tirsdag den 12. marts 2013

HERREN har brug for os, Jesu Genkomst bind 1.


                 ”Jesu Genkomst” skrevet af Oskar Edin Indergaard, Tingvoll Norge
resume fra bind 1 side 116- v. Egon Ladegaard Kristensen, Danmark
HERREN har brug for os:
Nådelønnen består ikke udelukkende i det som en oparbejder sig ved gode gerninger i kristenlivet og som viser sig at holde mål foran Jesu domstol. Den består også af alle de åndelige velsignelser og rigdomme som vi får del i , efter at vi er kommet til himmelen. Det sidste bliver fælles for alle troende. Begge typer løn er af nåde, og de baserer sig på Jesu Krist forsoningsværk og Den Hellige Ånds gerning i hver enkelt troende.
Vi skal i det følgende beskrive den anden type af nådeløn, som en får del i, ved at man er en genfødt kristen og er kommet til himmelen. Vor løn er i himmelen. Det er der vi får udbetalt lønnen.
Hvad der gælder saligprisningerne i evangelierne, så gælder de specielt jøderne og angår Riget for Israel, men generelt går de også på den kristne menighed. I og med at vi er koblet ind i jødernes mange pagter og løfter, så er dette også løfter som gælder den kristne forsamling. Vi er de helliges medborgere og Guds husfolk,se Ef.2 og kap: Bjergprædikenen er grundloven i 1000 års-riget samt forskellige tolkninger af Bjergprædikenen i min bog: Jødernes Konge bind 2.
Den kristne forsamling har fået flg. Løfter eller skal få del i flg. rigdomme og nådegaver.
 1. Vi skal få del i himlenes rige. Her betyder dette udtryk det samme som Riget for Israel.
  I sin undervisning talte Jesus om det konkrete og historiske Guds-riget i Israel helt frem til Mat.13. Fra da af forkyndte han både det konkrete Guds riget og Guds-rigets hemmeligheder. Den som fik del i himlenes rige, den fik del i frelsen. Efter jødisk tankegang
  er dette det samme som at blive frelst. Jøderne skiller ikke mellem den himmelske og den jordiske fase af Guds-riget. Det gør derimod grækerne, og det er desværre deres tankegang som i stor udstrækning har fået gennemslagskraft hos os hedninge-kristne. Når vi taler om frelsen, så mener mange af os hedninge-troende at det er ensbetydende med et isoleret liv i himmelen, men sandheden er at frelsen er så uendelig meget mere end det. Vi skal som troende ikke blot leve i himmelen, men vi skal være med til at styre verden i Rigets periode: Mat.5,3.
  De troende i gl.-testamentes tid ventede ikke på at de skulle komme til himmelen, men de ventede på at himmelen eller det himmelske Jerusalem skulle komme til dem: Hebr.11,10
  Jesus sagde også til sine apostle at han skulle komme tilbage og hente dem, således at de bestandig kunne være der hvor han var. I dette tilfælde menes der både i himmelen og på jorden: Joh.14,3.
  Det samme var også tilfælde med apostlene. De spurgte ikke Jesus om han ville tage dem med til himmelen, men de spurgte Jesus om han kom til at oprette Riget for Israel ved Den Hellige Ånds udgydelse: Ap.gr.1,6.
  Vi må tilbage til de jødiske ideer om frelsen dersom vi skal forstå dette rigtigt. De græske tanker på dette område repræsenterede ikke sandheden i dette spørgsmål. De repræsenterede derimod filosofiske og hedenske elementer. Det er jøderne som har ret i dette, for deres ideer er hentet fra Bibelen, som er en bog der er diktere af Gud selv.
 2. Vi skal få trøst i Rigets tid: Mat.5,4.
 3. Vi skal være jødernes medarvinger til hele verden: Rom.4,13.
 4. Vi skal mættes med retfærdighed: Mat.5,6.
 5. Vi skal finde barmhjertighed: Mat.5,7.
 6. Vi skal se Gud: Mat.5,8.
 7. Vi skal kaldes Guds børn: Mat.5,9.
 8. Vi skal få del i det evige eller det tids alder liv. Den som har fået del i den nye tidsalder, som er Riget for Israel, får også del i det evige liv. Det evige liv har både med åndelig kvalitet og tilknytning til en bestem tidsalder at gøre: Joh.10,28. De kap: Den rigtige oversættelse af ”aion og ”aionios”.
 9. Vi skal være der som Jesus er, og Faderen skal give os ære: Joh.12,26.
  10.) Vi skal se Jesu herlighed, som han havde hos Faderen: Joh.17,24. 11.) Vi skal få del i nøglemagten i fuld udstrækning: Mat.18,18.
  12.) Vi er Guds arvinger og Krist medarvinger over alle ting sammen med Jesus:Rom.8,17.
  13.) Vi skal blive gjort ligedannet med Guds Søns billede: Rom.8,29.
  14.) Gud skal give os alle ting sammen med Jesus: Rom.8,32.
  15.) Vi skal være med til at dømme verden:1.Kor.6,2.
  16.) Vi skal være med til at dømme de faldne engle: 1.Kor.3,6.
  17.) Vi skal se Gud ansigt til ansigt, og vi skal få alle nådegaverne i hele-: 1.Kor.13,8-12.
  18.) Vi skal få del i en evig (tidsalder)fylde af herlighed: 2.Kor.4,17.
  19.) Vi skal overklædes med vort herligheds-legeme: 2.Kor.5,1.
  20.) Vi er velsignet med al åndelig velsignelse i himmelen: Ef.1,3.
  21.) Vi skal få barnekår hos Gud: Ef.1,5.
  22.) Vi er allerede nu indsat sammen med Jesus i himmelen- i de himmelske ting: Ef.2,6.
  23.) Vi har vort borgerskab i himmelen: Fil.3,20.
  24.) Vort fornedrelses-legeme skal blive lig med hans herligheds-legeme: Fil.3,21.
  25.) Vort liv er skjult med Kristus i Gud: Kolos.3,3.
  26.) Ved Jesu komme skal vi blive åbenbaret i herlighed:Kolos.3,4.
  27.) Ved Jesu komme for den kr. menighed bliver vi friet fra den kommende vrede:1.Tes.1,10
  28.) Vi skal blive ulastelige i hellighed for vor Guds og Faders åsyn: 1.Tess.3,13.
  29.) Vi skal altid være sammen med Herren:1.Tess.4,17.
  30.) Ved sit komme til Israel skal Jesus vise sig herlig i alle troende: 2.Tess.1,10.
  31.) Vi skal herske sammen med Jesus: 1.Tim.2,12.
  32.) Når Jesus åbenbares da kommer hans rige:2.Tim.4,1.
  33.) Vort salige håb er åbenbarelsen af Jesus Kristus:Tit.2,13.
  34.) Der venter en sabbatshvile (Riget for Israel) for alt Guds folk: Hebræer 4,9.
  35.) Jesus er vor ypperstepræst han gik ind i himmelen som forløber for os:Hebræer 6,20.
  36.) Jesus kan fuldt ud frelse dem som kommer til Gud ved ham: Hebræer 7,25.
  37.) De kaldte skal få den evige (tidsalder) arv: Hebræer 9,15.
  38.) Jesus skal åbenbare sig til frelse for dem som venter på ham: Hebræer 9,28.
  39.) Vi er blevet gjort fuldkomne ved Jesu offer: Hebræer 10,14.
  40.) I Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i himmelen: Hebræer 10,19.
  41.) Vi venter på den stad (det himmelske), hvor Gud er skaber og bygmester: Hebr. 11,10.
  42.) Vor løn er i himmelen: Hebræer 11,26.
  43.) Vi skal få et rige som ikke kan blive rystet: Hebræer 12,28.
  44.) Vi skal være en førstegrøde af Guds skabninger: Jakob 1,18.
  45.) Vi skal dømmes efter frihedens fuldkomne lov: Jakob 2,12.
  46.) Vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Krist opstandelse fra de døde: 1.Pet.1,3.
  47.) Vi har en u-forgængelig og u-smittet arv som er gemt for os i himmelen: 1.Pet.1,4.
  48.) Vi holdes oppe til den eskatologiske frelse - Jesu komme for menigheden: 1.Pet.1,5.
  49.) Endemålet for vor tro er sjælenes frelse: 1.Pet.1,9.
  50.) Vi er en udvalgt æt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk - til ejendom:1.Pet.2,9.
  51.) Jesus skal føre os frem for Gud ved bort-atomar: 1.Pet.3,18.
  52.) Herlighedens og Guds Ånd hviler over os: 1.Pet.4,14.
  53.) Gud skal ophøje os i sin tid:1.Pet.5,6.
  54.) Gud har omsorg for os:1.Pet.5,7.
  55.) Gud har kaldt os til en evig (tidsalder) herlighed i Kristus Jesus:1.Pet.5,10.
  56.) Gud har givet os de største og dyreste løfter – Guddommelig natur: 2.Pet.1,4.
  57.) Gud skal udfri sine gudfrygtige af fristelser: 2.Pet.2,9.
  58.) Vi har salvelse af Den Hellige og ved alle ting: 1.Joh.2,20.
  59.) Vi er lovet det evige eller tidsalder liv: 1.Joh.2,25 og 5,11.
  60.) Dersom vi bliver i Kristus, skal vi ikke blive til skamme når han åbenbares: 1.Joh.1,28
  61.) Når Jesu åbenbares, da skal vi blive ham lig: 1.Joh.3,2.