mandag den 25. marts 2013

De første Jesus-troende ventede. Jesu Genkomst 4


Jesu Genkomst, bind 4, s,154-. DE FØRSTE KRISTNE VENTEDE PÅ JESU SNARLIGE GJENKOMST
Det er blevet hævdet at læren om at den kristne menighed skal blive bortrykket før trængselstiden er en lære som først blev etableret på 1830- tallet i England, og at den er blevet udarbejdet af J.N. Darby og Plymoth brødrene efter at en 15 år gammel pige. Margaret Mc. Donald havde haft et syn om dette. Dette er ikke rigtigt af 3 grunde:
 1. For det første lærer N.T. det med tydelig klarhed. Det siges klart en række steder at GUD SKAL FRI DE TROENDE FRA DEN KOMMENDE VREDE, som er hele trængselstiden på 7 år. (Se 1.Tess. 1,10 og 4,14-18. 2.Tess. 2,1-2. Åb. 3,10.
 2. For det andet har vi en række udsagn fra en del lærde personer som levede i det første århundrede efter Messias, at Jesus skulle komme tilbage og hente den kristne menighed FØR TIDEN FOR GUDS VREDE. De levede i STADIG FORVENTNING af at Jesus skulle komme tilbage i deres tid.
 3. For det tredie skulle Jesus komme tilbage for at hente den kristne menighed FØR ANTIKRISTS GENKOMST.
  Antikristens navn VAR KENDT af de første troende.
 4. De første troende VIDSTE AT ANTIKRISTEN HAVDE LEVET I VERDEN PÅ ET TIDLIGERE TIDSPUNKT, men på grund af at Johannes ikke havde nævnt hans navn i Åbenbaringsbogen, og på grund af stor risiko for forfølgelse ville de heller ikke røbe det i deres Skrifter. Irenæus skrev i sin bog: Mod Vranglærerne: "Vi vil imidlertid ikke pådrage os risikoen ved at udtale positiv Antikristen navn, for dersom det var nødvendigt at hans navn skulle blive åbenbaret nøjagtig på nuværende tid, så ville det have været bekendtgjort af ham (Johannes), som fik den apokalyptiske vision. For den blev åbenbaret for ikke så svært længe siden, men næsten i vore dage, mod slutningen af Domitians regeringsperiode." Jesu genkomst skulle ske MELLEM HANS HIMMELFART og ANTIKRISTENS FREMTRÆDEN i endens tid. I og med at både Jesus og Antikristen havde åbenbaret sig en gang allerede, var det naturligt at de første troende ventede Antikristens fremtræden og Jesu genkomst om ikke så lang tid.
Vi skal i det flg. opsætte en oversigt over personer og Skrifter som har hævdet disse synspunkter:
 1. For det første har vi CLEMENC AF ROM, , som var medarbejder af Paulus. Han levede fra 30-100 e. Messias. Han skrev det første brev til Korinterne (ca. år 95.) AT JESUS VILLE KOMME SNART og PLUDSELIG og HENTE DE TROENDE TIL HIMMELEN.
 2. I dette brev kritiserede han de som ikke troede på Jesu genkomst på grund af den lange ventetid fra Jesu opstandelse. I kapitel 23 skrev han flg.: "Elendig er de som har et dobbelt sind og et dobbelt hjerte, som siger: Disse ting har vi hørt til og med i vore fædres tid, men, se vi er blevet gamle og ingen af dem har sket for os. Dere tusker... SNART og PLUDSELIG SKAL HANS VILJE BLIVE FULDBYRDET, som også Skriften siger; "HURTIG VIL HAN KOMME, og han skal ikke vente", og "Herren skal pludselig komme til sit tempel. Dette gælder også Den Hellige , som i venter." I det andet brev til Korinterne skrev han: "Derfor skal vi gøre det som er ret overfor Gud, for at vi få indgå ind i hans kongedømme, og vi skal modtage løfterne, som hverken øjet har set, eller øret har hørt, eller er opkommet i noget menneskes hjerte. Derfor lad os til enhver tid vente på Guds kongedømme i kærlighed og retfærdighed, fordi vi ikke ved dagen for Herrens komme."
I disse udsagn bliver der sagt flg.:
 1. En del mennesker havde mistet troen på Jesu genkomst på grund af at der var gået nogen tid efter hans opstandelse..
 2. Han kalder disse mennesker, som har et dobbelt sind og hjerte, for torsk.
 3. Snart og pludselig skal Guds vilje blive fuldbyrdet, og da skal Jesus komme tilbage.
 4. Han skal ikke lade vente på sig, men det skal ske snart.
 5. Ingen kender dagen for Jesu genkomst.
3) For det andet har vi BARNABAS BREV. Det blev skrevet ca. 100 år e. Messias. Han skrev at MENIGHEDEN LEVEDE I DE SIDSTE DAGE, og AT DAGEN VAR NÆR FOR OPSTANDELSEN AF DE TROENDE OG JESU KOMME.
Han skrev i sit 4 kapitel: "Vi giver alvorlig agt på DE SIDSTRE DAGE, for den hele tid av deres tro vil ikke være til nytte for jer, uden at vi nu i den onde tid også modstår en mængde farer, som det sømmer sig for Guds børn." Han afsluttede kapitel 20 med disse ord: "Som en forklaring på dette vil der blive en opstandelse... For dagen er nær, da alle ting skal forsvinde sammen med den onde. HERREN ER NÆR og ligeledes hans løn."
I dette udsagn bliver der sagt flg.:
 1. De troende levede i de sidste dage.
 2. Der vil blive en opstandelse af de troende.
 3. Dagen er nær da alle ting skal forsvinde sammen med den onde.
 4. Herren er nær.
 5. Herrens løn er nær.
 1. 3) For det tredie har vi DIDAKE, som er et græsk ord og betyder "belæring". Den hele titel på dette værk er. De 12 apostles lære. Det blev skrevet ca. 110 e. Messias. Den hævder at Jesu genkomst KAN SKE NÅR SOM HELST, AT DEN SKAL SKE FØR ANTIKRISTEN TRÆDER FREM og AT MAN SKAL VÆRE REDE TIL ENHVER TID AT MØDE JESUS.. I kap. 16, står der flg. om dette: "Vær i vågne for jeres liv! Lad ikke jeres lampe være slukket. VÆR REDE FOR OPBRUD! For i ved ikke timen hvornår Herren kommer. Samles ofte, søg det som er til gavn for jeres sjæle. For hele tiden af jeres tro vil ikke være til gavn for jer, dersom i ikke er rede i den sidste tid (Jesu komme for menigheden)...DEREFTER skal han som forfører verden (Antikrist) stå frem som en søn af gud og gøre undere og tegn... Og da skal sandhedens tegn komme til syne, først tegnet af en åbning i himmelen, derefter tegnet af lyden af en trompet og for det tredie en opstandelse af de døde, men IKKE AF ALLE, som der er blevet sagt. DEREFTER (efter den kristne menigheds bortrykkelse) skal verden se Herren komme med himmelens skyer."
I dette udsagn er sagt følgende:
 1. De troende skal være rede til enhver tid og stund, for der er ingen som ved helt eksakt hvornår Jesus kommer tilbage.
 2. Efter den sidste tid, som er et udtryk for Jesu komme for den kristne menighed, kommer Antikristen.
 3. I forbindelse med menighedens bortrykkelse, skal der blive en åbning i himmelen, en lyd af en trompet og en opstandelse af de døde.
 4. Efter den kristne menigheds bortrykkelse som skal ske før Antikristens fremtræden, skal hele verden se at Jesus kommer tilbage (med de troende).
 1. 4) For det fjerde har vi HERMAS HYRDEN, som blev skrevet ca. 130 år e, Messias. Han skrev at DE TROENDE SKAL BLIVE BEFRIET FRA DYRET SOM ER ET SYMBOL PÅ DEN STORE TRÆNGSEL. DERSOM DEN KRISTNE MENIGHED ER VILLIG TIL AT RENSE SIG og LEVE I TRO, SKAL DEN UNDSLIPPE DEN STORE TRÆNGSELSTID. Han skrev flg. om dette: "ligesom en brud går ud af sit brudekammer, klædt i hvidt. Jeg genkendte fra de forrige syner at det var kirken." Jomfruen (kirken) forklarede videre at hun havde undsluppet ødelæggelse fra dyret (den store trængsel) PÅ GRUND AF GUDS SPESIELLE UDFRIELSE. "Du har undsluppet en stor trængsel på grund af at du har troet og ved synet af et så stort dyr, har du ikke tvivlet. Gå derfor og erklær til Guds udvalgte (den kristne menighed) hans mægtige gerninger og sig til dem at dette dyr, er et SYMBOL PÅ DEN STORE TRÆNGSELSTID, som skal komme. Derfor dersom du forbereder dig og vender dig i anger til Herren med hele dit hjerte, da skal vi være i stand til at UNDSLIPPE DEN, dersom dit hjerte er rent og uden pletter... Nu ved du symbolet med den store trængselstid, som skal komme, men dersom du er villig, SKAL DEN IKKE ANGÅ DIG."
I dette uddrag bliver der sagt følgende:
 1. Kirken er at ligne med en jomfru, som var klædt i hvidt.
 2. Kirken skal undslippe den store trængselstid, som bliver lignet med et dyr, på grund af Guds specielle udfrielse af trængselstiden.
 3. Dersom kirken rensede sig og levede i tro, skulle trængselstiden ikke angå den.
5). For det femte har vi HIPPOLYTUS, som levede 170-236 efter Messias: han skrev i sit værk: Afhandling om Kristus og Antikrist at DE TROENDE SKAL VÆRE PÅ UDKIK EFTER DET VELSIGNEDE HÅB, SOM ER JESU GENKOMST. Det betyder at JESUS KAN KOMME NÅR SOM HELST Han skrev i sektion 66 følgende om dette: "Derefter skal vi som lever og bliver tilbage sammen med dem rykkes op i skyer for at møde Herren, og derefter skal vi for bestandig være sammen med Herren. Han skrev videre "vi skal være PÅ UDKIK EFTER DET VELSIGNEDE HÅB og TILSYNEKOMSTEN AF VOR GUD og FRELSER, som når han har oprejst (bortrykket) de hellige iblandt os, vil han fryde sig sammen med dem og give æren til Faderen."
I dette udsagn bliver der sagt følgende:
 1. Den kristne menigheds velsignede håb er Jesu komme for den kristne menighed.
 2. Når Jesus har oprejst de troende, vil han glæde sig sammen med dem i himmelen og give Gud æren.
 1. For det sjette har vi CYPRIAN, som levede fra 200-258. I sin Epistel 55, kapitel 7 skrev han at Kristus skal BEFRI DE TROENDE FRA ANTIKRISTENS HERREDØMME og TRÆNGSELSTID. DE TROENDE SKAL BLIVE TAGET HURTIGT UD AF VERDEN og BLIVE BEFRIET FRA TRÆNGSELERNE, SOM SNART SKAL KOMME OVER VERDEN. Han skrev flg. om dette: "Lad heller ikke nogen af jer, elskede brødre, blive så skræmt af frygt for fremtidige forfølgelser, eller fremtræden af den truende Antikrist, således at i ikke bliver fundet udrustet for alle ting ved evangeliets formaninger og forskrifter og ved himmelske afvarsler. Antikrist kommer, men mere end ham kommer også Kristus. Fjenden går omkring og raser, men med det samme kommer Herren for at hævne vore lidelser og vore sår.
Modstanderen er rasende og truende, men DER ER EN SOM KAN BEFRI OS FRA HANS HERREDØMME." Han skrev videre at "vi som har set at forfærdelige ting har begyndt, og ved at endda forfærdeligere ting skal ske, må se på dette som den største fordel, at vi skal FORLADE DETTE SÅ HURTIGT SOM MULIG. Giver i ikke Gud æren, gratulere i ikke hverandre, fordi i bliver TAGET BORT VED EN TIDLIG AFGANG og BRFRIED FRA forlisene og ulykkerne, som ER OVERHÆNGENDE."
I dette udsagn bliver der sagt følgende:
 1. De troende skal ikke lade sig skræmme af Antikristen, som kommer.
 2. De skal være udrustet med al Bibel-kundskab om dette.
 3. Både Antikristen og Kristus kommer.
 4. Når Antikristen kommer, kommer også Kristus, for at hævne vore lidelser og sår.
 5. Kristus skal befri os fra Antikristens herredømme.
 6. De troende skal forlade verden så hurtigt som muligt.
 7. De troende skal blive taget bort fra verden ved en tidlig afgang (bortrykkelse) og blive befriet fra de ulykker som skal komme.
 1. For det syvende har vi VICTORINUS, som levede fra 240-304 efter Messias. Han skrev i sin kommentar til Apokalypsen. I sin kommentar til kapitel 6 i Åbenbaringsbogen hævede han at DE TROENDE SKAL BLIVE SPARET FRA TRÆNGSELSTIDEN, og AT DE SKAL BLIVE TAGET UD AF DEN KOMMENDE DOM. DE VANTRO MENNESKER SKAL DERIMOD BLIVE STRAFFET AF GUDS VREDE. Han skriver flg. om dette: "Og himmelen veg bort, som en bogrulle som rulles sammen." For himmelen, når den bliver rullet sammen, betyder at KIRKEN SKAL BLIVE TAGET BORT. "Og hvert fjeld og hver ø blev flyttet fra sit sted." Fjeld og øer, som bliver flyttet fra sit sted, betyder at i den sidste forfølgelse bliver alle mennesker flyttet fra sit sted. Det betyder at DE GODE VIL BLIVE FJERNET FOR AT UNDGÅ FORFØLGELSEN." Han skrev videre i sin kommentar til kap. 15: "Og jeg så et andet tegn i himmelen: 7 engle som havde de 7 sidste plager, for med dem er Guds vrede fuldendt." For Guds vrede slår bestandig det hårdnakkede folk med 7 plager, og det er helt som det er sagt i 3.Mosebog og disse (menneskerne) skal forblive (forblive i Guds vrede) i den sidste tid. NÅR KIRKEN SKAL VÆRE GÅET UD AF MIDTEN (AF DEN KOMMENDE DOM eller FRA DISSE MENNESKER.)"
I dette udsagn bliver der sagt følgende:
 1. I den sidste forfølgelse vil de troende blive fjernet, for at undgå forfølgelse.
 2. Guds vrede vil straffe de vantro mennesker i den sidste tid.
 3. De vantro skal forblive under Guds vrede.
 4. De troende derimod bliver taget ud af den kommende dom eller ud fra de vantro.
 1. For det ottende har vi LACTANTIUS KOMMENTAR til Apokalypsen. Han levede i det andet århundrede efter Messias. Han skrev at KIRKEN SKAL BLIVE TAGET BORT (OP TIL HIMMELEN), og AT ALLE KRISTNE SKAL BLIVE FLYTTET FØR DEN STORE TRÆNGSEL, FOR AT UNDGÅ FORFØLGELSEN (AF ANTIKRIST). Han skrev flg. angående Åbenbaringen 6,14: "og himmelen veg bort, ligesom en bogrulle rulles sammen," det betyder at KRIKEN SKAL BLIVE TAGET BORT. "Og hver fjeld og ø blev flyttet fra sine steder. Det betyder at DE GODE VIL BLIVE FLYTTET FOR AT UNDGÅ FORFØLGELSEN."
I dette udsagn bliver der sagt følgende:
 1. Kirken skal blive taget bort dvs. op til himmelen.
 2. I den sidste forfølgelse mod de troende, som er den store trængsel, bliver alle kristne flyttet, for at de skal undgå forfølgelsen (fra Antikrist). (Se mere om dette i Grant R. Jeffreys bog: Apokalypse. The coming judgement of the nations, s. 86-94, go Gerald B. Stantons bog: Kept from hour, s. 220-226.)
Vi skal i det flg. summere det som disse første troende har sagt og skrevet om Jesu komme for den kristne menighed:
 1. Jesu komme for den kristne menighed kan ske når som helst. Den var med andre ord immanent dvs. overhængende.
 2. Ingen kender den eksakte tid for Jesu genkomst.
 3. De troende skal leve i forventning og opbrud.
 4. Efter den kristne menigheds bortrykkelse, vil Jesus komme tilbage (sammen med de troende).
 5. Efter menigheden bortrykkelse kommer Antikrist.
 6. Jesu komme er menighedens velsignede håb.
 7. De troende skal ikke lade sig skræmme af Antikrist, som skal komme.
 8. Messias skal befri de troende fra Antikristens herredømme og de ulykker som skal komme.
 9. I de sidste forfølgelser vil de troende blive fjernet.
 10. Guds vrede angår de vantro.
 11. De troende skal undslippe trængselen, dersom de renser sig og lever i tro.
 12. De troende vil blive taget bor fra Guds vrede.
 13. De troende levede i de sidste dage.
 14. Herrens genkomst skulle ske både snart og pludselig.
Af det som vi har skrevet ovenfor viser det sig at både Bibelen og de første troende havde et PRETRIBULASIONISTISK SYN angående Jesu komme for den kristne menighed. Desuden ventede de JESU SNARLIGE GENKOMST. Den kunne ske når som helst mellem himmelfarten og Antikristens fremtræden. Det er derfor IKKE RIGTIG det som bliver hævdet, at det pre tribulationistiske syn er et nyt syn og en ny vurdering, som ble op konstrueret ca. 1830 af J.N. Darby og Plymoth brødrene i England. Sandheden er at dette er KIRKENS OPRINDELIGE SYN, men som mange af de andre frelses sandheder gik dette tabt i den kirkelige eksegese (fortolkning) og tradition under DE MØRKE ÅRHUNDREDE fra 300 og frem til reformationen på 1500 tallet. Fra reformationens tid begyndte de forskellige kristne trossandheder igen at komme frem i lyset, men reformationens mænd magtede ikke at genopdage den herlige trossandhed at Jesu skal komme og hente den kristne menighed FØR TRÆNGSELSTIDEN. Hvad der gælder de eskatologiske problemstillinger, så fulgte reformationen stort set den romersk katolske kirkes vranglære og fortolkning.


Side 166-. HIMMELENS RIGES HEMMELIGHEDER.
Disse hemmeligheder blev åbenbaret af Jesus selv til hans apostle, disciple og jødefolket. De gik ud på at himmelens rige, som er riget for Israel eller 1000 års-riget, ikke skulle oprettes ifm. Messias` første komme. Det skulle oprettes først ved Messias` genkomst. Årsagen til det var ikke at Gud ikke ønskede at oprette riget ved Jesu første komme, men at jødefolket ikke ville tage imod og tro på Jesus fra Nazaret, som deres Messias. Gud kunne ikke oprette riget for Israel for jøderne når jøderne som folk og nation ikke ville tage imod KONGEN TIL DETTE RIGE. Det forhold at 1000 års-riget skulle oprettes, var ingen hemmelighed for jøderne, men at det ikke skulle oprettes ved Jesu første komme var en hemmelighed for dem. Det skulle ikke oprettes ved "tidens fylde" men ved "TIDERNES FYLDE", som angår Jesu genkomst. "i det han kundgjorde og sin viljes HEMMELIGHED efter sit frie råd, om EN HUSHOLDNING I TIDERNES FYLDE, at han ville samle alt til et i Kristus, både de som er i himlene og de som er på jorden." Ef. 1,9-10. I King James oversættelse af Bibelen kommer det tydelig frem at det først var i tids husholdningen for "tidernes fylde", at det skulle ske at Gud ville samle "alt til et i Kristus"." I det han havde gjort kendt for os hemmeligheden med sin vilje efter sit gode velbehag, som han havde bestem hos sig selv, at han I HUSHOLDNINGEN FOR TIDERNES FYLDE ville samle alt i Kristus, både det som er i himmelen, og det som er på jorden." Ef.1,9-10. I sin undervisning til jøderne talte Jesus uden at bruge lignelser i de første 12 kapitler af Mattæus evangelium. Fra kapitel 13 begyndte han at udlægge de forskellige hemmeligheder angående himlenes rige. Dette gjorde han i 7 lignelser.
Der er følgende lignelser i Mattæus 13,1-50:
 1. Lignelsen om SÆDEMANDEN. Mat.13,3-9 og 18-23. Denne lignelse angår JESU FØRSTE FORKYNDELSE i Israel om rigets oprettelse. Det var bare en lille del af jøderne som forstod at Jesus var jødernes Messias, og at han ønskede at oprette riget for Israel for dem.
 2. Lignelsen om UGRÆSSET I HVEDEN. Mat.13,24-30 og 37-43. Denne lignelse angår MENIGHEDENS FORKYNDELSE I DEN FRIE NÅDES TIDSPERIODE og SELVE ENDENS TID. Ved Jesu genkomst skal han dømme de uretfærdige. De skal ikke få del i riget for Israel. De retfærdige skal derimod skinne som solen i riget for Israel.
 3. Lignelsen om SENNEPSKORNET, Mat.13,31-32. Den fortæller om KIRKENS UNORMALE STORE VÆKST I ENDENS TID. Den skal omfatte hele verden, således at de fremmede religioner skal søge ly og beskyttelse i kirke træets grene. Dette angår skøge-kirken i endens tid og hendes mange døtre. Centrum i skøge-kirken er den romersk katolske kirke.
 4. Lignelsen om SURDEJEN. Mat.13,33. Surdejen er et billede på VRANGLÆRE. Kvinden er et billede på den store skøge og frafaldskirken.
 5. Lignelsen og SKATTEN I MARKEN. Mat.13,44. SKATTEN ER JØDERNE. Marken er verden. Denne lignelse omfatter jødernes åndelige stilling i kirkens tid. Den er skjult for os. På grund af evangeliet om den frie nåde er jøderne fjender af Jesus, men de er elsket på grund af fædrene. Rom. 11,28.--- Det er ikke vi som skal bedømme jøderne. Det skal Jesus gøre.
 6. Lignelsen om NOTEN I HAVET. Mat.13,47-50. Denne lignelse angår DOMMEN I FORBINDELSE MED JESU GENKOMST til Israel. Da skal de vantro få deres dom i ild-søen, medens de troende skal få del i riget for Israel. (Se mine bøger: Israel og den kristne menighed, s. 132-134 og Jesu Genkomst, bind 1,s. 22-25. Himlenes riges hemmeligheder betyder at det som var kendt om himlenes rige i Teach, det gik ind i sin hemmeligheds-form, og det som var ukendt, den frie nåde og det kristne legemes tid. Blev gjort kendt. Denne hemmelighed var delvis kendt i Tenach. Jøderne vidste ud fra læsningen i Tenach at Guds rige skulle blive forkastet af mange jøder, og at hedningerne skulle slutte sig til den jødiske tro, men de vidste ikke til hvilken tid det skulle ske. "Derfor vil jeg prise dig, Herre, blandt hedninger og lovsynger dit navn." 2. Sam.22,50. "Folkene skal prise dig Gud! Folkene skal prise dig alle tilsammen. Folkeslagene skal fryde sig og juble, for du dømmer folkene med ret, og folkeslagene på jorden leder du. Sela." "Lov Herren, alle hedninger pris ham, alle folk!" Salm.117,1. "For om dit folk, Israel, er som havets sand, skal bare en levning af omvende sig, tilintetgørelse er fast besluttet, en FLOM AF RETFÆRDIGHED." Es. 10,22.
HEMMELIGHEDEN MED JØDERNES ÅNDELIGE BLINDHED, I DEN FIRE NÅDES TIDSPERIODE:
Det var forudsagt i Tenach at mange af jøderne skulle forkaste Guds lov og Guds ordninger, men det var ikke åbenbaret noget om til hvilken tid dette skulle ske. Jøderne skulle høre og høre og ikke forstå. De skulle se og se, men ikke skelne: Es. 6,8-10. Når Jesus talte i lignelser til folket, var dette udtryk for GUDS DOM over folket. De som ikke ville efterleve Guds Ord, for ham bliver Guds Ord endda vanskeligere at forstå: Ezekiel 24,3. Hoseas 12,11. Den åndelige forhærdelse og blindhed, som er kommet over Israel, er heldigvis IKKE TOTAL. Den er DELVIS, og den skal vare INDTIL DET FULDE TAL AF HEDNINGER ER KOMMET TIL TRO PÅ JESUS. Dette er hans åndelige legeme. Efter at dette er sket, skal levningen af jøderne forstå at Jesu fra Nazaret er deres Messias, og omvende sig til ham: Rom.11,25-27. De fleste af jøderne forstå ikke de forskellige åndelige hemmeligheder, som er nedlagt i N.T. og i Guds forsamling i den frie nådes tidsperiode. De er SKJULT FOR DEM. Der er lagt et ÅNDELIGT DÆKKE over store deler af det jødiske folk i et tidsrum af snart 2000 år, men når jødefolket omvender dig til Jesus fra Nazaret, bliver dækket taget bort: 2.Kor.3,14-16. Når levningen af det jødiske folk omvender sig til Gud i endens tid, skal der blive en rig missionstid og en stor velsignelse for verden: Rom.11,12.
HEMMELIGHEDEN MED JESU LEGEME, SOM ER DEN KRISTNE FORSAMLING:
Vi ved at frelsen kommer fra jøderne, og at Gud har nedlagt frelsessandheder i Israel i Tenach.. Jøderne både var og er GUDS UDVALGTE FOLK. Da jøderne som folk og nation ikke ville tage imod Jesus fra Nazaret som deres frelser og Messias, indførte Gud en ny frelsesordning, som er DEN FRIE NÅDES TID. I VOR TID GÅR Guds frelse udenom overholdelsen af Moseloven, for Jesus har opfyldt loven i vort sted. I vor tid er det udelukkende troen og nåden som frelser. I vor tid er jøderne og hedningerne sat på LIGE LINIE med hensyn til frelsen. De som tror på Jesus, hører med til Jesu legeme. I og med at Den Hellige Ånd tager bolig i menneskets hjerte og bor der. Er der skabt en NY mennesketype: Ef.2,14-16 og 3,6 og 5,31-32.
HEMMELIGHEDEN MED DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE:
Indenfor jødedommen var det godt kendt at der skulle være TO OPSTANDELSER – en for de RETFÆRDIGE og en for de URETFÆRDIGE: Daniel 12,2. Jøderne vidste også at riget for Israel skulle bestå af TO FASER en HIMMELSK og en JORDISK fase: Salme 73,24-25. Hebr. 11,9-10. Den kristne menigheds BORTRYKKELSE FØR TRÆNGSELSTIDEN var imidlertid ikke kendt for jøderne. Den kristne menigheds tid er en PARANTES i Guds løfter og planer med jøderne. Ikke engang Jesus forkyndte det i evangelierne. Når Jesus udtalte sig om opstandelsen, så var det ikke den kristne menigheds bortrykkelse han udtalte sig om, men det var den Gammeltestamentlige opstandelse på den sidste dag: Joh.6,40.
Det var først Paulus som fik åbenbaringen om den kristne menigheds bortrykkelse: 1.Kor.15,51-52. Når den kristne menighed er bortrykket, træder Antikrist frem og trængselstiden på 7 år begynder. Jøderne er da igen i SENTRUM for Guds planer. Han udtager sig 144000 af Israels 12 stammer, som bl.a. skal være hans vidner på jorden under hele trængselstiden. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 3, kap.: De 144000 beseglede jøder. Den første retrospektive beskrivelse.)
HEMMELIGHEDEN MED MESSIAS I DE TROENDE, DET ER DEN HELLIGE ÅND I OS.
I Gammeltestamentlig tid fik de troende ikke Den Hellige Ånd som frelsespant i deres hjerter, for Han blev ikke udgydt før på pinsefestens dag. Den Hellige Ånd virkede i profeterne, i dommerne og i kongerne. Han var knyttet til udførelsen af bestemte embeder og opgaver. Til trods for dette vidste jøderne at der skulle komme en tid, da Gud skulle udøse sin ånd over alle jøderne. Begyndelsen på dette løfte gik i opfyldelse på pinsefestens dag: Joel 3,1-2. Jøderne vidste derimod ikke at Den Hellige Ånd var det samme som Messias` Ånd. De vidste at Herrens Ånd skulle være OVER eller i Messias, som er det samme, men de vidste ikke at når Den Hellige Ånd blev udgydt, så var det MESSIAS SOM BLEV UDGYDT I DE TROENDES HJERTER. Det var en hemmelighed i Temach: Ol. 1,26-27. Rom. 8,9. 2,Kor. 3,17. 1.Pet. 1,11.
HEMMELIGHEDEN MED AT MESSIAS ER GUD.
Denne hemmelighed er åbenbaret i Temach, men på grund af fejl eksegese fra de skriftlærde og rabbinerne side, er denne sandhed kommet bort i jødedommen. De fleste jøder tror at Gud – dommen ikke kan bestå af flere personer. De hævder f.eks. at jødernes Shema (trosbekendelse) er et bevis på dette, men sandheden er at Shema har indbygget i sig selv tre personer i Gud dommen. "Hør Israel, Herren vor Gud (i virkeligheden står der "vore Guder") Herren er en." 5.Mos. 6,4. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 3, s. 71-72.) Jøderne anså det som Gudsbespottelse af værste slags, når Jesus sagde at han og Gud var eet: Joh. 10,30-33. De fleste jøder tror fremdeles at Messias er et menneske som skal komme og frelse dem fra deres fjender og oprette riget for Israel. De ser og forstå ikke at MESSIAS ER GUD. Messias er udgået fra Faderen. Han er Gud i alle de gerninger som han gør og gjorde.
JØDERNES MESSIAS ER GUDS HEMMELIGHED: O l. 2,2-3 og 4,1-2.


HEMMELIGHDEN MED AT GUD BLEV MENNESKE – DET ER GUDSFRYGTENS HEMMELIGHED.
Denne hemmelighed er åbenbaret i Temach, men på grund af gal eksegese (fortolkning) i jødedommen er den skjult for de fleste af jøderne. De kender ikke til at Gud måtte blive menneske, for at frelsen kunne komme i stand: Es. 6,14 og 9,6. Den ortodokse jødedom hævder at opfyldelsen af Moseloven fører til frelse for jøderne, men som vi alle forstår, er der ingen som kan opfylde Guds lov til egen frelse. Af den grund var det HELT NØDVENDIG AT Gud, som selv er perfekt i alle måder, måtte HOLDE LOVEN I VORT STED. DETTE KUNNE BARE BLIVE GJORT VED AT Gud BLEV MENNESKE. Jesus skulle prøves i alle ting i lighed med os. Da Jesus blev gennemboret til døden på korset, var det Gud som blev gennemboret. Dette kommer bl.a. til udtryk i Sakarias 12,10. (og de skal skue op til mig (Gud) (aleph tavh), på ham (Messias) som de har gennemstukket). I dette Bibelvers er Gud beskrevet 2 gange, og Messias er beskrevet 3 gange. Det er DEN SAMME PERSON som er beskrevet hver gang. Det var denne person som blev gennemstukket. Da Messias sejrede over døden på tredigedagen, havde han skaffet til veje den FULDKOMNE FRELSE for menneskerne. Det var Guds vilje at Jesus skulle blive menneske: Gal. 4,4-5. Hebr. 10,5-8.
Denne hemmelighed bliver også kaldt for GUDS-FRYGTENS HEMMELIGHED: 1.Tim. 3,16. På grund af at Gud kom som et menneske i Jesus, må vi frygte og elske ham og hans ordninger over alle ting. Dersom vi gør det, skal det vise sig at inkarnationen skal blive til frelse for os. Ja, vi skal ikke bare blive frelst, men vi skal også blive Gud lig: 1.Kor.15,49. Fil. 3,21. 1.Joh. 3,2.
HEMMELIGHEDEN MED DEN FRIE NÅDE.
Efter jødisk opfattelse må menneskerne holde Moseloven for at blive frelst. Dette kommer også til udtryk i Jesus forkyndelse i evangelierne og apostlenes forkyndelse i den første tid efter Jesu himmelfart. I tillæg til dette måtte jøderne komme til en personlig tro på Jesus fra Nazaret. I Jesu forkyndelse er der to typer retfærdighed.
 1. Det er LOVENS RETFÆRDIGHED, som er en etisk retfærdighed, og som ikke kan frelse menneskerne.
 2. Der er DEN FRELSENDE RETFÆRDIGHED, som er en personlig tro på Jesus.
Den første forkyndelse i N.T. angår først og fremmest jøderne og riget for Israel. Da jøderne ikke ville tage imod tilbudet om oprettelsen af riget for Israel, da blev de Nytestamentlige hemmeligheder åbenbaret lidt efterhånden. (Se mine bøger: Jødernes Konge, bind 1,2,3 og 4, hvor jeg skriver mere om dette.) I den ny tidsperiode, som er den kristne menigheds tidsperiode, er jødernes lov SAT TIL SIDE som indirekte frelsesvej, og frelsen opnået udelukkende ved tro på Jesus fra Nazaret som verdens frelser og jødernes Messias: "Men han som er mægtig til at styrke jer efter MIR EVANGELIUM (evangeliet om den frie nåde) og forkyndelsen om Jesus Messias, efter ÅBENBARINGEN AF DEN HEMMELIGHED SOM HAR VÆRET FORTIET I TIDSALDERLIGE TIDER, men nu er kommet for lyset ved det profetiske Skrifter efter den tidsalderlige Guds befaling kundgjort for alle folk for at virke troens lydighed." Rom. 16,25-26. Ef. 2,8-9. Denne hemmelighed bliver også kaldt for "EVANGELIETS HEMMELIGHED" og "TROENS HEMMELIGHED" "og også for mig, at der må gives mig ord når jeg oplader min mund, så jeg med frimodighed kan kundgøre evangeliets hemmelighed." Ef. 6,19. 1.Tim. 3,9.
HEMMELIGHEDEN MED DE 7 STJERNER. Side 183-.
"Skriv det du så (kap.1.), både det som er (kap. 2-3.) og det som skal ske efter dette (kap.4-22.), HEMMELIGHEDEN med de 7 stjerner som du så i min højre hånd, og de 7 guldlysestager ! De 7 stjerner er engle (udsendinge) for de 7 menigheder, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Åb. 1,19-20. Denne hemmelighed angår kirkens historie, som nu snart har varet i 2000 år. Det var skjult for jøderne at de skulle sættes til side i kirkens tidsperiode, og at hedningerne skulle være de som først og fremmest fremmede Guds planer med verden i dette tidsrum. De 7 lysestager er et SAMLET BILLEDE og en SAMLET FREMSTILLING af den kristne menighed fra pinsefestens dag og indtil oprettelsen af 1000 års-riget. Filadelfia menighedens perioder ENDER MED BORTRYKKELSE af de troende før trængselstiden, medens Laodikea menigheden ikke får del i bortrykkelsen. Den går ind i endens tid som en del af skøge -kirken. Ved siden af at de 7 lilleasiatiske menigheder repræsenterer sig selv og deres åndelige tilstand på det tidspunkt da dette blev skrevet, repræsenterer de også forskellige EPOKER i kirkens historie. Dette gælder flg. epoker:
 1. Menigheden i Efesus repræsenterer den tid da Johannes Åbenbaring blev skrevet. Der er flere opfattelser blandt Bibel-tolkere når det gælder tidspunktet for Åbenbaringsbogens nedtegnelse. Nogle af de ældste kristne mente at den blev nedskrevet allerede på Neros tid, medens andre hævder at den blev nedskrevet på slutningen af Domitans regeringstid (ca.96.) (Se Thoralf Gilbrants bog: Isaac Newton om profetierne.)
 2. Menigheden i Smyrna repræsenterer tiden fra år ca. 100 og frem til kejser Konstantins omvendelse til kristendommen i året 315. I denne periode var der 10 store kristendomsforfølgelser.
 3. Menigheden i Pergamum repræsenterer tiden fra Konstantins "omvendelse" til kristendommen og til pavekirkens fremkomst på 500 tallet.
 4. Menigheden i Tyratia repræsenterer pavekirkens periode fra 500- og til reformationen på 1500 tallet.
 5. Menigheden i Sardes repræsenterer perioden fra reformationen på 1500 tallet og frem til 1800 tallet
 6. Menigheden i Filadelfia repræsenterer perioden fra 1800 tallet og frem indtil menighedens bortrykkelse.
 7. Menigheden i Laodikea repræsenterer perioden fra 1800 tallet og indtil Jesu genkomst til Israel.
At denne vurdering er rigtig ses af to forhold:
 1. For det første har en del af det som er skrevet om de forskellige menigheder, en DOBBELT BETYDNING. Det angår både den aktuelle menighed, men det angår forhold som skal ske i fremtiden.
 2. For det andet peger også BETYDNINGEN AF NAVNENE til de 7 menigheder på fremtidige hændelser i kirkens historie.
Vi skal give en kort beskrivelse af dette:
 1. Efesus betyder "AT SLAPPE AF" eller "AT GIVE SLIP PÅ" Det som bl.a. kendetegner denne menighed, var at den havde FORLADT eller GIVET SLIP PÅ sin første kærlighed. Åb. 2,4. Kærligheden til Jesus havde forsvundet i Guds tjenesten og i Guds livet og former og ritualerne var blevet fremtrædende. Det læremæssige indhold i denne menighed var rigtig, men kærligheden til Jesus var borte. Således er det også i dag i mange menigheder.
 2. Smyrna betyder "KNUST MYRRA". I Bibelen er myrra brugt både som lægemiddel, som røgelse og som parfume. Dette ord peger derfor på den store forfølgelsestid som skulle ske i dette tidsrum. Menigheden skulle KNUSES af de verdslige myndigheder, men på grund af sin udholdenhed og trofasthed overfor Jesus skulle den få del i frelsen. De troende skulle være som en VELBEHAGELIG RØGELSE for Herren.
 3. Pergamum betyder både "ÆGTESKAB" og "OPHØJETHED". Dette kendetegner det ÆGTESKAB eller den NÆRE FORBINDELSE som opstod mellem kejser Konstantin og kirken på 300 tallet. Kristendommen blev gjort til statsreligion og eneste tilladte religion i Romerriget. Kirken blev ophøjet i verden til at blive en politisk magtfaktor, men ved dette sluttede den med at være Jesu sande kirke.
 4. Tyratia betyder "ET STADIG OFFER". "EN FORTSAT OFRING" og "DEN SOM PLAGER SIG MED OFRINGER", Jesu forsoningsgerning er ikke nok for den romersk katolske kirke. I tillæg til dette har den taget i brug ANDRE OFFER FOR SYNDER. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem den romersk katolske kirkes mange vranglærer om afladen, skærsilden, kirkens bønner og det ublodige messeofferet. (Se min bog Jesu Genkomst, bind 3: Kapitlerne: Den 4, basun og en beskrivelse af skøge-kirken.)
 5. Sardes betyder "DE SOM UNDSLIPPER". Ved reformationen på 1500 tallet blev det VIGTIGSTE FRELSESPRINSIP genopdaget i kirken, og det var det forhold at det bare er VED TRO PÅ JESUS, at menneskerne kan blive frelst. De som får tag i denne tro, UNDSLIPPER Guds vrede og dom.
 6. Filadelfia betyder "BRODERKÆRLIGHED!. På 1800 tallet kom der ind EN NY KÆRLIGHED i menigheden, både til hverandre og til hedningerne. Der opstod en lang række vækkelser og de troende begyndte at drive mission i udstrakt grad.
 7. Laodikea betyder "FOLKESTYRE" eller "DEMOKRATI". Dette betyder at det er FLERTALLET AFFOLKET som styrer denne kirke og ikke de troende og de forskellige bestemmelser i Guds Ord. Denne menighed vil træde stadig tydeligere frem nu i endetiden. Den officielle kirke vil bare efter som tiden går, blive mere og mere knyttet til skøge-kristen- dommen og den romersk katolske kirke. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 2,s.117-141, hvor jeg skriver mere om de 7 lilleasiatiske menigheder.)
HEMMELIGHEDEN MED BABYLON DEN STORE.
Åb. 17,5. Denne hemmelighed består af flg. 3 dele:
 1. Den første hemmelighed går ud på at dette gælder ikke Babylon i gammel tid, men det gælder Babylon i endens tid, som både er et udtryk for byen Rom og den store skøge, hvor den romersk katolske lære står i centrum. Vi kan tale om både det lille Babylon i oldtiden og det STORE Babylon i endens tid.
 2. Den anden hemmelighed går ud på det forhold at store dele af den romersk katolske kirkes lære går tilbage til Babylon i gammel tid. Den romersk katolske lære er en sammenblanding af kristendommen, gammel babylonisk religion og andre hedenske religioner.
 3. Den tredie hemmelighed går ud på at den gamle babyloniske religion vil komme helt frem i lyset igen i endens tid. Det ledende element i endetidens synkretisme religionssystem vil være dyrkelsen af jomfru Marie, som er det samme som tilbedelsen af Semiramis i den gamle babyloniske religion. (Se min bøger: Jesu Genkomst, bind 1,2 og 3, hvor jeg skriver udførligt om dette.
(I parentes gør vi opmærksomme på at både ECU (den nye pengeenhed i EU) og det frimærke som blev udgivet ifm. det andet valg til EU Parlament i 1994, har som emblem en kvinde som sidder på en okse med to horn. Det kan have to forskellige forklaringer, og begge er lige ilde:
 1. Kvinden kan symbolisere Europa, og oksen kan symbolisere Zews, som er det samme som Nimrod, Tammuz og Baal.
 2. Kvinden kan symbolisere den store skøge, og oksen kan symbolisere Antikrist. "Og han førte mig i ånden ud i ørkenen, og jeg så en kvinde sidde på et skarlagen- rødt dyr, som var fuldt af bespottelses-navne og havde 7 hoveder og 10 horn". Åb. 17,3.