søndag den 31. marts 2013

Forsonings lære: Jødernes Konge bind 4


( Referat) Fra bogen: Jødernes Konge. Bind 4, s. 291-296.
Forkynder og forfatter Oskar Edin Indergaard.

Når vi læser flg. punkter 1-146. Kan vi glæde os og takke Gud for forsoningsværket.
I teologien plejer man at skelne mellem DEN SUBJEKTIVE og DEN OBJEKTIVE FORSONINGSLÆRE, og vi må have med begge to for at få et rigtigt billede af forsoningen.
I den første del er det Guds kærlighed som kommer til udtryk. Gud forlige verden med sig selv ved Jesu forsoningsværk. I dette tilfælde er Gud subjektet for forsoningen. Johs.3,16.
I den anden er det Guds vrede over synden og Guds behov for at blive forsonet med verden ved sin forsoning. Han bar sit offer frem for Gud i himmelen, og Gud var vel fornøjet med det offer som han fik.
Gud er her objekt for Jesu forsoning. Ef.5,2.

1. Jesus skulle frelse sit folk (jøderne) fra deres synder.
2. Jesus kan forlade synder.
3. Jesu blod er blevet udgydt for mange (for alle) til syndernes forladelse.
4. Jesus har båret bort al verdens synd.
5. Den som tror på Jesus har evig (tidsalderlig) liv.
6. Hver den som påkalder Jesu navn, skal blive frelst.
7. Gud oprejste Jesus fra de døde, fordi døden ikke kunne holde ham.
8. Israel skulle få omvendelse og syndernes forladelse ved Jesu forsoningsværk.
9. Den som tror på Jesus, skal blive frelst.
10. Jesus vandt sig sin menighed ved sit blod.
11. Vi bliver retfærdiggjort ved forløsningen i Jesu blod.
12. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror på Jesus.
13. Jesus blev givet for vore overtrædelser og oprejst til vor retfærdiggørelse.
14. Vi er retfærdiggjort ved hans blod.
15. Vi skal blive frelst fra Guds vrede når vi tror på Jesus.
16. Vi blev forlige med Gud ved Jesu død.
17. Vi skal endda mere blive frelst ved hans liv, efter at vi er blevet forligt med Gud ved hans død.
18. Den som med sin mund bekender at Jesus er Herre, og den som tror i sit hjerte at Gud oprejste
ham fra de døde, den skal blive frelst.
19. Hver den som påkalder Jesu navn, skal blive frelst.
20. Jesu retfærdige gerning blev til livets retfærdiggørelse for alle mennesker.
21. Vi er døbt til Jesu død.
22. Vi er blevet begravet sammen med Jesus i dåben til døden.
23. Den som tror på Jesus skal vandre i et nyt liv.
24. Vort gamle menneske blev korsfæstet sammen med Jesus.
25. Den som er korsfæstet sammen med Jesus, skal ikke mere tjene synden.
26. Den som er død sammen med Jesus, skal leve med ham.
27. Den som er død, er retfærdiggjort fra synden.
28. Døden har ikke mere nogen magt over Jesus.
29. Sin død døde Jesus for synden.
30. Sit liv lever Jesus for Gud.
31. Den som tror på Jesus er blevet frigjort fra synden.
32. Vi er trådt ind i Guds tjeneste.
33. Vi er død fra loven ved Kristi legeme.
34. Vi hører Jesus til.
35. Jesus er opstået fra de døde.
36. Vi bærer frugt for Gud.
37. Vi er løst fra loven.
38. Vi er død fra loven.
39. Vi tjener i Åndens nye væsen og ikke i bogstavens gamle væsen.
40. Der er ingen fordømmelse for den som tror på Jesus.
41. Jesus fordømte synden , som er i vort legeme.
42. Lovens krav bliver opfyldt i den som tror.
43. Den Hellige Ånd har frigjort os fra synden og døden.
44. Gud gav os alle ting sammen med Jesus.
45. Jesus går i forbøn for os ind for Gud.
46. Jesus er herre både over levende og døde.
47. Jesus er blevet og til visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning overfor Gud.
48. Jesus er vort nye påskelam.
49. Vi er Kristi legeme og hans lemmer.
50. Jesus døde for vore synder.
51. Jesus er opstået fra de døde og er blevet den første af de hensovede.
52. Vi bærer Jesu død med i vores legemer.
53. Jesu liv bliver åbenbaret i vore legemer.
54. Jesus er død for alle, derfor er alle som tror, døde.
55. Jesus blev gjort til synd for os, for at vi skal blive retfærdige for Gud.
56. Jesus gav sig selv for vore synder, for at fri os ud af denne nuværende onde tidsalder.
57. Vi er blevet korsfæstet sammen med Jesus.
58. Ordet om korset er en Guds kraft for den som bliver frelst.
59. Jesus lever i os.
60. Vi lever vort liv i troen på Jesus.
61. Jesus købte os fri fra lovens forbandelse, idet han blev en forbandelse for os.
62. Jesus købte dem (jøderne) fri som var under loven.
63. Vi har fået barnekår ved Jesu forsoning.
64. Vi har forløsningen ved Jesu blod.
65. Gud opvakte Jesus fra de døde.
66. Gud har sat Jesus ved sin højre hånd i himmelen.
67. Jesus har magt over enhver magt, myndighed, ethvert vælde, herredømme og navn
i denne tidsalder og i den kommende (riget for Israel).
68. Jesus har gjort os levende ved sin forsoning.
69. Gud har gjort os levende sammen med Jesus.
70. Vi er oprejst sammen med Jesus.
71. Vi er sat i himmelen sammen med Jesus.
72. Vi er frelst af nåde ved tro på Jesus.
73. Vi er Jesu værk.
74. Vi er skabt til at gøre gode gerninger, som Gud forud har lagt færdige for os, for at vi skulle vandre i dem.
75. Vi er kommet nær til Gud ved Jesu blod.
76. Jesus er vor fred.
77. Jesus har gjort både jøder og hedninger til et, idet han nedrev fjendskabet imellem dem.
78. Jesus afskaffede Moselovens system.
79. Jesus gjorde både jøder og hedninger til et, idet han nedrev fjendskabet mellem dem.
80. Jesus forlige dem begge til et nyt legeme (det kristne legeme).
81. Jesus dræbte fjendskabet mellem jøder og hedninger på korset.
82. Ved Jesus har både jøder og hedninger fået adgang til Gud i Den Hellige ånd.
83. Jesus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer.
84. Jesu forsoning var til en velbehagelig duft for Gud.
85. Jesus er den kristne menigheds hoved. og frelser.
86. Jesus agtede det ikke for et røvet bytte at være Gud lig.
87. Jesus gav afkald på det og tog på sig en tjeners skikkelse.
88. Jesus kom i menneskers lignelse, og han var som et menneske, dog uden synd.
89. Han fornedrede sig til at dø på korset.
90. Gud har ophøjet Jesus og givet ham det navn som er over alle navne.
91. I Jesu navn skal ethvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende at Jesus er Herre til Gud Faders ære.
92. Vi er blevet gjort lig med Jesus i hans død.
93. Jesus skal forvandle vort fornedrelses-legeme, således at det bliver ligt med hans herligheds-legeme
94. Gud friede os ud af mørkets magt og satte os over i hans elskede Søns rige.
95. Vi har forløsningen og syndernes forladelse i troen på Jesus.
96. Jesus forlige alle ting med Gud.
97. Gud gjorde fred ved Jesu blod på korset.
98. Vi er forliget med Gud ved Jesu legeme ved Jesu død.
99. Vi er hellige og u-straffelige for Gud ved Jesu forsoningsværk.
100. Vort liv er skjult med Kristus i Gud.
101. Gud skal ved Jesus føre de døde sammen med ham.
102. Jesus kom for at frelse syndere.
103. Jesus døde for os, for at vi skal leve sammen med ham.
104. Jesus er mellemmanden mellem Gud og mennesker.
105. Jesus gav sig selv som løsesum for alle mennesker.
106. Jesus tilintetgjorde døden og førte liv og uforgængelighed frem for lyset ved evangeliet.
107. I og med at vi er døde sammen med Jesus, skal vi også leve sammen med ham.
108. Jesus har gjort renselse for vore synder.
109. Jesus smagte døden for alle mennesker.
110. Jesus tilintetgjorde Satan ved sin død.
111. Jesus blev ophav til evig frelse for alle som lyder ham.
112. Ved Jesu offer gik præstetjenesten over til ham selv.
113. Jesus lever af at gå i forbøn for de troende. (Rom.8,26. og Hebr. 7,25.)
114. Jesus har fået en så meget bedre præstetjeneste end de gammeltestamentlige ypperstepræster.
115. Jesus er mellemmanden for en bedre pagt.
116. Jesus vil ikke mere komme vore synder i hu.
117. Jesus er ypperstepræst for de kommende goder.
118. Jesus gik med sit eget blod ind i himmelen og fandt en evig forløsning.
119. Jesus bar sig selv frem som et ulasteligt offer for Gud.
120. Jesus har renset vor samvittighed, således at vi kan tjene den levende Gud.
121. Jesus er mellemmanden for en ny pagt.
122. Jesus døde for overtrædelserne under den første pagt.
123. Jesus gik ind i selve himmelen, for at blive åbenbaret for vor skyld.
124. Jesus er åbenbaret en gang ved tidsalderens ende, for at borttage synden ved sit offer.
125. Jesus har ofret sig for at borttage manges (alles) synder.
126. Ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i himmelen.
127. Jesus kunne hellige folket ved sit blod.
128. Vi er helliget ved ofringen af Jesu legeme.
129. Jesus har med et offer for altid gjort dem fuldkomne som bliver helliget.
130. Gud førte Jesus op fra de døde i kraft af en evig pagts blod.
131. Gud har genfødt os til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde.
132. Vi blev løskøbte fra vor dårlige færd ved Jesu dyre blod.
133. Jesus bar vore synder på sit legeme op på korset.
134. Vi har fået lægedom ved Jesu sår.
135. Jesus døde for os, for at vi skal afdød fra synden og leve for retfærdigheden.
136.Jesu blod renser os fra al synd.
137. Jesus er soning for al verdens synd.
138. Vore synder er os forladt for Jesu navns skyld.
139. Jesus borttog vore synder.
140. Gud har sendt sin Søn til soning for vore synder.
141. Jesus kom både med vandet og med forsoningens blod.
142. Jesus har renset os fra vore synder med sit blod.
143. Jesus har magt over døden.
144. Den som tror på Jesus, skal ikke skades af den anden død.
145. Jesus købte os til Gud med sit blod.
146. Vi er retfærdige i Jesu blod.

www.denpaulinskegruppe.blogspot.com
PÅ GENSYN !