mandag den 1. april 2013

Den Hellige Ånd I Tenach: Jesu Genkomst bind 4. O.E. Indergaard
Cand. philol, forfatter, Oskar Edin Indergaard. "Kristen Bokproduksjon", 6630 Tingvoll, Norge.
JESU GJENKOMST, BIND 4, S. 346-. DEN HELLIGE ÅND I TENACH:
I Tenach var Den Hellige Ånd til stede hos dommerne, kongerne, profeterne og andre som havde en bestem opgave fra Herren, som de skulle udføre. Den Hellige Ånd var knyttet til en BESTEM OPGAVE, og den var ikke selve FRELSESPANTET for alle troende, således som den er i den ny-testamentlige tid: 2.Mos. 31,3. 4.Mos. 11,17. 14,24 . 24,2 og 27,18. Dom. 6,34. 1.Sam. 16,13. Mika 3,8. Til trods for at Den Hellige ånd ikke var selve frelsepantet i Tenach, blev jøderne alligevel lovet at der skulle komme en tid da enhver troende skulle få Den Hellige Ånd. Dette var et løfte som havde med DEN KOMMENDE TIDSALDER at gøre. De som gik ind i den nye tidsalder, som er Riget for Israel, skulle få Den Hellige Ånd som pantet på frelsen.
På samme måde som de profetiske udsagn i Tenach angående Messias` komme, er to-delt, gælder også dette for de profetiske udsagn angående den Ånds-udgydelse som skulle komme over Israel.
 1. Vi har for det første den Ånds-udgydelse, som kom ifm. Jesu første komme.
 2. For det andet har vi den Ånds-udgydelse som skal komme ifm. Jesu genkomst
I og med at profeterne i Tenach ikke så det tidsinterval som der nu har været på snart 2000 år siden Jesus første komme, så de heller ikke at løfterne om Den Hellige Ånd skulle inddele i to faser, det som gælder Israel og jøderne.
Vi skal i det flg. medtage en del aktuelle Bibel-vers og kommenter deres forhold til Jesu første komme eller Jesu genkomst. "For paladset er forladt, sværmen i byen er borte, Ofel med tårnet en grushob i tidsalderen og for altid, til fryd for vildæsler, en græsgang for hjorde, INDTIL ÅNDEN BLIVER UDØST FRA DET HØJE, og ørkenen bliver til frugtbar mark, og frugtbar mark regnes for skov". Es. 32,14-15. Her er der tale om den Ånds-udgydelse som skal komme over Israel i endetiden. "For jeg vil øse vand over det tørstende og strømme over det tørre. Jeg vil UDGYDE ÅND OVER DIN SÆD og min velsignelse over dine spirer." Es. 44,3.
Dette gælder den Ånds-udgydelse som skal komme over Israel i endens tid. "Og jeg vil GIVE DEM ET NYT HJERTE og EN NY ÅND vil jeg give i deres indre, jeg vil borttage stenhjertet af deres kød og give dem et kødhjerte." Esek. 11,19.
Dette gælder den Ånds-udgydelse som skal komme over Israel i endetiden.
"Da stænker jeg rent vand (genfødelsen) på jer, og i skal blive rene, fra alle jeres urenheder og fra alle jeres modbydelige afguder vil jeg rense jer. Jeg vil give jer et nyt hjerte, og EN NU ÅND vil jeg give i jeres indre, og jeg vil tage bort stenhjertet af jeres kød og give jer et kødhjerte." Ezek. 36,25-26.
Dette gælder Ånds-udgydelsen som skal komme over Israel i endens tid. "Og jeg vil give MIN ÅND i jer, og i skal blive levende, og jeg vil bosætte jer i jeres land, og i skal kende at jeg, Herren har sagt det, og at også jeg vil gøre det,siger Herren." Ezek. 37,14.
Dette gælder den Ånds-udgydelse som vil komme over Israel i endens tid. "Og i Sions børn, fryd og glæd jer i Herren jeres Gud! For han giver jer LÆREN TIL RETFÆRDIGHED (Jesu første komme), og så sender han regn ned til jer, høstregn og vårregn, først (i den første måned) Joel 2,23. (I King – James oversættelsen står der: At høstregnen skal være "moderat" eller "begrænset" . Det kan betyde at senregnen skal blive af et større omfang. Det skal det også blive.)
"Og derefter (efter at læren til retfærdighed er kommet, som er Messias), skal det ske at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød (alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord deres unge mænd skal se syner, ja endog over trællene skal jeg i de dage udgyde min Ånd. Og jeg vil gøre underfulde tegn på himmelen og på jorden: blod, ild og røgstøtter." Joel 3,1-3.
De to sidste profetiske udsagn angår både den Ånds-udgydelse som var i Israel ved Jesu første komme, og de angår også den Ånds-udgydelse som skal komme over Israel og hele verden i endens tid og i 1000 års-riget. Ved Jesu første kommer fik vi HØSTREGN over Israel, og ved Jesu genkomst skal vi få VÅRREGNEN. Det sidste åndelige tegn skal BLIVE STØRRE og MÆGTIGERE END DEN FØRSTE REGN.
På pinsefestens dag henviste Peter til Joels profeti og sagde at den gik i opfyldelse ved det som skete. Det var en rigtig vurdering, og dersom jøderne havde taget imod Jesus fra Nazaret som deres Messias, så vil også den anden del af dette profetiske udsagn være gået i opfyldelse ved Jesu første komme. "men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, da vil jeg udgyde min Ånd over alt kød (alle typer mennesker), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og deres unge mænd skal se syner, og deres oldinge skal have drømmer, ja endog over mine træller og over mine trælkvinder vil jeg i hine dage udgyde af min Ånd og de skal tale profetiske ord." Ap. Gr. 2,16-18.
På det tidspunkt da Peter udtalte dette, havde han IKKE KENDSKAB til den kristne menigheds tidsperiode som skulle indgå som en parentes mellem de forskellige løfter til jøderne. Efter at han havde sagt det som vi refererede ovenfor, begyndte han at tale om HERRENS DAG: Ap. Gr. 2,19-20.
Det forhold at Den Hellige Ånd er kommet, er et at de STØRSTE BEVISER, som jøderne har, på at Messias er kommet, for deres profeter har profeteret at NÅR MESSIAS KOM, SKULLE HAN GIVE DEM EN NY ÅND. Den Hellige Ånd skulle ikke bare være OVER specielt udvalgte mænd og kvinder, men den skulle være INDEN I hver troende. I tillæg til at Den Hellige Ånd var i funktion hos specielte udvalgte personer i Tenach, havde han også andre funktioner. Vi skal i det flg. nævne disse:
 1. Ifm. selve skabelsen lå DEN HELLIGE ÅNDS KRAFT og OMSORG over de store vanddyb, hvorfra jorden og himmelen skulle stige frem. "Og jorden var (blev) øde og tom, og der var mørke over de store dyb, og Guds Ånd svævede over vandene (vandmasserne)." 1.Mos. 1,2.
Det forhold at Den Hellige Ånd "svævede" over vandene, er også blevet oversat med at den "dalede over vandene" (som en fugl som ruger over sine æg)
De gamle rabbinere har sagt i Jerusalem Targumen at "det var den kommende KONG MESSIAS´ ÅND SOM SVÆVEDE OVER VANDENE."
Dette viser os tre forhold ved Den Hellige Ånd:
 1. For det første har han OMSORG for Guds skaberværk.
 2. For det andet var Den Hellige Ånd en af MEDSKABERNE til himmelen og jorden.
 3. For det tredie har Den Hellige Ånd EN ÅNDELIG FORM eller EN ÅNDELIG SKIKKELSE. Dersom Han ikke havde haft det, kunne han ikke have dækket de store vandmasser med sin form eller skikkelse. Dette sidste kommer også til udtryk ved Jesu dåb. Han så at Den Hellige Ånd (i sin åndelige skikkelse) kom over ham som en due som sænker sig ned. "og Den Hellige Ånd kom ned over ham i LEGEMLIG SKIKKELSE, ligesom en due (farer ned), og en røst kom fra himmelen: Dette er min Søn, den elskede, i dig har jeg velbehag." Luk. 3,22.
 1. Den Hellige Ånd DØMMER menneskernes vildfarelser: 2.Mos. 6,3.
 2. Den Hellige Ånd kan FYLDE et menneske med sin kundskab og visdom: 2.Mos. 31,3.
 3. Den hellige Ånd kan TALE gennem et menneske: Salme 23,2.
 4. Den Hellige Ånd kan FORFLYTTE et menneske fra et sted til at andet: 1.Kong. 18,12
 5. Den Hellige Ånd kan LÆRE menneskerne hvad som er Guds veje og vilje: Neh. 9,20.
 6. Den Hellige Ånd VIDNEDE til jødefolket gennem profeterne: Neh. 9,30.
 7. Det er Den Hellige Ånd som har SKABT menneskerne: Job 33,4.
 8. Når Gud trækker Den Hellige Ånd tilbage fra et menneske DØR MENNESKET:Job 34,14-15.
 9. Når Gud udsender Den Hellige Ånd, SKABER MENNESKER og DYR PÅ NY og JORDENS SKIKKELSE BLIVER NY: Salme 104,30
 10. Når jødefolket syndede, var de GENSTRIDEIGE mod Guds Ånd: Salme 106,33.
 11. Den Hellige Ånd er OVERALT: Salme 139, 7-10.
 12. Den Hellige Ånd kan LEDE et menneske: Salme. 143,10.
 13. Jødefolket skal ikke indgå nogen aftaler med fremmede magter UDEN AT DEN HELLIGE ÅND ER TAGET MED PÅ RÅD: Es. 30,1.
 14. Det er Den Hellige Ånd som SAMLER DYRENE TIL EDOMS LAND, som skal blive ødelagt ifm. Jesu genkomst: Es. 34,16.
 15. Ingen kan MÅLE Herrens Ånd: Es. 40,13.
 16. Det er Den Hellige Ånd som FRELSER jøderne: Es. 44,3.
 17. Når jødefolket var (er) ULYDIGE mod den Hellige Ånd føler han SORG og bliver dets fjende: Es. 63,10.
 18. Det var Den Hellige Ånd som FØRTE JØDERFOLKET GENNEM ØRKENEN I 40 ÅR og FØRTE DEM IND I HVILEN i Israel: Es. 63,14.
 19. Den Hellige Ånd FØRTE Ezekiel tilbage fra Jerusalem til Kaldæa i et syn: Ezek. 11,24.
 20. Det andet tempel skulle udføres ved DEN HELLIGE ÅNDS KRAFT: Sak. 4,6.
(Om Den Hellige Ånds kraft og funktioner i ny-nytestamentlig tid, se min bog: Jesu Genkomst, bind 1,kap: Den Hellige Ånds funktion.)
DEN HELLIGE ÅNDS FORHOLD TIL MESSIAS.
Messias fik det løfte af Gud at Den Hellige Ånd i hele sin fylde skulle hvile over ham (det er det samme som at Den Hellige Ånd var i ham) : Es. 11,1-2 og 42,1. Den Hellige Ånd har mange opgaver, men i sit forhold til Gud har den 7 egenskaber.
 1. Han er en ENHED med Faderen og Sønnen.
 2. Han giver VISDOM.
 3. Han giver FORSTAND.
 4. Han giver RÅD.
 5. Han giver STYRKE.
 6. Han giver KUNDSKAB OM HERREN
 7. Han giver FRYGT FOR HERREN.
På grund af at Herrens Ånd var over Messias i Den Hellige Ånds hele fylde, var de gerninger som Messias gjorde SALVET af Gud og det budskab som han kom med, INSPIRERET, således at han repræsenterede Gud på DET HØJESTE NIVEAU, som en kan tjene Gud med. På samme måde som Messias var AFHAÆNGIG af Den Hellige Ånds styrke og salvelse, er også vi det.
I Esajas 61,1-3 er de gerninger som Messias skulle gøre og det budskab som han skulle formidle, beskrevet udførligt." Herrens Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til at forkynde ET GODT BUDSKAB FOR DE SAGTMODIGE, han har sendt mig for at forbinde DEM SOM HAR ET SØNDERBRUDT HJERTE, til at udråbe FRIHED FOR DE FANGNE og løsladelse FOR DE BUNDNE , til at udråbe ET NÅDENS ÅR (Riget for Israel) fra Herren og EN HÆVNENS DAG (Herrens dag) fra vor Gud, til at TRØSTE ALLE SØRGENDE, til at give de sørgende i Sion PRYD i stedet for aske. LOVPRISNINGES KLÆDEBON i stedet for en vansmægtet ånd, og de skal kaldes RETFÆRDIGHEDENS TEREBINTER, HERRENS PLANTNING til hans ære."
Dette var programmet som Messias skulle gennemføre, da han kom til Israel første gang, Dette var Guds inderste og inderligste planer med og ønsker for Israel, at jøderne skulle tage imod Messias, da han kom første gang. Dersom det havde sket, så havde han fuldført sit program og OPRETTET RIGET FOR ISRAEL.
Vi lægger mærke til at dette Skrift-sted som vi har citeret ovenfor både angår:
 1. Messias` frelsestilbud til jøderne.
 2. Tilbudet om at oprette riget for Israel for jøderne.
 3. Den Hellige Ånds komme.
 4. Jødernes frelse.
 5. Oprettelsen af Riget for Israel.
I og med at det kristne legemets periode ikke var gjort kendt i profeternes forkyndelse,så de Messiassernes som en SAMMENHÆNGENDE PERIODE.
Vi skal i det flg. uddybe nogle af de punkter som Esajas profeti indeholder.:
 1. Messias skal forkynde et godt budskab for DE SAGTMODIGE. Vi ved at sagtmodigheden er et af de kendetegn som de skal have, som skal arve Riget for Israel: Salme 37,11 og 69,36-37. Es. 11,14 og 65,9. Dette var også Jesu program da han kom til Israel første gang. I Bjergprædikenen og ellers i sine taler og udtalelser nedlagde han FRELSEPRINSIPPERNE FOR RIGET FOR ISRAEL. Jesus forkyndte ikke frelses prinsipperne i den frie nådes tidsperiode. Det var det Paulus og de andre profeter og apostle gjorde. Vi må huske på at Guds Ord både har en SPESIEL og EN GENNEREL SIDE. Mange frelsessandheder i de forskellige frelsesperioder går igen og er de samme i enhver periode, men nogen er også specielle. Dersom flere havde set og forstået dette, havde meget af de stridigheder og u-overensstemmeler som er er indenfor forståelsen og fortolkningen af Guds Ord, have været undgået. Bjergprædikenen gælder specielt jøderne, og den angår frelsesprincipperne i 1000 års-riget. Den er selve GRUNDLOVEN i Riget for Israel. Derfor siger Jesus også i Mat. 5,5: At de sagtmodige skal arve landet i 1000 års-riget: Salige er de sagtmodige, for de skal arve landet.
 2. Det var ikke de som var stolte eller hovmodige eller de rige, som skulle arve Riget for Israel, men det var DE SOM VAR SØNDERBRUDT I ÅNDEN og de som havde ET SØNDERBRUDT og KNUST HJERTE. . Det var disse offer som behagede Herren: Salme 51,19. Es. 57,15.
 3. Messias skal udråbe ÅNDELIG FRIHED for dem som var fanget af Satan og af sin egen synd, og sætte dem i åndelig frihed. Det var det Jesus gjorde med mange tusinde jøder ved sit første komme. Han var det STORE ÅNDELIGE LYS SOM SKULLE KOMME TIL VERDEN. og som er omtalt af profeterne: Es. 9,2.
 4. Messias skal udråbe et NÅDENS ÅR fra Herren. De fleste fortolkere i vor generation mener at dette "nådens år" er det samme som kirken eller den kristne menigheds tid, men dette er ikke rigtig.. Det var ikke Jesu opgave at forkynde de hemmeligheder som angår den kristne menighed, som først Paulus fik åbenbaret. Jesu opgave var at forkynde RIGET FOR ISRAEL, for jøderne, PEGE PÅ SIG SELV SOM DEN STORE FORSONER FOR JØDERNES SYNDER, som kom fra Gud, og som SKULLE DØ FOR FOLKETS SYNDER. Efter Jesu opstandelse fra de døde, lå VEJEN ÅBEN for oprettelsen af Riget for Israel, men for at det kunne ske, stillede Gud EN BETINGELSE for jøderne, og det var at de skulle anerkende Jesus fra Nazaret som deres Messias og frelser. Da jøderne ikke gjorde det som folk og nation, blev Guds planer med oprettelsen af Riget for Israel UDSAT til et senere tidspunkt, og vi fik efterhånden vide hemmeligheden med det kristne legeme og den frie nådes tidsperiode, som nu har varet i snart 2000 år, og som nærmer sig sin AFSLUTNING, for et stort antal af jøder har allerede etableret sig i Israel, og stadig flere jøder kommer til tro på Jesus fra Nazaret som deres Messias. Messias kommer ikke tilbage til Israel, før HELE ISRAEL som rest og levning i endens tid beder ham om at åbenbare sig som deres frelser og Messias og hjælpe dem i kampen mod Antikrist, den falske profet, de 10 konger, kongerne fra Østen og de øvrige af jordens konger. (Se kapitlerne om de ny-nytestamentlige hemmeligheder.)
 5. Messias skal udråbe en HÆVNENS DAG fra Gud. Før han kunne oprette Riget for Israel, måtte alle de ugudelige og de som ikke ville at han skulle være deres Messias, blive udryddet. Det skulle gå EN DOM, BÅDE OVER ISRAEL og RESTEN AF VERDEN. Messias kunne ikke bare dømme hedenskabet i Israel, men også hedenskabet i verden. Dette havde profeterne profeteret om, og dette gentog både døberen Johannes , Jesus selv,apostlene,disciplene og de Nytestamentlige forfattere: Es. 13,9-10 og 63,4. Joel 1,15. Amos 5,18-20:,---bliver han bidt af en ORM (Antikrist) Mal. 4,5. Mat. 3,7,v.12 & 10,13 & 8,11-12 & 10,34 & 13,41-42 & 25,31-34. Luk. 12,49 & 19,27. Ap. Gr. 2,19-20 & 3,22-23.
 6. Messias skal trøste alle SØRGENDE og give de sørgende i Sion hovedpryd i stedet for aske. Messias skulle oprejse dem som var i sorg og give dem glæde i stedet for sorg: Salme 126,5. Dette var også Jesu program da han kom første gang. Han sagde at alle de som havde sorg og tungt at bære, skulle komme til ham med deres byrder, og at de som sørgede, skulle være salige, for himmelenes rige bliver dem til del: Mat. 11,28-30 & 5,4.
 7. Messias skal give de sørgende i Sion GLÆDENS OLIE (Den Hellige Ånd) i stedet for sorg og LOVPRISNINGS KLÆDEBON i stedet for en vansmægtet ånd. Dette betyder at når Messias kom, skulle han give jøderne Den Hellige Ånd, og dette skulle føre til at de skulle juble af glæde og synge lovsange til Herren: Es. 44,22-23 & 51,3. Salme 45,8.
 8. Efter at jøderne har fået Den Hellige Ånd, skal de kaldes for RETFÆRDIGHEDENS TEREBINTER og HERRENS PLANTNING til Guds ære. Den hellige Ånd er selv beviset og pantet på at de har fået del i den frelse som Messias tilvandt dem ved sin lidelse , død og opstandelse fra de døde. Ifm. jødernes frelse, som skal ske i endens tid, skal alle jøder omvende sig som rest og levning. De skal da iklæde sig den retfærdighed som Jesus vandt på Golgata: de skal da alle sammen være retfærdige og være den VIRKELIGE PLANTE som Gud har plantet og har velbehag i. De skal alle sammen være som et træ som er plantet ved rindende bæk: Salme 92,13-14. "Og dit folk,DE ER ALLE SAMMEN RETFÆRDIGE, i tidsalderen (i 1000 års-riget) skal de eje landet, de er jo en KVIST SOM JEG HAR PLANTET, et værk af mine hænder, til min ære. Den mindste skal blive til tusinde, og den ringgeste til et vældigt folk, jeg Herren, jeg vil lade det ske HASTIG i sin tid: Es. 60,21-22 Jerm. 17,7-8.
BIBELSKE SYMBOLER OG BILLEDER PÅ DEN HELLIGE ÅND.
Der er brugt følgende symboler og billeder på Den Hellige Ånd i Bibelen:
 1. VAND. "Og i skal ØSE VAND MED GLÆDE AF FRELSENS KILDER" Es. 12,3. "For jeg vil udøse vand på det tørstende og strømme over det tørre, jeg vil udgyde MIN ÅND, over din sæd og min velsignelse over dine spirer."Es. 44,3. "Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene, og jeg vil lade jer komme til jeres eget land. Jeg vil sprænge RENT VAND på jer, og i skal BLIVE RENE, fra alle jeres urenheder og fra alle jeres modbydelige afguder vil jeg RENSE jer." Ezek. 36,24-25. "Jesus svarede: sandelig, sandelig siger jeg dig: Uden at nogen bliver født af vand (den naturlige fødsel) og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige. Det som er født af kødet, er kød, og det som er født af Ånden , er ånd." Joh. 3,5-6." "Men på den sidste, den store dag i højtiden, stod Jesus og råbte ud: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke ! Den som tror på mig, af hans liv skal der, som Skriften har sagt, rinde STRØMME AF LEVENDE VAND. Det sagde han om den Ånd som de skulle få de som troede på ham, for Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort." Joh. 7,37-39.
 2. ILD. "Gud åbenbarede sig for Moses i en LUENDE ILD og i en BRÆNDENDE TORNEBUSK. Guds kraft var tilstede i ilden. "Og Moses vogtede småkvæget til Jetro, sin svigerfar, præsten i Midian, og han drev engang småkvæget hen hinsides ørkenen og kom til Guds bjerg, til Horeb. Der åbenbarede Herrens engel sig for ham i en LUENDE ILD, midt ud af tornebusken, og han så op, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brændte ikke op. (Tornebusken er også et billede på Israel. Det kan aldrig blive ødelagt for Den Hellige Ånds kraft omgiver både folket og landet.)" 2.Mos. 3,1-2. 1.Kong. 18,24. Mat. 3,11. Åb. 11,5.
 3. ØJENSALVE. "Fordi du (Laodikea-menigheden) siger: Jeg er rig og har overflod og fattes ingen ting, og du ved ikke at du er ussel og ynkelig og blind og fattig og nøgen, så råder jeg dig at du køber af mig guld (tro), GLØDET I ILD, for at du kan blive rig, og hvide klæder (retfærdighedsdragten), for at du kan klæde dig i dem og din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbaret, og ØJENSALVE (som er et billed på Den Hellige Ånd) til at salve dine øjne med, for at du kan se !" Åb. 3,17-18.
 4. VIND. "Undre dig ikke over at jeg sagde til dig: I må fødes på ny ! Vinden (Ånden) blæser hvorhen den vil, og du hører den suser, men du ved ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen, således er det også med hver den som er født af Ånden." Joh. 3,7-8.
 5. OLIE. "Så sendte han (Samuel) bud efter ham (David). Han var rødmosset og havde vakre øjne og var fager af udseende. Da sagde Herren: Stå op og SALV ham ! Thi ham er det. Da tog Samuel oliehornet og salvede ham midt iblandt hans brødre, og HERRENS ÅND KOM OVER DAVID fra den dag og fremdeles. Så brød Samuel op og gik til Rama." 1.Sam. 16,12-13. 1.Kong. 19,16. "Du dækker bord for mig lige for mine fjenders øjne, du SALVER MIT HOVED MED OLIE, mit bæger flyder over." Salme 23,5 & 45,8. "hvorledes Gud SALVEDE Jesus med DEN HELLIGE ÅND og KRAFT, han gik omkring og gjorde vel og helbredte alle som var overvældet af Djævelen, fordi Gud var med ham." Ap. Gr. 10,38. 2.Kor. 1,21-22.
 6. REGN. "HAN SKAL KOMME NED SOM REGN på en nyslået eng, lig en regn-skyld, som væder jorden." Salm.72,6 Hos. 6,3. Joel 2,23. Jak.5,7.
Dette billede med høstregn og vårregn er taget fra Israel og Midt-Østen. Bønderne der ventede på TO REGNPERIODER. Det var det regn som kom sent om høsten. Det blev kaldt for "TIDLIGREGN". Derefter kom det regn som kom tidlig på våren. Det blev kaldt for "SENREGNEN".
Efter at tidlig-regnen var kommet, såede bønderne hvede og byg i deres agre. Kornet voksede op af jorden, men om vinteren var det bare så vidt det overlevede, men når vårregnen kom sammen med de milde vinde, voksede grøden til indhøstningen.
På samme måde som det er med jorden i Israel, således er det også med Den hellige Ånds udgydelse over dette folk. Den første udgydelse, som vi kan kalde for "tidlig-regn", kom med Den Hellige Ånds gerning og vækkelse i Israel og ellers i landene Middelhavet rundt i den første tid efter at Den Hellige Ånd var kommet. Der skete store vækkelser, mange blev helbredt, og evangeliet blev kendt over store dele af den da kendte verden i løbet af denne tid.
Denne Ånds-udgydelse fra himmelen stoppede desværre næsten helt op omkring 300 tallet på grund af at kirken blev en del af det etablerede styre i verden. Gud kunne ikke længere bruge den officielle kirke som redskab for vækkelse og undergerninger.
I løbet af forrige og dette århundrede har igen dele af den kristne menighed begyndt at modtage Den Hellige Ånds kraft på ny, fordi den har OMVENDT SIG, begyndt at gå Herrens veje og ladet ham få lov til at rense sig. Dette gælder desværre ikke den romersk katolske kirke og flere af de etablerede kristne samfund i verden. Den romersk katolske kirke er centrum i denne religionsform, som går under benævnelsen DEN STORE SKØGE, medens mange kristne kirkesamfund hører med til SKØGEKIRKENS DØTRE. (Se min bog: Jesu Genkomst,bind 3.)
Den som ønsker at modtage Den Hellige Ånds kraft og salvelse i sit liv, må BRYDE MED DE ETABLEREDE KIRKESAMFUND og SÆTTE SIN LID TIL HERREN. Store dele af den etablerede kirke er IKKE KANAL for Den Hellige Ånds gerning og virksomhed i vor tid. Den har slået sig til ro i verden, der hvor Satan har sin magt og trone.
Mange steder i verden falder Den Hellige Ånd på ny, således som han gjorde på pinsefestens dag. Den Hellige Ånds "senregn" er begyndt at falde, og Gud vil manifestere sig STÆRKT nu i endetiden. Hvad der gælder Israel og jøderne, vil de få deres omvendelse og Den Hellige Ånd "senregn" i slutningen af trængselstiden. Da vil de omvende sig som "rest" og "levning".
Hvad der vedrører profetierne om "tidlig-regn" og "senregnen", så er de på line med alle de andre profetiske udsagn som omhandler jødernes FØRSTE og anden frelse. Gud vil frelse jøderne ved slutningen af denne tidsalder, ligesom han gjorde det ved begyndelsen.
Jeg vil i den forbindelse citere noget af det som står i den jødiske bøn "Mahzorim", som bliver bedt i forbindelse med den store forsoningsdage:" ... Han er vor Gud. Han er vor Fader. Han er vor frelser, og han skal udfri og FRELSE OS FOR ANDEN GANG. Han skal LYSE SIN NÅDE FOR ANDEN GANG i alles påsyn og sige: JEG VIL FRELSE JER VED ENDEN (Jesu genkomst), LIGESOM I BEGYNDELSEN (Jesu første komme), FOR AT VÆRE GUD FOR JER."
 1. DUE. Og Johannes vidnede og sagde: Joh. 1,32-34. Den Hellige Ånd kom ikke over Jesus i egenskab af en due, men på samme måde som en due daler ned til jorden, sænkede Den Hellige Ånd sig i synlig skikkelse ned fra himmelen og indtog Jesu hjerte. Som sand Gud havde Jesus Den Hellige Ånd allerede fra begyndelsen af sit liv, men ved sin dåb fik han en speciel berøring eller en SALVELSE af Den Hellige Ånd. De gamle rabbinere har sagt ifm. verdens skabelse, så svævede Messias` Ånd over vandene som en due svæver over sine børn uden at berøre dem. Den Hellige Ånd salvede Jesus til at udføre den frelses-gerning som han havde forpligtiget sig på. For at Jesus skulle kunne magte dette, måtte han iklæde KRAFTEN FRA DET HØJE. På samme måde som Jesus var afhængig af Den Hellige Ånds kraft, er også vi troende det.
 2. VIN. Han (Messias) binder til vintræet (Israel) sit unge asen og til den ædle ranke (Jerusalem) sin asenindes fole, han tvætter i vin sit klædebon (han udlægger Torahens ord for jøderne) og i druers blod sin kjortel (han dømmer jødernes fejltagelser). Dunkle er hans øjne af vin (af Den Hellige Ånd), og hvide hans tænder af mælk. 1.Mos. 49,11-12. Es. 25,6 og 55,1. Mat. 9,17.
I tillæg til billederne på Den Hellige Ånd som vi har nævnt ovenfor, skal vi til slut nævne at Den Hellige ånd er PANT og INDSEGL,som vi troende har fået til FORLØSNINGENSDAG. Det er den dag da Jesus kommer ned i lufthimmelen og henter den kristne menighed til sig: 2.Kor. 1,21-22 & 5,5. Ef. 1,13 & 4,30.
TIDSPUNKTET FOR JESU FØRSTE KOMME.
Tidspunktet for Jesu første komme er også beskrevet i Tenach. Da profeten Daniel granskede det profetiske ord, så han at de 70 år ,for jødernes landflygtighed til Babylon, snart var slut: Daniel 9,1-2. (år 553 før Messias)
Daniel bad videre Gud om at han måtte ophæve dommen over Jerusalem og folket og genopbygge Jerusalem og templet efter at de 70 år var gået. Han erkendte både sine egne og folket synder overfor Gud: Dan. 9,17-19.
Medens Daniel bad, kom englen Gabriel til ham for at fortælle ham hvad der skulle ske med Israel, jøderne og Jerusalem, efter at jøderne var kommet tilbage fra fangenskabet i Babylon, og efter at Jerusalem var genopbygget efter fangenskabet i Babylon. 70 uger (hebr. shabua), som betyder 7, det er det samme som 70 syvere, som er 490 år) er tilmålt (skåret ud af historien) til mit folk og din hellige stad til at indelukke frafaldet og til at forsegle (tilgive) synder og til at dække over misgerning og til at fremføre en tidsalderens retfærdighed (Jesu forsoning) og til at besegle syn og profet og til at salve et Aller-helligste (i templet). Og det skal du vide og forstå: Fra den tid ordet (befalingen) udgår om at genrejse og ombygge Jerusalem og INDTIL MESSIAS fremstår, skal der gå 7 uger (7gange 7 er 49 ÅR) og 62 uger (7 gange 62 er 434 år) (Dette bliver tilsammen 483 ÅR), det (Jerusalem) skal igen sættes i stand og opbygges med gader og voldgrave, men under tidens trængsel. Og efter de 62 skal Messias udryddes og intet have, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes (Antikrist) folk (romerne) ødelægge (Dette skete i år 70 efter Messias), og enden på det er oversvømmelse, og indtil enden er der krig, ødelæggelse er fast besluttet. Og en uge (som er 7 ÅR) skal han (Antikrist) gøre (det kan også oversættes med "styrke". Det er de politiske ledere i Israel.) og i midten af ugen (efter 3½ år) skal slagtoffer og madoffer ophøre (i templet), og på vederstyggelighedens vinger skal ødelæggeren (Antikrist) komme, og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som bliver ødelagt. Dan .9,24-27
(I parentes gør vi opmærksom på at jøderne havde 7 forskellige typer uger):
 1. De havde uger som bestod af DAGE. Fra den ene sabbat til den anden skulle der gå 7 dage. 1:Mos. 1,3-2,3.
 2. De havde uger som bestod af UGER . Mellem påske og pinse skulle der gå 5 uger: 3.Mos. 23,15.
 3. De havde uger som betod af MÅNEDER. Dette gjaldt fra årets begyndelse og frem til løvsalenes (Tabernakel) fest. 3.Mos. 23,1-44
 4. De havde uger som bestod af ÅR. Dette gjaldt fra det ene sabbatsår til det andet. Der skulle gå 7 sabbatsår mellem hvert: 3.Mos. 25,4.
 5. De havde uger som bestod af UGER AF ÅR. Dette gjaldt fra det ene jubelår og til det næste: 3.Mos. 25,8. (Se mine bøger: Jødernes Konge, bind 3, kap.: Sabbats og Jubelåret, og Jesu Genkomst, bind 1,s. 284.)
 6. De havde uger som bestod af 1000 ÅR. Fra verdens skabelse og frem til Abraham skulle der være 2000 år. Fra Abraham og til Messias skulle der gå 2000 år. De næste 2000 år var "Messiases` hans dage". Det sidste 1000 år var Riget for Israel.
 7. De havde Uger som bestod af TIDSALDRE. Det var: Den første tidsalder, Tidsalderen før syndfloden. Den nuværende tidsalder, 1000 års-riget. Den nye jord. De kommende tidsaldre
Daniel 9,24-27 er delt i tre dele. I disse perioder skal der ske bestemte frelses-historiske begivenheder:
 1. Den første periode strækker sig over et tidsrum på 7 uger dvs. 49 ÅR (7 gange 7 er 49). Disse 49 år skal regnes fra den tid da befalingen blev givet om at genopbygge Jerusalem og indtil at byen blev genopbygget igen efter den babyloniske udlændighed. Denne befaling blev givet af den persiske konge Artaxerxes den 1. Dette skete den 14 nisan (marts) i året 445 før Messias. "I måneden nisan i kong Artaxerxes 20. År traf det sig engang således at der var sat vin frem for ham: Jeg (Nehemias) tog da vinen og rakte kongen den, og han havde altid godhed for mig. Da sagde kongen til mig: hvorfor ser du så bedrøvet ud ? Du er jo ikke syg: Det kan ikke være andet end hjertesorg,. Da blev jeg meget bange. Og jeg sagde til kongen: Kongen leve i tidsalderen ! Skulle jeg ikke se bedrøvet ud når byen (Jerusalem) hvor mine fædres grave er, ligger øde, og dens porte er fortæret af ild ? Da sagde kongen til mig: Hvad er det da du ønsker ? Da bad jeg til himmelens Gud, og så sagde jeg til kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhed for din tjener, så beder jeg at du vil lade mig rejse til Juda, til den by hvor mine fædres grave er, SÅ KAN JEG BYGGE DEN OP IGEN. Da spurgte kongen mig, medens dronningen sad ved hans side: Hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du igen ? Kongen syntes godt om dette og gav mig lov til at rejse, efter at jeg havde nævnt en bestem tid for ham." Nehemias 2,1-6. Jerusalem blev færdigbygget i året 396 før Messias. Der gik altså NØJAGTIG 49 ÅR fra befalingen udgik om at genopbygge Jerusalem til den stod færdig opbygget (445 minus 396 er 49 år.)
 2. Den anden periode strækker sig over et tidsrum på 434 år, som er det samme som 62 år-uger. Denne tidsperiode strækker sig fra året 396, da byen var blevet genopbygget og indtil Messias skulle komme og blive tilintetgjort. Når vi regner 434 år fra året 396 før Messias, kommer vi til år 32 efter Messias. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 4, hvor jeg giver en oversigt over de forskellige udregningsmåder angående tiden for Jesu første komme.)
 3. Den tredie periode er ENDNU FREMTIDIG. Den kommer til at strække sig over en tidsperiode over 7 år. Den starter med Antikrists freds – og samarbejdsaftale med jøderne og ender med slaget ved Harmagedon og Jesu genkomst. Den kristne menigheds tidsperiode, som ikke var beskrevet af de Gammeltestamentlige profeter, ligger som en parentes mellem den 69. Og den 70. Åruge for Israel og Jerusalem. DEN 70. ÅRUGE FOR ISRAEL, SÆTTERS IGANG VED DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Det sker før selve trængselstiden, som vil vare i 7 år. Det er ikke alle Bibel-forskere som er enige i at Daniels profeti om de 70 år uger, skal forstås på den måde som vi har skitseret ovenfor. Vi skal i det flg. gøre rede for de to andre tolkninger, som vi anser for urigtige.
 1. Den første tolkning har sammenfaldende syn med vor tolkning, hvad der gælder de to første perioder, men den hævder at den sidste og 70. År-uge for Israel og Jerusalem angår Jesu forsoning og den nye pagt i Jesu blod. Denne blev sluttet med jødefolket efter Jesu død efter den 69.år-uge, hvor mange jøder kom til tro på Jesus som deres personlige frelser og jødernes Messias. Dette førte til at ofrene i templet mistede sin kraft efter 3½ år af Jesu virksomhed. Ødelæggeren som er omtalt i Dan. 9,27, er romerne, som ødelagde byen Jerusalem og templet i år 70 efter Messias.
Det er helt klart at denne tolkning er gal, hvad som gælder den sidste og 70. År-uge. Vi har flg. indvendinger mod den:
 1. For det første er der i Dan. 9,27 ikke tale om den nye pagt i Jesu blod. Det er ikke Jesus som skal gøre denne pagt fast for de mange jøder, men det er "en kommende fyrste", som skal slutte denne pagt med jødefolket. Dette er en beskrivelse af Antikrists pagt med jødefolket i trængselstiden.
 2. For det andet ophørte offertjenesten i templet i Jerusalem ikke, efter at Jesus havde virket 3½ år i Israel. Den ophørte først ved Jerusalems ødelæggelse i år 70 efter Messias.
 3. For det tredie blev Jerusalem og templet ikke ødelagt efter at der var gået 7 år, men de blev ødelagt efter at der var gået 70 år efter Jesu død, opstandelse og himmelfart.
 1. Den anden tolkning hævder at denne profeti i det hele taget ikke angår Jesu fremtræden og død efter de 69 åruger. Dette syn kommer bl.a. til udtryk i et lille hæfte som professor Oskar Skarsaune har udgivet på Credo Forlag. Dette hæfte har titlen: Hvordan forstås Bibelens endetidsprofetier ? Se siderne 7-21. Oskar Skarsaunet inddeler Dan. 9,24-27 på flg måde:
 1. Han mener at denne befaling om at genopbygge Jerusalem blev givet i året 587, da jøderne blev ført til Babylon.
 2. Han mener at det er to forskellige fyrster, som skal træde frem. Den første kommer efter at der er gået 7 åruger eller 49 år. Den fyrste er Josva, som blev indsat som ypperstepræst i år 538 før Messias.
 3. Efter de 69 åruger, kommer der en anden fyrste som dør. Det er ypperstepræsten Onias som døde i året 170 før Messias, efter at han var blevet afsat af syrer-kongen Antiokus den 4. Epifanes.
 4. Den sidste og 70. Åruge angår tidsrummet fra år 170 til 164 da Antiokus indtog Jerusalem og ødelagede Guds-tjenesten og offertjenesten i templet.
I parentes skal vi oplyse om denne konge. Han er den meste fremtrædende forbillede som vi har i Bibelen på Antikrist. Han forsøgte at ødelægge jødedommen og indførte den hellenistiske religion i Israel. Han nedrev brændoffer-ralteret i templet og byggede et alter for den græske gud Zevs. På dette alter ofrede han en gris. Han afskaffede de Gammel -testaments ofringer og lod bygge hedensk alter i templet.
Endvidere nægtede han jøderne at udøve jødedommen og overholde sabbatten. Han brændte mange af deres hellige bøger. De jøder som nægtede og lod sig omskære, blev straffet med døden. 80000 blev enten dræbt eller solgt som slaver.
Atiokus døde i året 163 af en sygdom under et felttog i Persien. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 2, kap: Antiokus den 4. Epifanes.)
Jeg har flg. indvending til den tolkning som Oskar Skarsunet hævder, og som mange teologer i Norge desværre støtter:
 1. For det første er det ikke korrekt at hævde at befalingen om at genopbygge Jerusalem blev givet i året 587 før Messias. Det var i dette år jøderne blev ført til Babylon. Selv om denne bortvisning bare skulle vare i 70 år, så blev naturligvis selve befalingen givet på et senere tidspunkt. I det profetiske udsagn som angår jødernes bortvisning til Babylon, er der ikke noget løfte eller nogen befaling om at byen Babylon skal bygges op igen. Dette er MANNIPULERING med det profetiske ord: Jer. 29,10.
 2. For det andet er der ikke 49 år fra året 587 til indsætningen af Josva som ypperstepræst i året 538 før Messias. Der er bare 43 år. I den første udregning manglede der 6 år. . Bare dette ene forhold skulle tilsige at denne fortolkning er gal. Det profetiske ord skal opfyldes indenfor de tidsrammer som er sat. Dette gælder al profeti, og særlig gælder det Daniel 9,24-27, som er en helt eksakt profeti, hvad der gælder det tidsmæssige aspekt.
 3. For det tredie går der heller ikke 62 år uger eller 434 år mellem året for indsættelsen af Josva i året 538 og til Onias den 3.s død i 170 før Messias. Dette er et tidsrum på bare 368 år (538 minus 170 er 368 år.) I denne udregning mangler der i det hele 66 år.
 4. For det fjerde bevirker denne tids-difference på 66 år at den sidste og 70. År-uge for Israel og Jerusalem ikke kan begynde i år 170 efter Messias. Den må begynde i året 236 før Messias (170 plus 66 er 236.) Dette får videre til følge at den sidste og 70. År-uge ikke angår Antiokus den 4. Epifanes invasion af Jerusalem og ødelæggelsen af Guds-tjenesten i templet, for den begyndte i året 170 før Messias.
 5. For det femte har Oskar Skarsaune ikke medtaget i sin vurdering af Daniel 9,24-27 det forhold ,at i løbet af disse 70 åruger eller 490 år, skal de ske 6 store frelseshistoriske hændelser i Israel og med jøderne. Disse er beskrevet i Daniel 9,24, og det som er beskrevet der, er ikke sket endnu, men hører fremtiden til – med undtagelse af løfte nr. 5, om at Gud vil fremføre en tids-alderlig retfærdighed. Det skete ved Jesu forsoningsdød på Golgata.
Oskar Skarsaunets fremstilling af Daniel 9,24-27 er manipulering af det profetiske ord. Det er en meget alvorlig sag at fejltolke og fordreje Guds ord. Det er ikke bar Oskar Skarsaunet som gør dette, men de allerfleste teologer på vore universiteter, missionshøjskoler og i den lutherske kirke LÆRER GALT angående store deler af det profetiske ord.
Dette har i høj grad sammenhæng med den såkaldte "erstatningsteologi", som går ud på at Gud har tilbagetrukket sine løfter til Israel og jøderne, og at kirken har overtaget jødernes opgaver, kald og nådegaver. Dette er en GRUNDFALSK TEOLOGI. Den står IKKE I SANDHEDEN, men den REPRESENTERER SATANS MODSTAND MOD GUDS PLANER MED ISRAEL, og JØDERN


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com