tirsdag den 12. marts 2013

Herligheds-legemet, Jesu Genkomst bind 1.


             ”Jesu Genkomst” skrevet af Oskar Edin Indergaard, Tingvoll. Norge,
resume fra første bind side 68- v. Egon Ladegaard Kristensen, Danmark
Herligheds-legemet

I forbindelse med bort-atomar eller forvandlingen, vil vi som tror, blive iklædt eller overklædt med vort herligheds-legeme, som er gemt for os i himmelen. Herligheds-legemet har sammenhæng med vort jordiske legeme,men til trods for det vil det have nye egenskaber og dimensioner. Det er tilpasset den evige og åndelige verden. Det legeme som vi har nu, er knyttet til denne verden og til ”syndens og dødens lov”, men det legeme som vi skal få, kan ikke mere dø, fordi det har fået del i Guds evighedsdimensioner. Det bliver gjort lig med Jesu herligheds-legeme, og vi er blevet som Gud til at bedømme alle ting.
Vi skal i det følgende se på en del egenskaber ved herligheds-legemet:
 1. Det vil for det første være et lyslegeme, som har sin specielle glans og udstråling. Dette legeme er gennemtrængt af ”Herrens herlighed”. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 3. s. 40-91, hvor jeg skriver om Herrens herlighed.) ”Men de forstandige skal skinne som himmelhvælvingen skinner, og de som har ført de man til retfærdighed, skal skinne som stjernerne, evindelig og altid.” Dan.12,3.
Da skal de retfærdige skinne som solen i deres Faders rige” (1000-års-riget) Mat.13,43.
Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer. En herlighed har de himmelske legemer, en anden de jordiske. En har solens glans, og en anden Månens, og en anden stjernerne, for den ene stjerne skiller sig i glans fra den anden.” 1.Kor.15,40-41.
Og 6 dage derefter (som symboliserer 6000 år) tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans broder Johannes og førte dem afsides op på et højt fjeld. Og han blev forklaret for deres øjne. Og hans åsyn skinnede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Jesu forklarelse på bjerget peger fremover mod Jesus som konge på Sion i Riget for Israel.” Mat.17,1-2.
og hans klæder blev skinnende, aldeles hvide, så ingen bleger på jorden kan gøre klæder så hvide. Det var ikke blot Jesu person som skinnede, klædende gjorde det også. Dette fortæller os en del om den herligheds dragt. Dette fortæller en del om den herligheds-dragt som vi skal iklæde vore nye legemer med.” Mark.9,3.
Dersom da dødens tjeneste (de10 bud), som med bogstaver var indhugget i sten, strålede i herlighed, således at Israels børn ikke tålte at se på Moses åsyn for hans åsyns herligheds skyld, som dog svandt.” 2.Kor.3,7.
og midt mellem lysestagene (som er et symbol på den nytestamentlige menighed) en som lignede en Menneskesøn, klædt i en fodsid kjortel og ombundet under brystet med et guld bælte (Jesus i sin herliggjorte ypperstepræstelige dragt), og hans hoved og hår var hvid som hvid uld, og hans øjne var som ilds-lue, og hans fødder var ligesom skinnende kobber (kobber står for dom), som om de var gjort glødende i en ovn, og hans røst som lyd af mange vande. Og i sin højre hånd havde han 7 stjerner (den nytestamentlige menighed) og af hans mund udgik et tveægget skarpt sværd (Guds ord), og hans åsyn var som solen når den skinner i al sin kraft.” Åbenbaring 1,13-16.
Og staden (det himmelske Jerusalem) trænger ikke til solen eller månen til at lyse for sig, for Guds herlighed oplyser det og Lammet er dets lys”.Åbenbaring 21,23.
Af disse Bibel-steder, som nævnt ovenfor, får vi følgende oplysninger om herligheds- legemet.
a) Det vil være et lyslegeme med sin egen herlighed og glans. Vi ved at da Moses havde været hos Gud i forbindelse med at han fik de 10 bud, da skinne hans ansigt, således at han måtte lægge et dække over det, da han talte til folket: 2.Mos.34,29-34 og 2. Kor.3,7-13.
Dette skin på Moses ansigt var et genskin af Guds herlighed og det giver os et indblik i den udstråling som herligheds-legemet skal få.

b) Ikke alle herligheds-legemer vil få den samme glans. Nogle skal skinne som himmelhvælvingen skinner, medens de som har ført de mane til retfærdighed, skal skinne som stjernerne skinner. Dette har sammenhæng med den bedømmelse som vi skal få af Jesus, som er alle menneskers dommer. De som har fået stor nådeløn, skal skinne mest i deres herligheds-legemer.
Dette har også sammenhæng med til hvilken tidsperiode de forskellige troende tilhører. De troende fra Gl.testamentstid skal skinne som himmelhvælvingen og stjerne skinner: Dan.12,3.
Herligheds-legemet til den nytestamentlige forsamling skal skinne som solen skinner. Det skal skinne stærkere end herligheds-legemerne til de troende i Gl-testamentlig tid. Grunden til dette er at vi troende fra Ny-testamentlig hører med til den frelsesforsamling som vi kalder for Jesu legeme. Det består af alle som har en personlig tro på Jesus fra Nazaret som jøderne konge og verdens frelser. Det kristne legeme udtages i tidsrummet mellem pinsen og Jesu komme for den kristne menighed.
 1. De forskellige klædninger, som herligheds-legemet har, skal også skinne i deres herlighed. Klædningen står for retfærdigheds-dragten.
d) Vi vil få et udseende som er lig med den beskrivelse som vi har af Jesus i Åbenb.,13-16.
Vort hår vil blive hvidt som den hvideste uld. Den hvide farve står for absolut hellighed, renhed og visdom.
Vore øjne vil blive som ilds-lue. Ilden står for dom og det som gennemtrænger alle ting. Vort blik skal forstå alle ting og gennemtrænge alle ting indtil den mindste detalje. Ingen ting skal kunne undgå vor opmærksomhed.
Vore fødder skal være som skinnende kobber. Kobberet står i Bibelen for dom. På samme måde som Jesus dømmer, skal vi også dømme i alle ting. Først da skal nøglemagten i Mat.16,18-19 sættes i fuld funktion.
Vor røst skal være som lyden af mange vande. Det skal blive en vældig røst som skal overdøve alt andet. Det som vi har udtalt, skal stå fast i alle evighedernes evighed.
Med vor mund skal vi tale Guds ord, således som det i virkeligheden er. Da skal alle fejlslåede fortolkninger være borte, for vi skal forstå alle ting fuldt ud. Vi skal styre verden efter vor fornyede indsigt i Guds ord.
På samme måde som Jesus lyser som solen, skal vi også gøre det. Sammen med jøderne er vi lyset i verden: Mat.5,14.
I parentes gør vi opmærksom på at i Rigets tid skal lyset blive 7 gange stærkere end det er i dag. I og med at 7-tallet står for fuldkomment, vil dette være det fuldkomne lys: Es.30,26.
Om 7-tallet. Se kap.: Bibelens talsymbolik og matematiske mønster. Vi ved at det er den treenige Gud som giver lyset og er lysets egentlige kilde og udgangspunkt. Det første som Guds skabte, var lyset. Han skabte det før både solen, månen og stjernerne. Dette betyder at solen ikke har lyset i sig selv, men at de får det fra en kilde som er udenom dem selv. Denne kilde er Gud: 1.Mos.1,3-18.
Når vi er kommet på den nye jord, skal hverken solen eller månen være mere, for da skal Herren selv lyse op for os: Åbenb.1,23.
2.) Herligheds-legemet vil for det andet kunne forflytte sig rask fra det ene sted til det andet. Dette vil kunne ske i et brøkdel af sekund. Det vil kunne trænge gennem den materielle verden, fordi det er et åndeligt legeme. På samme måde som Jesus gik gennem låste døre efter sin opstandelse fra de døde, vil også vi kunne gøre det samme.. Den materielle verden vil ikke være nogen hindring for os længere. Vi skal beherske den, for vi er blevet gjort lige med Jesus: Luk.24,36-40. Joh.20,19.
Herligheds-legemet er derfor et virkeligt legeme i modsætning til en ånd, som ikke er omgivet af noget legeme. Det som skille det fra det naturlige legeme, er det forhold at det kan eksistere på det materielle og åndelige område samtidig. Den materielle verden er ingen hindring for dets aktivitet. Skillet mellem den synlige og den usynlige verden er ophævet for det menneske som har fået del i bort-atomar og i herligheds-legemet.
Jeg vil citere fra Studiebibelen, bind 5, side 858-859: ”Paradigma (forbillede) for den troendes opstandelse-legeme er altså Jesu Krist opstandelses-legeme. Det var et virkeligt legeme. Jesus spiste for disciplenes øjne, Luk.24,43, de kendte på ham med deres hænder at han havde ”kød og ben” Luk.24,39. Han var ingen ”ånd”, det vil sige immaterielt væsen. At der er sammenhæng mellem den troende jordiske legeme og hans opstandelses-legeme, viser Jesu tomme grav. - Et ”åndeligt legeme” vil sige at det helt og holdent er bestemt af Åndens hellige væsen, levendegjort og opholdt af Åndens evige livskraft. At det er ”himmelsk”, 1.Kor.15,40 v.48-49, vil sige at det er bestemt for himmelens ”herlighed”, ”doxsa”, det er et herligheds-legeme, Fil.3,21. Mat.13,43. Den legemlighed som der her er tale om, tilhører den kommende verdens art og væsen. Derfor synes denne legemes form art være uhæmmet af materiens og forhindringer og rummets begrænsning: Joh.20,19.
3.) Herligheds-legemet vil for det tredje kunne indtage mad og drikke og gøre sig nytte af det. Vi ved at efter at bort-atomar og opstandelsen på den sidste dag (som kommer ca. 7 år efter menighedens bort-atomar), so vil Riget for Israel komme. Det er i flere sammenhæng beskrevet som et måltid. Herligheds-legemet er derfor tilpasset den nye verden og den nye tidsalder, som er 1000 års-riget: Es.25,6-7. 55,1. Mat.8,11. 22,1-4. 26,29. Luk.14,15-17. 22,19-30. 24,41-43.
I Riget for Israel vil vi, som har fået del i herligheds-legemet, kunne spise og der ikke og gøre sig godt af dette. Vi skal have fælle-skab i Jerusalem både med Jesus og de andre troende i Rigets tid. Jorden skal være fuld af mad og der ikke, og mad-varemangel skal ikke findes i Rigets tid. Det skal Jesus sørge for. Selv ørkenen skal blomstre som Edens have: Es.41,18.
4.) Herligheds-legemet kan for det fjerde skjule sin identitet og tilværelse for et almindeligt menneske. En kan selv bestemme om man vil give sig tilkende, eller om man vil holde sin identitet skjult: Luk.24,15-16 v.28-31. Joh.20,13-14. 21,4-7.
5.) Herligheds-legemet er for det femte et åndelig legeme (gr.soma pneumatikon). Dette står i modsætning til det jordiske eller det naturlige legeme (gr.soma psykion). Dette vil sige at herligheds-legemet er helt fuldkommen både i sit legeme, i sin sjæl og i sin ånd. Det er helt igennem drevet af Den Hellige Ånd, som er Guds kraft. Medens Jesus er en levendegørende ånd, så har opstandelse-legemet liv i sig selv og kan ikke dø mere, for forbandelsen fra syndefaldet er oprettet igen. Herligheds-legemet bærer i sig det tidsalder og nye liv.: 1.Kor.15,44-45. 1.Tess.5,23. Hebræer. 9,13-14. 1.Pet.3,18-20.
6.) For det sjette bliver herligheds-legemet lig med Jesus og hans opstandelses-legeme. Allerede nu i tiden har vi Gud i os, i og med at vi har fået Guds Ånd til indsegl og pant til forløsningens dag (Jesu komme for menigheden). Når vi i tillæg til dette får herligheds-legemet ved forvandlingen, så bliver vi gjort helt lig med Jesus og hans herligheds-legeme. Vi danner en åndelig organisme med Jesus, hvor han er hovedet og vi er lemmerne. (I parentes gør vi opmærksom på at Jesus har 2 legemer. Han har sit eget, og han har den kristne menighed, som består af troende jøder og hedninger. Vi er sikre på frelsen. Når hovedet (Kristus) er i himmelen, da kan legemet ikke gå fortabt.) Rom.8,29. 1.Kor.15,46-49
Fil.3,20.
7.) For det syvende skal vort herligheds-legeme være lig englenes, men med hensyn til det at få børn eller gifte sig. Dette hører denne tidsalder til, her hvor vi alle lever under syndens og dødens lov med hensyn til legemet. Vi bliver gamle og syge, og vi dør. Efter at bort-atomar har fundet sted, er der ikke behov for at gifte sig og få børn mere, for døden er opslugt til sejer for den enkelte. I den kommende tidsalder, som er Riget for Israel, så skal vi ikke længere gifte os og få børn: Mat.22,29-30. Luk.20,33-36.
8.) Når vi får vort herlighed-legeme, kan vi for det ottende være både i himmelen og på jorden -alt efter som der er behov for det. I Rigets tid skal vi styre sammen med Jesus både ud fra den himmelske herlighed og ud fra Jerusalem. Vi skal styre som præster og konger. I og med at vi har fået herligheds-legemet, vil vi også være bindeledet mellem himmelen og jorden. Vi vil være en af flere forbindelse-linier mellem det frelste Israel i Rigets tid og Gud.
Der bliver nok at udføre. Vi må ikke tro at vi bliver siddende uvirksomme i himmelen i Rigets tid. Det var ikke under engle at Gud lagde den kommende verden, men under Sønnen og de troende: Hebræer.2,5.
Det himmelske Jerusalem vil også være meget nærmere jorden i Rigets tid end det er i dag. Det vil svæve over Jerusalem, som er indhyllet i Guds herligheds sky eller Schekina-herlighed. Alle mennesker skal kunne følge med i det som sker i himmelen. Ingen skal kunne undskylde sig med at de ikke ved om Gud er til.
Jesus skal være både i himmelen og på jorden. Vi ved at han skal have sin trone i Jerusalem, men vi ved også at mennesker skal se at han sidder ved Faderes højre hånd i det høje: Mark.14,62. Dette sidste ske allerede i trængselstiden, efter den kristne menighed bort-atomar, og efter at Satan og de onde ånder er udkastet af himmelrummet, som er deres opholdssted i dag. Vi ved at der skal opstå en strid mellem Guds engle og Satan og hans engle. Denne strid kan vi kalde for det ”himmelske Harmagedon” Abenb.2,7-9.
Når vi skal udtale os om den kommende verden eller tidsalderen, som vi får del i efter bort-atomar, må vi være opmærksomme på det forhold at vi blot kan udtale os om dette i vage formuleringer, for vi kan ikke fuldt ud beskrive det som skal blive ud fra vore forudsætninger, vor forståelse af tilværelsen, og vore begreber. Vi har den kommende tidsalder i os, i vore hjerter og i vore tanker, men vi lever også fortsat i den indeværende tidsalder med vore legemer, vor sjæl og vor ånd. Nu er vi Guds børn, men det er endnu ikke åbenbaret det som vi skal blive: 1.Joh.3,2. Rom.8,16-18. 1.Kor.13,9-13.

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilke 2 etape sker bortrykkelsen?.
 2. Hvad er barnekår?
 3. Hvornår bliver ”døden opslugt til sejer”?
 4. Hvordan vil vort herlighed-legeme blive, se Åb. 1,13-16.
 5. Hvad vil det sige at vi får et lyslegeme?
 6. Hvad vil det sige at vi skal få et åndeligt legeme?
 7. Hvornår bliver vi gjort ligedan med Jesus?
 8. Hvordan vil herligheds-legemerne til den kristne forsamling lyse?
 9. Hvordan vil herligheds-legemerne til de gl.-testamentes troende lyse? I
  1. I hvilken tidsperiode udtages det kristne legeme?
  2. Hvad er den klædning, som vi skal have, et tegn på?
  3. Hvordan skal lyset blive i rigets tid?
  4. Hvad er den egentlige lyskilde for alt lys?
  5. Hvordan vil lyset blive på den nye jord?
  6. Hvad vil det sige at herligheds-legemet kan bryde gennem materiel-hindring
  7. Hvad er forskellen på en ånd og på herligheds-legemet?
  8. Hvorfor er Riget for Israel ofte sammenlignet med et måltid?
  9. Hvorfor kan herligheds-legemet skjule sin identitet?
  10. Hvad er et åndeligt legeme i modsætning til et naturligt legeme?
  11. Hvilke 2 legemer har Jesus?
  12. Hvilke funktioner skal menigheden få i Rigets tid?
  13. Hvor skal den kristne menighed være i Rigets tid.
  14. Hvad vil ske med det himmelske Jerusalem?
  15. Hvad er det ”himmelske Harmagedon”?
  16. Hvorfor kan vi ikke udtale os fuldt ud om den kommende tidsalder?