onsdag den 13. marts 2013

Den store trængsel, foredrag O.E. Indergaard 2002


DEN STORE TRÆNGSEL. Foredrag holdt i Ålesund d.28/9.02.
Forkynder Oskar Edin Indergaard.

1. Vi plejer at dele op trængselstiden på 7 år i to halvdele. Det er de første 3,5 år og det er de sidste 3,5 år. Vi plejer at kalde de sidste 3,5 år for "den store trængsel". Dette er uheldig. Bibelen kalder hele tiden for "en trængselstid".

2. Udgangspunktet for at trængselstiden skal vare i 7 år har vi fra Daniel 7,27. "Og en uge (7 år) skal han (Antikrist) gøre pagten (med jøderne) fast for de mange (jøder) og i midten af ugen skal mad offer og slagtoffer ophøre, og på vederstyggelighedens vinger skal ødelæggeren (Antikrist) komme og det indtil fast besluttet straffedom strømmer ned over den som bliver ødelagt (Antikrist). Daniel 7,27. Johannes Åbenbaring fra kap.6-19 strækker sig på et tidsrum på 7 år.

3. Det som gælder selve benævnelsen "trængselstiden", da benyttet både Daniel og Jesus den. "På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som værner mit folk (jøderne), og der skal komme EN TRÆNGSELSTID som ikke har været fra den dag noget folk blev til, og lige til den tid. Men på den tid skal de af dit folk blive frelst (de 144000 beseglede af Israels 12 stammer og de mange jøder som omvender sig i trængselstiden) som findes opskrevet i bogen (Livets bog som er hos Lammet)." Daniel 12,1. "for da skal der være så stor en trængsel som ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke skal blive, og blev de dage ikke forkortet, da blev intet kød frelst, men for de udvalgtes skyld skal de dage blive forkortet." Mat.24,21.

4. Vi har også en anden benævnelse på denne trængselstid, og det er "Jakobs trængsel". "Ve stor er den dag. Der er ingen som den, og en trængselstid for Jakob, men han skal blive frelst fra den." Jerm.30,7. Selve begrebet "Jakobs trængsel" er tredelt. A; .De lidelser som Jakob havde ifm. at Josef blev solgt til Ægypten. Disse varede i fjorten år. B; De lidelser som jøderne har haft igennem hele historien. C; De lidelser som komme til at have i trængselstiden.

5. Det som gælder de 3,5 sidste år, så er de beskrevet som "en tid og tider og en halv tid", "1260 dage" eller "42 uger". "Og den store ørns vinger blev givet til kvinden (troende jøder) for at hun skal fly ud i ørkenen til sit sted (det kan være klippe byen Petra), hvor hun får sin føde i en tid og tider og en halv tid." Åb.12,14.
"og jeg vil give mine Vidner at de skal være profeter i 1260 dage, klædt i sæk." Åb.11,3. (De to Vidner skal beskytte jøderne i de sidste 3,5 år.)

6. Vi skal endda medtage en benævnelse, og det er "Herrens dag". "Herrens dag" starter efter at "Jesu Kristi dag" er afsluttet. Benævnelsen gælder hele trængselstiden på 7 år og selve dagen for Jesu genkomst og 1000 års riget. (Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 1.s.225-270, hvor jeg har sat op 69 benævnelser på ende tiden.)

7. Trængselstiden er både beskrevet i G.T. i Jesu taler, i en del af Pauluses Skrifter og i de profetiske Skrifter i N.T. Det gælder særlig Åbenbarings bogen men også i de breve som apostlene skrev. Det er af den STØRSTE VIGTIGHED at vi ser og forstår at apostlenes breve ikke primært angår den kristne menighed, men angår Israel og ende tiden, dersom vi ikke får tag i dette, så forstår vi ikke indholdet i bibelen, men vi sammenblander menigheden med Israel. Dette er ERSTATNINGSTEOLOGI og det har vi alt for meget af. Forkyndelsen i vore kirker og bedehuse flyder over af denne forkyndelse og den har vi alt for meget af. Vi skal medtage nogle eksempler fra apostlenes breve, som viser at det jeg her har hævdet er rigtig. Vi kan kalde eksemplerne for "øjenåbnere". Jeg tænker da på de åndelige øjne. "vær også i tålmodige, styrk jeres hjerter, for HERRENS KOMME ER NÆR." Jakob 5,8."Men ALLE TINGS ENDE er kommet nær. Vær derfor sindige og ædru, så i kan bede." 1.Pet.4,7. Og først og fremmest skal i vide dette at i DE SIDSTE DAGE skal der komme spottere med spot som farer frem med sine egne lyster." 2.Pet.3,3. "Mine børn. Det er DEN SIDSTE TIME, og i har hørt at ANTIKRISTEN kommer, således er der også NU fremstået mange antikrister. Deraf skønner vi at det er DEN SIDSTE TIME. De er udgået fra os (fra jøderne. De har samarbejdet med Antikrist.) 1.Joh.2,18-19. "Den ældste (Johannes) til den UDVALGTE FRUE (Israel i endetiden) OG hendes børn (de troende jøder) - 2.Joh.23,1. "Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterede om da han sagde. Se, HERREN KOMMER med sine mange tusinde hellige for at HOLDE DOM." Judas 14.

8. G.T. beskriver Herrens dag i mange sammenhæng. Jeg kan ikke gå ind på det, men citerer blot Esajas 24.

9. Der er nogen som hævder at Israel skal gå fri fra denne trængselstid. Jeg henviser til den debat som har været i en del norske kristelige blade. Dette er gal vurdering. Både Israel og nationerne skal skæres ned til et minimum. "Og i hele landet, siger Herren, skal 2/3 del udryddes og omkomme. Bare 1/3 del skal levnes der. Og denne tredje del vil jeg lade gå gennem ild og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver guld. De skal påkalde mit navn. Jeg vil sige: De er mit folk, og de skal sige: Herren (Yeshuah) er min Gud. Sakarias 13,8-9.

10. Det som gælder Jesu eskatologiske tale på Oliebjerget i Mat.24,1-51, så er den opdelt på flg. måde: a. v.1-3. er en inddeling med tre spørgsmål: "Men da han sad på Oliebjerget, gik hans disciple til ham i enrum og sagde: Sig os, når skal dette ske (templets ødelæggelse) og hvad skal tegnet (figentræet) være på dit komme og på tidsalderens ende (gr. synteleia)". v.4. b. v.4-13 angår første del af trængselstiden om figentræet og, f. v.37-51 angår Jesu dom over tilbageblevne jøder. Mat.24,1-24.

11. Det som gælder Åbenbarings bogen, så udfylder den de eskatologiske tekster i evangelierne (Mat.24. Mark.13. og Luk. 17,18 og 21)

12. Johannes opdeler Johs. Åbenbarings bogen på flg. måde: "Skriv det som du så, både det som er, og det som skal ske herefter. "Åb.1,19. Det har været vanlig at sige at kap.1 er en beskrivelse af Jesus, og at det som Johannes så. Kap.2-3 om de 7 Lilleasien menigheder er det som er nu. Kap.4-22 er det som skal ske herefter.

13. Man kan også sige at det som Johannes så, er hele Åbenbarings bogen. Det som er, er en beskrivelse af de 7 lilleasiatiske menigheder. Det som herefter skal ske angår kap.4-22.

14. Dette bliver heller ikke helt rigtigt, for en del beskrivelser af de 7 menigheder angår også ende tiden.
Dette er 7 jødiske menigheder og ikke hedninge troende menigheder.

15. Jeg har før hævdet, i lighed med mange andre - at de 7 Lilleasiatiske menigheder er en beskrivelse af de 7 hedningekristne menigheder, men jeg har ikke dette syn længere. Det er en beskrivelse af de 7 messianske menigheder, og indholdet i de 7 sendebreve gælder både ting som er og som skal ske. Jeg begrunder mit syn med flg. argumenter: Åbenbarings bogen angår fremtidige ting. b. Den angår dom over jøderne og verden. c. Det var Johannes som skrev Åbenbarings bogen. Han skrev ikke til den kristne menighed, men til jøderne som skulle få del i riget for Israel. Johannes var en af støtterne i menigheden i Jerusalem. d. Det teologiske indhold i de 7 sendebreve passer ikke på indholdet i Paulus hans breve.

16. Vi skal bringe nogle eksempler på det: a. "Skriv til englen for menigheden i Efesus. Dette siger han som har de 7 stjerner i sin højre hånd og går midt imellem de 7 lysestager. Åb.2,1. Den 7 armere lysestage er et billede på den jødiske menighed i G.T.(Sakarias 4.) De 7 lysestager er billede på Israel som er ude i diasporaen. Lysestagen har ALDRIG været et symbol på den kristne menighed. Jesus går midt i disse menigheder og skal dømme dem. Han er beskrevet med fødder som er lig skinnende kobber. Åb.1,15. Kobber er et symbol på dom. Den kristne menighed skal ikke dømmes på den måde. Den skal frem for Jesu domstol i himmelen og ikke på jorden. b. Gerningsaspekt er fremtrædende for disse menigheder. "og den som sejrer og tager vare på mine gerninger (de gerninger som jeg har påbudt, det er opfyldelsen af Jesu Torah) indtil enden, gr.telos, ham vil jeg give magt over hedningerne." Åb.2,26. "for jeg har ikke fundet dine gerninger FULDKOMNE for Gud." Åb.3,2. Dette er udtryk for Torahens’ retfærdighed. c. Det er jøderne som skal styre over hedningerne og ikke den kristne menighed. "og han skal styre dem med jern stav, ligesom man knuser et lerkar, således som jeg har fået det af min far." Åb.2,27. Vi skal derimod have en højere opgave. Vi skal styre over engle. 1.Kor.6,3. d. "Morgenstjernen" er heller ikke et billede som angår den kristne menighed. Det er et billede på Jesu komme for jøderne. "og jeg vil give ham morgenstjernen." Åb.2,28. At dette er tilfælde, ser vi af 2.Pet.1,19, hvor det står: "Og des fastere har vi det profetiske ord, som i gør vel i at agte på som et lys som skinner på et mørkt sted, indtil dagen (Jesu komme for jøderne) og morgenstjernen (Jesu Genkomst) går op i jeres hjerter." e. Filadelfia menigheden har fået løfter om at Jesus skal fri den UD AF trængselen - ikke FRA trængselen. "Fordi du har taget vare på mit ord om tålmodighed, vil jeg også fri dig ud fra (græsk.ek) den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderige, for at prøve dem som bor på jorden." Åb.3,10. f. Den som sejrer i den store trængsel, skal få deltage i det store nadvermåltid, som er det samme som Kongesønnens bryllup. " Se, jeg står for døren og banker, om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig." Åb.3,20. Den kristen menighed vil også være der, men den er hverken bruden eller hustruen. Det er jøderne. Vi hører med til Jesu legeme og er en del af gæsterne.

17. Åbenbarings bogen er desuden opdelt i de 7 segl, de 7 basuner og de 7 doms skåle. Den giver en kronologisk fremstilling af begivenhederne, men vi har en række parenteser. Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 3. hvor jeg opsætter 9 parenteser. En parentes er en beskrivelse som bryder med den kronologiske rækkefølge og som vil ske på et senere tidspunkt. Således er det forøvrigt med al profetisk beskrivelse. Vi skal bare medtage et eksempel. "Og han samlede dem på et sted som kaldes Harmagedon." Åb.16,16. Dette skal ikke ske før Åb.19.ifm. Jesu genkomst.

18. Det som gælder vigtige hændelser og begivenheder i Åbenbarings bogen, da kan vi mærke os flg. :Åb.4-5. angår det som foregår i himmelen i ende tiden. Himmelen gør sig klar for dommen. I kap. 4 sidder Gud på sin trone, de 4 livs væsener står omkring tronen, de 24 ældste sidder på deres egne troner, som er en beskrivelse af den kristne menighed, som er bortrykket til himmelen på et tidligere tidspunkt.

19. I kap. 5 får vi en beskrivelse af Jesu indsættelse som konge. På grund af forsoningen blev Jesus fundet værdig til at åbne seglene på Åbenbarings bogen og igangsætte ende tids begivenhederne. "og de sagde med høj røst: Værdig er Lammet, som er slagtet, til at få magt og rigdom og visdom og styrke og
ære og pris og velsignelse." Åb.5,12. Dette bliver bekræftet af alle skabninger, både i himmelen og på jorden og under jorden (i dødsriget og i abyssos) og på (i) havet. Alle er enige om at Gud og Jesus "tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i tidsaldernes tidsaldre (i al evighed). "Åb.5,13. Jesus skal modtage kongemagten af Gud. Satan ville også give ham den, men Jesus ville ikke have det af ham. Han ville have det af Faderen. "Atter (to gange) tog djævelen ham op på et meget højt fjeld og viser ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: Alt det vil jeg give dig hvis du vil falde ned og tilbede mig." Mat.4,8.

20. Trængselstiden er beskrevet som en tid med store ødelæggelser, naturkatastrofer, dyrtid, sygdom, pest, jordskælv og drab på mennesker, både troende og ikke troende. I forbindelse med de 6 første segl bliver mere end 1/4 del af verdens befolkning dræbt Både rytteren på den røde hest, som kan være (gog), myrder mange Åb.8,3. og rytteren på den gule hest myrder 1/4 del af menneskerne på jorden. Åb.6,8. Det ord som er oversat med "gul" er "chloros". det betyder at der bliver brugt klor gas i denne krig. Der bliver taget KEMISKE våben i brug for at ødelægge menneskerne.

21. I forbindelse med den 6. basun bliver de 4 engle løst som havde stået ved Eufrat, for at holde tilbage kongerne fra Østen. I deres vandring mod Antikrist, som på det tidspunkt befinder sig i Jerusalem, bliver yderligere 1/3 af menneskerne dræbt af de store hær masser (200 millioner soldater). "Og af disse 3 plager (ild, atom ilden), røg og svovl (kemisk krigsførelse) blev 1/3 del af menneskerne dræbt." Åb.9,18.

22. I forbindelsen med de 5 første basuner bliver 1/3. del af træerne og alt grønt græs opbrændt Åb.8,7. , 1/3 del af havet bliver til blod og 1/3 del af dyrene i havet og 1/3 del af skibene bliver ødelagt. Åb.8,8. 1/3 del af vandkilderne og elvene bliver forurenet (kemisk krigsførelse) og mange mennesker dør, Åb.8,10-11. 1/3.del af solen, månen og stjernerne bliver formørket og 1/3 del af dagen og natten mister sit lys. Åb.8,12-13.

23. Den stjerne som faldt på vandene, hedder "Malurt". et er det samme som det russiske navn for "Tjernobyl". I 1986 skete der en ulykke ved dette atomkraftværk. Radioaktiv nedbør spredte sig over hele Europa, og vi er endnu ikke fri for de skader som opstod.

24. I forbindelse med de 7 vredesskåle blev havet til blod og alt liv i det blev ødelagt, alle elve og vandkilder bliver ødelagt. De skader som både den 2. engel og den 5. engel påførte menneskerne, gjorde at de fik store bylder på kroppen. Åb.16,2. og v.10-11. Dette vidner om BIOLOGISK krigsførelse. Da den 7. engel tømte sin skål ud i luften, blev der så stort et jordskælv som aldrig før. Jerusalem blev delt i 3. Folkenes byer faldt. (Jeg minder om det som hændte den 11. september i 2002.) Hver ø veg bort og hvert fjeld veg bort. Åb.16,19-20.

25. I tillæg til dette får vi det som skal ske ved Harmagedon, da Jesus selv sammen med sine engle skal tilintetgøre de store hære som han har samlet der.

26. I dette sammendrag over de store ødelæggelser som skal ramme jorden, har vi bare taget et lille uddrag af det som skal ske. Der er her tale om både konventionel krig, atomkrig og krig med kemiske og biologiske våben. De sidste våben er kaldt for "den fattige mands atombombe". De er meget enklere og billigere at producere end atom og nitrogen bomben. Vi har våben i verden i dag som kan UDRYDDE menneskerne mange gange. Disse profetiske udsagn blev skrevet for snart 2000 år siden. Det profetiske ord er i sandhed "et lys som skinner på et mørkt sted". Det mørke sted er verden.

27. Vi hører både om Antikrist og Gog. De er beskrevet som de to første heste i de to første basuner. "Og jeg så, og se, en hvid hest, og han som sad på den, havde en bue og der blev givet ham en krone og han drog ud med sejr for at sejre." Åb.6,2. "Og der kom ud en anden hest, som var rød, og han som sad på den blev der givet at borttage FREDEN på jorden og at de skulle slagte hverandre, og der blev givet ham et stort sværd." Åb.6,4.

28. Både Antikrist og Gog optræder i begyndelsen af de 7 år. Når Gog drager ind i Israel sammen med sine mange skarer, så bliver han slået af Israels Gud. Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 2. Vi hører ikke noget mere om ham i Åbenbarings bogen. Antikrist hører vi meget mere om.

29. Antikrist bliver fremstillet som et dyr som stiger op af havet (folkehavet) Åb.13,1. Han bliver myrdet og vagt til live igen. Det gør at hele verden undrer sig og følger efter dyret. Han får sin magt og trone af Satan Åb.13,3-4. og både Satan og Antikrist bliver tilbedt. Han skal styre i 42 måneder. Han får magt over de hellige til at sejre over dem. Han får magt over hver stamme og tunge og folk og æt. (Dette gælder jøderne i Israel, for Antikrist får ikke verdensherredømme. Han får mange fjender.) Til at hjælpe sig har han den falske profet, som gør store tegn og undere. Alle de som ikke vil tage dyrets mærke, som er dyrets navn eller tallet for dets navn, som er 666, får hverken købe eller sælge. Åb.13,4-18.

30. Antikrist samarbejder i første del af trængselstiden med den store skøge, som er en sammenslutning af de fremmede religioner i verden. Centrum i skøge-kirken er det romerske katolske system med sine mange hedenske skikke. Han kæmper videre mod de 10 konger i det romerske rige. Han undertrykker 3 af dem og bliver ENEHERSKER i riget. De 7 konger giver ham den magt som de selv har. De hader den store skøge og ødelægger hende. Kongerne og købmændene på jorden står på afstand og beklager at skøgen er blevet ødelagt. Skøgen er både en by og et religiøst økonomisk system. Åb.17-18.

31. Antikrist har også sine fjender, som han ikke magter at tage livet af. Det er de 144000 beseglede af Israels 12 stammer. De har Guds ind segl i deres pander. De skal forkynde rigets evangelium i trængselstiden. Åb.7,1-8. og 14,1-5. De skal fortsætte den forkyndelse som Johannes, Jesus og apostlene forkyndte. Det er ikke kirkens forkyndelse om den frie nåde, men det er en forkyndelse som stiller krav til menneskerne for at de skal blive frelst.

32. Vi hører også om de to Vindere som skal være profeter i 1260 dage. De skal beskytte jøderne i de sidste 3,5 år. Efter de 3,5 år skal Antikrist magte at tage livet af dem. De bliver levende efter 3,5 dag og de stiger op til himmelen til Gud og deres fjender så det. Åb.11,1-12. Der er meget som tyder på at det himmelske Jerusalem skal ligge meget nærmere jorden i denne periode end den gør i dag. Når hedningerne samles ved Harmagedon, så er det ikke bare en krig mod det jordiske Jerusalem, men mod den treenige Gud som har sin trone i himmelen. Se Salme 2.

33. Tempeltjenesten skal også fungere i Israel, men efter 3,5 år skal Antikrist ikke tillade ofringerne, men selve templet skal Antikrist ikke magte at indtage. Han skal indtage både Jerusalem og forgården til templet. Åb.11,1-2.

34. For en del af jøderne skal det lykkes at flygte fra Antikrist. Gud skal beskytte dem i 3,5 år. Åb.12,1-6. Det er kvinden som skal flygte ud i ørkenen.

35. I slutningen af trængselstiden skal Satan og de onde ånder blive kastet ud af lufthimmelen, hvor de har deres opholdssted. "Da den så at den ikke kunne ødelægge kvinden, som er jøder, forfulgtes de andre af hendes æt, de som holder Guds bud og har vidnesbyrdet om Jesus. Åb.12,7-17.

36. Trængselstiden afsluttes med at Jesus kommer sammen med de troende og englene og fører krig mod kongerne på jorden, Satan, Antikrist og den falske profet. De to sidste bliver kastet levende i ild søen. Kongerne bliver dømt. Satan bliver fængslet i afgrunden for 1000 år." Åb.19,11-21.

37. Det som gælder Jesu og englenes kamp, så kalder vi det "slaget ved Harmagedon". Selve ordet
"Harmagedon" betyder "Meggidos fjeld". Meggidon var en lille kanaanæisk landsby. Den lå ved den store Jersreel slette. Det er en sammenhængende slette fra Karmel og til Bosra i Edom. Den er 30 mil lang. Mange kampe er blevet udkæmpet der. Både Napoleon og general Alenby har vundet slag der. Vi kan opdele disse kampe i 4 etaper: a. Jesus drager først til Edom for at redde jøderne som er der. De har tager tilflugt der. Det er de jøder som går under benævnelsen "kvinden" Åb.12. Se Es.63,1-6. b. Jesus drager til Meggido- dalen, hvor han har besejret mange verdens hære. Elven Eufrat bliver tørlagt for at kongerne fra østen skal drage hid. Åb.16,12-16. c. Derefter besejrer Jesus og englene de fleste af de tilbageværende hære i Joseffas dal, som ligger i nærheden af Jerusalem. "Josafat" betyder "Gud dømmer". Den er også kaldt for "afgørelsens dal". Hele Joels Bog omhandler denne gigantiske kamp. "Da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mit folk og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem iblandt hedningerne og delte mit land." Joel 3,7. "Skynd jer og kom, alle hedningefolk fra alle kanter og samle jer sammen ! Før dine helte derned Herre (engelen stiger ned." Joel 3,16. Den sidste fase på disse krige er selve kampen mod Jerusalem. Der vil Jesus tilintetgøre det som er tilbage af Antikrists styrker, som prøver at ødelægge byen og jøderne. Sakarias 12,13 og 14 beskriver dette slag." Og det skal ske på den dag at jeg vil gøre Jerusalem til en sten at løfte på for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja alle hedningefolk skal samle sig mod det." Sakarias 12,3.

38. Det var nogle korte glimt af indholdet i Åbenbarings bogen. Den er den vanskeligste af Bibelens bøger. Det er den eneste bog i Bibelen som der er knyttet saligprisninger til, når det gælder studiet af den. "Salig er den som læser, og de som hører det profetiske ord og tager vare på det som er skrevet, for tiden er nær." Åb.1,3.

39. Der var en som blev spurgt om han forstod indholdet i Åbenbarings bogen. Han svarede at det gjorde han. Det var Jesus som vandt. Det er også HOVEDBUDSKABET i bogen men der er også mange andre ting som står der. Rabbinerne sagde at der var stor velsignelse i at studere Guds ord. Det siger Bibelen også.

Tingvoll den 24/9. 02. Oskar Edin Indergaard.
Referent:
yeshuatt@mail.dk

PÅ GENSYN !