onsdag den 13. marts 2013

En hovednøgle J.H.J. Karmel blad 2002 ref. E.L.Kr.


"EN HOVEDNØGLE TIL ÅBENBARINGSBOGENS HEMMELIGHEDER" JESU KRISTI ÅBENBARING - DET SOM SNART SKAL SKE
Når hensigten med "Jesus Kristi Åbenbaring" er at Han, Jesus, skulle vise sine tjenere "det som snart skal ske", så er nutiden for dette udsagn selvsagt tiden da Johannes modtog disse profetiske syner, nemlig da han var forvist til øen Patmos "for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld ". Den traditionelle opfattelse er at Johannes modtog denne åbenbaring på Patmos under kejser Domitians kristendomsforfølgelse omkring år 90 e. Kr. Imidlertid er det meget tungtvejende grund for at hævde at Johannes modtog denne åbenbaring adskilleligt tidligere, nemlig før år 70 e. Kr. Vi kommer muligvis tilbage til dette senere. Ordet "snart" gr: EN TACHOS i udtrykket "det som snart skal ske", kan betyde "fort" eller "snart". M.a.o. kan det sigte til begivenheder som skal ske fort, hastigt ,i sin tid. Men dermed er det ikke sagt at det skulle ske snart, i betydningen den nære fremtid i forhold til nutid dengang. Som det her er brugt, synes hoved sigtepunktet at være Jesu genkomst. Alt som er skrevet indtil Åb.19,11 peger nemlig frem til det store profetiske klimaks. Derfor læser vi i et af bogens første vers: Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham., også de som har gennemstukket ham, v.7
Og Jesu allersidste løfte, Åb.22,12, gælder netop hans genkomst: Se, jeg kommer snart (TACHY= pludselig, i hast), og min løn er med mig, for at give enhver igen efter som hans gerning er. Og endelig v. 20: Han som vidner dette (dvs. Jesus) siger: Ja, jeg kommer snart (TACHY=pludselig, i hast) ! Og så svarer Johannes, hans tjener og apostel: Amen, ja kom, Herre Jesus.
Hans genkomst sker "EN TACHY", eller "TACHY" dvs. i hast, pludselig, 1.Kor.15,51-52. Men i forhold til Johannes` samtid lå denne profetiske hovedbegivenhed langt fremme i tiden. Dog bruges altså dette ord - som kan betyde hurtigt, pludselig, men også snart, eller begge dele samtidig - i Åb.1,1. Når Den Hellige Ånd leder Johannes til at bruge netop dette ord, må hensigten - således opfatter jeg det - have været at ordet sprogligt set også kan sigte til en snarlig opfyldelse. Dette for at alle troende til enhver tid skulle leve i forventning om at Hans genkomst kunne ske når som helst. Udtrykket "det som snart skal ske" kan dermed også betyde "det som skal ske i hast, pludselig (i sin tid)". Det er jo Herren Jesus selv som er hovedpersonen i denne bog, som i alle bibelens bøger for øvrigt. Derfor er det også logisk at se det således at dette lille ord "snart" i de her nævnte sammenhænge væsentlig sigter til Hans genkomst, først for at rykke op sin fuldendte menighed til sig "i et nu, i et øjeblik", 1.Kor.15,52, og for kort tid derefter - i sin genkomsts åbenbaringsfase at stige ned på jorden igen - til Oliebjerget - med alle sine opstandne, herliggjorte hellige, for at oprette det lovede Messianske rige.
EN HOVEDNØGLE TIL ÅBENBARINGSBOGENS HEMMELIGHEDER Skal man få åbnet en låst dør, og få se hvad som skjuler sig bag denne, må man have en nøgle. Og bare en nøgle passer til låsen. I overført betydning kan vi sige at Åbenbaringsbogens budskab forbliver skjult for os med mindre vi finder den rette nøgle som kan åbne op for de vældige profetiske sandheder denne bog indeholder. Findes der sådan en nøgle ? De fleste fag teologer vil nok benægte det. Og netop fordi de ikke har fundet denne nøgle, advarer de mod at granske denne bog. Men personlig er jeg overbevist om at denne nøgle findes, og at den er at finde allerede i kap.1. ! I kap.1,12-16 skildrer Johannes det første syn han havde på Patmos, nemlig af den herliggjorte Jesus Messias. Nogle detaljer i dette syn kommer vi tilbage til snart. Det synes ikke som om Johannes umiddelbart genkendte sin Herre og Mester. Stor frygt kom over ham, og han faldt ned for hans fødder som død. Men Jesus lagde sin højre hånd på ham og sagde: Frygt ikke ! Jeg er den første og den sidste og den levende. Jeg var død, og se jeg er levende i al evighed. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv (1) det du så,(2) det som nu er og (3) det som skal komme efter dette. Kap.1,18-19. Med disse ord identificerede den herliggjorte Jesus sig selv for Johannes, og han gav den nødvendige nøgle for at trænge ind i Åbenbaringsbogens profetiske sandheder, nemlig v.19 ! Læg nøje mærke til tredelingen i dette vers: 1) Det han så, nemlig det han tidligere havde set, dvs. den herliggjorte Jesus midt mellem 7 lysestager af guld, og med 7 stjerner i sin hånd: 2) Det som nu er, dvs. det som var frelses historisk nutid for Johannes den gang, hvilket fremdeles er frelses historisk nutid i dag, nemlig NT-menighedens udkaldelses tid, eller Guds nådes evangeliums husholdning. Og endelig: 3) Det som skal ske efter dette, dvs. efter at NY menigheds udkaldelses tid er omme, og Guds nådes husholdning dermed er til ende. Efter den græske grundtekst lyder dette vers i oversættelse således:
Skriv de ting som du så, og de ting som er, og disse ting som skal finde sted efter disse (ting). Da vi her har begrænset tid, går vi ikke nærmere ind på en detaljeret beskrivelse af Jesus, således som Johannes så ham i det indledende syn, dvs. det første af de 3 led i dette nøglevers. Dog skal det under- streges at der er Han - som fra først til sidst - er bogens hovedperson. Denne bog er j
Jesu Kristi Åbenbaring, ikke bare m.h.t. den profetiske begivenheder den skildrer, men også m.h.t. selve personen Jesus Messias, som den opstandne sejer herre fra Golgata, den herliggjorte Menneskesønnen, som Lammet, og løven af Juda stamme, som den store dommer, som kongernes Konge og herrernes Herre i det kommende Messianske rige. Imidlertid er det profetiske hovedtema selve endetids dramaet hvis klimaks er Jesu genkomst i herlighed, og Hams triumf over satans vælde og for at opfylde den hidtil uopfyldte bøn: Komme dit rige. Ske din vilje, som i himmelen, så også på jorden. Nemlig det lovede Messianske Rige, hvor Israels folk og land endelig skal træde ind i den herlige rolle Han har lovet dem, dvs. som nationernes hoved i hele det lovede land, som Herren selv kalder "jordens navle", Esek.38,12.
ÅBENBARINGSBOGENS GUDDOMMELIGE DISPOSITION:
Lad os betragte nærmere hvordan Den Hellige Ånd rent sagligt har disponeret det profetiske stof i denne Bibelens sidste bog: !) De ting Johannes så indtil kap.1,19: Den herliggjorte Jesus Messias midt mellem de 7 guld-lysestager. 2) De ting som nu "er": Dvs. det som aposteltiden og fremdeles er frelses historisk nutid, nemlig NT-menighedens udkaldelses tid: Kap.2 og 3: De 7 sendebreve til de 7 sendemenigheder i Asien og hemmeligheden med disse.
3) De ting som skal komme efter disse (ting): a) NT-menighedens oprykkelse, og situationen i himmelen derefter, kap.4 og 5. b) Den sidste profetiske 7-syvårsperiode på denne jord inden rammen af "hedningefolkenes tider", Luk.21,24. (Udtrykket "hedningefolkenes tider" står profetisk for den tid Israels land og Jerusalem helt eller delvis er på fremmedes hænder , hvilket vil sig fra og med. Nebukadnesars første felttog mod Jerusalem, 6o6-6o5 f.Kr. indtil Jesus Messias` genkomst i herlighed for at genrejse Riget for Israel, når hedningefolkenes magt og herredømme over Israels land og Jerusalem for altid er brudt.) Begyndelsen af denne 7 års periode som skildres profetisk fra og med. kap.6,1 til og med. kap. 19,11, markeres profetiske ved den falske messias, den falske frelser og fredsfyrste, "Antikristen", træder frem på endetidens dramatiske sene, Åb.6,2, hvilket sker når Lammet bryder den nævnte bogrulles første segl. Denne profetiske 7 års periode er identisk med den 70. profetiske åruge for Israel og Jerusalem indenfor rammen af "hedningefolkenes tider", Dan.9,24. og som kaldes "denne tidsalders ende", Mat.24,3. Dette er uden sammenligning den profetiske 7-års-periode som er viet største opmærksomhed i det samlede profetiske ord generelt, så vel i G.T som i N.T, og Åbenbaringsbogen specielt. Åbenbaringsbogens 22 kapitler dækker al tid fra apostlenes dage og lige ind i den første tidsalder på den nye jord, som er kaldt "en ny husholdning i tidernes fylde", Ef.1,10.Men af disse 22 kapitler angår hele 13,5 kapitel denne meget korte, fremdeles fremtidige, profetiske tid, altså bare 7 år ! Dermed skønner vi at disse sidste 7 år umiddelbart forud for Jesu genkomst for at oprette Riget for Israel, er en overmåde vigtig tid i udviklingen af Herrens doms, frelse- og rigsplaner. c) Jesu genkomst i herlighed med alle de opstandne, herliggjorte hellige, dommen over folkene, "dyret" og den falske profet kastet i ildsøen, Dragen fængsles i afgrunden, og trængselstidens martyrer opstår. Dermed er "den første opstandelse" fuldendt. Jesus Messias indtager endelig Davids trone i Jerusalem, og opretter Riget for Israel. Disse ting er omtalt ifm. kap.19,11 til og med kap.20,6.
d) Kap.20,7-15: Satan løses fra sit fængsel i afgrunden. Hans endelige revolte og forførelse. Verdensbranden. Dommens opstandelse. Den anden død. e) Den nye himmel og den nye jord. Skildringen af den første husholdning af den evige herlighed på den nye jord, hvor alt er rent og fuldkomment, og ingen disharmoni findes, kap.21-22.
Dette er i grove træk hvad Åbenbaringsbogen profetisk omhandler, og hvordan Den Hellige Ånd har disponeret disse sandheder.
Af: Johan Henrik Jørgensen Fra KARMEL bladet nr.23 december 6002 e. Adam