onsdag den 13. marts 2013

Jesu 1. undervisning. Jesu Genkomst bind 5 O.E. I.


                                                JESU FØRSTE UNDERVISNING
(3.)
”Jesu Genkomst” bind 5, side 433-.

Når vi læser de forskellige Skrifter i N.T. og analyserer indholdet i dem, ser vi at det til tider kan være STORE FORSKELLER, når det gælder det teologiske indhold som de giver udtryk for. Dette betyder ikke at der er uoverensstemmelser i Guds ord. Det betyder at indholdet og udsagnene angår forskellige troende grupperinger som tilhører ulige frelses husholdninger.
I denne vurdering kan det være hensigtsmæssig at bruge to begreber, og det er:
a) JESU FØRSTE UNDERVISNING. ”Den første bog skrev jeg (Lukas), Teofilus, om alt det som Jesus BEGYNDTE MED, både at gøre og AT LÆRE.” Ap. Gr.1,1.
b) JESU ANDEN UNDERVISNING. ”Endnu har jeg MEGET AT SIGE JER, men i kan ikke bære (forstå) det nu, men når han; Sandhedens Ånd kommer, skal han vejlede jer til HELE SANDHEDEN, for han skal ikke tale af sig selv, men det som han HØRER, SKAL HAN TALE, og de TILKOMMENDE TING SKAL HAN FORKYNDE JER. Han skal herliggøre mig, for han skal tage AFF MIT og FORKYNDE JER.”: Joh.16,13-14.

Jesu første undervisning tog sigte på at give det læremæssige grundlag for oprettelsen af ”Riget for Israel”. Denne forkyndelse er TO-DELT.
 1. Det er Jesu forkyndelse og apostlenes forkyndelse. Den findes i de 4 evangelier og i Apostlenes Gerninger 1,1-11,26, i Jakobs brev og i Johs. Åben.4-20.
 2. Det er forkyndelsen i endens tid efter den kristne menigheds bortrykkelse.

Jesu anden undervisning tog sigte på at udtage den kristne menighed. Den begyndte med Paulus’ forkyndelse og teologi, og den går ind som en PARENTES i rigets forkyndelse. Efter den kristne menigheds bortrykkelse, bliver tilbudet om den frie nåde trukket tilbage fra Gud, for dette frelses princip tilhører den kristne menigheds tidsperiode og ikke riget periode.
Jesu første undervisning har flg. Kendetegn:
 1. Jesus lærte at ”himlenes rige” var kommet nær:
 2. Jesus underviste om dette rige .
 3. Jesus helbredte de syge, uddrev de onde ¨ånder fra menneskene og opvakte tre mennesker fra de døde.
 4. Jesus døde for al verdens synd.
 5. Jesus forkyndte om ende tiden og sin genkomst til Israel.
 6. Jesus krævede at jøderne måtte omvende sig, blive døbt til Jesu navn og holde Moseloven, således som han fortolkede de.
 7. Jesus krævede at de som ville arve ”Riget for Israel”, måtte sælge det som de havde og give til de fattige.
 8. Jesus krævede at jøderne måtte vise barmhjertighed. Den som ikke gjorde det, fik ikke del i ”himlenes rige”.
 9. Jesus krævede at jøderne måtte komme til en personlig tro på ham. Den som ikke gjorde det, fik ikke del i ”Riget for Israel”.
 10. Jesus krævede at de troende skulle have frugter i deres Guds liv. Den som ikke havde det, fik ikke del i Guds Rige.
 11. Jesus pålagde jøderne at gå ud med evangeliet om ”Riget” til hele verden. Dette kommer til udtryk i de forskellige missionsbefalinger. (Se kapitlet: De forskellige missionsbefalinger.)
 12. Jesus sagde at den som ikke tilgav andre, fik ikke selv tilgivelse. (Se kapitlet: Jødedommens syn på tilgivelsen.)

Rigets forkyndelse to sigte på at udtage en menighed som skulle styre i ”Riget for Israel” sammen med Jesus. Det er en menighed som skal have JØDISKE og JORDISKE OPGAVER i det fremtidige Guds riget. ”Da sagde Jesus til dem: I som har fulgt mig, skal i genfødelsen (i riget for Israel), når Menneskesønnen sidder på sin trone (i Jerusalem), SIDDE PÅ 12 TRONER og DØMME (styre over) Israels 12 stammer.” : Matt.19,28.
”Og han sagde til dem: Vel, du gode tjener: fordi du har været tro i det små, skal du råde over 10 BYER.”: Luk.19,17.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er hensigten med Jesu første undervisning ?
 2. Hvad er det som kendertegner Jesu første undervisning ?
 3. I hvilke Skrifter finder vi Jesu første undervisning. ?

Referent:
yeshuatt@mail.dk
PÅ GENSYN !