lørdag den 16. marts 2013

Matt. Evang. Jesu bjergprædiken 1. O.E. Indergaard


Oskar Edin Indergaard: MATTEUS EVANGELIET. JESU LIV OG LÆRE. Kristen Bokproduksjon. 6630 Tingvoll, Norge.
KAPITEL 5, BERGPREKENEN. "Og da han så folket, gik han op på fjeldet, og da han havde sat sig, kom hans disciple (gr.matethes) til ham. Og han oplod sin mund, lærte dem og sagde: Salige (gr.makarios) er de fattige i ånden; for HIMLENES RIGE er deres. Salige er de som sørger (gr. pnetheo); for de skal trøstes (gr.parakaleo). Salige er de sagtmodige (gr.pravs); for de skal arve jorden (gr.ge). Salige er de som hungrer og tørster efter retfærdighed; for de skal mættes. Salige er de barmhjertige (gr.eleos); for de skal finde barmhjertighed (gr.eleo). Salige er de rene (gr.katharos) af hjertet (gr.kardia); for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige: for de skal kaldes Guds børn. Salige er de som er forfulgt for retfærdigheds (gr.dikaiosyne) skyld; for HIMMELENS RIGE er deres. Salige er i når de spotter og forfølger jer og lyver jer allehånde ondt (gr.poneros) på for min skyld. Glæd (gr.chairo) og fryd jer for jeres løn er stor i himmelen; for således forfulgte de profeterne før jer." (v.1-12.)
Bjergprædikenen Mat. 5-7, er selve GRUNDLOVEN I Riget for Israel. Den giver udtryk for både lov og nåde, men mest det første. Vi kan i det hele ikke blande kirkens forkyndelse ind i Bjergprædikenen, for kirkens forkyndelse er meget nåde og lidt lov. Bjergprædikenen begynder med de 9 Saligprisninger. Selve ordet "salig"! er på græsk "makarios", og det betyder "hellig".
Når der står i teksten at "Salig er", så står ordet "salig" i flertal i grundteksten. Det betyder at de som havde del i Guds rige, de havde del i "saligheder". Disse saligheder angår Riget for Israel, og ikke den kristne menighed, som har sine egne "saligheder". Den kristne menigheds "saligheder" er knyttet til nåden og til et liv sammen med Jesus i himmelen.
Vi skal i det flg. gennemgå de 9 saligprisninger og vise at de er baseret på GERNINGER og ikke på den frie nåde, og at de angår RIGET FOR ISRAEL og ikke den kristne menighed. Det kommer også frem i saligprisningerne. De mennesker som har de egenskaber , som er beskrevet der, skal arve Guds rige, som er RIGET FOR ISRAEL.
DEN FØRSTE SALIGPRISNING.
" Salige er de fattige i ånden, for himlenes rige er deres." (v.3) Man har tænkt sig at de "fattige i ånden" er nogle mennesker, som ikke har noget at bygge på selv til egen frelse, men at de sætter deres lid fuldt og helt til Herren.
Essererne derimod lærte at "de fattige i ånden" var nogle mennesker, som havde solgt alle deres ejendele, for at få del i Guds rige. Vi tror at denne fortolkning er rigtig. Det er altså menneskets egen retfærdighed, som ligger til grund for deltagelse i Guds rige. (Se min bog: Jødernes Konge , bind 4, kap.: Jødiske Bibel-forskeres syn på Jesus og Paulus, hvor der er flere udtalelser som siger det samme.) Udtrykket "er deres", bør oversættes med udtrykket; "er af dem", som er det samme som "består af dem".
Dette er også tilfældet med Mat. 19,14: "Lad de små børn være og hindre dem ikke fra at komme til mig, for himlenes rige består af sådanne." Jesus underviste meget om nødvendigheden med at give almisse til de fattige. "Jesu sagde til ham: Vil du være fuldkommen (efter Torahen), da gå bort og sælg alt det du ejer, og giv til de fattige, så skal du få en skat i himmelen. Kom så og følg mig." Mat. 19,21.
Således kan da ingen af jer være min discipel uden at han OPGIVER ALT DET HAN EJER." Luk. 14,33. Tanach underviser også om dette. "Du skal give ham (den fattige), og det skal ikke gøre dit hjerte ondt når du giver ham, for da skal Herren din Gud velsigne dig i alt du tager dig for." 5.Mos. 15,10.
DEN ANDEN SALIGPRISNING.
"Salige er de som sørger, for de skal trøstes." (v.4) Disse mennesker sørger over deres egen synd og andres synder. Det var de retfærdige i landet. De forstod at dersom det jødiske folk ikke tog imod Jesus fra Nazaret, så ville folket og landet komme ind under en stor dom. Disse mennesker som sørger over deres synder, skal i sin tid høste med jubelråb. "De som sår med gråd, skal høste med jubelråb." Salme. 126,5.

DEN TREDIE SALIGPRISNING.
"Salige er de sagtmodige (eller gavmilde), for de skal arve LANDET (gr.tengen), som er det samme som landet Israel Det er de sagtmodige eller gavmilde i Israel, som skal arve landet i Rigets tid. I vore Bibler er det græske ord "ge", som betyder både "land" og "jord", galt oversat. Oversætterne har tænkt sig at de troende skal arve "den nye jord", men det betyder ikke det. Det betyder at de skal arve Israel i RIGETS TID.
I mange af de tilfælder i Mat. Evangeliet, hvor ordet "ge" er brugt, skal den ikke oversættes med "jorden", men skal oversættes med "landet". Det gælder " landet Israel". Også Tanach beskriver dette på en række steder: Salme 37,11.
Den jødiske Bibel-forsker Pinchas Lapid siger flg. om dette: "Så dybt er denne "land-teologi" forankret i jødedommen at dens ekko genlyder tydelig i N.T. Jesus tilsiger "de sagtmodige landet": Mat. 5,5. Han citerer Salme 37,11, som på hebraisk har ordet ""a eretz"" som er den almindelige betegnelse for Israels land. "Salige er de sagtmodige, for de skal arve landet". Det land kan i Jesu mund være det Israel, som Josva tog i besiddelse, således som også Stefanus siger i sin forsvarstale: Ap. Gr. 7,45.
Det er det samme "forjættelsens land": Hebr. 11,9, som Abraham skulle få i eje: Hebr. 11,8. Da apostlene spurgte Jesus efter opstandelsen:... "Herre, genrejser du på den tid RIGET FOR ISRAEL.?: Ap. Gr. 1,6, da kunne de ikke forestille sig at der kunne være tale om et andet land end netop det land, som på den tid var besat af et fjendtlig folk, romerne."
DEN FJERDE SALIGPRISNING.
"Salige er de som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes." (v.6) Ordet "retfærdighed" er på hebraisk "zedekah". Her er det ikke Guds retfærdighed som bliver omtalt, men det er menneskets egen retfærdighed. Den fik jøderne ved at efterleve Jesu bud. Disse mennesker skal mættes med de åndelige hemmeligheder som RIGET FOR ISRAEL har at tilbyde.
Dette kommer også frem i Mat. 5,20, hvor det står: "For jeg siger jer: Dersom deres retfærdighed (jødernes retfærdighed) ikke overgår de skriftlærdes og farisæernes, kommer i ingenlunde ind i HIMLENES RIGE." Dette løfte er også beskrevet i Tanach, hvor der står: "Jeg skal i retfærdighed skue dit åsyn (ordet "åsyn" står for hele personen). Jeg skal, når jeg vågner (opstandelsen på den sidste dag) mættes ved din skikkelse (Jesu person)" Salme 17,15.
DEN FEMTE SALIGPRISNING.
"Salige er de barmhjertige, for de skal finde barmhjertighed." (v.7) Dette krav om at vise barmhjertighed er også beskrevet andre steder i Jesu undervisning: Mat. 9,13 og 12,7 og i Jakobs undervisning, hvor der står: "For dommen skal være ubarmhjertig mod den som ikke har gjort barmhjertighed, men barmhjertighed roser sig mod dommen." Jak. 2,13. Dette betyder ganske enkelt at den som har vist barmhjertighed, den går fri i dommen. Vi må huske på at Jakobs brev hører med til RIGETS forkyndelse. De jødiske Skrifter er en videreføring af det som står i Tanach og af Jesu undervisning.
Dette krav finder vi også i Tanach: Salme 109,15-16. Hvad der vedrører begrebet "barmhjertighed", som på hebraisk hedder "gemiluthashadim", så vil jeg citere fra en artikel: Lovens grundprincipper Jødisk perspektiv, af Yovonne M.Wang. Den stod i Dagen 1/3. O3. (En del at citatet er ikke ordret gengivet.)
"I det jødiske liv er der bestandig en balancegang mellem Guds forhold til menneskene og menneskenes forhold til hverandre. Den som ikke vise Guds sindelag mod sin næste, kan heller ikke vente at få del i Guds nåde. Professor Eugene Borowitz siger i sin bog: Jewish Moral Virtues: at centrale begreb i den jødiske etik er: trofasthed, barmhjertighed, anstændighed og det at vise nåde. Rabbi Hama har sagt flg.: "Hvad mener Skriften med at du skal følge den vej, Gud har befalet dig ?: 5.Mos. 13,5. Er det mulig for et menneske og følge Guds Ånd, for er der ikke blevet sagt: For Herren din Gud er en fortærende ild ? 5.Mos. 4,24.
Nej, betydningen af "at følge Den Hellige Ånd" er "AT TAGE EFTER HANS GERNINGER". Ligesom han klæder de nøgne for der er skrevet: Og Gud Herren gjorde klæder af skind til Adam og hans hustru: 1.Mos. 3,21- således skal også du klæde den nøgne. Den Hellige, velsignet være Han, besøgte de syge, således er det skrevet: Så åbenbarede Herren sig for ham i Mamres terebintelund: 1.Mos. 18,1- således skal du også besøge de syge. Den Hellige, velsignet være Han, trøstede de sørgende, som der er skrevet: Og det skete efter at Abraham var død, at Gud velsignede Isak, hans søn: 1.Mos. 25,11- således skal du trøste de sørgende." (Talmud Sotha 14 a)
Når man sammenligner den messianske jødedom, så er der lagt meget større vægt på GERNINGERNE end i den Paulinske kristendom. Medens man i jødedommen spørger: Hvad skal jeg GØRE, for at blive frelst, så spørger man heller ikke i kristendommen: Hvad skal jeg TRO, for at blive frelst. Dette viser også at der er tale om to forskellige trossystemer.
Der er ingen modsætninger mellem den messianske jødedom og kristendommen, for de beskriver to forskellige læresystemer. Den første angå RIGET FOR ISRAEL, og den anden angår den KRISTNE MENIGHED. Medens jøderne var knyttet til Mose Torah gennem hele perioden frem til templets ødelæggelse i år 70, så er den kristne menighed knyttet til Guds nåde. Det som frelser både jøder og hedninger er TROEN PÅ JESUS, men i vandringen son troende bliver der stille forskellige krav til disse to menigheder: Ap. Gr. 4,12.
DEN SJETTE SALIGPRISNINGEN.
"Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud." (v.8) De rene af hjertet er de som har efterfulgt Jesu bud i vandringen som troende jøder. De var de retfærdige i landet. De skulle arve GUDS RIGE. Dette kommer også til udtryk flere steder i Tanach. "Herre, hvem skal bo i dit telt (templet)? Hvem skal bygge på dit hellige bjerg (Sion)? Den som vandrer u-straffelig og GØR RETFÆRDIGHED og taler sandhed i hjertet." Salme 15,1-2. Ja, Gud er god imod Israel, mod de RENE AF HJERTET." Salme 73,1.
DEN SYVENDE SALIGPRISNINGEN.
"Salige er de fredsommelige, for de skal kaldes Guds børn (sønner)." (v.9.) De som efterlevede Jesu bud, blev kaldt for "fredens børn". "Og er der et fredens barn der, da skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke, da skal den vende tilbage over jer (de 70 disciple)." Luk. 10,6.
Selve ordet "fred" er på græsk "eirene". Det går tilbage til det hebraiske ord "shalom", som ikke bare betyder "fred", men som betyder at en "skal have det godt på alle måder og have overflod af alle ting". Det går også på det "at være frisk og have en god helse". "et fredens barn" er ikke bare et menneske som elsker fred, men det er et menneske som er hjertelig, generøst og gæstfri.
De som havde disse genskaber, skulle blive genstand for alt det pocetive som ligger i ordet "shalom". Hvad der gælder udtrykket "en søn af", så betyder det et "menneske som fortjener en bestemt skæbne" eller "et menneske som er bundet til en bestem relation". Vi har udtryk som "en dødens søn", "en Gehennas søn", "Guds sønner" og "fortabelsens søn"
Jesus sagde også at han efterlod sine disciple denne fred. Dette var den fred som Gud gav. Den er både baseret på menneskets egne gerninger og på Guds nåde: Joh. 14,2 Dette krav er også gengivet i Tanach: Salme 37,11. 119,165.
DEN OTTENDE SALIGPRISNINGEN.
"Salige er de som er forfulgt for retfærdigheds skyld, for HIMMELSNES RIGE er deres." (v.!0.) Denne saligprisning er blevet galt oversat. Det er ikke de som bliver forfulgt, som skal arve GUDS RIGE, men det er de som SØGER GUDS RIGE AF HELE SIT HJERTET, som skal blive frelst. Man får ikke del i Guds rige bare på grund af at en bliver forfulgt, men på grund af at en søger frelsen i dette RIGE. Dette vers skal oversættes på flg. måde: Salige er de som søger (jager efter) retfærdighed (frelsen), for Himlenes rige er deres." Grundene til at dette vers er galt oversat , er:
 1. At man har ment at den som blev forfulgt for Guds Rige, skulle arve Guds Rige.
 2. Det hebraiske verpe for "at forfølge" er "radaf". Det har to betydninger, og det er "at forfølge" og "at jage efter". Her burde dette ord have været oversat med "at jage efter" og "at søge".
Dette stemmer også med det som står i Mat. 6,33: "Men søg først Guds rige og hans frelse (retfærdighed), så skal i få alt dette i tilgift." Der er også to andre ord som burde være oversat på en anden måde i dette vers, og det er:
 1. Ordet "retfærdighed". Det er på hebraisk "zedekah". I dette tilfælde burde ordet have været oversat med "frelse". Dette ord kan også betyde "almissegivning": Mat. 5,20 og 6,1.
Ordet "frelse" er lidt brugt i hebraisk. Det har mange synonymer. En af dem er ordet "retfærdighed". "Min retfærdighed er nær. Min frelse bryder frem, og mine arme skal hjælpe folkene. På mig skal kontingenterne vente, og på min arm (styrke) skal de bie." Es. 51,5.
I dette tilfælde er ordet "retfærdighed" det samme som "frelse". Dette er også et eksempel på at to sætninger som står ved siden af hverandre i teksten, udtrykker det samme. (Parallellitet.)
Ordet "dom" kan også betyde "frelse". Det samme gælder også verbet "at dømme". "Giv mig (David) ret, og før min sag mod folk uden barmhjertighed. Frels mig fra falske og uretfærdige mænd." Salme 43,1, Dommerne i Israel skulle ikke dømme Israel, men de skulle frelse og frigøre folket.
Gud er også kaldt for "hele jordens frelser". Salme 94,2. Retfærdighed og frelse er fundamentet for hans trone: Salme 89,14. De 12 Jesu apostle skal ikke "dømme" Israel, men de skal frigøre og frelse Israel: Mat. 19,26. Mat. 19,26 referer til Salme 122,5, hvor der står." For der er stoler sat til frelse, stoler for Davids hus."
 1. Ordene "er deres" bør heller ikke oversættes på denne måde. De bør blive oversat med: "er af sliske" eller "består af sliske."
(Se hvad jeg skrev under Mattæus 5,3 om dette.) Den rigtige oversættelse af dette vers bliver da: "Salige er de som søger efter frelse, for himlenes rige består af sådanne."'
DEN NIENDE SALIGPRISNING.
"Salige er i når de spotter jer og forfølger jer og lyver jer alle onde hånde ondt på for min skyld." (v.11.) Den som blev spottet og bagtalt på grund af at vedkommende troede på Jesus og hans forkyndelse, den skulle være salig, for han havde del i RIGET FOR ISRAEL.
I dette tilfælde er det korrekt at oversætte det græske verpe "dioko" med "at forfølge". "Glæd og fryd jer, for jeres LØN ER STOR I HIMMELEN, for således har de forfulgt profeterne som var før jer." (v.12.) Disse mennesker skal ikke til himmelen for at få deres løn der. De skal frem for Kristi domstol i himmelen, således som den kristne menighed skal det. De skal få udbetalt deres løn, som er GEMT eller BEVARET I HIMMELEN. Dette skal ske ved Jesu komme til jøderne: 1.Pet. 1,3-4.
Denne arv skal blive udbetalt for jøderne ved Jesu domstol i Jerusalem, når han kommer tilbage: Joh. Åb. 22,12. I denne dom, som bl.a. er beskrevet i Mat.25,1-20 og Luk. 19,12-27, bliver gerningerne også lagt til grund for frelse. Således er det ikke med den kristne menighed. Den er frelst udelukkende på grund af Guds nåde.
"I er jordens (landets) salt, men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med ? Det duer ikke længer til noget, uden at det kastes ud og trædes ned af menneskene. I er verdens (gr.kosmos) lys (gr.phos); En by som ligger på et fjeld kan ikke skjules. En tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i stagen; så skinner det for alle i huset. Lad således jeres lys skinne for menneskene, for at de kan se jeres gode (gr.kalos) gerninger og prise deres Fader som er i himmelen." (v.13-16.) Jesus sagde at hans disciple var landets (gr."ge", hebr,"eretz") Israels salt og verdens (gr.kosmos) lys. (v.13-14)
I disse to udsagn ligger indbygget alle de missionsbefalinger som Jesus gav. De skulle forkynde evangeliet om RIGET både i Israel og i hele verden. De skulle begynde i Israel. Derfor står det også i vers 15 at de skulle tænde deres lys og sætte dem i stagen, således at de kunne skinne for de menneskene, som boede i HUSET. "Huset" er et billede på Israel.
Jøderne skulle ikke bare se på disciplenes tro, men de skulle først og fremmest se på deres gerninger, som var et udtryk for deres tro. De skulle prise Gud i himmelen (v.16.) for alle de gode gerninger, som disciplene havde gjort, og for det budskab, som de havde.
JØDERNES TORAH. DEL 1.
"I må ikke tro at jeg er kommet for at ophæve Torahen eller profeterne, jeg er ikke kommet for at ophæve, men for at opfylde. For sandelig (gr.amen) siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke den mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af Torahen, før det er sket alt sammen. Derfor, den som bryder et eneste af disse mindste bud og lærer mennesker således, han skal kaldes den mindste i HIMLENES RIGE, men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i HIMMELENS RIGE. For jeg siger jer: Dersom deres retfærdighed (almissegivningen) ikke overgår de skriftlærdes og farisæernes, kommer i ingenlunde ind i HIMLENES RIGE." (v.17-20).
Jesus var ikke kommet for at ophæve Torahen eller profeterne. Han var ikke kommet for at ophæve, men for at opfylde. (v.17.) Udtrykket "Torahen og profeterne" står for alt som er skrevet i Tanach. Jesus var ikke kommet for at ophæve det, men for at opfylde det. I den jødiske sammenhæng betyder dette 3 forhold, og de er:
 1. Jesus skulle opfylde lovene i Torahen, således at han skaffede til veje et NYT FRELSESGRUNDLAG for jøderne.
 2. Jesu skulle ikke ophæve Torahen for jøderne i VANDRINGEN som troende. Jøderne holdt fast på Mose Torah og Jesu tolkning af den gennem hele Apostlenes Gerninger: Ap.Gr. 21,20-21.
 3. Jesus skulle tolke Torahen på en RET MÅDE for jøderne. Han skulle rense den for farisæernes og rabbinernes fejltolkning af den.
Når det gælder udtrykket "at ophæve" og "at opfylde" Torahen, så indgik disse to udtryk også i rabbinernes diskussion om den rette tolkning af Mose Torah. Når en rabbiner mente at en anden rabbiner tolkede Torahen galt, så udtrykte han det på flg. måde: "Du ophæver (ødelægger) Torahen." Den første rabbiner mente at det var ham, som havde den rette tolkning af Torahen, og at det var ham som opfyldte Torahen.
"At ophæve (ødelægge) kan derfor betyde "at tolke Torahen på en gal måde. "At opfylder Torahen" kan betyde "at tolke Torahen på en ret måde. (Se David Bivin og Roy Blizzard J R,s bog: Understandig the Difficult Words of Jesus, s. 111-115.)
Alt det som står i Torahen og profeterne skal opfyldes. Dette gælder både de historiske begivenheder, og det gælder budene og forordningerne til jødernes Torah. Jesu ophævede ikke Torahen, men han udvidede den til også at gælde motiverne som lå bag gerningerne. Han udarbejdede også sin egen Torah, som byggede på Mose Torah.
For den kristne menighed derimod er jødernes Torah ophævet. Det skete på Golgata. Jesus ophævede der jødernes Torah med sine bud (de 10 bud) og med sine mange forordninger. "idet han ved sit legeme afskaffede den Torah som kom med bud og forskrifter, for at han ved sig selv kunne skabe et NYT MENNESKE (den kristne menighed), idet han gjorde fred." Ef. 2,15.
Den jødiske Torah som et TROSMÆSSIGT og ENHETLIG SYSTEM er ophævet for den kristne menighed. Dette betyder ikke at det enkelte bud eller den enkelte forordning behøver at være ophævet. En af de STORE FORSKELLE på Riget evangelium og nådens evangelium ligger akkurat i forholdet til Mose Torah. Medens Torahen fortsat gjaldt for jøderne som hørte med til den messianske forsamling, så gælder den ikke for den kristne forsamling.
Ikke engang den mindste bogstav (en jota), eller en eneste tøddel (gr.kerea), skulle falde bort af Torahen, før alt var sket. Før skulle himmelen og jorden blive ødelagt, før den mindste del af Torahen skulle falde bort. (v.18) "Jotaen", som er det samme som bogstavet "j", var det mindste af bogstaverne i den hebraiske alfabet. Massoretene (de som havde inddelt Tanach i de forskellige vers) havde udregnet at der var 66429 jotaer i Tanach.
"Tøddelen" var de smalle ornamenter som var pladsseret over en del hebraiske bogstaver. Dette betyder at Torahen skal falde bort. Dette går på Mose Torah og på Jesu Torah. Jesu Torah var en FORNYELSE eller en VIDEREFØRING af Mose Torah.
De jødiske rabbinere sagde det samme som Jesus om Mose Torah. "Alt har sin ende himmel og jord har sin ende undtagen en ting som ikke har ende. Og hvad er det ? Torahen." (Genesis Rabbah a.1.)
"ikke et bogstav vil nogensinde blive taget bort fra Torahen." (Exodus Rabbah 6,1.) "dersom alle nationer i verden skulle blive enige om at borttage bare et ord i Torahen, så ville dette være umuligt for dem." (Leviticus Rabbah 19,2.)
På samme måde som Torahen vil stå fast for altid i Israel og er relateret til beståelsen af himmelen og jorden, er også David- og Levi pagten relateret til beståelsen af dag og nat. Gud ønsker at relatere sine løfter og pagter til forhold som står fast. Dette er en garanti for Guds trofasthed: Jerm. 33,20-21. Den som ikke holdt endog de MINDSTE af Jesu bud og lærte andre det skulle være den mindste i HIMELENS RIGE, men den som holdt dem og lærte andre dem, skulle være stor i RIGET FOR ISRAEL. (v.19.)
Dette udsagn er myntes på farisæerne og de skriftlærde som havde inddelt Torahen i 613 bud. 248 bud blev betragtet som posterive og begyndte med ordene: "Du skal". 365 bud blev betragtet som negative og begyndte med ordene "Du skal ikke". De lærte videre at nogle af budene var vigtige, medens andre bude ikke var så vigtige. Jesu lærte ikke dette. Han lærte at ALLE BUDENE VAR VIGTIGE, for den som havde brudt et, havde brudt hele Torahen, for den blev betragtet som en enhed. (Den som har brudt en lænke i en kæde, har brudt hele kæden.). Jakob lærte også det samme: 2,10.
Når farisæerne spurgte Jesu om hvilket bud i Torahen som var det STØRSTE BUD, så er det ikke det som står i grundteksten. De spurgte Jesus om hvad som er det STORE BUD. Han svarede da at det store bud, er at man skal elske Herren sin Gud af hele sit hjerte og hele sin sjæl og hele sin hu og sin næste som sig selv: Mat. 22,35-40. Det dobbelte kærlighedsbud var det store bud i Torahen, for det indbefattede hele Torahen. Jesu var den første som kombinerede disse to tekster fra Tanach: 5.Mos. 6,5 og 3.Mos. 19,18. Til at gælde de to store bud i jødernes Torah.
At jøderne skulle elske Gud, det vidste de og respekterede de, men de hadede de fremmede. Det "at være den mindste i HIMMELENS RIGE", betyder det samme som at man kan blive medlem i dette rige uden at holde alle Jesu bud. Den som bryder et lille bud i Guds rige, skal få en mindre position i dette rige end den som holder alle budene
Den som holder budene, skal få en høj position i riget. Dette viser at Jesus afskaffede ikke Torahen eller budene. Alt i Torahen skal bestå til og med det mindste bogstav eller den mindste tøddel. (v.15.) Det betyder videre at dette rige ikke er et perfekt RIGE. Der skal også bo syndere der. Rigets periode skiller sig ikke ud fra de andre tidsperioder hvad der gælder akkurat dette.
George Williams siger i sin Bibel-kommentar s.701 at det "at være den mindste i himlenes rige", betyder at personen "ikke kunne være medlem i dette rige." I Rigets tid vil Jesu Torah være i centrum på samme måde som Moshe Torah var i centrum i Sina pagtens tid. Jesus holdt selv jødernes Torah, og han krævede at hans efterfølgere skulle holde den og efterleve den så godt som det lod sig gøre. Dette er menneskets egen retfærdighed.
Dersom jødernes retfærdighed ikke (almissegivning) overgik den retfærdighed (almissegivningen) som farisæerne og de skriftlærde kunne fremvise, så kunne de ikke få del i Riget for Israel. (v.20.) Der kan være tale om 3 forskellige tolkninger af dette Bibel-vers, og alle er lige vigtige, rette og interessante:
 1. Det er tale om menneskets egen retfærdighed, og ikke den retfærdighed som jøderne fik ved troen på Jesus, og som var den frelsende retfærdighed. Dersom jøderne ikke havde en større retfærdighed end det som de skriftlærde og farisæerne havde, så kom de ikke ind i himlenes rige.
 2. På Jesu tid fik ordet "zedeka" også betydningen af "at give almisse", Farisæerne mente at almissegivning, bøn og faste var de vigtigste komponenter i en troendes liv. Den vigtigste af disse var almissegivningen. På baggrund at de var grådige og ikke ville give så meget i almisse, kan dette betyde at Jesus udfordrede dem på deres egne regler for det religiøse liv. Dette betyder da at den som ikke gav mere i almisser end farisæerne og de skriftlærde, de fik ikke del i Guds rige. Vi ved at almissegivningen, lån og gaver var et krav til jøderne i Jesu Torah.
 3. Det kan også betyde flg.: Dersom jødernes retfærdighed bare var reduceret til almissegivningen, så kunne de ikke få del i Guds rige.
Paulus kunne ikke have udtrykt sig på denne måde. I hans forkyndelse er der bare et retfærdigheds-begreb, og det er Guds retfærdighed og Guds nåde.
Medens den messianske jødedom opererede med 2 retfærdighedsbegreber, så har den paulinske lære bare et retfærdighedsbegreb, og det er Guds retfærdighed.
Det skulle ikke være vanskelig at se at kravene i Bjergprædikenen ikke angår kirkens tid, men i og med at mange teologer og Bibel-lærere ikke regner med Riget for Israel som en åndelig størrelse, så ser de Bjergprædikenen og Jesu undervisning i lys af Paulus` undervisning. I deres prædikener begynder de ofte med at læse fra messianske Skrifter og særlig evangelierne og slutter med Paulus` hans undervisning.
Dette gøres på 2 måder og begge er fejlagtige. De hævder:
 1. At det som Jesus krævede i de jødiske Skrifter, det giver han i sin nåde.
 2. At al undervisning i N.T., som er givet før Golgata, ikke gælder efter Golgata.
Vi kan på ingen måde være enige i disse vurderinger. Jesus sagde selv i missionsbefalingen i Mat. 28,18-20:, at apostlene skulle gå ud i al verden og UNDERVISE OM ALT DET SOM JESUS HAVDE LÆRT DEM. Denne missionsbefaling blev givet efter Golgata. Dette kommer også meget tydeligt frem i de jødiske Skrifter og særlig i Jakobs brev, som var det første brev som blev skrevet. Det kan være skrevet så tidlig som år 45 efter Messias.
Jeg efterlyser logisk tanke og konsekvens i den teologiske fortolkning. Den eneste måde at gøre dette på, dersom man skal yde det teologiske indhold i N.T. sin ret, er at regne med to selvstændige teologiske systemer, som ikke skal blandes sammen.
De har sine ligheder, men de har også sine uligheder, (Se min bog: Jødedommens Jødiske Rødder, hvor jeg skriver en del om dette.) Medens den messianske jødedom baserer sig på BETINGET NÅDE har den paulinske kristendom FRI NÅDE. Der er ingen som har fortjent Guds nåde, men det er en anden sag.
DEN FØRSTE TESEN – ANTITESEN.
"I har hørt at der er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel (myrde), men den som slår ihjel (myrder), skal være skyldig for dommen. Men jeg siger jer at hver den som bliver vred (gr.orgisomai) på sin broder uden grund, skal være skyldig for dommen; men den som siger til sin broder: Raka skal være skyldig for rådet; men den som siger: Du dåre (gr.moros)! skal være skyld til helvedes (gr.gehenna) ild. Derfor, når du bærer dit offer frem til alteret, og der kommer i hu at din broder har noget imod dig, så lad dit offer der ligge foran alteret, og gå først og forlig dig med din broder, og kom så og bær dit offer frem! Skynd dig at være føjelig mod din modstander så længe du er med ham på vejen, for at ikke din modstander skal overgive dig til dommeren, og dommeren overgive dig til tjeneren, og du bliver kastet i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du skal ingenlunde komme ud derfra før du har betalt den sidste øre. (v.21-26.)
En "tese" er det samme som en "læresætning". Ordet "anti" betyder enten "mod" eller "i stedet for". Det er den sidste betydning af ordet som er brugt her.
Jesus satte sin lære op i disse antiteser i forhold til Mose Torah. Han byggede sin lære om Riget på Mose Torah, men han udvidede den til også at gælde de motiver som lå bag en handling og de forskellige konsekvenser som en handling førte til. Han udvidede Mose Torah.
I versene 21-26 kommenterede Jesus det 6 bud om at man ikke skal myrde. Det oprindelige 6 bud er blevet til det femte bud i vor kirke,for den katolske kirke har i sin tid udeladt det andet bud, da dette ikke passede ind med alle de helgenbilleder, som den har.
Det er galt at oversætte dette verpe med "at slå ihjel", for det var lov iflg. Mose Torah at tage livet i en del citruationer, men det var ikke lov " at myrde". "At myrde" betyder at man "tager ens liv som en bevidst handling". En har planlagt det. Den som myrder et andet menneske, skulle være skyldig for dommen. "Dommen" var en lavere lokal domstol (v.21.)
Det sjette bud er en henvisning til 2.Mos. 20,13. Det verpe som bruges der for "at dræbe" , er ordet "ratzach", som betyder "at myrde". Vi har også et verpe på hebraisk, som betyder "at dræbe", og det er "harag".
De som oversatte det 6 bud med at "dræbe", har ment at Jesu lære har et totalt forbud mod "at tage liv", men det er ikke rigtig. Pasifismen er ikke nedlagt hverken i Jesu lære eller i jødedommen.
Der står flg. i Talmud om dette: "Dersom nogen kommer for at dræbe dig, kom ham i forkøbet og dræb ham først." (Sanhedrin 72 a)
Det græske sprog har også to verpe for "at tage liv". I denne kontekst er det verbet "foneuo" som bliver brugt. Det betyder "at myrde".
Jesus sagde til sine tilhørere: i har hørt at der er sagt til de gamle (forfædrene af farisæerne): Du skal ikke myrde. (v.21.)
Jesus derimod udvidede budet til også at gælde de motiver som lå bag et mord. Jesu sagde: "Men jeg siger jer" (v.22.) Jesus flyttede tyngdepunktet fra den ydre gerning til de motiver som lå bag et mord.
Jesus udvidede dette bud med tre nye led:
 1. Han sagde at den som blev vred på sin broder uden grund, han var skyldig for dommen. (v.22.) Denne domstol betod af tre dommere.
 2. Han sagde at den som sagde "Raka" til sin broder, skulle være skyldig for Rådet, som er det samme som Sanhedrin, som bestod af 71 medlemmer.
 3. Han sagde; den som sagde til sin broder: "Du dåre" skulle være skyldig i helvedes (gr. "gehennas") ild (dom). (v.22.)
Den som kaldte sin broder for "en dåre", havde sat sig i Guds sted og dømte dette menneske til helvede (gr.gehenna), for det er dåren som siger i sit hjerte, at der er ingen Gud. Salme 53,2.
Dette er i samsvar med dette bud at den som dømmer andre, skal blive dømt med den samme dom som han selv dømmer med. Mat. 7,1.
Hvad der gælder udtrykket "helvede", så er det et ord fra den gamle mytologi, og man burde ikke bruge det i den hebraiske Bibel. Man burde hellere bruge det græske udtryk "gehenna", som går tilbage til det hebraiske udtryk "ge hinnom". Ge hinnom var en dal syd for Jerusalem, hvor Jerusalems affald blev brændt, og hvor der til og med blev ofret til guden Molok. Der var en stank og en stadig ild i denne dal. Det er et billede på selve fortabelsen.
Vi skal i det flg. bruge udtrykket "gehenna" og ikke "helvede".
Ellers kan vi ikke sige så meget om selve fortabelsen. Den er beskrevet i billeder, men vi ved flg. om den fra Bibelens beskrivelser:
 1. At fortabelsen har forskellige afdelinger.
 2. At den er evig.
 3. At den som kommer der, hverken får del i Riget for Israel eller får del i himmelen
 4. At det er et sted med åndelig pine. Det er et sted som man for enhver pris må søge at undgå. Den som tor på Jesus, kommer ikke der.
Den som ville ofre et offer og mindes at hans "bror" havde noget imod ham på grund af noget som han havde sagt eller gjort imod ham, da skulle han først gå bort og forlige sig med sin bror. Det havde ingen hensigt at komme frem for Gud med et offer uden at en selv var villig til at tilgive fuldt ud. (v.23-24.)
Dette kommer også til udtryk i Mat. 18,35, hvor der står: "Således skal også min himmelske Fader gøre med jer om ikke enhver af her AF HJERTET tilgiver sin bror."
Man skulle forsøge at komme frem til en mindelig ordning med sin modstander, så længe som de var "på vejen". Det vil sige at de var på vejen til retssalen. Når retssagen havde begyndt, kunne man ikke indgå et kompromis. Da måtte man bare godtage den dom som dommeren afsagde, og den dom var at man var skyldig, for han havde ikke opfyldt forpligtelserne i Jesu Torah. (v.25.)
Den som ikke var villig til at tilgive, blev kastet i fængsel, som er et billede på gehenna. Man havde ikke mulighed for at slippe ud derfra, for man havde ikke været villige til at tilgive. (v.26.)
Den jødiske Torah gælder ikke for den kristne menighed. Vi er frelst af nåde ved tro, og vi BLIVER BEVARET PÅ GRUND AF NÅDEN. Som kristne bliver vi ikke bevaret på grund af gerninger eller overholdelsen af Guds bud. Når vi gør gode gerninger, så er dette et udtryk for at Guds nåde arbejder med os og i os: Titus 2,11-12.
DEN ANDEN TESE – ANTITESEN.
"i har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor (gr.moichevo). Men jeg siger jer at hver den som ser en kvinde for at begære hende, har bedrevet hor med hende i sit hjerte (gr.kardia). Om dit højre øje frister (gr.skandalizo) dig, da riv det ud og kast det fra dig ! for det er bedre for dig at et af dine lemmer går tabt end at hele dit legeme bliver kastet i gehenna. Og dersom din højre hånd frister dig, da hug den af og kast den fra dig ! for det er bedre for dig at et af dine lemmer går tabt end at hele dit legeme kommer i gehenna." (v.27-30.)
Jesus behandlede her det 7. Bud om at man ikke skulle drive hor. Jesus udvidede også forståelsen af dette bud til at gælde de drivkræfter som lå bag selve gerningen, og som førte til hor. Den som havde set på en kvinde med begær, den havde allerede drevet hor med hende i sit hjerte. (v.27-28.)
Jesus sagde at der som dit højre øje (som er det mest kostbare lem på legemet) frister dig, da riv det ud og kast det fra dig, for det er bedre at tabe et lem end at hele legemet bliver kastet i gehenna. (v.29.) Det samme sagde Jesus om den højre hånd. (v.30.)
Disse jødiske udtryksmåder er blevet misforstået til at tro at det gælder en konkret afgivelse af et øje eller af en hånd, men det er ikke rigtig. Denne udtryksmåde bliver på hebraisk kaldt for "kal ve chomer", som betyder "let" og "tung". Det betyder at der er TO TRIN i synden. Dersom en afviste synden på et tidligt tidspunkt og undgik den, ville dette føre til en MINDRE SKADE end at man gik i trin nummer to og fuldbyrdede synden. Da ville man blive dømt til gehenna. (Se min artikel: Kundskaben om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1, kap.: De rabbinske regler for bibelsk fortolkning.)
DEN TREDIE TESE – ANTITESEN.
"Det er sagt: Den som skiller sig fra sin hustru, skal give hende skilsmissebrev. Men jeg siger jer at hver den som skiller sig fra sin hustru uden for hors (gr.pornei) skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinde, han driver hor." (v.31-32.)
Den som skiller sig fra sin kone, skulle give hende skilsmissebrev. "Dersom en mand tager sig en hustru, og hun ikke tækkes ham længere, fordi han har fundet noget hos hende som byder ham imod, og han da skriver hende et skilsmissebrev, og giver hende det i hånden og sender hende bort fra sit hus": 5.Mos. 24,1.
Skilsmisse mellem mand og kvinde var ikke efter Guds vilje. Han ønsker at mand og kvinde skal leve sammen i et livslangt ægteskab. Det eneste som skulle opløse ægteskabet var døden.
Dette var Guds oprindelige vilje med ægteskabet, men på grund af jøderne "hårde hjerter": Mat. 19,8., så bød Gud Moses at lave denne forordning med skilsmissebrevet. Det var ikke udtryk for Guds inderste vilje, men det var gjort for at kvinden skulle have et skilsmissebrev, som gav hende visse rettigheder efter skilsmissen. Når hun havde dette skilsmissebrev, kunne hun også gifte sig på ny. Dette brev gav hende en vis beskyttelse.
I Israel på Jesus tid var der to synspunkter som kunne føre til skilsmisse.:
 1. Rabbineren Shammai og hans skole mente at det var hor som kunne føre til skilsmisse. Da skulle en eller begge ægtefæller aflives, således at ægteskabet blev legalt opløst ved døden.
 2. Rabbineren Hillel og hans skole mente at det var mange ting som kunne føre til skilsmisse – til og med at manden ikke syntes om sin kone længere.
Det var meget let at få skilsmisse i Israel på Jesu tid.Jesus, som bygger på Mose Torah, mente at det bare var hor, som kunne føre til at ægteskabet blev opløst. Han var dermed på linie med Shammai. (I mange andre spørgsmål var han mere på linie med det som Hillel mente).
Jesus sagde videre at den som skiller sig fra sin kone, uden at det var på grund af hor, den var medskyldig i at kvinden, dersom hun giftede sig med en anden, drev hor. Den som giftede sig med en kvinde, som var fraskildt, den drev også hor (v.32.)
Jesus godtog skilsmisse ifm. hor, og han godtog gengifte i sådanne tilfællerPaulus godtog i det hele taget ikke skilsmisse og gengifte undtaget i de tilfæller hvor den ene ægtefælle var død. Rom, 7,2-3 og 1.Kor. 7,10.
Her ser vi flg. forskelle mellem 3 forskellige tidsperioder:
 1. Under Mose Torah havde en kvinde ikke lov til at skille sig.
 2. Under Jesu Torah kunne en kvinde få skilsmisse, hvor manden havde været seksuel utro.
 3. Under Paulus `Torah kunne ingen af parterne hverken skille sig eller gifte sig på ny uden at en af parterne var død.
Til trods for dette så har vi også lignende tanker i kristendommen. Vi må huske på at kristendommen er jødedom som er tilpasset os hedninger.
"Velsign dem som forfølger jer. Velsign og forband ikke." Rom. 12,14. "Gengæld ikke nogen ondt med ondt. Læg vind på det som godt er for alle menneskers åsyn. Såfremt det er muligt hold, da hold på jeres side fred med alle mennesker. Hævn jer ikke selv, mine elskede, men giv vreden rum (vent på Guds vrede, for det er han som skal straffe), for der er skrevet: Mig hører hævnen til. Jeg vil gengælde siger Herren." Rom. 12,17-19.
"Se til at ingen gengælder ondt med ondt, men læg vind på det som godt er, mod hverandre og mod alle." 1.Kor. 5,15.
Vi ser derfor hvor vigtigt det er at vi læser N.T. ud fra et dispensationalistisk synspunkt. Den som ikke regner med de forskellige tidshusholdninger i læsningen af Guds Ord, vil få store problemer med at forstå Guds Ord på en ret måde.
I Rigets tid vil Jesu undervisning være basis for styret i den messianske menighed. Det skal blive et retfærdigt styre, og af den grund vil der også blive krævet en stor etisk retfærdighed fra menneskenes side.
DEN FJERDE TESE – ANTITESEN.
"Atter har i hørt at der er sagt til de gamle: Du skal ikke sværge falsk ed, men du skal holde dine ed` for Herren. Men jeg siger jer at i aldeles ikke skal sværge, hverken ved himmelen (gr.ouranos), for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges stad. Heller ikke skal du sværge ved dit hoved; for du kan ikke gøre et hår hvidt eller sort. Men jeres tale skal være ja, ja, nej, nej; det som er mere end dette er af det onde (gr.poneros)." (v.33-37.)
Jesus uddybede her det 3, bud om at man ikke måtte misbruge Guds navn. Farisæerne mente at der var forskel på om en aflagde ed i Guds navn eller om en aflagde ed ved de skabte ting. Det første var bindende. Det sidste var ikke bindende.
Jesus derimod sagde at man hverken skulle aflægge ed ved himmelen eller ved jorden eller ved Jerusalem eller ved sit eget hoved. I og med at Gud havde skabt alt dette, så han var herre over det. Eds aflæggelse var derfor en krænkelse af Guds navn. (v.34-36.)
Eds-aflæggelsen her angik den daglige tale, hvor jøderne var snare til at aflægge ed, og dermed misbrugte de Guds navn. Det gjaldt ikke de citruationer hvor Gud havde forordnet eds aflæggelse. Se f.eks. 2.Mos. 22,10-11.
Guds selv aflagde ed i en række situationer. Hebr. 6,17.
Jesus aflagde selv ed i forhøret hos ypperstepræsten: Mat. 26,63-64.
Paulus aflagde ed ved flere anledninger: Fil. 1,8. Han tog Gud til vidne på at det som han sagde, var sandt.
Jødernes tale skulle være så klart at de kunne svare "ja" eller "nej" på ting de havde udtalt. (v.37.)
DEN FEMTE TESE – ANTITESEN.
"I har hørt at der er sagt: Øje for øje, og tand for tand! Men jeg siger jer at i ikke skal sætte jer imod den som er ond mod jer; men om nogen slår dig på din højre kind, da vend også det andet til ham og om nogen vil føre sag mod dig og tage din kjortel, da lad ham også få kappen og om nogen tvinger dig til at gå en mil, da gå to med ham. Giv den som beder dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne af dig." (v.38-42.)
Disse vers har ingen ting med pasifisme at gøre, men her uddybede Jesus den del af den sociale lovgivning, som gjaldt erstatning, i Israel. Det er beskrevet i 2.Mos.21,23-25 og 3.Mos. 24,18-20. Den som var blevet påført en skade, havde ret til at få igen eksakt den ting som vedkommende havde tabt. Dersom han var blevet berøvet et øje, skulle den som havde forvoldt skaden, også tabe et øje. Dette var ikke udtryk for noget hævn, men for den nøjagtige straf-udmåling.
I stedet for at fokusere på egne rettigheder og krav, så ønskede Jesu at sætte fokus på næstekærligheden, Han lærte:
 1. En skulle ikke sætte sig op mod den som var ond mod en, men en skulle vende det andet kind til (v.39.) Dette betyder ikke at en skulle godtage det som var ondt. En skulle modarbejde det, men en skulle ikke selv gøre det som var galt. En skulle overlade hævnen til Gud. "Du skal ikke hævne dig og ikke gemme på vrede mod dit folks børn (jøderne) men du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren." 3.Mos. 19,18.
 2. Om nogen vil føre sag mod en, for at tage kjortelen (det er underklædningen), så skulde han også få kappen (gr.himation) (det er yderklædningen). (v.40.)
 3. Om nogen ville tvinge en til at gå en mil (ca. 1000 meter), for at bære ens bagage, så skulle en gå to mil sammen med ham. (v.41.)
 4. Man skulle også låne penge ud til sin fjende, for efter en tid var det mulighed for at de kunne blive venner. (v.42.)
Når det gælder værdet som er oversat med "at spørge", så har dette den samme betydning som værnet "at låne". Dette er et udtryk for den parallellisme som man finder i jødisk digtning. Dette betyder at to sætninger, som står ved siden af hverandre i teksten, udtrykker de samme tanker. Hvad der gælder verbet "at spørge", så har det 3 betydninger på hebraisk, og det er: a) "at spørge et spørgsmål." b) "at gøre en henvendelse") c) "at låne")
Når det gælder de nye budene, som Jesus udarbejdede i versene 39-42, så kan vi ikke praktisere dem i vor tidsperiode, for de er givet i en jødisk sammenhæng. Jesu lære angår Riget for Israel. Det er helt urealistisk at leve op til disse bud i vor tid, for de vil føre til uholdbare situationer og social uorden.
Til trods for dette har vi lignende tanker i kristendommen. Vi må huske på at kristendommen er jødedom som er tilpasset os hedninger. "Velsign dem som forfølger jer. Velsign, og forband ikke." Rom. 12,14. "Gengæld ikke nogen ondt med ondt. Læg vind på det som er godt for alle menneskers åsyn. Såfremt det er mulig, da hold jer på deres side fred med alle mennesker. Hævn ikke jer selv, mine elskede, men giv vreden rum (vent på Guds vrede, for det er han som skal straffe), for det er skrevet: Mig hører hævnen til. Jeg vil gengælde siger Herren." Rom. 12,17-19. "Se til at ingen gengælder ondt med ondt, men læg altid vind på det som godt er, mod hverandre og mod alle." 1.Kor. 5,15.
Vi ser derfor hvor vigtigt det er at vi læser N.T, ud fra den dispentionalistiske synspunkt. Den som ikke regner med de forskellige tidshusholdninger i læsningen af Guds Ord, vil få store problemer med at forstå Guds Ord på en ret måde.
I Rigets tid vil Jesu undervisning være basis for styret i den messianske menighed. Det skal blive et retfærdigt styre, og af den grund vil det også blive krævet en stor etisk retfærdighed fra menneskenes side.
DEN SJETTE TESE – ANTITESEN.
"I har hørt at det er sagt: Du skal elske (gr.agapao) din næste (gr.plesion) og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elske jeres fjender, velsign (gr.evlogeo) dem som forbander jer, gør vel imod dem som hader jer, og bed for dem som forfølger jer, for at i kan blive jeres himmelske Faders børn; for han lader sin sol gå op over onde og gode (gr.agathos) og lader det regne over retfærdige (gr.dikaios) og uretfærdige (gr.adikos). For om i elsker dem som elsker jer, hvad løn har i da ? Gør ikke også tolderne det samme ? Og om i hilser bare på jeres brødre, hvad stort gør i da ? Gør ikke også hedningerne det samme ? Derfor skal i være fuldkomne (gr.teleios), ligesom jeres himmelske Fader er fuldkommen." (v.43-48.)
Mose Torah siger ikke at jøderne skulle hade deres fjender, men der var kommet ind en læresætning i jødedommen at jøderne skulle elske deres egne og hade deres fjender. Et aramarisk ord udtryk sagde: "Du behøver ikke at elske din fjende."
Essenerne mente det sammen. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 5, kap: En sammenligning mellem Essenernes lære og Jesu lære.)
Jesus derimod sagde at man skulle elske alle mennesker, for Gud elsker også alle mennesker. Han giver dem de samme ydre gaver, som er regn, sol, afgrøder, historiske tider og landområder for deres boliger: Ap. Gr. 14,17 og 17,26.
Dette viser at Gud vedkender sig alle mennesker, og at han har omsorg for alle.
Når Gud er god mod alle mennesker, skal hans disciple også være det samme. De skal være etisk fuldkomne, således som Gud er fuldkommen på alle områder.
Undervisningen i kapitel 5 er udtryk for DEN STØRRE RETFÆRDIGHED, som Jesus krævede af jøderne, for at de skulle få del i Riget for Israel. Dette kan være gode gerninger som f.eks. almissegivning. Meget af undervisningen her er knyttet tæt op mod Mose Torah.
Dette viser at undervisningen angår Rigets tid, som begyndte med døberen Johannes. Riget kunne have været blevet oprettet ifm. Jesu første komme, dersom jøderne som folk og nation havde taget imod Jesus som deres Messias
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com