lørdag den 23. marts 2013

Bibelen på en anden måde. Chr. Jersild, Lund 1953


red. CHR. JERSILD. Lund.: Bibelen på en anden måde: Fem studier i den Hellige Skrift. Joh. 1,17.
Loven blev givet i to udgaver og hver udgave i èt eksemplar. Den første slog Moses i stykker ved Sina bjerg. Den anden udgave blev lagt i Pagtens Ark i det Allerhelligste. Den indeholder "levende ord" iflg. Stefanus` tale i Ap.Gr. 7, 38, bogstaver indskrevet på stentavler, bogstav-pagtens Ord.
Denne Lov blev givet for overtrædelsernes skyld, Gal. 3, 19. Før Loven var der synd i verden men synden blev ikke tilregnet, fordi der ingen Lov var. Rom. 5, 13. Denne tid ligger mellem 1.Mos. 1, 2 og 2. Mos. 20. Det siges også, at Gud bar over med de synder, som forhen (før Loven) var begået, Rom. 3, 25. Dette forhold gjaldt på Jobs tid, hvis ellers den tanke er rigtig, at Job levede, før loven blev givet, Job 13, 23. Der er tilsyneladende også en sådan periode i det enkelte menneskes erfaring, Rom. 7, 9. Paulus lærte synden at kende ved Loven, for han havde jo ikke vidst af begær, hvis ikke Loven havde sagt: Du må ikke begære". Mennesker må således komme til at stå som syndere, Rom. 5, 19.
Ved Loven sættes der et skel mellem syndere og retfærdige. Ud fra denne Lov formaner Gud mennesker til at omvende sig, og man kan sige, at Luk. 15,7, samler denne formaning i ordene: "Således bliver der mere glæde i himlen over èn synder, som omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke trænger til omvendelse". Fra synd til retfærdighed. Det bedste eksempel på en stræben i den retning er måske Paulus iflg. Fil. 3, 6, og Luk. 1, 6 ligger på samme line. Læs også Ezekiel 18. !
Herrens vej voldte imidlertid vanskeligheder både i den gamle pagt, Ezek. 33, 17- 20, og i den kristne menighed, Ap. Gr. 9, 2.
Der skete nemlig det ubegribelige, at Jesus ikke kom til "de retfærdige", Mat. 9, 11- 13, til dem der var gået over fra venstre til højre side (skitse 1. ) Og endnu mærkeligere er Joh. 5, 45 og Joh. 3, 17, hvor Jesus ikke engang anklager eller dømmer dem, der er blevet tilbage på den venstre side af skillelinjen. Forklaringen heri ligger i Joh. 8, 5. Og Hebr. 10, 28. Moses som anklageren og Jesus som Frelseren (forsvareren) har hver sin opgave fra Gud.
Når vor Frelser ville vise de farisæer, der anklagede den faldne kvinde, at også de var syndere, satte Han "gåseøjne" ved ordet retfærdighed, Joh. 8, 7. Der er nemlig ingen retfærdig, ikke en, Rom. 3, 10.
På samme måde gik det med de unge, som kom fra hjem, hvor man anså biogaf, dans, drik, o.s.v. for synd. De fik ikke lov af deres forældre til at gå i biografen. Men når de så alligevel gik derhen (hvor de fik pengene fra dengang, da lommepenge var et ukendt begreb, vides ikke, var deres samvittighed såret, og så blev de fundet på den vestre side af linjen. Men så var der også dem, der aldrig havde været i biografen eller på et dansegulv. Når de var stillet overfor Rom. 3, 10 og 1.Joh. 3, 8, skete der noget meget mærkeligt i deres nge hjerter. Retfærdige var de ikke, og djævelens børn ville de sandelig ikke være, og så kom også de efter en meget svær kamp til at stå som syndere. Børnene fra troende hjem, disse prægtige dejlige børn, blev pludselig syndere.
Det hører med til den overmåde høje, guddommelige pædagogik, at Gud kræver omvendelse (en overgang fra venstre til højre), men venter, at menneskers erfaring går i den modsatte retning, hvis Guds hensigt med Loven skal lykkes. Det er her, den virkelige omvendelseskamp ligger,, kampen for at forstå det selvmodsigende i, at gud kræver retfærdighed, men resultatet bliver det stik modsatte. Job, Saulus fra Tarsus, broderen til "den fortabte søn", Luk. 15. (manden de altid havde været lydig og aldrig haft en glad dag), og de anklagende farisæere fra Johs. 8 kan tænkes at stå på den høje side. Og så er der allerede de 99.999 "retfærdige i vore dage, der aldrig har været i biografen, der aldrig har trådt på et dansegulv, aldrig har smagt et glas vin, men for hvem Jesus Kristus og Ham korsfæstet ikke betyder noget. Det er her, korsets forargelse ligger. Mødet med ham bliver fra højre til venstre, fra "Lovens retfærdighed" til en syndsbekendelse, der bringer fortabelsens og forbandelsens hele tyngde over sjælen. Det er i denne stilling, man hører råbet: "Min Gud, min Gud, hvorfor har Du forladt mig ?"
"Loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus". Der findes ingen vej fra retfærdighedens højre side til nåden (se skitsen), den nåde, der blev givet og endnu givet ved Jesus Kristus Det ville være krænkende at tilbyde et retfærdigt menneske nåde. Den, der har brug for nåde, har forbrudt sig mod Loven. Det er en regel, der gælder i vort retssamfund, og det er en regel, der gælder i Guds rige. I denne forbindelse er Paulus blevet et eksempel på, hvorledes dette foregår, 1.Tim. 1, 15-16. Det var alt det, der var lykkedes for ham under hans bestræbelser for at opfylde Loven, der voldte ham de største vanskeligheder, da han lærte den Herre Jesus Kristus, at kende.
Det er en selvmodsigende oplevelse sammen med Saulus fra -Tarsus, at have ærinde hen til skar-kassen med det, der var os fordele, fordi vi for Kristi skyld lærte at regne det alt sammen for tab. Det er på denne vej, man vinder det evige livs nådegave, Fil. 3, 7-9.
Det er her, man "mister livet for Kristi skyld", Mat.10, 39, ikke ved fysiske lidelser, ikke som en helt, ikke som en martyr på en missionsmark eller i en frafalden kristenhed, men som en forbandet synder på forbandelsens træ. Det betyder en overgang fra død til liv, ikke ved et "åndeligt" selvmord, men ved en henrettelse sammen med den korsfæstede Frelser, Jesus Kristus.
De, der "holder sig til vejen", Ap. Gr. 9,2. Er dem, der fik munden stoppet og kom "til at stå som syndere", Rom. 3, 19 og 5, 19. Det er dem, der "har gjort sig skyldige i en synd, der straffes med døden, og bliver hængt på et træ," 5.Mos. 21, 22.
Og det er en guddommelig sandhed at der er en vej fra synder-siden forbi lovretfærdighedens u-tilstrækkelige vej hen til nåden. Thi Guds gave er evigt liv af nåden. . Og Gud være lovet, at denne gave udspringer af et løfte, der er ældre end loven, Gal.3, 15-18. 1.Joh. 2, 25, et løfte der er evigt ligesom Guds nåde og barm-hjerteSl. 25,6.
RETFÆRDIGE -- SYNDERE
For dem, der er under loven, går grænsen mellem retfærdige og syndere, mellem dem på den højre side og dem på den venstre, mellem dem, der er "udenfor lejren" og de "99" som ikke trænger til omvendelse", Luk. 15, 7.
Vi skal nu se ligt på ofrene i den gamle pagt, ofre, som man iflg. loven har lov til at bringe for synd.
Men først et ord om "synd" . Synd er lovbrud, 1.Joh. 3, 4, og det er et spørgsmål om Guds Hellige Lov, de ti Bud. Det ville være et gode, hvis man i al samtale om synd ville have dette i tankerne. Det er Guds ti Bud, der skal være målestok for, hvad synd er. Man kommer ellers nemt ind i diskussioner eller antager meninger, som ikke hører hjemme i Guds Ord. Lad mig tage et eksempel fra en jødisk samtale om synd. At bære en Figen på en sabbat regnes fra et jødisk synspunkt for synd, det er arbejde og opfattes som sabbat-brud. Men det er tilladt at bære en halv Figen. Da èn i samtalen løb spurgte, om man så ikke måtte bære to halve Figener, gik diskussionen i stå.
Når vi skal beskæftige os med spørgsmålet, hvad synd er, må vi også have de udvortes love og bud med,, som på den tid gjaldt Israel, Hebr. 9, 10 m.v. Vi kommer altså til det resultat, at der er to slags synd mod de ti Bud og synd mod de udvortes der øves "med fortsæt", 4.Mos. 15, 30., og på den anden side om ufrivillig synd "af vanvare", 3.Mos. 5,15.
Endelig er der mennesker der ikke har gjort sig skyldige i nogen af de nævnte synder. Det er dem der er retfærdige efter Loven. Job er et eksempel herpå. Der nævnes også Zakarias og Elisabeth, "der begge var retfærdige for Gud og levede ulastelige efter Herrens Bud og forskrifter", og endelig er der Saulus fra Tarsus, der var "ulastelig efter Lovens retfærdigheds krav",. For retfærdige i denne forstand kræves ikke offer.
Man kan nu og da høre mennesker sige, at iflg. Ap.Gr. 15, 19-20 er det forbudt at spise blod. Men når de samme mennesker siger, at hvis man ikke "har lys over, at det er synd", regner Gud det heller ikke for synd, så er de imidlertid inde på en farlig og fremfor alt u-Bibelsk opfattelse. Selv om synd mod de ti Bud og synd mod udvortes forskrifter (så længe disse gælder9 øves af vanvare, er den stadig synd og falder ind under samme dom: overtrædelse af Loven.
Ordene fra Hebr. 10,28 : "Den, der har brudt Mose lov, må uden barmhjertighed dø på to eller tre vidners udsagn", kan siges at sammenfatte alt, hvad den Hellige Skrift siger om synd og syndens følger: død uden barmhjertighed. Intet mere og intet mindre, Rom. 6, 23. På skitsen ovenfor (2) står korstegnet for synd, forbandelse urenhed, dødsstraf, 5.Mos. 21, 22-23. Det er jo med dette Bibelord som begrundelse, at man hin Langfredag beder om tilladelse til at tage Jesus døde legeme ned fra forbandelses træ, før solen går ned, og sabbatten er inde. Død uden barmhjertighed er lønnen for al synd: for synd med fortsæt, for synd af vanvare, for synd mod de ti Bud og for synd mod de udvortes forskrifter.
Det er her Bibelens tale om "forsoning", "soning" kommer ind. Lovene som ofre i den gamle pagt skal læses i.d.f. (se skitsen ovenfor! (3.) :Forsoning- soning. Selve ordet betyder i den gl. Pagt at dække over, at lukke den legemlige dør ude. Eksempler herpå findes i.f.m. Noas ark, med husdøren i de jødiske hjem i Ægypten og i tilflugtsbyens mur, 4.Mos. 35,6. I den ny Pagt ligger der, ikke en beskyttelse mod legemlig død, men en kraft, der forvandler fra død til liv. Hvedekornet må dø for at der kan blive frugt. Jesus måtte dø for at vi skulle få liv. Døde skal stå op, og de, der lever, skal forvandles.
Da lægger man først og fremmest mærke til, at der ikke må bringes blodoffer for synd mod de ti Bud, hverken for synd med fortsæt eller synd af vanvare, 5.Mos. 19,4-6. Fortæller om et eksempel af den sidste slags. Tilflugtbyens mure er manddrabs værn, men der er ikke tale om blodoffer.
Her kommer man selvsagt ind på spørgsmålet: "Hvad så med syndernes forladelse i den gamle Pagt?" Til det skal sige, at syndernes forladelse ikke har og aldrig har haft forbindelse med blod af bukke og kalve. Ofrene var ikke i stand til efter samvittighedens krav at føre den ofrende til fuldendelse. De var kun kødelige Bud, pålagt indtil den tid, da den RETTE ordningen indføres, Hebr. 9, 9-10, Rom. 3, 25. Det "blod", der iflg. Hebr. 9, 22 kræves, BLOD, der har magt til at rense hjerte og samvittighed, hører sammen med Jesu korsdød. Det er også derfor Hebr. 9, 15. Har det mærkelige ord om "forløsningen fra overtrædelserne under den første Pagt", det vil sige alle de synder, som de mennesker, der levede under den første pagt, havde begået, mennesker, der længe havde været døde. Også de skulle udfries fra dødens magt, men så måtte jo èn dø, èn, der havde magt til at tage deres synd bort, sone synder fra den gl. Pagts tid. Thi den Messias, der var lovet dem, skulle jo frelse sit folk fra deres synder og derved også fra dødens magt over de hensovede. Ellers ville opstandelses-håbet for dem kun være et tomt ord. Det er også derfor det siges i Rom. 3, 25, at Gud "i Sin langmodighed havde båret over med de synder, som forhen var begået", for eksempel det mord, som Moses begik, Abrahams halvsandhed, Davids ægteskabsbrud og mordet på Urias, Salomons afgudsdyrkelse o.s.v.. Disse synder krævede "et bedre blod".
Man kan ikke folde sine hænder overfor politiet eller dommeren og bede om tilgivelse, hvis man har forbrudt sig mod de borgelige love – eller kan man det ? Lige så lidt kan man det overfor Guds Hellige Lov. Glem det aldrig ! Men den, der tilstår sin synd og ser hen til Guds lam, han ejer det blod og den renselse, som Gud på en måde både kræver og skænker. Det var ikke synderes lam, der døde på Golgatas korset, - det var Guds lam. Gud skænker os det lam, der kræves, et lam, som vi mennesker ikke har magt til at bære frem. Uden blod bliver udgydt, opnås ingen tilgivelse. Ikke engang de mest ydmyge bønner om tilgivelse kan erstatte blodet fra Golgata.
Syndsforladelse er grundet på Guds forjættelse om nåde, et løfte, der er ældre end alle Hellige Love om synd.
Hebr. 9, 6-7. Bærer ypperstepræsten den tiende dag i den syvende måned blod frem for sig selv og for folkets ufrivillige forseelser, 2. Mos. 12, 19. Og så vidt jeg kan se, gælder blodet den dag kun ufrivillige synder med udvortes forskrifter. Således viser det sig også i vor tid, at ortodokse jøder med gåsefjer går hvert et hjørne og hvert en krog i hjemmet efter, for at der ikke skal være glemt nogle smuler af brød, der er bagt med gær. Det er den slags synd, forsoningsdagen gælder, og de ofre, der bæres frem, kan kun skænke udvortes renselse, kødelig renhed, Hebr. 9, 13.
Således vindes der hver forsoningsdag "liv" 365 dage ad gangen, og ofre må bæres frem år efter år, medens samvittighederne fortsat tynges af ikke forsonede synder. Hebr. 10, 2. Fortæller os, at man jo ellers ville have holdt op med at frembære ofre, hvis ofrene i den gl. Pagt virkelig kunne tage synden bort. Og det vil jo så sige, at nu efter Jesu død skal der ikke flere ofre til, og på dette punkt ligger der en af de sværeste fristelser til vantroens synd, den nemlig, ikke så helt at regne med kraften af Jesu blod, ved hvilket vi er "blevet helligede", Herbr. 10, 10. Så at vi ved en sådan vantro og ulydighed fristes til at holde Pagtens blod for urent og håbe Nådens Ånd, Hebr. 10, 29.
For de ulastelige er der ikke foreskrevet nogen ofre. Mennesker, der er ulastelige i udvortes henseende, har ikke bug for udvortes renselse. Det er jo noget af dette, som den skriftkloge ifølge Mak. 12, 28- 34 har i tankerne, da han siger: At elske Ham af hele sit herte og af hele sin forstand og af hele sin styrke og at elske sin næste som sig selv" det er bedre end brændofre og slagtofre." Ja, selvfølgelig. Den, der af hele sit hjerte elske, har ikke brug for blodofre. Mon den skriftkloge var nået derhen ? Eller var det kun en from tanke, som han deler med mange i dag ?
Den, der magter lovens bud, har et løfte, det eneste løfte som bud taler om, nemlig "at det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden", Ef. 6, 1-3. En forjættelse, som man altså ikke skal blande sammen med løftet om evigt liv.
Der findes ikke evigt liv under Loven, ikke engang, hvis man kunne holde alle budene. Hvis der var evigt liv at få, da ville man jo ophæve Guds Nåde og gør Krist død til noget, der er sket "til ingen nytte", Gal. 2, 21.Med al den kraft og med al den alvor, jeg er i besiddelse af, vil jeg atter sige: der er ikke liv at få under Loven. Thi loven kom er altid til mennesker, dr allerede står under dommen, og da er det for sent at tale om lovlydighed. Det gælder alle, alle kvindefødte, Jesus Kristus undtagen. Men så måtte han jo også af fri vilje give sit liv hen i døden, thi på Ham har loven intet krav om død for synd.
Evigt liv er en gave af nåde. Men derved er vi kommet frem til den sandhed, at Kristus ved Sit offer, èn gang for alle, for evigt, bar det offer, der skænker evigt liv. Hebr. 10, 1-4. Her er den ny og levende vej, som Jesus har indviet, den dør, der åbnedes, da forhænget revnede i Jerusalems tempel, og Johannes får senere den åbne dør at se i Åb. 4,1.Om disse ting vidner Moses, men det er Kristus, der alene har gjort løfterne til en kendsgerning..
Efterfølgende skitse (4.) er et forsøg at tegne de forskellige faser i Bibelens fremstilling af Vejen til livet.
  1. Vejen til livets træ er lukket. 1.Mos. 3,24.
  2. Vejen ind til Gud i Tabernaklet (og templet) er en snæver port, også for Jesus, sønnen, der bør være i Sin Faders hus, men ikke har lov til at komme indenfor. Luk. 2, 49. Efterdi Han hverken er præst eller Ypperstepræst på jorden, må han dø, hvis døren skal åbnes og en y og levende vej indvies. Hebr. 10, 19-21.
  3. At samles til fædrene var den mørke vej nedad, som de gamle måtte gå. Ved Jesu opstandelse, har døden mistet sin magt, og døren er åben. Åb, 1,18. "derefter så jeg, og se en dør var åben ind til himmelen"Åb.4,1.
  4. Døren er åben og der er fi adgang til livets træ. Åb. 22,14.
VEJEN TIL LIVET. UDENFOR LEJREN :
I 1.Mos. 25 fortælles der, hvorledes Moses får Guds befaling til at bygge Tabernaklet. I 2.Mos. 35 læser vi om alt , hvad der skal bruges til dette Guds hus, og det er måske både første og eneste gang i Guds riges historie, at der bliver sagt: "Folket kommer med mere (guld, sølv osv.) end der kræves til udførelsen af arbejdet, 2.Mos. 36, 5-6.
Loven, de ti Bud, skrevet med Guds finger på tavlen af sten, fik hæderspladsen i Tabernaklet. Der, allerlængst inde i det allerhelligste i den med guld overtrukne ark, fik begge stentavler deres plads. Senere kom er en guldkrukke med Manna og Arons stav, som i sin til havde sat grønne skud, ja, den var endog kommet i blomst og havde båret modne mandler..
Ovenover sone-dækket blev der anbragt to keruber af rent guld, og mellem dem havde Gud lovet at åbenbare sig. Gud kalder også denne tid for himmelens og jordens Gud, 2. Mos. 40, 34-. Vejen indtil det allerhelligste var den eneste vej til Gud, der dengang fandtes på jorden. Der var nemlig kun èt tabernakel hos èt folk (Israel), hvoraf kun èn stamme (Levi) var udvalgt til præstetjeneste, og af denne stammen måtte kun èn mand (ypperstepræsten) èn gang om året (den 10/7) komme ind for Herrens åsyn i det allerhelligste. Sandelig, vejen var smal og porten snæver !
Den snævre port gik ind til Gud læser vi om i 2.Mos. 26, 31. Og det er til denne kendsgerning, Herrens Ånd henviser ved Jeremias i kap. 30, 21: "Thi hvem ellers sætter livet i vove ved at nærme sig Mig? Lyder det fra Herren." Ikke et sekund, ikke et øjeblik måtte noget menneske se indenfor forhænget med keruberne på. Også den 12 års Jesus, født af Juda stamme, var udelukket fra det allerhelligste, hvor kun ypperstepræsten af Levi stamme måtte gå ind èn gang årligt, Hebr. 7, 14. Luk. 2, 46 og 49. Sandsynligvis har Jesus også ved sin samtale på vejen til Emmaus, Luk. 24. Især vers 27, mindet sine disciple om dette vers hos Jeremias .
I det forreste rum gik præsterne til stadighed ind og udførte deres Guds tjenestlige handlinger. Det var deres opgave at tilse, at der var olie i de syv lamper, og at der var skuebrød på bordet.
I forgården kom så folket med deres ofre og gaver. Man kom ind for Guds ansigt, når man kom til Tabernaklet og senere til templet. De dejligste Bibelord om disse ting kan man læse i 1.Kong. 8,10-13 og 27-29 i forbindelse med Salomons tempel. Og dog var dette kun en skygge af de himmelske ting. I den ny pagt er Guds hus et Åndeligt hus. I Hebr. 3, 4-6. Læser vi, at "Moses var tro over hans (Guds) hus som tjener, så han vidnede om det, der engang skulle forkyndes; men Kristus er tro som Søn over hans (Guds) hus. Og hans hus er vi, såfremt vi til det sidste holder urokkelig fast ved vor frimodighed og vort håb." Her træder tingene frem i det rette lys, særlig når vi i hjertet har tilegnet os 1.Kor. 6, 19-20, "jeres legemer er et tempel for Helligånden, som er i jer" og "I tilhører ikke jer selv. I er købt og prisen betalt". Så forstår vi også Hab. 2, 20 og Johs. 14, 23.
Det allerhelligste er en højhellig plads. Thi Gud bor derinde. Når derfor urenhed og ulydighed for første gang viser sig, sker der en katastrofe, 3.Mos. 10,1-9. En legende fortæller, at da Guds herlighed fyldte Tabernaklet, tændte Gud selv de syv lamper i det hellige. Det , der fortælles os i 3.Mos. 10, antyder at de præster, der var i tjeneste har været drukne, og så er faldet i søvn, olien i lampen er sluppet op, og lysene er gër ud. De vågner, kommer olie i karrene og bærer fremmed ild frem, ild, som Gud ikke havde pålagt dem. Om dette ved vi ikke nøjagtig besked, men af resultatet kan vi forstå, at Gud ikke kan tåle noget urent eller vanhelligt der, hvor han bor. Og så får begge de forsømmelige præsters døde legemer deres plads langt udenfor det hellige Tabernakel, "udenfor lejren".
Renselsen begynder indefra og går længere og længere ud, helt ud til folket, der har sin plads på alle sider af den Hellige Guds Hellige Bolig.
I 3.Mos. 13, 9-14. Læser vi om, hvordan man bærer sig ad, når man finder en spedalsk. Hvis den undersøgte har sygdom, falder dommen, og vers 45-46 sættes i kraft, Uren ! Uren ! Udenfor !
På denne tid er folkets ihukommelse af lyn og torden fra Sina endnu ikke udvisket, thi man holder da også 2.Mos. 20, 7 om ikke at misbruge Guds navn, i ære. Forskrækkelsen er derfor stor, da man i lejren hører en ung mand forbande Guds Hellige Navn. 3.Mos. 24,10-23. Ligeledes ryster man, når andre bud åbenlyst overtrædes af sabbat-brydere, 4.Mos. 15, 32-36. Eller af skøger, Jos. 6, 22-23. De bringes alle udenfor lejren.
Der er et "i lejren" og et "udenfor lejren". Der er et "på den venstre side" og et "på den højre side". Der går en grænse mellem syndere og retfærdige, mellem døde og levende, mellem raske og syge. Formodentlig skal også Mark. 4, 1-12. 1.Kor. 3, 11-13. Kol. 4, 5. 1.Tess. 4, 9-12 og Åb. 22, 15, ses på den baggrund der ovenfor er anført ud fra Moses og Profeterne.
Da Herren Jesus gik ind til sin gerning, gik Hans Ord i samme retning , for eksempel i Mat. 9, 11-13. Joh. 5, 45 og 3, 17. Og sin gerning gjorde Han ikke i men udenfor lejren. Jesus , læreren med den lærde tunge, læge for de syge, de dødes livgiver, fandt ikke i lejren nogen, der havde brug for Ham. Tværtimod ! De behøvede ham ikke, ligesom raske mennesker ikke har brug for en læge. Luk. 15, 7.
På denne line ligger også fortællingen i Luk. 7, 42. De 10 spedalske mænd som Jesus traf udenfor lejren, blev sendt hen til præsten i lejren, til templet. Kun den ene, Samaritaner, der iflg. loven ikke måtte komme i templet, blev hos Jesus og sagde Ham tak for helbredelsen. Synderes Frelser, der havde gjort sin gerning udenfor lejren, blev gjort til synd,gjort til forbandelse for alle dem, der var udenfor, 2.Kor. 5, 21, og Jesus fik sin plads på forbandelsens træ efter den dom, de er udtalt i 5.Mos. 21, 22-23 – hovedskriftstedet for forståelsen af korset.
"det er fuldbragt"! Ved disse ord sker der noget i Jerusalem, Luk. 23, 44-45. Den snævre port åbnes, en ny og levende vej indvies, Hebr. 10, 19-22, og fra denne stund er der et tempel på ethvert sted, blandt ethvert folk, der i Jesu navn samles for at høre Guds tale og tilbede og takke Ham. Ikke som før kun èn gang årligt, men når som helst og hvor som helst har hvem som helst fri adgang til Guds allerhelligste nådetrone.
På denne baggrund kan man lettere forstå, at en kvinde, der iflg. 5. Mos. 23, 3. Ikke har lov til at komme ind i Israels forsamling og en skøge, hvis navn er Rahab fra Josva 6. Begge har fået deres navne med i Jesu slægtsregister, Mat. 1. Rut af Moab stamme bliver kong Davids fars farmor, og skøgen Rahab fra Jeriko bliver Ruts svigermor. I disse forhold er det imidlertid ikke loven, der taler, men kærligheden, og kærligheden springer over alle mure, der nogensinde er rejst eller kan tænkes rejst af love og paragraffer.
Moseloven kræver visselig kærlighed, men kærlighed fødes sandelig ikke ved et bud. Hvem kan i det hele taget forklare, hvordan kærlighed opstår ?
Men hvis alle de, der havde deres plads udenfor lejren, fandt frem til Jesu kors langfredag, til det kors hvor de burde have endt deres liv, men nu finder, at pladsen allerede er optaget af Jesus, af Ham, der råbte:"det er fuldbragt", da tænker jeg, at noget varmt ville fødes i hjertet, noget, der ville få udtryk i tårer og taksigelse – noget, som man trods alt har lov til at kalde kærlighed, synderes kærlighed til synderes Frelser.
KORSET - AT MISTE LIVET
Der er to steder i de hellige Skrifter, der giver os indholdet i begrebet "korset". Det første sted er 5. Mos.
21, 18-23. Her tales der om dødssynd, henrettelse og Guds forbandelse over et syndigt menneske. For rigtig at få fat på, hvad der ligger i forbindelsen "forbandelsens – træ", må vi hellere tænke på et skafot, en galge eller et gaskammer, hvor forbrydere henrettes. I det hele taget får man et uhyggeligt udtryk gennem de citerede vers af noget, der kun kan tænkes i.f.m. forbrydere og ikke med helgener, med syndere og ikke med martyrer. Det er jo også helt på line med indholdet i de ovenfor anførte Skriftsteder, ligesom der i Luk. 23, 41 – hovedordet i N.T. til forståelse af korset – er tale om lidelse i.f.m. et kors, lidelse som selvforskyldt løn for synd.
G.T. har to steder, hvor "træ" eller "pæl" er nævnt i.f.m. henrettelse, det er i 1.Mos. 40, 1-19. Og Josva 8, 28-29. Jfr. Josva 10, 26-27. Der er tale om en bager, der forbrød sig mod sin herre, ægypter-kongen, og om kongen i Ai, der stod under Guds dom. Der er altså tale om dødssynd og henrettelse på samme måde som i 5. Mos. 21 og Luk. 23. Der fortæller også visse detaljer i.f.m. den henrettelses legeme, over hvilket Guds forbandelse hvilede, Liget måtte ikke hænge på træet natten over, men skulle begraves samme dag; "thi en hængt er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre dit land urent, som Herren din Gud vil give dig i eje". Disse ord forklarer også, hvorfor man hin Langfredag bad Pilatus om at få lov til at tage Jesu legeme ned af korset, for at det ikke skulle blive på korset sabbatten over, "thi den sabbat var stor", Joh. 19, 31.
N.T. er også konsekvent i sin fremstilling af korset. Man gør vel i at indse og forstå, hvilken himmelvid forskel der er på "mit kors" udtalt af Jesus og "sit kors" udtalt i.f.m. hvilket som helst menneske, blot ikke om Jesus "Kors" og "miste sit liv" hører sammen med forbryderes løn og ikke med Martyrers, det er løn for dødssynd og ikke for gode gerninger.
Flg. Skrifts-ord bør læses i.d.f.: Mat. 10, 37- 39. 16, 24- 26. 27, 32. 27, 38- 44. . At også Jesu korsdød set fra et guddommeligt og Bibelsk synspunkt skal forstås ud fra grundreglen: dødssynd, forbandelse og henrettelse, fremgår af 2.Kor. 5, 21. Og Gal. 3, 13. Læs også Mark. 8, 34- 35. (miste sit liv). I denne forbindelse bør man også have Hebr. 10, 28 i minde.
At "miste sit liv" for Jesus og for evangeliets skyld – ja, det er noget, som "den rige unge mand" fra Mat. 19. Og Mark. 10. Forstod, da Jesus sagde til ham: "Kom så og følg Mig" ! (I en ældre Bibeloversættelse hed det: "-og tag dit kors på dig") Den unge mand ville ikke et øjeblik sammenligne tanken om lidelse for gode gerninger med henrettelsen af en forbryder for dødssynd. Han er menneskelig set konsekvent og tro mod Skriftens hovedregel angående "træet". Han laver ikke om på Guds ord. At han gik bedrøvet bort. Kan man som, et menneske godt forstå. Han kunne ikke gå ind på betingelserne først at skulle forsage alt, hvad han ejede, og siden at skulle tage et kors op og følge Jesus for at henrettes som en forbandet forbryder.
Jesu kors (ikke vort) er omtalt i Mark. 15, 21-. Luk. 23, 26. Johs. 19, 17-18. , v. 31 1.Kor. 1, 17- 18. Gal. 5, 11.
6, 12- 14. Ef. 2, 16., og Fil. 2, 8. Her får ordene "at miste sit liv for min (Jesu) og evangeliets skyld" sin rigtige forståelse, Fil. 3, 7-8. Her er der èn – Paulus der hver dag tager sit kors på sig og følger Jesus efter. Det er ikke martyren, men den dødsdømte synder, der følger i Jesu spor. Det er i denne forbindelse, at alt det, der før var fordele for Paulus, nu blev til skarn, og skarnkassen blev stedet, hvor alle hans "gode gerninger" hørte hjemme, også den "gode gerning" at sælge alt, hvad han ejede, og give det til de fattige.
Heri ligger korsets forargelse og anstødelighed. En kunstner maler en bedrøvet synder ved foden af et kors, medens Helligånden i ord, der ikke kan misforstås, hænger synderen op på forbandelsens træ og erklærer ham for at være en Guds forbandelse.
Evangeliet er til, ikke for syndere, der er ved at dø, men for henrettede, afdøde synder. Det er også af den grund, det i Skriften hedder at "gå over fra død til liv". Johs. 5, 24. 1.Joh. 3, 13-14.
ET SPØRGSMÅL OM ARV. – HVEM DØDE FØRST ?
En gammel kvinde og hendes datter blev fundet døde af gasforgiftning. Obducenten mente at kunne konstatere, at den gamle mor døde først og siden datteren. Spørgsmålet om hvem der døde først, skulle nemlig vise sig at være af afgørende betydning med hensyn til, hvem der skulle arve.
Moderen efterlod sig intet, men datteren var ejer af 11,000 kr. Den eneste slægtning der fantes var en niece til moderen – en kusine til den afdøde datter.
Hvis lægens mening var den rigtige, skulle datteren arve sin mor, og der var intet at få. Men datterens penge skulle gå til staten, eftersom kusiner ikke arver kusiner. Den efterladte kusine kom altså ikke i betragtning.
Men nu findes der næppe nogen, der ikke ønsker at arve. Den unge dame påstod da også – imod lægens opfattelse – at hendes kusine døde først, og siden døde mosteren. Hvis dette var tilfældet, skulle moderen arve de 11,000 Kr. efter sin datter, og niecen samme sum efter sin moster. Og da ville staten blive sat helt udenfor.
Et lignende spørgsmål kunne melde sig, når det gælder frelserarven i Kristus Jesus. Hvor tit har man ikke diskuteret, om disciplene var født på ny før Jesu død på korset eller efter. Det er til syvende og sidst et spørgsmål om, hvornår frelsen i Kristus kan arves. Et helt andet spørgsmål er, om man har lov til at spørge på den måde. Ikke alle spørgsmål er rigtige, og der gives ikke noget svar på et spørgsmål, der er forkert stillet. Dette er jo f.eks. forholdet med den rige unge mand. "Hvad godt skal jeg gøre for at arve evigt liv"? Således lyder hans spørgsmål. Men kan man overhovedet spørge sådan ? Det kan man i hvert fald ikke, når det gælder arv efter mennesker. Det er et menneskes død og ikke arvingens gøren og laden, som afgør, hvornår og hvem der skal arve. Hvis den unge mand havde spurgt: "Herre Jesus, hvornår skal du dø, så jeg kan få frelsen i arv ?! så ville det have været et rigtigt spørgsmål, på hvilket der også findes et tydeligt svar. Mat.19, 16-. Mark.10,17-.
Måske burde vort første spørgsmål lyde sådan: Var Abraham, Isak og Jakob, og Peter, Jakob og Johannes født på ny, før Jesus døde ? De var omvendte mennesker, der havde troet på Ham, der skulle komme, eller – hvad disciplene angår – mennesker, der havde fulgt deres mester, medens Han var hos dem.
Men, "genfødelse", Guds gave, evigt liv, der kun fås af nåde ved Guds gerning i Kristus Jesus, er et spørgsmål, ikke om omvendelse, men om at arve.
Der er ingen tvivl om, at Abraham, Isak , Jakob, Peter, Jakob og Johannes alle var "omvendte" mennesker vi i den betydning, vi her har brugt ordet "omvendelse". Den kendsgerning, at de tre nævnte disciple havde et stort fortrin fremfor patriarkerne ved at se og høre Jesus, har ingen som helst betydning i forbindelse med arven, og heller ikke giver det disciplene nogen fortrinsstilling overfor patriarkerne i frelseshenseende.
Spørgsmålet er altså: Var Abraham, Isak, Jakob, Peter, Jakob og Johannes født på ny, før Jesus døde og opstod ? Eller var patriarkerne "mindre" delagtige i det evige livs gave og disciplene "mere" delagtige i den store frelse ? Nej, det er ikke der, tyngdepunktet ligger. Så sandt det her er et spørgsmål om en himmelsk Fader og Hans børn, om testamente og arv, om gave og nåde, så ligger tyngdepunktet på et helt andet område. I denne forbindelse må vi atter minde om Hebr. 9, 15-16. Her er det spørgsmål om testamente, død, arv og den rigtige arvefølge. Det var nødvendigt at Jesus døde, thi Hans død, som oprettede testamentet, måtte godtgøres. Det kræves både for patriarker og disciple. Kristus måtte lide døden. Hans død var ikke unyttigt. Gal. 2,21.
Måske kan man også bruge et billede her. Mennesker er her som et lerkar, 2.Kor. 4,7.Paulus tænker afgjort på legemet som et lerkar, v. 7-10. "Skatten" er livet, v. 11. lyset, v.7. Den som har Sønnen har livet.
(Skite med 3 potter med muld, 1.:løftet. 2.:løfte med et frø. 3.:hvedekorn med aks og kerne og lerlegemet er sprængt i stykker.)
Den første urtepotte, det første lerkar, viser hen til patriarkerne. Det er dem, der har fået løfte, "Det nøgne Guds Ord", Gal. 3,18. 1.Mos. 49,18. Gal 4, 28. Og løftet gælder evigt liv, opstandelse, et u-forkrænkeligt legeme, der tåler at være hvor Gud er, Rom. 8,23.
Løftet ligner en lille træpind, gartneren sætter i sin urtepotte. Der har han skrevet navnet på den blomst, der skal komme frem til sin tid. Men der er endnu kun en lille træpind i mulden. Der mangler et korn, et løg, noget, af hvilken blomsten kan vokse op. Kornet må dø, hvis der skal komme noget nyt deraf.
Jesus brugte billedet med hvedekornet, der bliver lagt i jorden, Johs. 12, 24. I den anden urtepotte er hvedekornet i urtepotten med muld. Hvedekornet er Jesus. han var det eneste korn. Gud havde, da ikke alene menneskerne, men også hele skabningen blev lagt under forgængeligheden, Rom. 8, 20. Det var dette "hvedekorn", vor himmelske Far "risikerede" langfredag. Hvad ville være sket, hvis "kornet" ikke var faldet i jorden ? Da ville der ikke mere være noget håb om liv. Men Gud tog "risikoen". Jesus døde.
Blandt de fester, Gud har forordnet ved Moses: 3.Mos.23. er det også, at "førstegrøde-neget" skal bringes hen til præsten og svinges for Herrens åsyn. Det skulle ske "dagen efter sabbatten". Jesus opstod fra de døde "dagen efter sabbatten", den selvsamme dag, da de jødiske bønder kom med førstegrøde-neget til præsten. Jesus kaldes også "førstegrøden", 1.Kor. 15, 18-. Og fra dette "førstegrøde-neg" bliver så hvedekorn spredt i menneskers hjerter. De, der hører, de, der tror. Har fået et hvedekorn fra "førstegrøde-neget" nedlagt i deres hjerter. Jesus har taget bolig i dem, Jakob. 4, 5. De er gået over fra død til liv. De har modtaget livet ved Ånden, og Ånden er Guds "besegling" af arven, det evige liv. Det er den anden urtepotte på skitsen her. Her er lerkaret og mulden og "løftet", men nu er også et "hvedekorn" lagt - Guds pant på arven, der venter legemes forløsning. Rom. 8, 23. Dette er forholdet med Jesu disciple efter pinsedag. Nu har de fået noget, som de hensovede patriarker ikke nåede frem til, Hebr. 11,13. "I tro døde alle disse uden at have opnået, hvad der var forjættet" Til denne gruppe slutter sig nu disciplene og alle, der nu og fremover ved troen modtager frelsens løfte og pant.
Men alle forventer vi sammen med de hensovede den dag, da vore legemer skal forløses i opstandelsen. Vi er født på ny ved et løfte, der er blevet bekræftet ved Åndens pant, Ef. 1, 13-14. Når den tid kommer, der omtales i 1.Tess. 4, 13-18, skal "det evige livs blomst" komme frem. Det er den tredie urtepotte på skitsen. Urtepottens tid er forbi. Nu er det evige liv en kendsgerning. Imens "sukker vi ved os selv, idet vi bier på barnekår, vort legemes forløsning" Rom. 8, 23.
Langfredag fik soldaterne at se, at Jesus "allerede var død", Johs. 19, 33. Ud fra denne kendsgerning kunne Jesu ord til den ene af de to forbrydere, der var korsfæstet sammen med Ham, opfyldes. Først døde Jesus og derefter røveren. Dermed var spørgsmålet om arven besvaret. En røver var den første arving, der modtog arven efter Jesus – det evige livs "i dag".
Pariarker og disciple, jøder og hedninger, alle, der ved troen har modtaget løftet, er børn og arvinger. Men rækkefølgen, efter hvilken arven modtages, er afhængig af testators død.
Der er børn, arvinger til store formuer, der aldrig når hen til den dag, hvor arven kan modtages, fordi de dør før testator. Men de er arvinger.
Der er andre, og måske de fleste, der lever til den dag, da testator dør, og de modtager arven.
Det sker også, at der er børn, de fødes efter testators død. Et lykkeligt ægteskab blev afbrudt ved mandens pludselige død efter måske 5-6 måneders varighed. Det barn, der fødes, når tiden er inde,, fødes da til en arv, der så at sige venter på det.
Patriarkerne hører til den første gruppe. Disciplene hører til den anden gruppe. Men du og jeg ligner de børn, der fødes til en arv, der ligger og venter på at blive modtaget ved troen, det evige livs arv og pant.
Alle, der ved troen har modtaget løftet, var børn og arvinger, hvad enten det skete før eller efter Jesu fødsel i Betlehem. Men det var nødvendigt, at hans død på Golgata blev godtgjort, for at arven kunne blive modtaget. Dette var nødvendigt både for dem, der oplevede de historiske begivenheder ved korset, såvel som dem, der blev født århundrede senere, og hvem det glade budskab, evangeliet, skulle tilbydes, genfødselens gave, det evige liv.
Universitet-biblioteket 26. MAJ 1965. LUND
Desuden har undertegnede til udlån, af samme forfatter 1-3., eksemplar:
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokforlag, Stockholm 1953.
  1. "Biblen – på ett annat Satt" 64 s.
  2. "Jesus i alla Skrifterna" 19 s. " 1958.
  3. "Den Hellige Ande" 11 s. 1958