fredag den 15. marts 2013

Var Grundtvig chilliast. Ordet og Israel maj 1956


VAR GRUNDTVIG "Chilliast" ? Ordet & Israel. Maj 1956
En "chilliast" er i dagens teologiske sprog en yderst fordægtig person, endnu værre end en "pietist". Ordet stammer fra den græske betegnelse for talordet 1000 og sigter til, at den pågældende ikke blot gør alvor af at tro på virkeliggørelsen af det i Åbenbaringsbogen kap. 20- omhandlede tusindårsrige under Kristi herredømme, men hævder, at det bliver et virkeligt rige her på jorden mod afslutningen af den nærværende tidsalder.
Så lidt fortrolig er vor forkyndelse – og derfor også vore menigheder – med Åbenbaringsbogens fremtidssyner, at en "chilliast" altså er en fordægtig person, som den "sunde" lære skal holde sig på afstand fra.
Vi har tidligere her i bladet (1951 side 98) anført bemærkelsesværdige udtalelser af Grundtvig om jødefolket og dets "gyldenår mod tidernes slutning".
Når vi igen beskæftiger os med dette spørgsmål, sker det på baggrund af en afhandling af afdøde biskop, dr. phil. C. I. Scharling (Grundtvig-studier 1950) om "Det eskatalogiske hos Grundtvig", der, med al anerkendelse af det levende håbs betydning for Grundtvig, dog munder ud i en påstand om, at "Grundtvig ikke har troet på et ydre, fuldkomment Guds rige her på jorden; han var ikke "chilliast" (side 52)
Særdeles mærkeligt og nærmest utilgiveligt er det, at den lærde forfatter og fremstående kirkemand øjensynligt er ukendt med Grundtvigs udtalelser om Tusindårsriget i det værk, "Kirke – Spejl", der udkom så sent som 1871, altså året før hans død, udtalelser,, der derfor er hans sidste ord i denne sag. Af den ret indgående fremstilling (side 8o-89) skal vi citere fl, idet vi bemærker, at bogen er en gengivelse af en række mundtlige foredrag. :
"De har vel sagtens hørt eller læst lidt om det såkaldte Tusindårsrige eller dog om det sværmeri eller kætteri, som på pluddervælsk hedder chilliasme; men De har vidst aldrig hørt noget tydelig fremstilling af, hvor tanken om Tusindårsriget egentlig hører hjemme, og i hvad forhold den står til den kristelige tankegang i det hele, og navnlig til troen på et virkeligt Kristus Rige i denne verden; og dog er tanken om et kristeligt Tusindårsrige både så gammel i kristenheden og så godt hjemme i vor Hellige Skrift, at oplyste kristne umulig kan enten overse, overhøre, overspringe eller afvise den.
Grundtvig begynder med at afvise al (også Luthers !) tvivl om Åbenbaringsbogen, som ægte apostolisk Skrift, kraftig hævdet som sådan af biskop Irenæus i Smyrna (slutningen af 2.århundrede, der til sin læremester martyr-biskoppen Polykarp, den navnkundigste af alle apostelen Johannes` disciple. Det hedder derefter: "Ligesom nemlig Jesu kongenavn Kristus i vor trosbekendelse ved dåb uløseligt sammenknytter den nye pagts folk og rige med den gamles, således må vi finde det højest rimeligt og nødvendigt at Kristus engang må blive lige så umiskendeligt, som Israels riget var det i kong Davids og kong Salomons dage, og bliver ganske anderledes stormægtigt mellem floden og havet (1.Mos. 15,18.) for at svare til spådommene både hos Esajas, Ezekiel og Daniel, og da især hos Daniel, hvor Gudsriget som skal oprettes i den romerske jernalder, lignes ved stenen, som ikke blot rullede uden håndbevægelse, men knuser alt, hvad der møder den og vokser til at fylde jorden ...Når der således står skrevet, at englen Gabriel lovede på Guds vegne Jesus, Maries søn, sin Fader Davids trone og et anderledes bestandigt rige end hans, da måtte denne trone og dette rige dog vel i det mindste være lige så virkelig på jorden, lige så umiskendelige og lige så stormægtige som Davids... Det var derfor intet under, at apostlene efter Skriften spurgte Jesus, efter Hans opstandelse, ikke om Han ville oprette Israels riget påny, men kun om Han ville gøre det nu med det samme, og Herrens svar lyder derfor ingenlunde på, at Han aldrig vil gøre det, men kun på, at tids spørgsmålet er ørkesløst, da Den Himmelske Fader med flid holder tiden hemmelig.
Endelig må jo Kristi rige få en anderledes umiskendelig og stormægtig skikkelse på jorden end nu, når Skriften efter Herrens egen mund skal opfyldes, så Hans riges evangelium prædikes i den ganske verden til et vidnesbyrd for alle folk, før verdens ende, ligesom den sidste store kamp og afgørende sejer over Satans riget forudsætter samme klare umiskendelighed og samme guddommelige stormægtighed.
M.h.t. forståelsen af Jesu Ord overfor Pilatus om, at hans rige ikke er af denne verden og derfor aldrig kan forsvares eller udbredes ved ydre magtmidler, men at enhver, som er af sandhed, hører Hans røst, hedder det:
"Hermed siger Herren ikke blot som protestanterne har ment, at Han er konge i sandhedens, den guddommelige sandheds rige, men også, at han kan og vil give denne sandhed et så bestandigt, højrøstet og kraftigt vidnesbyrd, at alle sandhedskærlige mennesker frivilligt bliver hans undersåtter". Til bestyrkelse heraf henviser Grundtvig til Paulus` ord i 2.Tess. 2. Om, at "Herren i Sin herlige åbenbarelse skal tilintetgøre den lovløse, syndens menneske (Antikrist) med sin munds Ånde" samt til, at "der siges endog udtrykkelig, at det er under navn af "Guds ord", at Herren går med Sin hær i marken, og at hans tveæggede sværd udgår af Hans mund.
Heraf følger da, at det såkaldte Tusindårsrige, som det er spået i Åbenbaringsbogen, er, så vidt vi kan skønne, en aldeles kristelig ting og tanke, hjemmehørende i apostlenes lærdom."
Grundtvig er ikke blind for, at der kan rejses spørgsmål om, hvor riget skal have sit centrum, men bemærker dog udtrykkeligt, at hverken kan man tænke sig, at Vorherre, når han klar vil åbenbare Sit riges herlighed på et enkelt sted, skulle skifte skueplads, ikke heller synes de hebraiske spådomme, især hos Ezekiel, at kunne opfyldes, med mindre Jødeland og Jerusalem endog før verdens ende får et gyldenår".
Grundtvig slutter sin betydningsfulde og netop i vor tid højest aktuelle redegørelse med at fremhæve det karakteristiske i, at "ligesom sikker flere jødekristne end Johannes efter Jerusalems forstyrrelse har taget deres tilflugt til Efesus og Lilleasien, således har også Papias, Polykarp, Irenæus og i det hele taget Johannes-disciplene været af hebraisk oprindelse, og står derfor så enlige mellem grækerne".
Ak ja, hvor er endnu i dag teologien inficeret netop af græsk, altså humanistisk-hedensk visdom. Hvor trænger vi dog, midt i vor tids teologiske tågetale og folkelige mørkeangst til. At Bibelens – den hele Bibels – Åbenbaringsord sættes på lysestagen til at skinne for alle, lærd som lægd.
Symbolsk er den skønne Menorah, den syvarmede lysestage fra deres ældgamle mosaiske Tabernakel, ført tilbage til Israels land som rigsvåben og vartegn for den nyoprettede Israel stat. Det skal nok endnu en gang – ved slutningen som ved begyndelsen af "den kristen æra" – vise sig, at frelsen kommer fra jøderne.
P.S. Ville det være for meget at vente, at Gurndtvig Selskabet som udgiver af "Grundtvig Studier" i en kommende publikation af disse bringer et supplement til biskop Scharlings udtalelse om, at Grundtvig ikke var "chilliast" ?
Når Scharling bestrider nordmanden Paulus Svendsens ret til at hefte denne betegnelse på Grundtvig ("Guldalderdrøm og Udviklingstro", Oslo 1940), må man modsige ham.
Men Svendsen benyttet ganske vidst ikke "Kirkespejl" til støtte for sin opfattelse.
Nærværende artikel står eventuelt til rådighed, men må i så fald aftrykkes i sin helhed


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com