fredag den 4. april 2014

1.dag i den 7. måned

                        Basunklangdagens Højtid – referat fra  ”Jesu Genkomst” bind 4.
                                 Forfatter Oskar Edin Indergaard, Tingvoll.
                                            (1. dag i den 7. måned., Doc)


  Denne højtid skal holdes på den FØRSTE DAG I DEN 7. MÅNED. Det er måneden TISHRI. Der har med andre ord gået 4 MÅNEDER siden den forrige højtid,
og det er blevet høst i Israel. Denne måned tilsavrer vore september-oktober. Se:
3.Mos. 23,24-25.
  Efter jødernes religiøse kalender er ”tishri” den 7. måned i året, men efter den civile jødiske kalender er dette den 1. måned i året. Jøderne regner med at det nye år begynder den 1. tishri. Jødisk tradition lærer at det var den dag at Gud skabte både himmel og jord.
  Det som kendetegner denne dag, er de MANGE BLÆSNINGER I BASUNER. Det jødiske hor er kaldt for ”shofar”. Det er ikke lavet af messing, således som vore basuner er det, men det er et bukkehorn, og det giver derfor andre typer toner (lyde) end vore basuner.
  Grunden til at den jødiske basun er lavet af Bukkehorn, er det forhold at da Abraham skulle ofre Isak, sendte Gud en buk, som han skulle ofre i stedet for drengen. Jøderne mener at denne buk, som blev sendt fra Gud, er et BILLEDE PÅ MESSIAS. Bukkehornet skal dermed minde jøderne om GUDS GODHED.
  Jøderne mener videre at bukkens venstre horn var den basun, som blev blæst på Sina i forbindelse med at loven blev givet. De kalder denne basun for DEN FØRSTE BASUN.
  Det højre horn til denne buk er det som blev brugt på basunklangdagens højtid.
  Der er mange blæsninger i forbindelse med de jødiske højtider:
  a)   På den første dag i hver måned i den jødiske kalender bliver der blæst i en basun.
  b)   Hver dag i måneden tishri bliver der blæst i en basun, for at varsle at i næste måned skal 3 vigtige højtider begynde.
  c)   På selve dagen den 1. tishri bliver der blæst i 3 FORSKELLIGE SERIER. Hver serie har 30 BLÆSNINGER. Ved slutningen af disse blæsninger kommer der en sidste blæsning. Det er ”Tekiah Gedolah”. Det betyder  DEN STORE BLÆSNING eller DEN SIDSTE BASUN. Denne basun bliver højere og højere mod slutningen af blæsningen. Denne basun skal minde jøderne om at Gud kom ned på Sina-bjerget, for at give Moses de 10 bud og loven.
 1. Blæsning i basunen er nævnt mere end 100 gange i Tenach. Det blev brugt for at samle folket i de store højtider, og det blev brugt til at samle soldaterne til krig.  Vi skal i det følgende beskrive de forskellige vurderinger som de ortodokse jøder har tillagt den sidste basun.


                                  


 1. Blæsningen i den sidste basun skal minde jøderne om DERES SYNDER.
Denne dag kaldes også for MINDEDAGEN, for den indleder en periode på 10 dage, hvor udfaldet af Guds dom over jøderne i det foregående år, vil blive gjort kendt på den næste højtid, som er Yom Kippur. I disse 10 dage skal de mindes deres synder og forsøge at forbedre deres stilling overfor Gud.
  I tillæg til dette bliver dagen også kaldt for DOMSDAGEN, for det er på den dag at Gud vil dømme jøderne i forhold til deres synder og misgerninger.
  På denne dag bliver der åbnet 3 bøger i himmelen. Den ene er for de retfærdige. Den anden er for de som går fortabt, den tredje er for dem som endnu har en mulighed til at få del i frelsen. I denne sammenhæng betyder frelsen det at de må leve i det nye år. De fleste jøder bliver indført i den 3. bog, og i en periode på 10 dage skal de ved gode gerninger forsøge at forbedre deres stilling overfor Gud, således at han overfører deres navne i den første bog. Udfaldet af denne vurdering fra Guds side vil blive gjort kendt på Yom Kippur. Jødedommen skiller mellem to slags synder:
  a)   Det er synder som ER GJORT MOD GUD. Her kræves at jøderne ofrede SYNDOFFERET til Gud. Derefter blev disse synder tilgivet af Gud.
  b)   Der er synder som jøderne HAR BEGÅET MOD MEDMENNESKER. Disse syner krævede at jøderne ofrede SKYLDOFFERET. Derefter måtte jøderne opsøge de mennesker som der var synder imod, for at få tilgivelse af dem. Derefter gik mennesker til Gud, for at få tilgivelse af ham. Gud kunne ikke tilgive denne synd, før med- mennesker havde tilgivet den.
  Det samme er også gældende med Jesu lære, som er nært knyttet til jødedommen, se: Matt. 5,23-24. 6,14. Johs. 20,23. (Dette gælder de synder som et menneske har forvoldt mod et medmenneske.)
  I disse 10 dage må jøderne tilstå sine synder både overfor menneske og Gud. I tillæg til dette må de vise anger. Dette ord hedder på hebraisk ”teshuvah” . Denne anger må gå ud på to ting:
  a)   En må vende sig bort fra synden.
  b)   En må vende sig til Gud og forandre sin livsførelse.


 1. Den sidste basun skal forvirre Satan, som vil stå foran Gud og anklage jøderne for deres lovbrud, således at han ikke magter at komme med alle sine anklager.
Set ud fra et kristent synspunkt er det følgende domssener, som skal finde sted:
   a)   I forbindelse med den kristne menigheds bortrykkelse, som sker før selve trængselstiden, skal alle vi, som har fået del i bortrykkelsen, fremstilles for Jesu  eller Guds domsstol i himmelen. Ved denne domstol skal vi få vore liv som kristne vurderet af Herren. Det som ikke er godt nok i Guds øjne, bliver slettet ud, og det som holder mål, skal få sin løn. Dette kalder vi for NÅDELØN. Den nådeløn, so  vedkommende skal have i 1000 års-riget og videre i de kommende tidsaldre. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1. kap. Jesus eller Guds domstol i himmelen.)
  b)   I forbindelse med endens tid og oprettelsen af riget for Israel skal alle de som har overlevet trængselstiden, møde frem i Jerusalem, og få sin dom af Herren, som både er konge og dommer. Matt. 25,31-46.
 1. Alle troende døde, som ikke har del i bortrykkelsen, skal stå op og bedømmes for Jesu domstrone i Jerusalem. Alle disse som opstår på det tidspunkt får indgang i 1000 års-riget. Åb. 20,4-6.
 1. Efter 1000 års-rigets afslutning, kommer den  endelige dom over de u-frelste. Dette er de uretfærdiges dom. Alle de som bliver dømt der, går fortabt. Åb. 20,11-15.


  1. Den sidste basun skal også minde jøderne om at de engang skal samles igen i Jerusalem. Blæsningen af den sidste basun vil efter jødisk vurdering samle de jøder som lever i diasporaen, således at de kan komme tilbage til Israel: Es. 27,12-13.   I dag er det kun lidt over 4 millioner jøder som lever og bor i Israel (år 1995) Totalt kan der være 44 millioner jøder i verden. Der er ingen uden Gud som har den fulde oversigt over dette. I løbet af de sidste 2½ er der kommet tilbage mere end 60000 jøder. De er hovedsageligt kommet fra det forhenværende Sovjet-unionen og Etiopien
  Jøderne viol komme tilbage til Israel ni i endetiden, men DEN STORE INDHØSTNINGEN af jøderne vil forløbe når Herren selv henter dem hjem i forbindelse med sin genkomst. Englene vil samle dem ind, og dette vil ske på den store forsoningsdag, Yom Kippur: Matt. 24,31.


     Der har sket mange mirakler i løbet af den sidste generation i Israel. Jøderne mener at vi er gået ind i de MESSIANSKE TIDER, og at den tid vi lever i i dag, er en OVERGANGSTID til Messias komme. (Forfatteren er uenig i denne vurdering.)
  Af de store undergerninger som jøderne specielt regner med, skal jeg nævne:
  a)   Oprettelsen af staten i 1948.
  b)   Indlemmelsen af gamle-bydel af Jerusalem og klagemuren i 1967. (I den forbindelse begik jøderne en stor fejl, og det var det forhold at de gav tempelområdet tilbage til araberne, efter at de havde forladt området uden kamp. Araberne har nemlig udsagn i Koranen som siger at Israel tilhører jøderne. I sura 5, vers 21 står det: ”Å, mit hellige folk. Gå ind i det land, som er blevet lovet jer.”
  c)   De store sejre i alle krigene, som de har haft mod araberne. (Se min bog: Jøderne Konge bind 1.kap: Messias er høvdingen over Herrens hær.)
 1. Jødernes hjemkomst fra det forhenværende Sovjet-unionen og fra Etiopien.
  e)  Det forhold at Israel hverken blev indblandet i Golf-krigen eller at de irakiske Sckud- raketter, som blev affyret mod Israel, kun gjorde minimal skade i Israel.


  1. De ortodokse jøder mener videre at vi vil få de DØDES OPSTANDELSE i forbindelse med den sidste basun.
  Efter kristen opfattelse er der stor sandsynlighed for at den kristne menighed bliver bortrykket i skyen til Herren på basunklangdagen. Der er grund til at tro at i forbindelse med den sidste basun, når jøderne er samlet i Jerusalem eller andre steder, for at afslutte fejringen af det nye år, da sker DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Der er ingen som kender årstallet for denne begivenhed, men datoen for denne fest kan vi vide for de kommende år. Datoerne er bestandig de samme.
  Paulus skrev at den kristne menighed vil blive bortrykket ved DEN SIDSTE BASUN. Han henviser ikke til de 7 domsbasuner i Åbenbaringsbogen, for det var ikke gjort kendt på det tidspunkt da Paulus skrev dette.
  Jeg ser ikke bort fra at den kristne menigheds bortrykkelse kan ske i forbindelse med denne højtid. Dersom dette er rigtig, så vil Jesus selv komme ned i lufthimmelen, og vi vil få høre endda 3 basunblæsninger, og det er:
  a)   Jesu stemme.
  b)   En overengels stemme. Han gengiver det som Jesus siger.
 1. Guds stemme. 1.Tess.4,16.
  Paulus fik at vide en HEMMELIGHED angående den kristne menigheds bortrykkelse, og det var det forhold at både de døde troende og de som levede, skulle bortrykkes til Jesus: 1.Kor. 15,51-52.
  I Israels historie har følgende 2 hændelse sket den 1. tishri:
 1. Ypperstepræsten Josva bragte det første offer  ved det nyopbyggede alter: Esra 3,1-6.
 2. Esra læste loven for de jøder som var kommet tilbage fra eksilet i Babylon: Nehemias 8,2-3.


                                      oskaredi@online.no    yeshuatt@mail.dk
                                                                Citat slut.


                               Se også om DEN STORE FORSONINGSDAG s.449-.

                                                LØVHYTTEFESTEN s.461-.