onsdag den 27. marts 2013

Jon Aurebekk. Hovedlinier: fra Noa til Abraham


JOHN AUREBEKK (2.) HOVEDLINIER I SKRIFTEN FRA NOA TIL ABRAHAM
2. hus. – 1.Mos.8,1-11,32.
ØVRIGHED OG RETSORDEN
Guds arbejde på den 2. dag bestod i at skille vand fra vand. Derved opstod hvælvingen som Gud kaldte himmel; 1.Mos.1.6-8. ”Vand oventil” er af umådelig stor værdi. Skyerne kaldes ”himmelens vandsække”, som Gud fylder, leder og hælder vand ud af dem, til tugt når det er til gavn for hans jord, eller til velsignelse; Job.37,11-13. 38,37.
Himmelen står altså i dette tilfælde i forbindelse med det som er af højere værdi, således også i Es.55,8-9, der Guds tanker er af højere værdi end vore tanker, ligeledes højere i magt og i ære (den politiske himmel; Dan.4,10-26; 5,18.
I den første hus. Manglede den ”politiske himmel”. Det var sandt som Kain sagde: ”Skal jeg passe på min broder?”; 1.Mos.4,9. Den 2. hus. Begynder med at Gud indsætter Noa som den første øvrighedsperson, med regerende magt over ”sin broder”, og med ret til at straffe og det lige til dødsstraf; 1.Mos.9,5-6. Øvrigheden er således en guddommelig forordning og derfor et gode; Rom.13,1-6. Den kan fejle, og Noa selv fejlede; 1.Mos.9,20-21. I større eller mindre grad har alle fejlet, selv den viseste af alle, kong Salomon; 1.Kong.12,9-11. Som vejr meldingen stadig melder ”om skiftende skydække” i atmosfære himmelen, så melder nyheds udsendelserne om stadig skiftning i den ”politiske himmel”. Dette er også tegn på ”de sidste tider”, for menneskerne skal da være ulydige mod forældre og øvrigheder; 2.Tim.3,1-5. Judas v.8. Vi må som kristne følge Bibelens formaning om at være al menneskelig ordning undergivet for Herrens skyld; 1.Pet.2,13-17. I enkelte tilfælder må vi alligevel sige som Peter: ”Døm selv om det er ret i Guds øjne at lyde jer mere end Gud”; Ap. Gr. 4,19. 5,29.
Den 2. hus., fandt sin begyndelse efter en domshandling af Gud.
Ved denne dom ”gik den verden ,som da var ,under i vandfloden”; 2.Pet.3,6. På den jord som nu kom til synde, finder vi derfor en ny tingenes tilstand.
Edens have forsvandt med floden. ”Guds åsyn”, Keruberne og det blinkende sværd, som før var at se ved vejen til livets træ, er også borte.
Ikke menneskets fald, men menneskets egen retfærdighed tvang Gud til at trække sig mere tilbage fra jorden. Han måtte knuse deres egen retfærdighed for at komme til med sin frelse, for kun nød bringer tilbage til Gud.
Men Han forlod dem ikke helt. Han oprettede sin pagt med dem; 1.Mos.8,20 og 9,8-17. De skulle få kende Hans godhed gennem naturens vidnesbyrd; Ap. Gr.14,16-17, og Hans kraft skulle for fremtiden afværge katastrofer af signende art som Syndfloden. Regnbuen i skyen var tegnet på det.
Vejen tilbage til Gud var fremdeles offervejen, og Guds godhed og deres nød skulle lede til omvendelse.
Endvidere får Noa noget tilbage af herredømmet over den lavere skabning; 1.Mos.9,2-3.
Noas ofring af rene dyr viser at samfund med Gud og velsignelse fra Ham, bare kunne finde sted ved troen på ”ham som skulle komme”; 1.Mos.8,20. Joh.11,27.
Guds befaling til Noa og han sønner var:
”Vær frugtbar, bliv mange og opfyld jorden”; 1.Mos9,1. Ved Sinear land gjorde de oprør mod denne Guds plan, idet de sagde:
”Kom lad os bygge en stad og et tårn hvis top når op til himmelen, og lad os gøre et navn, for at vi ikke skal adspredes på jorden” ; 1.Mos.11,2-9.
Dette er den første menneskelig forening eller organisation, med valgsproget: Enighed gør stærk. Gud var afsat, mennesket ophøjet og æret. Men om dette har Herren udtalt: Jem.17,5.
Gud steg ned, forvirrede deres tungemål, og fremtvang adspredelsen på jorden; 1.Mos.11,9. I åndelig forstand var dette en nåde fra Gud. For, ”den Gud sætter ene, han selv er mere nær”.
Menneskelig kraft er ikke en betingelse for velsignelse fra Gud, men tværtimod svaghed, hjælpeløshed og fuldstændig afhængig af Ham. Men far en anden side set førte de forskellige sprog til opdeling af den ene slægt i forskellige nationer, og p.a. nationale modsætninger, opstod krigen; (omtalt første gang i 1.Mos.14,1-2. Dette foretagende fik navnet Babel, dvs. forvirring.
Betegnelsen kan passe på alle menneskelige systemer, religiøse, politiske og kulturelle. Forvirring er der overalt. Og således vil det blive ved til Kristus kommer i kraft og megen herlighed, - til dom over den sidste Babel, det vi nu ser rejser sig; Å.17,8, - verdensriget som samler alle systemer til et under Antikrists diktatur (F – G)
Må vi, som ikke har fået denne verdens ånd, bevares rene for alle dens besmittelse!
Fra Babels tår af begynder afgudsdyrkelsen. Dette er intet andet end dyrkelse og samfund med Satan og hans ånder; 1.Kor.10,19-21. Han kaldes da også ”denne verdens Gud”; 2.Kor.4,4. Han er ikke Gud, men mennesket har gjort ham til det.
Babelstårnet var udtryk for menneskets forkastelse af den ene sande Gud, og fra da af byttede de bort den uforgængelige Guds herlighed mod et billede; Rom.1,20-25. Afgudsdyrkelsen gennemsyrede til slut hele slægten.
Efter denne indstilling hos slægten lod Gud dem fare; A. Gr.14,16. Det er et ofte omtalt princip i Skriften. Om farisæerne sagde Jesus:
”Lad dem fare. De er blinde vejledere for blinde. Men når en blind leder en blind, falder de begge i grøften”; Matt.15,14. Måske da den ulykkelige tilstand ”i grøften” kunne vække dem, så Herren kunne komme til med den nåde han er i besiddelse af, som er for alle syndere overalt i verden.

Kapitel 6
FRA ABRAHAM TIL KRISTUS
3. hus. 1.Mos.12 – A. Gr.2.
ISRAEL OG HEDNINGEFOLKENE

På Den 3. dag lod Gud vandet under himmelen samle sig til et sted, og det kaldte Han hav, og det tørre land kom til syne, og det kaldte Han jord; 1.Mos.1,9-13.
Hav er i Skriften forbundet med det urolige, fredløse skiftende, typen på den faldende menneskenatur, med lyster og begæringer. Dernæst på en samling af mennesker, kaldt folkehavet, opdelt i folk (nationer), skarer, æter og tunger; Es.57,20-21. Å.12,18. 13,1. 17,15.
Jorden står – i modsætning til havet – ifm. faste, ordnede forhold med betingelser for frugtbarhed.
Guds arbejde på den 3. dag peger hen på Hans udvælgelse af Abraham til stamfar for et nyt folk, Israel, som fra da af aldrig skal regnes blandt hedningefolkene; 4.Mos.23,9. Es.66,22. Som vist på kortet, deles den ene slægt i to; jøder (grøn line) og hedninger (sort line, midterste felt), og de forenes aldrig mere.
De to første hus. med ca. To tusinde års historie, har kun fået plads i ni kapitler i Gl.testamente. Anderledes er det i den 3. hus. med omtrent samme længde, og alligevel omtalt i vel tusinde kapitler. Her begynder Gud for alvor at udarbejde ”frelses historie”, for frelsen kommer fra jøderne; Joh.4,22. Jøderne får den første og største plads, og det af flere grunde.
Mere end halvdelen af Skriften angår dette folk. Men alt er skrevet os til lærdom; Rom.15,4. Paulus formaner også de troende i Korinth (og på ethvert sted) til at være uden anstød for både jøder og grækere; 1.Kor.10,32.
Hvordan kan vi så efterkomme denne formaning? Bare ved at vandre i lyset af det skrevne Ord; 1.Joh.2,10. Men dette ”ligger os ikke for hånden”, dvs. ligger ikke tilrette for naturen. Lad os endelig regne med den ting. Så forundres vi ikke over at vi må gøre os så meget umage med Ordet; Hebe.4,11. Men den som udviser det ædle sind, gransker daglig Skrifterne om dette forholder sig således; A. Gr.17,11. Hører vi så til disse?
Israels historie i dette tidsrum centrerer sig omkring tre store mænd. Gud indgår pagter med hver af dem, som får betydning både for jøder (Israel) og hedninger i tid og evighed.
Ved (1) Abraham blev nationen til. (Dette svarer til sønneudkårelse; Rom.9,4, d.v.s. Israel som folk kaldes Guds søn; 2.Mos.4,22).
Ved (2) Moses fik de loven (lovgivningen), et Guds hus hvorved Gud tog bolig igen på jorden (herligheden), og et ritual for gudstjenesten.; Rom.9,4.
Ved (3) Kong David samlede stammerne i landet, gjorde Jerusalem til det nationale og religiøse centrum, og modtog pagten om Messias og Hans rige. Alt dette får sin endelige opfyldelse i Kristus i 1000 års riget. Vi må imidlertid medtage nogle detaljer, og dele dette tidsrum i 3. Vi tager blot her med nogle få træk som vi tror har stor betydning for den tid vi lever i.

1. Ved Abraham blev nationen til.
1.Mos.12,2. Joh.8,39. Gal.2,15.
I Ur i Kaldea fandt Gud stamfaderen for dette nye folk. Han var da u-omskåren, og havde intet fortrin fremfor de andre afgudsdyrkere; 1.Mos.11,31. Josva 24,2-3. Kald og udvælgelse var af nåde. Abraham gik på Herrens ord, og det er tro. For troen hviler på ordet alene; Hebe.11,8.
Med Abraham slutter Herren en pagt, som indeholdt et syvfoldige løfte: Pagten af nåde, og uden betingelser: ”Jeg vil velsigne den som velsigner dig, og den som forbander dig vil jeg forbande, og i dig skal alle jordens slægter velsignes”; 1.Mos.12,1-3.
Igen møder vi dette guddommelige ”Jeg vil” (Se også Ezel.34) som garanterer at pagten bliver opfyldt i sin tid. Fra første stund er Israel knyttet til et bestemt land, Kanaanæisk eller Palæstina, og en ny pagt gælder landet; 1.Mos.15,7-21. Efter dette skulle der vel ikke være tvivl om hvem som har retten til ”jødernes land”; A. Gr.10,39.
Af Abrahams historie ser vi at tro og gudsfrygt hævede ham op over alle andre, så velsignelse strømmede ud til alle hans omgivelser. Han evnede at bilægge strid mellem ”brødre” og redde Lot ved forbøn; 1.Mos.13,6-18, 29. I krig bragte han tilbage ejendom og folket for kongerne i Sodoma og Gomorra. Ja, han blev åbenbart erklæret for at være Guds høvding og i lighed med Isak, Herrens velsignede; 1.Mos.23,6. 14,18-20. 19,26-29. Denne sammensmeltningen af det åndelige og timelige, sociale og det politiske i Abrahams liv, peger ud over sig selv og hen til Abrahams æt, Kristus, han som i tusind års riget skal gøre ende på krigene ud over hele jorden; Gal.3,16. Salm.46,10. Mika 4,4. Denne side skal vi tage op ifm. Israel som nation.
Ellers er de 14 kapitler om Abrahams liv bredfyldte af åndelige lærdomme for os i Menighedens tid, både til opbyggelse, formaning og trøst. Højdepunktet er ofringen af Isak;1.Mos.22,2-19, det forbillede som fremfor alle andre og for alle tider kommer virkeligheden nærmest; Joh.3,16.
Vi så at Gud på den 3. dag bragte jorden for dagen og fik frugt af den, og fra begyndelsen af 3.hus. høstede Gud frugt af ”fædrene”, Abraham, Isak og Jakob, troens frugt; Hebe.11.
Men deres efterkommere vandrede ikke i den tro som Abraham havde; Rom.9,6-8. Blandt alle Jakobs sønner tiltog ugudeligheden i uhyggelig grad. Med Guds tilladende vilje drog Jakob til Ægypten, og det er 1. gang Israel som folk er ude af løftets land; 1.Mos.15,13-16. 46,3. Senere skulle det ske yderlig 2 to gange; Jem.29,10-11. Luk.21,24.
I Ægypten tjente de ikke bare Farao, men også landets afguder; Josva 24,14. De tabte velsignelsen for dem selv og for andre, men ikke pagten. Ifølge. Et løfte til Abraham kom Gud nær og udfriede dem fra Faraos hånd; Ap. Gr.7,17. Gennem påskelammets død førte Han dem ind på forløsningens grund i samfund med sig. Da troede de og sang Hans pris; 2.Mosekap.1-15. Så slog de lejer ved Guds bjerg, Horeb; 2.Mos.19,1-2.

2. Lovgivning og pagt ved Moses.
2.Mos.19,1 flg.
I 1.Mos. omtales enkelt personer og deres efterkommer som 12 stammer. Men stammerne blev til et folk, og løftet til Abraham blev opfyldt på dette punkt. Israel, eller hele Israel, er i Skriften et stående udtryk for nationen; 1.Mos.12,2. 2.Mos.1,9. Ap. Gr.2,36. Rom.11,36.
Gud indførte ordnede forhold med betingelser for frugtbarhed på den 3. dag. Ved Sina skete dette i åndelig forstand med Israel som nation. Guds oplæring gennem praksis (vandring) blev sluttet for en tid, og han gik over til teori, til lære (teologi) som blev formidlet til folket gennem Moses og Aron. Det var ikke lyn kursus, men årekursus, en enestående folkeskole, obligatorisk for alle kvinder og mænd, børn ungdom og ældre. Det var ”lukkede studier”, for undervisningen blev givet kun til et folk og på et sprog. Tiltalen var altid: Hør Israel !
Nationen og landet blev udskilt som Herrens egen vingård og lagt under kultur; Es.5,1-7. Sal.147, 19-20. Til redskab brugte Han lovens bud som skulle ransage hjerterne og skabe betingelse for evangeliets sæd, symbolsk fremstillet i offertjenesten. Og nationen bar frugt, til og med ”druer” men vilde, af samme for som de gode, men ikke samme kvalitet. Og Paulus siger at Israel blev en nation af egen retfærdige; Rom.9,27-33. 10,2-4 og 16-21. Men Hebe.11 tager frem lysende eksempler på enkelt personer i Israel som bar troens vidunderlige frugter for Gud. Og mod slutningen af perioden blev Guds egen Søn født indenfor dette folk, Jesus Kristus, den dyrebareste af al ”livsfrugt”, han som Fader sagde om: ”Dette er min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør ham!” Luk.1,26-35. 2,4-19. Sal.127,3. Matt.17,5.
Vi nævnede at Abrahams gudsfrygt bragte ham ind i en åndelig og timelig leder stilling. Det var også Guds hensigt med Israel nation. Ved tro og lydighed mod pagtens ord ville Herren hæve dem højt over alle folkene på jorden. Men ved ulydighed ville de tabe denne lederstilling og komme under hedningefolkene; 5.Mos.28,1-68. Ulydigheden kom til at præge forholdet til Gud, og følgen blev undertrykkelse. Gud oprejste først dommere og siden profeter. De revsede folket og vendte, i enkelte tilfælder, Israels hjerte tilbage til Herren. Men det blev bare små lysglimt i mørke. Bedre blev det heller ikke under Israels første konge. Med David kom en forholdsvis lang glansperiode, og Gud gav nu:

3. Pagten om Messias ved David.
2.Sam.7,12-16, ikke kap.2 som på kortet.
Profeten Natan forkyndte den første klare profeti om Messias som jødernes konge i sit herligheds rige, og siden føjede profeterne nye træk til. Ja, David selv er vel den som har talt mest om sin store søn, som han også kaldte herre; 2.Sam.23,1-5. Sal.89,20-37. Es.9,6-7. Matt.22,42-45. Luk.1,30-33. Ap. Gr.3,17-26.
Ved David stiger også Jerusalem frem som landets politiske og religiøse centrum, og herefter er den ’en af de tre dele i jødiske historie og profeti: Folket (nationen), landet og byen. Og først når Herren har fuldført hele sin gerning på Sions bjerg, og bragt disse tre i fuldkommen harmoni, vil Fredsrigets tid være inde; 2.Sam.5,5-10. Sak.12,9-14. 14,9-11. Sal.72. Es.10,5-12.
Efter kong Salomon blev riget delt. De 10 stammer, Israels rige, blev bortført til Assyreren og vendte ikke tilbage; 2.Kong.17,1-23. C.
De 2 stammer, Juda rige, kom siden til Babylon for 70 år; 2.Kong.25,1-21, C. Israels stilling, som et folk hævet over hedningerne, var tabt. Som vi ser på kortet, byttes li nierne om – helt til 1000 års riget. (C – G).


Kapitel 7.
SKYGGER OG PROFETIER FRA 3. Husholdning
FRELSEN KOMMER

At retfærdiggøre sig selv overfor Gud ved egne gerninger var menneskets egen opfindelse. Det var ”Kains vej”, Judas v.11. ”Guds vej” har hele tiden været Hans egen Søn, den Herre Jesus Kristus, Han som kalder sig ”Vejen sandheden og livet”. Joh.14,6. Fra Adams fald forkyndte Gud denne frelse, og alle ofringer pegede frem mod Ham; Luk.24,26-27.
”Kains vej” blev prøvet i perioden før syndfloden. Og resultatet ved vi: En verden af ugudelighed som gik under i vandfloden.
Spørgsmålet var imidlertid ikke tilstrækkeligt belyst. Mange indvendinger kunne gøres; Betingelserne for et godt resultat var tilstede. Gud havde jo ikke givet så klart til kende hvad Han krævede af mennesket. Ingen lov var der, ingen straf over ugudelige; Rom.5,13-14. Selv Kain, den første morder, forsynede Gud med et mærke, som garanterede ham mod hævn; 1.Mos.4,14-15. Var det da underlig at de ”voksede vildt”, når de ikke vidste bedre?
Bedre betingelser, mere lys fra Gud over Hans vilje, strengere straf, og et andet resultat. Til dette sagde Gud sit ja, vi skal gøre det på den måde. I 2.Mos.19,1-4, har vi Israels stilling før de modtog loven: Et folk under Guds uforskyldte nåde. Til dem fremsætter Gud et forslag om Loven, idet Han siger til Moses:
”Og nu, dersom i lyder Min røst og holder Min pagt, da skal i være mig en ejendom fremfor alle jordens folk, for mig hører al jorden til. Og i skal være Mig et kongerige af præster og et helligt folk.”
Dette er de ord (forslag) du skal tale til Israel; 2.Mos.19,5-6. Moses lægger forslaget frem for folket.
Hvad sker? Da svarede alt folket til hobe og sagde:
”Alt det herren har talt, vil vi gøre”. De vælger Loven fremfor nåden. Nu er det ”vi vil” gøre, før var det det ”Herren havde gjort”; 2.Mos.14,31. Således er vi alle af naturen. Vi sætter vort lid til os selv. Det ligger for hånden. Men denne historie giver os en grundig lærdom i menneskets bund fordærvede natur.
Så kommer de gode betingelser:
Først kendte de Guds ømhed og kærlighed, som havde forløst dem fra trælle huset. Så Hans almagt som havde opholdt dem i ørkenen. Og nu Hans hellighed og had mod synden, idet Han kom nær til bjerget. Da skjalv alt folket som var i lejren. Gud var en fortærende ild mod synd og al urenhed.
Derpå gav han dem loven, det fuldkomne udtryk for havde Han krævede af mennesket. Den er Gud værdig på enhver måde, hellig retfærdig og god; Rom.7,12. Men den har aldrig været, og vil aldrig blive ”Guds vej” til frelse. Den er menneskets vej, taget op og prøvet under guddommeligt tilsyn, og fundet at være magtesløs på grund af kødet - den fordærvede menneskelige natur; Rom.8,3. Loven blev givet til Israel alene: 2.Mos.19,5. Men lærdommen deraf er beregnet på alle mennesker, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå skyldig for Gud.
Så var da Israel udskilt til Herren, indgærdet med lovens gærde; Gal.3,23, og indenfor den jødiske fårefold; Joh.10,1-4, v.16. Her skulle de vandre med Ham i sandhedens retfærdighed og hellighed. Hvem ville snuble under disse forhold? Var der alligevel ikke noget godt i mennesket, som ved Guds hjælp kunne ”vokse op til Ham”?
Og udfaldet? Før Moses kom ned fra bjerget med Lovens tavler, dansede Israel rundt guldkalven og sang dens pris; 2.Mos.32.
Pagten var brudt. Dommen kom. Men denne var begrænset ved Guds nåde, så der døde 3000 på den samme dag.
På Moses bøn tog Herren folket op på ny. Men denne gang på nogen anderledes grund; ikke bare nåde, som i Ægypten; ikke bare Lov, som første gang Herren talte fra bjerget. Men Lov og Nåde sammen. Samtidig med at Moses fik de nye tavler, forkyndte Herren sin Nåde i disse ord:
”Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rig på miskundhed og sandhed. Han bevarer miskundhed mod tusinde led. Han forlader misgerning og overtrædelser og synd, men Han lader ikke den uskyldige ustraffet.” 2.Mos.34,2-35.
Gud forgreb tingenes gang. Mennesket næste ”opfindelse” ville netop blive at forene Lov og Nåde til en frelsesvej. Valgsproget er dette: Gør det bedste du kan (lovgerninger), så er Gud dig nådig (Nåde). Dette princip fremstod først blandt jødefolket. Siden dukkede det op i Menigheden (Galaterbrevet og Hebræerbrevet), og er sammen med ”kristendommen” spredt ud over den vide jord. Var det ikke dette som nødvendiggjorde reformationen ved Luther ?
Dette princip har imidlertid sine vanskeligheder. Hvornår tør en tro at man har gjort det bedste man kan ? Og er det da sikkert at nåden dækker over resten? Her kan ingen vished blive. Ingen hvile i Gud. Ingen lovsang om frelsen fuld og fri.
Gud tog dette blandings system op til undersøgelse. Og resultatet? Nogen forening af disse ting er umulig. For Loven har ikke noget med troen at gøre; Gal.3,12.
I stedet for at Loven tjente til nogen hjælp for Nåden, blev den tvært imod en ”dødens tjeneste”; 2.Kor.3,7. Og hvad menes med dette udtryk?
Døden var for Israel som for Adam, det synlige mærke på at de var overtrædere af Guds vilje. For en således forbryder er pladsen på jorden tabt , og han må bort herfra under Guds vrede og dom.
Nu sagde Loven: ”Gør dette så skal du leve”; 3.Mos.18,5. Hvor skulle de leve? På jorden vel. Det er jo menneskets oprindelige plads. Den gik tabt ved Adams overtrædelse, men nu var der håb om at vinde den tilbage ved lovgerninger.
Gik det således for Israel under denne pagt? Slet ikke. Med åren kom alderdommen, håret grånede, furerne viste sig, kræfterne svandt, - dødstegnene, som tydelige beviser på at loven alligevel ikke var til liv. De var trods alle ”gode gerninger” forbrydere. De var under Guds vrede. Deres plads på jorden var tabt. De var ”dødsens”.
Dette var den fuldstændige prøve af mennesket under Loven. Alle betingelser for et godt resultat var tilstede; Es.5,4.Man kunne have ventet at de havde elsket Gud af hele sit hjerte, og næsten som sig selv. Men nej, de veg hastigt fra den vej Gud bød dem; 2.Mos.32,8. Og hvorfor? Kødets sans er fjendskab mod Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det; Rom.8,7.
Og ud fra dette resultat med Israel skal hver mund lukkes, og hele verden blive skyldig for Gud; Rom.3,19.
Men Gud havde også en anden hensigt med loven. Den blev en ”fordømmelsens tjeneste”; 2.Kor.3,9. Den fordømte dem som overtrædere, og gjorde deres egen retfærdighed til intet. S havde de intet andet at gøre end kaste sig over på Guds frie, uforskyldte nåde, som Herren – trods loven – var i besiddelse af. Men Nåden var dengang som nu, bare for hjælpeløse forbrydere.
Vejen til antagelse og samfund med Gud var – nu som før – ved tro på en stedfortræders offerdød alene. Denne nåde fik sit synlige udtryk i Tabernaklet og offertjenesten der. Denne jordiske helligdom var fremstillet efter det forbillede Moses fik se på bjerget; 2.Mos.25,40. Det var derfor en skygge af de ”himmelske ting”; Hebe.9,23. Alt peger frem på KRISTUS, og Hans værk i sit legemes tempel: Joh.2,19-22. Hebe.9,1-10. Og for den troende israelit (og for os i menighedens tid) var der store åndelige velsignelser at få igennem disse ”skygger”. Og for den troende israelit (og for os i menighedens tid) var der store åndelige velsignelser at få gennem disse ”skygger”.
Nu satte Israel vel pris på dette Guds telt og nåden Han tilbød dem der, - de som stadig brød loven og blev skyldige for Ham? Nej, desværre.
Efter at spejderne havde indtaget landet, stod Amoritternes guder stadig i deres tanker. I stedet for at bære Guds telt med sig i ørkenen, synes de at bære Moloks telt. Og hvad de ofrede til herren, var i virkeligheden ofret til afguderne. Så Herren kunne sige ved Amos:
”Israels hus. Gav i mig vel slagtofrene og andre ofre i ørkenen i 40 år”? Ap. Gr.7,42.
De fejlede på enhver måde: I ørkenen under Moses, i landet under Josva og Dommerne. Da de så krævede en konge, blev den første person i Gud forkastet; 1.Sam.8,7, (siden skulle de også forkaste Sønnen og Ånden). Til sidst blev riget et delt rige, i strid med sig selv, og kunne ikke bestå. Straffedommen var besluttet: ”Jeg vil føre jer bort i fangenskab hinsides Damaskus, siger Herren, hvis navn er Herren”. Amos 5,25-27.
De 10 stammer, Israel rige, blev bortført til Assyreren, og vendte ikke tilbage; 2.Kong.17,1-23 (C)
Der 2 stammer, Juda rige, kom senere i fangenskab i Babylon for 70 år. 2. Kong.25,1-30 (C)
Før dette skete veg Herrens herlighed fra Templet; Ezek.10,4. 8-19. ”Herrens trone” kom i hedningerne hænder; 1.Krøn.28,5 og 29,23. Israels stilling som et frit folk, hævet over hedningerne, var tabt. (Som vi ser på kortet byttet li nierne om – indtil 1000 års riget. C - G)

DANIELS PROFETI OM JØDEFOLKET
I Babylon fik jøden Daniel vide sit folks fremtid frem til 1000 års riget (C – G)”70 uger er tilmålt dit folk og din hellige stad” ; Daniel 9,24-27. Dette tidsrum er delt i tre:
1.7 uger til genrejsningen af Jerusalem (C)
2. 62 uger til en salvet (Kristus) bliver udryddet. Den jødiske tidsregning afbrydes ved korset (D)
3. 1. uge, den 70., kommer først efter menighedens bortrykkelse (F)
Guds hensigt med Israel blev aldrig nået ved Hans godhed, om Han end fra første stund havde vist dem sin godhed på alle områder. Derfor måtte også Hans strenghed til; Rom.11,22. Dette er Guds tugt. I hele denne periode, på 70 uger, vil Israel være under Hans tugt. Til dette har Han brugt Hedningerne som sit vredes ris: Es.10,5-12. Men med tugt har Gud en hensigt; Hebe.12,10. Opholdet i Babylon havde til hensigt at befri dem fra afgudsdyrkelsen; Eske.14,3-11, og siden de forkastede Kristus, ville Han føre Israel frem til denne erkendelse: At tro på Jesus som Messias; 1.Joh.5,1.. Men dette sker først ved afslutningen af den store trængsel, når Kristus kommer synligt til Oliebjerget; Matt.23,39. Sammenlign dette med Josefs historie; 1.Mos.37 – 45.
Efter fangenskabet vendte en del jøder tilbage til Judæa og genopbyggede byen og templet, se Esras’ og Nehemias’ bøger (C). Men Herrens herlighed fyldte aldrig dette hus, og pagtens ark var borte. Han talte dog endnu til folket gennem profeterne Haggai, Sakarias og Malakias. Men efter deres udtalelser at dømme var den åndelige og moralske tilstand den samme som før fangenskabet. Nu stod folkets eneste håb til Messias’ komme. Men det var et forfængeligt håb. For de ventede blot på udfrielsen fra hedningerne magt, men ville aldrig indrømme at det var på grund af deres engen synd og skyld at de var kommet ind under denne. Og synden var deres egen retfærdighed, som til sidst drev dem til at korsfæste den Messias som de så hårdt havde ventet på (D).
Israels prøve endte i grunden ved bortførelsen til Babylon, om end Loven havde sin tid indtil Johannes; Luk.16,16. I stedet for dem optog Gud nu hedningerne eller en del af dem. Denne prøve gjald ikke menneskets egen retfærdighed. Derfor gav Herren dem (hedningerne) ingen lov, Han kom heller ikke nær med sin herlighed i en jordisk helligdom. Prøven gjaldt derimod mennesket visdom, - den visdom Satan vinkede med i eden; I skal blive ligesom Gud. Men denne visdom kunne de bare få ved at vende sig fra Gud, og da er den intet andet end dårskab; 1.Kor.1,20.
Menneskets første ”opfindelse” var kjortler af figenblade. Og hensigten med disse? At skjule følgerne af sin synd for sig selv og andre. Og så gik det slag i slag. De har ”lagt det ene til det andet for at finde klogskab”:; Præd.7,27: (1) Våben og (2) musikinstrumenter i Kains dage, begge dele vel kendt i vor tid, hvor krigsindustrien blomstrer og radio, TV og kassette spillere og stereoanlæg indtager hus for hus. (3) Menneskelig organisation til fremme af egen interessen efter Noas dage (Babel), og hvem kender ikke til dette nu, når næsten alle både på det materielle og det religiøse områder ikke kan få arbejde uden at være organiseret.
Denne menneskets ”klogskab” kom nu på en prøve, og dermed begyndte ”hedningerne tider”.
Den politiske magt over Palæstina er da i hedningerne hænder; Luk.21,24.

DANIELS PROFETI OM HEDNINGEFOLKENE
”Hedningerne tider”.; Luk.21,24.
Ved slutningen af 2. hus. lod Gud alle hedningefolkene vandre deres egne veje, dvs. han standsede en stund al direkte åbenbarelser og profeti. Men ”Gud som råder over livsens ånde i alt kød”, kunne ikke helt forlade dem; 4.Mos.16,22.Han gav regn og frugtbare tider fra himmelen; Ap. Gr.14,16-17. Han havde også sin styrende hånd med i deres politiske og militære afgørelser; Ords.8,14-16 (og læs i hele kapitlet om Messias). 1.Kong.11,14-23. 2.Kong.5,1. 1.Krøn.5,26. Men hvad end Gud gjorde for og med dem, så var det først og fremmest for Israels skyld; Es.45,1-7.
I Babel skete en forandring. Israel havde tabt sin nationale og politiske uafhængighed (586 f.Kr.) ”Hedningerne tider” var begyndt; Luk.21,24. Dette skriftsted er vel det mest misforstsåede. Det betyder ganske enkelt: Fra det babylonske fangenskab og til 1000 års riget har hedningefolkene den politiske magt over jødefolket (C – G)
De blev ganske vidst oprettet som egen nation efter hjemkomsten fra Babylon. De fik deres egen gudstjeneste og øvrighed. Til dette benyttede Gud sig af en hedens konge, og de stod under ham. Samme forhold finder vi på Jesu tid; Luk.2,1. Efter år 70 begyndte bortførelsen fra landet; Luk.21,24. I 1948 blev de igen oprettet som egen stat. Til begge dele benyttede Gud sig af vestlige nationer; Matt.22,7. Daniel 9,26. I 1967 fik de hele Jerusalem. Men de er fremdeles under hedningerne (De er f.eks. fuldstændig afhængig af våbenhjælp fra dem). I flg. 5.Mos.28,1-44 kan de, som nation, indtage bare en af to stillinger; Enten være over eller under nationerne, enten hoved eller hale. Og fordi de endda er ulydige, har hedningerne den politiske overmagt, og det er endnu ”hedningerne tider”.
Fra Babylon af optager Gud hedningerne i direkte profeti. Ja, de komme måske i forgrunden.:
”Konge, du så et stort billede” Daniel 2,31-45. Se nu også på dette billede! (vist her på hæftet side 59). Om end det er inddelt i 4, så er det et helt billede, i et fra hoved til fod. Dette peger på ”hedningerne tider” som en sammenhængende tid, fra Nebudkadnesar til det 4. riges ødelæggelse ved Kristi synlige komme. Dette fandt ikke sted i 1967 ved Jerusalems erobring. Derfor er det fremdeles ”hedningerne tider”.
”Konge, du så…hovedet af guld… bryst og arme af sølv… bug og lænder af kobber… benene dels af jern… og dels af ler… en sten ramte billedet… da knustes på en gang jernet, leret kobberet, sølvet og guldet… Men stenen… blev til et stort bjerg som fyldte hele jorden… ” Nu lidt af betydningen:
Fire verdensriger skal opstå, det ene afløse det andet. Det var: 1) det babylonske, 2) det medio persiske, 3) det græske, og 4) det romerske; Dan.5,30, 6,1-9. 8,21. 9,26.
”Konge, kongernes konge, som himmelens Gud har givet riget og magten og styrken og æren”; Dan.2,37-45. Nebudkanesar var således diktator og fik magten fra Gud. Men hovmodet lå nær for hånden, og mere end en gang måtte Herren ydmyge ham. Kongen kom til sand erkendelse af himmelens Gud.
Efterfølgeren Belsarsar, faldt som offer for lysternes (vinens) magt, og var deri en tro kopi af den første øvrighedsperson, nemlig Noa. I sit hovmod drak han vin af Herrens tempelkar til ære for guder af guld og sølv. Han brød sig ikke om at eje Guds kundskab, og hans egen visdom var dårskab. Gud havde vejet hans kongedømmes dage, og samme nat blev riget givet til Medere og Persere. Dan., kap.5.
Dette var udfaldet af prøven for det Babylonske riges del. Det samme resultat gentager sig i de andre rige, blot afviklingen af Gud skulle øges efterhånden, for materialerne i billedet viser forringelse i værdi, og således vil det være med kulturen i disse fire verdensriger. Daniel så jo siden de samme riger under billedet af dyr – rovdyr – som fortærer hverandre. Dan.,kap.7. Det er Guds syn og det skulle deles af alle som hører Ham til.
Riget gik over til medere og persere, og fra dem til grækere. Disse tre riger har fået en kort beskrivelse i vers 2; det 4 rige omtales i vers 5. Dan.2,38-45. Dette er ikke noget underligt. Rommer riget fik mest at gøre med jødefolket, menigheden og ”endens tid”. Kristi fødsel og offentlig virksomhed blev under kejser Augustus og Tiberius; Luk.2,1. 3,1. Herren brugte romerne til at ødelægge Jerusalem og templet, og bortførte folket efter år 70; Matt.22,7. Dan.7,26. Siden blev riget delt i to (de to ben, Dan.2,33.) Så gik den ydre enhed til grunde. Men ”romer ånden” levede videre. (Latin er fremdeles sproget for videnskab, teologi, lovgivning og det militære.) Romerkirken viser øgende livskraft. Rom stiger igen frem på verdensarenaen gennem Roma traktaten. Vi ser antydninger til de 10 kongeriger i Fællesmarkedet, den sidste fase i romerrigets eksistens; Dan.2,34-44.
Forringelsen af metallets værdig, fra guld til jern, og endda mere beskrivelsen af de 4 dyr i kap. 7 giver ikke nogen støtte til revolusjonisterne. Historien har og vil give Bibelen ret; ”indtil enden er der krig” og ”i de sidste dage skal der komme vanskelige tider” Dan.9,26. 2.Tim.3,1.
Verdenshistorien, som er en eneste krigshistorie, har til fulde bevist rigtigheden af denne profeti. Krigsindustrien blomstrer som aldrig før, og nationerne er ”væbnet til tænderne”. Men over disse hviler fra gammel tid Guds dom: En sten skulle jo ramme billedet og knuse det. Stenen er Kristus og det rige Han opretter er gunnet på ret og retfærdighed; Es.32,17.
Dette rige oprettes aldrig ved Menigheden, men først ved Kristi (Messias’) synlige komme til Oliebjerget, og Hans åbenbarelse for jødefolket. Sak.14,4. og 9,9-10. (G.)
Menigheden derimod venter ikke på 1000 års riget (G – H.) men på Kristi komme i luften, og vor forening med Ham som Hans brud. 1.Tess.4,16-17; Ef.5,31-32. (F.)
Nu har vi egentlig gået for langt i husholdningerne, fordi vi fulgte ”hedningerne tider” fra begyndelsen til afslutningen ( C – G.) Vi må derfor gå tilbage og medtage lidt fra den 3. hus.
Så havde Israel fejlet m.h.t. retfærdighed under de bedste betingelser; Es.5,3-4. De var trods alt en nation af ugudelige; Rom.5,6. Og som de var, således var slægten. Hedningerne havde fejlet m.h.t. visdom; 1.Kor.1,19-22. Da var den bestemte tid kommet og Gud kunne sende:
Sønnen; Gal.4,4. Rom.5,6.
Det var Guds nye begyndelse, den som aldrig skulle skuffe Ham, eller give anledning til nogen efterfølgende forandring.
Først nu – efter en ventetid på ca. 4 tusinde år – sås ”Det andet menneske” på jorden; 1. Kor.15,47. Han var ikke et resultat af tidligere slægters udvikling, tværtimod. Han var kommet ovenfra. Sønnen – den anden person i Gud – bøjede sig ned og forenede sig med en skabning. Resultatet var et Gud menneske, og som sådan åbenbarede han Faderen i verden.
Under loven var Gud i mørket. Men tempeltjenesten indebar i sig selv skygger af himmelske ting. Jesus talte ikke nu om templer af sten og træ, men om sit legemes tempel; Joh.2,21. Guds herlighed var igen på jorden, ikke over Nådestolen, men i et menneske. ”Vi så hans herlighed”, siger apostlen; Joh.1,14.
Han var heller ikke kommet for at dømme verden, men for at verden skulle blive frelst ved ham; Luk.12,13-14. Men først og fremmest var Han sendt til jøderne; Matt.1,1. Luk.2,4. 11,22-24. 38. A. Gr.3,12-26.
Den ventede jødernes Messias, jødernes konger, var kommet og oprettelsen af hans jordiske rige nær; Mat.2,1-6. Joh.3,17. Grundloven var lagt frem (Bjergprædikenen , Matt.5-7, og de medfølgende tegn: Han helbredte al sygdom og al skrøbelighed – ja gav også sine 12 disciple den samme magt og myndighed. Alt dette beviste hans evne til at oprette riget, og til at forlade deres synder om de blot som nation ville vende om til Ham; Matt.4, 23-25. 10,1-16. 9,1-8.
Dette var indholdet af
RIGETS EVANGELIUM,
Som blev forkyndt (grøn line – C – D. Matt.3,2-11, 24.) Hvordan blev resultatet af dette tilbud? Forkastelse! Til sidst råbte de som et samlet folk: ”Bort med denne” Luk.23,18. Og da Pilatus indvendte; ”Skal jeg da korsfæste jeres konge?” Svarede de: Vi har ingen anden koge end kejseren” Joh.19,14-15.
I 3 år havde vingårdens ejer ledt efter frugt på ”figentræet”, de. Israel som nation, men ingen fundet. Bestemmelsen blev taget om at hugge det ned, Luk.13,6-9. Men vingårdmanden gik imellem: ”herre lad det stå endnu et år, til jeg får gravet omkring det og lagt gødning på, om det måske kunne bære til næste år! Hvis ikke, da kan du hugge det ned”. De 3 år svarer til Herren Jesu offentlige virksomhed blandt Israel som nation; Matt.15,24. Det 4. år svarer til Pinsedag og tiden efter denne. Da blev der gravet omkring Israel og lagt gødning på som aldrig før og aldrig siden i dets historie. Guds godhed var grænseløs og det mod morderstaden: Den Hellige Ånde sendt fra himlen, vækkelsesprædikanter, gaver (tungemålgaven, dialekter), helbredelser, et indbyrdes trosliv som nåede sit højdepunkt i kærlighedsmåltidet, salg af ejendom og uddeling af gods så der var ingen trængende blandt dem. Alt dette var rettet mod den jødiske nation; Ap. Gr.2,14, 22-36. 3,13, 19-26. 4,10. 5,28-33. 7,1-60. Stefanus ser endog himlene åbne og Menneskesønnen stå ved Guds højre hånd, færdig til at komme ned og oprette Riget hvis nationen ville tage imod ham. Beviset for at denne forståelse er ret, finder vi i Stefanus’ brug af ordet Menneskesøn, og ikke Brudgommen. Hver gang dette ord er nævnt, står det i.e. Herrens komme for at oprette Riget; Dan.7,13. Matt.10,23. 16,27-17,3. 24,27-44. Nogen større nådesbevisning kunne Gud ikke ofre Israel. Hidtil havde folket været delt i sin opfattelse af Jesus som Messias. Nu blev det samlet modstand. Som de før havde sendt Sønnen ved døden ud af vingården, så sendte de ved martyrdøden, Stefanus efter ham, som deres sendemand, for at fortælle ham ”på den anden side”; Vi vil (fremdeles) ikke at denne mand skal være konge over os” Luk.19,12-14. Forfølgelsen mod disciplene tog til; Ap. Gr.8,1. 9,1. To gange står det at de modsagde og spottede; Ap. Gr.13,45-51. 18,4-6. Det var tegnet på at de som nation spottede Den Hellige Ånd; Matt.12,31-32. Forhærdelsen er delvis kommet over Israel. De kan altså blive frelst som enkelt personer, men på samme måde som en hedning; Ap. Gr.15,11. Rom.11,25.. ”Af bare nå
”NÅDENS EVANGELIUM”(D.)Vi må til slut nævne lidt om dette:
Samtidig som den Herre Jesus Kristus havde nationen for øje under sin virksomhed, så tog han sig også af den enkelte, og det på en helt ny og enestående måde at det vakte anstød hos folkets ledere; Han tog imod syndere og spiste sammen med dem, optrådte som Gud og tilgav synd direkte, uden at gå vejen om lovens og tempeltjenestens bud og regler, ja, sagde om sig selv at Han var vejen, og at ingen kom til Faderen uden ved Ham; Luk.7,47-50. 15,1-2. Joh.14,6. Som Guds lam bar han verdens synd, og skaffede til veje de herligste resultater på Guds side. Ja, han delte ud med rig hånd af disse resultater til alle som tog imod ham, før han ”betalte gælden”; Joh,1,12. 3,16. 10,9-128. I dette ser vi kristendommen som skulle – efter korset – afløse jødedommen.
Med dette må vi afslutte den 3. hus. På kortet strækker den sig fra Abraham til pinsedag. Men som vi har set, afslutter Gud ikke sit arbejde ganske brat denne gang. Selv om han tog op Menigheden med jødefolket for en tid efter pinsedag. Det var den guddommelige kærlighed som endnu ventede…. Ventede på kærlighedens gensvar; tak og tilbedelse; Es.5,1-4. Luk.17,11-19. Gennem Jesu tårer og stor klage over byen og folket, kan vi nok ane noget af hvad Gud led ved at måtte opgive sit eget folk; Luk.19,41-44. En fortsættelse af denne guddommelige sorg finder vi i Paulus’ liv; Rom.9,1-5. hvordan er det med os? 1.Kor.11,1. Kapitel 8. 4. Hus. (E – F.)
FRA PINSEDAG TIL BORTRYKKELSEN KRISTUS OG MENIGHEDEN

På den 4. dag var Gud optaget med himmelhvælvingen. Han vender vort blik mod solen, månen og stjernerne sat således til at lyse på jorden; 1.Mos.1,14-19.
I en 4. hus. er Gud optaget med ”himmelske ting”: Kristus (solen), menigheden (månen) og de enkelte troende (stjernerne).
På korset fuldendte den Herre Jesus frelsesværket og fornedrelsen sluttede; Joh.19,30. Herliggørelsen begyndte allerede ved hans begravelse; Es.53,9 og fortsætter til forskellige tider, på forskellige steder og på forskellige måder. Påskedag blev han godtgjort at være Guds vældige Søn ved opstandelsen fra de døde; Rom.1,4. 40 dage senere blev han optaget i herlighed; 1.Tim.3,16. Da fik han æres pladsen ved Faderens højre hånd, og den herlighed han havde hos ham før verden var til; Selm.110,1. Joh.17,5. Hebr.1,3. Ti dage senere blev han herliggjort på en ny måde ved at Faderen gjorde ham til hoved for legemet (menigheden). Men hvordan kom så legemet istand? De troende jøder skulle nu blive lemmer på Kristi legeme. Bad de om at blive det? Bibelen siger ingen ting om det. Nej, det var Jesus som bad; Joh.14,16. Hvornår bad han? Da han var gjort til hoved; Ef.1,22. Hvad bad han om? Den Hellige Ånd. ”Efter at han nu er ophøjet ved Guds højre hånd og af Faderen har fået Den Hellige Ånd, som var lovet, så udgød han dette som i både ser og hører”. Ap:Gr.2,33.
Det var de kraftige virkninger ifm. Åndens udgydelse som alle kunne se og høre. Men Åndens kraft og udrustning til de mest forskellige tjenester var vel kendt for jøderne; 2.Mos.31,3. Dom.3,10. 2.Krøn.24,20. Ånden kom over profeterne og brugte dem til visse opgaver. Ja, dette hændte med Biliam, ypperstepræsten Kaifas og mange flere; 4.Mos.24,2 flg. Joh.11,49-51. De kunne til og med bede om at få Ånden på denne måde, således som Elisa gjorde det; 2.Kong.2,9. 15. Og Jesus sagde selv at de kunne bede Faderen om Den Hellige Ånd; Luk.11,13. Det gik an at blive fyldt med Den Hellige Ånd lige fra Mors liv; Luk.1,15.
Altså ser vi at Åndens kraft og Åndens fylde ikke var noget nyt på Pinsedag. Det vigtigste som skete kunne de hverken se eller høre. Jesus havde sagt: I skal døbes med Den hellige Ånd ikke mange dager herefter; Ap. Gr.1,5. Dette skete på pinsedag. Men Jesus havde ikke forklaret noget om hensigten med Åndens dåb. Den finder i først hos apostelen Paulus. Han fuldførte Guds Ord , for sidste del af sandheden: ”Kristus og menigheden”, blev åbenbaret for ham; Kol.1,25. Ef.3,2-3. Han skulle så lære den fra sig til alle; Ef.3,8-9.Oh han forklarede det således; ”for vi er jo alle døbt med en Ånd til at være et legeme,”; 1,Kor.12,13. Legemet eksisterede altså ikke før pinsedag; Matt.16,18.Men ved Åndens dåb på denne dag ”forsvandt” de troende jøder som jøder, og stod frem igen som Kristi legemes lemmer. Menigheden vidnede om sin opstandne og herliggjorte Frelser, først for jøder og siden for hedninger. Peter blev sendt til Kornelius’ hus og talte ord som de blev frelst ved; Ap. Gr.11,14. Fra frelses øjeblikket fik hedningerne del i den ene Ånd ligesom de troende jøder på pinsedag. Frelste jøder og frelste hedninger udgør fra da af menigheden. Disse to grupper som før var så skarpt adskilt, står nu på lige fod i menigheden. Ligestillingen er udtrykt således: ”Hedningerne er medarvinger og hører med til legemet og har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet; Ef.3,6. Videre: ”Så er i da ikke længere fremmede og udlændinge, men i (hedninger) er de helliges (ikke jøders) medborgere og Guds husfolk”; Ef.2,19. Og til slut: Ligestillingen er også vist ved at frelste jøder og frelste hedninger føjes, som levende stene, sammen til en Guds bolig i Ånden; Ef.2,22.
Menigheden er et himmelsk folk, med åndelige velsignelser; Ef.1,3. Den har fået del i et himmelsk kald, en stilling, et hjem, en skal og en arv der (ikke jødisk og jordisk); Hebe.3,1. Ef.2,4-7. 2.Kor.5,8. Kol.1,12. 1.Pet.1,3-5.
Vor opgave som menighed er at bringe evangeliet ud til alle mennesker; Ap. Gr.1,8. Så længe menigheden er her på jorden og holder ved med dette, er grundlaget til stede for syndernes forladelse. I denne forbindelse er menigheden Kristi brev til verden; 2.Kor.3,3. Er hver ”bogstav” (hver troende) tydelig skrevet? Kan verden læse om Kristus gennem os? Kender vi ikke trang til at forene os i sangerens bøn: ”O, lad mit liv om Jesus tale!”
Når det gælder menigheden som Kristi legeme, hedder det; ”men hver for sig er hverandres lemmer”. Jeg kan altså ikke leve for mig selv. I legemet er der harmoni når hvert legeme står til tjeneste for de andre. De ældre lemmer tjener mest og trænger mindst. De ligner mest på Kristus, han som ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv til en løsesum for mange; Matt.20,28. Rom.12,5. 1.Kor.12,24. 1.Joh.3,16. Bag al sand tjeneste står Den Hellige Ånd, som uddeler gaver ”til hver især som han vil”; 1.Kor.12,11.
Det vi har været inde på nu, finder vi i Paulus’ brev, eller i det han kalder ”mit evangelium”; Rom.16,25. Ef.3,1-11.
Vi må også medtage noget fra apostlen Johannes. Hele Åbenbaringen er jo profetisk; Åb.1,3. Her finder vi også et budskab til menigheden i Kap. 2 og 3. Men dette er den bekendende menighed, den såkaldte ”kristenhed” eller kirken. Opfyldelsen af den profetiske side af budskabet kan vi finde igen i skolens lærebøger i kirkehistorie.
1. Efesus; Åb.2,1-7. Efesus står for apostel tiden, rig på kristelig lære, liv og virksomhed, men har forladt den første kærlighed (at have nok i Kristus) Ved at sammenligne det brev Paulus skrev til Efeser menigheden i år 64 med det brev fra Johannes i år 96, er det ikke vanskeligt at mærke nedgangen. Se også 2. Tim.1,15.
2. Smyrna; Åb.2,8-11. Åben forfølgelse af ”alle som vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus”; 2Tim.3,12. Tendens til opdeling af menigheden: Nogle tro indtil døden og kastet o fængsel, andre ikke. Den sidste klasse ses igen i Pergamum.
3.Pergamum; Åb.2,12-17. Menigheden går ind i alliance med verden, forfølgelse og afvigelse fra sandheden tiltager. (Fra Konstantins tid)
4. Tyratia; Åb.2,18-29. Dette er middelalderens mørke. K vinden Jesabel råder (Moder – kirken)
5. Sardes; Åb.3,1-6. Dette er reformations tiden, som begyndte så lovende, med frigørelsen fra romerkirkens lære på så mange punkter. (Tænk på Luthers 95 sætninger bare mod aftalen). Men det endte i død rettroenhed.
6. Filadelfia; Åb.3,7-13. Dette er de store vækkelses bevægelser i den ”kristne verden” fra 1700 tallet, med nyvagt interesse for selve Skriften og broder-samfundet. Med dette fulgte bibelsk missions syn og missionsiver.
7. Laudikea; Åb.3,14-22. Her er det nedgang. Dette er nok desværre tilstanden i vor tid.
I alle disse menigheder var der sande troende, det er ”de som sejrer”. Og til alle disse er der givet løfter om belønning. Dette vil finde sted ”på hin dag” for Kristi domstol; 2.Tim.4,8. 2.Kor.5,10. Lønnen her gælder ikke sjælenes frelse, for da er vi frelst af bare nåde ind i det himmelske rige; 2.Tim.4,18. Lønnen er for troskab og lydighed mod hans ord i tjenesten; 1.Kor.4,1-5. Joh.14,15. 23. Resultatet af denne domstol er at få eller tabe løn. Det omtales i 4 slags kranse; 1.Tess.2,19. 2.Tess.4,7-8. 1.Pet.5,4. Åb.2,10.
Vi så at Laodikea sluttede med nedgang. Og med nedgang slutter profetien om den 4. husholdning. Vi kan også gengive lignende ord fra G.T.; ”Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, og den øde mark skal juble og blomstre som en lilje”; Es.35,1. Eller; ”Og i Sions børn, fryd og glæd jer i Herren, eders Gud! For Han giver jer læren til retfærdighed, og så sender han regn til jer, høst regn og vårregn, først” Joel 2,23. Men at forkynde at dette opfyldes nu, er at pladssære rette profetier på fejl plads. Sammenhængen viser tydelig at de hører til 1000 års riget, og at Herren er midt i Israel; Joel 2,27. Men er det tilfælle i dag?
Men vi må tilbage til Paulus. Han virkede 3 uger i Tessalonika, og der var sket store ting. Mange af hedens æt var blevet frelst, havde vendt sig til Gud fra afguderne, og var sat i tjeneste. Ja, ikke bare i tjeneste, men også i forventning, ikke på en salig død, men på Jesu personlige komme; Ap. Gr.17,1-9. 1.Tess.1,8-10. Således lærte han også de troende i Filippi; Fil.3,20-21. Dette er menighedens salige håb; Tit.2,13.
”Herren selv skal komme ned fra himmelen… og de døde i Kristus skal opstå først; derefter skal vi som lever, som bliver tilbage, (forvandles, så vort fornedrelses legeme blive lig med Hans herligheds legeme, begge flokke er da lige; 1.Kor.15,51-52. Fil.3,20-21, så vi kan) sammen med dem rykkes i skyer op i luften for at møde Herren, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord”; 1,Tess.4,15-18. Det er Brudgommens møde med sin brud, og det er første gang vi ser ham som han er; 1.Joh.3,2, se forbillederne i 1.Mos.24,63-67. Så bliver der bryllup i himmelen, og siden at regere med ham; Å.19,7-8. 20,4. Salige håb! Salige dag! Kom, Herre Jesus! Ved den Herre Jesu komme til menigheden, benævnes han som Brudgommen, Guds Søn, og Herren, og billedlig for den klare morgenstjerne; Matt.25,6. 1.Tess.1,9-10. 4,15. Åb.22,16, men aldrig som Menneskesønnen. Det hører til hans komme til Oliebjerget (kortet E og F.)

FRA BORTRYKKELSEN TIL KRISTI KOMME TIL OLIEBJERGET
5. Hush. (F – G.)
TRÆNGSELSTIDEN

På den 5. dag var Gud specielt optaget med havet (Det vrimlede af liv i Vandet, og Gud skabte de stor sø dyr) og med jorden (fugle flyver over jorden; 1.Mos.1,20-23
Den 4. hus. som vi er færdig med, kalder Gud ”nådens år”. Det betegner en lang periode. Den har til nu varet i næsten 2000 år. Den 5. hus. som vi skal tage for os her, kalde Han ”hævnens dag”; Luk.4,19. Es.61,2. Denne betegner en kort tid, og den bliver den 70. uge (7 år) i den jødiske tidsregning; Dan.9,24. 27. Da tager Gud for alvor op igen Israel som sit eget folk, som nation i landet. Størstedelen af profetien om jøder og hedninger fra Esajas og til og med Åbenbaringsbogen får sin bogstavelige opfyldelse i denne trængselstid og fredsriget som følger efter. Da så meget skal ske på så kort ti (7 år), må alt lægges til rette i den 4. hus. (i menighedens tid). Vi begynder at se hvordan ”det vrimler af liv”, uro og uorden i folkehavet over hele verden, og ”de store sø dyr” kommer til syne: ti – kongeriget (fællesmarkedet) i vest, Afrikas forenede stater i syd, Gog og dets skarer fra norden; Ez.38,1-23. Ligedan ser vi en øgende tendens til organisation og centralisering med få mænd i topstillinger. Ved hjælp af massemedia, vil det i sin tid blive mulig for en diktator at svinge sig til tops i en fart og få fuld kontrol over folkemassen. Meget mere kunne siges i den retning om ”tidernes tegn”. Men vi må her sige lidt om Israel efter menighedens bortrykkelse (F – G.) Selv om de da genoptager offertjenesten, som på Jesu tid, så er de fremdeles en vantro nation, og derfor i trængsel under Guds tugt. Denne bliver så hård at folkets ledende statsmænd, på vegne af de mange, slutter en pagt med romerrigets diktatur for 7 år. (ikke alle jøder er med på dette, da de ved at Gud aldrig har tilladt Israel at slutte en pagt med andre nationer). Dette er altså den 70. uge; Dan.9,27. Rigtig nok bliver det en fredstid fra begyndelsen; 1.Tess.5,3. Åb.6,1-2. Men så begynder veerne; Matt.24,8. Åb.6,3-. I midten af ugen udgiver den jødiske leder sig for at være Kristus og sætter sig i Guds tempel. Da vågner en del troende jøder for sandheden i Jesu tale på Oliebjerget. Nogen må lide martyrdøden for Guds ords skyld og for det vidnesbyrds skyld som de havde; Åb.6,9-11. (Disse opstår når Jesus kommer til Oliebjerget og udgør sidste ”afdeling” i den ”første opstandelse”, og bliver med i det himmelske Jerusalem; Åb.20,4. 1.Kor.15,23). Andre må forlade Palæstina og spredes blandt folkene; Matt.24,15-32. På deres flugt forkynder de Rigets evangelium, om Kristus både som frelser og konge. Han, som inden 7 år, vil komme igen for at fri dem fra al trængsel: De som tager imod budskabet, vil skilles ud som ”får” ved Kristi herlighedstrone (på jorden) og arve 1000 års riget. De vantro dømmes til ild-søen; Matt.25,31-46. G.
For Israel bliver sidste del af trængselen den værste. ”Da skal der være så tor en trængsel som ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke skal blive”; Matt.24,21.
Da vil Herrens samle alle hedningefolkene til krig mod Jerusalem…. Og halvdelen skal måtte gå i landflygtighed; Sak.14,2. Åb.16,16. (I år 70 blev hele byen taget og ødelagt). Men da griber Herren ind og strider mod Israels fjender. Men overfor Israel åbenbarer han sig i herlighed. På den dag skal hans fødder stå på Oliebjerget; Sak.14,3-4. Israels nationale tugt er til ende for altid, og de oprettes i evig retfærdighed; Dan.9,24. Se kortet over, G, om gode og dårlige tjenere; Matt.25,14-30. Dette gælder jøder; Matt.25,31-46. gælder hedninger.
Nu har Herren opfyldt den vanskelige del af profetien for Israels vedkommende. Israel er blevet en frelst nation. Jerusalem og hele landet er på jødiske hænder. En ny tid kan begynde. Men Gud begynder altid i det små; Sak.4,10. Fredsriget begynder også således. Det var jo bare en sten som ramte billedet på fødderne; Dan.2,34 Israel har altså nedlagt sine våben, byggearbejdet er i gang, og de bor trygt i åbne byer; Ez.38,8-12. Israels absolutte sikkerhed er garanteret ved Herrens eget nærvær; Es.54,17. Men endnu et angreb skal de opleve. Gog fyrsten fra Norden, rykker ud med alle sine skarer og når Israels land. Men Herren knuser straks dette sidste store angreb for at demonstrere for alle at ”Jeg er Herren, hellig i Israel”; Ez.kap.38 og 39. Sal.46,10, og ingen krig vil blive tålt i tusindårsriget.
Kapitel 10. 6. Hush. (G – H.)
TUSINDÅRSRIGET
KRISTUS OG MENIGHEDEN REGERER

På den 6. dag blev Adam skabt. Men han var alene som menneske. Gud ledte da alle dyr og fugle til ham. Men han fandt ingen som hans lige. Gud lod en dyb søvn falde på ham, åbnede hans side, og af et ribben byggede han en kvinde. (Ordet ”bygge” er brugt om menigheden; Matt.16,18.) Først da blev Adam tilfreds, fordi Gud gav ham en medhjælp som var hans lige, og han kunne sige: ”Dette er endelig ben af mine ben og kød af mit kød”. Sammen blev de sat til at råde over jorden; 1.Mos.1,24-2,25.
Dette indeholder mange dyrebare sandheder som vi må tage med i al korthed. Israel kan se tilbage på sårene i Jesu side og sige: ”Ved hans sår har vi fået lægedom”; Es.53,5.Menigheden kan sige det samme for sin del, men har fået tilmålt en endda støre det af herlighed. Den blev udvalgt til at være Kristi brud, ”hans lige”, den højeste stilling en skabning kan få. Ja, den er ”fylden af ham som fylder alt i alle”; (Efs.1,23 eng. Overs.
I denne hush. (tusindårsriget) vil der blive store forandringer både i det himmelske og i det jordisk. Fra den åbne himmel vil Kristus (som Guds Søn, Davids søn og Menneskesønnen) regere sammen med menigheden; Joh.1,51-52. Åb.7,15. Mange af løfterne, til ”de som sejrer”, bliver opfyldt i denne tid; 1.Kor.6,2-3. 2.Tim.2,12. Åb.2,26-28. 3,21. 20,4. Fra lufthimmelen er Satan fjernet og bundet i afgrunden for 1000 år; Åb.20,1-2. Fra jorden bliver ”dyret og den falske profet” kastet levende i ild søen; Åb.19,20. G. (Dette er de to personer fra kap.13, dyret af havet v.1. og dyret af jorden .11. Se den før omtalte pagt på 7 år; Dan.7,27.
For de troende på (jorden) er døden opslugt for evig; Es.25,6-9. 65,19-25. De klimatiske forhold vil i alle soner blive ideelle for planter, dyre og menneskelivet; Åb.7,13-17.
I Kristus har Gud atter en gang forenet himmelen og jorden; Ef.1,10, og velsignelse strømmer ned over ”Davids hus”. Tempeltjenesten er i gang til minde om Kristus ”i hans køds dage”. Ezekiel.40-47. Es.66,20-21. Fra Templet flyder dobbeltbækkens vand; Ez.47,1, som bringer liv og sundhed med sig. Dette taler om Israels store missionstid, da de skal fylde jorden med Herrens kundskab. ”Ligesom vandet dækker havets bund”; Es.11,9. 27,6. I de første 5 husholdninger kunne en vel spørge: ”Herre, er det få som bliver frelst?” om får del i den første opstandelse (F – G.)Luk.13,23. Men i den 6. hush. har Faderen lovet at ”give ham de mange til del og stærke til bytte,” Es.53,12. Og disse mange er det som skal fylde den nye jord (H – I.) Den himmelske afdeling bliver fyldt af de som får del i den første opstandelse (F –G.)
Det bliver en hush. af syn, ikke så meget af tro. Himmelen og herligheden er synlig, ligeledes et billede af Helvede. Der er dødsstraf. Udenfor Jerusalem vil kroppene af de mænd som faldt fra Herren, tæres af ild som ikke slukkes og orm som ikke dør. De skal være en afsky for alt kød som i de dage drager op for at tilbede. Zion, skønhedens krone, er verdensrigets åndelig og politiske centrum. Sal.50,2. Es.2,2-4. Es.66,23-24.
Endda er der mange som ikke af hjertet vil omvende sig og tro. Når 1000 års riget er til ende, får Satan en liden tid. Han samler disse skjulte hyklere. De har sikkert slået sig ned ved verdens fire hjørner for at komme længst udenfor den åndelige indflydelse, og nævnes derfor i.e. Gog og Magog. De drager op imod Jerusalem og omringer de hellige lejer og den elskede stad. Men da falder der ild fra himmelen og fortærer dem; Åb.20,7-10. Tiden er til ende (H.)

Kapitel 11; DEN KOMMENDE EVIGHED
(1)
GUD ER ALT I ALLE

På den store hvide trone optræder nu Kristus som dommeren over ”de døde” Ap. Gr.10,42. De fortabte opstår til ”dommens opstandelse”; Joh.5,29. De dømmes efter deres gerninger, efter det som er skrevet i bøgerne; Å.20,11-15. Fra dødsøjeblikket var de klar over deres stilling; Luk.16,19-31. Hebe.9,27. Her gæler dommen udmålingen af straffen; Matt.11,20-24. Luk.12,45-48. Det er en dom som er nødvendig på grund af Guds evige væsen, ”Du som er ren af øjnene så du ikke kan se på ondt uden at straffe; Habakuk 1,13. Om nogen vil protestere, kan Gud henvise til livets bog; Åb.20,12-15. Denne bog står ifm. ”Lammet som er slagtet”. Deres navn er der ikke. Og hvorfor ikke. Fordi de ikke i nådetiden tog imod Kristus som deres frelser. De må nu ”lide straf, en evig fortabelse bort fra Herrens åsyn, og fra Hans magts herlighed; 2.Tess.1,9. Dette kan synes at være en streng straf. Men hvem kan måle størrelsen af denne synd: at forkaste Ham som har elsket verden således ”at han gav sin Søn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”; Joh.3,16.
Himlene og jorden gennemgår den sidste proces i ild; 2.Pet.3,7. Kristus fremstiller nu nye himler og en ny jord hvor retfærdighed bor; 2.Pet.3,13. Han bliver da ”evig Fader”, ophavet til tingenes nye tilstand som da tager sin begyndelse og vil vare ved evig; Åb.21,1. Es.9,6. De frelste fra 1000 års riget befolker den nye jord, det himmelske Jerusalem stiger ned, og Guds bolig er hos menneskerne; Åb.21,3. Og da er Gud alt i alle; 1.Kor.15,28.
Disse tilstande for e vig tilværelse er nået. Ved tank en om denne evighed kommer sangstrofen for os: ”Hvor skal du bo i evighed? Spørgsmålet kommer til dig og til mig.
I evighed! I evighed! Hvor skal du bo i evighed?
Vort personlige forhold til Kristi soningsværk vil afgøre dette.
Har du kære læser, taget imod den Herre Jesus som din frelser? Hvis ikke, så skynd dig! Tiden herefter er kort.
Alle troende læsere hilses med Ef.3,14-21: ”Ham være æren i menigheden og i Kristus Jesus, gennem alle slægter i alle evigheder! Amen”