tirsdag den 12. marts 2013

MENORAH midterste lys. Matt. Evang. v.O.E. Ind-


                ”Mattæus Evangeliet, Jesu liv og lære” Kristen Bogproduktion 6630 Tingvoll,
forfatter cand. philol. Oskar Edin Indergaard: http://www.home.no/oeindergaard
Tanachs fremstilling af Messias s.231-.
MENORAHS (Herrens syvarmede lysestage) MIDTERSTE LYS.

 1. 1.Mos.3,15: Messias fremstilles som ”Kvindens sæd”, som skulle knuse slangens hoved.
 2. 2.Mos.12,13 og 13,21-22. fremstiller Messias som Påskelammet og som Herrens Engel som beskyttede jødefolket under 40 års ørkenvandring.
 3. 3.Mos.16,15 og 16,20-21. Fremstiller Messias i de mange ofringer i templet og ypperstepræstens tjeneste for det jødiske folk.
 4. 4.Mos.20,11. 21,9. 24,17-18. Fremstiller Messias som Klippen, som fulgte jøderne i ørkenen, som Kobberslangen, som frelste jøderne og som Kongen, som skulle stige op over Jakob.
 5. 5.Mos.18,18. 33,10. Fremstiller Messias som den store Profet, Torah-lærer og Formidleren mellem Gud og jøderne.
 6. Josvas bog 5,13-14. Fremstiller Messias som Høvdingen over Herrens hær.
 7. Dom.3,9. Fremstiller Messias som Dommeren over Israel. Han skulle ikke først og fremmest dømme jøderne, men frelse og beskytte dem.
 8. Ruts bog 2,20. Fremstiller Messias som Forløseren, som skal udløse jødefolket.
 9. 1.Samuel og 2.Sam.7,12-16. Fremstiller Messias som Kongen over Davids hus, som skal have et tidsalderligt kongedømme. 1-2.Kong. Fremstiller Messias som den der skal være konge over Israel for bestandig: 1.Kong.9,4-5.
 10. 1-2.Krøn. Fremstilles Messias som Kongen, som bestandig skal være på Israels trone, og som bygger Herrens tempel: 1.Krøn.22,9-10.
 11. Esras bog 5,2 og 7,10. Fremstiller Messias som den der skal genopbygge templet i Jerusalem og som den Skriftlærde.
 12. Nehemias 6,15-16. Fremstiller Messias som Jerusalems genopbygger.
 13. Ester 3,6 og 8,16-18. Fremstiller Messias som jødernes Frelser.
 14. Job 19,25 og 42,10-13. Fremstiller Messias som den som helbreder og frelser Job og velsigner ham med rigets velsignelser i Rigets Tid.
 15. Salm.22,1. 46,10-12. 72,8-9. Fremstiller Messias som Israels Sanger, som Den lidende Messias,som jødernes Frelser, som den Opstandne Frelseren og som Israels Konge.
 16. Ordsp.8,22-25 v.30-31. Fremstiller Messias som Visdommen, som værkmester hos Gud fra evighed af.
 17. Præd.12,13-14. Fremstiller Messias som Vismanden, som formanede jøderne at frygte Herren og holde hans bud.
 18. Højs.5,2-3. 8,5. Fremstiller Messias som Brudgommen og Israel som Bruden.
 19. Esajas 7,14. 9,6. 2,4. 53,5 v.10. 63,6. Fremstiller Messias både som Barnet, som blev født af en jomfru, som Fredsfyrsten, som Den lidende Messias og som Kongen, som skal tilintetgøre Israels fjender og styre i Rigets tid.
 20. Jerm.18,6. 33,15-16. Fremstiller Messias som Pottemageren, som på ny tager sig af Israel, og som Den Retfærdige Spire af Davids æt.
 21. Klags.1,3 og 4,6. Fremstiller Messias som Den grædende og sørgende Profet, som klager over jødernes synder.
 22. Ezekiel 1,26. 43,1 v.7. Fremstiller Messias som Herrens Herlighed, som sidder på Guds trone i himmelen, og som templets genopbygger i Rigets tid.
 23. Daniel 7,13-14. Fremstiller Messias som Menneskesønnen, som kommer med himmelens skyer og som Kongen i Riget for Israel.
 24. Hos.2,16-19. 6,2. Fremstille Messias som Israels Ægtemand og Genløser.
 25. Joel 2,2 v.11-12 v.23. Messias fremstilles som Den der strider for Israel – som Læren til Retfærdighed.
 26. Amos 9,11. Messias fremstilles som Den der genopbygger Davids faldne hytte.
 27. Obadias v.21. Messias fremstilles som Rigets Herre.
 28. Jonas 2,1-3. 3,4-5. Messias fremstilles som Forsoneren, som skulle være 3 dage og 3 nætter i dødsriget og som den store Hedninge-missionær.
 29. Mika.5,1. Messias fremstilles som barnet der skulle fødes i Betlehem og som Hersker over Israel.
 30. Nahum1,2 v.7. Messias fremstilles som et værn på trængselens dag og som Den nidkære og hævnende Gud.
 31. Habakuk 3,3-6 og 12-13. Messias fremstilles som Israels Frelser på nødens dag.
 32. Sefania 2,7. 3,17. 4,14-15.Messias fremstilles som Den der gør ende på Israels fangenskab, som Den der borttager Israel straf og som en Kæmpe, som frelser jøderne.
 33. Haggi 2,7-9. Messias fremstilles som Den som skal fylde det nye tempel i Rigets tid med herlighed.
 34. Sakarias 9,9 v.16. 11,12. 13,7. 12,10. 14,4. Messias fremstilles som Jødernes Konge, som rider ind i Jerusalem på assenindens fole, som Den gode Hyrde, som frelser Israel, som Den som bliver forrådt for 30 sølvpenge, som Den Hyrde som skulle blive slået, som Den gennemstungne Messias og som Den som skulle komme tilbage til Oliebjerget.
 35. Malakias 3,1. 4,2-3. Messias fremstilles som Paktens engel og Retfærdighedens sol, som skal gå op over Israel med lægedom under sine vinger. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 4. kap: Messias i de gammeltestamentlige Skrifter. Der omtales dette endnu mere.)

I det hele har vi 456 profetiske udsagn i Tanach om Messias, hans funktioner og hans konge-
dømme. Af disse gik 333 profetiske udsagn i opfyldelse ved Jesu første komme. De øvrige 123
profetiske udsagn kommer til at gå i opfyldelse i forbindelse med Jesu genkomst.
Dersom jøderne havde taget imod Jesus som deres Messias, havde alt dette været opfyldt ved
Jesu første komme, men nu har jøderne måtte vente på resterende opfyldelse i snart 2000 år.
”Den paulinske Gruppe”