lørdag den 16. marts 2013

Matt. Evangeliet. Palmesøndag. O.E. Indergaard


MATTEUS EVANGELIET Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge. Kristen Bokproduksjon.
KAPITEL 21. PALMESØNDAG Vers 1-11.
Da Jesus og hans disciple var kommet til Betfage ved Oliebjerget, bad han to af sine disciple om at gå ind i Jerusalem og hente en aseninne og hendes fole til ham. Dersom nogen havde indvendinger mod at de to disciple gjorde dette, så skulle de bare sige at "Herren (gr.kyrios) (hebr.Yhvh.) havde brug for dem. (v.1-3.)
Dette skete på den FØRSTE DAG i Jesu lidelse uge. Det var den 10. Nisan (6 april) i året 32 efter Messias. Profeten Daniel havde profeteret at Messias skulle fremstilles for det jødiske folk på denne dag: Daniel 9,25.
Når man udregner tiden for at denne profeti skulle gå i opfyldelse, kommer man frem til at dette skete den 10. Nisan i året 32 efter Messias. (se min bog: Jødernes Konge, bind,4, kap.: Tidspunktet for Messias`første komme.)
Vi kristne kalder denne søndag for Palmesøndag.
Den 10. Nisan skulle også påskelammet, som jøderne skulle spise den 14. Nisan, blive udtaget.:2.Mos. 12,3.
Jøderne skulle se på et i 5 dage, for at se om der var fejl eller lyde på det. Det samme skete også med Jesus. I tillæg til at jøderne havde betragtet hans gerninger i over 3 år, så skulle han nu få den ENDELIGE VUDEING om de anså ham for at være Messias eller ikke. Desværre tog de fejl når det gjaldt dette, og de blev straffet på det forfærdeligste på grund af deres fejltagelse. Jerusalem og templet blev ødelagt og brændt i år 70 efter Messias og jøderne måtte ud i den store landflygtighed.
"Betfage", som betyder "det umoderne fiskenes hus", lå på østsiden af Oliebjerget. Vi kender ikke denne landsby i dag, men der lå en symbolsk betydning i dette navn. Vi ved at figentræet er et billede på Israels nationale genrejsning. Det kunne have sket i.e. Jesu første komme at Messias havde oprettet Riget for Israel fuldt ud for jøderne, men på grund af deres umodenhed på det åndelige område, så skete det ikke. 1000 ÅRS-RIGET BLEV UDSAT MED CA. 2000 ÅR, og vi fik kirkens tid. Det har ikke været noget vellykket periode på det åndelige område.
Allerede Jakob havde profeteret at Messias skulle have en bestemt forhold til aseninnen og hendes fole: 1.Mos. 49,11.
Rabbinerne Juda og Nehemja , som levede ca. 150 år efter Messias, har udlagt dette på flg. måde: "Jeg, Gud har behag i vintræet (det er Israel) og i den stads vinranke (det er Jerusalem)... Han tvætter sine klæder i vin, for han udlægger Torahens ord klart, og sin kjortel i druers blod, for han dømmer deres mistak (misgerninger),"
Den Babylonske Talmud kommenterer dette på flg. måde: "Den som ser en vinrankes gren, om så bare i drømme, han venter på Messias, for det er sagt: Han binder sit asen, sin asenfole til vintræet, og den som ser et figentræet i drømme, hans lære bevares i hjertet, for der er skrevet, den som passer sit figentræ, får spise dets frugt (i Riget for Israel, min kommentar)." (Berkaot 57)
Berkaot 57 b siger flg. om asenet: "Om nogen ser et asen i drømme, kan han ønske sig en messiansk frelse." (Se min bog: Jesu Genkomst, bind, 4, kap.: Jakob profeterede om Messias.)
Jesus vidste både om aseninden og hendes fole, og at nogen kom til at gøre indsigelse på at Jesus ville låne dem, for han ved alt på forhånd. Han er ALVIDENDE.
Han vidste også at ejeren var en som troede på ham. Så snart som han fik at vide at det var Jesus, som skulle have dyrene, så gav han afkald på dem: Mark. 11,1-7. Sak. 9,9.
De to disciple som hentede aseninden og hennes fole, lagde de deres klæder på dem og Jesus satte sig på klæderne. (v.4-7.)
Der står i grundteksten at Jesus red både på aseninnen og på hennes fole. (v.5.)
Æselet var ride og trældyret i Israel. Symbolikken er klar. At Jesus benytter sig af trældyret, når han skulle ride ind i Jerusalem, det symboliserede det forhold at han kom som alles tjener. Han kom som den løsepenge (gr.lytron) som skulle sone jødernes synder.
Det forhold at han red ind på et æsel og på dets føl, betyder at han skulle blive udsat for en DOBBELT FORNEDRELSE. Først den fornedrelse som han havde i sit liv, og derefter den fornedrelse som han fik ifm. sin lidelse og død.
Dersom han var kommet i kongelig pragt og triumf, havde han reddet på en hest.
Talmud sige flg. om jødernes forhold til Messias: "Dersom jøderne havde nogen fortjeneste, da kommer Messias på HIMMELENS SKYER, men hvis de ikke har fortjenester, kommer han RIDENDE PÅ ET ASEN."
Næste gang Messias kommer, da kommer han "med himmelens skyer", for da har jøderne den fortjeneste at fremvise, at de har modtaget Jesus fra Nazaret som deres Messias.
At Jesus skulle komme til Jerusalem på denne måde, var profeteret hos profeten Sakarias: 9,9.
Udtrykkene "Sions datter" og "Jerusalems datter" er et udtryk for "det jødiske folk".
De fleste af folket lagde deres klæder på vejen foran Jesus eller huggede grene af træerne, som de lagde på vejen. Både de som gik foran Jesus, og de som gik efter ham råbte: "Hossianna Davids Søn ! Velsignet være han som kommer i Herrens navn ! Hossianna i det højeste !" (v.8-9.)
Hele optoget blev en MESSIANSK MANIFESTATION. Jesus kom fra Oliebjerget og iflg. det profetisek ord skulle Messias komme fra dette bjerg: Sak. 14,4.
Ved påsketider kunne der være op til 3 millioner jøder i Jerusalem. De jøder som gik foran og efter Jesus , var jøder fra Judæa og Perea og folk fra Jerusalem. Dette var en SPONTAN HYLLEST fra folket. Den var ikke arrangeret. De havde en verdslig vurdering af Messias og hans opgave. De mente at han skulle oprette Riget for Israel med det samme uden at gå lidelsens og fornedrelsens vej om Golgata.
Selve ordet "hossianna" betyder "frels nu". Det stammer fra Hallel salmerne: 113-118, som blev sunget i påsken. De blev også kaldt "Lovsangen": Mat. 26,30.
Selve ordet "hosianna" var oprindelig en bøn om hjælp og frelse. Den blev gerne stilet til en konge: 2.Kong. 16,7, men også til Gud: Salme 20,10 og 118,25.
Under Løvsalenes Fest plejede man at råbe "Hosianna" i 7 dage. På den 8. Dag blev "Det store Hosianna" råbt.
Iflg. Isidor Clarius plejede præsterne, når de slagtede slagtofrene, at sige "Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn."
Ordene "han som kommer i Herrens navn",: Salme 118,25-26, referer til enhver pilgrim som kom til Jerusalem, men det havde også en messiansk betydning.
I dette tilfælle så havde det en messianske betydning, for folket mente at det var Davids Søn, som var kommet , for at oprette Riget for dem: 2.Sam. 7,11-17. Det første var ret, men det sidste ikke.
Da Jesus drog ind i Jerusalem, spurgte folk hvem dette var. Der blev svaret at det var "profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa". (v.10-11.)
Da Jesus drog ind i Jerusalem, kom hele byen "i bevægelse". Det verpe som her er brugt ,er "seio". Det betyder at "riste" og at "skælve". Det er det samme ord som bruges om "jordskælv". Ordet "seismisk" kommer af dette verpe.
Hele byen kom i bevægelse som om der skulle være et jordskælv der, og de spurgte i forundring om hvem dette kunne være, som satte byen i en sådan bevægelse.
Der blev svaret at det var "profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa". Det var sandt, men det var bare en HALV SANDHED. Han er meget mere end en profet. Han var Messias.
Han var den profet som Gud skulle sende. "En profet af din midte, af dine brødre, ligesom mig (Moses), skal Herren din Gud oprejse dig. På ham skal i høre." 5.Mos. 15,15.
I Lukas står der at Jesus græd over byen, for den kendte hverken ham eller deres egen besøgelsestid: Lukas 19,41-44.
At jøderne fik en NY BESØGELSESTID efter Jesus opstandelse fra de døde, ses af det som Peter skrev i sit første brev, 2,12
Det jødiske folk burde have forstået at Jesus fra Nazaret, var deres Messias. På grund af at de ikke så det, har Gud forblindet deres åndelige øjne i snart 2000 år. Ved afslutningen af den store trængsel skal jøderne blive frelst: Rom. 11,25-27.
Vers 12-17:
Jesus gik ind i templet og drev ud alle de som handlede der. Han væltede deres borde og stoler, og han sagde til dem at templet skulle være et bedehus for alle folk, men de havde gjort det til en røverkule. (v.13-14.)
Jesus rensede templet to gange. Den første gang ved begyndelsen af sin gerning: Joh. 2,13-17., og den sidste gang ved afslutningen af sin gerning.
Det forhold at han kaldte templet for "Guds tempel" og "mit hus", viser at der endnu var nådetid for jøderne. De kunne endnu omvende sig og komme til tro på Jesus.
Der var ikke noget galt i at der var penge vekslere og due handlere i templets forgård, for de skulle tjene folket med at veksle penge og sælge duer til de fattige, som skulle ofres i templet. Det som var galt , var det forhold at de berigede sig på andres bekostning.
Ved påsketiden plejede jøderne at betale en ½ sekel i tempelskat. De jøder som var bosat i diasporaen, kunne f.eks. veksle her.
Templet skulle være et bedehus for alle mennesker, men de havde gjort det til et tilholdssted for røvere og bedragere. Jesus henviste til Esajas 56,7: "dem (de hedninger som holder Torahen) vil jeg føre til mit hellige bjerg (Sion) og glæde dem i MIT BEDEHUS. Deres brændoffer og slagtoffer skal være til behag på mir alter, for mit hus skal kaldes et BEDEHUS FOR ALLE FOLK."
Også Paulus skrev i Rom. 2,17-24 at det var Guds hensigt at jøderne skulle være ÅNDELIGE VEJLEDERE for hedningerne. "Men om du kaldes jøde og sætter din lid til Torahen og roser dig af Gud, og kender hans vilje og dømmer om de forskellige ting, idet du LÆRER af Torahen, og trøster dig at være en VEJLEDER FOR BLINDE (hedningerne), et LYS for dem som er i mørket (hedningerne), en OPDRAGER for dårer (hedningerne), en LÆRER for de umyndige (hedningen), lærer du ikke dig selv ? Du som PRÆDIKER at en (hedning) ikke skal stjæle, stjæler du ? Du som SIGER at en (hedning) ikke skal drive hor. Du som HAR MODBYDELIGHED for afguderne, raner du afgudernes tempel ? Du som ROSER DIG af Torahen. Du vanærer Gud ved at bryde Torahen ! For deres (jødernes) skyld spottes Guds navn blandt hedningerne."
Da ypperstepræsterne så at Jesus helbredte mange mennesker i templet, og da de hørte at børnene i templet hyllede Jesus, blev de vrede. De sagde til Jesus at han skulle irettesætte dem, for de råbte "Hosianna Davids Søn", men Jesus svarede dem: "Af umyndiges og diendes mund har du beredt dig lovprisning." (v.14-16.)
Efter at Jesus havde renset templets forgård, så helbredte han mange blinde og halte, som kom til ham. Det var en naturlig del af hans virksomhed. Han måtte gøre den gerning som Faderen havde pålagt ham indtil det sidste.
De "børn" som der her er tale om, var drenge. De kunne være 12 år, og de var kommet til Jerusalem på deres første obligatoriske besøg i påskefesten. Der var 3 obligatoriske besøg til Jerusalem for alle jødiske mandfolk, og det var Påsken, Yom Kippur og Løvsalenes Højtid.
Dette kunne også være drengenes konfirmationsundervisning i templet..
De råbte det samme som folket havde råbt: "Hosianna de Davids Søn."
De ventede på Messias.
Der var en stor MESSIAS FORVENTNING i Israel på Jesus tid. Jøderne havde ikke haft nogen profet siden Malakias for ca. 400 år siden, og han havde profeteret at Messias skulle komme brat til sit templet: Mal. 3,1.
Desuden kendte jøderne til Daniels profeti om de 70 åruger: Dan. 9,24-27, og de kunne let udregne tiden for Messias` komme. Tiden var kommet til at dette kunne ske. Det var derfor UFATTELIG at landets religiøse ledere ikke så at Jesus var jødernes Messias. Det kunne ikke være nogen anden. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 4, kap.: De forskellige jødiske vurderinger af Messias`første komme.)
Da de religiøse ledere ville at Jesus skulle irettesætte drengene, som lovpriste i templet, svarede han dem med et mod spørgsmål.(v.15-16.). det gjorde han ofte når han blev spurgt eller udfordret af et teologisk problem. Han spurgte dem om hvad deres egen Bibel (Tanach) sagde om dette. Han henviste til Salme 8,3. Med dette havde Jesus givet til kende at det var BØRNENE SOM HAVDE RET, og at de religiøse ledere tog fejl.
Jesus gentog ikke helt ordret det som står i Salme 8,3, men han henviste til det som stod der. Det vil sige at han brugte teksten på en lidt anden måde. Han forandrede den efter som der var behov for det. Det er en teknik som både er brugt og anerkendt i arbejdet med Bibelen.
Dette er ikke det samme som at allegorisere (billedliggeøre) det som står der. Det er noget helt andet. Da bruger man teksten på en billedlig måde, og det er ikke Bibelens udtryksmåde. Den skal forstås først og fremmest bogstaveligt, som den er skrevet til menneskene, som behersker bogstaverne som sit vigtigste hjælpemiddel i forståelsen af teksten.
Jesus forlod templet og gik til Betania og overnattede der.(v.17.)
Bataia lå øst for Jerusalem. Han gik derfor ud af den østre port, som er kaldt Løveporten eller den gyldne port. Der er tilmuret i dag i afventning af Messias` komme. Når jøderne ser at den er brudt, så ved de at Messias er kommet, for når han kommer tilbage, så vil han komme til Oliebjerget: Sakarias 12. Han vil drage ind i Jerusalem igennem den østre port.
Jesus kan have overnattet hos sine venner Marie, Marta og Lasarus, men han kan også have overnattet ude i det fri. Udtrykket "han var der" bruges om at "overnatte ude".
Vers 18-22:
Næste morgen den 11.nisan, gik Jesus ind i Jerusalem igen. Han var sulten. Han så et figentræ ved vejen og håbede på at finde frugt på det, som han kunne spise. Han fandt ikke nogen figen på det, men kun blade. Han sagde at der ikke mere skulle vokse frugt i tidsalderen. Figentræet begyndte at visne med det samme.(v.18-20.)
Jesus var sulten fordi han ikke havde spist noget denne dag, i og med at han sandsynligvis havde overnattet i det fri.
Figentræet fik frugten før bladene. Et at det havde blade, vidner om at det havde figner, endda det ikke var fi gentid så tidligt på året: Makus 11,13. Det vil sige at tiden for indhøstningen af figner ikke var kommet endnu..
Der kunne også være figner tilbage på træet fra det forrige år. Som man også kunne spise.
Figentræet var FULDSTÆNDIG UDEN FRUGT. Det var ufrugtbart. Det lovede mere end det kunne holde.
Figentræet var et billede på Israels åndelige tilstand. Den var som en nation uden frugter. Der kunne ikke høstes ind før på et senere tidspunkt. Dette skal ske ifm. Jesu genkomst.
Jesus sagde ikke at figentræet aldrig mere skulle få frugt. Han sagde at det skulle ikke bære mere frugt "i tidsalderen". Denne tidsalder angår nådens tid.
Når teologerne mener at Israel ikke mere skal bære frugt i det hele taget, så har dette med den såkaldte "erstatningsteologi" at gøre. Den går ud på at kirken har overtaget alle løfterne og opgaverne, som Gud har givet til Israel. I dette arbejde med at fratage Israel deres løfter og opgaver, tager teologerne i brug alle hjælpemidler. I dette tilfælde så oversætter man det græske substantiv "aion" GALT . Det går tilbage til det hebraiske ord "olam", som ikke skal oversættes med "evighed", men med TIDSALDER hverken hebraisk eller græsk har noget ord som gengiver tiden i forhold til evigheden, men det gengiver tiden i forhold til andre TIDSPERIODER. Tidsudtrykket som bliver oversat med "i evighed", betyder ikke det , men det betyder IND I TIDEN eller IND I TIDSALDEREN. Dette kan være en kort eller en længere tidsperiode.
Når det hebraiske og det græske sprog vil gengive ordet "evighed", så bruger de udtrykkene I TIDSALDRENE eller I TIDSALDRENES TIDSALDRE. (Se min bøger om dette.)
Dette burde teologerne have brugt. Det er en stor skam og en stor skandale at de ikke oversætter dette ord ret. De fører både sig selv og den almindelige læser af Bibelen på vilde vejer, nå dette vigtige ord bliver galt oversat.
I 1000 års-riget skal Israel igen bære megen frugt.
De af de messianske jøder som ikke bar frugt, skulle Jesus også tage bort fra det gode vintre: Joh. 15,1-2.
Da disciplene så hvorledes figentræet begyndte at visne undrede de sig. Jesus svarede ikke på det, men han sagde at dersom de havde tro og ikke tvivlede, da kunne de sige til dette bjerg (Oliebjerget), at det skulle hæve sig og kaste sig i havet (Middelhavet). Alt som de bad om i tro, det skulle de få. (v.20-22.)
Det ord som er oversat med "dersom" i vers 21, er parikkelen "ean". Den giver udtryk for en betingelse som er hypotetisk. Apostlene havde ikke den type af tro for, for den som tror, er alt mulig. (v.22.)
Når en rabbiner løste vanskelige åndelige problemer blev han kaldt for en "opriver af træer". Disciplene var ikke optaget med HVORFOR dette skete med figentræet, men HVORDAN det skete. Jesus gav ikke noget svar på det, men han sagde at dersom de havde tro nok, så skulle de være i stand til at gøre alt mulig- til og med Oliebjerget skulle forsvinde i Middelhavet.
Dette betyder ikke at disciplene skulle forandre på topografien i Israel. Dersom de havde begyndt at kaste omkring med bjergformationerne i Israel, så havde dette forårsaget store ulykker for folket, men det betyder at de kunne "løse alle problemerne.
Apostlene skulle også være som dem der løste de åndelige problemer for folket. Det var de istand til i den grad som de havde TRO dertil.
Efterhånden rev de også op store "fjelde" af den rabbinske tradition, som f.eks. læren om jødernes renhed i forhold til hedningerne, og kastede dem i "havet", men det var efter at Den Hellige Ånd havde vejledet dem til hele sandheden: Joh. 16,13.
Dette angår først og fremmest det som har med den messianske jødedom at gøre. Apostlene kendte naturligvis mere eller mindre den paulinske lære, men det var ikke den de skulle forkynde. De skulle forkynde til det jødiske folk at oprettelsen af Riget kunne blive en realitet, dersom det jødiske folk omvendte sig og kom til tro på Jesus.
Efter at Den Hellige Ånd var kommet, så kom de messianske jøder til at få ALT at vide om den messianske lære, "Og i har en salvelse af Den hellige Ånd og VED ALT." 1.Joh. 2,20.
Dersom det jødiske folk havde haft denne type tro, som er her er tale om, kunne de også have løst problemerne i verden som krig, sult og katastrofer, for da var Riget for Israel kommet, og verden ville have gået ind i gyldne tider.
Ved Israels endelige forkastelse i år 70 efter Messias da var denne mulighed ikke længere til stede. Nu må vi vente til Israels frelse og Jesu genkomst før dette kan ske.
Vers. 23-27.
Medens Jesus lærte i templet om morgenen den 12 nisan, kom ypperstepræsterne og folkets ældste hen til ham og spurgte ham med hvilken myndighed han gjorde dette ? (v.23.)
De tænkte da både på det forhold at han dagen i forvejen havde renset templet, og at han nu underviste i templet. Almindeligvis måtte en underviser i templet, have godkendelse fra Sanhedrin til at gøre det.
Jesus svarede med at sige at han havde et spørgsmål til dem. Dersom de svarede på det , så ville han svare dem direkte på deres spørgsmål. (v.24.)
Dette betyder ikke at Jesus ikke ville svare på deres spørgsmål, men det var en rabbinsk teknik at svare på et spørgsmål med et modspørgsmål. I stedet for at lægge ud en række forhold, for at svare på et spørgsmål, kunne man ved at stille et modspørgsmål få spørgsmåls stilleren til selv at forstå det rigtige svar.
Det rette svar lå i modspørgsmålet.
Jesus spurgte dem om Johannes` dåb (virksomhed) var den fra himmelen (fra Gud), eller om den var fra mennesker. De tænkte ved sig selv. Dersom vi siger "fra Gud", da ville Jesus spørge dem: "Hvorfor troede i ham da ikke ?" Dersom de sagde: "fra mennesker", da var de bange for folket, for de troede at folket, for de troede at Johannes var en profet. De svarede at det vidste de ikke. Da sagde Jesus til dem at da fik de heller ikke svar på deres spørgsmål. (v.25-27.)
Dersom de havde svaret at Johannes` dåb og virksomhed kom fra Gud, da havde de ikke behøvet at spørge Jesus om hans autoritet, for Johannes havde sagt at han var forløberen for Messias, at Jesus var Messias, og at Guds rige blev etableret ved Johannes` forkyndelse.
Dersom de havde sagt at Johannes` dåb og virksomhed var fra mennesker, da kunne folket stene dem, for de troede at Johannes var en profet, som var udsendt fra Gud,
Dette betyder imidlertid ikke at hele folket troede, at Johannes var udsendt fra Gud. Der var flere jøder der "troede" på Johannes end på Jesus. "At tro på Johannes" betød at de troede "på hans budskab". "at tro på Jesus" betød at de troede at han var jødernes Messias og deres forsoner. Det er lettere at tro på et budskab end på en person.
Hvad der gjaldt selve Johannes dåben, så havde den 3 aspekter, som vi må være opmærksomme på, og de er:
  1. Den kom fra Gud.
  2. Sammen med anger og omvendelse, gav den syndernes forladelse.
  3. Den pegede på at Jesus var Messias, for jøderne blev døbt til Jesu navn.
Som medlemmer af Sanhedrin så burde farisæerne og de skriftlærde vide det rette svar på Jesu spørgsmål, for de var folkets højeste åndelige vejledere, men de var feje og unddrog sig den autoritet som de havde. Uanset hvad de svarede på Jesu spørgsmål, så kom de i et dilemma. De var ikke værdige til at være medlemmer af Sanhedrin, for de gik udenom sandheden. Jesus behøvede heller ikke at svare noget som helst overfor et autoritetsorgan, som var korrupt og ikke holdt sig til sandheden.
Vers. 28-32:
Jesus spurgte disse mennesker om flg. problemstilling: En mand havde to sønner. Han sagde til den ene søn at han skulle gå og arbejde i hans vingård, som er et billede på Israel: Es. 5,1-7. Først sagde han at han ikke ville det, men senere så angrede han det og gik til arbejdet. Denne mand sagde det samme som den anden søn. Han sagde at han ville arbejde, men han gjorde det ikke. Jesus spurgte dem hvem af de to sønner gjorder deres Faders vilje ? De svarede at den første -gjorde det som var ret. Da sagde Jesus til farisæerne at tolderne og skøgerne kom før ind i Guds rige end de, for Johannes kom til dem på retfærdighedens vej, men de ville ikke tro på ham, men skøgerne og tolderne troede på Johannes. Farisæerne kunne også have angre deres synder, og kommet til tro på Johannes og Jesus, men de ønskede ikke det. (v.28-32.)
Jesus svarede ikke direkte på de skriftlærdes og farisæernes spørgsmål i v.23, for de var ikke det værd, men han svarede med et modspørgsmål og med en lignelse. Den mand som der her er tale om er Gud. Han havde to sønner, og de repræsenterede to folkegrupper. Det var de elendige i samfundet og det var de religiøse ledere. Vingården var et billede på Israel. De første havde sagt nej til Johannes og Jesu invitation om at få del i Guds rige, men de havde ombestem sig og var blevet medlemmer af Guds rige.
De religiøse ledere var i begyndelsen positivt indstillet til både Johannes og Jesus, men efterhånden forandrede det sig: Joh. 5,35. Luk. 2,52.
De religiøse ledere ønskede også at arbejde i Guds vingård, men de ønskede at gøre det på en anden måde end det som Gud havde bestemt. De ønskede at fremme Guds rige gennem overholdelsen af Torahen, og de forstod ikke at ingen kan opfylde Guds Torah for at fremme sin egen frelse og Guds riges komme. Rom. 9,31-32.
Jesus udtalte en forfærdelig dom over de religiøse ledere, og det var at toldere og skøger kom før ind i Guds rige end dem, for de ønskede at gøre Guds vilje. Dette betyder ikke at enhver tolder og enhver skøge i Israel fik del i Guds rige, men det var bare de som angrede, omvendte sig, tog vanddåben og kom til tro på Jesus, som fik del i Guds rige.
"At får del i Guds rige" betyder at jøderne "forpligtigede sig både på Jesu krav og Jesu nåde". Det var det som rigets forkyndelse gik ud op.
Når vi kommer til Paulus, er vi kommet til en ny tid, der har Gud forandret sit frelses skema. Nu er det bare GUDS NÅDE som frelser. Den både frelser, vejleder, opdrager og fuldfører et menneskes frelse.
LIGENELSEN OM VINGÅRDEN.
Vers 33-46:
Jesus fortalte en anden lignelse til de religiøse ledere. Der var en husbond som plantede en vingård, som er et billede på Israel. Han satte et gærde om den. Han gravede en vinperse i den og han byggede et tårn i den. Så lejede han den ud til vingårdsmænd og rejste udenlands. (v.33.)
"Husbonden" var "Gud". I grundteksten står der "oikodespotes". I de jødiske Skrifter i N.T. er ordet "hus", som på græsk er "oikos", enten brugt om "Israel" eller "Guds riget i Israel". Det græske ord "deslotes" er enten brugt om Jesus eller Gud.
Gud plantede en "vingård", som var "Israel". Han udtog sig et folk som han ville skulle være hans eget..
Han satte et "gærde" omkring Israel, og det var "den mosaiske Torah" med sine mange bud.
Han gravede en vinperse i den. Der blev vindruerne presset, således at vinen kunne blive produceret. "Vinpersen" var et billede på "den mosaiske lære" og "vinen" var et billede på "de troende jøder".
De stillede også et tårn op i vingården. Dette skulle have til funktion at passe på at ikke andre trængte ind i vingården. "Tårnet" er også et billede på "Mose Torah".
Efter at han havde gjort alt dette færdigt, overlod han vingården til "vingårdsmændene", som var et billede på "de religiøse ledere"
De var blevet enige om en kontrakt. Husbonden skulle få vin igen efter hver indhøstning.
At vingårdens herre "drog udenlands", betyder at "han trak sig tilbage", når det gjaldt pasningen af vingården.
Da frugttiden nærmede sig, sendte vingårdens herre sine tjenere til vingårdmændene, for at de skulle kræve den vin som tilkom deres herre, men de dræbte hans tjenere. (v. 34-36.)
"Tjenerne" var et billede på "profeterne". Gud sendte sine profeter til Israel både for at indsamle de troende jøder, og for at forkynde Guds Torah og Guds planer med Israel, men mange af dem blev dræbt.: Jerm. 35,15.
Jøderne med de religiøse ledere i spidsen både slog, dræbte og stenede profeterne.
Da Gud ikke havde flere profeter at sende, sendte han sin egen Søn, for han tænkte at de ville behandle hans eneste Søn på en ordentlig måde, men de gjorde akkurat det samme med Sønnen, som de havde gjort med de andre tjenere. De tog ham, slog ham ihjel og kastede ham ud af vingården. (v.37-39.)
" Sønnen "var "Jesus". Da Jesus kom, skete det samme med ham. Han blev hængt på et kors og døde der dem virkelige død, men på grund af at han ikke havde personlig synd, så kunne døden ikke fastholde ham.
Og Guds kærlighed til sit eget folk kommer her til udtryk på en speciel måde. Til trods for at Gud vidste, at jøderne kom til at behandle hans Søn på denne måde, så sendte han alligevel sin Søn: Joh. 3,16.
Den "arven", som de religiøse ledere havde håbet på at overtage, var "de ledende åndelige stillinger" i Guds Rige, når det kom. De ønskede at være de største i Guds rige. Vi kan i al fald være helt sikre på at Israels åndelige ledere ikke får denne position. De fleste af dem kommer heller ikke ind i Guds rige, ikke fordi de korsfæstede Jesus, for det var i samsvar med Guds planer, men fordi de ikke ville angre dette og omvende sig. Peter sagde at de gjorde det I UVIDENHED: Ap. Gr. 3,17.
At de kastede ham "ud af vingården" (v.39.), var et billede på at Jesus "måtte lide døden udenfor selve byporten" i Jerusalem. "for de dyr hvis blod bæres ind i helligdommen ved ypperstepræsten til at sone for synd, deres kroppe brændes op UDENFOR LEJREN, derfor led Jesus også UDENFOR PORTEN, for at han ved sit eget blod kunne hellige folket: Hebr. 13,11-12.
Jesus spurgte dem som hørte denne lignelse, om hvad vingårdens herre skulle gøre med disse vingårdsmænd. Det kunne være de religiøse ledere, eller det kunne være tilhængere af Jesus som her udtalte sig. De svarede at han kom til at ødelægge disse vingårdsmænd og leje vingården ud til andre. Og de skulle give ham hans frugt i rette tid. (v.40-41.)
Her kommer det frem at vingårdens herre ikke bare var Gud (v.33.), men at han også var Jesus. det var Jesus som kom til jøderne, for at overtage et velskikket folk, som han kunne bygge sit rige på.
Her kommer også LÆREN om Guds sammensatte væsen klart til udtryk. Der er bare EN GUD, men han optræder som 3 PERSONER. Dette magter vi ikke at forstå med vor tanke, men vor tro har ingen problemer med at forstå dette. Desuden så må vi forstå, at vi ikke forstår alle ting, således som de skal forstås
I Zohars bog er dette beskrevet som "HEMMELIGHEDEN MED 3-TALLET"
De som hørte på at Jesus fortalte denne lignelse, syntes at det var rigtig, at vingårdens herre skulle straffe de uretfærdige vingårdsmænd.
Dersom det var de religiøse ledere som svarede, så afsagde de dermed deres egen dødsdom.
Dersom det var tilhængere af Jesus som svarede, så var deres svar retfærdig og ret.
De andre som skulle overtage vingården og give vingårdens herre hans frugt i den rette tid, var apostlene og de messianske jøder i Israel. De skulle OVERTAGE DET ÅNDELIGE LEDERSKAB I ISRAEL, fra farisæerne og de skriftlærde, som havde vraget (vanskjøttet) det i lang tid: Luk. 12,32.
Videre spurgte Jesus de religiøse ledere om de ikke havde læst i Skrifterne, som fortalte at den sten som bygningsmændene havde forkastet, den var blevet hjørnestenen. Dette var gjort af Herren, "og det er underfuldt i vore øjne" (v.42.)
Jesus citerer her fra Salme 118,22-23, og han udfordrede bygningsmændene på det som stod i Skrifterne, og som de skulle være eksperter i, men i og med at de ikke ønskede at bruge Skrifterne på en ret måde, så forstod de heller ikke at dette Skriftord, var en profeti om at de skulle komme til at forkaste Jesus, men at Gud alligevel ville gøre ham til hjørnestenen i Riget for Israel.
De havde indrømmet, at vingårds mændene, som ikke ville give vingården herre hans frugt, måtte få en streng straf (v.41.), men de så ikke at disse vingårdmænd var de samme som bygningsmændene. Bygningsmændene skulle derfor få den samme straf som vingårdsmændene.
Jesus sagde videre til de religiøse ledere at Guds rige skulle tages fra dem og gives til et folk, som skulle bære frem Rigets frugter. (v.43.)
Dette folk er ikke den kristne menighed, for den var ikke gjort kendt endnu. Desuden består den kristne menighed ikke bare af et folk, men af mange folkeslag (gr.ethnos)
Det folk der her er tale om ,er den messianske menighed med apostlene i spidsen. Det var det NYE ISARAEL Es. 66,8. 1.Pet. 2,9.
Farisæerne og de skriftlærde sad på MOSE STOL, men den position skulle tages fra dem, for de havde passet deres erhverv på en dårlig måde. Da Messias kom, så kendte de ham ikke, for de havde ikke det rette billede af ham. De troede at han skulle bestige Davids trone uden at gå vejen om ad korset, lidelsen og døden.
Dette var også Satans forslag til Jesus at dersom han tilbad ham, så skulle han få kongedømmerne i verden: Mat. 4,8-9
Dersom Jesus havde gjort det, så havde han ikke løst problemet med synden, som er det største problem i verden.
Jesus sagde videre om hjørnestenen at den som faldt på denne sten, skulle blive knust, og at den som stene faldt på, skulle smuldre til støv. (v.44.)
Dette var en profeti om det som skulle ske med jøderne ifm. Jesu første og Jesu andet komme.
Da jøderne ikke ville tage imod Jesus ved hans første komme, så blev de knust til støv ved at romerne ødelagde landet og byen i år 70 og førte store dele af befolkningen ud af Israel.
Ifm. Jesu andet komme så ville han selv ødelægge store dele af det jødiske folk. der skal blive tilbage en lille rest af både jøderne og de andre folkene. Folk skal blive så sjældne som guld fra Ofir: Luk. 19,27. Es. 13,11.
Når de religiøse ledere hørte at Jesus brugte ordet "snublestenen", så forbandt de dette ord med de andre Bibel-steder, hvor ordet "sten" blev brugt. Dette var en metode som de brugte, når de fortolkede Skriften. Fra et ord eller sætning bygge de op en grupper af Bibel-steder, hvor dette ord eller lignende forekom. Når et specielt Bibelord blev nævnt, så kunne de med det samme pladsseer det i den gruppe hvor det hørte hjemme.
Dette er det tredie princip for Bibel-tolkning, som Hillel havde sat op. Det hedder på hebraisk "Binyan A mi-Katuv Ehad." (Se min artikel: kundskaben om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1.)
For de messianske jøder var Jesus blevet en "hjørnesten": Mat. 21,42.
For de verdslige jøde var Jesus blevet en "snublesten" og en "anstødsklippe": Es. 8,14-15 og Rom. 9,32-33.
For den kristne menighed er Jesus blevet "hjørnestenen": Ef. 2,20-22.
For verden og verdens rigerne er Jesus den "ødelæggende sten": Dan 2,34-35.
Da ypperstepræsterne og de skriftlærde hørte Jesu lignelser, skønnede de at han talte om dem. De forsøgte at gribe ham, men de frygtede for folket, for de mente at han var en profet, (v.45-46.)
På samme måde som folket holdt Johannes for at være en profet (v.26.), så mente de det samme om Jesus. En profet var en som havde et profetiske budskab, og som var udsendt af Gud, for at formidle et bestemt budskab. Man skulle dermed ikke tage livet af profeterne, men man skulle høre nøje efter hvad de sagde, for det budskab som de kom med, var et budskab fra Gud


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.dk