tirsdag den 12. marts 2013

dansk-norsk samarbejde 1. Karmel blad 1947Fra Norsk: Karmel - blad 1947: Palæstina, zionismen og de kristne:
Indlæg ved H. Seligmann, på Karmel møde i Hillerød.

Når jeg i det flg. skal forsøge at give et indlæg over emnet: ”Palæstina, zionismen og de kristne”, så må jeg sige, at for mig stille sagen sig ganske enkel, for vi har mange uopfyldte løfter at ty til. Der en ganske enkelt ganske klart tale om en geografisk samling i fædrenes land og på samme tid en hjertes omvendelse.
Fra Guds side er alt klart. Det er os kristne såvel som jøder, som , ved at spænde ben under hverandre ved sær-sætninger, giver anledning til de store og vanskelige problemer. Det er ikke kun i de store politiske, men også i den teologiske verden at der er uenighed om sagen. Og man giver ikke den mest berørte part af sagen – jøderne- tilstrækkelig forståelse og imødekommenhed overfor mange berettige krav og forventninger.
Med kristnes øjne kan zionismen, i hvert fald ikke i dens nuværende form, være en løsning af selve jødespørgsmålet. Politisk har den selvfølgelig forsøgt, og gør det fremdeles-at løse det brændende problem, For millioner af jøder har Palæstina som ”Fædrenes land” fået en ny og uhyre stor betydning. Interessen for landet har aldrig været svigtende under hele landflygtigheden.
Jeg tror at kunne sige, at alle jøder ser med velvilje på Palæstina-projektet, også assimilationerne, selv om de ikke tænker på selv at bosætte sig der. Det vil hjælpe både dem som kommer, og dem som forbliver hvor de er, for det betyder nu så meget med et fædreland og en myndighed som tager sig af ens sag medens man er i udlandet.
At Gud i zionismen har en finger med i spillet, er ganske klart. Han bruger den til at fremme sine planer, idet han på ny minder dem om at de er jøder. Derved sætter han en stopper for at jøderne går op i og assimilerer sig med de kulturfolk hvoriblandt de lever.
I tiden efter den franske revolution, da jødernes ligestilling og ligeberettigelse med de øvrige borgere i mange af Europas lande efterhånden begyndte og ghetto - murene faldt, opstod der for jøderne en stadig stigende assimilation. Jøderne forstod rigtig at værdsætte den franske revolutions slagord: ”Frihed lighed og broderskab”. Det var jo netop noget de længtes efter. De gik med liv og sjæl op i det europæiske kulturliv med dets goder, så de var fulde af kulturoptimisme.
For en stor del bestod ligeberettigelsen desværre blot på papiret. Først når man lod sig døbe, blev man helt anerkendt og kunne opnå stillinger i det offentlige liv. Den meget kendte tysk-jødiske forfatter Henrich Heine udtrykte det således: ”Dåbsattesten er entrebilletten til den europæiske kultur”.Tænk at noget sådant har kunnet finde sted. Tænk hvor helt anderledes det ville have gået jøderne om de havde mødt noget mere af levende kristendom og levende kristne og var blevet grebne af det. Men kirken og kristenheden havde i de 1900 år gang på gang korpromineret sig og hvad er der ikke kommet af lidelser og forfølgelser mod jøder i Jesu – navn. Vi behøver blot at tænke på korstogene og inkvisitionen. I den forbindelse er det interessant at læse hvad prof. Regin Prenter skriver i en artikel om antisemitismes historie:
I middelalderens Europa kunne jøderne ikke være jordbesiddere. Allerede ved overgangen fra Oldtiden til Middelalderen blev Jøderne trængt ud af Godsejernes stand ved forbud mod mod, at Jøderne købte kristne slaver. Derved blev det vanskelig for Jøderne at drive landbrug i stor stil. Tendensen til at søge til byerne blev herigennem yderligere forstærket. Og i byerne kunne Jøderne i længden ikke klare sig som håndværkere, da der i middelalderen organiseres håndværker i laug og gilder, og disse organisationer havde en så udpræget kristelig og kirkelig karakter, at jøderne ikke kunne blive medlemmer i dem. Dermed var jøderne også udelukket fra håndværket. Så blev kun pengeforretningerne tilbage. Og her kom jøderne til at udfylde en mangel. Efterhånden som naturalier - husholdningen afløstes af pengehusholdning, blev der brug for folk, som kunne stille kapital til rådighed mod rentebetalinger. Efter kirkelig ret var rente- takning forbud. Jøderne som ikke var bundet af kirkelig ret, kunne dermed få en cancer som pengeudlånere. Dertil kom, at jøderne var nødt til at sikre deres tilværelse ved hjælp af penge. Når de uhyggelige jødeforfølgelser satte ind, havde de kun en udvej: at søge beskyttelse hos en fyrste, eller hos kirken.. Og for denne beskyttelse måtte de betale. På denne måde blev Jøden et godt skatteobjekt for fyrste og pave. Og disse sidste blev økonomisk interesseret i, at jødehadet blev vedligeholdt. Hvis der ikke var noget jødehad, behøvede jøderne ikke deres beskyttelse, og de ville ikke få den indtægt.
Hertil kom, at kirken fra tid til andenerklærede alle jødiske tilgodehavender for ugyldige. Paven havde brug for adelens og fyrsterne støtte til sine korstoge. Derfor var han ikke interesseret i , at de var gennem-forgældede. Og det hjalp jo temmelig godt, når gælden til jøderne fra tid til anden kunne annulleres. Middelalderens største teolog, Thomas fra Aquino, gav den teologiske begrundelse for denne praksis ved at hævde, at fyrsterne havde ret til at konfiskere jødernes formue, for den var erhvervet på uærlig måde, nemlig ved renteberegning. Således var jøderne uhyre praktiske at manøvre med i det middelalderlige samfund. De var nødsaget til at drive pengeforretninger, fordi ingen anden udvej var åben for dem, og fordi de måtte have midler til at købe sig beskyttelse hos de mægtige. Når de så havde tjent penge til det formål. Hvad havde jøden så andet at gør end at give renteskruen endnu en drejning?
Hvad er jøden snuhed i penge-forretninger og hans såkaldte pengegriskhed andet end den naturlige følge af den politik, kristenheden århundreder igennem har før overfor Jøden?

Det var i den mørke middelalder, siger man til forsvar. Ja, men på baggrund af en højt udviklet kultur og civilisation er det vi har set for os i de sidste år langt værre. Og ikke nok med det. På trods af alt det som skete, at 6 millioner jøder, ca.35% af jordens jødiske befolkning og 80% af Europas jøder er blevet udryddet, så findes den ansvarlige antisemitisme i endnu mere forstærket form i Europas land. Den kommer også til udtryk i Palæstina-politikken, selv om det sker på en egen måde
Det er for jøderne den største skuffelse og danne baggrunden for alle desperate handlinger. Og modstanderne fremviser disse i stor stil for at dække over vanskelighederne i storpolitikken og jøderne er atter syndebukken. Under forfølgelserne havde de endnu håbet, men nu er det næsten ude med det. Det må give os noget at tænke på, både jøder og kristne. Om mon dog ikke i hvert fald jøderne efterhånden får øjnene op for der er en Gud alene vi skal sætte vor lid til og ikke til storpolitikken og materialismen eller andre ideologier. Zionismen må tilegne sig den åndelige nationalisme som den alene har behov for.
Det er så glædeligt at se så mange Karmel- venner som er optaget af netop denne alvorlige sag i det store problem som hedderIsrael i dag”. Jeg har fået et referat af en samtale som vor ven Faye Hansen havde med en jøde nede i Palæstina. Manden klagede over de kristnes adfærd. Faye Hansen prøvede at fortælle jøden at der også fandtes virkelige kristne – ja, tak, sagde jøden. Dem kender jeg. De er de værste!- Og så fortalte han om de oplevelser han havde fra Ukraine om progromere derned og hvordan de katolske præster netop var ledere af disse progromær. Disse blev ofte iværksat af myndighederne for at aflede folks utilfredshed med tilstandene. Så var det så nemt at give de ubeskyttede jøder skylden. Og manden mente ganske sikkert at ”en præst måtte da være en virkelig kristen”
En from jøde som jeg engang havde en samtale med om myndigheden i Jesu ord og hans storhed, svarede mig: ”Det er jo netop denne Kristus som er skyld i al den ulykke som kommer over os gennem hans bekendere – og hans ord skal jeg tro på ?” Så meget har kristenheden skygget for Kristus, at de ikke kan få øje på ham. Det er den største og varige lykke at være en frelst kristen, men der følger også med et stort ansvar overfor jøderne. Når kristne er vågne også på dette punkt, så vil også jøder i berøring med disse kristne få åbnet øjnene.
Men tilbage til assimilationen. Den greb stærk om sig. Så da Theodor Herzel for akkurat 50 år siden afholdt den første zionist konkres i Basel og forkyndte det zionistiske program, da vakte det stor modstand i jødiske kredse i Vesteuropa. Jødernes emancipation var jo netop begyndt og mange jøder syntes assimilationen var den rette løsning af jødespørgsmålet. De ortodokses jøders modstand skyldtes mere religiøse argumenter. Zionismens neutralitet overfor religionen og den enkeltes gudsforhold, føltes som en vanhelligelse. Intet sted er en nation og religion knyttet så stærkt sammen som i jødedommen. Så var det vel også de ortodokse jøders forventning af forjættelsernes opfyldelse, det at Gud selv ville samle dem og føre dem tilbage til landet, som var medvirkende til modstanden. Det var farisæernes trofaste fast-holden ved loven og læren, frem for at opnå fordele menneskelig set. Også indenfor disse kredse blev der vundet en del tilhængere, som ved siden af det nationale lagde hovedvægten på at leve efter de religiøse forskrifter og traditioner, for ikke at vanhellige landet. Dette standpunkt kan vi som kristne vurdere positivt, og vi må inderlig håbe at zionisterne snart må erkende, at de ikke ligesom andre folk kan stå neutralt overfor religionen, denne væsentlige faktor for Israel som Guds folk. En jøde uden tro på Gud, er dybest og historisk set et paradoks. En rabbinsk røst for 15 år siden opfordrede stærkt til indvandring i Palæstina af ortodokse jøder for at gennemsyre zionismen og for at standse vanhelligelsen af landet. Det huskes nemlig godt i disse kredse, at deres egen skyld og synd har været årsag til deres fordrivelse fra landet i året 70 , selv om de endnu ikke kan se hovedskylden, forkastelsen af evangeliet. Men zionismen er en ung og kraftfuld bevægelse, og vi må med respekt anerkende dens store fortjenester, selv om vi synes den mangler det væsentlige i sit program. Er det ikke bedre at søge at komme på talefod med den,m frem for at stå afvisende og lade den sejle sin egen sø? Og bagefter så sige: ”sagde jeg det ikke?” - Mon ikke Karmel også her har en væsentlig opgave? - - -Den ortodokse jødedom kan jo bedre modstå assimilationen og den oftest dermed følgende irreligiøsitet, fordi den har bevaret sine åndelige værdier. Men det er desværre det derved, at det ortodokse liv er stivnet og formår naturligvis ikke meget. Situationen er vel desværre således, at en stor del er assimileret, irreligiøse jøder, trætte af kulturoptimismen, som så ynkelig har lidt skibbrud. Men i Palæstina har de dog fået muligheden til igen at blive jøder. De behøver ikke længere at bede om undskyldning for at de er jøder og skjule det. De har den mulighed at bevare sig som øvrige rent folkelig set. Det er jo bibelsk og af den allerstørste værdi. Mon ikke også berøringen med landet, dets historie, med sproget og gamle skikke vil bringe mange til eftertanke?
Med megen sorg må jøderne se på at så mange af gammel testamentes hellige steder er i muhamedaners hænder, og de må ikke komme der.
Og de nytestamentlige steder er i katolske hænder. Jeg tror ikke, at den kristendom som møder jøderne i Palæstina (kristendommens vugge) virker særlig indbydende på dem. Nej, der trænges til levende kristne, levende vidner, som med deres liv påkalder respektfuld opmærksomhed. Karen og Eli Bøgh er 2 sådanne gudbenådede vidner i Palæstina. De forkynder først og fremmest Guds ord ved deres livsførelse og giver jøderne et andet indtryk af Kristus og kristne. Jeg tror det er netop dette indirekte arbejde ifm. oplysning og religionssamtale, som er det rette i øjeblikket. Selv om man fra jødisk side allerhøjest anerkender Jesus som den største profet og siger nej til Jesus som Guds Messias og Guds Søn, så er der jo sket en stor omvæltning fra at hade Jesus og til at anerkende ham som en profet. Det må vi ikke undervurdere. Det næste skridt som behøves er mindre, men selvfølgelig langt mere afgørende. For sandhedens skyld må det dog siges, at det bare er enkelte som er nået så langt, men det er sådanne man lytter til fra jødiske side. Styrket i synet på Israels fremtid og deres omvendelse til Herren får vi se, at det spirer til vår (forår)
Fordommene blandt jøderne er meget store og delvis berettigede, så der skal megen kærlighed, hensyn og klogskab til for at modvirke dem. Men så skal det også lykkes i Jesu navn.
Hvad nu med os (messianske) jødekristne? Når vi taler om enkelte lands folke- eller statskirker, så ved vi godt, at det er den samme kristendom alle steder. Det er blot forskel i udtryksmåden og formerne, fremkaldt og betinget af de enkelte folks egenart og mentalitet, Men kristendommens inderste væsen – der hvor den erkendes og leves ret – viser de samme frugter, synds erkendelse, frelsesbehov, kærlighed til Gud og næsten osv. Således vil det jo blive når der en gang til alle disse folk, også missionslandene, bliver føjet et helt folk af jøder, som er blevet kristne, og de vil få den jødiske kirke, ikke synagoge. Også deres kristendom vil naturlig være præget af den jødiske egenart – det bedste i den, lutret gennem lidelser.
Vi enkelte nulevende jødekristne er forløbere for den kommende jødiske kirke, så sandt som vi har bevaret den jødiske bevidsthed, eller fået den tilbage og ikke skjuler vor afstamning, men føler ansvar og solidaritet og kærlighed til vort jødiske folk. Vi kan og bør ikke, som hidtil, nøjes med at slå os til ro med at vi er døbt. Vi må som jødekristne føle et særligt kald til den fælles opgave overfor Israel sammen med den kristne menighed og i vor stilling som mellemled .Derfor må vi søge kontakt med ligesindede jødekristne og dele med hverandre det som vokser ud af denne særstilling og situation. Dertil behøver vi selvsagt den kristne menigheds forståelse, støtte og forbøn
Vor stilling som mellemled, kræver også af os at vi repræsenter den kristne menighed overfor jøderne, og jøderne og deres problemer overfor den kristne menighed, som Kristus grebne og Kristus-efterfølgere.
En følge af vor særstilling fremkommer deraf, at vi er jøder og dog ikke jøder, at vi er assimileret og dog ikke assimileret. Fra jødisk ortodoks side siger man til os: ”I står ikke mere i vort trossamfund” og deler ikke længere alt det med os, som vi anser for at være det væsentligste i jødedommen. I har taget et andet afgjort standpunkt. De irreligiøse eller ateistiske jøder, derimod, som ikke er døbt, har endnu den mulighed at vende tilbage igen. Det har i ikke” .
For den ortodokse jøde er det således fællesskabet i tro som er det afgørende.
For den zionistiske først og fremmest den nationale indstilling og solidaritet.
Efter denne opfattelse må vi altså indrømme at vi ikke er jøder længere. Som før nævnt hører nation og religion uløseligt sammen. Men det er noget ganske nyt for Israel at man kan være grebet af Jesus Messias og Israels land og folk og fremtid på en gang.
Der findes også blandt de døbte jøder navn kristne, som helst vil fornægte deres fortid. Oftest er det dem som ser allermest jødisk ud. Disse er naturligvis medansvarlige for jødernes negative vurdering af os andre og af dåben. I og for sig kan assimilationen i mange forhold betyde den bedste løsning. Men det gælder ikke for jøder. Gud ville vel ikke bevare jøderne til i dag efter alle de lidelser, for at vi nu skulle finde ud af at assimilation er den eneste løsning af jødespørgsmålet, som nogle mennesker mener. Det ville jo være selvmord!
Nej, Israel har endnu sin store opgave foran sig, og det er til den folket bevares.
Har vi jøde kristne nogensinde været jøder i det gamle begreb israelit _ Guds kæmpe – så er det nu
Det var ikke tilfældig at Hitler beordrede, at alle mandlige jøder i Tyskland skulle bære fornavnet Israel og at de kvindelige navnet Sarah. Det sved i mange. De ville jo netop ikke mindes at de var jøder, fordi dette ord for dem var indbegrebet af forfølgelse og had.'
Lad mig til slut komme med et par bemærkninger om hvordan jeg selv har haft det og har det nu.
Jeg er vokset op i et ortodoks hjem og har fået stærke indtryk af jødisk fromheds-liv og gudsdyrkelse. Men de holdt ikke da jeg kom ud i levet. Jeg kastede alt overbord, blev assimilation, men havde alligevel en inderlig længsel efter et holdepunkt. Det fandt jeg endelig i 20 års alderen, da jeg for første gang kom i nærmere berøring med levende kristne med varm forståelse af Israels sag. Disse kristne syn og deres livs vidnesbyrd, gav mig noget at tænke på. Gennem Guds Ånd fik jeg synds-erkendelse og begyndte at længes efter frelse. Efter 2 års stærke brydninger og forberedelse fandt jeg helt ind i Kristus og modtog den hellige dåb, et skridt som jeg aldrig har haft den mindste anledning til at angre, selv om det har været hårdt at se den smerte som jeg derigennem har forvoldt min familie. Jeg fik dog lov at opleve at deres kærlighed til mig var stærkere end deres teologi. - Men det var mere som menneske end egentlig som jøde jeg blev en kristen, for jeg var stadig assimileret. Men efterhånden som jeg gav Guds Ånd lov til at arbejde i mig og overvinde mig, forstod jeg at det at være en israelit, det betyder at være en Guds kæmpe (kæmper). Derigennem fik jeg et nyt gennemgribende syn for Israel og Guds riges sag. Fornægtelsen af min jødiske oprindelse blev til en bekendelse. For betyder det at være en israelit at være en Guds kæmpe (kæmper), så var der jo under disse omstændigheder ingen grund til at skjule noget eller være bange for det.
Fra at være en døbt jøde blev jeg efterhånden en bevidst jøde-kristen, og Gud har givet mig kærlighed og ansvarsfølelse overfor dette mit folk som endnu sidder i mørke. Jeg vil blot ønske og bede om for mig og andre jøde-kristne og de øvrige kristne, at Paulus` smerte over sit folk må være meget mere levende og brændende i vore hjerter og sind, så vi drives til arbejde, således som det nu gives den enkelte