tirsdag den 12. marts 2013

dansk-norsk samarbejde 2. Karmel blad 1947


                                  Fra Norsk Karmel - blad 1947. dansk-norske samarbejde 2.

Hvad er der i vejen med Israel og hvad med kirken?

Til tænkende jøder og kristne, af Joseph Siunnreich.
Jødedom er ikke det samme som abstrakt teisme eller som almindelig nationalisme, heller ikke det samme som etik og snæver nationalisme. Forskellen mellem jødedom og overfladisk unitariske er dens tro på en historisk guddommelig åbenbaring og Messias-postulatet.
Vigtigst for jødedommen er messianismen, oprettelsen af gudsrige, guddommeliggørende af livet, troen på at Gud ikke er en Gud for en død tro, men for en levende. Israel skulle forventelig blive verdens åndelige leder. ”For du er et hellig folk for Herren. Herren din Gud har valgt dig til at blive hans eget folk, frem for alle andre mennesker på jorden”.
Israel må vente at skulle blive menneskehedens præst, Messias` folk. Dannede israelitter bekender sig til den historiske Messias: de anvender de såkaldte messianske profetier om den jødiske nation. Ved det jødiske nytår gentager Israel den herlige bøn:
”O Gud vore fædres Gud! Hersk du i herlighed over det hele univers og vær lovprisset over hele jorden til din ære, og lad dit lys skinne i din herlighed over alle jordens indbyggere, for at alt som er skabt må vide at du har skabt det, og alt som er gjort, er gjort af Dig, og alt som har ånde må kunne sige at Israels Gud er konge, og hans herredømme er over alle ting!”
År efter år gentager Israel sine gamle bønner om retfærdighedens triumf, om bekæmpelse af misgerningerne og om sandhedens erkendelse, for Gud er sandhed og hans ord er sandhed. Velsignet er Herren som helliger Israel. Jødedommen erklærer at den arbejder for sin Messias
mission og ikke blot beder for den en gang om året i synagogerne.
Bortset fra denne årlige bøn, hvad har den jødiske nation gjort i disse sidste 1900 år for at fuldbyrde sin mission? Hvad har den gjort siden Golgata for at retfærdiggøre sin fordring på Messias? Kan du pege på hvilke anstrengelse som er gjort af den jødiske nation siden den sidste af Jesu apostle døde, for at ødelægge ondskaben og etablere troens, kærlighedens og fredens herredømme? Kan selv den moderne jøde pege på en gerning som nationen som sådan har gjort for den åndelige revolution, for hele menneskehedens frelse?
Er det ikke faktum at jødefolket er stolt af at de ikke driver aktiv missionsarbejde blandt verdens nationer for at omvende dem til jødedommen? Tilskynder ikke dine talsmænd disse kristne, som virkelig mener at de har en stor opgave at give Israel og som med alle legitime midler forsøger at vende Israels blik i retning af Golgata, til fortsat at holde sig borte fra at virke blandt Israel, akkurat som jøderne afholder sig fra at udbrede sine idealer blandt hedningerne? Er ikke dette ensbetydende med uvillighed, på grund af bekvemmelighed og opportunisme, til at overbevise en syndig ond og nedbrudt verden om at Gud må være verdens Herre - og ikke Satan.
På samme tid som du siger at du har en historisk mission til menneskeheden, mener du at kende den balsam som læger alle sår. I himmelens navn, hvorfor holder du da det tilbage? Hvordan stemmer denne opførelse med din historiske mission? Desuden lever det jødiske folk ikke udenfor ondskabens rige, men i det. Ja, endnu mere: det jødiske folk er det mest lidende i denne verden fuld af lidelser. Hvorfor tillade at det jødiske folk langsomt skal forbløde sig af de slag som en ond, grusom og uvidende verden slår, når du er i besiddelse af den ting som kunne redde både plageånderne og de plagede? Nej, ven, der er noget galt med dig, der er noget som mangler. Hvad er det?

Til dig som har en kristen overbevisning siger jeg:

Du tilhører et samfund som forlanger at være det guddommelige samfund, den retmæssige efterfølger af det gamle Israel, vogteren af nådens kanaler, den som bygger op det guddommelige i menneskeheden. Dine kirker kræver at være Israel og mere end det, for medens Israel blot forlangte at give verden det fremtidige kongedømme, lærer kirkens herre at vi har levet i 1900 år i nådens tidsalder. Jeg spørger dig nu: Hvad mener du når du åbent taler om den organiserede kristenheds sammenbrud? Hvordan skal det forklares at du er nødt til at medgi efter 1900 års kristendom at vi fremdeles er langt fra Jesu idealer i vort samfundsliv? Mennesker bor ærlig talt ikke i den hellige by, men tvært imod i djævelens! Hvad er grunden til denne frygtelige kendsgerning?
Religiøse kujoner, moralske svæklinge og vantro fortæller dig at Guds kongerige bare er et blændværk for drømmere. Jo før man opgiver tanken, des bedre for mennesker. Jeg taler ikke til sådanne folk her. Halvvejs kristne og fjerdedels kristne vil fortælle dig at kongeriget blot er en regulerende ide, som aldrig var bestem til at blive realiseret. Jeg benægter det, men selv om vi går med på denne teori for argumentets skyld, har vi intet vundet, for organiseret kristendom har slået fejl, selv bare som en åndelig regulator. Spørgsmålet forbliver ubesvaret. Hvordan kan det forklares at menneskeheden, efter 1900 års kristendom, åndelig fremdeles står nær ved sin begyndelse og næppe et skridt nærmere Guds herredømme? Et eller andet, venner, er galt med kristendommen, noget mangler. Hvad er det? De bedste blandt dem som har en kristen tro, medgir det, og de anbefaler fornyelse som universalmiddel. Nu vel, fornyelse er godt nok, men det er trods alt et af disse ord som kan mene meget eller ingenting. Omdannelse af hvad og hvorledes? Det er her vanskeligheden ligger. Og når vi forlanger mere klarhed, fortæller de os at vi må omdanne delte samfund til en union eller front imod verden under latinske ledelse; når dette er gjort, er gudsriget etableret. Venner, det var engang da dit ideal var et faktum. Var verden bedre den gang? Var den nærmere Guds kongerige? Historien kender ikke til nogen alvorlig bestræbelse af latinske eller græsk kristendom for at omdanne det menneskelige samfund til et guddommelig, og de af jer som venter en foryngelse af kirkerne, enten fra den ene eller anden part, vil blive bittert skuffet.
Jeg vil gå et skridt videre og sige at det er en usandhed at tale om et øjeblikkelig sammenbrud af den organiserede kristendom, for når det gælder organiseret kristendom, har den næppe løftet en finger for at realiseret et kongedømme. Hvilken ret har vi derfor tvil at tale om et åndeligt sammenbrud af organiseret kristendom? Og hvis du samler alle kristne organisationer under et, vil du ikke kunne oprette Guds kongedømme, af den enkle grund at det var udeladt fra begyndelsen af.
Kirken gjorde bedre i åbent og oprigtig at erkende at noget væsentlig, ikke formelt, er galt med den. Den gjorde nedre i at erkende at der mangles noget vigtigt. Hvad er det som den mangler?

Resume.
Hvad er det som er galt med kirken? Hvad er i vejen med jødedommen? Begge påstår at de tager sigte på samme ting, og begge har tilsyneladende bommet (svigtet) Vi mener at roden til alt ondt ligger i to alvorlige historiske fejltagelser, som reducer sig selv til en, nemlig beretningen om den jødiske nations forhold til Jesus.
Israel forsømte at se, at ligesom de var det udvalgte folk blandt nationerne, så var Jesus den eneste udvalgte blandt de valgte folk. De magtede ikke at se at Han var messias-folkets Messias, den legemliggjorte, guddommelige som lod sig føde i det jødiske folk, det centrale punkt i Israels historiske mission til verden.
Da dette var gået tabt for dem. Overså de i næsten 1900 år at Israel ved at afvise Jesus afhuggede sig selv, ofrede sin egen sjæl, bandlyste deres eget håb. Er det da at undres over at Israel siden Golgata ikke bevægede sig hen imod Guds herredømme? Hvordan kan et legeme bevæge sig uden sit hoved eller den jødiske nation uden sin guddommelige genius?
Hvad er i vejen med Israel?
Det er uden Jesus.
Kirken begik på den anden side den samme alvorlige fejl, men i en anden form. Den havde simpelthen glemt at ifølge den guddommelige plan, som var åbenbaret af profeterne, består det hellige samfund af Kristus, de hellige og messias-folket, som havde fået den opgave at trække nationerne som nationer ind i den hellige by, men uden Israel er dens magt begrænset til at drage individer ind i det hellige samfund, man ikke nationer som sådanne. Med andre ord: Kirken som en helhed, indbefattet Israel som en nation, fuldfører en dobbelt opgave: den redder individer fra hele verden, og den omdanner hele verden til det himmelske kongerige, medens en defekt kirke, uden Israel, blot kan bringe redning til individer, men ikke til nationer, det vil sige i den grad som den er i stand til at influere på deres samvittighed som individer, men ikke som samfund.
Dette var den guddommelige plan, men i virkeligheden indskrænkede kirken ubevidst sin virkekreds til at gælde blot redning af individuelle sjæle, og i den henseende er den opførsel uangribelig.
Vanskeligheden begyndte da den fandt det rigtig at ignorere Israel og proklamere sig selv som den eneste kirke, meden den på samme tid hverken var villig eller istand til at bevæge sig i retning af Guds rige.. Denne holdning og falsk indstilling måtte lede til ulykke og miskredit, hvilket vi for tiden er de triste vidner til.
Hvad er det som er galt med kirken?
Den er uden Israel.
Sammen med messias-folket vil den være istand til at forandre verden; uden dette er den magtesløs; og havde den være modig til at anerkende guddommelige historiske fakta, og fortælle verden den sandhed at den er magtesløs foruden Israel, ville den i det mindste blive sparet for sine venners bebrejdelser og sine fjenders spot. Ved at forsømme dette og ture frem i sin ignorering af Israel, har den bragt vanskeligheder over sig selv som institution og over hele verden.
Eneste lægemiddel ligger altså i en forening- eller bedre sagt: genforening mellem Israel og kirken. Herfra kan en sand fornyelse få sin begyndelse.
Dette er, kære venner – så langt som en er i stand til i få sætninger at udtrykke sig i en vigtig og betydningsfuld sag – vor bidrag til løsning af de to spørgsmål: Hvad er galt med Israel og hvad er galt med kirken? Vi erklærer ikke at have løst dem, vi påstår ikke at vide eller endog at forslå hvilken form for re-union man burde vælge, vi vil kun ydmygt forslå den retning i hvilket svaret på begge spørgsmål bør søges og overlade resten til folk med større autoritet og større viden end os. Vi bekender os til den kristne tro, men vi indrømmer kirkens fatale fejltagelse uden reservationer, vi er ivrige efter at komme i forbindelse med alvorlige kristne og alvorlige jøder, men vi er specielt interesseret i en udvikling af ideer med kultiverede jøder, for at høre deres mening om de spørgsmål vi har rejst.
Vi ønsker blot at bringe spørgsmålet om kirken og den jødiske nation til den kristne og jødiske almenhed, idet vi håbe at de lidelser som det jødiske folk og verden for øvrigt for tiden er udsat for, må bidrage til at gøre begge parter bedre skikket til at revidere de fatale historiske mistag, end tilfældet har været hidtil