torsdag den 14. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 6. Oskar Edin Indergaard


JESU GJENKOMST BIND 1.
Forfatter, forkynder cand. philol. Oskar Edin Indergaard: Eget forlag. Tingvoll 1990
"JESU FØRSTE KOMME"

Spørgsmål og opgaver.

1. På hvilken måde kunne rabbinerne og de skriftlærde i Israel forstå at
Messias skulle komme 2 gange ?
2. Hvor i G.T. er det beskrevet at Messias skulle lide og dø for jødernes synder ?
3. Hvordan opdelte rabbi skolerne de første 7000 år af menneskehedens historie ?
4. Hvordan skulle det sidste 1000 år blive ?
5. Hvorfor kunne Jesus ikke oprette riget for Israel ved sit første komme ?
6. hvordan ser den ortodokse jødedom på de 5 Mosebøger i forhold til de andre skrifter i G.T. ?
7. Hvad er faren ved at lægge vægt på de 5 Mosebøger på bekostning af de øvrige skrifter i G.T. ?
Se kap: Messias i den Gammeltestamentlige skrifter, i min bog: Jødernes Konge. Bind 4.

Side 16
"HIMMELENES RIGE ER KOMMET NÆR"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad gik Johannes dåben ud på ?
2. Hvad er hovedbetydningen af begrebet "Guds rige" i Bibelen ?
3. Hvordan var Jesu forkyndelse m.h.t. lov og nåde ?
4. Hvorfor skal loven ind igen i 1000 års riget ?
5. Hvorfor ville Jesus at hele Israel skulle tage imod ham ?
6. På hvilke 4 måder var Jonas et forbillede på Jesus og på den jødiske nation ?
7. Ved hvilke udsagn advarede Jesus både folket, farisæerne og de skrift lærde
at de ikke måtte forkaste ham ?
8. Hvorfor blev Jesus dømt til døden ?
9. Hvem dømte Jesus til døden ?

Side 21

"HIMMELENES RIGES HEMMELIGHEDER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor længe i Mattæus evangeliet talte Jesus ret ud om Guds rige ?
2. Hvorfor gik han over til at tale i lignelser ?
3. Hvad går de 7 lignelser fra Mattæus 13. ud på ?
4. Hvad er surdejen et billede på ?
5. Hvad er kvinden et billede på ?
6. Hvad er himmelens fugle et billede på ?
7. Hvorfor kan Guds rige ikke blive så stort at hele verden vil søge tilflugt i kirketræet i vor tidsp. ?
8. Hvad er skatten i ageren ?
9. Hvem er den perle som Jesus fandt ?
10. Hvad vil det sige at Jesus gik bort og solgte alt for at få del i skatten og i perlen ?
11. Hvad er ageren et billede på ?
Side 25

"HIMMELENES RIGE SKAL OPRETTES VED JESU
GENKOMST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvornår skal riget for Israel oprettes ?
2. Hvorfor kunne Jesus ikke oprette riget for Israel ved sit første komme ?
3. Hvorfor er den kristne menigheds frelses principper ikke omtalt i evangelierne ?
4. Hvor i evangelierne er den kristne menighed antydet ?
5. Hvad er den kristne menighed ?

Side 29

"JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHED"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvorfor var Jesu komme ikke for den kristne menighed ?
2. Hvad mente disse når de omtalte "opstandelsen på den sidste dag" ?
3. Hvem fik åbenbaret hemmeligheden om den kristne menigheds bortrykkelse ?
4. Hvad er forskellen på den kristne menigheds bortrykkelse og opstandelsen på den sidste dag ?
5. Hvad er det som skiller den kristne forsamling fra de troende i Gammeltestamentlig tid ?
6. I hvilket tidsrum bliver den kristne menighed udtaget ?
7. Hvilke 3 forskellige syn er der angående tidspunktet for den kristne menigheds bortrykkelse ?
8. Hvor mange år er der tilbage af Daniels profet om de 70 år uger ?
9. Hvilket tidsrum beskriver Åb.5-19 ?
10. Hvilke argumenter har vi for at den kristne menighed skal bortrykkes før trængselstiden ?
Side 37
"DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM GØR LEVENDE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er det som gør at vi troende får del i bortrykkelsen ?
2. Hvilken kraft eller magt var det som levendegjorde Jesus efter hans død ?
3. Hvorfor kan Jesus ikke dø mere ?
4. Ved hvilken omskærelse er vi kristne omskåret ?

Side 39
"UDTRYK SOM ANGÅR JESU KOMME FOR DEN
KRISTNE MENIGHED"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad betyder udtrykkene "Kristi dag", "Herre Jesu Kristi dag", "Herre Jesu dag" og -
"Vor herre Jesu Kristi dag" ?
2. Hvad betyder udtrykket "Forløsningens dag" ?
3. Hvad betyder udtrykkene "Dagen" og "Hin dag" ?

Side 41

"JESU GENKOMST SKER I ETAPPER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor ofte er Jesu genkomst omtalt i N.T. ?
2. Hvilke 7 forhold er det som kendetegner Jesu komme for den kristne menighed ?
3. Hvilke 8 forhold er det som kendetegner Jesu komme til Oliebjerget ?
4. Hvilke 3 etaper deler vi Jesu genkomst i ?
5. Hvor mange år er der mellem Jesu komme for den kristne menighed og Jesu komme for Israel ?
6, Hvorfor skal det himmelske Jerusalem være nærmere jorden i trængselstiden end det er i dag ?

Side 45

"3 FORSKELLIGE GRÆSKE ORD SOM ER BRUGT OM
JESU GENKOMST"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke 3 græske ord er brugt om Jesu genkomst ?
2. Hvad betyder "parusia", og hvor mange gange er det brugt i N.T. ?
3. Hvad betyder "epifaneia", og hvor mange gange er det brugt i N.T. ?
4. Hvad betyder "apokalypsis", og hvor mange gange er det brugt i N.T. ?
5. Hvad vil det sige at Jesus skal tilintetgøre Satan ved "åbenbarelsen af sit komme" ? 2.Tess.2,8.

Side 48

"BESKRIVELSE AF JESU GENKOMST I DET NY
TESTAMENTE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvorfor angår indholdet i evangelierne først og fremmest riget for Israel ?
2. Hvilke faser af Jesu genkomst er beskrevet i evangelierne ?
3. Hvad skal vi oversætte det græske ord "ge" med ?
4. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Apostlenes Gerninger ?
5. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 1. Korintherbrev ?
6. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Fillipperbrevet ?
7. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Kolossenserbrevet ?
8. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 1. Thessalonikerbrevvet ?
9. Hvorfor måtte Paulus skrive anden Thessalonikerbrevvet ?
10. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 2. Thessalonikerbrevvet ?
11. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 1. Timoteus brevet ?
12. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 2. Timoteus brevet ?
13. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Titus brevet ?
14. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Hebræerbrevet ?
15. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Jakobs brev ?
16. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 1.Peters brev ?
17. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i 2. Peters brev ?
18. Hvilken fase af Jesu genkomst er omtalt i 1. Johannes brev ?
19. Hvilken fase af Jesu genkomst er omtalt i Judas brev ?
20. Hvilke faser af Jesu genkomst er omtalt i Johannes Åbenbaring ?

Side 56

"HERLIGHEDSLEGEMET"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er det som kendetegner hærlighedslegemet ?
2. Hvilke 3 dele består mennesket af ?
3. Hvilke forskellige funktioner har de 3 dele ?
4. Hvad er det græske ord for legeme, og hvad kan ordet betyde i N.T. ?
5. Hvad er det græske ord for sjæl, og hvad kan det betyde i N.T. ?
6. Hvad er det græske ord for ånd, og hvad kan det betyde i N.T. ?
7. Hvilken indvirkning på menneskets ånd, sjæl og legeme har Jesu forsoner-gerning ?
8. Hvilke etaper har vi for reduktion af menneskets leveår ?
9. Hvad er døden en følge af ?
10. Hvad er det i os som bliver iklædt det nye legeme ?
11. I hvilke 2 etaper sker bortrykkelsen ?
12. Hvad er barnekåret ?
13. Hvornår bliver døden opslugt til fuld sejer ? 14. Hvordan vil vort hellighedslegeme blive ?
15. Hvornår bliver vi gjort lige med Jesus ?
16. Ved hvilke 3 etaper mister døden sin betydning ?

Side 67

"HERLIGHEDSLEGEMETS FORSKELLIGE EGENSKABER"

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilke 2 etaper sker bortrykkelsen ?
 2. Hvad er barnekåret ?
 3. Hvornår bliver døden opslugt til sejer ?
 4. Hvordan vil vort hellighedslegeme blive ? Se Åb.1,13-16
 5. Hvad vil det sige at vi skal få et lys legeme ?
 6. Hvad vil det sige at vi skal få et åndeligt legeme ?
 7. Hvornår bliver gjort lige med Jesus ?
 8. Hvordan vil hellighedslegemer til den kristne forsamling lyse ?
 9. Hvordan vil hellighedslegemet til den Gammeltestamentlig troende lyse ?
 10. I hvilken tidsperiode udtages det kristne legeme ?
 11. Hvad er den klædning, som vi skal have, et tegn på ?
 12. Hvordan skal lyset blive i rigets tid ?
 13. Hvad er den egentlige lyskilde for alt lys ?
 14. Hvordan vil lyset blive på den nye jord ?
 15. Hvad vil det sige at hellighedslegemet kan bryde igennem de materielle hindringer ?
 16. Hvad er forskellen på ånd og på herlighedslegeme ?
 17. Hvorfor er riget for Israel ofte sammenlignet med et måltid ?
 18. Hvorfor kan herligheds-legemet skjule sin identitet ?
 19. Hvad er et åndeligt legeme i modsætning til et naturligt legeme ?
 20. Hvilke 2 legemer har Jesus ?
 21. Hvilke funktioner skal menigheden få i rigets tid ?
 22. Hvorfor skal den kristne menighed være i rigets tid ?
 23. Hvad vil ske med det himmelske Jerusalem i rigets tid ?
 24. Hvad er det ”himmelske Harmagedon” ?
 25. Hvorfor kan vi ikke udtale fuldt ud om den kommende tidsalder ?
Side 78

JESU ELLER GUDS DOMSTOL I HIMMELEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad skal ske foran Jesu domstol i himmelen ?
 2. Hvilken anden benævnelse har vi på denne domstol ?
 3. Hvad er ilden et billede på ?
 4. Hvorfor vil nåde lønnen blive forskellig fra person til person ?
 5. Hvad skal nåde lønnen bruges til ?

HVAD SKAL DER TIL FOR AT FÅ FULD LØN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad skal ske foran Jesu domstol i himmelen ?
 2. Hvad er ilden et billede på ?
 3. Hvad er et ”sjælelig” eller et ”naturligt” menneske ?
 4. Hvad er et ”åndeligt” menneske ?
 5. Hvad er et ”kødeligt” menneske ?
 6. Hvad er det som begærer imod Ånden ?
 7. Hvad sker der når vi vandrer i Ånden ?
 8. Hvad er Guds fulde rustning ?
 9. Hvad sker dersom vi udøver vore opgaver og nådegaver nødtvunget ?
 10. Hvilken betydning har kærligheden i kristendommen ?
 11. Hvorfor er det så vigtigt at indvie sit liv helt til Jesus ?

DE GODE GERNINGER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er det som bevirker at de troende gør gode gerninger ?
 2. Hvorfor er det ikke loven som bevirker dette ?
 3. Hvad siger Bibel-stederne, som vi har ovenfor, om de gode gerninger ?
Side 89

DEN HELLIGE ÅNDS FUNKTION”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad vil det sige at Gud er treenig ?
 2. Hvilke specielle opgaver har de forskellige personer i Gud dommen ?
 3. Hvad er det nye frelses princip i Nytestamentlig tid ?
 4. Hvilke forskellige funktioner har Den Hellige Ånd ?

Side 98
DE FORSKELLIGE KRANSE (KRONER) OG
RETFÆRDIGHEDSDRAGTEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er nåde løn ?
 2. Hvad er hensigten med nåde lønnen ?
 3. Hvilke to betydninger har det græske ord ”stefanos” ?
 4. Hvorfor skal der finde sted en omprioritering af opgaverne og embederne foran Jesu domstol ?
 5. Hvad er retfærdighedens krans ?
 6. Hvad er ærens uvisnelige krans ?
 7. Hvad er glædens eller hæderskransen ?
 8. Hvem er det som skal være med til at uddele nåde lønnen, når et menneske bliver frelst ?
 9. Hvem er det som er vor glædes – eller hæderskrans ?
 10. Hvor er den uforgængelige krans ?
 11. Hvad er livets krone ?
 12. Hvad er retfærdighedsdragten ?
 13. Hvad hedder på græsk den retfærdighedsdragt som den kristne menighed vil få ?

Side 104

NÅDELØNNENS FORSKELLIGE MOTIVER ”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke forskellige motiver har nåde lønnen ?
 2. Hvilke to forskellige betydninger har begrebet ”Guds rige” ?
 3. Hvilke to typer opgaver skal vi få i rigets tid ?
 4. Hvorfor skal vi udøve disse funktioner ?
 5. Hvilken funktion havde præsterne i Gl. gammeltestamentlig tid ?
 6. Hvilke funktioner skal den jødiske nation have over hele verden ?
 7. Hvorfor er præsteembedet som sådan bortfaldet i Nytestamentlig tid ?
 8. Hvad går præstelig Gudstjeneste ud på ?
 9. Hvorfor er det meget galt at kalde noget embede i dag for ”præsteembedet” ?
 10. Hvad skal vi kalde det tilsvarende embede i vor tid ?
 11. Hvorfor skal præsteembedet ind igen i rigets tid ?
 12. Hvad vil det sige at vi skal være et kongeligt præsteskab ?
 13. Hvad er et teokratisk ?
 14. Hvad sagde Erik Sauer, Adolf Bjerkrem, C.I. Scofield, B. Beyerhaus, Samuel Roswall, da Costa –
Og Sverre Kornmo om den kristen menigheds opgaver i riget for Israel ?

Side 115

DER ER TO TYPER NÅDELØN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 2 typer nåde løn har vi ?
 2. Hvor får vi udbetalt lønnen ?
 3. Hvad går frelsen ud på efter jødisk tankegang ?
 4. Hvad går frelsen ud på i henhold til det græske frelsesbegreb ?
 5. Hvorfor er det jødiske frelses begreb det rette ?
 6. Hvad vil det sige at vi skal arve tidsallerlig liv ?
 7. Hvilken tidsalder er det vi taler om i denne sammenhæng ?
 8. Hvilke forskellige typer nådelønninger har vi automatisk ?

Side 124
LØFTERNE I JOHANNES ÅBENBARING”
Spørgsmål og opgaver.

 1. For hvilke tidsperioder gælder løfterne til de 7 lilleasiatiske menigheder ?
 2. Hvad står 7-tallet for ?
 3. Hvem gælder løfterne for ?
 4. Hvilke forskellige perioder af kirkens historie beskriver de lilleasiatiske menigheder ?
 5. Hvor mange ende tids menigheder har vi ?
 6. Hvilke løfter fik menigheden i Efesus ?
 7. Hvad er livets træ og hvilke funktioner har det ?
 8. Hvilke løfter fik menigheden i Smyrna ?
 9. Hvad er ild søen ?
 10. Hvad går fortabelsen ud på ?
 11. Hvad er den ”anden død” ?
 12. Hvad er den ”første død” ?
 13. Hvilke 3 typer død har vi ?
 14. Hvad er den ”tidsallerlig død” ?
 15. Hvad går frelsen ud på efter hebraisk tankegang ?
 16. Hvad skal vi oversætte de græske ord ”aion” og ”aionios” med ?
 17. Hvorfor er det galt når ”aion” bliver oversat med ”verden” eller ”i evighed” ?
 18. Hvorfor bliver disse 2 ord galt oversat i mange af vore Bibel-oversættelser ?
 19. Hvilke løfter fik menigheden i Pergamum ?
 20. Hvad er mannaen et billede på ?
 21. Hvad går det skjulte i Kristus livet ud på ?
 22. Hvad vil det sige at vi skal få en hvid sten ?
 23. Hvad vil det sige at vi skal få et nyt navn af Herren ?
 24. Hvilke løfter fik menigheden i Tyratia ?
 25. Hvad er morgenstjernen et billede på ?
 26. For hvem kommer Jesus som ”retfærdighedens sol” ?
 27. Hvad er Jesus for verden ?
 28. Hvilke løfter fik menigheden i Sardes ?
 29. Hvad hedder på græsk den retfærdighedskrans som den kristne menighed skal få ?
 30. Hvad er denne retfærdighedens dragt baseret på ?
 31. Hvilken klædning har de 24 ældste ?
 32. Hvad er livets bog ?
 33. Hvilke løfter fik menigheden i Filadelfia ?
 34. Hvad er det nye Jerusalem ?
 35. Hvilke 3 forskellige navne skal vi få i det ny Jerusalem ?
 36. Hvad vil det sige at vi er indskrevet med Guds navn, navnet til det ny Jerusalem og Jesu nye navn ?
 37. Hvilke løfter fik menigheden i Laodikea ?
 38. Hvordan vil det gå denne menighed ?
 39. Hvad er forskellen på Guds trone og Jesu trone ?

Side 139

DE 24 ÆLDSTE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår skal den kristne menighed bortrykkes ?
 2. Hvilken frelses forsamling angår bortrykkelsen ?
 3. Hvornår skal de Gammeltestamentlige troende opstå ?
 4. Hvilke 2 opgaver havde Jesus overfor det jødiske folk ?
 5. Hvilke ”indbyggere” var der i himmelen ifølge. Hebræer.12,22-23 ?
 6. Hvad er højtidsskaren eller menigheden af de førstefødte ?
 7. Hvorfor opstod mange af de Gammeltestamentlige troende ifm. Jesu død ?
 8. Hvilke 2 frelses forsamlinger repræsenterede de 24 ældste ?
 9. Hvad går den nye sang ud på, som bliver sunget i Åb.5,9 ?
 10. Hvad er røgelse et billede på i Åbenbarings bogen ?
 11. Hvilke 7 forskel er der på englene og de 24 ældste ?
 12. Hvornår udtages det kristne legeme ?
 13. Hvilke 5 forskel er der på de 24 ældste og den store hvide skare ?
 14. Hvad siger Sigfred Beck om de 24 ældste ?
 15. Hvad siger Willy Høyås om de 24 ældste ?
 16. Hvad siger A.Haug om de 24 ældste ?
 17. Hvad siger K.M.Schmidt om de 24 ældste ?
 18. Hvad siger Studiebibelen om de 24 ældste ?
 19. Hvad siger Sverre Kornmo om de 24 ældste ?
 20. Hvad siger Helseth-Dyrseth om de 24 ældste ?
 21. Hvad siger O.K.Indergaard om de 24 ældste ?

Side 151

DEN RIGTIGE OVERSÆTTELSE OF DET GRÆSKE
ORD ”AION”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad skal vi oversætte ”aion” med ?
 2. Hvilket ord bruger vi for ”verden” ?
 3. Hvad hedder udtrykket ”den beboede verden” på græsk ?
 4. Hvad sker der når man oversætter ”aion” med verden ?
 5. Hvad skal vi oversætte ordene ”eis ton aiona” med ?
 6. Hvorfor skal vi ikke oversætte dem med ”i evighed” ?
 7. Hvad skal vi oversætte adjektivet ”aionios” med ?
 8. Hvilke 4 hoved- tidsaldre har vi og under hvilke 6 under perioder
kan vi dele indeværende tidsalder i ?
 1. Hvad står 6 tallet for ?
 2. Hvad står 7 tallet for ?
 3. Hvad kan vi kalde de 6 første tidsperioder ?
 4. Hvad kan vi kalde den 7. tidsperiode ?
 5. Hvad kalder Bibelen de 6 første tidsperioder ?
 6. Hvad kalder Bibelen den 7. tidsperiode ?
 7. Hvad står 8 tallet for ?
 8. I hvilke 3 forskellige dage kan vi inddele disse forskellige tidsperioder ?
 9. Hvad er grunden til at ordene ”aion” og ”aionios” er forkert oversat i vore Bibler ?
 10. Hvad går frelses begrebet først og fremmest ud på efter hebraisk tankegang ?
 11. Hvad er det centrale i Bibelen angående tidsaldrene ?
 12. I hvilken periode skal Jesus styre ?
 13. Hvad betyder udtrykkene ”fra tidsaldrene” ?
 14. Hvad betyder udtrykket ”før tidsaldrene” ?
 15. Hvad betyder udtrykket ”de forrige tidsaldre” ?
 16. Hvad betyder udtrykket ”i tidsaldrene”
 17. Hvad betyder udtrykket ”i tidsalderen”
 18. Hvad betyder udtrykket ”i denne tidsalder” ?
 19. Hvad betyder udtrykket ”hin tidsalder” ?
 20. Hvad betyder udtrykket ”den nuværende tidsalder” ?
 21. Hvad betyder udtrykket ”denne verdens tidsalder” ?
 22. Hvad betyder udtrykket ”den onde tidsalder” ?
 23. Hvad betyder udtrykket ”den onde tidsalder” ?
 24. Hvad betyder udtrykket ”tidsalderens ende” ?
 25. Hvad betyder udtrykket ”den kommende tidsalder” ?
 26. Hvad betyder udtrykket ”tidsalderens tidsalder” ?
 27. Hvad betyder udtrykket ”tidsaldernes tidsaldre” ?
 28. Hvad betyder flg. græske præpositioner: ap, apo, pro og eis. ?
 29. Hvad skal vi oversætte ordkombinationen ”aionos ton aionon” med ?

Side 177


DEN RIGTIGE OVERSÆTTELSE AD DET GRÆSKE-
ORD ”AIONIOS”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er adjektivet ”ainoios” oversat med i vore Bibler ?
 2. Hvad er den rigtige oversættelse af dette ord ?
 3. Hvad går fortabelsen ud på efter jødisk opfattelse ?
 4. Hvad går frelsen ud på ?
 5. Hvad betyder ”tidsallerlig liv” ?
 6. Hvad er den ”tidsallerlige dom og ild” ?
 7. Hvad er den ”tidsallerlige synd” ?
 8. Hvornår bliver mennesker dømt til en ”tidsalderslig ild” ?
 9. Hvorfor uddybede Jesus ikke de Nytestamentlige hemmeligheder ?
 10. Hvorfor uddybede Jesus ikke det tidsmæssige skille på 1000 år –
som vi har mellem livets opstandelse og dommens opstandelse ?
 1. Hvad er ”de tidsallerlige boliger” ?
 2. Hvad er ”det tidsallerlige livets ord” ?
 3. Hvad er ”de tidsallerlige tider” ?
 4. Hvad er ”den tidsallerlige Gud” ?
 5. Hvad er ”den tidsallerlige fylde” ?
 6. Hvad er ”de tidsallerlige ting” ?
 7. Hvad er ”den tidsallerlige fortabelse” ?
 8. Hvad er ”tidsallerlig magt” ?
 9. Hvad er begrebet ”før tidsallerlige tider” ?
 10. Hvad er ”tidsallerlig herlighed” ?
 11. Hvad er ”tidsallerlig eje” ?
 12. Hvad er ”tidsallerlig frelse” ?
 13. Hvad er ”tidsallerlig forløsning”
 14. Hvad er ”tidsallerlig ånd” ?
 15. Hvad er ”tidsallerlig arv”
 16. Hvad er ”tidsallerlig pagts blod” ?
 17. Hvad er ”tidsallerlig herlighed” ?
 18. Hvad er ”Jesu Kristi tidsallerlige rige” ?

Side 190

BIBELENS TALSYMBOLIK OG MATEMATISKE
MØNSTER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange gange er Guds ord renset ?
 2. Hvad står 1 tallet for ?
 3. Hvad står 111 for ?
 4. Hvilket ord er deleligt med 111 ?
 5. Hvilke tekster er delelige med 111 ?
 6. Hvad står 2 tallet for ?
 7. Hvad står 3 tallet for ?
 8. Hvad står 4 tallet for ?
 9. Hvad står 40 tallet for ?
 10. Hvad står 5 tallet for ?
 11. Hvad står 6 tallet for ?
 12. Hvad står 666 for ?
 13. Hvilket tal har Antikrist ?
 14. Hvad står 7-tallet for ?
 15. Hvor mange gange talte Jesus fra korset ?
 16. Hvilke 7 hovedemner er Joh. Åben. bygget op omkring ?
 17. Hvilke 7 forskellige hændelser ligger i begrebet ”Herrens dag” ?
 18. Hvilke 7 hændelser får vi før ”Herrens dag” ?
 19. Hvilke 7 hovedtyper af domme har vi i Joh. Åben. ?
 20. Hvor mange segl , basuner og skåle er omtalt i Joh. Åbenb. ?
 21. Hvad står 70 for ?
 22. Hvad står 8-tallet for ?
 23. Hvor mange personer blev bjerget gennem syndfloden ?
 24. Hvad er talværdien af ordet ”Jesus” ?
 25. Hvad står 9 tallet for ?
 26. Hvad står 10 tallet for ?
 27. Hvor mange konger er sammen med Antikrist i ende tiden ?
 28. Hvad står 12 tallet for ?
 29. Hvilke 3 forskellige grupperinger repræsenterede 12 apostle ?
 30. Hvad står 13 tallet for ?
 31. Hvad står 37 tallet for ?
 32. Hvad hed den russiske videnskabsmand som først opdagede 7-tals mønstrene i Bibelen ?
 33. Hvilke 11 eksempler har vi taget med af 7 tals-mønsteret i denne bog ?
 34. Hvilke metoder brugte de to jødiske forskere de. Katz og dr. Wiener, for at få frem
de skjulte budskaber i Bibelen ?
 1. Hvilke resultater kom de frem til ?
 2. Hvorfor er det så vigtigt at Bibelens matematiske opbygning bliver kendt ?

Side 224
DE FORSKELLIGE BENÆVNELSER SOM ANGÅR –
ENDETIDEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 3 betydninger har udtrykket ”I de sidste dage” ?
 2. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”På den sidste dag” ?
 3. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”På den tid” ?
 4. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”Da” ?
 5. Hvilke 5 betydninger har udtrykket ”Herrens dag” ?
 6. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”I de kommende dage” ?
 7. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”I de dage” ?
 8. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”I de dage og på den tid” ?
 9. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ” Dage kommer” ?
 10. Hvilken betydning har udtrykkene ”En hævnens dag” og ”Et gengældelsens år for Sions sag” ?
 11. Hvilken betydning har udtrykket ”Mit genløsnings år” ?
 12. Hvilken betydning har udtrykket ”Et nådens år” ?
 13. Hvilken betydning har udtrykket ”En trængselstid for Jakob” ?
 14. Hvilken betydning har udtrykkene ”Når lang tid er gået” og ”Ved årenes ende” ?
 15. Hvilken betydning har udtrykket ”I disse kongers dage” ?
 16. Hvilken betydning har udtrykket ”En tid og tider og en halv tid” ?
 17. Hvilken betydning har udtrykkene ”Vredens sidste tid” og ”Den for enden fastsatte tid” ?
 18. Hvilken betydning har udtrykkene” Lammets vrede” og ”Deres vredes store dag” ?
 19. Hvilken betydning har udtrykket ”Din vrede” ?
 20. Hvilken betydning har udtrykket ”Guds vredes store vinperse” ?
 21. Hvilken betydning har udtrykket ”Guds vrede ” ?
 22. Hvilken betydning har udtrykket ”Hans strenge vredes vin” ?
 23. Hvilken betydning har udtrykket ”Den kommende vrede” ?
 24. Hvilken betydning har udtrykket ”En vredes dag” ?
 25. Hvilken betydning har udtrykkene ”Herrens brændende vrede” og ”herrens vredes dag” ?
 26. Hvilken betydning har udtrykket ”Vredens dag” ?
 27. ```````````````````````````````````````´´ ”Vredens dag” ?
 28. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”Vreden” ?
 29. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” En fjern fremtid” ?
 30. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”Den fastsatte tid” ?
 31. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” En trængsels tid” ?
 32. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ” Så stor en trængsel” ?
 33. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ” Dagenes ende” ?
 34. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´”Fra den tid” ?
 35. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” En uge” ?
 36. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” 42 måneder” ?
 37. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” 1260 dage” ?
 38. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”Liden tid” ?
 39. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ” Hedningenes tider” ?
 40. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”Den store trængsel” ?
 41. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”I sin trængsel” ?
 42. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”I de sidste tider” ?
 43. Hvilke 2 betydninger har udtrykket ”Den sidste tid” ?
 44. Hvilken betydning har udtrykket ”Tidernes ende” ?
 45. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”Tidens fylde” ?
 46. Hvilken betydning har udtrykket ”Tidernes fylde” ?
 47. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”En prøvelsens stund” ?
 48. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´ ” I hans dage” ?
 49. Hvilke 2 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Derefter” ?
 50. Hvilke 2´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Endnu engang” ?
 51. Hvilke 2´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Når” ?
 52. Hvilken betydning har udtrykket ”En dag” ?
 53. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ”Dagen” ?
 54. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Straks efter de dages trængsel” ?
 55. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ” Lang tid derefter” ?
 56. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Hin dag” ?
 57. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Hin dag og time” ?
 58. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” I de dage” ?
 59. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” I de dage, efter den trængsel” ?
 60. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Menneskesønnens dage” ?
 61. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Således skal Menneskesønnen være på hin "dag”
og ”På den dag skal Menneskesønnen åbenbares” ?
62.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´”Gengædelsens dage” ?
63.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Indtil” ?
64.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´”Efter to dage” og ”På den tredje dag” ?
65.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´”Guds dages komme” ?
66.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” 1000 års riget” ?
67.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Den sidste time” ?
68.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Midt på natten ?
69.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´” Den sidste dag” ?
Side 272

ISRAELS MISGERNINGSÅR OG
HEDNINGERNES TIDER ”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange år er Israels misgernings år ?
 2. Hvornår blev folket i Nord-riget bortført til Assyrien ?
 3. Hvornår fik vi den første bortførelse af jøder fra Juda ?
 4. Ved hvilken årstal begynder både Israels misgernings år og ”hedningerne tider”
 5. Hvor længe vil Israels misgernings år vare ?
 6. Hvor længe vil ”hedningerne tider ” vare ?
 7. Hvilke begivenheder i Nebudkanesar liv er det som ligger til grund for
hedningerne tider” ?
 1. Hvor længe varede jødernes første landflygtighed ?
 2. Hvilke 2 specielle grunde var der for at jøderne måtte til Babylon i landflygtighed ?
 3. Hvad er et sabbatsår ?
 4. Hvad er et jubel år ?
 5. Hvorfor må vi trække de 70 år, som jøderne var i Babylon, fra Israels misgernings år ?
 6. Hvor mange misgernings år får vi efter at vi har fratrukket de 70 år ?
 7. Hvor mange gange vil Herren straffe jøderne for deres overtrædelser ?
 8. Hvorfor må vi multiplicere de 360 år med 7 for at få det rigtige antal af Israels misgernings år ?
 9. Hvor mange år bliver da antallet af Israels misgernings år ?
 10. Hvad må vi videre gøre med de 70 år når vi skal udregne årstallet i moderne tid
på grundlag af Israels misgernings år ?
 1. Hvor mange år bliver den målestok som vi skal bruge ved disse udregninger ?
 2. Hvor mange tropiske år bliver 2520 profetiske år ?
 3. Hvad skete med jøderne i Syd riget i årene 606, 598, 587, 582 og 561 ?
 4. Hvorfor må vi lægge til et ekstra år når vi regner med årstal før Kristus ?
 5. Hvilket årstal i moderne tid kommer vi frem til når vi trækker 606 fra 2553 og lægger et år til ?
 6. Hvilke 2 forskellige ting skete i Israel i 1948 ?
 7. Hvilket årstal i moderne tid kommer vi frem til når vi trække 598 fra 2553 og lægger et år til ?
 8. Hvad skete der i Israel i 1956 ?
 9. Hvilket årstal i moderne tid kommer vi frem til når vi trækker 587 fra 2553 år og lægger et år til ?
 10. Hvad skete i Israel i 1967 ?
 11. Hvilket årstal i moderne tid kommer vi frem til når vi trækker 582 fra 2553 og lægger et år til ?
 12. Hvad skete i Israel i 1973 ?
 13. Hvad skete i Babylon i året 573 ?
 14. Hvilket årstal i moderne tid kommer vi frem til når vi trækker 573 fra 2553 og lægger et år til ?
 15. Hvilke 2 glædelige ting skete for jøderne i 1982 ?
 16. Hvilket årstal i moderne tid kommer vi frem til når vi trækker 561 år fra 2553 og lægger et år til ?
 17. På hvilken måde har Verner Højgaard regnet sig frem til årstallene 1948, 1956 og 1972 ?
 18. På hvilke 2 forskellige udregningsmåder for Israels misgernings år beskriver Verner Højgaard ?
 19. Ved hvilket årstal kan Israels misgernings år være til ende efter hans vurdering ?
 20. Hvilket årstal bruger han som udgangspunkt for denne udregning ?
 21. På hvilken måde har Ingmand Gustansson udregnet tallet for Israels misgernings år ?
 22. Hvad skete i 1978 i Israel ?
 23. Hvad skete i 1887 i Basel ?
 24. Hvad skete i 1945 i Europa ?
 25. Hvad skete i 1948 i Israel ?
 26. Hvad skete i 1967 i Israel ?
 27. Hvorfor anser Ingmar Gustavsson 1998 for at blive et meget vigtigt årstal i jødernes historie ?
 28. Hvor mange jubelår er der fra Jesu død og frem til1990-tallet ?
 29. Hvornår begyndte jøderne for første gang at fejre jubelåret ?
 30. Hvor mange jubelår er der far jødernes indtagelse af Israel under Josva og frem til Jesu død ?
 31. Hvorfor bliver 1900-tallet så vigtigt i Guds planer med Israel ?
 32. Hvad siger Mat.24,32-34 om denne generation som levede i 1948 ?
 33. Hvad betyder Athalita d Geulta ?
 34. Hvilke 5 forhold skal kendetegne den messianske tid ifølge. de ortodokse jøder ?
 35. Hvilke 3 af disse forhold er allerede blevet realiseret ?
 36. Hvad vil ske med de 2 Muhamedanske moskeer på tempel pladsen if. Gog angreb mod Israel?
 37. Ved hvilket årstal fik ende tiden en ny start ?

Side 28

ISRAELS GENOPRETTELSE”

Spørgsmål og opgaver

 1. Hvad er det virkelige store frelses historiske tegn som vi har i dag ?
 2. Hvem var den første af profeterne i Israel som profeterede at jøderne skulle ud i landflygtighed ?
 3. Hvad er hensigten med jødernes hjemkomst til Israel i vor tid ?
 4. Hvilke 2 forskellige landflygtigheder og hjemkomster er beskrevet i Bibelen ?
 5. Hvorfor blev jøderne bortvist fra landet ?
 6. Hvem er det som skal føre jøderne hjem til Israel ?
 7. Hvad bliver jødernes åndelige og politiske situation sammenlignet med ?
 8. Hvad er udtalt om den generation som levede i 1948 ?
 9. Hvad er hovedhensigten med trængselstiden ?

Side 296

DET STORE FRAFALD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er ”vor Herren Jesu Kristi dag og vor samling med ham” ?
 2. Hvad er ”Herrens dag” ?
 3. Hvad er det som baner vej for Antikrist ?
 4. I hvilken del af verden får vi det store frafald ?
 5. Hvad er lovløshedens hemmelighed ?
 6. Hvor mange ende tids menigheder har vi ?
 7. Hvad siger Åbenbarings bogen om Filadelfia menigheden ?
 8. Hvad siger Åbenbarings bogen om Laodikea menigheden ?
 9. Hvad sker med medlemmerne af Filadelfia menigheden ifm. Jesu komme ?
 10. Hvad sker med mange af medlemmerne af Laodikea menigheden efter Jesu komme f.Kr. menighed ?
 11. Hvor mange kommer til tro på Jesus i Afrika hver dag ?
 12. Hvad er det som kendetegner Vesten i endens tid ?
 13. Hvad er det som kendetegner menneskerne i endens tid ?
 14. Hvad er det som kendetegner de falske profeter og deres lære i endens tid ?

Side 305


ROMERRIGET KOMMER TILBAGE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange verdensriger skal vi have før Jesus kommer tilbage og opretter riget for Israel ?
 2. Hvilke verdensriger er det, og hvornår styrer de ?
 3. Hvad skete med Romerriget i året 476 og 1453 efter Messias ?
 4. Hvilke nationalstater blev oprettet efter Romerrigets fald ?
 5. Hvilken geografisk ud stækning havde Romerriget ?
 6. Hvad siger Daniel 2,42-43 om de 10 konger i endens tid ?
 7. Hvilket syn havde Daniel om de 4 verdensriger ?
 8. Hvad siger Åbenbarings bogen om Antikrist og de 10 konger ?
 9. Hvilke 12 lande består EF af i dag (1990) ?
 10. Hvad er hensigten med EF eller EEC ?
 11. Hvorfor bliver staterne i Øst Europa løsrevet fra Sovjet-unionen i vor tid ?
 12. Hvilken tilknytning vil Sovjet-unionen få med EF ?
 13. Hvad er hovedargumentet for oprettelsen af EF ?
 14. Hvad vil det såkaldte ”indre marked” i EF indebære ?
 15. Hvad tager mærkningen af alle varer og indføringen af kredit- og personkort sigte på ?
 16. Hvad er EAN Koden, og hvordan er den bygget op ?
 17. Hvad står de 3 sekstal ler i koden for ?
 18. På hvilken måde peger disse 3 sekstaller fremover mod Antikrist ?

Side 311

NEW AGE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken organisation er New Age ?
 2. Hvad betyder ordet ”Babylon” ?
 3. Hvad kalder New Age sin overgud, og hvem er det ?
 4. Hvad ligger New Age i begrebet Kristus ?
 5. Hvad kalder New Age den person som kan redde verden ?
 6. Hvornår kom denne person til verden ifølge. New Age ?
 7. Hvornår vil han åbenbare sig for verden ?
 8. Hvilken tidsalder lever vi nu i, ifølge. New Age ?
 9. Hvad vil den næste tidsalder hedde ?
 10. Hvad er det som kendetegner det idémæssige grundlag for New Age ?
 11. På hvilke områder har New Age ret i deres kritik af forholdene i verden i dag ?
 12. Hvordan går det med jøde og kristendommen i den nye tidsalder ?
 13. Hvilken rase skal styre verden i den nye tidsalder ?
 14. Hvad siger New Age om den nye økonomiske verdensorden ?
 15. Hvorfor er Gorbatsjov villig til at afvikle kommunismen i Sovjet-unionen og i Øst Europa ?
 16. Hvad sagde Gorbatsjov i F.N. i 1988 om den nye verdensorden ?
 17. Hvor længe vil Antikrists styre vare ?
 18. Hvilke 2 tilbud til verden står overfor ende tiden ?
 19. Hvad er hovedhensigten med ende tiden ?
 20. Hvilke 2 byer er det som bliver hovedmodstandere i ende tiden ?

Side 318

DEN STORE SKØGE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilke to betydninger er ordet ”skøge” brugt i Bibelen ?
 2. Hvad betyder ordet ”Babylon” ?
 3. Hvorfor bliver Rom kaldt for Babylon i enden tid ?
 4. Hvad er den lille skøge
 5. Hvilken titel skal paven få i 1991 ?
 6. Hvilke benævnelser har den store skøge ?
 7. Hvilke 4 forskellige forhold betyder Babylon i endens tid ?
 8. Hvilke forskellige religioner og religiøse systemer vil det religiøse Babylon bestå af i endens tid ?
 9. Hvad er det som kommer til at kendetegne katolicismen i ende tiden ?
 10. Hvad er det som kommer til at kendetegne Antikrists religiøse system i ende tiden ?
 11. Hvilke 2 forskellige former for Babylon isme kan vi regne med i ende tiden ?
 12. Hvad er det som bestandig har stået i modsætning til Babylon ismen ?
 13. Hvad vil det sige at Babylon er et Politisk system ?
 14. Hvad vil det sige at Babylon er et kommercielt system ?
 15. Hvordan vil det gå med samarbejdet mellem den katolske kirke og Antikrist i endens tid ?
 16. Hvornår vil Antikrist flytte sin hovedstad fra Rom til Jerusalem ?
 17. Hvornår vil Antikrist og de 10 konger ødelægge både den katolske kirke,
Den falske verdensreligion og byen Rom ?
 1. Hvilke forskellige oplysninger har vi om Babylon, den store, i Åbenbarings bogen ?

Side 331


DEN OPRINDELIG BABYLONISME”

 1. Hvem var grundlæggeren af den babylonske religion ?
 2. Hvilke to riger grundlagde han ?
 3. Hvem er Nimrod et forbillede på ?
 4. Hvorfor skabte Nimrod den babylonske religion ?
 5. Hvilken gud blev Nimrod identificeret med ?
 6. Hvem blev den øverste gudinde i Babylon ismen ?
 7. Hvad var det som kendetegnede den oprindelig Babylon isme ?
 8. Hvem dræbte Nimrod ?
 9. Hvad skete med Tammuz efter Nimrods død ?
 10. Hvilke titler fik Semiramis ?
 11. Hvorfor blev Semiramis og Tammuz fremstillet i den babylonske religion ?
 12. Hvad hed de tilsvarende guder i Kanaanæer, Hellas, Ægypten, Rom, Skandinavien, Efesus og Indien ?
 13. Hvilke motiver var det den katolske kirke brugte på 300-tallet for at vinde mennesker i Østen ?
 14. Hvordan ser katolikkerne på jomfru Marie ?
 15. På hvilken måde har den katolske kirke fremstillet sig selv som ”kvinden” ?
 16. Hvilke titler har den katolske kirke tillagt Marie ?
 17. Hvilke ligheder er der mellem dyrkningen af jomfru Marie og dele af New Age og den yderliggående feminisme ?
 18. Hvorfor ønsker den yderligtgående feminisme at bytte ”Fadervor” med ”Moderfår” ?
 19. Hvordan ser dele af New Age bevægelsen på guddommen ?
 20. Hvem er Gaia ?
 21. Hvordan fremstiller Bente Muller den nye guddom ?
 22. Hvem havde oprindelig titlen, pontifex maximus ?
 23. Hvem brugte oprindelig mitraen ?

Side 342

DET GAMLE BABYLON SKAL GENOPBYGGES”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår blev Babylon erobret af perserne ?
 2. Hvad sker med Babylon i dag ?
 3. Hvilke 4 tros centre vil vi få i Europa og Midt Østen i endens tid ?
 4. Hvilke trosretninger vil disse 4 centre repræsentere ?
 5. Hvor meget vil genopbyggelsen af Babylon koste ?
 6. Hvem skal betale denne genopbygning ?
 7. Hvor højt var Babelstårnet ?
 8. Hvad skete med dette tårn og med de mennesker som boede på Sinear sletten i gammel tid ?
 9. Hvorfor ødelagde herren Babylon ?
 10. Hvornår var det første trin af genopbygningen af Babylon færdig ?
 11. Hvor stort er det område som skal afdækkes ?
 12. Hvilke af de 4 byer og de 4 trosretninger skal bestå ?
 13. Hvilke planer har Gud med Israel ?
 14. Hvilke planer havde Sadat med at bygge 3 templer ved Horeb ?

Side 346


DEN KATOLSKE KIRKES LÆRE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke to hoved principper byggede reformationen på ?
 2. Hvad er traditionen ?
 3. Hvorfor gik Luther til angreb på den katolske kirkes lære ?
 4. Hvem skulle udforme den kristne lære efter Luthers opfattelse ?
 5. Hvornår var kirkemødet i Trient ?
 6. Hvad udtalte dette kirkemøde om traditionernes forhold til Bibelen, om pavens stilling,
om Vulgata, om de andre kirkesamfund, om retfærdiggørelsen af tro alene. Om
sakramenterne, om messeofferet og om aflad ?
 1. Hvornår blev det andet Vartikan konsil afholdt ?
 2. Hvad udtalte dette kirkemøde om traditionens forhold til Bibelen, om pavens stilling, om sakramenterne, om frelsen, om messeofferet, om skærsilden, om helgenerne og om jomfru Maria ?
 3. Hvad er den rigtige deklination på et sakramente ?
 4. Hvor mange sakramenter har vi ?
 5. Hvad går ellers den katolske lære ud på ?
 6. Hvorledes kommer den katolske kirke til at udvikle sig i ende tiden ?
 7. Hvordan skal de troende forholde sig til den store skøge og hendes mange døtre ?

Side 359

TEGNENE I ENDETIDEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad betyder det at vi lever i ende tiden ?
 2. Hvad er hovedbetydningen af begrebet ”Guds rige” ?
 3. Hvad er forskellen på ”ende tiden” og ”endens tid” ?
 4. Hvilke 4 forskellige etabler har vi i ende tiden ?

FIGENTRÆETS TEGN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken symbolsk betydning har tornebusken, mytebusken, figentræet, olietræet og vintræet ?
 2. I hvilket tegn står Israel i dag ?
 3. Hvad beviser oprettelsen af Israel ?

ANTISEMITTISMENS OG ANTISIONISMENS TEGN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er antisemitismen ?
 2. Hvad er Holocaust ?
 3. Hvad er antizionismen ?
 4. Hvilken type kamp er det vi har i Midt Østen og i Israel ?
 5. Hvordan kan vi se at kampen mellem jøder og arabere ikke er en kam om land og jord ?
 6. Hvor meget land har en araber gennemsnitlig i forhold til en jøde ?
 7. Hvad er forskellen på sand jøde og kristendom p.d.e.s. og islam p.d.a.s. ?
 8. Hvordan fremskaffedes Muhammed Allah ?
 9. Hvad skal ske med de som kritiserer Israel og jøderne på en usaglig måde ?
 10. Hvad er erstatningsteologien ?
 11. Hvorfor har store dele af kirken sveget Israel ?
 12. Hvordan ser islam på aftaler og aftalebrud ?
 13. Hvad er hovedhensigten med oprettelsen af en ny stat i Midt Østen ?
 14. Hvordan ser islam på oprettelsen af staten Israel ?
 15. Hvad siger P.L.O.s charter, paragraf 20, om forholdet mellem jøderne og Israel ?
 16. Hvordan vil det gå med antisemitismen og antisionismen i endens tid ?

Side 370

FORUDRENINGER,MILJØFORSTYRRELSER,
HUNGERSNØD OG DYRTID”

 1. Hvad skyldes de mange forureninger og naturforstyrrelser som vi har i dag ?
 2. Hvor mange år har vi igen til at løse disse problemer ? ifølge. videnskaben .
 3. Hvilke 2 forhold må vi være opmærksomme på når vi læser Åbenbarings bogen ?
 4. Hvilke 2 menigheder er det der symboliserer ende tiden ?
 5. Hvor langt er vi kommet i opfyldelsen ad Åbenbarings bogen i dag ?
 6. Hvad symboliserer flg. begreber: Solen, månen, blodet, himmelen, stjerner, fjeld, havet,
øer, jorden, en tredje del af jorden, hagl, ilden, træer, græs, skibe, elver og vandkilder ?
 1. Hvad betyder ordet Tsjernobyl ?
 2. Hvad er drivhuseffekten, og hvilken betydning har den ?
 3. Hvor meget kan vandstanden have steget i løbet af år 2030 ?
 4. Hvor meget kan hav niveau stige med, dersom isen ved polerne smelter ?
 5. Hvad vil der ske med folk og land, når vandstanden stiger ?
 6. Hvor meget jordbrugsland bliver til ørken hvert år ?
 7. Hvor mange millioner mennesker kan komme til at dø p.a. af hungersnød i løbet af nærmeste år ?
 8. Hvad er ozon laget, og hvilken betydning har det ?
 9. Hvem er vor tids dommedags-forkyndere ?

SYGDOM OG PEST”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 4 straffedomme bruger Herren til at straffe med ?
 2. Hvad er Guds velbehagelige vilje ?
 3. Hvad er Guds tilladelige vilje ?
 4. Hvad er årsagen til at vi har sygdom og pest.
 5. Hvor mange mennesker dør af aids virus smitten ?
 6. Hvor mange millioner mennesker kan komme til at dø inden år 2000 af denne sygdom ?
 7. Hvad skyldes i hovedsagen denne sygdom ?

KRIGE OG RYGTER OG KRIG”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor er krig menneskets kendetegn ?
 2. Hvad står der i Rom.3,14-17 om menneskerne ?
 3. Hvor mange forskellige krige har vi haft i løbet af de sidste 40 år ?
 4. Hvor mange gange kan vi ødelægge jorden med de våben som vi har ?
 5. Hvor mange millioner mennesker har mistet livet ifm. krig i dette århundrede ?
 6. Hvilken krig var begyndelsen på Guds rigets veer ?
 7. Hvor mange millioner soldater er der i verden ?
 8. Hvor mange procent af al forskning er militærforskning ?
 9. Hvor mange penge bliver brugt til køb og salg af våben i 1988 ?
 10. Hvor mange millioner mennesker arbejder ifm. det militære ?
 11. I hvilken område af verden vil vi få de store ende tids krige ?
 12. Hvor mange penge brugte araberstaterne til køb af våben i 1987 ?
 13. Hvor meget brugte Israel ?
 14. Hvor mange millioner soldater har araberstaterne ?
 15. Hvor mange soldater har Israel ?
 16. Hvor mange kampfly og tanks har araberstaterne ?
 17. Hvor mange kampfly og tanks har Israel ?

Side 386

JORDSKÆLV OG NATURKATASTROFER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange jordskælv var der i 1989 som var større end jordskælvet i oktober i San Francisco ?
 2. Hvor stort må et jordskælv være på Richter skala for at blive anset for at være stort ?
 3. Hvilke er de største jordskælve som vi har set i vort århundrede ?
 4. Hvad vil ske under Gog krigen ?
 5. Hvornår får vi det virkelige store jordskælv ?
 6. Hvor er dette beskrevet i Bibelen ?
 7. Hvad vil da ske med Jorden ?
 8. Hvad vil ske med Jerusalem ?
 9. Hvad vil ske med byerne i verden ?

Side 390

FREDS TEGNET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad betyder det at Antikrist kommer på en hvid hest ?
 2. Hvilke to forhold er det som kommer til at kendetegne ende tiden ?
 3. Hvad er det som sker med lederne i Sovjet Unionen i dag ?
 4. Hvad mener Gorbatsjov og en del af de andre ledere i Sovjetunionen om stalinismen ?
 5. Hvilke ideer har de kommunistiske stater manglet til nu ?
 6. Hvorfor er kommunismen ikke nogen åndelig alternativ til menneskerne ?
 7. Hvad mener lederne i Sovjetunionen om staterne i Øst Europa ?
 8. Hvad siger Guds ord om staterne i Øst Europa ?
 9. Hvordan skal forholdene være i Midt Østen før Gog kommer ?
 10. Hvorfor bliver der ingen varig fred i Midt Østen, før Fredsfyrsten komme ?
 11. Hvilke 4 muligheder er der for fred i Midt Østen ?
 12. På hvilke 6 forskellige steder har Bibeltolkere placeret Gog ?
 13. Hvad vil ske med freden når Antikrist kommer ?

Side 397
TEMPLET SKAL BYGGES OP IGEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange templer har jøderne haft ?
 2. Hvad er det som hindrer genopbygningen af templet ?
 3. Hvor mener Asher Kaufman at templet har stået i forhold til Klippemoskeen ?
 4. Hvilke problemer vil opstå ifm. bygningen af et nyt tempel ?
 5. Hvor mange templer skal bygges i Jerusalem i fremtiden ?
 6. I hvilken forbindelse kan det første af disse templer blive bygget ?
 7. Hvad var det som skete på løvhyttefestens anden dag i 1989 ?
 8. Hvordan er denne ”grundsten” til templet, og hvor er den placeret ?

Side 403

EVANGELIET OM RIGET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er hovedbetydningen af begrebet ”Guds rige” ?
 2. Hvorfor kunne Jesus ikke oprette riget for Israel ved sit første komme ?
 3. Hvornår vil han oprette det ?
 4. Hvorfor måtte Gud indføre den kristne menigheds tidsperiode ?
 5. Hvorfor er der forskel på Jesu og Paulus forkyndelser ?
 6. Hvad er forskellen ?
 7. Hvad betyder udsagnet i Mat.24,14: At enden kan ikke komme før evangeliet om –
riget er forkyndt som et vidnesbyrd for alle folkeslag ?
 1. Hvilke 4 forskellige evangelier har vi i N.T. ?
 2. Hvilke 3 evangelier skal forkyndes i trængselstiden ?
 3. Hvorfor skal evangeliet om Guds frie nåde ikke forkyndes i trængselstiden ?
 4. Til hvilke land og verdensdele gik de første kristne ?
 5. Hvor mange folkeslag er der i dag som ikke har fået høre evangeliet om Jesus ?
 6. Hvor mange milliarder mennesker er der i verden i dag ?
 7. I hvilke 3 grupperinger kan vi dele dem ?
 8. På hvilke forskellige måder er det muligt at nå hele verden med evangeliet inden år 2000 ?
 9. Hvem er det som skal fuldføre verdens evangelisering ?
 10. Hvorfor forstår mange hedninge troende ikke evangeliet om riget for Israel ?
 11. Hvor mange år hat jøderne til disposition til at evangelicere hele verden ?
 12. Hvad er det som kendetegner missionsbefalingen i Mat.28,18 ?
 13. Hvornår kommer den til at gælde for fuld kraft ?
 14. Hvorfor forkyndte Jesus både lovens og nådens retfærdighed ?
 15. Hvad er det som kendetegner missionsbefalingen i Markus 16,15-18 ?
 16. Hvad er det som kendetegner missionsbefalingen i Lukas 24,46-48 ?
 17. Hvorfor er det af den største betydning at vi ikke sammenblander disse 3 missionsbefalinger ?
 18. Hvilken af dem ligger nærmest op til den kristne menighed missionsopgave ?
 19. Hvor i Bibelen står den kristne missionsbefaling ?

Side 413

TIDS TEGNET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvilken måde har Gud inddelt frelses historien ?
 2. I hvilke 4 store perioder har Gud inddelt frelseshistorien ?
 3. I hvilke 6 under-perioder inddeler vi nuværende tidsalder ?
 4. Hvad er hensigten med de forskellige tidsperioder ?
 5. I hvilke 4 perioder kan vi end videre inddele de 7000 år ?
 6. Hvad siger Hoseas 5,15-6,2 om tidspunktet for Jesu genkomst ?
 7. Hvorfor er der ingen givet at vide det nøjagtige tidspunkt for de forskellige hændelser i Guds rige ?
 8. Hvad er det vi skal kende til ?
 9. Hvilke forskellige slags ende tids tegn har vi