mandag den 21. april 2014

C.O. Rosenius: Romerbrevets budskab

                                      C.O. Rosenius: Romerbrevets budskab 9-16.
                            Forlag: Hermod Hogganvik, Sånum. 4500 Mandal.

                       Tak til giveren - lad mig her bringe citater, samt tilføjelser:

  Som dengang må vi se frem til vort himmelske borgerskab: Guds hemmelige
beslutning, også ukendt for Herrens profeter som først blev givet til Paulus og det er
besluttet før verdens grundvold blev lagt.
  Der blev åbenbaret ubetinget trosretfærdighed, modsat messiansk betinget
retfærdighed.
Jesus ønsker ved Helligånden at bo i os. I de fleste forkyndelser fremføres sammenblandinger  af disse Herrens 2 forkyndelser, her må naturligvis opstå forvirring i
troslivet                                                                                                                               Når Herrens førstegrøde indhøstes vil ”Riget for Israel” blive genoprettet, som lovet
og betinget messiansk trosretfærdighed genindføres.

  C.O.Rosenius åbenbarer for os den rigtige forståelse af Bibelens forudsigelser om
”Riget for Israel”. Han oplevede ikke 2.verdenskrig, Holocoust og statens oprettelse i
året 1948 og vore muligheder for gennem 60 år at besøge folket og landet.
  I bind 2 udgave af Rosenius samlede skrifter udgivet 1951 fra Luthers Mission, side
113-128. Forklares hemmeligheden: ”Guds folks borgerskab i Himlen” - Mon ikke
artiklen også burde være anbragt sammen med omtalen af Rom.9-11.?
 s.     69: At du er en kristen, er døbt, hører evangeliet og Herrens forkyndelse går til
              Herrens nadver, lever et kristeligt liv... alt dette hjælper dig ingen ting, når
              du endnu fortsætter et liv uden den omvendelse som er af Gud, og uden den
              tro på Kristus som er blevet til gennem en ny fødsel, at du er blevet en
              ”ny skabning”, at dit liv har fået en helt ny retning. (Søren Kierkegaard peger
              på alvoren med den triumferende kristenhed)
  ”     73: Her advares om forkerte tolkninger.
  ”     76: Guds retfærdighed til alle som tror: Rom.3,21-22.
  ”     90: I sidste år uge (også omtalt hos profeten Daniel) vil det blive jøderne store
               betingede opgave at forkynde tidspunktet for Messias ankomst. Matt.24.
               Herren adskiller fårene fra bukkene ved sin genkomst til Oliebjerget
                efter førstegrøde ind høstningen af sit legeme)
  ”     93: Nogle kan endda se på forkyndelsen af den frie nåde som skadelig for en ret
               helliggørelse. (Fil.3,7-11. Vi tror, når du får se at du er frelst af nåde alene, så
               vil Den Hellige Ånd virke at du lever et mere helliggjort liv. Du vil få et nyt
               fokus – bort fra gerninger i forhold til retfærdiggørelsen og mere fokus på
               helliggørelsen.)
  ”   133: Her henvises til missionsbefalingen, se O.E.I. artikel over samme emne på
               viste hjemmeside.
  ”   151: Forhærdelsen har ramt en del af ”melo ha goyim” EFRAIM: 1.Mos.48,19 og
               Rom.11,25-. Den kristne menighed er bortrykket til Herren på den tid. Se
               ”Den rette fortolkning af brevet til Rom.11,16-27” www.iderakso.webbyen.dk
  ”   153: Gud har ikke forkastet sit folk (og land) som han tidligere har vedkendt sig
                                                     Rom.11.29.
  ”   185: Israels omvendelse skal blive til den største velsignelse for den øvrige
       verden Sak.10. (Es.19,25-26. Vi mindes 6 millioner jøders død, år ca: 1948.)
            Se artiklerne på hjemmesiden http://home.online.no/~oskaredi/index.htm
  ”Den messianske undervisning” ”Riget for Israel og Nådens tidsalder”
  ”Fadervor er en jødisk Bøn” ”Jesus missionsbefaling” ”Dåbens betydning”
                        www.yeshuattsion.webbyen.dk ”Jesus missionsbefaling”

  Efter den demokratiske stats dannelse i 1948 har vi haft mulighed for også at besøge
messianske jøder (de skal arve jorden, vi er himmel borgere, se Fil.3,20-21.)
  s.189.   Omtalte Herrens hemmelige førstegrøde: ikke nævnt af Jesus, men af Paulus
               Rom.11,25. Se også  Ef.1,4. 1.Tess.4,13-18. JESU KRISTI DAG.
  ” 191.   Rigtig nok har vi her den trøst at hvis vi bare er forenet med ham ved dåben,
               så er vi altid sikret venskab med Gud. (Johs.15,6: gælder ikke menigheden.
               Den som først er retfærdiggjort, er herliggjort.)
  ” 199.   Vi oplevede under slutningen af 2.verdenskrig med seks millioner jøders
               uretmæssiges død. Alt hvad Djævelen uretmæssigt har forvoldt bliver
               frataget ham. Man sagde at Hitler således var med til at oprette staten:
               Rom.8,28.
  ” 200.   At vi er døbt til Kristus, kender Guds Ord, går i Kirke og til Herrens Nadver,
               at vi deltager i mange kristelige aktiviteter, afskyr mange grove synder og
               opfører os som kristelige mennesker—ikke noget af dette bliver nogen hjælp
               om vi ikke vi lader Herrens kald til omvendelse og tro slippe ind.
  ”  207.  Det var Jesus der åbenbarede for Paulus den nye hemmelighed (Apostlenes
               Gr. 15 om den anden tidshusholdning) den var heller ikke åbenbaret til
               profeterne se Ef.3,6-.
  ”   208. Paulus forkynder også at Israels forhærdelse kun skal vare en i en bestemt
               tidshusholdning (indtil det fulde tal af hedninger som er Efraim er kommet ind)
               hele Israel: Rom.11,26.            
  ”   210. Hos.3,4-. Joel 3. Matt.23. Luk.13. 21. Es.59-63 og 66. Ezekiel 34. 40-48.
  ”   217. I den sidste største trængsel for jøderne skal de dage forkortes: Matt.24.
               Ved apostel møde i Jerusalem  Apostlenes Gr. kap.15. fik Paulus tilladelse til
               at forkynde om Jesus Kristus blandt hedningerne og Peter blandt jøderne
               se Apostlenes Gr. 13,47 og Rom.9.

       Undertegnede har tilføjet flere Bibel henvisninger der også relaterer til emnerne
                                         
        ref. Egon Ladegaard Kristensen, www.denpaulinskegruppe.blogspot.com