyggelighedens vinger skal ødelæggeren komme og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som bliver ødelagt."
Hvem er så denne person som New Age nu annoncerer som Maitreya ? Er han Antikristen, eller er han en forløber for denne ?
 1. Han kan være Antikrist, som venter på at opbygge sin fremtidige magtposition.
 2. Han kan være den falske profet, som er Antikristens probaganda minister, og som vil være med til at etablere Antikristens falske religiøse system i endetiden.
 3. Han kan være en af de mange falske profeter eller messiaser, som Jesus har advaret os imod i Bibelen. De vil fremstå og gøre mange falske undere og tegn, således at mange af de verdslige vil komme til tro på dem og følge dem. De vil føre mange vild.
Vi kan ikke være helt sikre på at dette er den virkelige Maitreya, som er Antikrist, for vi kan ikke stole fuldt ud på de mange budskaber som i endetiden kommer fra afgrunden. Satan og de onde ånder sender ofte budskaber ud som er falske og ikke korrekte. Dette gøres i den hensigt at forvirre – både troende og ikke – troende.
Det som vi imidlertid tror, er at Antikristen allerede er til stede og opholder sig et eller andet sted på jorden. Han anlægger nu en platform for sin politiske og religiøse karriere Det vil tage tid at få opbygget et verdensherredømme.
De mange tegn i tiden viser med al tydelig klarhed at Antikristen ikke er langt borte. (Se min bog: Jesu Gjenkomst., bind 1., om de mange endetidstegn som vi har


ref. Egon Ladegaard Kristensen: Yeshuatt@mail.dk www.yeshuattsion.webbyen.dk