lørdag den 16. marts 2013

Theodor Herzl. Fra Basel via London 1897: Balfour


Theodor Herzl. Fra Basel via London
Basel programmet: vedtaget på den 1. Zionistkongres i Basel 1897.
Zionismens mål er oprettelsen af et offentlig sikret hjemsted for det jødiske folk i Palæstina.
Til opnåelsen af dette må påtænker kongressenat benytte følgende midler:
  1. Den formålstjenlige befordring af Palæstinas kolonisering med jødiske landmænd, håndværkere og næringsdrivende.
  2. Organisation og sammenslutning af den samlede jødedom ved hjælp af lokale og generelle foranstaltninger i overensstemmelse med de forskellige landes love.
  3. Styrkelsen af den jødiske selvfølelse og nationalbevidsthed.
  4. Forberedende skridt til opnåelse af de regeringers samtykke, som er nødvendige for realiseringen af zionismens mål.
Balfour deklarationen:
Kære lord Rothcshild !
Det er mig en stor fornøjelse i Hans Majestæts regerings navn at overrække Dem følgende sympatierklæring med de jødisk zionistiske bestræbelser, således som den er blevet forelagt kabinettet og billiget af det.
Hans Majestæts regering betragter skabelsen af et nationalt hjemsted i Palæstina for det jødiske folk med velvilje og vil gøre de største anstrengelser for at lette opnåelsen af dette mål, idet der dog skal herske klarhed om, at intet skal gøres, som måtte kunne skade de i Palæstina bestående ikke jødiske samfunds borgelige religiøse rettigheder eller jødiske rettigheder og politiske stilling i noget andet land.
Jeg beder Dem om at ville bringe denne erklæring til den zionistiske føderations kendskab.
November 1917. Arthur Balfour.

Israels selvstændighedserklæring:
Israels land var fødestedet for det jødiske folk. Her blev dets åndelige, religiøse og nationale særpræg formet. Her opnåede det uafhængighed og dannede en kultur af national og almengyldig betydning. Her nedskrev det Bibelen og gav den til verden.
Forvist fra Palæstina forblev det jødiske folk trofast overfor landet alle de steder, det blev ført til i dets diaspora, idet det aldrig ophørte med at bede for og håbe på dets tilbagevenden og genopbyggelsen af dets nationale frihed.
Tilskyndet af denne historiske forbindelse bestræbte jøder igennem århundrede sig på at komme tilbage til deres fædres land og atter danne staten. I de sidste årtier er de vendt tilbage i store skarer. De tæmmede et vildnis, genoplivede deres sprog, byggede byer og landsbyer og oprettede et kraftigt og stadigt voksende samfund med egen økonomisk og kulturelt liv. De søgte freden, men var altid beredt til at forsvare sig selv. De bragte velsignelsesrige fremskridt til alle landets beboere.
I året 1897 proklamerede den første zionistkongres, inspireret af Theodor Herzls vision om en jødisk stat, det jødiske folks ret til en national genfødsel i deres eget land.
Denne ret blev anerkendt gennem Balfour deklarationen af 2. November 1917 og bekræftet ved folkeforbundets mandat, som indeholder en udtrykkelig international anerkendelse af den historiske forbindelse mellem det jødiske folk og Palæstina og af folkets ret til at genopbygge det nationale hjemsted.
Det nazistiske helvede, som opslugte millioner af jøder i Europa, beviste påny nødvendigheden af genoprettelsen af den jødiske stat, der ville løse problemet om den jødiske hjemløshed ved at åbne sine porte for alle jøder og hæve det jødiske folk op til en ligeberettiget stilling blandt nationernes familie.
Såvel de overlevende fra den europæiske katastrofe ,som jøder fra andre lande krævede deres ret til at leve et menneskeværdigt frit og arbejdsfyldt liv og forsøgte uophørligt uden at frygte farer, besværligheder eller hindringer at komme ind i Palæstina.
I den anden verdenskrig ydede den jødiske befolkning i Palæstina en helstøbt indsats i de frihedselskende nationers kamp imod den nazistiske ulykke. Deres tab af soldater og deres indsats på hjemmefronten gav den adkomst til at rangere på lige fod med de folk , der grundlagde De Forenede Nationer.
Den 29 november vedtog De Forende Nationers generalforsamling en bestemmelse om oprettelsen af en uafhængig jødisk stat i Palæstina og opfordrede landets indbyggere til at gennemføre de forberedelser, der for deres vedkommende måtte være nødvendige for at føre planen ud i livet.
De Forende Nationers anerkendelse af det jødiske folks ret til at oprette sin selvstændige stat kan ikke tilbagekaldes. Det er desuden det jødiske folks selvfølgelige ret til at være en nation som alle andre nationer i deres egen suveræne stat.
I kraft af det jødiske folks naturlige og historiske ret og De Forenede Nationers resolution proklamerer vi, medlemmer af det nationale råd, der repræsenterer den jødiske befolkning i Palæstina og den zionistiske verdensbevægelse, og som er mødt her i højtidelig forsamling, herved oprettelsen af den jødiske stat i Palæstina, der skal bære navnet Israel.
Vi erklærer herved, at fra og med mandatets ophør ved midnat den 14 Maj 1948 og indtil oprettelsen af tilbørligt valgte forsamlinger i overensstemmelse med en forfatning, der skal udarbejdes af et lovgivende nationalråd inden 1. Oktober 1948, skal det nuværende nationalråd virke som provisorisk statsråd og dets udøvende organ, den nationale forvaltningskomite` skal udgøre staten Israels provisoriske regering.
Staten Israel vil fremme landets udvikling til gavn for alle sine indbyggere; den vil basere sin eksistens på læren om frihed, retfærdighed og fred; således som de hebraiske profeter har belært os; den vil skabe fuldstændig social og politisk ligeberettigelse for alle sine borgere uden hensyn til race, tro eller køn; den vil garantere den fulde frihed for tænkning og tro, opdragelse og kultur; den vil beskytte de ophøjede og ukrænkelige helligdomme
Og alle religioners hellige steder, og den vil slutte sig til principperne i De Forenede Nationers frihedsbrev.
Staten Israel vil være parat til at samarbejde med organer og repræsentanter for De Forenede Nationer på grundlag af resolutionen ad 29 November 1947, og den vil søge at oprette en økonomisk union for hele Palæstina.
Vi appellerer til De Forenede Nationer om at bistå det jødiske folk i opbyggelsen af dets stat og om at optage Israel i nationernes familie.
Vi opfordrer, stående overfor umotiverede angreb, staten Israels arabiske indbyggere til at vende tilbage til fredens vej og gøre en indsats til fordel for statens udvikling som fuldt ligeberettigede borgere og med passende repræsentation i alle staters forsamlinger og institutioner, det være sig provisoriske eller permanente.
Vi tilbyder fred og venskab til alle nabostater og deres folk, og vi indbyder dem til samarbejde med den uafhængige jødiske stat til fordel for det fælles bedste. Staten Israel er beredt til at yde sin fulde andel i det fredelige arbejde for fremgang og opbygning i det nære Østen.
Vor kalden går til hele det jødiske folk i alle verdensdele, for at det skal samle sig i arbejdet for indvandring og udvikling, og for at det skal stå os bi i den store kamp for opfyldelsen af generationers drøm – Israels genfødelse.
I tillid til den almægtige Gud, undertegner vi denne deklaration ved dette møde i det provisoriske statsråd i Byen Tlf. Aviv på denne fredag den 5. Ijar 5708, den 14. Maj 1948.
14. MAJ 1948 I Marseille:
Endelig kom den store dag. Stor – den gang – ikke så meget i kraft af, at Israel skulle proklameres, men stor, fordi rejsen til Israel, som var påbegyndt seks uger tidligere fra København, nu endelig kunne fortsættes. Fra den lejr, hvor vi i nogle uger havde søgt at forberede vor fysiske form, blev vi transporteret til een af de store gennemgangslejre, hvorfra 1000 passagerer til Israel den næste morgen skulle afhentes.
Det første, der skete, var, at vi skulle have vores pas. Det lyder vist nok ligetil, og for mig, der nogle uger tidligere havde indleveret mit pas til visering, syntes det også ligetil. Indtil jeg opdagede, at folk begyndte at stave sig gennem passene – først og fremmest for at finde ud af, hvorledes deres egne navne stavedes. Det var alle sammen mennesker, der for så vidt i de sidste 10 år overhovedet havde haft noget identitetsmærke, havde måtte smøger deres ærmer op, for at vise det nummer, der i Hitlers rædselslejre, var tatoveret ind i armen. Et pas – et rejsepas ! Det var noget ganske ukendt. Men nu var det i deres besiddelse, for der stod ikke et navn på, og man måtte præsentere sig for den hustru og de børn, der stod anført på passet, men hvad gjorde det ? De havde dog en gang været medlem af en større familie, og når nu de andre familiemedlemmer ikke var mere, var der så noget forkert i, at de overlevende sluttede sig sammen og dannede nye familier ? Det nye navn, den nye fødselsdag og det nye fødested skulle man nok lære udenad – og det hele skulle kun vare en uge. En uge til, og man behøvede ikke noget falsk navn, man behøvede ikke at præsentere sig med et nummer . . .
Det var en ejendommelig stemning. En virkelig dygtig organisation, der heldigvis kunne opløses nogle dage senere, havde sørget for papirer til alle. Endnu vidste man ikke, hvorledes englænderne i Palæstina ville forholde sig, om de ville give nogen jøde, selv med det bedste pas, adgang til landet. Og man viste ikke, om det i stedet for englænderne ville være arabiske myndigheder, der ville modtage os i havnen i Haifa. Men hvis alt gik godt så længe, så skulle vi i hvert fald hurtigst muligt komme vore alt for få kammerater til hjælp. Komme os selv til hjælp. . . .
Hele dagen gik med at holde appel. Man måtte være forvisset om, at alle var deres nye navne bevidst. Og da natten kom, begyndte vi det store arbejde med at undersøge kufferterne for våben, for knive, ja endog for soldaterfotografier ! Den følgende uge skulle vi ikke være soldater, men turister, og intet skulle sinke os, når den franske told skulle undersøge bagagen. Hvilket den, da det kom til stykket, slet ikke gjorde.
Og så begyndte turisttilværelsen den 15. Maj - - Da Ben Gurion kl. 16,38 afsluttede den korte ceremoni i Tel Aviv museum med ordene: "Jeg erklærer herved - - - (fortsættes side 30)
I Tel Aviv:
For dem, der oplevede den i Israel, var den dag ikke anderledes end mange andre dage før eller mange, der fulgte. Og dog skal den huskes som den mest skelsættende dato i det jødiske folks nyere historie, - om hundrede af år vil den blive fejret, som vi i dag fejrer udvandringen af Ægypten og Makkabæernes opstand, myter og sagn vil vandre gennem generationerne, og Guds pegefinger vil åbenbare sig for det undrende folk, ved præsteskabets hjælp. – Og menneskerne, der kæmpede denne kamp, vil forsvinde af sigte, civilbefolkningen i byerne og soldaterne ved fronterne vil fortabe sig i tidens store tågedis og genopstå som en stor, fortvivlende upersonlig og ligegyldig polemiker af heroer. Glemte vil de være, menneskerne på godt og ondt, de der lo, og de der bandede, de der græd, og de der sang, de der lød og de der svigtede, de bange og de der skjulte deres angst. Historien vil svøbe dem ind i sin altfavnende simplificerende helte-toga og skjule sveden og skjorteærmerne. Alvorlige mænd i stive flipper og ulastelige cylinderhatte vil med patos i stemmen på en baggrund af vajende faner mindes heltene og det historiske øjeblik, d. 14.maj 1948 kl. 16,38. Men det, der fortjener at huskes, vil blive glemt. Det vidunderligt uhøjtidelige ved menneskerne og deres optræden, det, at hverdagens rytme fortsatte uden at nogen stoppede op i bevidstheden om, at det han skabte var historie. Ingen oprette-stemning, ingen heltecener, ingen præster der velsignede våbnene. Man havde lært at tage resolutioner og deklarationer og andre lignende officielle handlinger uden at komme i affekt, tiden havde lært menneskerne, at det var realiteterne, der spillede en rolle. Og realiteten var, at landet var i krig og de facto havde været det siden d. 30. November 1947. Via bølleoptøjer, snigskytter virksomhed, konvoj-angreb og spredte sammenstød var udviklingen fortsat lige ind i den regulære krig. Nej den dag var ikke anderledes end så mange andre dage, ikke for dem der stod midt i den israelske hverdag. Man hørte ikke historiens vingesus over Tel Avivs flade tage. Og nåede noget af al den susen som blev frembragt af jøderne i Galuth til Israel, så blev den overdøvet af støjen fra bilerne, der drønede gennem gaderne.
Ungdommen sang i de mudder-camouflerede busser på mod fronter og uddannelseslejre, en gammel, hærget kvinde brød sammen ved indgangen til vor træningslejr i Tel Avivs udkant, da hun så sin søn forsvinde gennem porten. "To har jeg allerede mistet", skreg hun vildt. Jo, krigen havde allerede slået dybe skår, de talrige sort-rammede plakater på husvæggene med navnene på de døde, ambulancernes uophørlige strøm talte deres tavse sprog.
Til minde om mange års fællesskab omkring staten Israels genopståen !
Efter lang tid griber Gud ind påny ! For SIT EGET HELLIGE NAVNS SKYLD !
Henry Seligmann, 17/3. 1994. ”Ordet og Israels” første sekretær
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com