tirsdag den 12. marts 2013

Loven åbner ikke op for Evangeliet. O.E. Indergaard


LOVEN ÅPNER IKKE OPP FOR EVANGELIET:

Det foregår en diskusjon i avisa Dagen om hva som er rett luthersk lære, og hva som er lovens og evangeliets rette plass i den. Den siste som er ute med et lite innlegg om dette er Hermann J.Neu. Hans artikkel: Den frie nåden og loven. stod i avisa den 23-1. Det var et svar på min artikkel: Lovens hensikt. av den 23-12.
H.J.N. mener fortsatt at forkynnelse av loven åpner opp for evangeliet. Dette er luthersk syn på dette, men det er etter min vurdering galt. Loven kan ikke åpne for evangeliet, for kunnskap om loven fører til at den synden, som der er i ethvert ugjenfødt menneske, våkner til liv og forsterker synden. Loven åpner ikke opp for evangeliet, men den åpner opp for synden og til sist døden på det åndelige området.
Paulus sin kamp for å bli en kristen er det beste beviset på dette. Om denne kampen står det følgende: ”Men synden tok anledning av budet (loven) og virket alskens begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov (fram til 14- årsalderen), men da budet (loven) kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde (åndelig død), og budet som var til liv (skulle føre til liv), det ble funnet å være meg til død (han døde åndelig), for synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved det.” (Rom.7,9-11.)
Det skulle være helt tydelig ut fra dette Skriftordet at loven ikke kan åpne opp for evangeliet. Det åpner bare opp for den synden, som er i et ugjenfødt menneske, og fører til at vedkommende dør en åndelig død.
Når det nå har seg slik, som jeg har beskrevet ovenfor, så står det bare et alternativ tilbake angående hva en skal forkynne for et ugjenfødt menneske, og det er NÅDEN. Vi har også klare Skriftord for dette. ”Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at GUDS GODHET DRIVER DEG TIL OMVENDELSE.” (Rom.2,4.)
”For GUDS NÅDE er åpenbart til frelse FOR ALLE MENNESKER, idet den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder.” (Titus 2,11-12.)
Dessuten lever vi ikke lenger i lovens tidshusholdning. Det gjelder både de troende og de ikke-troende. Vi lever i NÅDENS TIDSPERIODE. Denne tidsperioden ble først åpenbart for Paulus. (Ap.gj.20,24 og Ef.3,2.) Dette betyr videre at vi skal ikke forkynne loven for de ufrelste, men vi skal forkynne nåden. Loven som indirekte frelsesvei, ble opphevet på Golgata. ”siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjeringer, for ved loven kommer kunnskap om synden. Men NÅ er Guds rettferdighet som loven og profetene vitnet om, ÅPENBART UTEN LOVEN.” (Rom.20-21.)
Den som hevder at vi skal forkynne loven til de ufrelste, er dermed 2000 år for sent ute.
Hovedårsaken til at der er så stor forvirring blant lutheranerne og andre om dise spørsmålene, er at de ikke skiller mellom lovens tidsperiode og den frie nådens tidsperiode i sine teologiske systemer. Den frie nåden tidsperiode gjelder ikke bare de troende. Den gjelder også for de ikke-troende.
Ellers så ser jeg at H.J.N. fortsatt har problemer med å forstå at en troende er uten synd. Dette har vi diskutert mange ganger. ”Det nye mennesket” eller ”den nye skapningen” er helt uten synd. Det har de samme åndelige kvaliteter som Kristus har. Det er uten synd og høyt hevet over synden. At vi har et kjød i våre legemer som er full av synd, er en helt annen sak. Kjødet skal ikke forbedres, for det kan ikke bli bedre. Det skal dødes ved Den Hellige Ånds hjelp, slik som det døde da vi ble frelst, men på grunn av at det fortsatt er synd i våre legemer, så lever kjødet og synden i våre legemer.
Vi kan ikke hevde at en troende både er synder og rettferdig på en og samme tid. Det er åndelig schizofreni. Det er ikke bibelsk lære, men vi kan si at i legemet så bor både Den Hellige Ånd og kjødet. Vi kan ikke bruke anatomiske eller fysiologiske begrep om bibelske sannheter. Vi må bruke de uttrykkene som Bibelen lærer oss. (Les. Rom.6.) (Se også min siste bok: Paulus Brev Til Romerne, til utfyllende lesning.)