onsdag den 27. marts 2013

Åbenben. 4-20. hører m. til Jesu første undervisning


Johannes Åbenbaring kap. 4-20. hører med til:
JESU FØRSTE UNDERVISNING. (4.)

Gary Stearman siger flg. om de tre første kapitler i Johs. Åbenb.: "Med andre ord, der har været en generel forståelse af at kirkens periode vil blive afsluttet efter at dens formål er afsluttet. Det synes sandsynlig at udtrykket "efter dette" i Åbenb.4,1. samsvaret med udtrykket "efter dette" i Apostlenes Gerninger 15,16. Dette er perioden hvor Gud igen vender sig til Israel. Det er blevet sagt mange gange: Abenbarings bogen er en JØDISK BOG MED UNDTAGELSE AF DE FØRSTE 3 KAPITLER, SOM ANGÅR KIRKEN."(Profeti in The News. December 1996.)
Det retfærdighedsbegreb som bliver forkyndt i Åbenbarings bogen 4-20 hører ikke med til den frie nådens tidsperiode. Vi skal i det flg . give eksempler på at dette er korrekt.
1. "Og da det (lammet) åbnede det femte segl, så jeg under alteret deres sjæle som var blevet myrdet for Guds ords skyld og for det vidnesbyrds skyld som de havde, og de råbte med høj røst og sagde: herre (gr. despotes), du hellige og sanddru ! hvor længe skal det vare før du holder dom og hævner vort blod på dem som bor på jorden ? Og der blev givet dem en lang hvid kjortel (gr.stola), og det blev sagt til dem at den endnu skulle slå sig til ro en liden stund, indtil tallet på deres medtjenere og deres brødre som herefter skulle ihjelslås ligesom de selv, blev fuldt (martyrenes fylde)." Åb.6,9-10.
Dette er en beskrivelse af troende jøder som bliver myrdet i den første trængselstid. De bliver myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd som de havde.
De råber til herren om hævn for deres blod. Ordet "despoter" betyder "den suveræne Herre". Det kommer af ordet "demo-postes", som betyder "husets Herre". Det hus som der her er tale om, er Israels hus.
Det forhold at de råber hævn, viser også at disse martyrer ikke hører med til den frie nådes tids husholdning, men de hører med til trængselstiden. I vor tidsperiode råber vi ikke om hævn over vore fjender, men at de må blive frelst ved den frie nådes evangelium.
Den frelseklædning som disse martyrer får, er heller ikke frelses klædningen til den kristne menighed. Den hedder på græsk "himation". Den frelses klædning, som martyrerne får, hedder på græsk "stola".
2. "Og et stort tegn blev set i himmelen: en kvinde (Israel), klædt med solen, og månen under hendes fødder, og på hendes hoved en krone af 12 stjerner". Åb.12,1.
Kvinden er et billede på Israel. At hun er klædt med solen, betyder at hun har iklædt sig Messias og hans frelse.
At hun har månen under sine fødder, betyder at hun vandrer i samsvar med Guds bude og love. Det er menneskets egen retfærdighed.
At hun har en krone med 12 stjerner, betyder at alle de 12 stammer i Israel har del i frelsen.
3."Og dragen (Satan) blev vred på kvinden (Israel) og drog af sted for at føre krig mod levningen af hendes æt, de som holder Guds bud og har Jesus Kristi vidnesbyrd." Åb.12,17.
Dette er jøder som holder Guds bud i Moseloven og har vidnesbyrdet om Jesus som verdens frelser og jødernes Messias. Dette er en afdeling af trængselstidens jødiske levning.
4. "Om nogen fører i fangenskab, han skal i fangenskab. Om nogen dræber med sværd, han skal dræbes med sværd. Her er de helliges tålmodighed og tro." Åb.13,10.
Dette er det retfærdighedsbegreb som vi vil have i endens tid. Den som udøver en ond handling, skal straffes på samme måde. Princippet er RETFÆRDIG GENGÆLDELSE, og det har ingen tin med den frie nåde tid at gøre.
5. "Her er de helliges tålmodighed, de som holder Guds bud og har Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmelen sige: Skriv! Salige er de døde som dør i Herren herefter ! Ja, siger Ånden, de skal hvile fra deres arbejde, for deres gerninger følger med dem." Åb.14,12-13.
Dette er en beskrivelse af de jødiske martyrer fra anden halvdel af trængselstiden. De baserer deres frelse på tre forhold og det er:
a. De holder Guds bud.
b. De tror på Jesus.
c. Deres gerninger hører med til det indirekte frelses grundlag;
(Dette er det samme som Jesu første undervisning)
6. "Lad os glæde og fryde os og give ham æren ! for Lammets bryllup (1000 års riget) er kommet, og hans hustru har gjort sig rede, og det er hende givet at klæde sig i rent og skinnende fint linned. For det fine linned er de helliges RETFÆRDIGE GERNINGER." Åb.19,7-8
Dette er en beskrivelse af de troende jøder i trængselstiden. De er Jesu brud og hustru. Den frelses dragt som de bærer, er deres egen retfærdighedsgerninger. Dette viser at loven er indført igen som indirekte frelsesvej i endens tid.
Dette udsagn hører ikke med til den kristne menigheds tidsperiode. I vor tidsperiode bærer vi bare en retfærdighedsdragt, og det er JESU FORSONING.
7. "Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøgerne blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, som er livets bog, og de døde blev dømt efter det som stod skrevet i bøgerne, "EFTER DERES GERNINGER." Åb.20,12.
Dette er en beskrivelse af Guds dom efter 1000 års rigets tidsperiode. Alle må frem for denne domstol, som er pladsseret i himmelrummet. Det som frelser disse mennesker er tro på Jesus og gerninger. I denne sammenhæng er troen ikke nævnt, men den er selve frelses grundlaget. Når gerningerne er nævnt, så er grunden til det at 1000 års riget er en betinget periode. Frelsen er afhængig både af tro og gerninger.
Det er ofte i den bibelske kontekst at troen ikke er nævnt som frelses grundlag. Dette betyder ikke at den er udeladt, men det betyder at vi i alle bibelske tekster skal vide, hvad Bibelen siger om frelses grundlaget og trække det ind i forståelsen af Guds ord. "Og kongen skal svare og sige til dem: Sandelig siger jeg jer: Hvad i har gjort imod en af mine mindste brødre, det har i gjort imod mig." Mat.25,40.
"og de skal gå ud, de som har gjort det gode, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse." Johs.5,29. Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 3. hvor jeg skriver mere om dette.

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvem er martyrerne under alteret Åb.6,9-11. ?
2. Hvad er det som viser at disse ikke hører med til den Nytestamentlige menighed ?
3. Hvilket retfærdighedsbegreb er der i trængselstiden ?
4. På hvilke 3 forhold baserer martyrerne deres frelse ?
5. Hvilken retfærdighedsdragt bærer Lammets hustru ?
6. Hvem er Lammets hustru ?
7. Hvad er "Lammets bryllup" ?
8. Hvad betyder det at menneskerne efter 1000 års riget skal blive dømt efter deres gerninger ?

Jesu Gjenkomst” bind 5, side 462-465.
Referent:
PÅ GENSYN !