torsdag den 14. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 7. Oskar Edin Indergaard


JESU GENKOMST. BIND 2.
Oskar Edin Indergaard
Eget forlag, Tingvoll 1991

"DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE"
Spørgsmål og opgaver.
1. Hvad er forskellen på de 3 basuner i 1.Tess.4,14-18 og de 7 basuner i Åb.8,6-11,9 ?
2. Hvilken frelses gruppering gælder bortrykkelsen ?
3. Hvad er bort-atomar en del af ?
4. Hvorfor omtales bortrykkelsen ikke hverken af profeterne i G.T. eller af Jesus ?
5. Hvad er Enok et billede på ?
6. Hvem blev først gjort kendt med hemmeligheden om bortrykkelsen ?
7. Hvad betyder på græsk "en atomos" ?
8. Hvad er "den sidste basun" ?
Side 14

"DE 7 JØDISKE HØJTIDER"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvor mange store højtider havde jøderne i Gammeltestamentlig tid ?
2. Hvilke forskellige frelses historiske begivenheder pegede disse 7 højtider frem imod ?
3. Hvilken højtid peger fremover mod den kristne menigheds bortrykkelse ?
4. Hvilke 2 af disse højtider har endnu ikke gået i opfyldelse m.h.t. forbillederne ?
5. Hvad betyder de 3 forskellige toner i basunen ?
6. Hvad skal ske med den kristne menighed i løbet af de 7 år som trængselstiden varer ?
7. På hvilken måde er Johannes et forbillede på den kristne menighed ?

Side 16

"JESU KRISTI ÅBENBARING"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvad er den korrekte titel på Johannes Åbenbaring ?
2. Hvad vil det sige at Åbenbarings bogen er skrevet i tegn ?
3. Hvilke 3 grupper mennesker får løfte om saligprisning ?
4. Hvor mange saligprisninger har vi i Åbenbarings bogen, og hvad går de ud på ?
5. For hvilke 3 grupper mennesker kommer Jesus som en tyv ?
6. Hvad er symbolet på Jesu komme for den kristne menighed ?
7. Hvad er den første død ?
8. Hvad er den anden død ?
9. Hvad betyder det græske ord "hiereus" ?
10. Hvad betyder det at dette ord er brugt i Åb.20,6 ?
11. I hvilke 3 dele er Åbenbarings bogen inddelt ?

Side 19

"ÅBENBARINGSBOGENS INDLEDNING"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er Åbenbarings bogen ?
2. Hvad er det korrekte navn på denne bog ?
3. På hvilke to måder kan vi oversætte det græske udtryk "en tasei" ?
4. Hvem var det som formidlede indholdet af Åbenbarings bogen til Johannes ?
5. Hvad er en åbenbaring ?
6. Hvilken Gammeltestamentlig profet var det som kendte til indholdet i Åbenbarings bogen ?
7. Hvorfor fik han ikke lov til at gøre indholdet kendt ?
8. Hvor mange år vil der gå fra kapitel 6-19 i Åbenbarings bogen ?
9. Hvad betyder det græske verbet "semainein" ?
10. Hvad vil det sige at Åbenbarings bogen er skrevet i tegn og billeder ?
11. Hvad er hovedhensigten med Åbenbarings bogen ?
12. Er der muligheder for frelse efter den kristne menigheds bortrykkelse ?
13. Hvilket syn var det Johannes fik lov til at skrive ned ?
14. Hvordan opfattede de første troende Jesu komme og Jesu genkomst ?
15. Hvordan ser Gud på tidsperspektivet i Åbenbarings bogen ?


Side 23

"ÅBENBARINGSBOGENS INDGANGSHILSEN"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvad betyder ordet "Jahved" ?
2. Hvilket verbet kommer ordet af ?
3. Hvad oversatte de jødiske rabbinere ordet "Jahveh" med ?
4. Hvorfor er Gud beskrevet med forskellige navne ?
5. Hvad er det første navn som er brugt om Gud i G.T ?
6. Hvor ofte er dette navn brugt i G.T. ?
7. Hvilket navn er brugt om Gud når det gælder hans forhold til beskyttelse af menneskerne ?
8. Hvad betyder Jahveh Jiren ?
9. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Rapha ?
10. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Nissi ?
11. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Shalom ?
12. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ra-ah ?
13. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Tsdikenu ?
14. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Shammah ?
15. På hvilke forskellige måder har Gud kommet til menneskerne i frelses historien ?
16. Hvilke 7 egenskaber har Den Hellige Ånd ?
Side 31

JESUS ER DET TROVÆRDIGE VIDNE”

Spørgsmål og opgaver ?
 1. Hvad vil det sige at Jesus er det troværdige vidne ?
 2. Hvilke 8 forhold var det som vidnede om at Jesus er Guds Søn ?
 3. Hvornår skal hele skabningen underkaste sig Jesus og hylle ham som Guds Søn ?
 4. Hvad sker efter at hele skabningen har underkastet sig Jesus ?

Side 34


JESUS ER DEN FØRSTEFØDTE AF DE DØDE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad vil det sige at Jesus er den førstefødte af eller fra de døde ?
 2. Hvad skete med de mennesker, både i G.T. og i N.T., som blev opvakt fra de døde ?
 3. Hvad skete der med Enok, Elias, Moses og menigheden af de førstefødte ?
 4. Hvad er disse forbilleder på ?
 5. Hvorfor magtede døden ikke at fastholde Jesus ?
 6. På hvilken måde led Jesus døden ?
 7. Ved hvilken kraft var det Jesus blev levendegjort igen ?
 8. I hvilke 3 faser skal døden tilintetgøres ?
 9. I hvilke 6 andre betydninger er Jesus den førstefødte ?

Side 41

JESUS ER HERREN OVER KONGERNE PÅ JORDEN

Spørgsmål og opgaver. .
 1. Hvad vil det sige at Jesus skal være Herre over kongerne på jorden ?
 2. Hvad købte Jesus tilbage til sig selv ved forsoningen ?
 3. Hvorfor kan Jesus ikke tvinge menneskerne ind under sit herredømme ?
 4. Hvem er givet al magt i himmelen og på jorden ?
 5. Hvor befinder Jesus sig nu ?
 6. Hvad venter han på ?
 7. Hvorfor har vi problemer med at forstå at alle ting er underlagt Jesus ?
 8. Hvilke 3 begrundelser forhindrer Jesus i at kunne gribe ind i dag og diktere verdensudviklingen ?
 9. Hvad er Satans og de onde ånders nederlag i slutningen af trængselstiden ?
 10. I hvilke 2 forskellige tidsperioder skal Jesus være konge ?
 11. Hvilken type kongedømme skal Davids æt have ?
 12. Hvad er grunden til at mange troende ikke ser forskellen på riget for Israel og
den nye jord” ?
 1. Hvordan skal vi oversætte det hebraiske ord ”olam” og det græske ord ”aion” ?
 2. Hvornår ser vi først at alle ting er underlagt Jesus ?
 3. Hvad er hovedbetydningen af begrebet Guds rige i hele Bibelen ?

Side 48

JESUS ELSKER OS”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad vil det sige at Jesus gav afkald på det at være ”i Guds skikkelse” ?
 2. På hvilke 4 forskellige måder fornedrede Jesus sig ifm. forsoningsværket ?
 3. Hvad er Guds kærlighed ?
 4. På hvilke måder skal vi troende elske Gud, vor næste og hverandre ?

Side 50

JESUS HAR FRIET OS UD FRA VORE SYNDER MED SIT
BLOD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken synd var det Jesus sonede på Golgata ?
 2. Hvad vil det sige at Jesus ikke tilregner verden deres synder ?
 3. Hvad vil det sige at vi er død sammen med Jesus ?
 4. Hvad vil det sige at vi lever for Jesus på en ny måde ?
 5. Hvad går den nye omskærelse ud på ?
 6. Hvad giver Kristi omskærelse
 7. Hvad giver vand dåben ?
 8. Hvad betyder de græske verber ”agorazo”, ”exagerazo” og ”lutro” ?
 9. Hvilken pris var det Jesus betalte da han frikøbte os ?
 10. Hvad vil det sige at blodet er forsoningens middel ?
 11. Hvad var ofringerne i G.T. et forbillede på ?
 12. Hvorfor er Jesu blod og offer fuldkommen ?
 13. Hvilken forsonende effekt havde offerdyrets blod ?
 14. Hvilken forsonende effekt har Jesu blod ?
 15. Hvilken pagt er nedlagt i alle de andre pagter i Bibelen ?
 16. Hvilke 8 store pagter har vi ?
 17. Hvad går den Edens pagt ud på ?
 18. Hvad går Adam pagten ud på ?
 19. Hvad går Noa pagten ud på ?
 20. Hvad går Abraham-pagten ud på ?
 21. Hvad går David-pagten ud på ?
 22. Hvad vil det sige at David har fået et tidsallerligt kongedømme ?
 23. Hvad går Sina pagten ud på ?
 24. Hvad vil det sige at Sina pagten er tredelt ?
 25. Er Sina pagten ophævet ?
 26. Hvorfor fik jøderne Sina pagten ?
 27. Er der frelse i Sina pagten ?
 28. Hvorfor er enkelthederne i 1000 års rigets styre ikke kundgjort endnu ?
 29. Hvad går Landpagten ud på ?
 30. Hvad går Golgata pagten ud på ?
 31. Hvad bliver denne pagt kaldt i G.T.
 32. Hvilken person er gjort lig med denne pagt i Es.42,6 ?
 33. Hvad skete på pinsefestens dag ?
 34. På hvilke forskellige måder er Golgata pagten nedlagt i G.T. ?
 35. Hvad siger Hebræerbrevet om Golgata pagten ?

Side 67


JESUS HAR GJORT OS TIL KONGER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilken tidsperiode skal vi styre som konger sammen med Jesus ?
 2. På hvilke måder skal de forskellige frelses grupperinger styre sammen med Jesus ?
 3. Hvad betyder det græske verbet ”krino” ?
 4. Hvad er den korrekte oversættelse af Åb.5,10 ?
 5. Hvorfor er dette Bibelvers forkert oversat i vore Bibler ?

Side 69


JESUS HAR GJORT OS TIL PRÆSTER FOR GUD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår skal vi være præster for Gud ?
 2. Hvad er det græske ord for ”præst” i N.T. ?
 3. Hvorfor er dette ord ikke brugt om præsteembedet i N.T. ?
 4. Hvad er det almindelig præstedømme ?
 5. På hvilke 3 forskellige personer. er ordet ”hiereus” brugt i N.T. som udtryk for et bestemt præsteembede ?
 6. Hvor i Bibelen er ordet ”hierus” brugt om det almindelige præstedømme ?
 7. Hvad siger 1.Peter 2,5 og 9 om de troende ?
 8. Hvilke åndelige offer skal vi frembære ?
 9. Hvem skal frembære de blodige offer i 1000 års riget ?
 10. Hvilke motiver skal ofrene have i 1000 års riget ?
 11. Hvorfor skal offertjenesten igen indføres i rigets tid ?

Side 73


ÅBENBARINGSBOGENS INDHOLD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem skal være sammen med Jesus når han kommer tilbage for at dømme verden ?
 2. Hvad er det græske ord for ”hellig” ?
 3. På hvilken måde bliver dette ord brugt i N.T. ?
 4. Hvad betyder det at Jesus skal komme tilbage ”med skyerne” ?
 5. Hvornår skal Jesus komme tilbage ?
 6. På hvilken måde vil det himmelske Jerusalem være meget nærmere jorden i 1000 års riget end i dag ?
 7. Hvad betyder det ”alle landets slægter ” skal se Jesus, når han kommer tilbage ?
 8. Hvad vil det sige at Gud kommer ?

ÅBENBARINGSBOGENS INTRODUKTION AF JOHANNES”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er den store trængsel ?
 2. Hvad hedder dette udtryk på græsk ?
 3. Hvilken profet var det som først brugte dette udtryk ?
 4. Ved hvilket kap. I Åbenbarings bogen begynder den store trængsel ?
 5. Hvornår overtager Jesus igen sit kongedømme over jorden ?
 6. Hvilke 4 forskellige faser har vi af Gud -riget ?
 7. Hvor længe varede tilbudet om oprettelsen af riget for Israel ?
 8. Hvornår skal riget for Israel oprettes ?
 9. Hvorfor magtede de første messianske jøder i Israel ikke at oprette riget for Israel ?
 10. Hvad er Guds riges veer ?
 11. Hvorfor bliver jøderne i Israel mere og mere isoleret ?
 12. På hvilke to forskellige måder kan vi inddele trængselstiden på 7 år ?
 13. Hvad går erstatningsteologien ud på ?
 14. Hvad er Augustana ?
 15. Hvad siger paragraf 17 i Augustana ?
 16. Hvad er Herrens dag ?
 17. Hvilke 6 forskellige domme får vi ifm. Herrens dag ?
 18. Hvad er basunen et symbol på ?
 19. Hvordan skal jødernes sidste indsamling til Israel ske ?
 20. Hvor mange basuner skal lyde ifm. den kristne menigheds bortrykkelse ?

Side 84

ÅBENBARINGSBOGENS SIGTEMÅL”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er det første sigte mål med Åbenbarings bogen ?
 2. Hvad hedder de 7 lilleasiatiske menigheder ?
 3. Hvilken tidsperiode repræsenterede disse 7 menigheder ?
 4. Hvilken anden benævnelse har de 6 første menigheder ?
 5. Hvordan går det med menigheden i Laodikea ?
 6. Hvilken frelseshusholdning er beskrevet i Mat.25,1-13 ?
 7. Hvem er bruden ?
 8. Hvem er brudgommen ?
 9. Hvem er de 10 brudejomfruer i denne lignelse ?

Side 85

ÅBENBARINGSBOGENS FØRSTE SYNER”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er de 7 guldlysestager et billede på ?
 2. Hvilken beskrivelse af Gud har vi i Åbenbaringsbogen 1,13-16 ?
 3. Hvad er forskellen på den jødiske menighed i Gammeltestamentlig tid og den kristen menighed ?
 4. Hvad er guld et billede på ?
 5. Hvilke funktioner havde Josva og Serubbabel ?
 6. Hvad var ypperstepræsten og kongen et billede på ?
 7. Hvad vil det sige at Jesus så ud ”som et menneske” ?
 8. Hvad vil det sige at Jesus kom i syndig køds lignelse ?
 9. Hvordan ser Jesus ud i dag ?
 10. Hvilken profeti har vi om Jesus i Daniel 7,13 ?
 11. Hvor mange gange brugte Jesus benævnelsen Menneskesøn om sig selv i evangelierne ?
 12. Hvilke funktioner og egenskaber har Menneskesønnen ifølge evangelierne ?
 13. Hvad er forskellen på Menneskesønnens dag og Menneskesønnens dage i Luk. 17,22-37 ?
 14. Hvad hedder på græsk den kjortel som Jesus er iklædt ?
 15. Hvordan så denne dragt ud ?
 16. Hvilke to forskellige personer bar denne dragt i gammel tid ?
 17. Hvad er Septuaginta ?
 18. Hvad er hvid et billede på ?
 19. Hvad vil det sige at Jesu blik er ”som ilds-lue” ?
 20. Hvilke forskellige grupper mennesker skal Gud dømme ?
 21. Hvad er kobber et billede på ?
 22. Hvad var kobberet i brændeofferalteret et billede på ?
 23. Hvad var kobberalteret et billede på ?
 24. Hvad er tvættekaret et billede på ?
 25. Hvad er seraf-slangerne et billede på ?
 26. Hvad vil det sige at Jesu røst er som ”lyden af mange vande” ?
 27. Hvad er Guds sværd ?
 28. Hvem er lyset ?
 29. Hvad er sagt om lyset i Daniel2,22 ?
 30. Hvad skete med lyset i N.T. ?
 31. Hvad er doms grundlaget for verden Johs.3,19 ?
 32. Hvad bliver de troende kaldt i forhold til lyset ?
 33. Hvad bliver de troende kaldt i forhold til lyset ?
 34. Hvad er Jesu forhold til verden, den kristen menighed og jøderne ?
 35. Hvad betyder det at morgenstjernen er borte fra himmelen en stund før den nye dag begynder ?
 36. Hvad vil det sige at Gud skal gøre jøderne levende efter 2 dage Hoseas 6,2 ?
 37. Hvad sagde Jakob på apostelmødet i år 49-50 om forholdet mellem den kristne menighed og Israel ?
 38. Hvad skete efter at Jakob havde kæmpet med Herren en hel nat ?
 39. Hvad er Jakobs kamp et billede på ?
 40. Hvad vil det sige at både Gud og Jesus er beskrevet som ”den første” og ”den sidste” ?
 41. Hvad vil det sige at Jesus var død ?
 42. Ved hvilken kraft tog Jesus sit eget liv ?
 43. Hvem talte Jesus til i dødsriget ?
 44. Hvad talte han om ?
 45. Hvad vil det sige at Jesus fratog Satan ”nøglerne til døden og dødsriget” ?

Side 106


ÅBENBARINGSBOGENS INDDELING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvordan er Åbenbaringsbogens inddeling ?
 2. Hvor længe varer den kristne menigheds tidsperiode ?
 3. Hvornår bliver den kristne menighed bortrykket til Herren ?
 4. Hvad er den sidste og 70. Åruge for Israel og Jerusalem ?
 5. Hvad beskriver Åbenbaringsbogens fjerde og til og med kap. 22 ?

Side 107


DET SOM ER NU. (ÅB.2,1-3,22.) ”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er de 7 guld-lysestager et billede på ?
 2. Hvad er det som kendetegner menigheden i Efesus ?
 3. Hvilket ankepunkt havde Herren mod denne menighed ?
 4. Hvem var Nikoalaitterne ?
 5. Hvilken lære havde de ?
 6. Hvilke løfter fik menigheden i Efesus ?
 7. Hvad var det som kendetegnede menigheden i Smyrna ?
 8. Hvilke løfter fik denne menighed ?
 9. Hvad var det som kendetegnede menigheden i Pergamum ?
 10. Hvem var Bileam ?
 11. Hvilke to hebraiske ord kommer ordet ”Bileam” af ?
 12. Hvilke 2 anstød var det Bileam lagde for jøderne ?
 13. Hvem var Balak ?
 14. Hvilke løfter fik menigheden i Pergamum ?
 15. Hvad var det som kendetegnede menigheden i Tyratia ?
 16. Hvem var kvinden Jesabel et billede på ?
 17. Hvilken lære havde hun ?
 18. Hvilke løfter fik menigheden i Tyratia ?
 19. Hvad var det som kendetegnede menigheden i Sardes ?
 20. Hvilke løfter fik denne menighed ?
 21. Hvad var det som kendetegnede menigheden i Filadefia ?
 22. Hvilke løfter fik denne menighed ?
 23. Hvad var det som kendetegnede menigheden i Laodikea ?
 24. Hvilke løfter fik denne menighed ?
 25. Hvordan er menighedsbegrebet i sendebrevene ?
 26. Hvad er en nominelle kristen ?
 27. Hvilke 2 begreber kan vi bruge om den kristne menighed ?

Side 116.

EFESUS PERIODEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilken periode i kirkens historie repræsenterede menigheden i Efesus ?
 2. Hvilket ankepunkt havde herren mod denne menighed ?
 3. Hvad er kærligheden ?
 4. På hvilke måder er kærligheden større end nådegaverne ?
 5. Hvilke 3 ting vil blive stående igen efter at nådegaverne er blevet fuldkomne ?
 6. Hvordan kan vi vide at menigheden i Efesus omvendte sig til sin første kærlighed ?
 7. Hvordan gik det med denne menighed ?

Side 118

SMYRNA PERIODEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken tidsperiode i kirkens historie repræsenterede menigheden i Smyrna ?
 2. Hvornår omvendte kejser Kontantin sig til kristendommen ?
 3. Hvorfor var denne menighed så stærk ?
 4. Hvor mange kristendomsforfølgelser var der i denne periode ?
 5. Hvad betyder ordet Smyrna ?
 6. Har vi nogen kristen menighed i Smyrna i dag ?
 7. Hvad hedder denne by i dag ?

Side 120

PERGAMUM PERIODEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken tidsperiode af kirkens historie repræsenterede menigheden i Pergamum ?
 2. Hvad skete der med kristendommen i denne periode ?
 3. Hvad lægger vi begrebet ”babylonismen” ?
 4. Hvad betyder ordet Pergamum ?
 5. Hvornår blev kristendommen gjort til statsreligion ?
 6. Hvordan var præsterne og Gudstjenesten i denne periode ?
 7. Hvad vil det sige at denne menighed boede der hvor ”Satan har sin trone” ?
 8. Hvem er denne tidsalders herre og gud ?
 9. Hvad er den onde tidsalder ?
 10. Hvad er den gode tidsalder ?
 11. Hvad er TIDALDRENES TIDSALDRE ?

Side 122

TYRATIA PERIODEN.”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken periode i kirken historie repræsenterede menigheden i Tyratia ?
 2. Hvad betyder dette ord ?
 3. Hvad var kvinden Jesabel et billede på ?
 4. Hvilken lære havde denne kvinde ?
 5. Hvad vil ske med medlemmerne af skøge-kirken i endens tid ?
 6. Hvad vil ske med et menneske, når det bliver dømt efter sine gerninger ?
 7. Hvad er ”Satans dybder” ?
 8. Hvad er hovedhensigten med endetiden ?
 9. Hvad er den ”anden død” ?
 10. Hvad er forskellen på ”vredens børn” og ”den ondes børn” ?

Side 124


SARDES PERIODEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken tidsperiode i kirkens historie beskriver brevet til menigheden i Sardes ?
 2. Hvilken kirke er det som bliver beskrevet i dette brev ?
 3. Hvordan gik det med den protestantiske kirke efterhånden ?
 4. Hvad vil det sige at Jesus skal komme til menigheden som morgenstjernen ?
 5. Hvad vil det sige at Jesus skal komme til menigheden som en tyv ?
 6. Hvilke forskellige døtre har den katolske kirke ?
 7. Hvilke 29 ankepunkter er der mod den lutherske kirke og dens lære ?

Side 129

FILADELFIA PERIODEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilket tidsrum i frelseshistorien repræsenterede menigheden i Filadelfia ?
 2. Hvad er det som kendetegner denne menighed ?
 3. Hvorfor vil denne menighed få del i bortrykkelsen ?
 4. Hvilket nyt bud gav Jesus den kristne menighed ?
 5. Hvordan levede de første kristne ?
 6. Hvad betyder ordet Filadelfia ?
 7. Hvilke 2 af de 7 lilleasiatiske menigheder får bare positiv omtale af Herren ?
 8. Hvad er det som kendetegner Filadelfia menigheden som endetids menighed ?
 9. Hvordan skrives Jesus på hebraisk ?
 10. Hvad betyder ordet ?
 11. Hvad er det jødiske ord for ”frelse” ?
 12. Hvad kaldes Jesus i dag af en del jøder ?
 13. Hvad betyder dette ord ?
 14. Hvilket bogstav har man udeladt af Jesu navn, og hvad betyder dette bogstav ?
 15. Hvor i verden er der store vækkelser i vor tid ?
 16. Hvad sagde Jesus om høsten ?
 17. Hvem skulle være høstfolkene ?
 18. Hvad er hensigten med endetiden ?
 19. Hvad er det som først og fremmest vil kendetegne Vesten og Nord Amerika i endetiden ?
 20. Hvilke 2 Bibelord fra G.T. bruger mange forkyndere forkert, når de skal bevise at vi får store vækkelser i endetiden ?
 21. Hvor længe har høsten varet ?
 22. Hvad skal vor engagement være overfor jøderne ?
 23. Hvorfor hører jøderne ikke hjemme i de hedninge troende forsamlinger ?
 24. Hvor mange Jesus troende jøder er der i verden i dag ?
 25. Hvor finder vi medlemmerne i Filadelfia menigheden ?
 26. Hvilke løfter fik Filadelfia menigheden ?
Side 138

LAODIKEA PERIODEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken tidsperiode repræsenterede menigheden i Laodikea ?
 2. Hvad er det som kendetegner denne menighed ?
 3. Hvad vil ske med denne menighed ?
 4. Hvad betyder ordet Laodikea ?
 5. Hvordan skal vi se på statskirkeordningen ?
 6. Hvad beskriver lignelsen om de 10 brudejomfruer i Mat.25,1-13 ?
 7. Hvorfor er det så vanskeligt for de troende at holde sig vågne i endens tid ?
 8. Hvem er det som ”træder ud af midten” af den officielle kirke i endetiden ?
 9. Hvornår får menneskerne i endetiden en sidste advarsel fra herren om at gå ud af skøge-kirken ?
 10. Hvad går bl.a. fortabelsen ud på ?


Side 141

DET SOM SKAL SKE EFTER DEN KRISTNE MENIGHEDS
BORTRYKKELSE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilke 7 forskellige dele er Åbenbaringsbogen opdelt efter kap.5 ?
 2. Hvilken betydning har 7 tallet ?
 3. Hvor var Johannes placeret i forhold til de forskellige syner som han havde ifølge. .
C.I.Scofields oversigt ?
 1. Hvilke 9 forskellige ting eller forhold så Johannes i himmelen ?
 2. Hvad er forskellen på Guds trone og Jesu trone ?
 3. Hvad vil det sige at Guds trone fyldte hele himmelen ?
 4. Hvad vil det sige at Guds troen er en levende trone ?
 5. Hvad vil det sige at Guds trone er en herligheds trone ?
 6. Hvad vil det sige at Guds trone er en dommens trone ?
 7. Hvad vil det sige at Guds troen er en nådens trone ?
 8. Hvad vil det sige at Guds trone er en almagts trone ?
 9. Hvad vil det sige at Guds trone er en uforgængelighedens trone ?
 10. Hvad symboliserer jaspis og sarder-sten ?
 11. I hvilken pagt er regnbuen pagts tegnet ?
 12. Hvad er de 24 ældste ?
 13. Hvad står der i Daniel 7,9-10 om tron stolen i himmelen ?
 14. Hvad er de 7 Guds ånder ?
 15. Hvad er glas havet (eller klar-havet) som ligger foran Guds trone ?
 16. Hvad er de 4 livs væsener ?
 17. Hvorfor måtte Daniel forsegle bogrullen med endetids begivenhederne ?
 18. Hvilken sammenhæng er der mellem Jesu forsoning p.d.e.s. og åbningen af de 7
Segl og Jesus som konge p.d.a.s. ?
 1. Hvad er den subjektive og den objektive forsoningslære ?
 2. Hvilke forskellige konsekvenser var og er der for Den treenige Gud, for Jesus, for satan, for englene, for menneskerne, for den øvrige skabning og for selve skaberværket at Jesus døde for al verdens synd ?
 3. Hvad er den kosmiske frelse ?

Side 152


JESU STYRE I RIGETS TID”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad sagde patriarken Jakob om løven af Judas stamme ?
 2. Hvad vil det sige at Jesus skal styre for altid ?
 3. Hvad vil det sige at Jesus skal styre i tidsalderen ?
 4. Hvad vil det sige at Jesus skal styre i tidsalderen ?
 5. Hvorledes skal vi oversætte det hebraiske ord ”olam” og det græske ord ”aion” med
 6. Hvad er Davids rige ?
 7. Hvad er Davids faldne hytte ?
 8. Hvem vil genopbygge Davids faldne hytte ?
 9. Hvad er hensigten med Guds rigets veer ?
 10. Hvad vil det sige at Jesus har Davids nøgler ?
 11. Hvilken tidsalder er benævnt som ”tids tidsalderens tidsalder” ?

Side 158

RIGET FOR ISRAEL SKAL OPRETTES I ISRAEL”

Spørgsmål og opgaver.

 1. I hvilke forskellige lande er det blevet pålagt at give jøderne et nationalt hjem ?
 2. Hvilken pagt er Davids kongedømme grundet på ?
 3. Hvilke 5 forskellige pagter stadfæster jødernes ret til Israel ?
 4. Hvad er forskellen på betingede – og ubetingede nådepagter ?
 5. Hvilken pagt er landpagten ?
 6. Hvad mistede jøderne da de brød Mose-loven ?
 7. Hvorfor måtte Gud straffe jøderne og sende dem ud i landflygtighed ?
 8. Hvornår vil Gud føre jøderne hjem til Israel ?
 9. I hvilket land er det jøderne skal blive frelst ?
 10. Hvilken type pagt er Den ny pagt i Jesu blod ?
 11. Hvad sker med budene og forskrifterne i Den nye pagt ?
 12. Hvad mener erstatningsteologerne om Guds løfter til jøderne ?
 13. Hvad er Kristus-transformation ?
 14. Nævn Bibelord i N.T., som omhandler Jesu genkomst og oprettelsen af Riget for Israel
 15. Hvornår begyndte endetiden generation ?
 16. Hvem er Abrahams æt ? (Rom.4,13)
 17. Hvad vil det sige at Abraham fik det løfte at han og hans æt skulle arve hele verden ?
 18. Hvad vil det sige at vi hedninger roende er jødernes medarvinger ? Ef.2,19
 19. Hvorfor kom Jesus til jøderne ? Rom.15,8
 20. Hvorfor skal vi hedninge troende lovprise Gud ? Rom.15,9

Side 164

LOVPRISNINGEN AF DEN TREENIGE GUD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er de 4 livs væsener ?
 2. Hvem er de 24 ældste ?
 3. Hvilke 2 ord for ”ny” har vi på græsk, og hvad betyder de ?
 4. Hvilke af disse to ord er brugt i Åbenbaringsbogen ?
 5. Hvad er det nye som skal komme ?
 6. Hvilke 4 store hyldester af Jesus har vi i Åbenbaringsbogens 4. Og 5. Kap. ?
 7. Hvor mange store lovprisninger af Gud har vi i Åbenbaringsbogen ?
 8. Hvorfor synger ikke englene deres pris til Jesus ?
 9. Hvem gælder forsoningsværket ?
 10. På hvilke 2 områder skiller englenes tilbedelse af Jesus sig fra tilbedelsen af de 4 livs væsener og de 24 ældste ?
 11. Hvilke funktioner skal englene have i 1000 års-riget ?
 12. Hvem skal styre i den kommende verden ?
 13. På hvilket doms grundlag skal Jesus dømme menneskerne ?
 14. Hvor og hvornår bliver Jesus indsat som konge ?
 15. Hvad må til for at Jesus skal blive indsat som konge ?

Side 169


DE 7 SEGL”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er det som åbnet seglene ?
 2. Hvad indeholder det 7. segl ?
 3. Giv en kort beskrivelse af indholdet i Åbenbaringsbogen ?
 4. Hvad indeholder de 7 basuner og de 7 vredesskåle ?
 5. På hvilke to forskellige måder må vi tolke Åbenbaringsbogen ?
 6. Hvad er det indbyrdes forhold mellem seglene, basunerne og vredesskålene ?
 7. Hvad er det pro-eliptiske visioner eller paren-teser i Åbenbaringsbogen ?
 8. Hvor i Åbenbaringsbogen har vi retrospektive beskrivelser ?
 9. Hvilke pro-eliptiske visioner har vi i Åbenbaringsbogen ?
 10. Hvilket tidsrum beskriver Åbenbaringsbogen, 6,1-19,21 ?
 11. Hvad beskriver kapitlerne 17,18 og 19 ?
 12. Hvilke 7 hovedemner behandler Åbenbaringsbogen ?
 13. Hvad er det som udløser åbningen af det første segl ?
 14. Hvor befinder vi os i dag i Åbenbaringsbogen ?
 15. Hvilke 2 endetids menigheder har vi ?

Side 175


ANTIKRIST KOMMER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvilken måde bliver Antikrist beskrevet i Åb.6,2 ?
 2. Hvilke 4 forskellige opfattelser er der angående Åb.6,27 ?
 3. På hvilken måde forestiller Antikrist sig for verden ?
 4. Hvad betyder det at han kommer på en hvid hest ?
 5. Hvad betyder det at han har en bue i sin hånd ?
 6. Hvad ske med Satan i begyndelsen af den store trængsel ?
 7. Hvad gør Antikrist efter at han har styret i 3,5 år ?
 8. Hvilke 2 lande skal undgå at blive erobret af Antikrist ?
 9. Hvad står der om Antikristen i Åbenbaringsbogens 13? Kap. ?
 10. Hvem er den falske profet, og hvilke undere gør han ?
 11. På hvilke 5 forhold baserer Antikrist sin magt, ifølge. Åb.13 ?
 12. Hvad er dyrets billede ?
 13. Hvilke 2 udgangspunkter har Antikrist ?
 14. Hvad er de tre 6-tallene, som vi finder på mange af vore varer allerede i dag, og hvad står tallet 666 for ?
 15. Hvilke 2 forhold beskriver de 7 bjerge, som kvinden sidder på i Åb.17,9-10 ?
 16. Hvem er de 5 konger, som faldt, ifølge. O.K.Indergaard ?
 17. Hvem af disse konger styrede, da Åbenbaringsbogen blev skrevet ?
 18. Hvem skal komme igen som den ottende konge ?
 19. Hvad mener William Barclay om disse 7 konger ?
 20. Hvad mener de fleste Bibel-tolkere om disse 7 konger ?
 21. Fra hvilket verdensrige vil Antikrist komme ?
 22. Hvem vil Antikrist samarbejde med i endens tid ?
 23. Hvad vil Antikrist gøre med den store skøge ?
 24. Hvilke begrundelser har Antikrist for at ødelægge den store skøge ?
 25. Hvilken religion vil Antikrist indføre ?

Side 195

FORBILLEDER PÅ ANTIKRIST I BIBELEN”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke beskrivelser har vi af Satan i Es.14,12-14 og Esek.28,13-19 ?
 2. Hvilke 7 forskellige kendetegn har mange af Antikrists forbilleder haft ?
 3. På hvilken måde var Kain et forbillede på Antikrist ?
 4. Hvad var det som kendetegnede Kain og hans liv ?
 5. På hvilken måde var Lamek et forbillede på Antikrist ?
 6. Hvad betyder navnet Lamek ?
 7. Hvad var det som kendetegnede Lamek og hans liv ?
 8. Hvad hed Lamels to hustruer ?
 9. På hvilken måde var Nimrod et forbillede på Antikrist ?
 10. Hvad var det som kendetegnede Nimrod og hans liv ?
 11. Hvilke 4 verdensriger har vi før Guds riget kommer –ifølge. Bibelens kronologi ?
 12. Hvad er ”hedningenes tider”, og hvornår begyndte de ?
 13. Hvilken konge var det som først fik oplysning om de 4 verdens riger ?
 14. Hvad så Nebudkanesar i sin drøm ? Daniel 2
 15. Beskriv den drøm som Daniel havde ? Dan.7.
 16. Hvad er det femte rige ?
 17. Hvem skal kongen være i dette rige ?
 18. Hvam skal ødelægge Antikristen ?
 19. På hvilke måder var Farao et forbillede på Antikrist ?
 20. Hvad betyder ordet ”farao” ?
 21. På hvilken måde var Amalek et forbillede på Antikrist ?
 22. Hvad var det som kendetegnede Amalek og amalekitterne ?
 23. Hvordan gik det med dem ?
 24. Hvad mente rabbinerne om Hamans afstamning ?
 25. På hvilke måder var Bileam et forbillede på Antikrist ?
 26. Hvad betyder ordet Bileam ?
 27. Hvad var det som kendetegnede Bileam og hans liv ?
 28. Hvordan gik det med Bileam ?
 29. På hvilken måde var Balak et forbillede på Antikrist ?
 30. Hvad betyder ordet ”Balak” ?
 31. Hvad var det som kendetegnede Balak og hans liv ?
 32. På hvilken måde var Goliat et forbillede på Antikrist ?
 33. Hvad betyder ordet Goliat ?
 34. Hvad var det som kendetegnede Goliat og hans liv ?
 35. På hvilken måde var Benhadad et forbillede på Antikrist ?
 36. Hvad er det som kendetegner Benhadad ?
 37. På hvilken måde var Nebudkanesar et forbillede på Antikrist ?
 38. Hvad var det som kendetegnede Ham og hans liv ?
 39. På hvilken måde var Antiokus den 4, Epifanes et forbillede på Antikrist ?
 40. Hvad var det som kendetegnede Antiokus den 4. Epifanes og hans liv ?
 41. På hvilke steder er Antiokus den 4. Epifanes beskrevet i Daniels bog ?
 42. Hvad står der om Antiokus den 4. Epifanes i Daniel 8,9-12 ?
 43. Hvad står der om Antikrist i Daniel 8,23. 9,27 og 11,36 ?
 44. På hvilken måde var Haman et forbillede på Antikrist ?
 45. Hvad var det som kendetegnede Haman og hans liv ?
 46. Hvilket ønskemål havde dronning Ester, efter at Haman og 10 sønner var hængt ?
 47. Hvad betød Esters skjulte udsagn, og hvornår gik det i opfyldelse ?
 48. På hvilken måde var Herodes den store et forbillede på Antikrist ?
 49. Hvad var det som kendetegnede Herodes den store og hans liv ?
 50. På hvilken måde var Herodes Agrippa den første et forbillede på Antikrist ?
 51. Hvad var det som kendetegnede ham og hans liv ?


Side 226

FORBILLEDER PÅ ANTIKRIST I VERDENSHISTORIEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvile to steder i N.T. er Nero Cæsar omtalt ?
 2. Beskriv Nero Cæsars liv og virksomhed .
 3. Hvem mener O.K.Indergaard at Antikrist er ?
 4. På hvilke to forhold begrunder han sit syn ?
 5. Hvad er talværdien for Neros navn ?
 6. Hvad er EAN-koden ?
 7. På hvilken måde er Antikristens tal indbygget i denne kode ?
 8. På hvilken måde var Nero et forbillede på Antikrist ?
 9. Hvem var Muhammed ?
 10. Hvad betyder ”islam” ?
 11. Hvad er ordet Allah afledet af ?
 12. Hvordan er Allah som Gud ?
 13. Hvad gjorde Muhammed med de 365 dæmoner som der var i den gamle arabiske religion ?
 14. Hvordan så Muhammed på sand jøde – og kristendom ?
 15. Hvordan kommer det til at gå med jøderne og de kristne efter Muhammeds opfattelse
 16. Hvordan så Muhammed på den treenige Gud ?
 17. Hvordan opfatter man frelsen ifølge. Muhamedanismen ?
 18. Hvad siger Muhamedanismen om Jesu død på korset ?
 19. På hvilken måde var Muhammed et forbillede på Antikrist ?
 20. På hvilke 4 falske guder vil Antikrist basere sin religion ?
 21. Hvem var Dsjengis Kahn ?
 22. Hvor forsøgte han at etablere sit verdensherredømme ?
 23. Hvor mange millioner kinesere tog Dsengis Kahn livet af ?
 24. På hvilken måde var Dsengis Kahn et forbillede på Antikrist ?
 25. Hvilken politisk og militær karriere havde Napoleon ?
 26. På hvilke forskellige måder var Napoleon et forbillede på Antikrist ?
 27. Hvorfor ønskede Napoleon også at underlægge sig Orienten ?
 28. Hvordan så en del jøder på Napoleon ?
 29. Hvem var Stalin og hvad betyder hans navn ?
 30. På hvilke to samfunds kriterier grundede han specielt sit syn ?
 31. Hvordan betragtede han religionen ?
 32. På hvilke forskellige måder er kommunismen konkurrent til kristendommen ?
 33. Hvilken religion havde Stalin ?
 34. Hvad skrev Pravda om Stalin som gud ?
 35. Hvad skrev Bukharin om Stalin ?
 36. På hvilke måder var Stalin et forbillede på Antikrist ?
 37. Hvem var Hitler, og hvilket uddannelse havde han ?
 38. Hvad skete der på Wansee konferencen i 1942 ?
 39. Hvad kaldte nazisterne denne beslutning om at udrydde alle jøder ?
 40. Hvor mange millioner jøder blev udryddet af nazisterne ?
 41. På hvilke måder var Hitler Satan tilbeder ?
 42. Hvad brugte Hitler i tillæg til okkultismen, for at få kontakt med de onde magter ?
 43. Hvad heder den okkulte fremtids bog ?
 44. Hvilke to hedenske symboler brugte Hitler og nazisterne ?
 45. Beskriv Musselins liv og virksomhed ?
 46. På hvilke tre samfundskriterier byggede han specielt sit syn ?
 47. På hvilke områder var han et forbillede på Antikrist ?
 48. Hvad gik fascismen ud på ?
 49. Hvad kaldte Musselin Middelhavet og området rundt Middelhavet ?
 50. Hvorfor gik Musselin til angreb mod Etiopien ?
 51. Hvilke planer havde Musselin ?
 52. Hvem var Nasser ?
 53. Hvad mente han om staten Israel og forholdet mellem jøder og arabere ?
 54. Hvor mange arabiske nationer deltog i krigen mod Israel i 1967 ?
 55. Hvilke landområder formåede jøderne at befri i denne krig ?
 56. Hvad sagde overrabbiner Goren i forbindelse med at jøderne havde befriet
Den gamle bydel af Jerusalem ?
 1. Hvad betyder begrebet ”hedningerne tider”, og hvornår er de afsluttet ?
 2. Hvem var Sadat ?
 3. Hvilken krig startede han mod jøderne, og på hvilken dag startede han krigen ?
 4. Hvad er Yom Kippur ?
 5. Hvor omfattende skal Israel være i rigets tid ?
 6. Hvordan skal det gå med Ægypten i rigets tid ?
 7. Hvorfor fik Sadat og Begin Nobel Fredspris i 1980 ?
 8. På hvilke områder var Sadat et forbillede på Antikrist ?
 9. Hvad var det som kendetegnede krigsskibe som Sadat brugte i 1975 ?
 10. Hvad var den 6. Oktober et minde om ?
 11. Hvornår og i hvilken forbindelse blev Sadat myrdet ?
 12. Hvilke religiøse planer havde Sadat i Sina ørkenen ?
 13. Hvad er det som kendetegner Gorbatsjov ?
 14. På hvilke områder er han et forbillede på Antikrist ?
 15. Hvad er Gog krigen ?
 16. Hvem er Saddam Hussein, og hvilke planer har han i Midt Østen ?
 17. Hvordan vil det gå i den nye krig som sandsynligvis bryder ud –
om ikke så lang tid i Midt Østen ?
 1. Hvilke forskellige kendetegn har de forskellige forbilleder på Antikrist haft ?

Side 267


ANTIKRISTENS MANGE TITLER OG BESKRIVELSER I
BIBLEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad sagde Jesus, apostlene og disciplene om de mange falske messiaser
som skulle fremstå ?
 1. Hvor mange falske messiaser har der været blandt jøderne ?
 2. Beskriv Bar Kochbas liv og gerning ?
 3. Beskriv Sabbatei Zwis liv og gerning .
 4. Hvilke 8 kendetegn vil karakterisere Messias iflg. C.F.Heman. ?
 5. Hvilke 26 forskellige falske messiansk har Samuel Sollerman beskrevet –
I sin artikel i Hemmets Venn.
 1. Giv en beskrivelse af disse personer.
 2. Hvilke egenskaber vil først og fremmest kendetegne Antikrist ?
 3. Hvilke to benævnelser har Antikrist i New Age ?
 4. Hvorfor har New Age ikke brug for Jesus fra Nazaret i deres religiøse system ?
 5. Hvad er ”Kristus bevidstheden” i New Age ?
 6. Hvad mener New Age med begreberne Gud, Kristus, englenes, genfødselen,
Kristi andet komme, Guds rige, synd, fortabelse, Antikrist, slaget ved –
Harmagedon, bortrykkelsen og Det nye Jerusalem ?
 1. Hvad mener kristendommen om de samme begreber ?
 2. Hvad må vi være opmærksomme på når New Age bruger disse begreber ?
 3. Hvilke 13 punkter har New Age i sin plan for at underlægge verden under Antikrists styre ?
 4. Hvad kaldes overguden i New Age, og hvem er han ?
 5. Hvad er ”slangekraften” i New Age ?
 6. Hvilken religion i oldtiden er ophavet til New Age ?
 7. Hvornår kom Maitreya til verden ifølge. New Age ?
 8. Hvornår skal han åbenbare sig for verden ifølge. New Age ?
 9. I hvilken forbindelse og hvornår havde Maitreya vist sig for en forsamling –
på 200 personer i London ?
 1. Hvad skete på dette møde ?
 2. Hvad siger Tara Center om Maitreya som person ?
 3. Hvornår vil Maitreya åbenbare sig for verden ifølge. Tara Center ?
 4. Hvilke 2 forskellige kendetegn har vi på Antikrists fremtræden som verdensdiktatoren

Side 306

GOGS ANGREB PÅ ISRAEL”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke to store angreb vil vi få mod Israel i endens tid ?
 2. Hvilke to forskellige historiske linier har vi i Bibelen ?
 3. I hvilke geografiske retninger går disse to linier ?
 4. Hvad står Assyrien for i ende historisk betydning ?
 5. Hvad står Babylon for i ende historisk betydning ?
 6. Fra hvilken person udgår disse to profetiske linier ?
 7. Hvad betyder ordet Nimrod ?
 8. Hvem er Gog ?
 9. Hvem er Magog ?
 10. Hvad hed Magogs efterkommere, og hvor boede de ?
 11. Hvad betyder ”ros” ?
 12. Hvor boede disse folk ?
 13. Hvad hedder Rusland i dag på russisk ?
 14. Hvem var Mesek ?
 15. Hvor boede Meseks efterkommere ?
 16. Hvilket ord ligger til grund for ordet Moskva ?
 17. Hvem var Tubal ?
 18. Hvor boede Tubals efterkommere ?
 19. Hvem er Gog i endetids historisk betydning ?
 20. Hvad vil det sige at han skal komme fra ”det yderste Norden” ?
 21. Hvem er Gosmer ?
 22. Hvilke folkeslag var Gomerne, og hvor boede de ?
 23. Hvad hedder Tyskland på engelsk ?
 24. Hvem er Askenes ?
 25. Hvad heder de tysktalende jøder ?
 26. Hvad hedder de spansk talende jøder ?
 27. Hvorfor går Iran, Etiopien og Libyen sammen med Gog ?
 28. Hvem vil være Gogs modstandere ?
 29. Hvad var Sjeba, og hvor boede disse folk ?
 30. Hvem var Dedan, og hvor boede disse folk ?
 31. Hvor ligger Petra, og hvilken rolle skal byen spille i endetiden ?
 32. Hvad er Sjeba og Dedan i ende historisk betydning ?
 33. Hvad er Tarsis ?
 34. Hvad kaldte fønikerne Tarsis ?
 35. Hvad betyder Storbritannien ?
 36. Hvem er købmændene fra Tarsis i ende historisk betydning ?
 37. Hvem er alle deres unge løver ?

Side 326

TIDEN FOR GOGS ANGREB PÅ ISRAEL

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke forskellige tids udtryk har vi angående Gogs angreb på Israel ?
 2. Hvad betyder tids udtrykkene ”når lang tid er gået” og ”ved årenes ende” ?
 3. Hvilke år er der her tale om ?
 4. Hvor mange er Israels misgernings år ?
 5. Hvad betyder udtrykket ”i de sidste dage” i Gammeltestamentlig betydning ?
 6. Hvornår får vi Gog krigen i Israel ?
 7. Hvilke forskellige vurderinger er der angående det forhold at Israel bor (skal bo)-
trygt ved Gogs invacioner ?
 1. Hvordan er verbet ”bor” oversat i King James Bibel- oversættelse i Esek.38,11.14 ?
 2. Hvad vil det sige at Israel er udfriet gennem eller ved sværd ?
 3. Hvad vil det sige at Israel er samlet fra mange folkeslag ?
 4. Hvad vil det sige at Gog skal komme til Israels bjerge, som stadig havde ligget øde ?
 5. Hvad vil det sige at jøderne skal bo i åbne byer, som hverken har murer omkring sig, eller bommer i deres porter, når Gog kommer ?
 6. Hvad vil det sige at Gog skal komme til et folk, som har genopbygget –
af ruiner byerne som var ødelagt ?
 1. Hvad vil det sige at Gog skal komme til et folk som har samlet sig fæ og gods,
og som bor på jordens navle ?

Side 336


TIDSPUNKTET FOR GOGS ANGREB PÅ ISRAEL”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 10 forskellige opfattelser er der angående tidspunktet for Gog krigen ?
 2. Hvilke argumenter bruger de forskellige Bibel-granskere for at begrunde deres syn ?
 3. Hvad vil ske i løbet af de første 3,5 år af trængselstiden ?
 4. Hvornår bliver det en fredstid i verden ,og hvornår slutter den ?
 5. Hvem er rytteren på den røde hest Åb.6,2. ?
 6. Hvorfor mener de ortodokse jøder at Gog og Antikristkrigen er identiske ?
 7. Hvilken person er ”ødelæggeren” i Daniel 9,27 efter ortodoks jødisk opfattelse ?
 8. Hvem var Antiokus den 4. Epifanes ?

Side 346

GOG-KRIGENS MOTIVER,GANG OG UDFALD”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor er Gog krigen beskrevet i Ezekiel ?
 2. Hvad beskriver Ezekiel 39,17-29 ?
 3. Hvorfor er Gog krigen en straf over Sovjet-unionen ?
 4. Hvad vil det sige at Gog skal komme som en storm over Israel og dække landet ?
 5. Hvilke motiver har Gog for at invadere Israel ?
 6. Hvilke værdier findes der f.eks. i Dødehavet ?
 7. Hvad sker med Gog den dag han går ind i Israel ?
 8. Hvad vil ske med Gogs soldater ?
 9. Hvilke opgaver har vilddyrene og rovfuglene ifm. Gogs nederlag ?
 10. Hvad vil det sige at vi får en begrænset atomkrig ifm. Gog krigen ?
 11. Hvor mange måneder skal jøderne bruge på at begrave Gogs soldater ?
 12. Hvor mange år skal jøderne bruge for at brænde Gogs våben ?
 13. Hvad hedder det materiale som Sovjet-unionens våben er bygget af, og hvilke egenskaber har det ?
 14. Hvad betyder Hamona ?
 15. Hvor ligger Gogs hobens dal ?

Side 357


BESKRIVELSE AF GOG ANDRE STEDER I DET GAMLE
TESTAMENTE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor i Gl.testamnete er Gog beskrevet foruden Ezekiel 38-39,16 ?
 2. Hvilke 6 forskellige benævnelser har Gog i G.T. ?
 3. Hvorfor kan det være vanskeligt at skille mellem udsagn som gælder Gog p.d.e.s. og Antikrist p.d.a.s. ?
 4. Fra hvilket land kommer Israels fjender ?
 5. Skal Gog magte at indtage Israel og Jerusalem ?
 6. Hvordan skal det gå med Sovjet-unionen og de lande som er med Gog ?
 7. Hvad sker i Israel ifm. Gogs angreb ?
 8. Hvorfor sparer gud sit folk i denne krig ?

Side 360


LIGHEDER MELLEM GOG-KRIGEN OG
HARMAGEDDON-KRIGEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad ligger i begrebet ”Harmagedon krigen” ?
 2. Hvorfor har denne krig fået dette navn ?
 3. Hvilken anden benævnelse kan vi bruge om denne krig ?
 4. Hvilke 13 ligheder er der mellem Gog krigen og Harmagedon krigen ?
 5. Hvad er forskellen på Israels misgernings år og hedningerne tider ?
 6. Hvor mange år udgør tids udtrykket ”i de sidste dage” ?
 7. Hvad kan dette udtryk ellers betyde ?
 8. Hvor mange millioner soldater fra Østen skal deltage i slaget ved Harmagedon ?

Side 367


ULIGHEDER MELLEM GOG-KRIGEN OG
HAMARGEDDON-KRIGEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 19 uligheder er der mellem Gog krigen og Harmagedon krigen ?
 2. Hvilken type krig er Antikrist-krigen ?
 3. Magter Antikrist at indtage Jerusalem ?
 4. Hvem er det som overvinder Antikrist ?
 5. Hvordan går det med Antikrist og den falske profet ?
 6. Hvordan går det med Antikrists soldater ?
 7. Hvilke 3 lande vil Antikrist underlægge sig i endens tid ?
 8. Fra hvilke to steder kommer Antikrist ?
 9. Hvad betyder Harmagedon ?
 10. Hvor ligger Harmagedon sletten, og hvor stor udstrækning har den ?
 11. Hvor højt op på hestene skal blodet gå i slaget ved Harmagedon ?
 12. Hvad går kornhøsten ud på ?
 13. Hvad går vinhøsten ud på ?
 14. Hvilken dom får vi i Josafats dal ?
 15. Hvilken stor begivenhed får vi efter de 1335 dage ?
 16. Hvilke vigtige begivenheder får vi i den store trængsel ?