lørdag den 30. marts 2013

Foredrag: Er du rede til Jesu komme ?


                                           ER DU REDE TIL JESU KOMME?
Dette foredraget ble holdt på Føystad Bedehus den 13-04-08.

 1. Når det gjelder Jesu komme, er det to-delt, og det er:

 1. Jesu komme for den kristne menigheten. De skal skje FØR den siste og syttiende åruken i Daniels profeti om de 70 årukene. (Dan.9,24-29.)

 1. Jesu gjenkomst til jødene og Israel, for å opprette Riket for Israel.

Dette er TO FORSKJELLIGE BEGIVENHETER, og det er minst 7 år mellom dem. Vi må ikke blande dem sammen, men det er dessverre det som blir gjort i store deler av forkynnelsen. De fleste teologene, Bibel-granskerne og forkynnerne ser ikke og forstår ikke at vi har to evangelieforkynnelser, som er beskrevet i N.T, og det er:

 1. Rikets forkynnelse, som angår Riket for Israel og
 2. Den kristne menighets forkynnelse, som angår kirken eller det kristne legemet.

Den første forkynnelsen er knyttet til troen på Jesus og gjerninger.
Den andre er knyttet til utelukkende troen på Jesus. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)
Vi må ikke blande sammen de tekstene, som vi har i evangeliene og i apostlenes brev, med den forkynnelsen som vi finner i Paulus sine brev.

2) I den messianske jødedommen var det en REKKE KRAV som måtte oppfylles, for å få del i Himlenes Rike. Slike krav var:

 1. Vanndåpen.
 2. Omskjærelsen og overholdelse av Jesu nye lov, som var basert på Moseloven. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: Jesu første forkynnelse, hvor jeg har listet opp 32 slike krav.

3) Vi skal i det følgende se på en del tekster som angår frelsen og angår den messianske jødedommen og Riket for Israel:

 1. (Les Matteus 7,13-14.) Dette utsagnet er en del av Bergprekenen, som er grunnloven i Riket for Israel. ”Porten” er her ”Moseloven” og ”Jesu tolkning av den”.

 1. (Les Mat.11,28-30.) ”Åket” er her ”Moseloven”. På apostelmøtet i Jerusalem i året 50 ble dette åket tatt fra hedningene slik at de ikke behøvde å holde loven, for å bli frelst. ”hvorfor frister dere (judaistene) da nå Gud ved å legge ET ÅK på disiplenes nakke, som verken vi eller våre forfedre var i stand til å bære?” (Ap.gj.15,10.)

 1. (Les Lukas 12,16-21.) Denne mannen kunne ikke få del i Himlenes Rike av følgende grunner:

 1. Han var ikke kommet til tro på Jesus.
 2. Han hadde ikke delt sin rikdom med de fattige. Han var innelåst i egoisme og havesyke.

 1. (Les Matteus 19,16-30.) Det ble stilt følgende krav til den unge, rike mannen, for at han kunne få arve Guds rike:

 1. Han skulle holde budene.
 2. Han skulle selge alt det som han eide og gi det til de fattige.
 3. Han skulle følge Jesus. Det er det samme som å komme til tro på ham.

  1. Etter sin oppstandelse fra de døde underviste Jesus sine apostler i 40 dager med det som hadde med Himlenes Rike å gjøre. (Ap.gj.1,3.) Det var en REPETISJON av den undervisningen som han hadde gitt sine tilhengere i 3,5 år. Apostlene førte videre Jesu undervisning og utdypet den etter som Den Hellige Ånd viste dem. Dette kommer til uttrykk i deres Skrifter.

  1. Guds tilbud til jødene gikk ut i året 70. Mange av jødene kom til tro på ham og ble dermed medlemmer i det Riket som ble tilbudt jødene, og som skal komme igjen. De var da REDE til å motta frelsen som var et liv i dette Riket.

De andre jødene med de religiøse lederne i spissen var dermed IKKE REDE til å motta frelsen. De gikk dermed FORTAPT for Guds Rike. Jerusalem ble ødelagt av romerne og store deler av jødene måtte ut i den store landflyktigheten, som nå har vart i snart 2000 år.

6.) Da jødene ikke ville omvende seg og motsatte seg tilbudet om opprettelsen av Riket etter Den Hellige Ånds komme og apostlenes forkynnelse om Riket, oppreiste Gud en ny mann med ETT NYTT BUDSKAP, og det var Paulus. Frelsen i vår tid er basert bare på tro uten gjerninger, som igjen er basert på Jesu forsoning.
Jesu forsoning består av 3 ledd, og det er:

 1. Han døde for våre synder.
 2. Han ble begravet og led døden for oss.
 3. Han oppstod fra de døde den tredje dagen. (Les 1.Kor.15,1-5.)
Dersom vi tror dette, skal vi bli frelst. Dersom vi ikke tror det, har vi kommet FORGJEVES til troen (v.2.) Det betyr at vi har ikke fått del i troen.

  1. Det nye i Paulus sin forkynnelse er at LOVEN ER TATT BORT som ett av de frelsesgrunnlagene, som man hadde i den messianske jødedommen. I dag er vi frelst av BARE NÅDE, og av den grunn så er FRELSEN SIKRET for den som er kommet til tro på Jesus. Vedkommende er REDE TIL Jesu komme for menigheten.
  2. I og med at loven er tatt bort, så kan ikke satan mer anklage de troende for et dårlig kristenliv. ”for loven virker vrede, men hvor det ikke er noen lov, der er det heller INGEN OVERTREDELSE.” (Rom.4,15.)
Og hvor det ikke er noen overtredelse, er det heller ikke noen
fordømmelse. (Les. Romerne 8,1-4.)
  1. I tillegg til dette er vi ved Jesu død, død fra 4 andre forhold, og det er:

 1. Synden.
 2. Verden og det som den står for.
 3. Kjødet som er den onde naturen i oss.
 4. Verdens barnelærdom. (Se min bok: Guds planer med Israel og den kristne menighet.s.372-373.)

Dette gjør at satan ikke kan anklage de troende. (Rom.8,33.), for han har MISTET alle sine virkemidler til dette. Han kommer ingen vei med sine anklager, for den jødiske loven er tatt bort fra den kristne menigheten.
Satan anklager derimot den messianske menigheten i endens tid, og grunnen til det er at den fortsatt er ansvarlig ovenfor den jødiske loven. ”Og jeg hørte en høy røst fra himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og styrken og RIKET vår Gud, og makten hans Salvede, for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.” (Joh.Åp.12,10.)
10.) Han kan heller ikke skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. (Rom.8,35.)
Satan har rett i mange av sine anklager mot oss, men han er 2000 ÅR FOR SENT UTE med sine anklager. Alt det som han anklager oss for, er FORELDET. Synden er tatt bort og gjelden er betalt en gang for alle mennesker.

Når satan ikke kan anklage oss for Gud, så anklager han oss for at vi lever et dårlig kristenliv. Han sier til oss at du som lever et dårlig kristenliv og sliter med synd, du kan ikke være et Guds barn. Dersom vi hadde kjent Guds ord og våre rettigheter, og dersom forkynnelsen hadde vært rett, så hadde vi AVVIST alle satans anklager mot oss. ”Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus.” (Rom.8,1.)

Den STØRSTE SYNDEN som kristnefolket gjør, er at de ikke kjenner til Guds ord. Dersom vi hadde kjent Guds ord bedre enn vi gjør, kunne vi ha sluknet satans mange brennende piler på et lang tidligere tidspunkt. (Ef.6,13-18.)

Satan kan ha rett i sine mange anklager mot oss, men han BLANDER KORTENE. Han blander rettferdiggjørelsen inn i vandringen, og det blir feil. Han blander den posisjonen som vi har i Kristus, med den statusen (vandringen) vi har i vårt kristenliv. Vår posisjon i Kristus er FULLKOMMEN, men vårt kristenliv kan være dårlig. (Les hva Knut Hoem sa om dette. Se min bok: Guds planer med Israel og den kristne menighet. s.287.)
Det er ikke vår posisjon i Kristus som skal undersøkes for Kristi domstol, men det er vår status som kristne. Alle som møter opp der, skal BLI FRELST, selv om de kan tape hele nådelønnen. (Les. 1.Kor.3,10-15.)

  1. Mange troende tror at de er rettferdiggjort på grunn av Jesu forsoning, men de har store problemer med å forstå at de også er HERLIGGJORT og FORLØST ved den samme forsoningen. Guds ord sier følgende om dette:
”og dem som han rettferdiggjorde (aorist), dem helliggjorde (aorist) han også.” (Rom.8,30.)
”For så sant vi ble forlikt (aorist passiv) med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, så skal (futurum) vi så meget mer bli frelst (aorist passiv) ved hans liv etter at vi er blitt forlikt (aorist passiv.)” (Rom.5,10.)

”Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og FORLØSNING.” (1.Kor.1,30.)

”og oppvakt (aorist) oss med ham og satt (aorist) oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.” (Ef.1,6.)
”Og jeg er FULL VISS på det at han som begynte (en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.” (Fil.1,6.)
”han som fridde (aorist) oss ut av mørkets makt og satte (aorist) oss over i sin elskede Sønns rike.” (Kol.1,13.)

  1. Vi, som er kommet til tro på Jesus og har fått Den Hellige Ånd som innsegl og pant til forløsningens dag, har en MEGET GOD SAK. Vi kan ikke tape den, for det som Jesus har gjort for oss, er fullkomment.

13) Vi som er kommet til tro i inneværende tidsperiode, har en meget STOR FRIHET, for den jødiske loven er tatt bort for oss, men det er MANGE som ønsker å ta fra oss vår frihet. Det er:

 1. Satan. Han unner ikke de troende at de skal få kvile i Guds ord og Guds ordninger for den kristne menigheten.
 2. Kirken og de lutherske organisasjonene. De lærer ikke rett om frelsen og om forholdet mellom den jødiske menigheten og den kristne menigheten. De blander sammen Guds ord i N.T.
 3. Store deler av Pinsebevegelsen og de karismatiske forsamlingene. De vil tvinge oss inn i en lære om helbredelsen som ikke er for vår tid, i det de bruker ”troen” som et mantra, som skal oppfylle det som blir nevnt.
 4. Store deler av kristenfolket kjenner heller ikke til det som står i Guds ord om forholdet mellom kirken og Israel. De lever i evangeliene og i de jødiske brevene i sin kristendomsforståelse og forstår ikke at Paulus kom med den helt frie nåden. Det er Paulus og hans forkynnelse vi skal holde oss til i vår tidsperiode.

14.) Fortapelsen angår først og fremst den enkelte. Gud skal gjenopprette både landet Israel og byen Jerusalem, men frelsen blir tilbudt bare EN GANG til menneskene. Dette gjelder både jødene og hedningene. Før Jesu oppstandelse fra de døde, gikk de døde menneskers ånd og sjel til dødsriket. I forbindelse med sin himmelfart tok Jesus med seg alle troende til himmelen. (Ef.4,8-10.)

Etter Jesu himmelfart går alle de troendes sjeler og ånder til himmelen. De ikke-troende går fortsatt til døderiket hvor de må vente på ”dommen på den helt siste dagen”. De skal dømmes i forhold til SINE GJERNINGER, for de har INGEN TRO som de kan støtte seg til. (Joh.Åp.20,12.) Både døden og dødsriket blir deretter kastet i ildsjøen, som er den annen død. (Joh.Åp.20,14.)
”Ildsjøen, som brenner med ”ild og svovel”, er det samme som ”helvete”, eller ”gehenna” som Jesus talte om.

Det har vært en del diskusjon i den siste tiden om vi skal bytte ut ordet ”helvete” med et annet ord. Begrunnelsen for det er at ordet ”helvete” ikke er et bibelsk ord. Det kommer fra nordisk mytelogi. Det er avledet av de to ordene ”hel”, som betyr ”dødsriket” og ”viti” som betyr ”straff”.
Jeg synes ikke vi skal skifte ut dette ordet, for det er godt kjent og det innbærer et STORT alvor. Det innebærer også en REALITET at den som ikke tar imot Jesus som sin frelser han går til døsriket etter sin død.

Det er ikke populært å snakke om Guds straff over synden. Folk forventer at en taler om Guds kjærlighet, men Guds ord sier at det både er noe som heter Guds kjærlighet og Guds straff. Vi må tale om begge i forkynnelsen.

En av de få og siste som har brukt ordet ”helvete” i forkynnelsen, var Ole Hallesby. Han sa følgende om fortapelsen: ”Kjære uomvendte venn, du vet at om du stuper død på gulvet nå, så stuper du rett i helvete. Også satan vet det- og preker omvendelse- bare ikke i dag.”

Mange mennesker ønsker å omvende seg, men ikke i dag. Konsekvensen av dette blir at man utsetter det til det er for sent. Det er mange som en dag våkner opp i dødsriket og oppdager at det er for sent.
Vi skal ikke skremme folk inn i Guds rike. Det er forskjell på skremsel og det forholdet at vi forteller dem om hva Guds ord sier om fortapelsens mulighet.
Bibelen forteller oss også på flere steder at det er FÅ SOM BLIR FRELST, fordi de ikke ville ta imot KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN.

En kan også anklage Gud fordi han ikke har tatt bort fortapelsens mulighet og bare latt frelsen stå igjen som det eneste alternativet, men han kan ikke ta bort fortapelsens mulighet av to grunner:

  1. For det første har han sonet for all verdens synd.
  2. For det andre er han helt gjennom hellig. Han kan ikke tåle synden.


Tingvoll den 07-04-08. Oskar Edin Indergaard