onsdag den 3. april 2013

Rose-værdig arbejde: bog omtale Egon Ladegaard KristensenRosværdigt arbejde: Ind med Evangeliet 1-2.
Paulus brev til Hebræerne, fra Kristen Bogproduktion 2012,
forfatter Oskar Edin Indergaard, Tingvoll, Norge.


s.10 En sammenligning mellem den messianske jødedom og det Paulinske budskab.
Når det gælder indholdet i N.T., så må vi dele det i to, og det er:
De messianske Skrifter som angår Riget for Israel og
Den kristne menighed Skrifter som angår den kristne menighed.
De messianske Skrifter består af de 4 evangelier, Apostlenes gerninger, kapitlerne 1-12, Apostlenes Skrifter, brevet til Hebræerne og Johannes Åbenbaring.
Den kristne menighed Skrifter består af Apostlenes gerninger, kapitlerne 13-28 og brevene som Paulus skrev, med undtagelse af brevet til Hebræerne.
s.11 Der er ingen som kan frelse sig selv ved egne gerninger, men ved at holde Jesu bud, gav jøderne et signal til Herren om at de ønskede at høre ham til. Dette signal var nok til at han gav dem troen (frelsen).
s.12 Jesus kom med en række krav til jøderne om at den som opfyldte disse krav, skulle arve Guds rige, som var Riget for Israel, således var kravene:
Dem som ikke ville underkaste sig disse krav, fik ikke lov til at arve Riget for Israel: Mat.7,21-23 og 28,19. Mark.16,16. Hebræer. 6,2. Mat.6,14. 7,21. Luk.9,26 og Mat.10,32-33. Rom.9,10 og 1.Joh.2,22-23. 1.Joh.1,8-9. Mat.11,12. Mat.5,7 og Jakob.2,13. Mat.12,32-33 og 36-37. 19,21. 11,4-5 og Jakob 2,5.
De fattige i Ånden skulle arve Guds rige. Mat.5,3. ”At være fattig i Ånden” betød at en havde solgt alt det som han ejede og fortrøstede sig på Gud” Se min bog: kristendommens Jødiske rødder. Side 81. Den som gav almisse, skulle får del i Guds rige. Luk.11,41. 6,36. Joh. 5.28-29. Luk.1,50. Ap.gr. 3,19. 10,35. Jakob 2,3 v.10.1.Pet. 5.5. 2. Pet.1,10. Joh.15,1-7. 1.Joh.3,7 v.23-24. 4,12. 5,16. 2.Joh.1,9. Åbenbaring. 2,5 v. 26. 3,2 v. 8.
s.14 I tillæg til Torah forskellige gerninger eller bud, måtte jøderne også komme til tro på Jesus som deres Messias.
Der er ikke noget menneske, som har fortjent Guds nåde. Gud giver den til menneskerne – ikke på grund af vore gode gerninger, men på grund af sin kærlighed til menneskerne på grundlag af Jesu forsoning. Gud har forpligtiget sig selv på at give os nåden ved Jesus forsoning.
Når Paulus skrev at ”vi er ikke under loven , men under nåden” Rom.6,14., så betyder det ganske enkelt at vi (den kristne menighed) ikke er under den jødiske (messianske) lære, men under den paulinske lære.
s.15 I den messianske jødedom er der to retfærdighedsbegreber og to helliggørelse-begreb. Der er både Guds retfærdighed og Guds helliggørelse af menneskerne, og der er menneskets egen etiske retfærdighed og helliggørelse i sit liv som troende. De to sidstnævnte begreber havde deres basis og opfyldelsen af den jødiske Torah. Dette var ikke blot udtryk for gjort gerning fra menneskets side, men selve drivkraften i dette var Den Hellige Ånds virke i menneskets liv: Mat.6,3 og 5,20. Hebræer 2,11 og 12,14.
I den messianske jødedom kræves der stadig vækster og helliggørelse i troslivet. Dersom de messianske jøder ikke havde denne vækst, faldt de ud af retfærdiggørelsen. Troen måtte være fuldkommen.
I den paulinske teologier derimod den, som en gang er blevet retfærdiggjort, frelst for altid. Menneskets egen retfærdiggørelse er bortfaldet som et grundlag for frelsen, for vi er retfærdiggjort af nåde ved tro uden gerninger: Ef.2,8-9. Vi er ikke længere under den jødiske Torah men vi er under ”Nåden” eller ”troen”, som er det samme som Paulus hans nye budskab om retfærdiggørelsen og frelsen: Rom.6,14 og 8,33.
s.16 Hvad der gælder helliggørelsen, så opererede Paulus med to typer helliggørelse. Det er den helliggørelse som vi får, når vi kommer til tro på Jesus: 1.Kor.1,30., og det er den helliggørelse i vandringen som troende: 2.Kor.7,1.
Den sidste type helliggørelse kan være god eller dårlig i en kristens liv. Men en genfødt troende falder ikke ud af retfærdiggørelsen selv om vedkommende lever et dårligt liv.
Uanset hvorledes kristenlivet har artet sig, skal vi alle sammen stilles frem for Jesu domstol i himmelen, for at få igen det som har skete ved legemet – enten det er godt eller dårlig. Frelsen er sikret, men nådelønnen vil være forskellig for de kristne: 1.Kor.3,10-15 og 2.Kor.5,10.
I begge tros-systemer er helliggørelsen en frugt af retfærdiggørelsen, men helliggørelsen har både en objektiv og en subjektiv side.
Den objektive side er den helliggørelse som vi har i Jesus forsoning.
Den subjektive helliggørelse er det som mennesket selv magter at udføre i sit eget liv ved hjælp af Den Hellige Ånd. Den går ud på minimalisme og at begrænse det som vi kalder ”kødet” eller ”den gamle natur”, som fortsat findes i legemet.
Hvad som gælder (den endelige forløsning) har begge læreformer en slutfrelse, men den er forskellig i de to menighedstyper.
I den messianske jødedom år fuldendelsen ud på at man får del i den første opstandelse og del i det fuldendt ”Riget for Israel”.
I den paulinske kristendom går fuldendelsen ud på at man får del i den kristne menigheds bort-atomar og himmelen.
Den nye fødsel eller genfødelsen er også en frugt af retfærdiggørelsen som igen er baseret på Jesu forsoning. Den er ens for begge trossystemer. Det er et værk som Den Hellige Ånde udfører. Ordet ”genfødelse” kommer af de to græske ord ”genesis” og ”palin”, som betyder ”atter” og ”på ny”.
I Joh. Evangeliet er der brugt et andet ord for dette, og det er ”anothen”, som betyder ”ovenfra” Joh.3,3. ”Genfødelsen” bliver også kaldt for ”at blive født af Ånden”. Joh.3,5.
s.17 Hebræerbrevet er ikke skrevet til den kristne menighed, men det er skrevet til jøderne-men til de messianske jøder i tidsrum fra påsken i år 32 – 70 e. Messias. På samme måde som jøderne måtte vandre i ørkenen i 38 år, før de kunne komme ind i det lovede land, fik jøderne en ny nådetid efter Jesu død, således at de kunne modtage Jesus og få oprettet Riget for Israel (Jødernes vandring var på 40 år, men de vandrede i selve ørkenen i 38 år.)
Nådetiden for jøderne varede til år 70. Da greb Gud selv ind og romerne ødelagde både byen Jerusalem og templet.
I denne tid fra Johannes Døberen og frem til år 70 blev ”Riget for Israel” og dets lære basis forkyndt af apostlene og de messianske jøder.
På denne måde var det to budskaber som blev forkyndt i denne tid, og det var Rigets evangelium og den kristne menigheds evangelium om den frie nåde og de paulinske hemmeligheder.
De messianske jøder blev bedt om at gå ud til Jesus, som var ”udenfor lejren” (som er et billede på den officielle jødedom og Jerusalem som by) og bære Jesu vanære: Hebræer.13,13.
s.18 Dette betyder at Paulus udfordrede de messianske jøder til at tone rent flag i forhold til Jesus. Indtil nu havde mange af dem holdt lav profil i deres forhold til Jesus. De havde stort set optrådt som en sekt indenfor jødedommen. De havde lagt altfor stor vægt på Mose Torah, og de forstod ikke fuldt ud at der var kommet en ny tid og en ny pagt, som havde erstattet det gamle.
På denne måde havde de været med til at skjule Jesu betydning for det jødiske folk og havde været medvirkende til at den nye pagt i Jesu blod ikke havde kunnet lade sig realisere blandt jøderne.
Efter år 70 fik de anledning at knytte sig til Paulis undervisning og den kristne menighed – der var kommet en ny tid for jøderne.
På samme måde som Mose Torah, havde også ”Den nye pagt i Jesu blod” en dobbelthed. Der blev lagt vægt på Guds nåde og på gerninger.
Det specielle ved Hebræerbrevet er det forhold at det omhandler Jesus som ypperstepræst og forsoner på en udførlig måde. Det sammenligner Den gamle og Den nye pagt i flere kapitler: 7-10.
s.19 Mose Torah var en pagt som var skrevet på stentavler. Den kunne ikke trænge ind i jødernes hjerter og blive en del af deres identitet, for de havde ikke noget modtagerapparat, som hverken kunne modtage den, eller som kunne gøre, at de holdt den på en perfekt måde. Dette kunne først blive en realitet når Den Hellige Ånd flyttede ind i deres hjerter, og det skete på pinsefestens dag -
Da blev ”stenhjertet” udskiftet med ”kødhjerte”: Jer. 31-33 og 2.Kor.3,3.
Centrum i den nye pagt er Jesu blod og Jesu forsoning. Den er oprettet med jøderne og angår som sådan ikke den kristne menighed.
Den kristne menighed er baseret på Jesu forsoning og de paulinske hemmeligheder hvor nåden er den, som råder i vor tidshusholdning, men Gud udtog en del frelseselementer af den nye pagt og overførte dem til den kristne menighed. Elementerne er Jesu forsoning og Den Hellige Ånds komme og virke.
sa.20 Efter almindelig fortolkning bliver det hævdet at den gamle pagt ophørte ved Jesu forsoning på Golgata, her må vi nuancere og korrigere således at forståelsen af Hebræer 8,13: hebræisk ”er allerede begyndt at blive borte”.
Dette viser at den gamle pagt endnu eksister, for den nye pagt måtte blive oprettet med hele det jødiske folk og ikke blot den messianske menighed.
s.21 Betydningen er at nådetiden for jøderne snart var slut, således at vi fik en fuldstændig ny ordning. Den nye ordning var den kristne menighed og de paulinske hemmeligheder.
Det kan også betyde at dersom jøderne tog imod Jesus, så ville han introducere Den nye Pagt for dem. Den gamle pagt ville da bortfalde – I vandringen som troende måtte jøderne følge Jesu bud som var baseret på loven og profeterne: Mat.5,17. Hebræer 7,12.
Mange af budene i den nye pagt i Jesu blod er taget fra Mose Torah, men de er udvidet og skærpet. Det blev vanskeligere at holde budene og på-budene.
De peger frem mod en tidshusholdning hvor satan og de onde ånder er fængslet i abyssos nemlig Rigets tid.
Budene og på-budene er med andre ord tilpasset den nye tidshusholdning.
Jesus har på vegne af alle jøder, både sonet deres synder og holdt alle budene og på-budene i Den nye pagt. Det betyder at det som han krævede af jøderne, det gav han dem når de kom til ham og bad om syndernes forladelse.
Jesus vil aldrig støde fra sig et sønderbrudt og sorgfuldt hjerte: Salme 34,19., men det som han hader først og fremmest er gal lære (de gamles vedtægter) og farisæernes og de skriftlærdes hykleri.
s.22 Paulus lærer om den frie nåde som ikke kræver gerninger – hverken for at blive frelst,eller for at blive bevaret som troende i vandringen, men på grund af at de aller fleste fortolkninger sammenblander Paulus nye lære med Den nye pagt i Jesu blod, så opstår der en sand forvirring på det teologiske område. De allerfleste forkyndere og fortolkere tager del i og yder deres bidrag til denne sammenblanding.
Det som specielt kristen-folket har store problemer med at forstå, er det forhold at den som engang er frelst, er altid frelst, for vi kan ikke falde ud af retfærdiggørelsen nåde. På samme måde som Gud har antaget Jesu frelses-gerninger, har han også antaget os i Jesus Kristus: Ef.1,6.
De messianske jøder er også antaget af Gud ved Jesus forsoning, men på grund af at den nye pagt i Jesu blod kræver både tro og gerninger, så kunne den enkelte jøde falde ud af retfærdiggørelsen nåde.
Dette gjaldt ikke ”de udvalgte jøder” - de som var udvalgt i Jesus Messias fra verdens grundvold blev lagt.
Den nye pagt i Jesu blod angår ikke den kristne menighed:
Den er baseret på løfter i G.T. Den er baseret på Jesu forsoning. Den er baseret på Guds nåde og omsorg. Den er baseret på Jesu undervisning i N.T. Den er baseret på Jesu skærpede krav til jøderne: Mat.5-7. Den er baseret på Jesus som ypperstepræst i Riget for Israel. Jøderne skal være konger og præster – både i Israel og ud over hele jorden. Hedningerne må underkaste sig jøderne. Den er baseret på genopbygningen af templet i Jerusalem. Den er baseret på de forskellige blodige ofringer som skal frembæres i Rigets tempel. Det skal være minde-offer over Jesu forsoning, stadfæstelses-ofringer over Jesu forsoning, underkastelses-offer under Jesus og renselses-offer

Den kristne menighed derimod er baseret på flg. Forhold:
Jesu forsoning. Jøder og hedninger er ligestillet i den kristne menighed
Paulus nye undervisning og de forskellige hemmeligheder. De kommer til udtryk i Paulus breve.
Se min bog: Kristendommens Jødiske Rødder., kap. 4 forskellige syn på den nye pagt.
På hebraisk kan ordet ”Ny” både betyde ”ny og fornyet”. Det betyder to forhold, og det er:
Den nye pagt i Jesu blod er ”ny” i den betydning” at den ikke har været før.
Den nye pagt i Jesu blod er ”fornyet” i den betydning ” at den er delvis baseret på en anden pagt, og det er Mose pagt: Hebræer 7,12.
s.24 Timoteus var Paulus hans mest betrode medarbejder. Han sendte ham til en del af de kristne menigheder, for at han skulle ordne problemerne der og give medlemmerne den rette paulinske lære: 1.Kor.4,17.
s.25 Paulus hørte med til den hemmelige side ved Guds rige, som ikke var åbenbaret før, han fik åbenbaring om dette af den opstandne Jesus Kristus: Rom.16,25-27. Ef.1-3 og Kolos.1,25-27.
s.26 I brevet til Romerne 9-11, beskrev Paulus derimod forholdet mellem Juda og Efraim i fortid, samtid og fremtid. Vi finder ikke den kristne menighed i disse kapitler.
Disse kapitler er nøglen til en ret forståelse af Guds planer med jøderne. Det er ikke den kristne menighed som er koblet ind i det gode jødiske olietræ, men det er Efraim: Se min bog Paulus brev til Romerne.
s.27 De messianske jøder som levede på (Jesu tid) skulle opstå sammen med de Gammel Testamentlige troende. Der er de retfærdiges opstandelse.
Den kristne menighed skal ikke opstå sammen med de messianske troende, men vi skal bort-atomar hentes til Herren (i skyerne) før trængselstiden på 7 år.
Vi skal være til stede ved denne opstandelse: 2.Tess.1,10.
Et tredje udsagn, som også kan volde problemer i forhold til Paulus` forfatterskab, er det som står i kap.13,19.: Paulus kunne ikke blive givet tilbage til den messianske forsamling, for han tilhørte den ikke. Han var det første medlem i den kristne forsamling: 1.Tim.1,16.
På den anden side kunne han besøge de messianske menigheder og have fællesskab og samtale med lederne der, men han kunne ikke prædike i disse menigheder, for de to budskaber var delvis forskellige. Han prædikede derimod i de jødiske synagoger i diasporaen.
s.30 Hebræer.13,25. Dette brev har ingen afsender, men det har den typiske paulinske afslutning om Guds nåde ”Nåden være med jer alle”
En af grundene til at der ikke er nogen afsender, kan være at afsenderen ønskede at være anonym i forhold til de messianske jøder. Paulus havde al grund til det, for mange af dem mistroede ham som en der forfalskede den messianske lære og jødedommen, og forstod ikke at han havde fået en anden opgave fra Herren, nemlig at lære om den nye tid som lå foran og om den paulinske lære og hemmelighederne.
Hovedhensigten med dette brev var ikke at beskrive den paulinske kristendom, men at beskrive den messianske jødedom – forskellen mellem Den gamle og Den nye pagt og den store rolle som Jesus havde som forsoneren for jødernes synder. Han var den nye præst efter Melkisedeks vis.
Denne position skulle han udøve først og fremmest i templet i Jerusalem og ikke i himmelen.
s.31 Der var 12 apostle i den messianske menighed, og der var 8 apostle i den kristne menighed. Tallet 8 står for en ”ny begyndelse”. Den kristne menigheds tidsperiode var noget nyt som ikke havde været gjort kendt på et tidligere tidspunkt. Det var Paulus som fik opgaven at formidle de Ny Testamentes hemmeligheder fra Gud.
s.32 Hovedhensigten med brevet var en sidste udfordring og appel til jøderne om at tage imod Jesus, således at Jesus kunne komme tilbage og oprette. Riget for Israel var allerede oprettet i sin spæde begyndelse: Apostle. Gr. 3,19-21.
Hebræerne 1,1. Det som profeterne ikke så, og som de ikke udtalte sig om, var den kristne menigheds tid, der kom ind som en parentes mellem Jesu første og andet komme: 1.Pet.1,10-11.
s.35 I studiet af det profetiske ord må vi skille mellem det profetiske perspektiv og de paulinske hemmeligheder. Dette må ikke blandes sammen,som det bliver gjort i altfor stor grad i fortolkningen. Dette er også grunden til at vi har en stor forvirring i studiet af Guds ord.
s.36 Vi må skille mellem 3 frelses-linier i N.T., og det er:
1. Mose Torah sluttede ved Golgata.
  1. Johannes og Jesu og apostlenes undervisning. Den begyndte med Johannes forkyndelse og sluttede i år 70 e. Kristus ved Romernes ødelæggelse af templet.
  2. Paulus forkyndelse om den frie nåde og de paulinske hemmeligheder som begyndte ved Paulus omvendelse i år 37: Ap. gr. 9,15 og vil fortsætte indtil den kristne menigheds bort-atomar.
  3. Efter at den kristne menighed er borte før trængselstiden på 7 år komme Jesu og apostlenes forkyndelse tilbage igen. (Den kristne menighed er en parentes i Guds planer med Israel.)
s.39 Jesus tog sæde ved Faderens højre side i himmelen.
I forhold til Israel venter han på at jøderne skal omvende sig, således at han kan komme tilbage igen og oprette Riget for Israel for dem.
I forhold til den kristne menighed venter han på det kristne legeme skal blive fuldtalligt, således at han kan rykke os hjem til himmelen før trængselstiden på 7 år.
s.44 Den himmel og den jord som vi har i dag, er blot ET LED i Guds skabelse.
s.45 Der er forskel på Sønnen og englene. Det er Sønnen som har skabt englene.
Israels fjender arbejder nu på at samle sig til et stort slag: Åbenbaring 16,16.
s.46 I vor tidsperiode har englene en tilbagetrukket position. Det er Den Hellige Ånd og nådegaverne som er bindeledet mellem himmel og jord i vor tidsperiode.
s.47 Kap. 2 åbner en advarsel, om at de messianske troende må ”give agt på det”, de har hørt. Dette går på læredommen om Riget og ikke de paulinske hemmeligheder. Vi må huske på at i denne tid var der stor aktivitet i den messianske forsamling – både i Israel og ude i diasporaen. Apostlene og andre prædikede og skrev deres breve til de messianske jøder. De prædikede om Riget for Israel helt frem til år 70. Da var det slut med Rigets program, men det skal komme tilbage igen efter den kristne menigheds bort-atomar.
s.49 Når nådegaverne ikke fungerer i vore forsamlinger, så har det flg. Forklaringer
Folk beder ikke om at få nådegaverne.
Folk bruger nådegaverne på en forkert måde.
Forkyndelsen om nådegaverne er forkert.
Der er ingen tradition i mange af vore forsamlinger for at bruge nådegaverne i sin fulde bredde.
Den Hellige Ånd har en meget friere stilling i dag end den havde på apostlenes tid.
Når vi undersøger frelseshistorien, så ser vi at vi har haft alle nådegaverne i funktion hele tiden, og det takker vi Gud for og glæder os over det.
s.50 I ”den kommende verden” er det Kristus som skal være konge. Alle ogs¨å til og med englene, som er de højeste af alle skabninger, skal tjene ham. Til og med Englene skal underlægge sig Messias i Rigets tid. Se min bog: Kristendommens Jødiske Rødder: kap. Rabbinerne opdelte frelseshistorien i fire epoker.
s.51 Gud har lagt alle ting under Jesus – både det som er, og det som skal komme v.( Han blev for en liden tid gjort ”ringere ende englene” med hensyn til position – ikke med hensyn til magt og kundskaber. Han måtte give afkald på sin herlighed hos Faderen i en liden stund, for at dele menneskernes kår og gå i døden for os.
Den messianske forsamling kunne ikke se at ”alle ting” var underlagt Jesus, for de politiske og de teologiske omstændigheder fortalte noget andet, men Jesu gerninger så de. De så Jesus gennem hans gerninger. De så alle de store undere og tegn som fulgte med menigheden. De forstod at det var en stor nåde fra Gud, og efterhånden forstod de også at det var en stor nåde fra Gud, og efterhånden forstod de også, at Jesus måtte tage al verdens synd og lide døden for folket.
Den messianske menighed kunne se at Jesus var Messias, men det kunne jøderne ikke. De forventede ikke en lidende Messias og en som måtte dø for folkets synder. Synden kunne de ordne med dem selv. De kunne jo bestemme at holde op med at synde. De mente at det var en vilje sag. Dette syn har de også i dag.
s.53 Det er jøderne som er ”Jesu brødre”. Det som vil dømme hedningerne i trængselstiden, er hvorvidt de har støttet jøderne i den store trængsel eller ikke: Mat.25,40.
Jøderne skal være ”et kongeligt præsteskab” i Rigets tid: 1.Pet.2,9.
Det er ikke den kristne menighed som er ”et kongeligt præsteskab”, men det er jøderne i Rigets tid.
Den kristne menighed skal også have opgaver i Rigets tid. De er ikke kendt i sin fulde bredde endnu. Det hører med til den kristne menigheds mange hemmeligheder, som ikke r åbenbaret. Det skal være gøremål ud fra himmelen. Gud skal vise sin nådes ufattelige kærlighed og storhed mod os i de kommende tidsaldre.
s.54 Jesus døde for jødernes synder på korset. Han lagde grundlaget for den nye pagt i Jesu blod. Den messianske menighed blev oprettet med jøderne, men den blev til liden nytte for dem – for den krævede tilslutning af alle jøder: Rom.11,27. Se min bog: Paulus brev til Romerne.
s.55 De engle, som faldt, tager Gud sig ikke af. De er dømt for alle tider. Der er ikke noget offer for dem.
Jøderne derimod tog Gud sig af. Han ville føre dem ind i sit rige ved sin forsoning. Han er deres trofaste Ypperstepræst ved at han forsonede dem med Gud, og ved at han går i forbøn for dem indfor Gud.
Jesus har også sine opgaver for den kristne menighed, men de skal ikke blandes ind i de opgaver som han har med det jødiske folk.
Det er ikke den kristne menighed som skal være præster i templet i Jerusalem i Rigets tid og ud over hele jorden, men det er jøderne: 1.Pet.2,9 henviser til de messianske jøder.
Hvad der gælder teksten i Joh.16,1-3 angår den ikke Jesu komme for de kristne menigheder, men den angår Jesu genkomst for jøderne og de 12 apostle. Apostlene skal være i templet i Jerusalem (min Fars hus v.2) og dømme Israels 12 stammer sammen med Jesus.
s.56 Jesus blev prøvet i mange ting i lighed med os. Vi har fejlet i mange ting, men det hat han ikke. Da Jesus blev et menneske, fik han også ny erfaring i forhold til synden
og en ny forståelse af synden. Den nye erfaring kan han bruge når han skal hjælpe både den messianske forsamling og os i kamp mod synden, som hænger så fast ved os.
s.58 Der er tre typer menigheder vi må adskille, når vi læser Det nye Testamente, og det er:
Den jødiske forsamling eller den jødiske synagoge.
Den messianske forsamling, som også er kaldt for synagoge.
Den kristne forsamling, som er Jesu legeme.
Det er akkurat her at den store fejl ligger i fortolkningen af Guds ord.
Man magter ikke at skille mellem den messianske og den kristne forsamling og sammenblander Guds ord til et eneste rod som har mistet meget af sin iboende kraft, og det skaber en stor forvirring
Vi må bede Herren om at han rejser op lærere, som lærer ret om dette: 2.Tim.2,15.
s.59 Hebræer 3,6. Den messianske menighed ville være Guds børn dersom den magtede at holde ud indtil enden. Den messianske menighed skal gennem hele trængselstiden på 7 år, medens den kristne menighed skal løftes op i skyerne til Gud før den antikristelige trængselstid.
Der er een endetid for den messianske menighed og een anden for den kristne menighed.
I vor tidsperiode er der blot et krav til de som bliver frelst, og det er at de kommer til trom på Jesus. I vor tidsperiode er vi både retfærdiggjort og bevaret ved tro af nåde uden gerninger: Ef.2,8-9
I den messianske jødedom var frelsesbegrebet to delt. Og det var tro på Jesus og gerninger i en eller anden form.
s.61 Først efter at de 2000 år er gået, vil det jødiske folk omvende sig til Jesus fra Nazaret: Sakarias 12,10.
I vor tidshusholdning lever vi efter en ny frelsesordning som ikke var gjort kendt i G.T. Ef.2,12-13
s.63 I ørkenen faldt jøderne på grund af deres modstand mod Guds planer om at indtage landet.
På Jesu tid faldt jøderne på grund af at de ikke ville modtage Jesus som konge og frelse. Det samme vil ske i fremtiden. Mange jøder vil hellere tage imod Antikrist end Kristus: Joh.5,43. Hebræer 3,18-19.
Det er bestandig vandtroen som skiller menneskerne fra Gud. Det er det samme i alle tidsaldre. Alle mennesker har anledning til at får tag i troen og i frelsen. Det er en udfordring til os alle sammen. Det som vidner om Gud, ligger åbent for alle mennesker, således at ingen kan undskylde sig overfor Gud og sige at de ikke har haft mulighed for at få tag i frelsen: Rom.1,19-25.
s.65 Det var ikke alle i den messianske menighed som var lige engagere i deres tro. De stod i fare for at falde ud af retfærdiggørelsen og nåden: Hebræer 4,1-2. (Se beskrivelsen af de 7 lilleasiatiske menigheder som giver et godt billede af dette: Åbenbaring 4-5.
s.68 Den 7. dag er den rette hviledag også for den kristne menighed, men på grund af at den romersk-katolske kirke forandrede dette i 300 tallet, er søndagen blevet hviledag for den kristne menighed. Se min bog: Jesu Genkomst Bind 3.
Den 7. dag er også et billede for Israel. Det kunne have blevet oprettet på den femte dag i forbindelse med Jesu første komme, men det blev udsat med 2000 år på grund af jøderne vantro.
2000 år fra Adam til Abraham. 2000 år fra Abraham til Jesus og 2000 år til Jesu første komme.
Se min bog: Kristendommens Jødiske Rødder. Del 6.
s.69 Bibelen omtaler kun to folkeslag i verden, og det er jøderne og hedningerne.
Hedningerne bliver i N.T kaldt for ”ethnos” medens jøderne bliver kaldt for ”laos”
Af og til bliver de vantro jøder beskrevet som ”ethnos”: Rom.11. Bliver Efraim kaldt for ”hedningerne”: Se min bog Paulus brev til Romerne.
s.70 Jøderne i den messianske forsamling måtte derfor anstrenge sig for at få del i hvilen. Dette betyder at de i tillæg til troen også måtte efterleve de forskellige bud og regler i den messianske Torah. Dette er den større retfærdighed som Jesus taler om: Mat.5,20.
s.71 Peter opfordrede de troende jøder til at gøre deres kald og udvælgelse fast: 2.Pet.1,10.
I den kristne menighed behøver vi ikke at anstrenge os for ”at gøre vort kald og udvælgelse fast”. Vi er retfærdiggjort, helliggjort og herliggjort i troen på Jesus: Rom.8,29-31 og 1.Kor.1,30
Vort forhold til Gud kan derimod blive bedre. Dette sker gennem helliggørelsen.
Bibelen er en levende bog. Den er givet os af den levende Gud. Vi får åndelig liv og vejledning ved læsningen af denne bog, for den peger på Jesus som den der giver os livet: Joh.1,4.
Gældende N.T., så regner vi med at det blot er Textus Receptus som er det virkelige levende Guds ord. De andre ”grundtekster” er afskrifter som er forandret.
s.73 I endens tid vil bekendelsen af Jesus være af afgørende betydning for frelsen, for den som ikke bekender at Kristus er Herre, den får ikke del i Guds rige: 1.Joh.4,5.
Jesus er ikke ypperstepræst for den kristne menighed. (Hebræer 4,15. Han er hovedet for den kristne menighed, og han er frelser for den. Den kristne menighed behøver ingen ypperstepræst eller præster som formidlere mellem Gud og os. Ved Jesu forsoning blev vejen åbnet for os, således at vi kunne blive frelst ved tro uden gerninger: Ef.2,8-9.
s.74 Det er ikke medlemmerne af den kristne menighed som skal være præster
Rigets tid., Dette er jødernes opgave. Når man tager det som står i Pet.2,9 til indtægt for den kristne menighed, så er dette ikke rigtigt: Se min bog: Kristendommens Jødiske Rødder ”Jøderne skal være konger og præster”.
Der er heller ikke noget som hedder ”det almindelige præstedømme” i den kristne menigheds tidshusholdning. Vi er medlammer på Krist- legeme. En menighed, som allerede er sat ind i himmelen i Jesus Kristus, behøver ikke nogen præstedømme.
Det er de messianske jøder i Rigets tid, som er ”det almindelige præstedømme”. De skal være konger og præster ud over hele jorden i Rigets tid.
Den såkaldte ”erstatningsteologi” og ”erstatningsteologerne” vil få meget at redegør for på dommens dag.
s.75 I den kristne menigheds tidshusholdning gælder Jesu offer på Golgata AL SYND, men til trods for det så måtte jøderne bekende DEN DAGLIGE SYND. For at de kunne få tilgivelse for den: 1.Joh.1,8-9.
I den kristne menighed behøver vi ikke at bede om tilgivelse for den daglige synd, for vi har alle syndernes forladelse i troen på Jesus. Men vi skal bede om renselse for vore synder.
s.79 Messias er både konge og ypperstepræst i en og samme person. Det var forbudt jødedommen at en person kunne være både præst og konge. Jesus skal være ypperstepræst i tidsalderen.