fredag den 4. april 2014

Antisemittisme


Antisemittisme

Antisemittisme er en ond vilje fra Satan i sitt forsøk på å ødelegge Guds plan.Nevner spesielt Haman i Esters Bok som man kan samenligne med narsistene med. narsistene prøvde å ødelegge Riket for Israel i et forsøk på å utrydde det jødiske folk.Og å erstatte det med sitt Narsistiske tusenårsrike.Hitler og hans krets var alle spiretister og drev med det okkulte og prøvde å gjenopplive den gamle garmanske hedenske , nordiske Gudelære.Man kan klart se de antikristelige trekk med et forsøk på å erstatte løftene til det Jødiske folk med et annet rike(Das Reich) bygget på overmennesker (mennesker som opphøyer seg over alle lover(Total forakt for svakhet vanføre og åndsvake sinnsyke, gamle og syke) ufølsomme uten menneskelige følelser og og gjør seg selv til Gud over liv og død og utføre folkemord uten skrupler.Der enkelt indevidets ansvar puveriseres og det er bare folkemassen som betyr noe,dette skjedde i kulturens høyborg Tyskeland når dette kunne skje uten noen videre protester Da kan det skje igen.-------Uten Respekt for Guds Lov De 10 Bud- Uten-Divinity=Bestiality---,Like før Hitler gjorde selmord i bunkeren i berlin samlet han sine dokumenter sammen og gav besked at de skulle overbringes til den kommende mann ---Og han kommer !
Det er bare en makt som holder igjen og det er Guds ord den hellige ånd i de troende(ditt ord er mine føtters lys og en lykte på min sti)
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,
2.Tess. Og nu vet dere hva som holder igjen så han først kan åpenbares i sin tid .For lovløshetens hemmelihet er alt virksom bare at den som nu holder igjen ryddes av veien og da skal den lovløse åpenbares han som den herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt Komme. (Riksåpenbarelsen for Israel og verden)

Den som påstår at den kristne tro oprettholder raseskille bør lese kolesenser brevet.
Og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!

 
Det sier seg selv at dette emne om Antisemittisme er for stort til å gå igjennom i detaljer Antisemittisme er noe som har vert i århundrene, så narsistenes utryddelsesleirer er bare kuliminasjonen av århundrer med forfølgelse av det Jødiske Folk. Og noe av det verste er at de Kristne meniheter har vert med i det antisemittisme hylekor. Det som skjedde i Tyskeland under krigen har gitt alle en krafti lærepenge.Det som begynte med skittkasting mot Jøder og Sigøynere og andre grupper ------endte med industrielt massemord --PÅ SEKS-MILLIONER-MENNESKER .

I Auschwitz ble menneskehetens ansikt knust .
Elie Wiesel.

UTRYDDELSEN AV JØDENE
Som vi alle vet, ble før og under den 2. verdenskrig 6 millioner jøder drept i tyske fengsel og konsentrasjonsleirer. Den helt overveiende majoritet av mennesker i vår kulturkrets tar avstand fra dette vanvittige blodbad av uskyldige kvinner, barn og menn og vender seg bort fra det som skjedde med avsky og gru.
Men det spørsmålet som likevel blir stående igjen, og som i grunnen blir stående igjen ubesvart, er følgende: Hvordan kunne dette skje i hjertet av Europa, i en "kristen og sivilisert" nasjon for bare 30-40 år siden?
Selv om en får presentert en rekke grunner og årsaker som fører fram til at dette kunne skje, synes en likevel ikke at spørsmålet er besvart fullt ut, når en tar i betraktning det uhyggelige omfang av dette djevelske og bestialske komplott og anslag mot dette vesle og forsvarsløse folket. Uansett hva som blir sagt, vil en likevel komme fram med sine motforestillinger, for skjenselsgjerningen er så umenneskelig at'den har noe av eventyrets og uvirkelighetens skjær over seg. Derfor vil vi bestandig måtte spørre: Har dette virkelig skjedd? - selv om vi med 100% sikkerhet vet at det har skjedd - for bare noen få årtier tilbake. Og det er bra at vi til stadighet stiller dette spørsmålet. På den måten er det en mulighet for at vi ikke glemmer, det som skjedde, og passer på at det ikke skjer en- da en gang. Det som har aktualisert debatten på ny akkurat nå, er, som alle vet, framvisning- en av Holocaust. Dette ordet betyr brennoffer, og det refererer seg til 3. Mosebok, 1.kapitlet. Der står det om brennofferet: at blodet av offeret, dyret, skal sprenges utover, mens alt det Øvrige skal brennes opp. det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
Som jeg sa innledningsvis, har vi store problemer med å forstå at dette kunne skje. Og selv om vi i tillegg til historiske og ideologiske argumenter også regner med en åndelig argumentasjon, vil vi likevel ha våre tvil og anfektelser, for dette brennofferet ligger utenfor rammen av hva vi kan tenke oss å godta i en konflikt mellom to folkegrupper og to ideologier. Ved siden av de historisk rent målbare og forståelige argumenter må vi også i denne konflikten regne med et djevelsk og satanisk moment. Alle onde motiver var her forenet, og i Hitler og hans medskyldige hadde Satan, denne verdens Herre, full anledning til å vise verden for en forferdelig, kynisk og djevelsk makt han har og er. Men selv om han her til fulle viser oss "hesthoven" sin, blåser mange bare i neste omgang av at noen vil bruke slike argumenter og stempler slike som utilregnelige, hysteriske og uhistoriske, men jeg holder likevel fast på dette.
Jeg siterer fra T. Gilbrandts bok, Tidens tegn, s. 134. "På samme måte som vårt århundredes verdenskriger representerer noe nytt i menneskehetens historie, noe som stiller selv de forferdeligste av fortidens kriger i skyggen, - slik markerer Hitlers jødeforfølgelser noe nytt og ukjent, noe som langt overgår alt som før er skjedd. Vi står her overfor en antikristelig foreteelse, et eskatologisk tegn.
Alle onde motiver er her forenet. Hitlers forfølgelse har både religiøs, Økonomisk og rasistisk motivering. Nazismens raseteorier om den rene ariske rase kom til å spille avgjørende rolle. Hverken religionsbytte eller assimilasjon kunne redde jødene. Hatet gjalt jødene som rase ' "
Det var ikke Hitler som "skapte eller oppfant" antisemittismen eller antisionismen - som det nå heter. Den er like gammel som jødene selv og går tilbake til utvelgelsen av folket ved Abraham. Som vi vet, er jødene Guds utvalgte folk. Dette innebærer at Gud har spesielle planer med dette folket, og hans "Øye" våker bestandig over folket slik at han fører det fram gjennom verdenshistorien i samsvar med sine planer, som forøvrig er forutsagt i Bibelen, for at vi skal tro det - både før og når det skjer - og for at vi skal kunne følge med i Guds planer og glede oss over at Guds-riket nærmer seg.
Ethvert anslag mot jødene er derfor et anslag mot den Allmektige, og slike anslag vil ikke lykkes, men bare være til skade for den/de som utfører dette. Og slik er det også gått til nå. Jødene står - som de alltid har stått - som seierherrer ved gravene til sine fiender. Og til tross for at motstanderne alltid var og er overlegne, hva som gjelder menneskelige og materielle ressurser, har Gud bestandig laget det slik at det er jødene som er de virkelige seierherrer. Og slik vil det gå i framtiden også.
At Hitler lot seg utnytte som medium (formidler, mellommann) for de onde ånder og den åndelige verden med negativt fortegn, er det vel ikke tvil om. Både hans ideer og hans onde gjerninger taler jo sitt tydelige språk om at dette var tilfelle. Eller kan en i det hele tatt greie å forstå og fatte dette uten at en tar i betraktning og regner med de onde åndsmaktene? Dersom en ikke er villig til å sprenge de tradisjonelle grenser som forklaring for denne djevelske udåd, så er jeg redd for at en selv går til grunne - dersom en da er et tenkende menneske - på vegne av vår egen sivilisasjon og humanitet. Spørsmålet blir da: Er menneskeheten ikke kommet lenger enn at den for 30-40 år siden kaldt og kynisk kunne ta livet av 6 millioner medmennesker? Og neste spørsmål følger naturlig på. Har vi noen garanti for at dette ikke kan skje igjen? Har v i noen garanti for at vi som lever i dag, er kommet noe lenger i medmenneskelighet og humanitet enn det nazistene - med Hitler i spissen og som hovedansvarlig - var kommet?
Nei, vi har ingen garanti, og i og for seg er vi heller ikke kommet noe lenger på disse få årene. Dersom vi lar de onde åndsmaktene få innta vårt intellekt, vår tankekraft og våre handlinger, blir vi viljeløse redskaper i mørkets tjeneste og tjenere for denne verdens fyrste, som er Satan og "mørkemannen" par excellence (i særdeleshet).
Om Hitler sitt forhold til de onde åndsmakter, vil jeg sitere fra T. Gilbrands bok, Tidens tegn, del 3, s. 18: "Men i særlig grad var Hitler og hans nærmeste medarbeidere okkult orientert. Hitler var en helt ubetydelig politisk figur, inntil han kom i kontakt med spiritistiske kretser. Da gjennomgikk hele hans Personlighet en for- vandling. Folksom kom i hans nærhet kunne føle et gys av frykt for den hemmelig- hetsfuIle makt og innflytelse som utgikk fra ham.
 
Hitler var selv klar over at det var ved en "appell til mystiske krefter", at han kunne overvinne følelsenes og fornuftenes hindringer. Under demonisk innflytelse utfoldet han hele sitt onde geni og forførte millioner av mennesker. l seg selv var Hitler som Kari Barth sier det "bare en ubetydelig person, en ringe forløper for Antikrist," men hans historie står som et varsel for den menneskehet som er gått inn i endens tid."
Ja, i seg selv var Hitler en ringe og ubetydelig person, og han var heller ingen skaper av de ideene han forfektet, slike som at tyskerne var over- og herremennesket og skulle herske over og knuse underlegne raser som for eks. den jødiske, den slaviske og andre, og at det var den sterkestes rett og plikt å utrydde den som var svak og liten. Sine ideer hentet han bl. a. fra Darwin og Nietzsche, og for den som vil benytte seg av ideer som er utsprunget av filosofenes intellekt og tankekraft, er det mye å hente - på både godt og ondt.
Da Nietzsche hevdet at "den gamle Gud var død" og holdt dette opp som en revolusjonerende nyhet og det utgangspunktet som han bygde opp sin filosofi omkring, var det en naturlig konsekvens av dette at Hitler også forsøkte å bevise dette ved å utrydde Guds folk, jødene. Men som vi vet, greidde heller ikke Hitler å gjennomføre sine planer i sitt blinde hat mot Guds folk, selv om 2/3 av jødene i Europa ble tilintetgjort i Hitlers og nazistenes utryddelsesleirer. "Den gamle Gud" holdt enda en gang sin vernende hånd over sitt gamle og utvalgte folk. Og selv om brennofferet var enormt, var det ikke totalt, men det var ikke noe brennoffer til en "velbehagelig duft for Herren", slik som brennofferet i gammel-testamentlig tid var. Nei, da var det heller et velbehagelig offer til og en duft for denne verdens fyrste, som gjør alt han kan for å forpurre Guds planer med Israel, for fredsriket skal jo en gang i framtiden strømme ut fra Israel, og fra Jerusalem skal lov og rett nå ut til hele verden.
Som en naturlig konsekvens av sitt syn på jødene måtte også Hitler på slutten av krigen ta sitt eget liv, for han var selv kvart-jøde. Dette er ett av historiens beskeste smil - som det forøvrig f innes en del av - en inkonsekvens uten sammenligning og like og en skebnens ironi som i sin grufullhet ikke er til å fatte. Tenk at den mannen som satte igang dette enorme blodbadet og tente på dette ildofferet, selv var kvartjøde. Han utryddet med andre ord sine egne etniske brødre og søstre. Han ofret av sitt eget kjøtt og tappet av sitt eget blod til et brenn- og avgudsoffer til denne verdens fyrste, for det er bare han som kan kreve og forlange noe slikt offer - som det han fikk. Dette viser oss også hvilken forferdelig herre og mester Guds motstander er, og det viser oss også at den som vil følge ham, fullstendig mister oversikten og ofrer til og med av sin egen slekt og av sine egne barn.
Men ennå er ikke denne verdens fyrste "mett" av og fornøyd med det brennofferet han fikk av nazistene. Historien går videre og ser ut til å gjenta seg. Jeg sikter med dette til jødenes kamp i dag for å overleve, og hvordan hedningene til stadighet presser dette lille folket. Jeg kan ikke her utdype dette, men presset på Israel vil bare fortsette i tiden som kommer, for denne verdens fyrste vil ikke finne seg i at
Gud fører sitt eget og utvalgte folk hjem til landet, Eretz Israel, i samsvar med sine planer, slik som disse kommer til uttrykk i Bibelen.
Jeg vil avslutte denne artikkelen med et sitat fra A. D. Morse's bok, Mens 6 millioner døde. "Brennofferet er forbi. 6 millioner hviler i sin navnløse grav. Men hva med framtiden? Er folkemord utenkelig i dag? Eller går framtidens ofre omkring et sted i verden og skjøtter sin daglige vandel, i hengivenhet for sine barn, i håp om et bedre liv, blinde for den kommende trussel?
Hvem er ofrene? Hvem er tilskuerne?"
Ofrene er som så mange ganger før i den verdslige historie, jødene. Tilskuerne, det er bl. a. vi i Norge som i vår blinde materialisme tar parti imot jødene og enda en gang vil ofre dem. Og bødlene står nå som før klar til å myrde sine etniske brødre og søstre med PLO og araberne i fremste rekke.
Finnes det ikke fred og rettferdighet i verden for dette vesle, forblødde og amputerte folket? Nei, det ser ikke slik ut, og ifølge Bibelens utsagn og profetier står det ennå overfor store trengsler og vanskeligheter som vil kreve både liv og blod. Men i sin trengsel skal de se opp til og få Øye på en annen av deres egen slekt som også har ofret sitt liv og blødd - for verdens synd - Jesus-Kristus-Messias, og når jødene i sin fortvilelse en gang i framtiden gjenoppdager ham, skal han selv stride for dem og gi dem seier over deres fiender (Sak. 12, 14).
Men inntil den tid og inntil dette skjer, må de stadig blø, for bak dette kravet om et kontinuerlig og stadig jødisk brennoffer står denne verdens fyrste som gjør alt han kan for å forpurre og Ødelegge Guds planer med Israel, og i sin tjeneste bruker han alle som er villige til å gå i hans tjeneste og utføre skjenselsverk overfor jødene og Israel. Disse anslagene mot jødene vil imidlertid ikke lykkes, selv om de kan ha framgang for en tid, for Gud fører jødene fram i overenstemmelse med sin egen frie vilje, sine planer og sitt profetiske ord. Disse anslag mot jødene vil bare være til skade for dem som utfører dem - både i tiden og evigheten. "Ja, det larmer av folkeslag som mange vann larmer, men han (Gud) truer dem, og de f lyr langt bort, de jages avsted som agner for vinden oppe på fjellene og som støvhvirvel for stormen. Ved aftens tid, se, da er det forferdelse, før morgenen er de ikke mere til. Således går det dem som plyndrer oss, dette er deres lodd som raner oss." Es. 17, 13-14.
DET HELLIGE HATET
For en tid tilbake skrev undertegnede en artikkel med overskriften: Hatet mot jødene. I den forsøkte jeg å beskrive hatet til og forfølgelsen av jødene ut ifra det kristne Europa hvor dette nådde sitt høydepunkt under Adolf Hitler og nazistenes store forbrytelse mot det jødiske folk, der 6 millioner ble tilintetgjort i gasskamrene og tilintetgjørelsesleirene i Europa - dette verdens største blod og brennoffer til ære for mørkets fyrste. l denne artikkelen påpekte jeg at den kristne kirke i Europa også måtte ta sin del av skylden, både ved sin feilaktige lære og usunne holdning overfor Israel og jødene og ved sin unnfallenhet.
l den nye artikkelen vil jeg se litt på det hatet som der er fra arabisk side mot jødene, og som gjør at det ikke kan bli noen fred i Midt-Østen, før araberne enten forandrer holdning overfor jødene (og det er lite trolig), eller de blir så grundig slått på slagmarken at de ikke har noe annet valg enn å gå inn i en fredsordning med Israel. Ut ifra Bibelen er imidlertidig begge disse to mulighetene ikke realistiske. Bibelen sier at araberne sammen med Gog Magog USSR ( Det nuværende Russeland) skal løpe linjen fullt ut og nok en gang angripe Israel, men da skal de møte Israels Gud og bli slått på Israels fjell. (Gog-profetiene. Esek. 38 og 39)
Hva er så årsaken til arabernes hat overfor jødene enda de begge er semitter og har felles opprinnelse og felles stamfar - Abraham? Hovedårsaken til dette er den samme overalt i verden. Det viser seg at det "naturlige menneske" ikke kan akseptere Guds ordninger og Guds valg/utvalg i verden. Gud har nemlig utvalgt jødene til sitt eget demonstrasjonsfolk med alt som dette innebærer. Dette kan ikke den uomvendte verden - det være seg arabere eller andre - akseptere. Slik har det bestandig vært, og slik vil det bestandig være. "Men likesom dengang han som var født etter kjødet (lsmael), forfulgte ham som var født etter Ånden (lsak), således og nå." (Gal. 4, 29)
Dette hatet til jødene er også av samme grunn nedfelt i arabernes hellige bok, Koranen. Der blir jødene forbannet og utstøtt til ydmykelse, skam og fordømmelse. De er også blottet for enhver menneskelig følelse. Allah har derfor bestemt at jødene skal spres rundt den hele jord, slik at de ikke kan danne noen nasjon eller eie noe fedreland.
Om kampen mot de vantro blir det utropt hellig krig (jihad), og de vantro er først og fremst de kristne og jødene. I sura 2 står det om den hellige krigen: "Kjemp på Allahs vei mot dem som kjemper mot dere, men gjør dere ikke skyldig i noe overgrep, for Alla elsker sannelig ikke dem som begår overgrep. Drep dem hvor dere kommer over dem. Kampen er b!itt foreskrevet dere, selv om det byr dere imot. Det kan hende at noe byr dere imot, enda det er til det beste for dere. Det kan hende at
dere liker noe enda det er til skade for dere. Allah er den som vet det, men ikke dere."
I sura 9 står det: "Kjemp mot dem av skriftens folk (kristne og jøder) som ikke tror på Allah og ikke følger sannhetens religion. De kristne sier: "Kristus er Allahs sønn." Dette sier de med sin munn og etterligner de vantro. Måtte Allah forbanne dem. Sa langt er de fra sannheten. De tar sine prester og munker til herrer i stedet for Allah og også Kristus, Marias sønn. De fikk befaling om å dyrke bare en gud."
Koranen påbyr altså araberne å hate de vantro (kristne og jøder) og gå til hellig krig mot dem, dersom dette er nødvendig, og det har de gjort en rekke ganger overfor Israel og enda mer truet med det. Ja, de har faktisk truet med dette helt fra 1948 av og har gått til hellig krig hele 4 ganger fra dette tidspunktet av. Israel har med andre ord hele denne tiden levd under trusselen av hellig krig, og dette betyr fra arabernes side total krig, der både krigen, hatet, seieren og tapet er -hellig.
Hatet er den viktigste drivkraft til fortsatt krig mot Israel. Dette blir holdt ved like i de forskjellige arabiske land ved falsk innformasjon om og propaganda mot Israel. Som de ledende land og organisasjoner på dette område må vi framheve PLO, Syria, l rak,Libya og Iran.
Jeg siterer fra Tidens tegn, del 4 av T. Gilbrandt s. 166: "Denne indoktrineringen i hat begynner allerede i barneskolen. Syrias undervisningsminister proklamerer som sitt stolte motto: "Hatet er hellig." Og departementets leder, Souleiman EI-Chissh uttalte: "Det hat vi innppder i vår ungdoms sinn helt fra fødselen av, er hellig." Tiårsgamle barn har til grammatikklekse å analysere setninger som: "Vi skal fordrive alle jøder fra arabisk jord." l en bok for 14-åringer het det: "Utslettelse av Israel er av vital betydning for araberverdenens bevarelse og renessanse. " Eller enda mer tydelig: "Kvel Israel. Knus israelernes hovmod og kast dem i havet."
Dette hatet til jødene kommer også naturligvis til uttrykk i det famøse, reaksjonære og uhistoriske dokumentet, The Palestinian National Covenant, som er basis og grunnlov for PLO. Fra artikkel 7 til 1 1 er kampen mot Israel omhandlet, og den blir beskrevet som en væpnet kamp og som en geriljakamp. Her er det ikke snakk om en fredelig ordning på konflikten, men væpnet kamp og ikke forhandlinger. l artikkel 9 står det f. eks.: "Væpnet kamp er det eneste middel til frigjøring av Palestina, og må derfor betraktes som strategi og ikke som taktikk. . ."
l artikkel 10 står det: "Geriljakrig utgjør kjernen i den palestinske folkekrig for frigjøring. .
Hvordan kan det bli fred i Midt-Østen når PLO og de fleste av de arabiske statene på ingen måte anerkjenner Israel, men bare venter på en anledning til å gi uttrykk for sitt hat mot dette lille folket i en ny krig, hvor de kan gjøre det mot jødene som de hele tiden har Ønsket, men ikke maktet, nemlig det å utrydde dem og få dem bort fra "det lovede land." Parolen er den samme i dag som den var under 6-dagerskrigen i 1967. Da ble det kringkastet ut over det arabiske radionettet: "Denne gang blir det ingen barmhjertighet - ikke engang for kvinner og barn."
Men dette Ønsket er ennå ikke blitt oppfylt og kommer heller aldri til å bli oppfylt, for Gud, himmelens og jordens skaper og opprettholder, holder fortsatt sin vernende hånd over sitt eget og utvalgte folk, for Han har store planer med dette vesle Folket. Ut f ra dette folket og ut f ra dette området skal Messias-riket en gang i framtiden utgå,og folk skal ikke mere føre krig mot hverandre, men smi om sine våpen Til fredelige jordbruksredskaper.Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han (Jesus - Kristus - Messias) skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver, et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig." (Es. 2, 3-4)
Dette er v i s j o n e n som vi har fått tak i, som vi strekker oss framover imot, og som vi peker på for de andre som ikke har fått tak i dette store framtidssynet, som Gud har vist oss. Og i mellomtiden er vi alle underveis til fredsriket i Midtøsten og til fredskongen, som er Messias, i en verden full av hat, elendighet, mord, terror, undertrykkelse, krig og urettferdighet.
Men verden ser ikke Messias og må derfor løpe linjen fullt ut, for å nå sitt fulle mål av synder slik at Gud kan dømme den for dette. Av samme grunn ser heller ikke araberverdenen Fredsfyrsten og forstår ikke at Israel er deres redning, for frelsen kommer jo fra jødene. Derfor må hatet og de falske og grunnløse beskyldninger mot Israel gå sin gang, og derfor fører araberverdenen falsk lære og propaganda overfor sine etniske brødre, jødene, - noe som forøvrig blir godt mottatt over store deler av verden.
Av samme grunn uttaler også den nye lederen i Iran, Khomeini, følgende om jødene: "Foran oss ser vi at jødene latterliggjør Koranen, fordreier dens tekster i nye utgaver trykket i okkuperte land og andre steder. Det er vår plikt å avsløre dette forræderi og rope ut at inntil alle folk forstår at jødene og deres fremmede ledere sammensverger seg mot Islam og forbereder veien slik at jødene skal kunne herske over hele kloden. Jeg frykter at de virkelig vil realisere, via sine spesielle metoder, sine Ønskede mål. Det er på grunn av vår svakhet at vi kanskje våkner en morgen og finner at jødene dominerer vårt land. Måtte Gud forby det."
Disse beskyldningene mot jødene er ubegrunnede, gale og utenom all virkelighet slik at en må avfeie dem som oppdiktede. Jødene har da ingen interesse av å forandre og fordreie Koranen, og de har da ingen planer om et verdensherredømme, men i den arabiske verden med sin fanatisme og sitt jødehat vil slike uttalelser fra en religiøs leder som Khomeini virke som ild i tørt gress. l et folkehav av fanatisk islamsk religiøsitet spørres det ikke etter logikk og saklig argumentasjon. Her følger man sine følelser og sine ledere, og de sier som så ofte før i historien at dersom jødene hadde vært borte og eliminert, så ville så mye ha vært bedre i verden, og da ville problemene ha løst seg av seg selv.
l sannhetens navn må vi aldri bli lei av å forsvare Israel og jødene mot det hav av hatspropaganda som blir satt fram mot dem, idet vi tilbakeviser løgnen og den falske propaganda. Det jødene vil er å få bygge og bo i det landet der deres fedre levde, og leve i fred og fordragelighet med sine etniske slektninger og brødre, araberne. De Ønsker hverken verdensherredømme eller store landområder i Midt-Østen og i et forsøk på å styrke sin egen stilling både overfor araberverdenen og den Øvrige verden,
gir de nå fra seg store landområder i et forsøk på å skape fred og sameksistens, men jeg er redd at de bare lager vansker for seg selv ved dette sitt gode sinnelag og denne sin velmenende imøtekommenhet. Araberne vil naturligvis ta imot det de får gratis, og det de ikke får, vil de forsøke å ta med makt, men Israel har i alle fall overfor den øvrige verden vist atdet er villig til å satse alt forfredensog forbrødringenssak.
Araberne derimot vil ikke stanse før de har nådd sitt endelige mål: Utslettelse av staten Israel og av jødene i en eller annen form. Dette har de uttalt så mange ganger at vi begynner å tro dem, og i sitt blinde hat og mangel på kjærlighet til sine brødre vil de nok en gang gjøre forsøk på å nå sine uttalte mål og målsetninger, men det spørs om ikke tiden snart er inne til at de har nådd sine synders mål, og til at de møter en som er sterkere enn dem, og som vil stoppe dem ved sitt ord, nemlig Israels Gud. Men inntil dette skjer, er i alle fall målsetningen klar fra arabernes side, og den er klart uttalt av deres ledere og i samsvar med det som f.eks. Yassir Arafat sier: "Våre aktiviteter vil fortsette i Tel Aviv og andre steder, inntil vi seirer og heiser vårt flagg over hele Jerusalem og de andre byene i det okkuperte hjemlandet."
Og i mellomtiden fortsetter en stadig større del av verden med å presse Israel, dette lille, demokratiske landet på 4 millioner mennesker i et hav av Ørken og arabere, idet man hyller morderne og terroristene og stadig oppmuntrer dem til å knuse den som er liten. Denne ovasjonen og dette bifallet ble også Yassir Arafat til del i FN i 1974 da han holdt sin tale i Hovedforsamlingen og til slutt uttalte de mest hyklerske ord som er sagt på lang tid i en vond, hatefull og utro verden: "Jeg kommer med en olivengren og frihetskjemperens pistol. La ikke oliverigrenen falle fra hendene mine."
Nei, noen olivengren som symbol på fred og fordragelighet har hverken Arafat, den arabiske eller den Øvrige verden gitt jødene, men hatets, voldens, undertrykkelsens, krigens våpen og terroristenes pistoler er dette lille Guds-folket blitt godt kjent med både i diasporaen og som borgere av en fri og demokratisk stat. Det er i grunnen et Guds under at det overhodet ennå finnes jøder igjen i live, og at de ikke alle er utryddet, men Han som begynte en god gjerning også i dette lille folket, Han skal fullføre den til tross for motstand og forfølgelse i en vond og hatefull verden. Og det er godt at det er slik, for hadde det ikke vært rettferdighet i verden, og hadde ikke den Rettferdige - den gamle av dager vært, så hadde vi alle forlengst gått under, men nå har vi visjonen, både jøder og kristne, om at Guds-riket og kjærlighetens rike skal stråle fram fra hatets område og territorium i Midt-Østen og ut fra dette folket som er blitt så hatet og forfulgt, men tiden er ennå dessverre ikke kommet til at Gudsriket kan realiseres i Midt-Østen. Ennå står dette vesle folket foran store prøvelser og vanskelige tider, og hedningene skal legge opp planer om å utrydde det nok en gang, men der ved den ytterste nød og ved veiens ende står han de ikke har sett, men som de har gjennomstunget, Jesus-Kristus-Messias, han skal frelse dem, hjelpe dem og gi dem seier over sine fiender. Gud være takket og lovet for det.

Tingvoll den 24. mars 1979
Oskar Edin lndergaard
Tekst scannet fra Boken- Guds Løfter til Israel.