tirsdag den 12. marts 2013

Bort-atomar i Bibelens lys, Oskar Edin Indergaard


Den kristne menigheds Bortrykkelse, skrevet og udgivet af:
cand. philol. Oskar Edin Indergaard.

Bogen som er på 145 sider,belyser følgende spørgsmål:
s.11:
Hvilke 4 forskellige syn er der på den kristne menigheds bortatomar.?
Hvad går Daniels syn om de 70 år-uger ud på: Daniel 9,24-27.
Hvad er den store trængsel, og hvilke tidsbenævnelser har den i Bibelen.?
Hvad er den rigtige fremstilling af Dan. 9,24-27.
Se min bog, Israel og den kristne menighed, s. 84-95.
Hvad er den rigtige kronologiske inddeling af Matt. 24 og 25.
Hvad er den rigtige kronologiske inddeling af 2.Tess. 2,1-12.
Hvad er den rigtige kronologiske inddeling af Johs. Åbenbaring.1-19.
s.23:
Hvorfor er Matt. 25,1-13. ikke en beskrivelse af den kristne menighed.?
Hvilke frelses budskaber bliver forkyndt i trængselstiden.?
Nævn Bibel-ord som tyder på at himmelen skal flyttes nærmere til jorden i den store trængselstid.?
Hvad forskel er der mellem de 2 jødiske vidnere (Åben. 11,3-12) og den kristne menighed.? Hvem er de to jødiske vidnere.?
Hvad er beviset for at de optræder i den store trængsel.?
Hvorfor kan vi ikke bruge Åben. 12,5 som et bevis på at den kristne menighed skal bortatomar i ugens midte.?
Hvem er drengebarnet i Åben.12,5, og hvem er det som bliver bortatomar.
s.94:
Hvor mange kristendomsformer har vi i Ny-testamente.?
Hvorfor har vi de forskellige kristendomsformer.?
Hvilke 3 spørgsmål må vi stille os i læsningen af Ny-testamente.?
Hvad ligger i begrebet ”evangeliet om riget”?
Hvad betyder det at Jesus begyndte at forkynde om ”riget” Matt.13.28.?
Hvad er den rigtige fortolkning af de 7 lignelser i Matt. 13,18-50.?
Angår indholdet af de synoptiske evangelier den kristne menighed, eller angår det jøderne.?
Hvornår vil evangeliet om Riget komme tilbage i forkyndelsen.?
Hvor længe stod tilbudet om oprettelsen af riget ved magt, og hvad begrundes dette syn med.?
På hvilken måde skille Johannes evangelium sig fra de synoptiske evangelier.?
Beskriv indholdet i Apostlenes Gerninger.
s.2.
Er missionsbefalingen givet til jøderne, eller er den givet til den kristne menighed? Hvilke konsekvenser får dette for forholdet mellem Israel og den kristne menighed – angående opgaverne til de 2 Guds-folk?
Hvorfor kan man se på de 7 første kapitler af Apostlenes Gerninger som en speciel nådetid for jøderne?
Hvornår blev hemmeligheden med den kristne menighed gjort kendt?
Angår indholdet i de forskellige breve den kristne menighed, eller angår det jøderne? Hvad er den korrekte opdeling af Åbenbarings bogen?
Hvad er forskellen på ”evangeliet om riget” og det som Paulus kaldte for ”mit evangelium”? Hvilke løfter har jøderne fået af Gud?
Hvordan ser jødiske forskere på denne to-deling af N.T?
Hvilke løfter har den nytestamentlige menighed fået?
Hvad lægger vi i begrebet ”jødekristendom”?
Hvilke fortolkningsmæssige konsekvenser får det for den kristne menighed at de synoptiske evangelier er sagt til jøderne?
Hvorfor kan vi ikke bruge Matt.24,37-42 og Luk.17,24-37 og 21,25-31 som bevis for at den kristne menighed skal gennemleve trængsels ugen?
Hvilke 3 græske substantiver bliver brugt om Jesu komme eller Jesu åbenbarelse? Kan disse 3 substantiver bruges entydigt om Jesus komme for menigheden eller Jesu komme til dom og til oprettelsen af 1000 års-riget? Hvordan skal vi komme frem til den rette forståelse deraf?
Hvorfor ser den kristne menighed med glæde frem til både Jesu komme for menigheden og Jesu komme for Israel og verden?
Hvilke opgaver skal den kristne menighed have i 1000 ars-riget?
Hvilke 3 faser er der i Jesu genkomst?
Hvor mange faser af opstandelsen er beskrevet i 1.Kor.15,22-24?
På hvilken måde indgår den kr. menigheds opstandelse i Jesu opstandelse?
Hvad ligger i begrebet ”de som hører Kristus til” 1.Kor.15,23.?
Nævn 4 grunde for at det ikke er den kristne menighed som er omtalt .
Hvor mange opstandelser har vi?
Hvilke benævnelser har de troendes opstandelse fået i Bibelen?
Hvilke benævnelser har de u-frelstes opstandelse fået i Bibelen?
Hvilke ”dags-benævnelser” har vi for Jesu komme for menigheden?
Hvilke ”dags-benævnelser” har vi for Jesu komme for Israel og verden?
Hvad betyder ”Herrens dag”?
Hvad er forskellen på Jesu komme for menigheden og Jesu komme for Israel og verden?

s.3
Hvad er forskellen på basunerne: a) 1.Kor.15,52 og 1.Tess.4,16.
b) Åbenbaringen 10.7 og c) Matt.24,31.?
Hvad er forskellen på ”Herrens dag” og ”vor Herre Jesu komme og vor samling med ham” 2.Tess.2,1-2.?
Nævn grunde for at den store hvide skare i Åbenbarings bogen 7,9. hverken er en beskrivelse af martyrerne i trængselstiden eller den kristne menighed. Hvad betegner udtrykkene ”Guds tempel” cog ”Guds trone”?
For hvilken troen står den store hvide skare Åbenbaringen 7,9-17.?
Er det andre som står for denne trone Åbenbaringen 7,11.?
Nævn grunde for at disse frelses-kategorier står foran Jesu herligheds trone i Jerusalem.
Hvad vil det sige at Jesus skal rejse sin bolig over den store hvide skare.?
Hvilken tjeneste skal disse mennesker have i templet i 1000 års-riget Åbenbaringen 7,15.?
Hvor mange parenteser har vi i Åbenbarings bogen, hvilke er det, og hvad betyder dette ?
Hvilke forskelligheder er der mellem den kristne menighed og den store hvide skare?
Hvorfor kan ”kvinden” ikke være den kristne menighed: Åbenbaringen 12,6 og 13-17 være den kristne menighed?
s.111
Hvad er ”den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderige” Åbenbaringen 3,10.?
Hvad er den rigtige oversættelse af det græske ord præposition ”ek”?
Hvad sker med benævnelsen ”menigheden” efter Åbenbarings bogen 3?
Hvilke andre benævnelser har vi for de troende efter kap.3.?
Hvilke 2 grupperinger står de 24 ældste som repræsentanter for ?
Hvilke ”indbyggere” er det i himmelen ifølge Hebræerne 12,22-24.?
Hvilke ”indbyggere” er der i himmelen ifølge Åbenbaringen 4-5.?
Hvem er ”højtidsskaren og menigheden af de førstefødte”?
Hvem er ifølge Åbenbaringen 5,10, som skal være konger og præste på jorden i 1000 års-rigets tid.?
Hvem er rytteren på den hvide hest i Åbenbaringen6,1-2.?
Hvorfor kan denne rytter ikke være Jesus.?
Hvem er det som holder igen således at Antikrist ikke kan åbenbares før denne er taget bort.?
Hvilke tolkninger har der været op igennem kirkehistorien på den som holder igen.?
s.4
Hvornår skal den kristne menigheds bortatomar finde sted i forhold til trængselstiden.?
s.145:
Hvilke 7 egenskaber er det som kendetegner herligheds-legemet.?
Hvilke forhold er der mellem Jesu herligheds-legeme og den kristne menigheds legeme.?
Hvorfor skal den kristne menighed frem for Jesu domstrone i himmelen.?
Hvad er nådeløn for noget, og på hvilken måde opnår en kristen den.?
Hvad vil det sige at få fuld løn.?
Giv en beskrivelse af de 4 kranse som bliver uddelt foran Jesu domstrone.
Hvem er det som får livets krone.?
Nævn andre ting som indgår i nådelønnen. Hvad skal nådelønnen bruges til.?
Hvad går løfterne til de 7 lilleasiatiske menigheder ud på.?
Hvad betyder det at vi skal være Guds og Jesu præster og regere med ham i 1000 år.?
Hvad går det ”almindelige præst dømme” ud på, og hvorfor fungerer det ikke i mange kirke samfund, således som det blev tiltænkt.?
Hvad betyder ordet ”teokrati”, og hvornår vil vi få det.?
Hvilke frelses-kategorier vil være styrende fra himmelen ud fra Jerusalem?
Hvor lang tid skal den kristne menighed være i ro i himmelen.?
Hvad skal den gøre i dette tidsrum.?
Hvem er med Jesus når han kommer tilbage til jorden – til Oliebjerget.?
Hvad er den Gamle testamentes opstandelse, og hvornår foregår den.?
Hvornår opstår martyrerne fra den antikristelige trængselstid.?
Hvad er det som kendetegner 1000 års-riget.?
Hvad går erstatningsteologien ud på.?
Hvad er de to store tegn i tiden som viser at den kristne menighed snart skal bortatomar.?