lørdag den 21. september 2013

BOIKOTT AV ISRAEL


BOIKOTT AV ISRAEL
  
  EU har besluttet at alle de 28 medlemslandene innenfor EU skal fra nyttår 2014 boikotte alle israelske varer og all økonomisk virksomhet og samarbeid som foregår mellom Israel og EU. Denne boikotten gjelder de områdene, som ligger innenfor den våpenkvile-grensen, som ble oppnådd etter krigen i 1967. Denne grensen blir kalt for ”The green line”. Dette er ingen offisiell grense, men den er en grense hvor de stridene partene i 6-dagers krigen valgte å avslutte denne krigen.
  Det ble også bestemt i Resolusjon 272 av Sikkerhetsrådet at denne grensen ikke skulle være noen offisiell grense, men at partene skulle forhandle om dette på et senere tidspunkt. Grensene måtte være ”sikre og godkjente” av begge partene.
  Denne våpenkvile-grensen er blitt kalt for en ”Auschwitz-grense” da den er vanskelig for jødene å forsvare. Selve staten Israel er på det smaleste bare 19 km.

  EU blander seg nå inn i de forhandlingene om grensen mellom Israel og ”palestinerne” som nå er kommet i stand etter 3 års opphold.
  Det er Kommisjonen i EU som har utarbeidet dette forslaget, og det gjenstår å se om alle statene innenfor EU vil godta dette vedtaket. Det ville være merkelig om for eksempel Tyskland ville godta dette. Det vil framtida vise.
  Det er også blitt hevdet at U.S.A. vil boikotte Israel på samme måten som EU ønsker det, men dette gjenstår å se om det stemmer. Jeg tviler på det. U.S.A. er for tiden den stormakten i verden som støtter Israel på den beste måten.
  Det som jødene er redd for er, at dette er en begynnelse på en fullstendig boikott av alle jødiske varer.

  Israel har på sin side også boikottet EU innenfor det samme området. Det er klart at dette vedtaket ikke er noen fordel for Israel, men de som vil tape mest på det, er de såkalte ”palestin-araberne”.
 Den totale eksporten fra Israel og til utlandet beløper seg til 46 milliarder dollar årlig. Bare 250 millioner kommer fra disse områdene i Judea, Samaria og Gamlebyen av Jerusalem.
 Det er 14 industrielle senter innenfor disse områdene som består av 800 fabrikker og foretningsforetak. 17000 arbeider i disse fabrikkene. 11000 av dem er ”paletin-arabere”.

  De som arbeider her, tjener tre ganger så meget som en vanlig ”palestiner” og oppnår alle sosiale rettigheter etter jødisk lov. Disse 11000 brødfør 100000 ”palestinere”.
  I tilegg til dette er det også blitt etablert en rekke andre arbeidsplasser innenfor samferdsel og andre service-næringer.
 Dersom denne boikotten av Israel blir iverksatt, vil dette føre til at mange ”palestin-arabere” vil miste sitt arbeid og sin inntekt mens jødene lettere vil kunne få seg nytt arbeid.
  (Når jeg setter klammer rundt ordet ”palestiner”, så er grunnen til det at dette er et tyveri fra arabernes side av dette ordet. Før 1918 het alle, som bodde i dette området, ”palestiner”, men etter 1967 tok araberne ordet til inntekt for sin egen folkegruppe, og det er blitt godtatt av verdenssamfunnet.

  Dette vedtaket fra EU om å boikotte alle varer og tjenester mellom Israel og EU, er ikke noe godt forslag, for det vil ramme ”palestin-araberne” som bor i dette området, og som EU ønsker å støtte.

  Man må spørre seg selv. Hva er det som skjer i Midt-Østen konflikten? Hvordan har det seg at de 28 statene innenfor EU, nå går til en boikott av jødiske varer og tjenester? Er dette er uttrykk for at de vil støtte ”palestin-araberne” i en sak der de har retten på sin side, eller er dette et uttrykk for antisemittisme?
  Jeg mener at det siste er tilfellet, for ”palestinerne” har ikke retten på sin side. Både Balfour-deklarasjonen av 1917 og San-Remo-erklæringen fra 1920 viser at jødene ble tildelt hele området, som da ble kalt Palestina, til å opprette en jødisk stat der.
  Tingvoll den 17-9. 2013. Oskar Edin Indergaard.