tirsdag den 12. marts 2013

N. D. samarbejde 1946 - 49. Karmel blade


                      Uddrag fra ”Karmel” bladene 1946-49: Norsk - Dansk samarbejde 3.
Jesus søskende vil- som u-afklarede tvivlende, igen opleve sidste dagen i sidste jødisk højtid (dato i år bliver uge 39) = 1.Tess.4,16. 2.Tess.1,5-7. Matt.24,30-31. Johs.7,3-4.

En jødekristen hilsen til Karmel- mødet. (1946 s.157)
Gerne ville jeg have været personlig tilstede og delt velsignelsen og fællesskabet ved samværet af så gode venner af Israels sag. En mørkere baggrund for mødet kan vel vanskelig tænkes, thi er jøderne blevet forfulgt af deres fjender, så må de nu skuffet erkende, at mange af dem, som de med rette troede var deres venner, har svigtet dem og arbejder imod dem.
Der er en del mennesker som lader sig afskrække af de mange vanskeligheder og de spørger: Er Palæstina tanken alligevel rigtig? Ja, ofte skal vi jo tvinges til eftertanke og så overvinde vanskelighederne. Vidst var Josuas indtog i Kanaan heller ikke ligefrem smertefrit for landets tidligere beboere, tværtimod, og alligevel var det Guds mening.
Ja, et er verdens storpolitik, et andet er om vi alle Israels venner kan vise jøderne den åndelige Guds riges storpolitik, som ikke kun regner med lande, men også med det enkelte individ og endog på lang sigt helt ud i evigheden. Og så er der det at denne politik altid er eens, kærligheds bestem med Bibelens lys og Guds forjættelser gennem profeterne for hele folkets og alle andre folks fremtid!
Vi siger ofte, man kan ikke prædike for tomme maver! Hvorfor må det ikke også gælde jøderne? Og hvorfor er man så forarget over jødernes materialisme (og det især blandt troende mennesker) end over de såkaldte kristnes? Jødernes materialisme kunne man bedre forstå, thi forfulgte som altid var de nødt til langt mere at tænke på penge. Vel sejler de kristne lande og den kristne kultur under kristent flag, men sidder Kristus ved roret og får lov at styre?
Vi jødekristne er så glade ved at vide om jer som forstår os og ved hvordan vi føler og hvad vi trænger til og hvad vi gerne vil være begyndelse til. Gid alle karmelvenner må få dette i eje, så vi må finde vor plads i deres kreds, på den rette måde, ikke af nogen form for forfængelighed, men af nødvendighed!
Jødekristendommen må jo få lov til at vokse og grundfæste sig og føle støtte hos kristne venner især også for at undgå enhver fristelse for judaisme. For alle karmelvenner må det være naturlig og nødvendig ved siden af bibelstudiet at studere den jødiske folkesjæl, de jødiske problemer og jødisk historie, og denne forenede viden giver vægt i samtale med jøde og græker.
Min hilsen med ønsket bom Guds nåde og fred og lys og velsignelse med Es..57,18: Jeg så hans vej, men nu vil jeg læge og lede ham og give ham trøst til bod.
Henry Seligmann, København.


Israel og den kristne menighed af Eyvind von Tangen Sivertsen. (1946 s.169)
() tilføjet af referent.
Når der blandt kirkelige kristne kan råde så stor uklarhed med hensyn til både Krist- genkomst og til tusind års-riget, kan det kun skyldes svigtende tro på urokkeligheden af Guds ord og løfter ”dagen og vejen” sluger i uhyggelig grad de kristnes tanker, og teologiske modsætninger øver alt for ofte mere indflydelse på ordets beskikkede forkyndere end det gudsord, gennem hvilket vi alene bliver fortrolige både med Guds tanker og de veje, han går for at virkeliggøre dem. Sker der ikke en radikal forandring i denne henseende, en virkelig hjertevækkelse indenfor den kristne menighed, da kan vi have grund til at befrygte, at Herrens genkomst (med skyerne: 1.Kor.15,51-52. 1.Tess.4,16. 2.Tess.1,5-7.) som tyven om natten – den frydefuld forløsning- vil bringe forfærdelse som en domfældelse.
Endnu et forhold er der, som, netop i den antydede forbindelse, må berøres noget nærmere nemlig ovenfor berørte omtale, som efter apostelens ord: Rom.11,18-. Vil ramme den (også) den kristne menighed, såfremt den ikke bevares i den rette ydmyghed i sit syn på Israel som Guds udvalgte folk og derfor i selvklogskab tænker egne tanker om Guds riget og går egne veje til dets virkeliggørelse eller kort udtrykt ikke ”bliver i Guds godhed”. Ve den kristne kirke om den i åndeligt overmod roser sig af sin udvælgelse og betragter sig selv som ”meddelagtig i olietræets rod og fedme”, men som genstand for Guds selvstændige af Israel uafhængige udvælgelse.
Ve den kristne kirke, om den betragter sig selv som den endelige og afsluttende åbenbarelse af Gudsriget her i tiden og her på jorden, så den glemmer, at den med Jafet så at sige kun bor til leje i Sems telte: 1.Mos.9,27 idet den som en fremmed og udlænding: 1.Pet.2,11 har sit borgerskab i himmelen: Fil.3,20 er frelst i håbet: Rom.8,24 ja, har sit moderskød i Jerusalem heroventil: Gal.4,26. Det står fast, at den kristne menigheds sønner-udkårent først fuldendes med vort legemes forløsning: Rom.8,23, når vi får del i enten opstandelsen fra døde eller i de levendes forvandling og bortatomar til mødet med Herren i luften. 1.Kor.15,51-52 1.Tess.4,13-. Men, ak! Er ikke dette syn på kristentro og kristenliv alt, alt for sjældent iblandt os? Ja, er det ikke det almindeligste at det betragtes som noget ”overåndeligt” ja, sværmerisk, der gør os uskikkede til i nøgtern menneske-kærlighed at arbejde for Guds-rigets fremme her i tiden og nu på stedet?
Værre er det dog, når kristenheden ikke blot miskende eller endog glemmer sin åndelige samhørighed med Israel, men ligefrem vender sig i uvilje imod dette Guds udvalgte folk, ja, foragter, ja, forfølger, ja, søger at udrydde det. Sandelig, det er et frygteligt ord, som står skrevet og det tre gange – Skriften kan ikke rokkes! - at den som forbander dig, vil jeg forbande: 1.Mos.12,3 v 27 og 29. 4.Mos.24,9.
Sandelig, her er vi såre langt udenfor ”Guds godhed” og må være forberedt på en dag at opleve den ”afhugning”, som ordet vidner om: Rom. 11,21-22. Johs.15,6 jf. Sak.1,14-15 og 2,4., og det således, at de kristne nationers stilling til Israel-folket i dets nuværende fornedrelse på hin dag vil veje tungt til på Guds vægtskål jf. Matt.25,31-. Når Paulus således taler om en kommende dom over kristenheden sætter han den imidlertid på en bemærkelsesværdig måde ifm.,en genantagelse af Israel-folket, en ny indpodning på den Guds stamme, ”deres eget olietræ, som de af naturen tilhører: Rom.11,24. At dette bliver en enestående kristelig folkelig genfødelse, er utvivlsomt. Det ligger gemt i ordene ””deres eget olietræ, som de af naturen tilhører” hvilket øjensynligt er noget andet end den Ånds-genfødelse, ved hvilken den kristne menighed ”mod naturen” gøres til et Guds-folk. Og dog må der være en dyb indre sammenhæng mellem de to udadtil forskellige kendsgerninger. Det siges nemlig: 11,31, at Israel skal få barmhjertighed ved den barmhjertighed, som blev menigheden til del.

Har jøderne ret til at indvandre i Palæstina? s.70, 1947

Når jeg har søgt at gøre mig selv rede for, hvad der er afgørende for jødefolkets ret til uhindret bosættelse i Palæstina, er flg., grunde de tungest vejende.
Palæstina er det af Gud forbeholdte hjemsted for det af Ham udvalgt folk.
Jødefolket har igennem dets årtusinde gamle historie, uanset dets vekslende skæbne, bevaret si nationalitet og dermed den ubrydelige tilknytning til fædrenes land.
En folkeretlig tilsikret adgang til bosættelse i Palæstina er – efter Nazisternes uhørt grusomme fremfærd mod jøderne og den stadig eksisterende, ja om-gribende sig antisemitisme – for dette folk den eneste mulighed for en national samfundsdannelse til betryggelse for dets folkelige eksistens, ganske som land og folk er uadskillelige for alle jordens øvrige nationer.
Den arabiske nationalisme er af relativ ny dato og er navnlig ikke udgået fra de palæstinensiske arabere, men er et produkt af moderne Ægyptisk storpolitik med deraf flg. Indbyrdes modstridende interesser indenfor den muhamedanske verden.
Kendsgerninger har vist, at jødernes bosættelse i Palæstina, for landet som sådant har betydet en uhyre kulturel og national økonomisk opblomstring og kan derfor ikke med forskellige grunde betegnes som uret mod den i forhold til landets yderevne fåtallige arabiske befolkning, hvorved særlig må mærkes at Palæstina hverken er eller nogensinde har været centrum, for et folkeligt arabisk kulturliv.
Englands regering har ved Balfur-deklarationen udtrykkeligt forpligtiget sig til at gøre de største anstrengelser for at fremme oprettelsen af et nationalhjem i Palæstina for ”det jødiske folk”.
Denne deklaration danner den moralsk basis for det af folkeforbundets 52 stater godkendte engelske mandat-styre over Palæstina.

E.S: Jødernes tilbagevenden til Palæstina s.40 år 1948

At det, der sker for øjne af os med hensyn til jødernes tilbagevenden til deres ældgamle fædreland
, har krav på en ganske særlig interesse, er vel alle enige om. Rent menneskelig set er et folks begyndende nationale genfødelse – og så meget er der her utvivlsomt tale om – en så betydningsfuld begivenhed, at den af os alle bør følges med den største opmærksomhed. For kristne kommer der imidlertid hertil, at det for os drejer sig om intet mindre end Bibelens folks tilbagevenden til Bibelens land, således som denne ”verdens begivenhed” har været forudsagt fra de ældste tider i dette Guds udvalgte folks historie. Her rejser sig,imidlertid straks et spørgsmål og, for mange kristnes vedkommende, en alvorlig tvivl og betænkelighed. Er Gud virkelig med i det der foregår? Er det ikke folket, som tager sig selv til rette, ja som med rent verdslige, delvis ligefrem forkastelige midler vil tvinge sig adgang til det land, som Gud har forbeholdt sig at give dem i sin time og ved sine midler? Når folket som helhed fastholder sin aftagen fra Kristus og sætter sin lid til religiøst indifferent Zionisme, kan vi da som kristne have nogen tillid til, at der kan komme noget virkeligt god ud af det, der nu sker? Må vi ikke, al menneskelig sympati for det så enestående hårdt ramte folk til trods, langt snarere frygte for følgerne af det, der sker? Kort udtrykt: Er der ikke i det profetiske ord sagt klart og tydeligt at forudsætningen for folkets gud-villede tilbagevenden til forjættelsernes land er dets omvendelse til Gud? Kan dette spørgsmål kun besvares med et ja, må følgen selvsagt blive, at kristne må se med alt mulig forbehold på vor tids begivenheder i Palæstina og-væsentlig- forholde sig passivt afventende i bedømmelse og stillingtagen.
Der skal i det følgende gøres et forsøg på at besvare dette spørgsmål og dermed alle de andre fremsatte spørgsmål. Forinden skal dog forudskikkes et par bemærkninger. Dels at der fra jødisk side atter og atter fremhæves, at man så langt fra billiger og støtter den terror, der fra visse hold praktiseres, at der tværtimod må tages bestem afstand fra voldsanvendelse, som en fjende af jødernes sag (Se korrespondance fra Jerusalem i ”Jødisk Samfund”, januar 1948) Dels at man indenfor de jødiske kredse i alt fald her i landet er klar over at skal skal Palæstinas genfødelse lykkes, må der samtidig vises folket ”vej ud af den religiøse dekadence”, af det ånds mørke, der truer vore dyrebareste værdier (overrabbiner Melchior dec.47) fremdeles er det en kendsgerning, at jødefolket stilling som helhede til Kristus er i forjættelse-fyldt bevægelse fra foragt, ja had til dyb interessant spørgen og forskning, ja har været i bevægelse, praktisk talt lige siden grunden til den moderne zionisme lagdes i slutningen af forrige århundrede. Det er derfor i strid med de faktiske forhold, om man vil gøre vor tids jødefolk som helhed til åndelig ”død” masse.
Men nu Bibelens tale om folkets tilbagevenden. At en sådan i det hele taget er forudsagt, vil man i den forbindelse gå ud fra. Det følger dog med sikkerhed af, at forjættelserne om tilbagevenden fra Babylon er så omfattende og vidtspændende, at de nødvendigvis må række langt videre end til selve denne begivenhed. Og hertil kommer, at vi møder disse stærke løfter ikke blot i Israels frafaldstid under kongerne, men dels på et langt tidligere tidspunkt, hvor Babels-riget ikke havde nogen relation til Israel (Moses), dels efter hjemkomsten fra Babel (profeten Sakarias). Endeligt er det ubestrideligt, at den herligheds-tilstand for land og folk, ja for hele folkeverden, som profetierne lover i tilknytning til Israels tilbagevenden til landet, endnu aldrig er blevet virkeliggjort. Hele dette punkt lader vi imidlertid i denne sammenhæng ligge. Derimod mærker vi os, at når Moses i vældige ord forholder sit folk både velsignelsens vej og forbandelsens vej, som da ligger foran det, og i forbindelse dermed taler om en tilbagevenden (om så dine forstøde befinder sig ved himmelens ende), såfremt de af hele deres hjerte omvender sig til Herren, da hedder det om den tid i landet bosatte folk, at ”Herren dig Gud vil omskære dit hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve” I 5.Mos.9,4-5 hedder det da også med uimodsigelig klarhed: ”tænk ikke” for min retfærdigheds skyld lod Herren mig komme ind og tage dette land i besiddelse... Det er ikke fir din retfærdigheds skyld eller dit ædle hjertes skyld...,nej, det er på grund af disse folks ondskab, at Herren driver dem bort foran dig, og fordi Han ville opfylde det ord, Han tilsvor dine fædre Abraham, Isak og Jakob – en begrundelse ganske svarende til hvad vi læser i det forudgående: 5.Mos.7,6-8. Da Gud fordum førte sit folk ud af Ægypten var det da heller ikke for deres fromheds skyld, men fordi han ”hørte deres jamren og ihukom sin pagt med Abraham, Isak og Jakob: 2.Mos.2,24 jf. 6,6-9.
Skulle noget lignende ikke kunne ske efter de uhørte lidelser, hans fol har været ude for i vor tid, det folk som jo stadige efter udvælgelsen er elsket for fædrenes skyld: Rom.11,28?
Ved udfrielsen fra Babylon hører vi da heller inte om folket omvendelse; tværtimod. Her er det Daniel, som med hentydning til Mose oven-førte ord om Israels fremtid og til folkets befrielse fra Ægypten stiller sig i gabet for det og bekender dets synd, ja dets genstridighed og gudløshed. Når han beder på folkets vegne, sker det ”ikke i tillid til vore retfærdigheds- handlinger … men i tillid til din store barmhjertighed. Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lån øre og grib uden tøven ind for Din egen skyld, min Gud; thi Dit navn er nævnt over din by og Dit folk! Daniel 9,5 og 18-19. Og det er som bekendt ikke blot Israels umiddelbare forestående befrielse, men folkets hele fremtid, det drejer sig om, og hvorom Gud giver ham en åbenbarelse, så han skal sætter ”lukke for ordene og segl for bogen til endens tid: 12,4 v.9.
Vi skal nu se, at vi både hos Esajas og Ezekiel møder ganske samme synspunkt for Guds indgriben, samme betingelse for Israels befrielse fra dets fjenders magt og det hjemfærd til det land., Gud en gang for alle har givet sit udvalgte folk.
Klart vidner Esajas om Israels brøde: Es.43,24-25. 48,10,11,14-15. 49,8-. Et omvendt folk taler ikke til sin Gud, som Zion her gør det. Mærkeligt er det også med forudsigelsen om den ringe plads i landet. Palæstina er som bekendt ikke større end Jylland. Da de ca. 50,000 jøder vendte tilbage fra Babylon, har der ikke manglet plads. Men nu-når de kommer i hundred-tusindvis ja mere? Dog-fast står løftet til Abraham om landet, ikke blot på denne side af Jordan, men lige fra Eufrat floden og til Nilens bæk! 1.Mos.15,18.
Endnu tydeligere taler Ezekiel kap.36-37. Der varsles herom, hvordan Israel, der hvor de kom hen blandt folkene, vanærede Herrens navn, idet man sagde om dem: ”De er Herrens folk, og dog måtte de ud af Hans land!” ”Da ynkedes jeg over mit hellige navn, som Israels hus vanærede blandt folkene... Sig derfor til Israels hus: så siger den Herre Herren: Det er ikke for jeres skyld, jeg griber ind, men for mit hellige navns skyld, so m i vanærede blandt de folk i kom til. Jeg vil hellige mit store navn som vanæres blandt folkene, og folkene skal kende, at jeg er Herren - - -.
Kan denne tale være tydeligere m.h.t. rækkefølgen: Hjemkomst - omvendelse? Det store syn at de døde ben i dalen: kap.37 har et langt videre sigte end hjemkomsten fra Babylon. Folket oplevede ikke nogen stor vækkelse den gang; ej heller forenedes dengang Juda og Israel til et rige; lige så lidt som de kom til at bo i landet i tidsalderen, og David, Guds tjener, blev så vidst ikke deres fyrste evindelig, og folkene kom sandelig ikke til at kende, ”at jeg er Herren, som helliger Israel. Men også her lyder det u-omvendte folks klage: vers 11. Derfor skal profeten tale til dem og sige i Herrens navn: Ezekiel 37,21-22 v.26.
Lad så være at der kan anføres ord, der kan tydes i en anden retning end den ovenfor hævdede. Jeg skal i nærværende sammenhæng indskrænke mig til at pege på, at en henvisning til Jeremias 31,9 om, at folket skal komme med gråd og ledes frem af Herren ”medens de ydmygt beder”, ikke kan være afgørende, dels fordi der her ikke er tale om egentlig omvendelse, dels fordi der da ikke kan være tvivl om, at mange fromme jøder under deres rædselsfulde lidelser har opsendt lige så ydmyge som brændende bønner til Gud om udfrielse. Lige så vidst som vi må hævde, at der er ”et dække over deres hjerte når Moses oplæses”, lige så lidt har vi ret til at frakende dem menneskelig ærlighed i deres gudsforhold. Og i øvrigt bør det understreges at der i det anførte ord tales om en massebevægelse indenfor Israel: I en stor forsamling vender de hjem, Zionismen, som vi har i dag er vidne til den, og den indvandring af nogle hundred-tusinde jøder, der indtil nu har fundet sted i Erez Israel, er jo kun at ligne ved pionerer, stød-tropper, der indleder en egentlig folkebevægelse blandet de millioner af jøder, som – endnu! - befinder sig godt i udlændighed og ikke selv føler noget kald til at forlade ”Ægyptens kødgryder”
Skal vi anlægge et evangelisk synspunkt på den hele her omhandlede og – os det skal vi jo da - synes det ikke at være til at komme udenom, at hele det ”lønsynspunkt”, ud fra hvilket man hævder omvendelse som betingelse for hjemkomst, er uholdbart.
I det store kap: Rom.11,32 v.35 udbryder Paulus som bekendt: Thi Gud har indesluttet alle under ulydighed, for at Han kunne forbarme sig over alle... hvem gav Han først, så at der skulle gives Ham til gengæld derfor? Men, kunne man så indvende, er ikke hele denne magtanvendelse, der ligger til grund for jødefolkets tilbagevenden til Palæstina – lige fra Balfour Deklarationens diktat til de nuværende kampe – netop i strid med det evangeliske syn, der for eksempel, får så klart udtrykt i profeten Sakarias ord: ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarernes Herre: Sak.4,6.
Hertil er imidlertid at sige, at hele den gammel- testamentes profeti som bekendt har et dobbelt sigte, idet den peger frem mod Jesu dobbelte komme, først som den lidende herrens tjener uden ydre magt og styrke og derefter- netop i genkomsten til Israles folks befrielse – som den ”Herrernes Konge og Kongernes Konge”, der nu har ”taget sin store magt og tiltrådt sit Kongedømme” Åbenbaringen 11,17 og 19,6 v.15-16. At det anførte ord fra Sakarias sigter til Jesu første komme, kan der næppe rejses begrundet tvivl om. Det svarer ganske til profetien om Kongen, der som Ypperstepræst (kap.3) skal komme ”ydmyg, ridende på et Æsel, på en asenindes fole” (9,9) og til orden om, at ”Hyrden vil jeg slå, så fårene spredes” (13,7).
Alle kristne kan blive enige om, at anden grundvold for det kommende Isralrige end den, som allerede for længst er lagt ”ikke ved magt og ikke ved styrke”, kan der ikke blive tale om, navnlig da ikke når den store time for Israels åndelige genfødelse kommer. Men dette udelukker ikke, at Gud, nu som fordum, ved folkets udvortes befrielse fra fjendehånd (antisemitismen) kan fremme sin vilje gennem de politiske begivenheder og dermed altid i forbindelse med stående magtanvendelse.
Hvorledes skulle dog Gud ellers kunne være den al-rådende i menneskeslægtens tilsyneladende forvirrede historie.

E.S: Det jødiske nationalitetsmærke, s. 57 år 1948

I det jødiske blå-hvide nationalflag findes som kendt det såkaldte ”magen-David-tegn”. Det er to trekanter som er lagt over hverandre og på den måde danner en seks-stjerne, nemlig med ordet ”Imanuel”, dvs. ”Gud med os”, og derunder: O, Herre, hjælp! O,Herre, giv sejer!” Hvor tegnet stammer fra , er tvivlsomt. Tidligst konstateret-om ikke derfor benyttet-skal det være ifm. En indskrift på en jødisk gravsten muligvis fra det 3.århundrede e. Kristus og ikke senere end det 6.århundrede. Indskriften er på hebraisk og lyder: Her hviler Leon David fra Melos` søns hustru.”Foran ordet David er indhugget seks-stjerne tegn hugget ind. I den jødiske litteratur omtales dette tegn i det 12 århundrede, og da som om det havde beskyttende kraft. Herfra stammer formodentlig betegnelsen ”Davids skjold”. I Bibelen findes ingen tilknytning til tegenets anvendelse. Ser man det ifm. femkanten, den såkaldte ”Drudefod” (Svanefod), også kaldt ”Salomons segl”, er dets oprindelse vel af magisk-overtroisk art. Det er da også Kabbalah, den middelalderlige, mystiske-teosofiske åndsretning, som har bragt tegnet til almindelig anvendelse.
I nyere tid er der fra visse-liberal-teologisk- hold indenfor jøde-verden rejst indsigelse mod seks-stjernes anvendelse som nationalitetsmærke. Ja, man har endog sammenlignet det med antisemitismens hagekors, idet de begge bliver brugt med lige uret. Det hævdes fra denne side at det ægte og historiske rigtige tegn for jødedommen ville være Menorah, den syvarmede lysestage, som efter Guds anordning blev anbragt i helligdommen i det første Tabernakel sammen med skue-
bordet
og røgelses-alteret. Dette tegn findes overalt i gamle synagoger i Palæstina, i de jødiske katakomber i Rom og også i middelalderens synagoger.
Hvordan alt dette forholder sig, er det for kristne grund til eftertanke med hensyn til denne sag. Ikke akkurat fordi den syvarmede lysestage er en så almindelig prydgenstand i kristne hjem-formet efter gengivelse af kejser Titus` triumfbue i Rom. Nej, det som måtte vække til eftertanke er at vi i Åbenbaringsbogen – bogen som frem for nogen anden handler om den kristne menighed- findes anvendt syvstjernen som denne menighed symbol, således at de enkelte menigheds-kredse ses under billedet af syv guldlysestager. Mellem disse vandrer. Idet han holder syvstjernen i sin højre hånd .
Når vi ved disse to ting. Først dette at den nye pagts menighed har sin rod og dermed sin livskraft i Israels Messias.
Da denne menighed imidlertid ikke tilhører et enkelt folk, men udtages (atomar) som en førstegrøde af alle jordens folkeslag, falder det så naturlig at den ses under billedet af de syv fra hverandre adskilte lysestager.
Men dernæst dette at når hedninger-fylden er kommet ind i Guds rige, vender Jesus tilbage for ”at genopbygge Davids faldne hytte” og frelse ”hele Israel”, som atter skal have sit hjem i det ældgamle fædreland efter den årtusinde lange adspredelse blandt alle jordens folkeslag.
Tænker vi over dette, hvilket skønt og betegnende symbol på det genoprettede Israel og dermed på den genoprettede sande gudsdyrkelse i dette lands udvalgte folk, ville det da ikke være om netop Menorahen, den ene syvarmede lysestage fra Guds helligdom blev Israels-folkets nationalitetsmærke. Hvad kunne være mere karakteristisk som symbol på et frelst Israel, ”kongeriget af præster”?

E.S: Nærsynet og langsynet kristne. s. 67: 1948

Det er med kristne mennesker som med mennesker i det hele-taget-nogle er åndelige nærsynede, andre er åndelige langsynede. Det er håbløst at strides om hvem der har ret. Det har de jo for så vidt begge to, da Gud-rigets dimension som bekendt ikke blot er højde og dybde, men også længde og bredde. Repræsenteres af Kierkegaard og Grundtvig. Det tør vel siges at typerne her i Danmark på en særlig karakteristisk måde. Den første kredsede-indtil det- monomanne- om ”den enkelte”, den anden båret og næret af et historisk vid-syn, for hvilket det folkelige fra en rent tidsbestemt, ”verdslig” plan løftes ind i og indgår en organisk forbindelse med guds-rigets stor-syn og- hvorfor ikke-?- storpolitik, som omfatter hele menneskeslægten. At missionsiveren og dermed uroen i særlig grad præger den nærsynede type, og samkørslens og dermed hvilken særlig den langsynede type, kan næppe bestrides. Man kan vidst også, med udgangspunkt i et kendt bibelord, udtrykke det således at medens den første fordyber sig i ”den ene dag”, er den anden på en særlig måde grebet af ”de tusinde år”. Og denne sidste har desuden den betydning at den siger os at for Gud faller de to betragtningsmåder sammen, ja, hører uløselig sammen, så vidst som for Ham ikke blot 1000 år er som en dag, men samtidig en dag som tusinde år. Og det ville være godt om vi kristne kunne blive klar over det livsfarlige i at skille det som Gud har sammenføjet. Herom kunne der nok siges en hel del af betydning og til-mindre smigrende- belysning af den golde u-fordragelighed som vort kirkelige liv lider under. Kun så meget til indledning af de betragtninger over Israel-problemet som fremsættes i det flg.
I ”menighedsbladet” for 20. juli 1947 har syrien-missionæren Alfred Nielsen udtrykt sin forargelse over at ”danske statsborgere (gennem en adresse til UNO) har mindet Trygve Lie om at de forende nationer vil (bør?) råde bod på den uret som er begået mod jøderne ved indskrænkningen af bosætningsretten i Palæstina. A.N. Stiller sig helt på de, efter hans mening i denne sag forud-rettede arabers side og slutter med at sige at ”stort bliver de danske statsborgeres ansvar som har støttet denne henvendelse uden at se sagen fra mere end en side”. Højskoleforstander C. P. O. Christiansen går som medunderskriver af adressen ind under dette ansvar, idet han hævder at ”jøderne har historisk ret til at bo i dette land”, og at ansvaret ikke er ”mindre stort for dem som bestrider dette folks (Israel-folket) fortsatte indvandring til deres fædreland, hvorigennem de har skænket kristenheden den største af alle historiske gaver”.Om denne væsentlige politiske side af Israel-problemet skal der i denne sammenhæng ikke siges mere, blot mindes om at vor dagspressens gengivelse af engelske kommentarer til begivenhederne i Palæstina ikke er fyldestgørende til fuld forståelse af hvad jøderne med rette har måttet vente af Englands oprindelige standpunkt i denne sag. Til orientering i så henseende kan det anbefales at gøre sig kendt med den dokumentariske fremstilling i H. Bonde. Henriksens nylig udkomne bog ”Palæstina-jødernes land”- til Bibelsk belysning af hele det Israels-problem som ligger til grund for det særlige Palæstina- problem. Sak jeg derimod komme med nogle bemærkninger om ”Profeti og opfyldelse” i tilknytning til et foredrag af prof. Fr. Torm med anførte titel. Dette er i uddrag gengivet i ”Israels-missionen” nr.7 oktober 1947. Israels problemet har både som ånds-personlig og folke-historisk problem en så overordentlig betydning til orientering i den nuværende kaotiske verdenssituation at det tør forudsættes af værdi for læserne at blive orienteret angående divergerende anskuelser som gør sig gældende men hensyn til dette spørgsmål. Og jeg mener at divergensen beror på om problemet ønskes mere nærsynet end langsynet, mere rent missions-messing eller mere folkelig. Men ganske vidst også således at første syntese af de to forskellige betragtningsmåder fører til den sandhed som gør guds-riget helt virkelig i denne sag. Og dernæst således-lad det være sagt straks- at i den kirkelige praksis repræsenteres de to synsmåder væsentlig af ”Den danske Israels mission”, ledet af prof. Torm,på den ene side, og på den anden side af ”Karmel- instituttet”, som er kommet her til landet fra Norge. Under motto ”For Bibelen og Israel”der har til hensigt at danne åndelig og økonomisk grundlag for kristen forsknings og oplysningsarbejde i Bibelen land og Norden.
Instituttet ledes af generalsekretær cand, theol, Faye Hansen her i landet ifm. det danske Karmel-udvalget, som består af sognepræst Gerorg Bartholdy, højskoleforstander cand, mag. Frits Larsen (Luthersk Missionsforening) og undertegnede.

Forståelsen af profetierne om Israel.
Professor Torm hævder at der er en dybtgående forskel mellem profetierne i Gl.- testamente og opfyldelsen i Ny- testamente, idet den sidste er langt rigere end profetien, som intet sted giver os et billede af Messias som helt svarer til virkeligheden i Kristus, og at det derfor gælder om at vi bliver klar over at denne forskel vil gentage sig ved Jesu genkomst.
Hertil er nu at sige at profetien jo netop ikke indskrænker sig til at skildre et udvortes herlig Messias-rige. I tilsyneladende modstrid til dette fremstilles Messias: Es.53 som den ledende herrens tjener, som først når han har fuldbragt et skyldoffer, skal se afkom, leve længe. Først når hans sjæl har haft møje som den der er ”såret for vore overtrædelser, knust for vore misgerninger”, skal han se hvorved han skal ”mættes”. De vil ifølge Jesu egne ord sige at ”herrens vilje lykkes ved hans hånd”: Johs.4,34. I det forgående kap. Es.52: hedder det malende tydeligt: ”Se min tjener skal gå frem med visdom, han skal blive opløftet og være meget høj. Ligesom mange blev forfærdet over ham-så ilde tilredt var han at han så ikke ud som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre mennesker-således skal han få mage folkefærd til at fare op (i forundring), For ham skal konger lukke munden, for det som ikke var fortalt dem, det har de set, og det de ikke havde hørt, det har de fornemmet.
Der er jo netop i denne tilsyneladende urimelige dobbelthed i Messias-billedet som fik selve apostlene til at forarges på Jesus, trods al deres ”tro” på ham. Da korset blev en virkelighed, skulle der en særlig Åndens åbenbarelse til før troen, deres menneskelige tro, blev genfødt ved kraften ovenfra, så de nu formåede at se lys i Guds lys og virke, ikke i egen, men i Guds kraft.
At apostlene ikke over lidelses-siden i profetierne har glemt og opgivet herligheds-siden, fremgår af deres forventning (efter opstandelsen) af Israels-rigets genoprettelse. Denne forventning sætter Jesus vel på den plads som tilkommer dem, men han tager den sandelig ikke fra dem: Ap. gr.1,4-8. Jesus havde jo selv givet dem denne forventning næring ved ordet om at Jerusalems og Israel-folkets nedværdigelse kun skulle være tidsbestemt: Luk.21,24. Og apostlen Peter erklærede med al ønskelig tydelighed at Israels omvendelse og Jesu-genkomst kommer ”de tider da alt det blive genoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters mund fra ældgamle dage”: Ap. gr. 3,19-21 Og lidt senere har vi Jakobs ord ved apostel-mødet i Jerusalem at når Gud ud af hedninger har udtaget sig et folk for sit navn (altså ”også” den kristne menighed), vil han- og her påberåbes atter det profetiske vidnesbyrd- vende tilbage og genopbygge Davids faldne hytte og genopbygge og genrejse det nedrevne af den: Ap. gr.15,14-16.
Herefter bliver det uforståeligt hvad det vil sige at det profetiske billede af Messias i det Gl. testamente ikke svarer til virkeligheden i det. Ny-testamente. Allerede før Jesu fødsel møder vi løftet om at ”Gud Herren skal give ham hans fader davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og der skal ikke være ende på hans kongedømme: Luk.1,32-33.
Det er profetier som ikke fik sin opfyldelse og ifølge sagens natur ikke kunne opfyldes på Herrens lidende tjener, og som derfor må få sin opfyldelse ved Jesu genkomst til Israels-rigets gen-oprettelse
Jeg siger må få- ja, naturligvis kun hvis man tror det profetiske ord.
Gør man ikke det, så passer naturligvis ikke det profetiske billede af Messias i Det gl. testamente
Men hvorledes man i så fald kan hævde at opfyldelsen er blevet langt rigere end profetien, må synes uforståelig.
Nej, sagen er den, at enten tror man på Israel-folkets og dermed på Israel-rigets genoprettelse – begge dele knyttet sammen som ethvert andet folkeliv til et fælles modersmål og en fælles historie – eller også tror man ikke på det.
Med professor Torm at hævde at ”disse profetier” (om folkets tilbagevenden til Palæstina) fik sin opfyldelse ved hjemkomsten fra ”Babylon” er ugørlig. Allerede af den grund at de blev gentaget med særlig realistisk udmaling af Sakarias – som virkede efter hjemkomsten fra Babylon. Hele dette 8. kap. hos denne profet er fra først til sidst et vidnesbyrd om en endnu fremtidig genoprettelse af Israel-riget, både åndelig oh folkelig. Og læg mærke til det karakteristiske indskud i vers 6: Om dette kan være umulig i deres øjne som er blevet tilbage af dette folk i de dage, mon det da også skulle være umulig i mine øjne? Siger Herren, hærskarernes Gud.
”Mange mener” , siger professor Torm, ”at de (profetierne om en tilbagevenden til Palæstina) skal opfyldes igen engang. Det er mulig, men vi ved det ikke sikkert. I hvert-fald gentages de ikke i Ny. Testamente.
”Hvad vil det da sige at Jerusalems ”ned- trædes” er tidsbegrenset, at Israels-folket skal genoprettes, at de profeterede genoprettelses tider skal komme ved Jesu genkomst, at Davids faldne hytte skal genopbygges?
Hvad mening ville der være i alt dette dersom folket selv skulle forblive spredt ud over jorden, som de er nu?
Og hvad mening med de mange før-eksilske profetier som uimodsigelig har langt videre sigte end tilbagekomsten fra Babylon. For her tales der om en tilbagevending både fra Østens og Vestens land, ja, fra alle jordens lande, om det forstødte folk så endog befandt sig ved ”Himmelens ende”: 5.Mos.30,4-5.
For professor Torm findes der i Det ny. testamente blot èn usvigelig profeti om Israels fremtid. Det er profetien om Israels kommende omvendelse. Men hvorledes skal ”hele Israel”: Rom.11,20-kunne frelse- altså som Israel og som helhed – dersom de faktisk ikke udgør en folkelig enhed, ikke har noget fælles fædreland, ikke har noget fælles modersmål?
Har Gud gang på gang indgået pagt med sit udvalgte folk og lovet dem landet i disse pagter (endog så udvortes og detaljeret bestemt, som i løftet til Abraham i 1.Mos.15,18, og ”tilhører” (nutid!) pagterne stadig dette folk: Rom.9,4.-hvordan kan man da ”åndeliggøre” alt dette uden at miste fodfæstet i den virkelighed, som er udgået fra Skaberens hånd, uden at afkoble Guds-rigets historie fra verdenshistorien? Ære være alt uselvisk arbejde for at hjælpe den enkelte jøde ind i den frigørende tro på Jesus Kristus! Ære være al nærsynet missionsiver når den er udtryk for Jesu ægte menneskelighed!
Men hvorfor dog nægte sig selv og andre en berigelse af menneskekærligheden, en udvidelse af ånds-horisonten? Det vindes kun ved et ”lang-syn” med blik for folket Israel, dets guddommelige udvælgelse som sådan frem for alle jordens andre folk, dets gudgivne opgave fra at have været en forbandelse til at blive en velsignelse for alle disse andre folk.

E.S: Kirken og Israel s. 93

Når Grundtvig synger om den tid da de manges øjne skal ”skæres for den sorte stær”, føler jeg mig overbevist om at dette blot er mulig – men da virkelig også er mulig – når kirken opgiver sin selvtilstrækkelige klogskab. Det er dette Paulus taler om i Rom.11,25, og han sætter det i forbindelse meden blindhed (altså adskilligt mere end nærsyn) overfor Israels plads i Guds ”husholdning” og kirkens totale afhængighed af dette folk i dets menneskelige samhørighed med Kristus. Hele den kristne kirkes historie er – menneskelig set – en parentetisk afbrydelse af Israel-folkets historie.
Israels-folkets åndelige genforening med David-sønnen Jesus vil siger Paulus, blive liv af døde for verden. Heri stemmer han overes med alle profeterne.
Når professor Torm siger at der ikke fortælles noget om hvor, når og hvorledes dette skal ske, er det blot rigtigt på en bestemt måde, nemlig rent tidsmæssigt. Åndshistorisk siges det jo nemlig tydelig at det sker når hedninger fylden er gået ind i Guds riget: Rom.11,25, og at det står i forbindelse med Jesu genkomst: Ap. gr.3,20-21.
Og disse sidste to ord siger os i øvrigt en anden og betydningsfuld ting, nemlig at den kirkehistoriske parentes som begyndte med Israel forkastelse af Jesus som folket Messias, vil blive afsluttet ved folets forening med ham, ved hans genkomst.
Det kan derfor ikke være rigtig at Israels omvendelse til Jesus skal medføre en særlig blomstringstid for kirken som vi kender den i nutid og fortid.
At hedninge ”fylden” er gået ind i Guds rige, må stå i forbindelse med en afslutning af det som i særlig forstand afsluttes med Jesu genkomst som er knyttet til Israel-rigets genoprettelse, klar bliver det at vi hermed er gået ind i et helt nyt afsnit af Guds riges historie, det som Paulus betegner som liv af døde for verden.
På det her udviklede syn hviler der overfor nævnte Karmel- arbejdet.
Det vil forstås at det på ingen måde er et konkurenes- foretagende, i forhold til Israel-missionen.
Det er et arbejde som er sprunget ud af en Bibelsk inspiration i tilknytning til en enestående historisk situation : Israels folkelige vækkelse, dets tilbagevenden til det årtusinde fædreland og dets genoptagelse af det lige så gammelt modersmål.
Vi som arbejder for Karmel har den tro at det at ”blive jøderne en jøde”! I vore dage ikke kan skille fra at forstå folket i dets nationale kamp, selv om den er nok så ”verdslig”.
Ved at se det som ske med Israel som villet af Gud, da kender man tydelig en befrielse og en hvile for hjerte og tanke. Og det midt i en enestående kaotisk og faretruende tid. Da begynder man nemlig at forstå hvad der menes med David-sangens ord: Bed om fred for Jerusalem! Lad det gå dem vel som elsker dig! Salme 22,6.

ref: Egon Ladegaard Kristensen. yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com