tirsdag den 12. marts 2013

Stjerne - forkyndelse Jesu Genkomst bind 5


Kristen Bokproduksjon – 6630 Tingvoll, Norge.
Cand. philol. Oskar Edin Indergaard,
JESU GJENKOMST, bind 5.
"STJERNEHIMMELSENS- FORKYNDELSE"
 1. Det er for det første den forkyndelse som er NEDSKREVET I GUDS ORD. Den står i Bibelen
 2. Det er for det andet den GENNERELLE FORKYNDELSE, som skaberværket og tidsalderen er et bevis på. "Himmelen fortæller Guds ære, og hvælvningen forkynder hans hænders gerning". Salme 19,1. Hebr. 11,3.
 3. Det er for det tredie den forkyndelse som er nedlagt i menneskenes TANKER og SAMVITTIGHED. "de viser at lovens gerninger er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighed giver sit vidnesbyrd, og deres tanker indbyrdes anklager eller forsvarer dem." Rom. 2,15.
 4. Det er for det fjerde den forkyndelse som er NEDLAGT I STJERNEHIMMELEN FRA BEGYNDLSE AF. Denne forkyndelse er ukendt for de fleste, for den er i løbet af historiens gang ØDELAGT og KORUMPERET af denne verdens fyrste som er Satan. Desuden har store grupperinger af de troende være bange for at tale om dette, da de har ment at dette ikke har noget med Guds oprindelige ordninger at gøre, men at det bare er udtryk for falsk og satanisk astrologi.
Denne forkyndelse er både nedlagt i de 12 hoved-stjernebilleder i solens Zodiak og i de tre stjernebilleder som tilhører hver enkelt af hovedbillederne. I det hele har vi 48 stjernebilleder (12 x 4 er 48)
Solens Zodiak er det samme som Dyrekredsen. Selve ordet "Zodiak" kommer fra ordet "zoad", som betyder "vej", "spadseretur" eller "at gå trinvis". Ordet henviser til solens "gang" over stjernehimmelen. Den bevæger sig fra øst mod vest langs sin bane (ekliptikken) 30 gr. (eller 30 steg) per måned. Efter at 12 måneder er gået, står solen op ved sit udgangspunkt, for at gå den samme vej op igen.
(I parantes gør vi opmærksom på at det er ikke solen som "går" over himmelen, men det er jorden som bevæger sig rundt om solen. Det er jordens forskellige positioner i forhold til solen som udgør solens Zodiak".)
På samme måde har også solens Zodiak 12 hovedbilleder, og de udgør 30 grader af stjernehimmelen. De er pladseret i et 18 graders bælte på hver side af ekliptikken.
Månen og de 5 planeter: Merkur, Venus, Jupiter og Saturn hører også med til vort solsystem. De løber også i deres baner, og stort set følger de den samme bene som solen.
Hvad der gælder de mange tusinde stjerner, så bevæger de sig næsten ikke på stjernehimmelen. Vi kalder dem for "fiksstjerner".
Vi skal i det flg. undersøge de 48 stjernebilleder som er forbundet med solens "gang". De giver alle hver deres vidnesbyrd om Guds store gerninger i frelsehistorien – fra Jesu første komme og til hans genkomst.
De 48 stjernebilleder er indtegnet på de forskellige stjernekort. Der kan være små nyanser mellem dem, men stort set er de samme i de gamle kulturer. Det som bestemmer og afgrænser stjernebillederne er de forskellige stjerner som tilhører de bestemte billeder. De kan enten danne yderpunkterne i stjernebilledet, eller de kan også befinde sig inde i stjernebilledet.
Både de gamle og oprindelige navne på en del at stjernerne og stjernebillederne viser os at det er Gud som både har givet dem navn, og at frelsehistorien er nedskrevet på stjernehimmelen. De gamle navn er OVERBEVISENDE og GEDIGNE BEVISER på Guds eksistens og planer. De forskellige stjernetegn er ESKATOLOGISKE PÅ LIGE LINIE MED DET PROFETISKE ORD.
Vi ved fra Bibelen at det er Gud som både HAR SKABT og GIVET NAVNE TIL ALLE STJERNERNE og STJERNEBILLEDERNE, men Satan har i stor udstrækning formået at ødelægge og korrumpere himmelens budskab om frelsehistorien. GUD HAR DEKORERET HIMMELEN. "som HAR SKABT Bjørnen (Arcturus), Orion og Syvstjernen (Pleiades) og sydens stjernekammer." Job 9,9.
"Ved hans Ånd har han dekoreret himmelen. HANS HÅND HAR SKABT DEN LETFARENDE DRAGE (stjernebilledet Draco): Job 26,13.
"Kan du binde syvstjernen (Pleiades) indflydelse eller løse Orions bånd (lænker). Kan du bringe frem DYREKREDSENS STJERNEBILLEDER (Matzzarot) i rette tid, eller kan du løse Bjørnen (Arcturus) med sine unger (det er stjerner) ? Kender du himmelens love ? KAN DU FASTSÆTTE DENS HERREDØMME OVER JORDEN ?" Job 38,31-33.
"Han fastsætter stjernernes tal, og han giver dem alle navn." Salm. 147,4.
"For himmelens stjerner og de strålende stjernebilleder skal ikke lade deres lys skinne.." Es. 13,10.
"Løft jeres øjne mod det høje og se: Hvem skabte disse ting ? Han er den som fører deres hær (stjernerne) ud i FASTSAT TAL, som kalder dem alle ved navn. På grund af hans vældige kraft og hans vældige styrke, savnes ikke en." Es. 40,26.
"Han som har SKABT SYVSTJERNEN (Pleiades) og ORION og omskifter dødsskygge til morgen og gør dagen mørk som natten. Han kalder på havets vand og øser dem ud over jorden. Herren er hans navn." Amos 5,8.
Både Moses og Jesus henviste til det som stjernebilledet "Scorpio" symboliserede. På samme måde som Ophiuchus, som er et billede på Jesus, træder på slangen og knuser den med sin højre fod, har de som tror på Messias, fået den samme magt til at overvinde Satan i deres liv og gerning." På løver og hugorme skal du træde. Du skal nedtræde unge løver og slanger." Salm. 91,13.
"Da sagde han til dem: Jeg så Satan falde ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og SKORPIONER og over alt fjendens vælde, og ingenting skal skade jer." Luk. 10,18-19. (se Kap: Stjernebilledet Scorpio (Skorpionen).
Dette er den ÆLDSTE og FØRSTE forkyndelse af Guds Ord til menneskene. Den blev til længe før Gud gav os det skrevne ord. Ja den var nedlagt i selve skabelsen af himmelen. Når vi går langt nok tilbage i historien, kunne menneskene læse Guds planer og frelseshistorien ud fra de forskellige stjernebilleder og himmelens stjerner.
Dette har ikke noget med hverken gammel eller moderne hedensk astrologi og fillosofi at gøre, men det går tilbage til Guds oprindelige budskab og evangelium i stjernehimmelen. Vi må skille mellem gal og satanisk astrologi p.d.e.s. og Gud villet astronomi p.d.a.s.
Da Gud skabte solen, månen planeterne og stjernerne på himmelhvælvingen, sagde han at de skulle være til TEGN og til KRONOLOGISKE TIDER og til DAGER og til ÅR.: 1.Mos.1,14.
Det ord som er oversat med "TEGN" er på hebraisk "othoth". Det kommer af ordet "oth", som betyder "AT KOMME". Det betyder at disse tegn skulle fortælle menneskene om KOMMENDE BEGIVENHEDER.
Når det gælder ordet som vi har oversat med "tider", så betyder det både "TIDSPUNKTER", "BESTEMTE TIDER" eller "UDPEGEDE TIDER". Det kommer af et hebraisk verbe som betyder "AT UDPEGE", "at udvælge" ELLER " "AT BESTEMME". Det tilsvarer det græske ord "karios".
Dette betyder at i disse "tider" skal der ske begivenheder som er BESTEMT PÅ FORHÅND.
Det ord som vi har oversat med "tider", forkommer bare 3 gange til i 1.Mosebog, og det er i.f.m "den lovede æt" eller "sæd" . "Men min pagt vil jeg oprette med Isak, som Sara skal føde dig på DENNE TID næste år." 1.Mos. 17,21.
"Skulle nogen ting være umulig for Herren? På DENNE TID næste år vil jeg komme til dig igen, og da skal Sara have en søn." 1. Mos. 18,14.
"Sara blev frugtsommelig og fødte Abraham en søn i hans alderdom på den FASTSATTE TID, som Gud havde talt til ham om." 1.Mos. 21,2.
Når det står i 1.Mos.1,14 at lysene på himmelhvælvingen skulle være til "Tegn" på begivenheder som skulle ske, så må vi være opmærksomme på det forhold at de i sig selv ikke er opfyldelsen af disse hændelser. De er tegn som peger fremover mod bestemte frelseshistoriske begivenheder.
Filon som var født ca. 20 før Messias, var en hellenistisk, jøde som boede i Aleksandria, skrev flg. om Abrahams forhold til astronomien: "Tarah", far til Abraham, som levede mere end 100 år sammen med Noah, havde studeret meget astronomi og lærte den til Abraham."
Baleus skrev: "Fra Adam kom al god kundskab og menneskelig visdom. Han var den første som opdagede himmellegemernes bevægelser."
Moreri sagde flg. om Adam: "Adam havde en perfekt kundskab om videnskaben og særlig det som angik stjernerne. Dette lærte han sine børn."
Den jødiske historiker Flavius Josephus, som levede i det første århundrede efter Kristus, skrev at Gud gav denne SPESIELLE ÅBENBARING af himmelens budskab TIL SET, som var søn til Adam. Han skrev at set udviklede "DEN SPESIELLE VIDENSKAB, SOM ANGÅR HIMMELLEGEMERNE OG DERES ORDEN."
Han skrev videre at Adam, Set og Enok lavede to søjler, hvor de indskrev alle forudsigelserne om stjernerne, som de havde fået, således at den kommende syndflod ikke kunne ødelægge denne viden. Budskabet om stjernerne ville kunne leve videre i det som stod indskrevet på søjlerne, selv om verden skulle gå under i syndfloden.
Han skrev også at "Gud gav generationerne før syndfloden et langt liv, således at de kunne udarbejde disse ting, som de havde opdaget i astronomien."
Jøderne kaldte Enok for "den store Skriftlærde", og mente at han skrev bøger om hellig visdom, og særlig om astronomi.
Origenes skrev også at det var fastslået i Enoks bog, at på patriarken Enoks tid, var stjernekonstellationerne allerede opdelte og havde fået navne.
Hvad der gælder Enok, så ved vi at han både var en profet, og at han profeterede at Herren (Messias) skulle komme med sine mange tusinde hellige engle, for at holde dom over de ugudelige. Judas 14-15.

I udgangspunktet kunne han have to kilder for sin profetiske kundskab og viden, og det er:
 1. Han kunne få den DIREKTE FRA GUD ved åbenbaring.
 2. Han kunne få den gennem den kundskab som han havde om stjernebillederne. Den ene kilde behøver ikke at udelukke den anden: Judas 14-15.
Ellers så ved vi fra en række Skrift ord at de forskellige frelsesandheder VAR KENDT FRA DE ÆLDSTE KILDER AF (den første tidsalder). Luk. 1,70.
"Så fat da et andet sind og vend om, for at jeres synder må blive udslettet, så husvalelsens tider (Riget for Israel) kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den for jer udkårne Messias, Jesus, som himmelen skal huse indtil de tider, da alt skal blive genoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters mund FRA TIDSALDEREN AF." Ap.Gr. 3,19-21.
"efter at Gud FORDUM (for længe siden) (gr. palai) havde talt MANGE GANGE og PÅ MANGE MÅDER (det kan også oversættes med: "stykke for stykke") til fædrene ved profeterne, så har han i disse dage talt til os ved Sønnen." Hebr. 1,1.
"Om denne frelse (deltagelse i 1000 års-riget) var det profeterne granskede og ransagede, de som profeterede om den nåde som de skulle få." 1.Pet. 1,10.
"men i de dage da den syvende engels røst bliver hørt, når han skal blæse i basunen, skal Guds hemmelighed være fuldbyrdet, således som han forkyndte for sine tjenere profeterne." Åb. 10,7.
Når vi går til den verdslige historie viser det sig at både navnet på stjernerne og de 12 stjernetegn er de samme i de gamle kulture. De kinesiske, kaldeiske, etiopiske og ægyptiske . Zodikaerne går tilbage til mere end 2000 år før Kristus.
Det viser sig videre at de Zodikaer, som vi har i de gamle templer i Denderah og Esneh i Ægypten, er kopier af en endda ældre Zodikaer. Disse går tilbage til 4000 år før Kristus.
Stjerne himmelen har dermed 2 BUDSKABER:
 1. Det er det GENNERELLE BUDSKAB om Gud som skaberen. Når vi ser de mange tusinde stjerner på himmelen så ved vi at Gud har skabt dem og himmelhvælvingen: Job 9,7-9. Salme 8,4.
 2. Det er det SPESIELLE FRELSEUDSKAB, som vi har i STJERNERNE 0g i STJERNEBILLEDERNE. Dette budskab omhandler tiden FRA JESU FØSTE KOMME og TIL JESU GENKOMST. Hele denne tidsperiode på ca.2000 år, og mange af de begivenheder som skal ske i denne periode, er nedskrevet på stjernehimmelen. 
Side 21-.
SALME 19.
Store og vigtige dele af det profetiske ord var dermed nedskrevet i stjernerne og stjernebillederne LÆNGE FØR det blev fæstet på papiret af de som skrev Bibelen. "HIMMELEN FORTÆLLER GUDS ÆRE (Messias), og HVÆLVINGEN FORKYNDER HANS HÆNDERS GERNING. Den ene dag lader sin tale udstrømme til den anden (om frelsehistorien), og den ene nat forkynder den anden sin kundskab. Det er ej tale det er ej ord, ej høres deres røst.
Over al jorden udgår deres målesnor (område), og til jorderiges ende deres ord (det er stum tale). I dem (i stjernehimmelen) har han sat et telt (hus, bolig) for solen. Og den (solen) er som en brudgom som går ud fra sit brudekammer. Den glæder sig som en helt til at løbe sin bane (for at fortælle om frelsehistorien). Fra himmelens ende er dens udgang, og dens omløb indtil dens ende, og intet er skjult for dens hede," Salme 19,1-7.
Vi skal kommenter flg. forhold ved Salme 19.1-7:
 1. Når det gælder verbet "AT FORTÆLLE", så betyder det to ting på hebraisk. Det betyder både "AT TÆLLE" og "AT FORTÆLLE".
 2. Når det gælder begrebet "Guds ære", så er det Jesus som først og fremmest er Guds ære. "og hver tunge bekender at Jesu Kristus er Herre, til Gud Faders ære." Fil. 2,11. "og som har gjort os til et kongerige, til præster for Gud og sin Fader, ham (Jesus) tilhører æren og styrken i tidsaldrenes tidsaldre. Amen." Åb. 1,6.
 3. Når det gælder verbet "AT FORKYNDE", så betyder det "AT FREMSÆTTE" og "AT VISE."
 4. Når det gælder STJERNEHIMMELENS TALE", så er den IKKE HØREBAR eller ARTIKULERET, men den har alligevel et budskab. Det er tale PÅ EN ANDEN MÅDE og AF EN ANDEN KVALITET.
 5. Himmelhvælvingen har IKKE UDTALTE ORD, men til trods for det GÅR BUDSKABET UD TIL HELE VERDEN. Alle indbyggerne på jorden kunne i sin tid forstå himmelhvælvingens tale. Det er et UNIVERSALT BUDSKAB.
 6. Når det gælder udtrykket "LADER SIN TALE", så betyder det "AT FORTÆLLE" eller "AT PROFETERE".
 7. Når det gælder ordet "MÅLESNOR" så betyder det "DEN ARV SOM ER OPMÅLT." ARVEN ER GUDS FRELSELØFTER. Denne arv gælder "HELE JORDEN"
 8. SOLEN ER ET BILLEDE PÅ MESSIAS. Når den går forbi de forskellige stjernebilleder på himmelen, så er det både en garanti for at Guds Ord skal gå i opfyldelse, og det er også en garanti for Guds omsorg.
Jesus er endnu ikke åbenbaret for verden som RETFÆRDIGHEDENS SOL, for verden har endnu ikke forstået ham og taget imod ham som verdens frelser. Det skal først ske i 1000 års-riget: Mal. 4,2. Luk. 1,78.
Moralsk set så befinder verden sig mellem 1.Mos. 1,3 og 1.Mos. 1,16. Det første Gud skabte var lyset, som er et billede på Messias 1.Mos. 1,3, men solen (som er et billede på Jesus som kongen i 1000 års-riget) blev skabt på et senere tidspunkt 1.Mos. 1,16. Den er endnu ikke blevet synlig for verden.
Himlene forkynder ikke bare "Guds ære", men de forkynder også hans RETFÆRDIGHED "Himlene kundgør hans retfærdighed, og alle folkene skal se hans ære (Jesus)." Salme 97,6.
Når der står at Guds Ord er renset 7 gange, og at det står fast i himmelen for altid: Salme 12,7 og 119,89, så betyder også to ting og det er:
 1. Det står fast I DEN TREDIE HIMMEL som er Guds bolig.
 2. Det står fast i STJERNEHIMMELEN.
Hvad som gælde ordet "himmel", så betyder det 4 ting:
 1. Det er den tredie himmel, som er Guds bolig: 2.Kor. 12,2.
 2. Det er stjernehimmelen, som er det samme som himmelhvælvingen: mat. 24,29.
 3. Det er atmosfæren eller lufthimmelen: Luk. 4,25.
 4. Det er himmelen i betydningen af dens udseende: Mat. 16,2-3.
Referent:
yeshuatt@mail.dk www.yeswhuattsin.webbyen.dk
PÅ GENSYN !

HEDNINGERNES FORHOLD TIL GUD.
Når der i Rom. 10,18 står at "DERES RØST" gik ud til AL JORDEN , så er dette en henvisning til solens, månens og stjerners, planeternes og himmel hvælvningens budskab, som er gået ud til hele verden. Dette udsagn angår ikke profeternes og apostlenes budskab, for det havde ikke nået ud til hele verden. Det er heller ikke nået ud i dag
I.f.m. dette Skrift ord, skal vi kommentere flg. forhold:
 1. Det ord som vi har oversat med "RØST", er på græsk "ho ftongos", og det betyder "LYD" eller "LÅT"
 2. Det ord som vi har oversat med "ORD", er på græsk "ta remata", og det betyder "BUDSKAB"
 3. Det ord som vi har oversat med "JORDERIGETS", er på græsk "tes oikumenos", og det betyder " DEN JORD SOM ER BEBOET"
Bibelen siger på flere steder at hedningerne kendte (kender) til både Guds evigvarende kraft, hans guddommelighed og hans usynlighed, for dette er blevet gjort kendt både gennem hans skaberværk, gennem hans budskab på stjernehimmelen og gennem hans ordninger med de forskellige tidsaldre. "For Guds vrede åbenbares fra himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos menneskene som HOLDER SANDHEDEN NEDE I URETFÆRDIGHED, for det man kan vide om Gud ligger ÅBENT for dem, for Gud har ÅBENBARET dem det, for hans USYNLIGE VÆSEN (egenskaber adjektivet står i flertal), både hans EVIGVARENDE (gr. aidios) KRAFT og hans GUDDOMMELIGHED, er synlig FRA VERDENS SKABELSE AF, idet det kendes af hans gerninger, for at de skal være uden undskyldning, fordi de, endda de kendte Gud (de fleste kendte ikke Gud personlig, men de kendte til Guds gerninger), dog ikke ærede eller takkede ham som Gud, men blev dårlige i deres tanker, og deres uforstandige hjerter blev formørket. Rom. 1,18-21.
Men tro er fuld vished om det som en håber, overbevisning om ting som ikke ses. For på grund af den fik de gamle (de troende i Gl.testamentlig tid) godt vidnesbyrd (af Gud). Ved tro skønner vi at tidsalderen er kommet istand ved Guds Ord, så det som ses (tidsalderen), ikke blev til af det synlige (Guds kraft). Hebr. 11,1-3.
Gud har givet mennesker MANGE VIDNESBYRD om sin eksistens op igennem historien, men på grund af at de fleste mennesker ikke har ville tage imod Gud eller Jesus som deres frelser, så er disse vidnesbyrd enten kommet bort eller de er blevet korrumperet og forandret, således at de ikke længere bliver godtaget som bevis på Guds eksistens.
Desuden er der også stor forskel på at kende Gud personlig og det at tro at han eksisterer. Det første giver del i frelsen, medens det andet forstærker dommen over mennesket, for når et menneske ved at Gud er til, da skulle det være naturligt at søge ham.
Menneskene har også haft flg. Guds beviser op igennem historien:
 1. Skabelsen af verden, mennesker, dyr fisk og planter.
 2. Opretholdelsen af dette.
 3. Jordens inddeling i tidsaldrene.
 4. Menneskenes tanker.
 5. Menneskenes samvittighed.
 6. Guds lov, som er indskrevet i menneskers hjerter.
 7. Israel, som er Guds folk på en speciel måde.
 8. De forskellige pagter som Gud har oprettet, enten med hedningerne eller med Israel.
 9. Guds mange indgreb i historien, f.eks. oprettelsen af staten Israel den 14 maj 1948.
 10. Guds frelsebudskab, således som det er nedlagt på stjernehimmelen.
 11. Guds frelsesbudskab, således som det er nedtegnet i Bibelen.
 12. Den personlige kontakt som hvert enkelt menneske kan få med Gud. Når denne kontakt er kommet istand, har mennesket fået del i frelsen.
 13. Det forhold at det profetiske ord går i opfyldelse.
 14. Talsymbolikken og det matematiske mønster i Bibelen. (se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap: Bibelens talcymbolik og matematiske mønster.)
 15. De mange skjulte budskaber i Bibelen. (Se kapitlet: Hemmelige budskaber om den kristne menigheds bortrykkelse i Tanach.)
Gud har givet menneskene mange vidnesbyrd om sin eksistens op igennem frelseshistorien "og råbte: I mænd ! hvad er det i gør ? Også vi er mennesker under samme vilkår som i og vi forkynder jer evangeliet at i skal vende jer bort fra disse falske guder til den LEVENDE GUD. Han som gjorde himmelen og jorden og alt som er i dem. Han som i de fremfarende generationer lod alle hedningerne vandre deres egne veje, endda han IKKE LOD SIG UDEN VIDNESBYRD, idet han gjorde godt, gav os regn og frugtbare tider fra himmelen og mættede vore hjerter med føde og glæde." Ap.Gr. 14,15-17.
På grund af at menneskene har forkastet Gud som skaber, frelser og opretholder, er GUD BLEVET FJERN for de fleste mennesker. Dette kommer bl. a. til udtryk ved Paulus` besøg i Athen. Da han gik omkring i byen og så den religiøse aktivitet og de religiøse udtryk, som der var i byen, var hans reaktion todelt:
 1. Han blev for det første HARM I SIN ÅND da han så de mange afgudsbilleder: Ap.Gr. 17,16.
 2. Han blev for det andet GLAD da han så et alter for en ukendt Gud. Han identificerede og anerkendte denne gud som JHVH, som er Israels Gud. Israels Gud blev tilbedt i Athen uden at menneskene kendte hans virkelige navn og identitet. De kendte ikke Gud, således som de burde kende ham. De anede at han var til. Der var blevet afstand mellem den eneste sande Gud og menneskene.
Paulus pegede på jødernes Gud som den ukendte Gud som de tilbad: Ap.Gr. 17,23.
Gud sagde til jødefolket at det var deres synder som havde skjult Gud for folket: Es. 59,2.
Når Jesus engang skal dømme menneskene ved de forskellige domssener, så skal han dømme dem udfra sin PERFEKTE VIDEN og KUNDSKAB. Han kender hvert enkelt menneske som har levet, og han kan trække frem det som er skjult hos menneskene i dommen. Det som er skjult er bl.a. de forskellige Guds beviser, som hvert menneske har haft. Dette gælder også den kundskab om Gud og det frelsesværk som er nedlagt i stjernehimmelen.
Det vil først og fremmest være de mennesker som levede i Gl.testamentlig tid, som vil blive bedømt på det grundlag: Rom 2,14-16.
Jesu Gjenkomst” bind 5, side 24-.