lørdag den 1. juni 2013

Torahen og Nåden re. Egon L. Kristensen, Herning


TORAHEN OG NÅDEN


   Det er vanlig innenfor luthersk teologi og mene at Torahen (Loven) skal forkynnes både for ufrelste og frelste mennesker. Hensikten med dette er to-delt:

a)    Torahen skal åpne opp for evangeliet slik at de ufrelste ser sin synd og kan ta imot Jesus som sin frelser.
b)   Torahen skal vise de frelste hva som er Guds vilje og holde seg borte fra synden. Dette er en rett bruk av den paulinske Torahen.

             Når vi leser N.T., må vi være oppmerksomme på at det er følgende Toraher, som er beskrevet der:

a)    Fariseernes Torah. Det er det samme som ”de gamles forskrifter”.
b)   Sadduseernes Torah. Den er mer liberal enn fariseernes Torah.)
c)    De Skriftlærdes Torah.
d)   Den Mosaiske Torah. Den hadde sin tid fra Sinai og til Golgata.
e)    Jesu nye Torah. Den angår Riket for Israel. Den ble utarbeidet av døperen Johannes, Jesus og apostlene.
f)     Paulus sin Torah. Den angår den kristne menighet som består både av jøder og hedninger.

   Det er mange emner som blir forkynt blant lutheranerne, men de mest vanlige er:

g)    Torahen.
h)   Synden.
i)      Dommen og
j)      Nåden.

           Jeg også vil være med på å forkynne SYNDEN, DOMMEN og NÅDEN, men Torahen som døråpner for evangeliet vil jeg ikke forkynne i menigheten. Det er ikke Torahen som skal åpne opp for evangeliet, men det er nåden. Det er det samme som Paulus sin forkynnelse.

   Det er følgende grunner til at vi ikke skal forkynne Torahen som døråpner for evangeliet i inneværende tidshusholdning:

a) Torahen hørte med til ”verdens barnelærdom” eller ”grunnkreftene i verden”. (Gal.4,3-5.)
b) Torahen hadde sin tid inntil Kristus eller inntil Golgata. (Gal. 3,24.)
c) Etter at troen (Paulus sin undervisning) var kommet, var ikke jødene mer under Torahen. (Gal.3,25.)
d) Jødene var ikke mer under Torahen, men de var under nåden (Paulus sin undervisning) (Rom.6,14.)
e) Torahen ble lagt til Abraham-pakten, for å vise jødene deres synd. (Gal.3,19.)

f) Torahen åpner opp for synden i et menneskes liv (Paulus sitt liv) slik at vedkommende får lyst til å synde enda mer og synker ned i elendigheten og synden. Dette fører til en åndelig død. (Rom.7,9-13.)
g) Kristus kjøpte oss fri fra Torahens forbannelse. (Gal.3,13-14.)
h) Så mange som holder seg til Torah-gjerninger, er under forbannelse. (Gal.3,10.)
i) Galaterne fikk ikke Ånden, troen og kraftige gjerninger ved Torah-gjerninger, men de fikk det ved troen på Jesus. (Gal.3,5 og 3,14.)
j) Ved vår omvendelse og frelse er vi død fra Torahen, og den er død for oss.  (En dobbelt død) (Rom.7,4.)

   Hva skal vi så forkynne i inneværende tidshusholdning? Vi skal forkynne DEN FRIE NÅDEN. ”FOR GUDS NÅDE ER ÅPENBART TIL FRELSE FOR ALLE MENNESKER, idet den OPPTUKTER OSS til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og gudfryktig i den nåværende tidsalderen, mens vi venter på det salige håp ogåpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet (Jesu komme for den kristne menigheten.)” (Titus2,11-13.)

   Ved siden av dette skal vi forkynne SYNDEN og DOMMEN, men Torahen skal vi ikke forkynne, for dens tid er for lengst ute. Det er ikke Torahen som skal åpne opp for syndserkjennelsen og dommen, men det er NÅDEN. I inneværende tidshusholdning er det NÅDEN SOM HERSKER og IKKE TORAHEN. ”for at likesom synden hersket ved døden, så skulle også NÅDEN HERSKE VED RETTFERDIGHET til et tidsalderlig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.” (Rom.5,21.)
                              
Tingvoll den 30-5.2013.

 Oskar Edin Indergaard            


        Back