lørdag den 16. marts 2013

På apostel møder år 40-50 ref Oskar E. Indergaard


Bibelforkynder, forfatter, cand, philol, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge. Tlf: 073-31436.
Jesu genkomst.,bind 5.,s.499. "Jøderne skal fortsat holde store dele af Moseloven i vandringen som troende."
På apostelmøder 49-50 efter Messias blev det bestemt at hedningetroende ikke var forpligtiget til at holde Moseloven i vandringen som kristne. De hedningetroende skal ikke holde den generelle del af Guds ordninger og Kristi lære, således som Paulus, Peter og Johannes fremstillede den i deres breve.
Selv om at der ikke blev sagt noget om jødernes forhold til Moseloven på dette møde, kommer der tydelig frem en række steder i Paulus at jøderne forsat skal holde dele af Moseloven i vandringen som troende i den frie nådes tidsperiode. Som vi har set i kapitlet foran, holdt Paulus Moseloven.
Vi skal i det flg. referere en del udsagn, hvor det kommer tydelig frem.: Ap. Gr. 21,21. Rom. 2,25 og 3,1.
For en jøde kræves der stadig to omskærelser – ikke for at blive frelst, men for at opfylde Guds planer med jøderne. Disse omskærelser er:
 1. Forhudens omskærelse og
 2. Hjertets omskærelse. Rom. 2,25-29.
Rom. 3,31 og 3,19 og 7,1 og 9,4 og 9,31-32 og 15,8. (der er meget som tyder på at Romer-brevet er skrevet til troende jøder) 1.Kor. 7,18 og 9,20. Gal. 5,3. 1.Tim. 1,8. (således som loven skal bruges)
Jøderne er fortsat forpligtet til at holde dele af Moseloven i vandringen som troende. Det som skete ved den frie nådes tidsperiode, var det forhold at loven blev ophævet eller sat tilside som indirekte frelsesprincip. Moseloven som sådan er ikke ophævet, men den er opfyldt. Det er to forskellige ting. Jesus sagde det samme: Mat. 5,17.
Dette udsagn af Jesus betyder 3 ting :
 1. Jesus gav os den rette tolkning af Moseloven. (Når en rabbiner var uenig i en anden rabbiners tolkning af loven, så sagde han: "Du ødelægger loven".)
 2. Jesus opfyldte loven til alle menneskers frelse.
 3. Jesus opfyldte og skal opfylde alt det som Moses og de andre profeter har profeteret om Messias.
Moseloven er ikke ophævet, men i og med at der er kommet istand et nyt frelsesgrundlag og i og med at Jesus oprettede et nyt præstedømme i sin egen person, så skete også en forandring af loven:Hebe. 7,12 og 10,1.
Mange af de ofringer som loven foreskrev i gammel-gammeltestamentlig tid, og som peger frem mod de forskellige sider ved Jesu forsonergerning, er ikke aktuelle i vor tid. (Se min bog: Jødernes Konge.,bind 3., om de gammeltestamentlige ofringer.)
I 1000 års-riget vil de forskellige ofringer komme ind igen som minde-, underkastelses-,stadfæstelses-, renselses-og gaveoffer for folket. Dette har vi begrænset kundskab om i vor tidsperiode, og vi skal ikke uddybe det her. Jesus vil vise os alt dette ved sin genkomst. Se Ezekiel, 40-48.
I og med at jøderne fortsat er bundet til dele af Moseloven i vandringen som troende, er det ikke rigtigt at samle jøder og hedninger indenfor den samme menighed. Dette er også et argument for at jøderne skal have sine egne forsamlinger. Både troende jøder og hedninger, som lever i den frie nådes tidsperiode, hører med til det kristne legeme, men de skal have deres egne forsamlinger, hvor gudstjenesten skal foregå i samsvar med Moseloven og med Paulus.
Hvad som gælder loven, er den bestandig blevet betragtet som en enhed. Med hensyn til indholdet af den plejer vi at dele den ind i tre dele, og det er:
 1. Dekaloggen eller de ti bud.
 2. Sermonilovene med de forskellige højtider.
 3. Den civile eller juridiske lovgivning. (Gud har sat sit tredelte stempel på loven.)
Hvad som gælder de 10 bud, er de ikke ophævet for jøderne. I og med at sabbatsbudet er et integrer bud i 10 budsloven, som gælder sabbatsbudet for jøderne den dag i dag.
Hvad som gælder sermonilovene, så er en del af offerlovgivningen sat til side i indeværende tidsperiode, for Kristi forsoning har gjort disse ofringer overflødige. I 1000 års-riget vil mange af ofrene komme tilbage igen.
Hvad som gælder lovene om højtiderne i Israel, så er de ikke ophævet, men i og med at Jesus, som er jødernes Messias, allerede er kommet, så har en del af dem fået et andet åndeligt indhold. De fleste jøder ser ikke det i dag, men når jøderne bliver frelst som folk og nationen i den store trængsel, skal de også få et helt korrekt syn på deres højtider.
Hvad som gælder den civile lovgivning, så fungerer den delvis i Israel den dag i dag. Den er ikke ophævet.
På samme måde som de troende hedninger har fået sin frihed i Kristus til ikke at holde jødernes lov. Har jøderne den samme frihed i Kristus til at holde dele af Moseloven i den frie nådes tidsperiode.
Jøderne skal i indeværende tidsperiode holde følgende ting:
 1. De skal praktisere omskærelsen af alle drengebørn.
 2. De skal spise kosher mad.
 3. De skal holde sabbatten som helligdag.
 4. De skal holde de forskellige højtider. De skal inkludere Jesu forsoning i dem.
 5. De skal klæde sig som jøder.
Hvad som gælder ofringerne, så er de ikke faldet bort, men de har fået en forandret betydning, og i og med at templet ikke er etableret endnu, så bæres de heller ikke frem i dag.
Når templet bliver etableret i fremtiden, så vil de gammel-testamentlige ofre komme tilbage igen. Jøderne vil udføre Gudstjenesten således som de gjorde før templets ødelæggelse i år 70 efter Messias.
Når Jesus kommer tilbage, skal han bygge et nyt tempel og vise jøderne den nye tempel-tjeneste i 1000 års-rigetref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.yeshuattsion.webbyen.dk
www.denpaulinskegruppe.blogspot.com