mandag den 21. april 2014

DE 6 LØFTER I DANIEL


        Bibelforkynder og forfatter: Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll. Norge. "Jesu Gjenkomst" bind 4, s. 377-.
                                                                DE 6 LØFTER I DANIEL 9,24-27:
          Vi skal i det flg. give en oversigt over de 6 frelses historiske begivenheder som er beskrevet i Daniel 9,24.Israel, jøderne og Jerusalem har fået tildelt 490 år af Gud. Denne tid strækker sig fra den tid da befalingen om at genopbygge Jerusalem udgik (445 før Messias) og til oprettelsen af 1000 års-riget.
                                                       Denne tidsperiode inddeles videre i 3 perioder.:
 1. De første 49 årene. I løbet af denne tid blev Jerusalem genopbygget efter det babylonske fangenskab.
 2. De næste 434 årene. Ved slutningen af disse år blev Messias udryddet af hedningerne (romerne) og jøderne, men hans død var i overensstemmelse med Guds planer om frelse og syndernes forladelse for alle mennesker.
 3. De sidste 7 årene. Da skal Antikrist indgå eller forstærke en pagt med de politiske ledere i Israel i begyndelsen af disse 7 år. Efter 3½ år skal han invadere Israel, bryde pagten og ødelægge Guds tjenesten i templet i Jerusalem. Efter at 7 år er gået kommer Jesus tilbage sammen med sine engle og de troende og ødelægger Antikrist og hans hære i slaget ved Harmagedon. Ved siden af dette, skal de 5 af de 6 frelses historiske begivenheder, som er beskrevet i Daniel 9,24. gå i opfyldelse. Vi skal i det flg. give en oversigt over hvad disse begivenheder går ud på:
 1. For det første skal JØDERNES FRAFALD FRA GUD INDELUKKES. Det betyder at frafaldet skal tilgives, og jøderne skal som et helt folk få SYNDERNES FORLADELSE. Et frafald er et fald på det hellige område, som ikke bliver genoprettet. Vi ved at jøderne har mange frafald overfor Gud, men JØDERNES VIRKELIGE STORE FEJLTAGELSE og FRAFALD, kom som et resultat af at de ikke ville anerkende Jesus fra Nazaret som deres Messias. På grund af dette frafald måtte jøderne ud i den store diasporaen, som nu har varet i snart 2000 år: Es. 1,5. Jer. 8,5. (et frafald som vil vare tidsalderen ud). Hos. 11,7. Når jøderne omvender sig som folk og levning i slutningen af den store trængsel, bliver deres store frafald indelukket, og de kan igen komme ind i DE STORE PLANER som Gud har for dem. I 1000 års-riget skal de være PRÆSTER og KONGER for Gud i hele verden. Dette er jødefolkets store kald og udvælgelse: Jer. 3,32. Hos. 14,5.
 2. For det andet skal JØDERNES SYNDER BLIVE FORSEGLET. Det betyder at Gud skal tilgive jøderne deres synder, og at jøderne på ny skal komme ind i de planer som Herren har for dem. Dette skal ske på en BESTEMT DAG i slutningen af den store trængsel.. Da skal de pludselig se op til ham som de har gennemstunget på korset og klage såre over ham: Mika 7,19. Jer. 50,20. "Hvem har hørt sligt? Hvem har set sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag (oprettelsen af staten Israel den 14 maj 1948), eller fødes (genfødes) et folk på en gang? For Sion har været i barnenød og med det samme født sine sønner (jødernes omvendelse.) Es. 66.8. Ifm. jødernes omvendelse, skal der blive en STOR SORG i Israel. Hver slægt i Israel skal sørge for sig selv: Sak. 12,10-14. Efter at jødernes omvendelse er sket, skal de for bestandig være et RETFÆRDIGT FOLK for Herren, og de skal eje landet i tidsalderen (1000 års-riget): Es. 60,21.
Jødernes omvendelse skal blive til en STOR VELSIGNELSE for hele verden: Rom. 11,12.
 1. For det tredie skal JØDERNES MISGERNING BLIVE DÆKKET OVER. Dette skal ske ifm. at folket omvender sig til Herren og får sine synder tilgivet. Da er tiden endelig kommet til at de ser Jesus fra Nazaret både er Herrens liden tjener og jødernes Messias. Da skal jøderne forstå indholdet i Esajas 53, om Jesus som Herrens lidende tjener: Es. 53,5. Når jøderne opdager at de har korsfæstet og forkastet herlighedens Herre, skal de omvende sig som folk og levning, og de skal bede til Jesus om at han må komme tilbage til dem fra himmelen og befri dem fra deres fjender. Han skal komme tilbage som jødernes Messias. Jesus sagde det til jøderne: Mat. 23,39.
 2. For det fjerde skal en TIDSALDERENS RETFÆRDIGHED BLIVE FREMFØRT. Dette går på Jesu forsoning på et kors på Golgata for snart 2000 år siden. Ifm. forsoningsværket vandt han en retfærdighed som skal VARE ALLE TIDSALDRENE.
Når jøderne anerkender Jesus som deres Herre og Messias, får de også del i Jesu retfærdighed eller i Jesu retfærdige gerninger. Jesus har ikke bare gjort en retfærdig gerning, da han sonede al verdens synd. Hans navn skal også være VOR RETFÆRDIGHED: Jer. 23,5-6. Tenach kalder videre Jesus for GUDS RETFÆRDIGHED. Retfærdighed er både et TILBUD OM FRELSE og EN PERSON: ES. 46,13 & 56,1. Mat. 6,33. Guds retfærdighed bygger på det forhold at Messias OPFYLDTE ALLE LOVENS KRAV på vegne af alle mennesker. En retfærdig mands retfærdige gerning blev til retfærdiggørelse for alle mennesker: Mat. 3,15. I lovens tidsperiode måtte jøderne både holde Moseloven, og komme til en personlig tro på Gud (Messias), for at få del i frelsen. I den frie nådes tidsperiode får vi del i Guds retfærdighed får vi del i Guds retfærdighed ved at tro på Jesus som jødernes Messias og verdens frelser. I vor tidsperiode er loven faldet ud som indirekte frelsesvej: Rom.3,21-22. Fil. 3,9. På grund af Jesu forsonergerning bliver han både kaldt for LÆREN TIL RETFÆRDIGHED. RETFÆRDIGHEDENS SOL og RETFÆRDIGHEDENS KONGE: Joel 2,23. Mal. 4,2. Hebr. 7,2. I 1000 års-riget skal Jerusalem blive kaldt for RETFÆRDIGHEDENS STAD på grund af at Guds retfærdighed, som er Messias, skal bo i byen og fylde den med ret og retfærdighed: Jer. 33,16. Es. 1,26 & 33,5.
 1. For det femte skal SYN og PROFET BLIVE BESEGLET. Dette betyder at indenfor dette tidsrum på 490 år skal alt dette blive opfyldt som profeterne har sagt om endetiden og Jesu genkomst. Vi ved at det profetiske ord og de profetiske syner også strækker sig ud over endetiden og Jesu genkomst, og dette skal i sin tur blive opfyldt i 1000 års-riget og på den nye jord.. Det er jødernes omvendelse i endetiden som udløser Jesu genkomst og hans dom over jødernes fjender. Dette omtaler Peter også i en af sine store taler til det jødiske folk: Ap. Gr. 3,19-21.
 2. For det sjette skal ET ALLERHELLIGST BLIVE SALVET. Dette gælder indvielsen af det nye tempel som skal være i 1000 års-riget. Dette tempel er beskrevet i Eske. 40-44. I dette tempel skal Jesus være personlig til stede i rigets tid. Han skal have sin KONGETROEN i dette tempel. De Gammeltestamentlige ofringer skal genindføres. De skal have flg. funktioner:
  1. MINDEOFFER over Jesu forsonergerning.
  2. UNDERKASTELSESOFFER under Jesu styre.
  3. ERKENDELSEOFFER over at jøderne er Guds udvalgte folk og at 1000 års-riget er en jødiske tidsperiode.
  4. RENSELSESOFFER for menneskernes daglige synder. Det er de synder som hænger fast ved menneskerne. Hebe. 12,1.
  5. GAVEOFFER til Jesus og præsterne.
                                                       JØDERNES MESSIAS ER ALLEREDE KOMMET.
I flg. Daniel 9,24-27 kan vi udregne NØJAGTIG TIDEN for Jesu første komme og hans død. Jesus kom til FASTSAT TID: Gal. 4,4-5. Selv om de forskellige Bibel-tolkere er kommet frem til forskellige årstal angående tidspunktet for Jesu fremtræden og død, så er der bare EN PERSON som kan opfylde det som Daniel 9,24-27 omhandler, og det er Jesus fra Nazaret. Både de udregninger som er gjort angående hans første komme og død, og det forhold at Jerusalem blev ødelagt år 40 efter Jesu himmelfart. BEVISER at dette profetiske udsagn angår Jesus fra Nazaret: Daniel 9,26.
Jeg vil i den forbindelse citere det som Hal Linsey og C.C.Carlson siger i sin bog: Vor døende jord, s. 29: "Under det babylonske fangenskab fik profeten Daniel et NØJAGTIGT TIDSSKEMA og rækkefølgen af de fremtidige begivenheder i Israels folk. Daniel fik oplyst at der skulle være en bestem årrække mellem tidspunktet for den proklamation som gav jøderne tilladelse til at vende tilbage fra fangenskabet i Babylon, og det tidspunkt da Messias ville komme. Denne frihedserklæring finder vi omtalt i Nehemias 2,1-10. Desuden har arkæologerne fundet tydelig bevis på denne proklamation i de gamle persiske arkiver. Fra det tidspunkt da tilladelsen blev givet til at vende hjem og genopbygge Jerusalem og templet indtil Messias skulle fremtræde, skulle der gå 483 år (69 åruger). Daniel fik ikke bare det nøjagtige årstal, men også rækkefølgen af nogle historiske hændelser som er uomtvistelige. For det første var proklamationen om at jøderne måtte vende hjem for at genopbygge templet. Derefter skulle Messias træde frem som fyrste. Derefter skulle Messias "bortryddes", hvilket betyder at han skulle slået ihjel.
Efter at Messias var dræbt, skulle en hær trænge ind og ødelægge byen og templet, som var blevet genopbygget af jøder som vendte hjem fra Babylon.
Daniels profeti viser klart ,at hvem Messias end var, skulle han fremstå FØR JERUSALEM og DETS TEMPEL BLEV ØDELAGT I ÅR 70 af Titus fra Rom.
DER ER KUN EN PERSON DER KAN KOMME PÅ TALE SOM MESSIAS FØR ÅR 70 EFTER KRISTUS, og DET ER TØMMERMANDEN FRA NASARET, JESUS MESSIAS. Rabbinerne havde også udregnet tidspunktet for Messias` fremtræden. De havde bl.a. Brugt det som står i Daniels profeti om de 70 åruger til dette. Elia skolen havde et tidsskema på 6000 år for de forskellige tidsperioder og verdens varighed.
 1. De første 2000 år skulle være kaos. Dette angår tiden fra verdens skabelse og til Abraham. Grunden til at de beskrev denne tid som kaos, var det forhold at i denne tid havde Gud ikke udtaget sig sit eget folk, jøderne, og givet dem sine bud og love.
 2. De næste 2000 år skulle være lovens tid. Dette er tiden fra Abraham og indtil Messias` første komme
 3. De næste 2000 år blev kaldt for Messias` dage. Messias skulle komme efter de første 4000 år, og styre verden ud fra Jerusalem og Israel.
Dette tidsskema er ret. Jødernes Messias kom efter at verden havde bestået i 4000 år, og han kunne have oprettet Riget for Israel allerede på dette tidspunkt, men det var afhængig af at jøderne ville anerkende ham som deres frelser og Messias. Vi lever altså i dag i MESSIAS` DAGE, men hans styre er ikke synlig i dag. Han styrer verden ud fra sin himmelske helligdom. Efter at de 2000 år har gået, vil han komme tilbage og oprette Riget for Israel, som han skal styre i 1000 år. 1000 års-riget bliver betragtet som den kommende tidsalder", for den indledes med en dom og en OPSTANDELSE for dem som skal få deltage i riget. Dette gælder ikke bare martyrerne fra trængselstiden, men det gælder alle troende mennesker til alle tider. De skal stå op i den FØRSTE OPSTANDELSE, som også bliver kaldt for DE RETFÆRDIGES OPSTANDELSE og få del i Riget for Israel. "Og AF DE MANGE som sover i jordens muld (dette angår legemet), skal vågne op, nogle til tidsalderlig liv (de skal få del i den kommende tidsalder) og nogle til skam og tidsalderlig afsky (de skal ikke få del i den kommende tidsalder). Der er 1000 år mellem disse to opstandelser: Åb. 20,4-6. Luk. 20,35. Joh. 5,28-29.
På baggrund af Daniels profetiske udsagn og på baggrund af det tidsskema som rabbinerne havde udarbejdet for tidsperioderne og verdens varighed og Messias` komme, har Rabbi Rasji sagt flg. om dette: "I følge dette skulle Messias have kommet efter de 2000 år af lovens tid, den ødelagte konge (Messias ben Josef) skulle have blevet tilintetgjort og Israels slaveri skulle have ophørt."
Den mest berømte af alle rabbinere, Rabbi Moses ben Maimon har sagt flg. om tidspunktet for Messias` komme: "Men DANIEL HAR FORKLARET OS KUNDSKABEN OM DEN SIDSTE TID. Men eftersom disse ting er skjult, har vore lærde, velsignet være deres minde- hindret at tiden for Messias` komme blev udregnet. De ville nemlig ikke at det enkle folk skulle fare vild, når de så at ENDETIDEN VAR KOMMET UDEN AT MESSIAS VAR DER. Derfor har vore lærde, velsignet være deres minde – sagt : Forbandet være den som udregner endetiden..., men vi KAN IKKE HÆVDE AT DANIEL HAR TAGET FEJL I SINE UDREGNINGER." (Igæræt Teman s. 24) Rabbi Juda har udtalt flg. om Daniels profeti om Messias` fremtræden: "DISSE TIDER HAR ALT OPHØRT FOR LÆNGE SIDEN." (Sanhedrin 96.) I Sanhedrin 97 b står der flg. om Messias` komme: "ENDETIDEN ER ALT FORBI." Med endetiden mente rabbinerne tiden for Messias` komme.
Det forhold at Messias allerede er kommet, kommer også til udtryk i bønnen "Makzorim", som blev bedt ifm. den store forsoningsdag: "Messias, vor retfærdighed, har VENDT SIG BORT FRA OS, vi er adspredt, og HAN LADER SIG IKKE FINDE, hvem skulle kunne retfærdiggøre os ? Vore synders og misgerningers åg er en byrde for os, men han er såret for vore overtrædelser, han bærer lidelsen for vore synder på sine skuldre, så vi kan finde forladelse for vore synder, ved hans sår har vi fået lægedom. Det er tid til at skabe en ny skabning for evig, hent ham fra kredsen (jorden kreds), bring ham tilbage til Seir (Rom), for at vi kan høre ham fra Libanons (templets) bjerg. FOR ANDEN GANG GENNEM JINNON (som er et navn på Messias). HAN ER VOR GUD. Han er vor Fader. Han er vor frelser, og han skal UDFRI OS og FRELSE OS FOR ANDEN GANG. Han skal LYSE UD SIN NÅDE FOR ANDEN GANG i alles påsyn og sige: JEG SKAL FRELSE JER VED ENDEN (Jesu genkomst) LIGESOM I BEGYNDELSEN (Jesu første komme), FOR AT VÆRE GUD FOR JER.
I flg. 1.Mos. 49,10 skulle hverken kongespiret eller herskestaven vige fra Juda indtil Messias var kommet. "Ikke skal kongespiret vige fra Juda, ikke herskestaven fra hans fødder, indtil Fredsfyrsten kommer og folkene bliver ham lydige (dette sker i 1000 års-riget.)
Dette betyder at Juda stamme skulle bevare sin herskerstilling i Israel indtil Messias var kommet. Efter at han var kommet, skulle denne stamme miste sin magt og selvstændighed. Da Sanhedrin mistede retten til at dømme et menneske til døden i året 7 efter Messias, udtalte Rabbi Rakomon: "Da Sanhedrinens medlemmer mærkede at de var frataget retten (af romerne) til at råde over liv og død, blev de grebet af almindelig bestyrtelse. De dækkede deres hoveder med aske og deres kroppe med sækkestof og råbet:

Ve os JUDAS SPIR ER TAGET BORT FRA OS, og MESSIAS ER ENDNU IKKE KOMMET." JESUS KUNNE DERMED IKKE HAVE KOMMET EFTER ÅR 7 EFTER MESSIAS. I tillæg til det som er nævnt ovenfor om Messias` første komme, vidst rabbinerne også at Messias skulle komme MEDENS DET ANDET TEMPET ENDNU STOD DER. Det blev ødelagt i år 70 efter Messias: Mal. 3,1.
Vi skal endnu MEDTAGET ET BEVIS på at Messias` første komme måtte ske, før templet blev ødelagt. Vi ved at den pengesum som Messias skulle forrådes med, skulle være 30 sølvpenge. Disse penge blev kastet ind i templet. Det måtte ske medens templet endnu stod der: Sak. 11,13. Af det som er skrevet ovenfor, ser vi at rabbinerne kunne udregne tiden for Messias` første komme på flere forskellige måder og udefra forskellige udsagn i Tenach.
Rabbinerne gav også udtryk for at Messias allerede var kommet, men i og med at de allerfleste af dem ikke ville anerkende Jesus fra Nazaret som jødernes Messias, så de bort fra at han kunne være deres frelser og Messias, men der skal komme en tid, da jøderne skal erkende DERES STORE FEJLTAGELSE med hensyn til Jesus fra Nazaret. Vi ser frem til at denne tid skal komme, for det skal blive en velsignelse og en fredstid for hele verden når jøderne kommer i et ret forhold og stilling til deres Messias.
                          BÅDE JESU HIMMELFART OG GENKOMST ER BESKREVET I TENACH.
Vi skal i det flg. gentage en del Bibel ord fra Tenach som omhandler Jesu himmelfart og genkomst. Dersom jødernes religiøse ledere og det jødiske folk havde kendt til disse Bibel-vers, som omhandler dette, og forstået dem ret, så havde de forstået at Messias skulle have TO PERIODER. Disse perioder skulle være adskilt ved at Jesus for tilbage til himmelen efter sin første periode, for derefter på et senere tidspunkt at komme tilbage igen. Grunden til at Messias måtte trække sig tilbage til himmelen, var det forhold at det jødiske folk ikke ville anerkende ham som deres Messias.
Jøderne siger at Jesus fra Nazaret ikke kunne være jødernes Messias, af den grund at han ikke befriede Israel fra det romerske åg og oprette sit fredsrige ved sit første komme. Dette er en GAL VUDERING. Jesus kunne ikke oprette fredsriget fordi han ikke havde en ÅNDELIG BASIS for dette i det jødiske folk. Etablering af riget for Israel består ikke i at tvinge jøderne til at godtage Jesus fra Nazaret som deres Messias, men den består i at jøderne godvillig underkaster sig Jesus og anerkender ham som deres Messias. Allerede kong Salomo kendt til Messias som Guds Søn og beskrev både Jesu himmelfart og hans genkomst. "Hvem for op til himmelen (Jesu himmelfart) og hvem for ned (Jesu genkomst) Hvem samlede i sine hænder ? Hvem bandt vandet i et klæde ? Hvem satte alle jordens grænser ? Hvad er hans navn, og hvad er HANS SØNS NAVN ? DU VED DET JO." Ords. 30,4.
"Gud for op under jubelråb, Herren under basuners lyd (Jesu himmelfart.) Salm. 47,6. "Du for op I DET HØJE, bortførte fanger (Jesus tog med sig de frelste fra dødsriget til paradiset), tog gaver blandt menneskerne, også blandt de genstridige, for at bo der; Herre Gud !" Salm. 68,19 "for Herrens åsyn, for han kommer (Jesu første komme) , han kommer for at dømme jorden (Jesu genkomst): Han skal dømme jorderige med retfærdighed og folkene i sin trofasthed." Salm. 96,13. "Herren (Gud) sagde til min herre (Messias): SÆT DIG VED MIN HØJRE HÅND (Dette skete efter at forsoningen var fuldført, til jeg får lagt dine fjender til skammel for dine fødder !" Salm. 110,1. "Og derfor venter Herren med at være nådig, og derfor holder han sig LANGT BORTE I DET HØJE MED SIN BARMHJERTIGHED mod jer, for Herren er dommen Gud, SALIGE ER ALLE DE SOM VENTER PÅ HAM (Jesu genkomst)." Es. 30,18. "HVORFOR VAR DER INGEN TIL STEDE DA JEG KOM (Jesu første komme) ? HVORFOR VAR DER INGEN SOM SVAREDE, DA JEG RÅBTE ? Er min hånd for kort til at forløse, eller er der ingen kraft hos mig til at frelse ? Se, ved min trussel udtørrer jeg havet, gør jeg elver til en ørken, så fiskene i dem stinker, fordi der intet vand er, og dør af tørst." Es. 50,2. "Se, min tjener (Messias) skal gå frem med visdom, han skal blive opløftet (på korset) og OPHØJET OG være meget høj (Jesu himmelfart)." Es. 52,13.
"JEGVIL GÅ MIN VEJ, JEG VIL VENDE TILBAGE TIL MIT STED (HIMMELEN), indtil de (jøderne) erkender sig skyldige og søger mit åsyn (Messias), i sin trængsel (den store trængsel) skal de lede efter mig. KOM (siger de), LAD OS VENDE OM TIL HERREN !, for han som har sønderrevet os (på grund af jødernes synder), men han vil også læge os, han slog, men han vil også forbinde os. Han vil GØRE OS (JØDERNE) LEVENDE EFTER 2 DAGER (efter at der er gået 2000 år), PÅ DEN TREDIE DAG (I 1000 ÅRS-RIGET) VIL HAN OPREJSE OS, og vi skal leve for hans åsyn. Så lad os lære Herren at kende, lad os med iver søge at lære ham at kende ! Hans opgang (Jesu genkomst) er så vis som morgenrøden, han kommer til os SOM REGNEN (Han sender Den Hellige Ånd) som et vår regn væder jorden (landet)." Hos. 5,15-6,3. I dette profetiske udsagn er både en del meget vigtige frelses historiske begivenheder og det tidsmæssige forhold mellem dem beskrevet.
 1. Jesus skal vende tilbage til himmelen, efter at han har været på jorden.
 2. Han skal være i himmelen indtil at jøderne har erklæret sin skyld og fejltagelse med hensyn til Messias.
 3. I den store trængsel, som skal komme over jorden, skal jøderne på ny søge efter Messias. Denne periode er også kaldt for "Jakobs trængsel".
 4. I den store trængsel ser jøderne sammenhængen mellem deres forkastelse af Jesus fra Nazaret og det forhold at de ikke har fået tag i de store velsignelser som Gud har lovet dem.
 5. Jøderne vil erkende at Gud har straffet dem fordi de forkastede Jesus fra Nazaret ved hans første komme.
 6. Jesus vil komme tilbage og frelse jøderne efter at der er gået 2000 år.
 7. På den tredie dag, som betegner 1000 års-riget, vil han oprejse jøderne, således at de kan udføre den store opgave som de har fået af Herren. I 1000 års-riget skal de være konger og præster på jorden.
 8. I 1000 års-riget vil Gud udgyde sin Ånd over hele jødefolket og alle folk i verden. "Og derefter (efter at læren til retfærdighed) er kommet, skal det ske at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød (alle mennesker), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, deres oldinge skal have drømmer, deres unge mænd skal se syner, ja, endog over trællene og over trælkvinderne vil jeg i de dage udgyde min Ånd." Joel 3,1-2.
Den Ånds udgydelse som begyndte i Israel ved Jesu første komme, skal FORSTÆRKES ifm. hans genkomst. Det er først i 1000 års-riget at dette profetiske udsagn skal FULDBYRDES HELT UD. Det som udløser Jesu genkomst til Israel, er JØDERNES OMVENDELSE PÅ SLUTNINGEN AF DEN STORE TRÆNGSEL. Når jøderne omvender sig til Herren, kommer han tilbage og overvinder Antikrist. "NU VIL JEG STÅ OP, siger Herren, NU VIL JEG REJSE MIG (fra Guds trone i himmelen), NU VIL JEG IKKE LÆNGERE BLIVE SIDDENDE... Es. 33,10-12 & 51,8-10. "Fremdeles fik jeg i mine natlige syner se hvorledes en som LIGNEDE EN MENNESKESØN, KOM MED HIMMELENS SKYER (Jesu genkomst), han gik bort til den gamle af dage (Gud) og blev ført frem for ham (for at få kongemagten).""Dan. 7,13. Sak. 8,3 & 14,3-4.
                                                                  Der er to faser i Jesu genkomst:
 1. Først kommer Jesus og henter den kristne menighed. Dette sker før trængselstiden på 7 år, som skal komme over verden. HELE TRÆNGSELSTIDEN REPRESENTERER GUDS VREDE. Det kristne legeme har ingen ting med Guds vrede at gøre. Vi skal blive FRELST FRA VREDEN. Vi skal ikke vente Antikrist, men vi skal vente Messias – han som frier os fra den kommende vrede. Dette er den kristne menighed SALIGE HÅB, : 1.Tess. 1,10. Titus 2,13. (Se kapitlet: Den kristne menighed skal ikke ind i trængselstiden, som er Guds vrede.)
 2. Når de 7 år af trængselstiden er gået, kommer Jesus helt ned på jorden og kæmper mod Israels fjender ved Harmagedon: Mat. 24,30. (Se min bog : Jesu Genkomst, bind, 3.) Efter den tid skal Jesus dømme de mennesker som har overlevet trængselstiden: Mat. 25,31-46, og vi vil få en opstandelse af både MARTYRENE fra trængselstiden og DE ØVRIGE TROENDE DØDE. Sammen med Jesus og den kristne menighed skal disse være med til at styre (dømme) verden i 1000 års-riget.
                   DER LIGGER FORTSAT ET ÅNDELIG DÆKKE OVER STORE DELE AF JØDEFOLKET.
Hovedgrunden til at de jødiske ledere og folket ikke forstod at Jesus fra Nazaret var den længe ventede Messias, begrunder sig i det forhold at der lå et ÅNDELIGT DÆKKE over lederne og store dele af folket. Hvad som angår forståelsen for og indsigt i Guds planer, så gælder den åndige regel at når menneskerne vender sig bort fra Gud, hans ord og hans planer, da vender også Gud sig efterhånden bort fra dem. Efter som tiden går, lægger han et åndeligt dække over folket, således at mennesker ikke kan se hvad som er Guds planer og vilje. Eftersom forhærdelsen tiltager, vil menneskerne til slut tro på løgnen. Dette kommer tydeligt frem i de mange falske religioner, i synkretismen i de såkaldte kristne kirker og i de hedensk religiøse og filosofiske systemer som vi har. Nu i endetiden vil forvirringen på det religiøse område blive stærkere. Efter at den kristne menighed er taget hjem til himmelen, kan den ikke mere holde tilbage for Antikrist og de onde ånder. Den kristne menigheds bortrykkelse ÅBNER VEJEN FOR ANTIKRISTS -FREMTRÆDEN og styrke. "Og hans (Antikrists) komme sker, efter Satans kraftige virksomhed, med AL LØGNENS MAGT OG TEGN og UNDER og med ALL URETFÆRDIGHEDENS FORFØRELSE, FOR DE (verdensmenneskerne) IKKE TOG IMOD KÆRLIGHED TIL SANDHED, så de kunne blive frelst. OG DERFOR SENDER GUD DEM KRAFTIG VILDFARELSE SÅ DE TROR LØGNEN, FOR AT ALLE DE SKAL BLIVE DØMT ( de dømmer sig selv ved deres vildfarelse) som ikke har troet sandheden, men har VELBEHAG I URETFÆRDIGHEDEN. 2.Tess. 2,9-12.
Dette åndelige dække som er lagt over jødefolket, bliver først taget bort, når folket omvender sig og beder til Gud om forlig og syndernes forladelse. Gud er IKKE SEN MED AT TILGIVE SYNDER og oprette det som har gået galt, for han vil at ALLE SKAL BLIVE FRELST og får del i hans frelse og fremtidige rige. Heinrich Heine sagde om Guds tilgivende nåde: "Jeg ved at Gud vil tilgive mig, for det er hans profesion". Her må vi naturligvis tilføje: Gud vil tilgive os vore synder, dersom vi kommer til en personlig tro på Jesus. Det er bare gennem troen på Jesus at vi kan få syndernes forladelse. Det åndelige dække som ligger over jødefolket, ophæves først NÅR DE SER og ANERKENDER JESUS FRA NASARET SOM DERES FRELSER og MESSIAS: 2.Kor. 3,14-16. Dette dække som lå over jødefolket, var IKKE NOGET NYT DÆKKE, som først kom ved at de forkastede Jesus fra Nazaret som deres Messias. Det var et GAMMELT DÆKKE, men det blev FORSTÆRKET ved jødernes forkastelse af Jesus. (Se henv. Es. 25,7, s. 398)
       På grund af at jøderne som folk og nation ikke ville tage imod Jesus, så måtte Gud straffe dem på to måder:
 1. Dette gjaldt for det første det ÅNDELIGE OMRÅDE. Gud sender et FORSTÆRKET ÅNDELIG DÆKKE over folket. Dette først til at den åndelige afstand mellem Gud og det jødiske folk blev større. Jesus gav udtryk for dette i flg. udsagn: Mat. 12,45. (SÅLEDES SKULLE DET OGSÅ GÅ DENNE ONDE GENERATION).
 2. Dette gjaldt for det andet på det NATIONALE OMRÅDE. Gud straffede folket, og sendte store dele af folket ud i den store landflygtighed, som har varet i snart 2000 år. Luk. 21,24. "INDTIL HEDNINGERNES TIDER ER TIL ENDE hedningerne tider er endnu ikke afsluttet." (Se min bog Jesu Genkomst, bind 1, kap. "Israels misgerningsår og hedningerne tider".)
Allerede Moses beskrev denne DOBBELTE STRAF som Gud måtte lægge over jødefolket på grund af at de ikke ville anerkende Jesus som deres Messias. 5.Mos. 28,64. Erich Sauer har udtalt flg. om Guds straf over jødefolket ifm. at folket forkastede Jesus fra Nazaret, i det han sammenlignede denne med den straf som jødefolket fik ifm. bortførelsen til Babylon i år 587 før Messias. "Israel må jo forstumme når man spørger det i dag: Sig mig; hvordan kan det være at den Evige sendte fædrene ud af landet til Babylon til blot 70 års fangenskab på grund af al den vederstyggelighed og afgudsdyrkelse de havde forurenet det hellige land med i århundreder, medens Israel nu allerede i over 1800 år har været spredt blandt alle folk, og Jerusalem, den store konges stad, er nedtrådt af hedninger til denne dag ? Hvad er det for en stor og forfærdelig blodskyld, som fremdeles holder dem langt borte fra de fredelige boliger i fædrenes land ? Men Israel vil ikke vide det. OG DOG NETOP DERES STORE FEJLTAGELSE NÅR DET GÆLDER MESSIAS, ÅRSAGEN TIL DERES ULYKKE.
Den jødiske sjæls HAD TIL KORSET har gjort dem til en smertende brod i verden. Stadig står det jødiske folk under "KORSFLUGTENS FORBANDELSE", Jødernes stadige rastløshed og fredløshed skyldes at han aldrig i sit indre er blevet færdig med JESU SKIKKELSE. Flugten fra korset har gjort ham til en hjemløs flygtning i verden. Oprøret mod korset har ladet ham blive til en anfører i alt oprør på jorden mod Gud. Men også her er det jødiske folks videre beståen en af HISTORIENS GÅDER. De lover som behersker andre folks liv, lader sig til dels forklare historisk-filosofisk.. Men Israels udvikling spotter al forklaring. For Israel er trods alt Jahves folk, og Herren, dets Gud, er en Gud som skjuler sig." Til trods for at jøderne kunne udregne tiden for Messias` første komme, formåede de ikke på grund af det åndelige dække, som lå over dem, at se at Jesus fra Nazaret var deres Messias. Dette er også forudsagt i Tenach: Es. 6,8-10. Det er ikke bare over jødefolket at der ligger et åndeligt dække. Dette gælder også ALLE VERDENS FOLK og NATIONER. Nu i endetiden bliver dækket endda større. I 1000 års-riget skal Herren borttage dette dække: Es. 25,7. "Se mørke dækker jorden, og mulm over folkene, men over dig (Israel) skal HERREN OPGÅ, og over dig skal HANS HERLIGHED ÅBENBARE SIG." Es. 60,2.
                      DE FORSKELLIGE JØDISKE VUDERINGER AF MESSIAS` FØRSTE KOMME.
Der ligger et åndeligt dække over alle mennesker, som ikke vil anerkende Jesus fra Nazaret som sin frelser og jødernes Messias. Dette gælder også de vurderinger som har været gjort op igennem historien angående: Hvilken person kan Messias være, om han allerede er kommet, eller om vi kan vente at Messias vil komme engang i fremtiden.
Rabbinernes store dilemma har bestandig været det forhold at TIDEN FOR MESSIAS` KOMME ALLEREDE HAR VÆRET, men at Messias ikke har åbenbaret sig for det jødiske folk, således at de kunne se ham og anerkende ham som deres Messias. Rabbinerne og de religiøse ledere i Israel har forsøgt at løse dette problem på flg. måder:
 1. Rabbi Hillel mente at kong ESEKIAS VAR MESSIAS. Dette kommer til udtryk i Sanhedrin 99 a, hvor der står: Israel kan ikke vente Messias længere, for de har allerede glædet sig over ham i kong Esekias dage." Hillel byggede sin antagelse på det som står i Es. 7,14-16. "derfor skal Herren selv give jer et tegn: Se, en jomfru bliver frugtsommelig og føder en søn (Messias), og hun giver ham navnet Immanuel (Gud med os). Fløde og honning skal han (Esekias) spise ved den tid han skønner at forkaste det onde og vælger det gode, for før drengen skønner at forkaste det onde og vælger det gode, skal det land hvis to konger du (kong Akas) gruer for,, ligge øde." Rabbi Hillel har her sammenblandet to profetiske udsagn. Det første går på Messias komme, medens det andet går på Esekias` barndom. Ingen af Hillels kollegaer var enige med ham, og en af dem udtalte: "Må Gud tilgive Hillel, siden han modsiger Guds profet Sakarias (som levede flere hundrede år efter Esekias) som sagde: Sak. 9,9. Dette sidste betyder at profeten Sakarias mente, at Messias endnu var en FREMTIDIG PERSON på hans tid.
 2. Rabbi Shemuel bar Nehmani mente at MESSIAS BLEV FØDT PÅ DEN DAG DA DET ANDET TEMPEL BLEV ØDELAGT. Dette kommer til udtryk i Bereshit Rabbati 133, hvor der står: "På den dag da templet blev ødelagt, led Israel meget på grund af sine synder.... Og hvorfra kan vi vente at Messias blev født på denne dag ? For der står skrevet: "Før hun var i barnenød, har hun født (Messias)." Rabbi Shemuel ben Nehmani referer her til Es. 66,6-7, hvor der står: "Hør" Bulder fra byen ! En røst fra templet, Herrens røst, han som gengælder sine fjender det de har gjort. Før hun (Jerusalem) var i barnenød, før veerne kom over hende, har hun født et drengebarn (Messias) til verden." Rabbi Shemuel ben Nehmani har ret i at vers 7 angår Messias` fødsel, men han har ikke ret i at vers 6 angår Jesu genkomst og hans hævn over hans fjender.
 3. MESSIAS ER ALLERTEDE KOMMET og HAN SIDDER I DAG I PARADIS-PORTEN I ROM og hjælper de syge og de fattige og forbinder deres sår: Han vil komme tilbage når jøderne vil høre på hans røst. I den babylonske Talmud, Sanhedrin 98 a, står der flg. om dette: "Rabbi Joshua ben Levi fandt en dag profeten Elias stående ved indgangen til sin grotte". Han spurgte profeten: "Hvornår kommer Messias" ? Elias svarede: "Du kan jo spørge ham selv !" Derefter sagde Rabbi Joshua ben Levi: "Hvor er han da ?" Ved Roms port. "Og hvordan skal jeg finde ham ?" "Han sidder blandt de syge og forbinder sine sårede lemmer." Da begav Joshua sig til Messias og hilste på ham med ordene "Fred være med dig, min Herre og mester." Derefter sagde Messias: "fred være med dig , Levis søn." Rabbi Joshua spurgte: " HVORNÅR, HERRE VIL DU ÅBENBARE DIG ?" Den anden svarede "I DAG". Da rejse Rabbi Joshua tilbage til Elias, som spurgte ham: "Nå, hvad sagde han ?" "Han løj for mig, for han sagde at han skulle komme i dag." Profeten svarede ham: "Dermed ville han sige til dig: I DAG OM I VILLE HØRE HANS RØST." Der står videre i Sanhedrin 98 a: ... Rabbi Joshua, Levis søn, så Elias stå ved indgangen til Rabbi Simeon Johanias grotte, og sagde til ham (til Elias som kender Messias hemmelighed): Får jeg lov at komme ind i den kommende verden ? Elias svarede: Dersom denne Herre tillader det. Rabbi Joshua, Levis søn sagde: "Jer ser to og hører en tredie røst (Den treenige Gud)." Han spurgte også:" Hvornår skal Messias komme ?" Elias svarede: "Gå og spørg ham selv !" Da svarede Rabbi Joshua: "Hvor har han sit sæde ?" "Ved Roms port" "og hvorledes skal jeg kende ham ?" "Han sidder hos de syge og fattige...." (Bibelfortolkeren Rasji har sagt at Roms port er den såkaldt Paradisport i Rom.)
 4. MESSIAS ER KOMMET og HAN BESØGER NU DE STORE BYER I VERDEN, I ENDETIDEN VIL HAN KOMME TILBAGE TIL ISRAEL. I Beresit Rabbati står der flg. om dette: "Ve, for Israels frelse er forsvundet !, men en røst fra himmelen kom og sagde: "Elias (en rabbiner), det er ikke som du tænker, men han (Messias) vil være 400 år ved Det store Hav (Middelhavet), og 80 år sammen med Korahs børn, hvor røgen stiger op, og 80 år ved Roms port, og resten af årene vil han rejse rundt i de store byer indtil enden." Dette syn bliver stadfæstet i en anden af rabbinernes Skrifter, hvor der står flg. om dette: "Han begyndte at arbejde Middelhavet rundt, drog til Samarie (Korah), derefter Rom og i resten af verden.  Disse 4 udsagn stadfæster at Messias allerede er kommet, men at han har TRUKKET SIG TILBAGE FRA JØDEFOLKET. Han lever nu ude blandt de forskellige folk i verden. Han hjælper de syge og fattige der. I tillæg til dette forbinder han sine egne sår. I endetiden vil han komme tilbage til Israel.
                                              Disse udsagn stadfæster en del af det som Bibelen siger om dette:
 1. På grund af jødernes synder og det forhold at de ikke ville anerkende Jesus fra Nazaret som deres Messias måtte han trække sig tilbage til himmelen.
 2. Han trak sig ikke tilbage til de forskellige steder i verden, men han trak sig tilbage til himmelen.
 3. Han sendte derimod Den Hellige Ånd 10 dage efter sin himmelfart. Han virker i hele verden.
 4. Mod slutningen af den store trængsel vil han komme tilbage på himmelen skyer, for at frelse jøderne. Det som udløser han genkomst, er jødernes bøn om at han må komme tilbage.
 1. I og med at rabbinerne ikke magtede at forene lidelses og herlighedssiden ved Messias, så har en del af dem ment at der vil KOMME TO MESSIASER. Den første, Messias ben Josef, vil føre to krige i endetiden. Den ene vil være kirken mod Jordan Es. 63,1-6., og den anden er DEN STORE KRIG MOD ROM. De kaldte den sidste krig for krigen mod Gog og Magog. Han ville miste livet i disse krige som et offer for Israel synder. Efter hans død vil Messias ben David komme. Han skulle vinde krigen og oprejse Messias ben Josef fra de døde og herske over Israels fjender. (Talmud. Sukka 52 a.) (Se min bog: Jødernes Konge, bind 4, kap: Messias er Herrens lidende tjener.)
 2. Indenfor liberal jødedom eller reform-jødedommen BLIVER MESSIAS IKKE BETRAGTET SOM EN PERSON, men derimod som en FREDSPERIODE. De såkaldte liberale jøder venter ikke en personlig Messias, men de venter et FREDSRIGE UDEN MESSIAS.
 3. Både før og efter Jesu tid har der dukket op en række personer, som har påstået at de er Messias. Dette gælder både jøder og hedninger. Umiddelbart før Jesu fødsel hører vi om to falske messiaser, som optrådte i Israel. Det var Teudas og Judas fra Galilæa.: Ap. Gr. 5,36-37. De to meste kendte af de falske messiaser, som har optrådt i historien, er Bar Kochba og Sabbatei Zwi. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 2, kap: Falske profeter og falske messiaser, hvor jeg referer 28 af disse.)
 4. I dag er der mange indenfor Habad- eller Lubavicher bevægelsen, som er en gren af den Cassidiske bevægelse, som mener og håber på at Menachem Mendel Schneersohn er Messias. Han er leder for denne bevægelse i Brooklyn i New York. Han er 91 år gammel og har dårligt helbred. Han har allerede haft to hjerteanfald, og han har mistet evnen til at tale. Mange indenfor denne bevægelse venter på at han skal stå frem og erklære sig som jødernes Messias. Rabbi Menachem Scheersohn er den 7. Leder i denne bevægelse. Det blev proklameret allerede på et tidligt tidspunkt at bevægelsen ville komme til at have bare 7 ledere, at den 7. Ikke ville få børn, og at Messias ville komme i hans dageEftersom Menachem Scheersohn opfylder disse krav, tror mange at han er Messias I tillæg til dette har han kommet med profetiske udsagn både om Golf-krigen og andre hændelser, som har vist sig at stemme. Han har ligeledes sagt at i 1991 ville Gud vise både jøderne og verden store undergerninger. Han har ligeledes insisteret på at han ikke vil gå af som åndelig leder, før Messias kommer. Mere end 175 af rabbinerne i denne bevægelse har undertegnet et opråb hvor de erklærer Mennachem Schneersohn for at have status som Messias. Denne erklæring er i samsvar med det som Rabbi Rambam sagde om Messias` indentitet Rabbi Rambam, som levede fra 1135-1204, var en af de fremmeste rabbinere, som har levet. Han udtalte – sammen med mange andre rabbinere – at der i enhver tidsperiode vil være et menneske som kan vise sig at være Messias, dersom de åndelige forudsætninger er til stede, for at det kan ske. De tror ikke at Messias vil være Gud. De tror heller ikke at Messias vil være i stand til at udføre mirakler i den første tid af sin tjeneste, men at hans åndelige kraft vil udvikle sig efterhånden. Efter at hele verden har set hans styrke på det åndelige område og anerkendt ham, vil han blive accepteret af alle mennesker og kronet til jødernes Messias. Dette syn og denne vurdering af Messias peger fremover mod Antikrists komme og hans evner til at udføre sataniske undergerninger. På grund af dette vil han blive anerkendt som både jødernes og verdens falske Messias. Det som manglede før Schneersohn kan blive udråbt til Messias, er sidste tegn fra himmelen om at han er Messias. Dersom dette tegn, som vil være at han får talen igen, kommer, vil det være himmelens svar på at han er Messias, og at jødernes forløsning og frelse er begyndt. På plakater og skilter mange steder i Israel er der opsat billeder af denne gamle rabbiner med flg. indskrift: "Forbered dig til Messias kommer." "Vi ønsker Messias nu" "Velkommen kong Messias" I en brosyre som bevægelsen har udgivet, står der flg.: "Vi taler om vor kong Messias, som vil løse os ud i nær fremtid. Han er i sandhed den jødiske leder, verdens rette fundament fra det Davidistiske dynasti, som udbreder Torahen og "mitzvot" til hele Israel, og som i fremtiden vil bygge det tredie tempel, og samle folket fra eksilet. Det er den samme person som forbereder verdens nationer til et liv i retfærdighed og oprigtighed, og som vil samle menneskeheden rundt (omkring )troen på den ene Gud. Det er Lubbavircher – rabbien som er vor konge, Messias. Må han leve og lykkelig., Amen." (Sneeersohn døde den 12 juni 1994. Han var ikke jødernes Messias.)
Grunden til at sådanne vranglærer kan brede sig blandt jøderne, er det forhold at mange jøder ikke ser Messias som en GUDDOMMELIG SKIKKELSE. De ser ham som et menneske, som har ekstreordinære kvaliteter. De har glemt at når Messias kommer, så kommer han fra himmelen på himmelens skyer. Vi må bede om at den PROFETISKE TRADITION i Israel må blive stærkere, og at jøderne må anerkende det som profeterne siger i Tenach frem for at de sætter deres lid til rabbinernes mange fortolkninger af det som Bibelen siger om Messias` guddommelige oprindelse og karakter: Dan. 7,13.
Dr. C.F. Heman har for mere end hundrede år siden opsummeret de forskellige Messias-forestillinger på flg. måde:
 1. Messias er en POLITISK SKIKKELSE, som med kongelig magt skal oprette riget for Israel.
 2. Messias er en RELIGIØS SKIKKELSE, og når han åbenbares, skal riget oprettes.
 3. Messias er EN EPOKE, en religiøs social og moralsk epoke.
 4. Messias er DEN MODNE MENNESKELIGE FORNUFT, som står over al videnskab, alle autoriteter og åbenbarelser.
 5. Messias er REVOLUTION FOR DE UNDERTRYKTE, kampen for de fattiges rettigheder og for retfærdighed overhovedet.
 6. Messias er HELE MENNESKEHEDENS FRIGØRELSE.
 7. Messias er JØDEDOMMEN GENOPRETTELSE, religiøst og materielt.
 8. Messias er DET FORVANDLEDE ISRAEL, som er sat til LYS FOR HEDNINGERNE. Det hedder nemlig i Es. 42.6: Jeg vil sætte dig til et lys for hedninger. Og i Es. 49,6: Så vil jeg sætte dig til et lys for hedninger

                                                            www.denpaulinskegruppe.blogspot.com