lørdag den 16. marts 2013

Israel og den kr. menighed: Karmel 1946 E. Siverts.


KARMEL Organ for kristent forsknings og oplysningsarbejde i Bibelens land og Norden.
Nr. 5 Maj 1946 2. Årgang. Dansk tilslutning: side 82:
Lederen af Kirkens Korshær i København, kontorchef Eyvind von Tangen Sivertsen, er sammen med sognepræst Georg Bartholdy og højskoleforstander Frits Larsen, Hillerød, gået ind i det danske råd for Karmel instituttet. Så skal Karmels læsere også får dem at møde efterhånden i bladets spalter.
Nr.10. Oktober 1946 " Israel og den kristne Menighed"
Når der bl. Kirkelige kristne kan råde så stor uklarhed m.h.t. både Kristi genkomst og til tusind årsriget, kan det kun skyldes svigtende tro på urokkeligheden af Guds Ord og løfterne. "Dagen og Vejen" sluger i uhyggelig grad de kristnes tanker, og teologiske modsætninger øver alt for ofte langt mere indflydelse på Ordets beskikkede forkyndere end det Guds Ord, gennem hvilket vi alene bliver fortrolige både med Guds tanker og med de veje, Han går for at virkeliggøre dem. Sker der ikke radikal forandring i denne henseende, en virkelig hjertevækkelse indenfor den kristne menighed, da kan vi have grund til at befrygte, at Herrens genkomst om tyven om natten i stedet for frydefuld forløsning, vil bringe forfærdende domfældelse.
Endnu et forhold er der, som netop i den just antydede forbindelse, må berøres noget nærmere, nemlig den dom, der ovenfor er berørt, og som efter apostlenes ord Rom.11,18-. Vil ramme den kristne menighed, såfremt den ikke bevares i den rette ydmyghed i sit syn på Israel som Guds udvalgte folk, og derfor i selvklogskab tænker egne tanker om Guds riget og går egne veje til dets virkeliggørelse eller kort udtrykt ikke "bliver i Guds godhed". Vee den kristne kirke om den i åndeligt overmod roser sig af sin udvælgelse og betragter sig selv ikke som "meddelagtige I Olietræets rod og fedme", men som genstand for Guds selvstændige af Israel uafhængige udvælgelse. Ve den kristne kirke, om den betragter sig selv som den endelige og afsluttende åbenbarelse af Guds riget her i tiden og her på jorden, så den glemmer, at den med Jafet så at sige kun bor til leje i Sems telte 1.Mos.9,27., idet den som en fremmed og udlænding 1.Pet.2,11. Har sit borgerskab i himmelen Fil.3,20. , er frelste i håbet Rom.8,24. Ja, har sit moderskød i Jerusalem her oventil Gal.4,26. Det står fast, at den kristne menigheds sønner udkårets, først fuldendes med vort legemets forløsning Rom.8,23, når vi får del enten i opstandelsen fra døde eller i de levendes forvandling og bortrykkelse til mødet med Herren i luften 1.Kor.15,51-. Og 1.Tess.4,13-.. Men ak,! Er ikke dette syn på kristentro og kristenliv alt, alt for sjældent iblandt os? Ja, er det ikke det almindeligste, at det betragtes som noget "overåndeligt", ja, sværmerisk, der gør os uskikkede til nøgtern menneskekærlighed at arbejde for Gudsrigets fremme her i tiden og nu på stedet?
Værre er det nok, når kristenheden ikke blot miskender eller endog glemmer sin åndelige samhørighed med Israel, men ligefrem vender sig i uvilje imod dette Guds udvalgte folk, ja, forfølger, ja, søger at udrydde det. Sandelig, der er et frygteligt Ord, som står skrevet og det tre gange – og Skriften kan ikke rokkes !- at "den som forbander dig, vil jeg forbande" 1.Mos.12,3. 27,29. 4.Mos.24,9.
Sandelig her er vi såre langt udenfor "Guds godhed" og må være forberedt på en dag at opleve den "afhugning", som Ordet vidner om Rom.11,21-22 og Johs.15,6. Sak.1,14-15 og 2,4. , og det således, at de kristnes nationers stilling til Israel-folket i dets nuværende fornedrelse, på hin dag vil veje tungt til på Guds vægtskåle Matt.25,31-. Når Paulus således taler om en kommende dom over kristenheden, sætter han den imidlertid på en bemærkelsesværdig måde ifm. en genantagelse af Israel-folket, en ny indpodning på den Guds stamme, "deres eget Olietræ, som de af naturen tilhører" Rom.11,24. At dette bliver en enestående kristelig folkelig genfødelse, er utvivlsomt. Det ligger gemt i ordene "deres eget Olietræ, som de af naturen tilhører", hvilket øjensynligt er noget andet end den Ånds genfødelse, ved hvilken den kristne menighed "mod naturen" gøres til et Guds folk. Og dog må der være en dyb indre sammenhæng mellem de to udadtil forskellige kendsgerninger. Det siger jo nemlig Rom.11,31, at Israel skal få barmhjertighed ved den barmhjertighed, som er blevet menigheden til del.
Har jøderne ret til at indvandre i Palæstina ? Nr.4. April 1947 s.7o.:
Når jeg har søgt at gøre mig selv rede for, hvad der er afgørende for jødefolkets ret til uhindret bosættelse i Palæstina, er flg. grunde de tungest vejende.
Palæstina er det af Gud forbeholdte hjemsted for det af Ham udvalgte folk.
Jødefolket har gennem dets årtusind gamle historie, uanset dets vekslende skæbne, bevaret sin nationalitet og dermed den ubrydelige tilknytning til fædrenes land.
En folkeretslig tilsikret adgang til bosættelse i Palæstina er – efter Nazismens uhørte grusomme fremfærd mod jøderne og den stadig eksisterende, ja omsiggribende antisemitisme – for dette folk den eneste mulighed for en national samfundsdannelse til betryggelse af dets folkelige eksistens, ganske som land og folk er uadskillelige for alle jordens øvrige nationer.
Den arabiske nationalisme er af relativt meget ny dato og er navnlig ikke udgået fra de palæstinensiske Arabere, men er et produkt af moderne Ægyptisk storpolitik- med deraf flg. indbyrdes modstridende interesser indenfor den Muhamedanske verden.
Kendsgerningerne har vist, at jødernes bosættelse i Palæstina, for landet som sådan har betydet en uhørt kulturel og national økonomisk opblomstring og kan derfor ikke med forskellige grunde betegnes som uret mod den i forhold til landets yderevne tyndt arabisk befolkning, hvorved særlig må mærkes, at Palæstina hverken er eller nogensinde har været centrum for et folkeligt arabisk kulturliv.
Englands regering har ved Balfour deklarationen udtrykkeligt forpligtiget sig til at "gøre sig de største anstrengelser" for at fremme oprettelsen af et nationalhjem i Palæstina "for det jødiske folk".
Denne deklatation danner den moralske basis for det af folkeforbundets 52 stater godkendte engelske mandatstyre over Palæstina.
Nr.10. Oktober 1947 s.166. HVORFOR ?
I et lille skrift "Verdensunderet Israel", der udkom sidst i forrige århundrede, udtalte den kendte professor F.E.Strøter følgende, der er lige så aktuelt i dag som for 50 år siden.
"Hvorfor har Israel nu om stunder så svært ved at tro, at de Kristnes Kristus virkelig er Israels Messias ? " Fordi kirken gennem århundreder ligesom har skjult og fortiet for Israel, at denne samme Jesus vil komme igen fra himmelen, og at da skal alle de forjættelser og løfter opfyldes, som Gud har givet sit folk gennem de hellige profeters mund om sin rige velsignelse, om Guds statens virkeliggørelse, om den evige fred o.s.v. Ap. Gr.3,19-21. Men Israel kan og vil aldrig komme til tro på en Kristus, der afmales som en Gud, der kun vil ødelægge sit eget folk og bringe det i ulykke og fordærvelse, medens Han derimod vil overføre alle de herlige og rige forjættelser, der netop var givne Israel, til andre. Man kan vel i kristenheden forundre sig og forfærdes over Israels hårdnakkede blindhed. Men hvor har ikke denne kristenhed lige indtil vore dage gjort det usigeligt svært for det stakkels Israel at tro på Jesus som Israels Messias efter Skrifterne ?
Man tror at have sagt den fulde sandhed, når man siger: Du blinde Jøde, hvem venter du på ? Messias er jo kommet for lang tid siden." Og dog har man hermed kun sagt den halve sandhed om Jesus Kristus , og kun at sige den halve sandhed er undertiden værre end slet ingen ting at sige. Dette viser sig ganske tydeligt, når man undersøger, hvorledes man i kristenheden omgås med de skriftgrunde, hvorpå rettroende Israelitter nu til dags støtter deres benægtelse af Jesus som Messias. Først og fremmest siges der således til Jøden: "Kristus har som Messias opfyldt alt for Israel, hvad der skulle opfyldes, og hvad Han ikke har opfyldt, det bliver nu på en åndelig måde opfyldt på den kristne kirke". "Nuvel" siger Jøden, "Om vor Messias står der skrevet: I Hans dage blomstrer retfærd, og dyb fred råder, til Månen forgår, Sl.72,7. Men jeres Jesus siger selv: Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd Mat.10,34. Hele kirkehistorien med dens blodige krige og forfølgelser stadfæster, at Han har talt sandhed. Selv vi har indtil denne dag erfaret Kristus-bekenderes usigelige had og navnløse grusomhed. Altså kan jeres Jesus ikke være vor Messias. Tilmed kan i kristne ikke engang forliges indbyrdes. I er spaltede i utallige sekter og partier, som bekriger hinanden indbyrdes. Nej, så er vi jøder dog bedre "Kristne" !
Men på hvad anden måde kan vi kristne ærligt svare på dette end åbent at tilstå overfor jøderne: "Sandt nok, Kristus har ikke ved sit første komme bragt fred på jorden; Han har kun bragt fred med Gud for hver den, som tror på ham. Men når denne Jesus for anden gang kommer til jorden – efter Skrifterne – da vil al krig og ufred forsvinde fra jorden, og folkeslagene vil ikke mere øve sig i krig. Derfor vil vi kristne bede alvorligt sammen med jer, i Jøder: Amen, ja, kom Herre Jesus Messias!"
Eller fremdeles: Hvad gør vi kristne ved den klare, bestemte forjættelse, som englen Gabriel udtalte ved jomfru Maries bebudelse, at Kristus ikke alene skal kaldes "Den Højestes Søn", men også at "Gud Herren skal give ham Davids, Hans Faders trone, og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og der skal ikke være ende på hans kongerige." Luk,1,32-33. Og står der ikke klart, at "på hin dag" – altså på Messias` dag skal Han oprejse Davids faldne hytte, tætte dens revner, opføre hvad der sank i grus og bygge den som i gamle dage." Amos 9,11.se Ap. Gr.15,14-.. Alt siger man jøderne, kun ikke dette. Man forlanger, og det med rette, at de skal tro på deres Messias` overnaturlige undfangelse ved Helligånden, på hans naturlige , historiske fødsel af jomfruen samt på alle enkelthederne i Hans liv, Hans lidelse, død opstandelse. Men at han, der nu er ophøjet, skal komme igen som en virkelig Davids søn for at arve sin Faders rige over hele Israel og virkelig herske over det – det forkaster man som en kødelig forventning og en nedværdigelse af den opstandne og ophøjede. Man forlanger, at jøden for at kunne blive salig skal tro på en bogstavelig opfyldelse af den første del af forjættelsen, men på den bogstavelige opfyldelse af den sidste del må han ikke tro. Vel kan jøden, som ethvert andet menneske, være meget blind m.h.t. en levende erkendelse af og tro på "Ordet som blev kød". Men når man vil gøre det ret begribeligt for den Jøde, som virkelig tror Skriften, at Davids trone skal søges i himmelen, eller også at den skal søges i hjerterne hos alle slags hedninger, som aldrig har vidst noget om Davids Septet, da må man ikke undre sig over, at denne Jøde ryster på hovedet af en sådan tvetydig omgang med Den hellige Skrifts enfoldige Ord. Det er kun naturligt, at han ikke vil vide noget af en sådan Messias, der aldrig kommer til at opfylde den Ed, som Gud havde svoret David. Det kan være let nok stolt at tilgive Jøden hans blindhed. Men det vil måske blive ulige sværere engang at rense sig overfor Israels Konge for den anklage, at man har gjort det svært for Hans egne brødre at erkende i Ham deres retmæssige Messias.
Eyvind von Tangen Sivertsen.,København. Nr. 10-11 November 1948. NOA, DANIEL og JOB. Ezekiel 14,14. V.20.
Guds Ordet i Bibelen er lige så mangfoldigt, som det er rigt. De store grundlæggende frelsessandheder er som brede veje, der fører gennem den hele Skrift. Men foruden disse "Alfarveje", som vi alle kender, rummer Bibelordet mangfoldige, langt mindre befarne stier, som kun den grundige Bibellæser opdager, ligesom mangen lønlig skovsti eller bjergsti, kan føre til skønne, uanede udsigter. Sådan er det gået mig med det mærkelige ord om Noa, Daniel og Job hos profeten Ezekiel. Sammenhængen, hvorom det drejer sig, er Herrens alvorsord om de ulykker, et troløst folk drager ned over sig. Når hunger og rovdyr, sværd og pest kommer over et sådant folk som Herrens "fire grusomme straffedomme" og disse tre mænd var i deres midte: Noa, Daniel og Job, så skulle kun de redde deres liv ved deres retfærdighed, siger Herren gennem profeten.
Ved første øjekast kunne sammenstillingen af disse tre synes helt underlig og tilfældig. Havde der været nævnt de tre, der hører sammen som grundpillerne i Israels Hellige historie, nemlig Abraham, Isak og Jakob, havde det vel været mere forståeligt, men Noa, Daniel og Job – hvad kan vel begrunde, at de nævnes frem for så mange andre, og at netop disse stilles sammen på en måde, vi ikke kan andet end studse over ? Vi skal nu betragte dem og deres gerning noget nøjer. Og vi vil da få at se, at ikke blot er der god grund til at sammenstille netop disse tre mænd; men det vil yderligere vise sig, at der fra dem kan trækkes betydningsfulde linier op til den Nye Pagts tid, ja helt op til den tid, vi selv lever i.
Det første, vi da standser ved, er dette, at disse tre mænd alle har været ude for store trængsler, for de tos vedkommende i alt fald i tilknytning til store straffedomme for syndens skyld. For alles vedkommende har de måttet igennem en særegen frelse, en særegen indgriben fra Guds side. Trængslernes art var vel forskellige; men alle var de – hver på sin måde – typiske og dermed som alt nævnt forbilledlige for, hvad vi kan vente just i vor tid. Alle disse tre Guds mænd nævnes da også i Ny Testamente og alle tre ifm. talen om Kristi genkomst.
Noa levede på en tid, da hele menneskeslægten gik en stor, alle omfattende katastrofe i møde. "Herren så, at menneskernes ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters higen og tragten var ond dagen lang.... men Noa fandt nåde for Herrens øjne 1.Mos.6,5-. Så "stort" var øjeblikket, at det et par tusinde år efter kunne siges, at "den daværende verden gik til grunde" i Vandfloden 2.Pet.3,6. Og så betydningsfuld var Noas frelse, at Gud gjorde ham til stamfader for en helt ny menneskeslægt igennem hans tre sønner: Sem, Kam og Jafet. Noa lyttede til Guds advarsel om den kommende straffedom. Og ved arbejde, sikkert hårdt arbejde, ja slid fik han, medens tiden var, bygget den Ark, i hvilken stammen til en Guds nyskabelse af alle levende væsener skulle overleve katastrofen. Ved dette sit tros-værk "domfældte han verden", hed det atter igen årtusinde efter Hebe.11,7. Guds domme er altid, i modsætning til menneskers, den nødvendige virkning af menneskets egen ringeagt for Hans Frelse. Det selvhjulpne menneske har dømt sig selv. Således dengang, og således nu.
Daniel oplevede ligesom Noa en katastrofe, vel ikke af samme omfang som Syndfloden, men for hans folk, Israel, af den mest skæbnesvangre betydning. Folkets nationale selvstændighed og politiske uafhængighed fik gennem verdensmagten Babel et knæk, som endnu 2-3000 år efter ikke er helbredt. Ved sit rene sind blev Daniel for så vidt sit folks redningsmand, som Gud ikke blot hørte hans bøn om at tage det genstridige folk til nåde, men gav ham – frem for nogen anden af alle Israels profeter – et stor-syn ud over både folkenes verdslige og Israels Hellige historie, mundede ud idet udvalgte Gudsfolks sluttelige frelse. Som Noa blev arbejdets, således blev Daniel bønnens mand og derigennem visdommens og indsigtens mand.
Som Noa og Daniel er også Job ude i en stor katastrofe. Men nu er det hverken menneskeslægtens eller et enkelt folks skæbne, det drejer sig om. Nu er det det enkelte menneskes, det gudfrygtige menneskes historie, vi får et forunderligt indblik i. Jobs problem er lidelsens problem. Magtesløs i sig selv som både Noa og Daniel oplevede han igennem livets hårde, ubønhørlige prøvelser en både Åndelig og timelig genoprettelse. Job er typen på det retskafne, af alle respekterede menneske, der ikke blot har sit "på det tørre", som vi siger, men hvis forhold både til Gud og mennesker tilsyneladende er i den bedst mulige orden. Job er et "lykkeligt" menneske. Og så er der dog en orm, der gnaver ved roden ad al hans "medgang": : Tyngdepunktet for Jobs sindsliv ligger ikke i Guds forhold til ham, men i hans forhold til Gud. At der her er tale om den fineste og derfor farligste form for farisæisme, fremgår af, at formålet med tugtelsen kap.33,17,. Er, at "mennesket skal fjerne sin gerning" (jf. Buhls oversættelse af G.T.), så Gud kan komme til at "fjerne" hovmodet fra manden" (norsk overs.)
Så gennemgribende er denne oplevelse for Job – som for enhver af os, der har gjort samme erfaring – at først nu ved han, hvad det vil sige, at intet er umuligt for Gud, ja at indtil nu havde han "kun hørt et rygte om dig; men nu har mit øje set dig" kap.42,2.v.5..Job kunne med andre ord gennemvandret den i sandhed trange vej – hvor mange af os finder den vel ? – fra Betel til Pnuel, jf. 1.Mos.28,16. "Sandelig Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke" og kap.32,30 "jeg har skuet Gud ansigt til ansigt, har mit liv frelst". VISSELIG, DET ER LETTERE AT BLIVE FRELST FRA VORE ONDE GERNINGER END FRA VORE SÅKALDTE "gode" GERNINGER !
Men lad os nu trække li nierne fra disse tre mærkemænd op til Ny Testamente, og vi vil se, hvorledes de alle nævnes i tilknytning til begivenhederne i de dage, der går forud for Kresti genkomst. Først altså Noa. Her har vi Jesu klare ord om at "ligesom Noas dage var, således skal Menneskesønnens tilkommelse være" Mat.24,37. Slutningen på "Hedningernes Tider" bliver sandelig ikke rosenrød, det skulle da være af en ildevarslende Solnedgang, netop sådan som vi er vidner til i den gamle "kristenhed". Der er visselig grund for os til – under den voksende ligegyldighed overfor Gud og Hans budskab – opmærksomt at agte på Tidernes Tegn og ikke lulle os ind i ganske urealistiske drømme om fremskridt og nye og bedre tider.
Og hvad så Daniel ? Jesus minder os i samme sammenhæng om hans profeti om "ødelæggelsens vederstyggelighed på hellig grund" ifm. ødelæggende krig om Jerusalem Luk.21,20. Disse varsler har vi vel set opfyldt i Israels historie. Men når de sættes ifm. "en trængsel så stor, som der ikke har været fra verdens begyndelse", da rettes påny vort blik med nødvendighed frem mod tiden umiddelbart før Kristi genkomst Åb.16,18. Og de gamle profetier hos Jeremias 30,7. Og Daniel 12,1. Om den enestående trængsel, igennem hvilken Israelfolket skal blive frelst. Den strid, der i dag stå om Israels land og om Jerusalem i særdeleshed, er en yderligere grund for vågne, Bibel troende kristne til at agte på Tiderne Tegn og se hen til Kristus som den, der kommer til Israels rigets genoprettelse, just når det i menneskers øje ser håbløst ud Luk.8,6. Lad os derfor endnu engang minde hverandre om, at Guds kraft altid fuldkomnes i vor magtesløshed.
Om Job taler Jakob i sit brevs 5. Kapitel. Også her er tilknytning til de sidste dage og Herrens tilkommelse umiskendelig vers 3.7.8.9.11. Når vi i denne forbindelse med Job som forbillede formanes til udholdenhed, har jeg for mit personlige vedkommende – mere tør jeg ikke sige – let ved at sætte det ifm. Jesu ord til Filadelfia menigheden Åb.3,7-. Der taler både om magtesløshed og om udholdenhed trods denne "liden kraft". Jeg finder i det hele taget i dette brev alle hovedlinierne både fra Noas, Daniels og Jobs historie. Tænk på ordene om "fristelsens time", som skal komme over hele jorderige for at friste dem som bor på jorden. Når vi ved, at den antikristlige fristelse til det store frafald skal ende i en enestående trængsel, da er vi på Bibelsk grund, når vi hævder, at Syndfloden på Noas tid er den eneste katastrofe i slægtens historie, der tåler sammenligning med den Guds straffedom, der hænger truende over hovedet på en frafalden kristenhed. Og hvad Daniel og hans tid angår , mindes vi også slående derom ved Jesu selvbetegnelse som den, der har Davids nøgle, så Han lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op og det vel nok, ikke blot, når menigheden skal tages ind i himmelen Mat.25,10. Jf. 1.Kor.15,51-. Og 1. Tess.4,13-., men Israel skal vende tilbage til det Jerusalem som ingen jordisk magt hidtil har villet åbne for dem.
Noa, Daniel og Job, alene disse tre mænd og dem, der vandrer i samme ånd som de, er i stand til ved Guds kraft at komme igennem hver sin katastrofe. Lad os derfor se hen til dem som læremestre just i vor egen tid. Lad os med Nos arbejde, medens det er dag, at dåbens frelse – modbilledet af syndflodens vande 1.Pet.3,25. – må blive så mange til del, som det nu er muligt. Lad os med Daniel bede uden at blive trætte, visse på, at Herren vil skaffe sine udvalgte ret i hast, de som råber til Ham dag og nat Luk.18,7. Jf. Es.62,6-. Lad os med Job holde ud gennem lidelse, al modsigelse, ikke mindst den, som kommer ikke fra fjender, men fra uforstående venner, så vor håb ene og alene forankres i Guds trofaste Nådeløfter.
Af kontorchef E. Sivertsen. Nr. 6-7 Juni Juli 1949. side 109. EN MÆRKELIG PROFETI.
Hos Esajas 8,17-18, læser vi flg. "jeg bier på Herren, Han, som dølger sit åsyn for Jakobs hus; til Ham står mit håb. Se jeg og de børn, Herren gav mig, er varsler og tegn i Israel fra Hærskarernes Herre, som bor på Zions bjerg."
Som bekendt har vi i hebræerbrevet 2,13. En så at sige autentisk tolkning af disse ord. Idet der 2,10 tales om de mange sønner, som Gud i Kristus vil føre til herlighed, anvendes de anførte ord fra Esajas på Kristus selv og de "brødre" – dvs. den nytestamentlige menighed – der som Hans "legeme" udgør den kristne kirke. Esajas sidestilles altså med Kristus og Hans sønner med den nye pagts børn, de der er fødte ikke af mands eller af køds og blods vilje, men af Gud. Når Esajas betragter sig selv og sine sønner som varsler og tegn i et Israelfolk, for hvilket Herren har skjult sit ansigt , vil det altså sige, at den kristne menighed i forhold til Israel folket er at betragte som varsler og tegn fra Gud. Vi ledes herved til at spørge: Hvem var da Esajas og hvem er de sønner han taler om ? Der må øjensynligt være noget forbilledligt ved denne "familie" af særlig betydningsfuld art, og vi bliver da heller ikke skuffede, når vi betragter deres navne, navnlig sønnernes, som på højtidelig vis tillægges dem af Gud selv.
Esajas` eget navn betyder: Herren skaffer frelse. Og vitterligt er det, at ingen af de Gl. testamentlige profeter med samme klarhed og kraft som han har forkyndt den kommende Messias og Hans herlighedsrige, men samtidig – og herpå lægges der afgørende vægt – den lidende Herrens tjener, det af Israel ringeagtede rodskud af Davids engang så herlige stamtræ, født som et menneskebarn af jomfruen "den unge kvinde", men som Immanuel, stifteren af den nye pagt, grundlæggeren af det urokkelige Gudsrige. Jo, Esajas er fremfor nogen evangelisten blandt profeterne, vel skikket til at være den første blandt den gamle Pagts "varselsmænd" om den kommende "ypperstepræst" "spiren", som Han benævnes af profeten Zakarias 3,8. Med Esajas er vi da så langt som muligt under den gamle pagt inde på ny testamentlig grund, og det bør ikke undre os, om vi i hans profetier skimter den "Menighedens Hemmelighed" om hvilken Paulus vidner, at den i alle slægter ikke blev kundgjort for menneskerne børn, ja "fra evighed har været skjult i Gud" Ef.3,5. v.9.
Men nu Esajas sønner ? Thi det er jo først sammen med dem, at der tales om "varsler og tegn fra Hærskarernes Herre i Israel". I 7,3. Hører vi om Sjearjasjub, hvilket betyder: En rest omvender sig og i 8,3. Om Maher – Sjalal, Hasj – Baz, dvs. hurtigt – bytte – hastigt – rov -. At nu disse navne umiddelbart og direkte sigter til forbigangne begivenheder er vel klart, herom kan enhver læse i Israels historie på Esajas` tid. Men lige så klart er det – med Hebræerbrevets tolkning som den bedst mulige hjemmel (om man da tror på Bibelens Guddommelige inspiration!) – at navnene tager et langt videre sigte og må være af betydning for os ved tolkningen af den ovenfor omtalte "Menighedens Hemmelighed".
Først da navnet Sjear Jasjub. I Romerbrevet kap.9-11, hvor Paulus udvikler sit syn på Israelsfolket og Menigheden i deres forhold til Guds udvælgelse, gør han som bekendt særlig brug af Esajas` profetier og nævner da også udtrykkeligt det med 7,3. Nært forbundne ord i 10,21-22 om at, uanset Israels store folketal skal kun "em rets omvende sig" Rom.9,27. Det er denne "levning" der som et nådes udvalg i "den nærværende tid" – dvs. – "Hedningernes Tid" eller den kristne menigheds tid – vinder nyt liv i Kristus Rom.11,5. Og derfor sammen med "Hedningernes fylde" tilhører Ham i Hans tilkommelse til Israel-rigets genoprettelse Rom.11,25-.
Så langt forstår vi det der af Esajas kan tales om varsler og tegn, der af Hebræerbrevet udlægges som sigtende til Kristus og Menigheden.
Men nu Esajas `anden søn, ham med det mærkelige navn: Maher – Sjalal , Hasj – Baz. Hvorledes kan dette med "Hurtigt bytte, hastigt rov" have noget med den kristne menighed af gøre ? Hebræerbrevet gå jo i alt fald ud fra, at der er en sådan forbindelse. Lad os nu prøve at finde løsningen. Umiddelbart hentyder navnet til , at fordi folket foragtede "Siloas sagte rindende vand – altså det tilsyneladende ringe – så skal Assyrerkongens hærmasser vælde ind over landet og i hast tage bytte og røve rov. Den ganske enkle løsning finder vi herpå i Jesu lignelse om vingården Matt.21,33, der jo netop har tilknytning til en af de første af Esajas` profetier Es.5,1-. Der handler om det troløse Israel. I denne forbindelse er det, at Jesus taler dels om anstødsstenen – atter med henvisning til Es.8,14 og 28,16. – dels om, at Guds rige skal tages fra eder (Israel) og gives til et folk (af hedninger, kirken, den kristne menighed) som bærer dets frugter" Matt.21,42-44. Det er ganske det samme, Paulus siden hen taler om, når han i Antiokia (den første by, i hvilken der tales om "kristne") vidner imod jøderne, fordi de ikke agtede sig selv værdige til det evige liv "foragter Siloas sagte
rindende vand" så han nu kender sig som den særligt kaldede Hedningeapostel, Ap. Gr.13,46-. Også her med særlig henvisning til Es.42,6. 49,6. Jo, sandelig er Esajas og hans sønner varsler og tegn fra Gud i et frafaldent Israel. Og så kan vi måske endda gå et skridt videre i denne vor "allegoriske" tolkning. Thi når Jesus i sin genkomst kommer "som en tyv" og der sker det uforudsete og pludselige "indbrud", da er det jo den kristne menighed han bortfører "i et nu i et øjeblik" og gør det for omsider at vække Israel til nidkærhed Rom.11,11. v.14. Esajas taler (66,8) et mærkeligt ord om, at et land skal komme til verden på en eneste dag, et folk fødes på et øjeblik. Kan der mon ret, vel være tale der, om andet end frelse, der skal blive "hele Israel" til del, når hedningerne fylde i Kristi tilkommelse bogstaveligt talt er "gået ind" i Himlenes rige Rom.11,25-26.? Og er det ikke den begivenhed, Esajas varsler om på det anførte sted, når han i direkte ord taler om en forstående forunderlig fødsel Åbenbaring 12 ? Visselig da skal "hurtigt – bytte, hastigt rov" blive varsel og tegn fra Herren i Israels folk. Ja, og i en sovende kirke.
Af kontorchef Eyvind Sivertsen. Nr. 8 August 1949 DET NORDISKE KARMEL – MØDE I SKJERN.
Seks nationers flag vajede udenfor Luthersk Missionsforenings store bedehus i Skjern da Karmel venner fra hele norden sammen med de mange interesserede vestjyder strømmede til stævnets åbningsmøde d.17. August. Foruden Israel og de nordiske flag så vi for første gang De forenede staters stjernebanner, vidnesbyrdet om Karmel bevægelsens sidste udvidelse i vest under den jødekristne pastor Newmans ledelse. Et stor Israel-flag prydede også pladsen ved talerstolen i det rummelige bedehus, som var fyldt af de vel 220 tilrejsende og stedets folk allerede første aften.
Sivertsen hilste som formand for det danske Karmel forsamling velkommen med ordet i 2.mos.33,18. og bøn. - - -.
December – Januar 1950 – 51 (særnummer) DET FASTE PUNKT.
Har man blot et enkelt fast punkt, kan selv den enfoldigste lære at slå en cirkel og dermed, billedligt, drage den line, der symboliserer evigheden. På samme måde gælder det, at hvis vi kan finde et Bibelsk ståsted midt i menneskeslægtens historie her på jorden og her i tiden vil det kunne lykkes os at se Guds line i den Guds rigets historie, som for den kristne er hemmeligheden i menneskeslægtens brogede, ja forvirrende levnedsløb. Denne hemmelighed består jo nemlig i, at evigheden har indgået pagt med tiden. Himmelen så at sige formælet sig med jorden derved, at Gud er blevet menneske. Vi kristne er ikke i tvivl om, at dette er sket i Kristus som det enestående Gud menneske. Ikke således at forstå, at udenfor Ham har mennesket intet med Gud og Gud intet med mennesket at gøre. Men således, at kun i Ham har vi den fuldkomne virkeliggørelse af Gud mennesket, både indadtil efter dets væsen og udadtil efter dets virke. Vi har Kristi ord for, at "dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og Ham , som Du har sendt, Jesus Kristus" Joh.17,3. I dette ord hviler vi kristne barnetrygt; her kender vi os både for tid og evighed forankret i Gud. Her har vi det ståsted, det centrum, hvorudfra vi ved tro kan anskue som en åndens virkelighed, den ovenfor nævnte pagt mellem tid og evighed. Her har vi det centrum, hvorfra vi kan drage den cirkelline, der for os er billedet på evigheden. Men dette sker jo for os kun ved tro. Og den virkelighed, det drejer sig om, er en Åndens virkelighed, altså noget usynligt og noget uhåndgribeligt. Og det, vi i disse betragtninger om "det faste punkt" er ude efter, er en historisk, håndgribelig virkelighed, et ståsted, hvorfra vi kan blive istand til ikke blot som troende kristne, men som naturlige sandhedssøgere og sandhedskærlige mennesker at anskue Guds rigets historie som nøglen til at forstå hele menneskeslægtens historie. Men findes der i det hele taget et sådant ståsted ? Er det ikke en afsporet "rationalisme", der kræver et sådant ståsted ? Selve dette dybtgående spørgsmål skal der ikke her gås ind på. Kun så meget må der, for at vise den praktiske betydning af de i det flg. anstillede betragtninger, siges, at der – med menneskets Gud skabte natur som udgangspunkt om og troen på Gudmennesket, så Kristus ikke gøres til en Ånd uden kød og blod, ja så hele den første trosartikel forsvinder ud i en uigennemskuelig tåge. Der må findes et eller andet sted, hvor Åndelig overbevisning og naturlig tænkning finder sammen, hvor åndelig tro og naturlig viden ikke mere ligger i indbyrdes strid, men tværtimod hjælper, ja opbygger den ene den anden. For den, der er så lykkelig at kende sig frigjort for hele sin personlighed i sin bundethed af Gudsordet i Bibelen, kan der ingen tvivl være om, at dette ståsted kun kan findes i Kristus, Ham, der uden at blinke fastholdt sin enestående og fuldkomne enhed med Gud, som alles Fader Mat.11,27. Og derfor sin suveræne midler stilling i dette forhold Joh.14,6., en midler stilling, som udtrykkelig understreges i Ny Testamente 1.Tim.2,5-6.
De kristne kirker og trossamfund har som bekendt altid kæmpet, og gør det stadig, for at skaffe en sikkerhed, en garanti for troen. For pavekirkens vedkommende er dette særligt tydeligt. Man tænker på den ubrudte bisperække helt tilbage til Peter som den første kristne biskop med sæde i Rom. Eller på paven som Kristi personlige stedfortræder og derfor i besiddelse af Helligånden i en sådan grad, at hans officielle afgørelser i spørgsmål om tro og lære bliver ufejlbarlige. Eller – som den logiske konsekvens af det foregående – på selve pavekirken som den eneste sande Kristi kirke her på jorden. Men lad os ikke farisæisk bryste os overfor pavekirken i dette stykke. Jeg tror ikke, det skal kunne bestrides, at alle kristne kirker på et eller måske flere punkter har bevaret et stykke af pavesikkerhed, hvori de søger udvortes støtte til forsvar for deres tro eller sikring af deres liv. For et klartseende øje er det lige meget, om støtten søges i en selvsikker rettroenheds garanti eller i en selvgjort verdensforargelses fortjenstfuld, i subjektiv åndsdåb eller objektiv sakramentale. Altid og alle vegne drejer det sig om en kristendom, der ikke helt og udelukkende har sine kilder i Kristus selv som vejen, sandheden og livet; ikke blot som den, der viser vejen, men er vejen; ikke blot lærer sandheden, men er sandheden; ikke blot skænker livet, men er livet. Overalt i disse forsøg på afstivning af troen er der tale om en rationalisme, der på skæbnesvanger vis sammenblander vor egen tænkning med Guds i Bibel Ordet klarlagte tanker, vore egne følelser med Guds kærlighed, vor egen vilden og handlen med Guds gerning. Som kristne må og skal vi i denne tidssold "nøjes" med at tilhøre et rige, som ikke er af denne verden, nøjes med at have vort borgerskab i himmelen og derfra forvente den genkommende Kristus til vor tidsbestemte, synlige legemligheds forvandling. Men forholder dette sig således, bliver spørgsmålet, om der overhovedet i Kristus findes et ståsted, hvor synligt og usynligt, tid og evighed, himmelsk og jordisk ikke blot engang i en fjern fortid har krydset hinanden, men hvor de har indgået en så urokkelig pagt med hinanden, at vi kan se hen til og vise andre hen til Ham, ikke blot som det enestående Åndsmenneske, men også som den enestående historiske personlighed. Videnskabens interesse for den "historiske Jesus" er i og for sig i høj grad forståelig. Når den tyske kateter herom lader os kolde, ligger det derfor ingenlunde i, at vi som kristne fornægter den historiske virkelighed og i vor tænkning ikke tør tage konsekvensen heraf. Det vi fornægter, og gør det ud fra dyb mistillid, er den rationalistiske filosofi, der er det afgørende og bærende for denne forskning. Og den historiske virkelighed, der for os er afgørende, netop fordi den er uafhængig af os, er den Bibelske historie, i hvilken Jesus indgår som det centrale midtpunkt, det faste punkt, udefra hvilket vi – stående midt i den naturlige historiske virkelighed – kan drage den evigheds-cirkel, uden hvilken vor kristendom bliver en blot tidsbestemt religion ved siden af så mange andre religioner.
DET FASTE PUNKT: 2. Marts 1951
Jesus Kristus er ikke blot Guds Søn (fra evighed til evighed). Han er ikke blot Menneskesøn i al almindelighed (fremtrådt til et bestemt tidspunkt i menneskeslægtens historie). Jesus er tillige – og dette er den tredie side ved Hans Guddommelige Sønneudkårelse – Davids søn, runden af Israels folkets rod og i sit synlige jordeliv bundet, ja, begrænset til dette folk. Det ord, Jesus levede af som er udgået af Guds mund, var Gl.testamentes ord Mat.4,4. Og det var dette ord, der var Ham uomstødeligt Joh.10,35. Det var i dette ord, han kom til bevidsthed om sig selv og sit kald Luk.4,21. Joh.5,39., så det i sandhed kunne siges, at han som Menneskesøn (Gudsordet, der var blevet kød)) "kom til sit eget" i en ganske særlig forstand Joh.1,11. Ikke blot i sin første fremtræden, men i fuldførelsen af hele sit frelsesværk, ser Han sig selv som virkeliggørelsen af de Gammeltestamentlige forjættelser om Israels Messias Luk.24,25-.. Her er vi på fast historisk grund, og her er vi det i og med Jesus Kristus selv. Ikke blot Åndeligt, men også legemligt tilhører han Israel eller – for at tale med Luther – kan vi fastslå "dass Jesus Kristus ein geborener Jude sei" Og dette er så langt fra noget tilfældigt, at det tværtimod er en livsnødvendig følge af Israels folkets udvælgelse til at være bæreren og formidleren af Guds rigets åbenbarelse her på jorden, så at sige dets "jordsforbindelse" , den transformator, hvorigennem Guds lys og kraft skal blive menneskeslægtens lys og kraft. Denne sin "kødelige" afstamning vedkender Jesus sig som noget fra Hans menneskenatur uadskilleligt ikke blot i Hans første, men også i Hans genkomst. I selve Åbenbaringsbogen er Han "løven af Juda stammen" Åb.5,5. Den, som "har Davids nøgle og lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op" Åb.3,7.; ja, som selve den strålende Morgenstjerne er Han "Davids rodskud og ætling" Åb.22,16, og helt ind i evigheden bevares Israels stammers navne og Jerusalems navn i uløselig tilknytning til Kristus selv og til Hans menighed. Åb.21,9-12.
Israels Guddommelige udvælgelse er efter Skrifterne det grundlæggende, det primære, og det vel at mærke Israel som et bestemt historisk folk i et bestemt geografisk land, "Israel er Min førstefødte Søn", 2.Mos.4,22 og "fra Ægypten kaldte Jeg min Søn" , Hoseas 11,1. Den kristne menighed, valgt ud af alle jordens folkeslag, indsamlet fra alle jordens lande, frelses kun som Israels medarvinger Ef.3,6., som meddelagtige (udefra indpodede) i det ædle Olietræ, som Israel af naturen tilhører Rom.11,24. Fastholder vi dette, bliver "Menneskesønnen" fra at være en jordisk historisk virkelighed et filosofisk-humanistisk begreb med rod, ikke i den Bibelske åbenbaring, men i græsk-romersk religiøsitet og humanisme. I det særlige Åndens tidsrum mellem Kristi himmelfart og genkomst, "Hedningernes Tider", er Hans virkelighed og virke kun genstand for tro og derfor efter sit væsen hverken for beskuelse eller viden. Men i sin synlige genkomst som i sin første synlige fremtræden her på jorden er Kristus bundet til det historiske, synlige Israels folk. I sin genkomst skal Kristus åbenbares synligt i et både Åndeligt og folkeligt genløst Israelsfolk Mat.23,39. Sak.14,4. Og bliver genopretteren af det Davidiske kongerige. Ap. Gr. 1,6. Og Luk.1,32-33. Ja, være konge over hele jorden, der til den tid skal få Jerusalem til hovedstad som åndecenter for alle jordens folkeslag Sak.14,8.,v.16 og Åb.20,9. Med hjemmel i det urokkelige Bibelord og ganske uafhængig af mennesketanker, filosofiske systemer og ideologier, derfor trøster vi os til at fastslå, at i Jesus Kristus som Davids søn har vi det faste punkt, udefra hvilket vi kan anskue Gudsriget ikke blot –som nu – som en Åndelig og derfor usynlig virkelighed, men som en synlig, historisk kendsgerning, ingen vil kunne løbe storm imod den uden selv at knuses Mat.21,42-44. Nu kan videnskabens og kunstens "bygningsmænd" forkaste Kristus som hovedhjørnestenen i hele menneskeslægtens tusindårige historie. Men på Jesu Kristi Åbenbaringsdag skal det blive vitterligt for alle, at Guds tanker til slægtens genfødelse og Hans veje til gennemførelsen af disse tanker er lige så højt hævet over menneskers tanker og menneskers veje, som himmelen er højt hævet over jorden, han gav mennesket Es.55,8-9. Da skal den gudløse nødes til at forlade sin vej og urettens mand sine tanker, ja, da skal hvert knæ bøje sig i Jesu navn og hver tunge tilsværge Ham troskab Fil.2,9-11. Es.45,23.
Det er den kirkebund teologiske grundskade, at den i sit syn på og i sin forkyndelse af Gudsriget har adskilt, hvad Gud har sammenføjet. Til menneskelig betryggelse af sin grundkundskab har den ned igennem tiderne udhugget sig mange forskellige "brønde", konstrueret sig mange forskellige "beholdere" til bevaring af "Livets vand". Alle har de været lige utæte Jer.2,13. Idet åndskirken har identificeret sig med Isrealfolket, har den overhugget den Bibelske, levende forbindelse mellem Israelsfolket fortid og dets fremtid. Alt som det Ny. testamentlige håb om Kristi genkomst blegnede, indrettede kirken sig som det eneste rette Gudsfolk, den endegyldige åbenbarelse af Gudsriget her på jorden. Den snævre vejs tålmodige bien på det kommende herlighedsrige afløstes af allehånde surrogater som alt ovenfor antydet. Israel var kirken, og kirken var Israel. Dette måtte naturligvis demonstreres på den ene eller anden måde udadtil. Kirken glemte, at kun som delagtiggjort i Israel borgerskab havde den vundet borgerskab i himmelriget som Guds husfolk Ef.2,12. , v.19. Den glemte, at den grundsten, den selv byggede på, havde Gud engang for alle nedlagt i Zion Es.28,16. Hebr.12,22., at det er på Zions bjerg, seervinderen engang skal stå Åb.14,1-. Og at det er Abraham, Isak og Jakob hedningerne engang skal sidde til bord med i himmelriget Mat.8,11-. Den glemte at Israelfolkets forsmædelige lod skulle blive dens egen, om den ikke virkeliggjorde livet i Guds kærlighed Rom.11,20-23., at Israel igen skulle komme til sin ret, og da "skal" fra Zion udgå åbenbaring, fra Jerusalem Herrens Ord Es.2,3-. Rom.11,15.,v.26. Og hvad med den af Gud forordnede profetiske vagttjeneste på Jerusalems nedbrudte mure Es.62,6-7. Luk.21,24. ?
"frelsen udgår fra jøderne", lød det engang i den første tidens fylde Joh.4,23. "Frelsen udgår fra Jøderne", skal det endnu engang komme til at lyde i en ny Tidens Fylde Sak.8,20-23. Hvad vil det da sige andet end, at da er det forbi med det forargende korstegn, som enhver stymper kan undsige Luk.2,30. jf. 1.Kor.11,26. Ja, da vil Jøderne ikke blot, som nu i deres nedværdigelse, men i deres ophøjelse blive det bevis på kristendommens sandhed, som kirken indtil i dag forgæves har søgt at føre. Da skal den, som i de ringe tings dage har fundet hjertet hvile i tro, som tilgift få tankens hvile i beskuelse. Men den, som uden troens snævre vej, har søgt hvile i mennesketanker om Gud og Hans rige, fra ham skal det tages, som han mente at eje. Tro og viden skal i Jesu Kristi åbenbarelse finde sammen i den levende enhed, som har været i Guds tanker fra skabningens begyndelse: Es.29.18.,v.22-24. På den dag skal det komme til at stå endegyldigt fast: Skriften kan ikke rokkes ! Joh.10,35.
Eyvind Sivertsen. Nr. 4. April 1951 "SKRIFTEN KAN IKKE ROKKES" Bibelens fuldkomne plan.
Tilsyneladende er Bibelen kun en samling af "Hellige" Skrifter, der er vidt forskellige m.h.t. forfattere, affattelsestid og indhold. Men ved nærmere betragtning viser det sig, at disse Skrifters sammenstilling til det hele, vi kalder "Den Hellige Skrift" eller med et enkelt ord "Bibelen" (af det græske ord biblion=bog), langt fra er en tilfældig sammenhobning af dokumenter. Det drejer sig tvært imod om en klart tilrettelagt og konsekvent gennemført samling, at man står undrende overfor selve denne kendsgerning. Man styrkes påny i overbevisning om, at med denne bog "Bøgernes Bog" står vi ikke overfor noget, der kun er menneskeligt, sådan som vi stærkt føler det overfor bogstaveligt talt alle religioners "kanoniske" bøger.
Der viser sig at være en grundlæggende lighed mellem opbygningen af Skriftsamlingerne i Gamle og i Ny Testamente. De falder begge i tre grupper, der handler om.
  1. Grundvolden for Guds pagt.
  2. Gudsfolkets vandring i pagten.
  3. Fuldendelsen af pagten.
I GAMLE TESTAMENTE AFSPEJLES DENNE TREDELING I:
  1. Loven Torahen, som er givet ved den enestående Herrens tjener Moses, og som er overleveret i de fem Mosebøger.
  2. Skrifterne, fra Josvas Bog og til Salomos Højsang, der alle handler om Israels liv og strid, efter at de har erobret det forjættede land. Højsangen danner en ejendommelig overgang til.
  3. Pagtens fuldendelse ved den kommende Messias, Dette er hovedindholdet i alle de profetiske Skrifter. Den selv samme tredeling møder vi i Ny Testamente.
  1. De fire evangelier, der indeholder den historiske beretning om grundlæggelsen af den ny pagt ved Guds Søn, Jesus Kristus.
  2. Apostlenes gerninger og de mange "breve", der handler om den kristne menighed liv og kamp efter indgangeni Riget, "som ikke er af denne verden", men som på sin vis ganske svarer til Israels indgang til det forjættede land, al den stund det er Helligånden, der – som "Faderens forjættelse" – er opbyggeren af og vejlederen i dette rige.
  3. Åbenbaringsbogen med budskabet om Jesu genkomst til menigheden og Isrealfolkets, ja alle folkeslagenes fuld- ihukommelse i det endnu fremtidige herlighedsrige.
Det er særlig karakteristisk for de Bibelske Skrifter, der er nævnt under 3, at vejen til den kommende herlighed både i Gammel og Ny testamente går gennem svære straffedomme, hvis opgaver er at rense Gudsfolket. Naturligvis er disse tre grupper af Skrifter ikke rent udvortes – Gudsordet er altid Åndsordet – adskilt så at sige "vandtætte skodder"; men hovedlinien er og bliver umiskendelig.
Og hertil kommer så for gruppe 1`s vedkommende en mærkelig overensstemmelse i detaljer.
Mosebøgerne deles naturligt i de fire Mosebøger men deres mangfoldige enkelt bestemmelser og femte Mosebog (Deutoronomium – den anden lovbog) med rekapitulerende og samlende overblik. Sådant er der utvivlsomt en lignende forskel mellem de tre første evangelier (synopsen) og Johannes evangeliet, der ligesom samler de forskellige evangeliers mange spredte træk i sin Åndsbårne fremstilling – næsten som i et "Deutoroevangelium"- af Jesus som centralskikkelsen i og bæreren af Gudsriget.
Men også for gruppe 2`s vedkommende kan der peges på en lighed mellem på den ene side de såkaldte historiske og poetiske bøger i Gl. Testamente og på den anden side Apostlenes gerninger, der jo er en historisk beretning, og brevene med deres personligt prægede Åndsvejledning (svarende til Salmerne, Ordsprogene, og Prædikeren.
Det er endvidere værd at mærke sig, at de Ny testamentlige breve ikke er ordnet efter udvortes kronologiske hensyn; i så fald burde Jakobs Brev og brevene til Tessalonika haft førstepladsen. Der er en tydelig line i brevenes ordning, der ganske svarer til de hovedprincipper, vi har nævnt ovenfor under 1-3. Og dette gælder hver for sig både de Paulinske "hedningebreve" og de jødisk prægede breve, der indledes med Hebræerbrevet. Romerbrevet og Hebræerbrevet er begge fundamentale læserbreve (sml. Gruppe 1.) Efter dem følger praktiske menighedsbreve (gruppe 2.), og afslutningen dannes af stærkt eskatologisk prægede breve (gruppe 3), nemlig Tessalonika brevene (af Paulus) og Johannes og Judas breve. Der er til visse grund til at tale om en regelret og dog Åndsbestemt "kanon"
Og som "alfa og omega" i dette Gudgivne storværk har vi så begyndelsen: de to første kapitler af første Mosebog (Genesis) og den første skabelse, og slutningen: de to sidste kapitler af Åbenbaringsbogen (Apokalypsis) om nyskabelsen.
Mon ikke ovenstående oversigt på en ny og bestyrkende måde skulle understrege Karmel bevægelsens motto: "Skriften kan ikke rokkes" Eyvind Sivertsen.
Nr. 8 September 1951
" SKRIFTEN KAN IKKE ROKKES " OM PROFETIERNES FORSTÅELSE:
Af den schweiziske teolog Hans Bietenhards tidligere her i bladet omtalte doktordisputats gengiver vi følgende :
"Den Gl. testamentlige profeti lader sig ikke uden videre affærdige som betydningsløs for den kristne eskatalogi. Ny Testamente optager jo netop mange Gl. testamentlige profetier. Gamle og Ny Testamente stemmer overens i forkyndelsen af Guds herredømme som det sidste mål. Ganske vidst må de Gl. testamentlige forjættelser læses i lyset af den opfyldelse, der allerede er sket, er bortfaldet eller forvandlet ved Kristi første komme. Den Gl. testamentlige profeti må sigtes gennem den Ny. testamentlige. Her er det chiliasmens (læren om tusindårsriget) særlige fortjeneste, at den har fastholdt løftet til Israel. Dernæst bekæmpe den konsekvente åndeliggørelse og dermed omtydning af Skriften. I modsætning til de toneangivende græske kirkefædres eskatalogi, der satte modsætningen mellem det dennesidige og det hinsidige i stedet for den Bibelske modsætning mellem nutid og fremtid, mellem denne tidsalder (æon) og den kommende, holdt ciliasmen fast ved den Bibelske tankegang. På denne måde stræbte Ciliane at fastholde den Bibelske realisme. Som almindelig kendt gik den så for vidt, og gennem betoningen af bogstaven faldt den tilbage til judaismen. Den græske spiritualistiske allegorisering forvekslede nyplatonisk senantik Ånds stilling med Ny Testamentes Helligånd og bortforklarede den Bibelske virkelighed netop i det eskatologiske.
Overfor begge yderligheder må det siges: Ny testamente erklærer – netop ved symbolsk og allegorisk fortolkning – visse Gl. testamentlige forskrifter og forjættelser for "skygger" og forbilleder, der har fået deres opfyldelse i Kristus. Nu må man efter vor mening ikke gå videre i allegorisering end Ny testamente selv . Når vi fastholder, hvad "der står skrevet", som Ciliane vil det, må vi nøje give agt på, hvad der allerede er opfyldt i Kristus; i det stykke må vi gå ud fra, at der også er "realisme" i Ny. testamentes udsagn. Karakteren af fuldendelsen og af den overgangstid, der er det særegne for Tusindårsriget, gør det – i mangel af nærværende angivelser i teksten – næsten umuligt at sige, hvad der allerede i Tusindårsriget i det enkelte vil få sin opfyldelse af de gammel- og Ny. testamentlige forjættelser.
Som karakteristisk for fortolkerens opfattelse i sidstnævnte henseende kan nævnes, at han går ud fra som selvfølgeligt, at der med "den elskede stad" i Åb.20,9. Menes det historiske Jerusalem her på jorden.
Sammenfattende siger Bietenhard: "Det, hvorom det her i stort omfang drejer sig, er dette: "Er det vore dogmatiske principper, der skal bestemme Skrifts udlægningen, eller skal dogmatikken bestemmes af Skriftens udsagn ?" Og fremdeles: "Den der betragter Rom.9-11 og Ap. Gr.3,19 flg. som jødisk levn i Ny Testamente, han er åbenbart så Stærblind, at en operation er umulig.
"Vort eget land". Alle kristne burde glæde sig sammen med det udvalgte Gudsfolk over det genvundne Fædreland. Men en ting er der, som ingen bibel troende han være sig Kristen eller Jøde – kan komme udenom. Det er Herrens Ord fra Sina bjerget til Moses: "Tal til Israelitterne og sig til dem... Mig tilhører landet; i er kun fremmede og indvandrede hos Mig" 3.Mos.25,1-23. Det religiøse problem er for Israels folk det altoverskyggende problem. Er det endnu ikke klart for alle, vil det engang blive det. Endog i overvældende grad. Men som kristne beder vi af hjerte om fred over Guds Israel E.S
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.bnlogspot.com