fredag den 21. juni 2013

Retfærdiggørelsen- helliggørelsen og herliggørelsen. O.E.I.

FORHOLDET MELLOM RETTFERDIGGJØRELSEN, HELLIGGJØRELSEN OG HERLIGGJØRELSEN I DEN PAULINSKE FORKYNNELSEN
Derfor, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så ARBEID (gr.”katergazomai”) ikke bare som i mitt nærvær, på deres frelse med frykt og beven.” (Fil.2,12.)
Dette verbet betyr ”å arbeide, virke og utvirke”.
Vi vet at ”å arbeide” kan bety to ting, og det er ” å utføre fysisk arbeid”, og det er ”å arbeide i overført betydning”. Det er den siste betydningen som blir brukt her.
På hvilken måte kan vi ”arbeide på vår frelse” i en tid da den jødiske Torah er satt til side som indirekte middel til frelsen og frelsen (rettferdiggjørelsen) er en fri gave? Når vi skal forstå dette på en rett måte, må vi trekke inn de forskjellige ledd i frelsen, og de er:
  1. Rettferdiggjørelsen.
  2. Helliggjørelsen.
  3. Herliggjørelsen (Forløsningen). (1.Kor.1,30.)
Hva som gjelder det første punktet, så kan vi ikke gjøre noe for å oppnår rettferdiggjørelsen enn det å komme til tro på Jesus. Rettferdiggjørelsen er en fri gave som vi får av Gud på basis av Jesu forsoning. (Ef.2,8-9.)
Rettferdiggjørelsen er det samme som syndenes forlatelse i troen på Jesus. Vi kan ikke ”arbeide” på vår rettferdiggjørelse, for dette har Jesus ordnet for snart 2000 år siden på Golgata. Den som er kommet til tro på Jesus, han har både rettferdiggjørelsen, og han har syndenes forlatelse i troen på Jesus.

VI FÅR IKKE SYNDENES FORLATELSE I NATTVERDEN
Når kirken lærer, at vi får syndenes forlatelse i forbindelse med nattverden, så er dette GAL LÆRE. Det gamle nattverdsritualet lød i forbindelse med utdelingen av vinen og brødet som følgende: ”Det er NÅ blitt gjort fyldes for alle dine synder”. Dette er galt, for det er ikke ved nattverdsbordet, at vi får syndenes forlatelse, men vi får den på grunn av Jesu forsoning på Golgata og ved troen på Jesus. Dette synet minner faretruende om det katolske synet på nattverden, der katolikkene ser på nattverden som en ublodig gjentagelse av Jesu offer på Golgata.
Nattverden er et minnemåltid over det som Jesus gjorde for oss på Golgata, og et minnemåltid om Jesu komme for den kristne menigheten. Nattverden har forbindelse med Jesu forsoning på Golgata, men det er ikke i nattverden at syndenes forlatelse skjer.

Det er også galt det som Kirken lærer i syndsvedkjenninga. Der står det på nynorsk: ”Gud, vær meg nådig! Tilgjev meg mi synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et reint hjerte, og gjev meg kraft til et nytt liv.”
I den bønna blir rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen blandet sammen. Vi har allerede fått ALL SYNDENES FORLATELSE i troen på Jesus. Dette gjelder også den synden som vi hadde, før vi kom til tro, og det gjelder den synden som vi fortsatt har i vårt kjød. Den er også tilgitt, men til tross for det skal vi gå til Den Hellige Ånd med den og be Han om at han renser oss fra denne synden. Det kaller vi for HELLIGGJØRELSEN, og den skal skje til enhver tid og stund.

Gud har fått forsoningen gjennom Jesu store offer på Golgata. Jesus sonet all verdens synd på Golgata- ikke bare de troendes synder, men også de vantroes synder. Han har fått ett offer en gang for alle mennesker. Han BAR alle våre synder opp på treet på Golgata- en gang for alle mennesker. Dette offer skal ikke gjentages, men det er avsluttet for snart 2000 år siden.

Helliggjørelsen er et resultat av (frukt av) rettferdiggjørelsen, men det er ikke det samme. Helliggjørelsen skjer kontinuerlig, mens rettferdiggjørelsen er avsluttet for snart 2000 år siden.

Hva som gjelder den tredje fasen i frelsen, herliggjørelsen eller forløsningen, så er den også avsluttet i Jesus Kristus. Vi er allerede her og nå innsatt i himmelen sammen med Jesus. (Ef.2,6.) og kan ikke bli tatt ut derfra, for vi er lemmer av Kristi legeme. I inneværende tidshusholdning er frelsen sikret for den som er kommet til en levende tro på Jesus. Dette blir også benektet av mange kristne.
Når det kristne legemet er fulltallig, og det skjer i forbindelse med den kristne menighets bortrykkelse, skal vi alle sammen fram for Jesu domstol i himmelen, for å få igjen det som er skjedd ved legemet. Det er våre gjerninger og helliggjørelsen i våre liv som skal bedømmes her. Frelsen er sikret på grunnlag av forsoningen og Jesu offer på Golgata. Denne nådelønnen skal danne grunnlaget for våre oppgaver i 1000- årsriket og i de kommende tidsaldere.

Vi skal bekjenne vår synd- ikke for å få tilgivelse for den, for den har vi fått for snart 2000 år siden, men vi skal bekjenne vår synd for at Den Hellige Ånd kan rense oss fra denne synden og gi oss et helliggjort liv.

DE TO EVANGELIENE SOM VI HAR I N.T.

Hva er så grunnen til at kirken, prestene, teologene og mange forkynnere ikke forstår dette og blander sammen rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen? Hovedgrunnen til det er at de ikke ser, at der er TO EVANGELIER, som er beskrevet i N.T. Det første finner vi i de 4 evangeliene, i første del av Apostlenes Gjerninger og i de jødiske brevene. Det andre finner vi i andre del av Apostlenes Gjerninger og i de paulinske brevene med unntak av Hebreerbrevet der Paulus skrev til jødene. (Se min bok: Paulus Brev Til Hebreerne.)

Når det for eksempel gjelder Skrift-ord som Romerne 10.9-10 og 1.Joh.1,9, så angår de den messianske forkynnelsen som igjen angår Det Messianske Riket. Dersom vi blander disse Bibel-stedene inn i den paulinske læren, så får vi en gal forståelse av den rene paulinske læren. I den paulinske undervisningen er den jødiske Torah tatt bort, og vi står igjen med et rent nådesbudskap. ” for vel var det synd i verden før Loven (Torahen), men synden tilregnes ikke, hvor det ingen Torah er.” (Rom.5,13.)

Vi skal sitere disse Bibel-versene og analysere dem. ”for dersom du med din munn BEKJENNER at Jesus er Herre, og i ditt hjerte TROR at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst, for med hjertet TROR en til rettferdighet og med munnen BEKJENNER en til frelse.”
(Rom.10,9-10.)

Hva som gjelder Romerne 9,9-10, så angår ikke Romerne, kapitlene 9-11 den kristne menigheten, men de angår Guds forhold til jødene og Israel. Romerne 9 beskriver Guds forhold til jødene i fortiden. Romerne 10 beskriver jødenes forhold til Gud på Paulus sin tid, og Romerne 11 beskriver Guds forhold til jødene i fremtiden og deres frelse. (Se min bok: Paulus Brev Til Romerne.)
Det er to ledd i disse 2 Bibel-versene som viser oss, at de ikke hører med i den paulinske forkynnelsen for den kristne menigheten, og det er ordene ”å bekjenne” og ”å tro” og deres forhold til hverandre. Her kreves det både BEKJENNELSE og TRO, for å få del i frelsen. I den paulinske undervisningen er det nok Å TRO på Jesus, for å få del i frelsen.
Dersom vi BEKJENNER våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han FORLATER OSS VÅRE SYNDER og renser (helliggjørelsen) oss fra all urettferdighet. ”(1.Joh.1,9.)
Her er syndenes forlatelse gjort avhengig av at de messianske jødene) bekjente sine synder. I det paulinske budskapet behøver vi ikke å bekjenne våre synder, for å få syndenes forlatelse, for vi har syndenes forlatelse i troen på Jesus. Vi skal derimot bekjenne våre synder, for at Den Hellige Ånd skal helliggjøre oss. Det er forskjell på rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen i den paulinske undervisningen.
I den messianske forkynnelsen var både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen gjort avhengig av at man bekjente sine synder.
Når det står i Filippenserne 2,12 at ”vi skal arbeide med frykt (ærefrykt) og beven på vår frelse”, så betyr det at vi må arbeide på en rett måte på vår helliggjørelse. Vi kan ikke oppnå helliggjørelsen ved å holde Torahens mange bud, men vi kan oppnå helliggjørelsen ved å holde den paulinske Torah ved Den Hellige Ånds hjelp og veiledning.

Tingvoll den 20-6. 2013. Oskar Edin Indergaard