torsdag den 5. december 2013

Jesu genkomst - hvad skal der ske?


1 Thess 4,13-18
Jesu genkomst - hvad skal der ske?


Introduktion

Genkomsten fylder enormt meget i Bibelen!
Det er et særdeles vigtigt emne.

MEN samtidig er det også vanskeligt! Hvad skal der egentlig ske, når Jesus kommer igen?

Det skal vi se på nu!


Hvad er Jesu genkomst?

Hvad er Jesu genkomst?
Det er IKKE, at han ved himmelfarten rejste langt væk og så engang kommer tilbage! Jesus har jo lovet at være tilstede, hvor bare to eller tre er sammen i hans navn. Ja, han har lovet at være hos hans disciple »alle dage indtil verdens ende«.

Genkomsten betyder altså ikke, at Jesus kommer tilbage efter at have været borte.
Det bliver klart, hvis vi ser på tre af de vigtigste ord, som NT bruger om Jesu genkomst:

3 ORD OM JESU GENKOMST:
a. 2 Thess 2,1 ”komme” (parusia) jf kejserens triumfbesøg!
b. 2 Thess 1,7-8 ”åbenbares” (apokalypsis)
c. 2 Thess 2,8 ”komme synligt” (epifanaia)Indledende oversigt

Oversigt over:
- de sidste tider
- Jesu genkomst
- den nye jord1 Thess 4,13-18

Det ’normale’ i Bibelen: Der tales rigtig meget om Jesu genkomst, fordi der er et budskab, der skal understreges: til trøst, til formaning, til advarsel osv.
Det er sjældent, at Bibelen giver en rækkefølge af begivenheder i forbindelse med Jesu genkomst. Formålet med Bibelens tale om Jesu genkomst er ikke først og fremmest at give viden, men at forkynde et budskab ind i en speciel situation.

Der er dog enkelte tekster, der faktisk angiver en rækkefølge af begivenheder.
1 Thess er et eksempel på det:

1 Thess 4,13
Baggrunden er, at nogle i menigheden har mistet nogle kære, der er døde.
For at trøste dem, skriver Paulus om, hvad der skal ske, »når Herren kommer«.

Kristne sørger også, når et familiemedlem eller en kær ven dør. Vi skal ikke have en ’dødsromantik’!

1 Kor 15,26 I udgangspunktet er døden en fjende.
1 Kor 15,54b-57 Men det er en overvunden fjende. Brodden i døden – det, der virkelig skader os og gør ondt – det er fjernet af Jesus, fordi han har båret døden for os. Guds vrede over vores synd ramte Jesus, da han døde – derfor kan det godt være, at vi skal dø som følge af syndefaldet, men i døden vil vi ikke møde Guds vrede. Dødens brod er pillet ud.

Derfor skriver Paulus til de nye kristne i Thessaloniki, for at de ikke »skal sørge som de andre, der ikke har noget håb«. Troen på Jesus giver et håb over for døden. Det, vi mennesker står absolut mest magtesløse over for, døden, det har vi et håb imod.
Derfor vil Paulus hjælpe de kristne i Thessaloniki, så de ved næste begravelse sørger på en anden måde – nemlig med håb!

Formålet med Paulus’ undervisning er altså at give trøst over for døden.

Bemærk den nære sammenhæng mellem de to afsnit 4,13-18 og 5,1-11
a) Indledning: 4,13 Brødre    // 5,1 Brødre
b) Afslutning: 4,18 Trøst!    // 5,11 Trøst!


Hvad er så det kristne håb?


1 Thess 4,14-15
Nu kommer forklaringen: »For…«
Paulus tager udgangspunkt i det, som disse kristne tror på:
»I tror på, at Jesus døde og opstod fra de døde, ikke også?! Jamen, så skal I nu høre noget, der er lige så sikkert – nemlig, at Gud vil »føre de døde sammen med Jesus«.

»føre de døde sammen med Jesus« - hvad betyder det? Vanskeligt udtryk, der forstås lidt forskelligt. Jeg tror, at løsningen ligger i:
1 Thess 3,13 »…når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige«.
Her er brugt ordet »parusia«, altså det ord, der også bruges om kejserens triumfindtog i en by i provinsen – når kejseren kommer på besøg i magt og herlighed ledsaget af elitesoldater og hans hoffolk!
Jesu genkomst er altså et triumftog! Jesus kommer ledsaget af »alle sine hellige«:
a) Engle: Zak 14,5 (jf Dan 7,27: hellige om engle), Mark 8,38; 2 Thess 1,7.
b) Frelste mennesker: Jf konteksten i 1 Thess 3,12-13: De kristne skal leve i hellighed, så de er parate til at deltage i de helliges triumftog ved Jesu genkomst!

Problemet i menigheden: Hvad nu med de kristne, der dør? De går jo glip af det fantastiske triumftog ved Jesu genkomst!

Nej, svarer Paulus. For Gud vil også lade de døde kristne være med i triumftoget, når Jesus kommer igen!
Gud vil simpelthen ikke gøre forskel på de kristne, der lever på jorden, når Jesus kommer igen, og de kristne, der allerede er døde (v15).

PS: »Et ord fra Herren«
a) En fri gengivelse af et Jesus-ord fra evangelierne (fx Joh 11,25f, Matt 24,31 – vanskeligt at finde dækkende citat!).
b) Overleveret Jesus-ord, der ikke er bevaret i evangelierne.
c) Jesus-ord givet Paulus i direkte åbenbaring.
d) ’Jesus-ord’ formuleret af Paulus under Helligåndens vejledning.

Dét viser Paulus så ved at gennemgå, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen:


1 Thess 4,16-17
For at vise, at de døde kristne ikke kommer til at gå glip af noget, sker der nu det relativt sjældne, at Paulus anfører en rækkefølge på de begivenheder, der skal ske i forbindelse med, at Herren stiger ned fra himlen.
Jesu genkomst i 5 trin:

TRIN 1: Signalet til Herrens komme vil blive en tredobbelt lyd:
en befaling: et ’kommandoråb’ (igen jf kejserens indtog)
et råb fra en ærkeengel: NT nævner to ærkeengle: Gabriel (Luk 1,26) og Mikael (Judas 9; Åb 12,7).
Jesus er Hærskarernes Herre, og ved genkomsten kommer han ledsaget af kæmpe englehær.
Guds basun: 1 Kor 15,52: »i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles«. ALTSÅ: Ved Jesu triumftog skal de dødes opstandelse signaleres med et mægtigt basun-stød.
»Basun«, sandsynligvis = shofarhorn (jf shofarhornets betydning ved de jødiske højtider og i profetierne om Herrens dag: Es 27,13; Zef 1,14-16; Zak 9,14)

TRIN 2: Herren stiger ned fra himlen
»stige ned fra himlen«: dvs gå fra den usynlige verden til den synlige verden. Modstykket til himmelfarten (jf ApG 1,11).

TRIN 3: Så skal de døde troende opstå
Bemærk 3 ting:
1) Her tales kun om de kristne døde (de ikke-kristne opstår først senere jf Åb 20).
2): »opstå«, dvs at sjæl og krop forenes. Det er »kødets opstandelse«. Menneskets krop bliver genskabt, men i fuldkommen udgave – uden synd, uden svækkelse og uden handicap.
Fil 3,21: »Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme…« (jf 1 Joh 3,2).
3) Bemærk ordet »først« (v 16). Det er hele pointen: Det allerførste, der sker, når Jesus lige har vist sig på himlens skyer, er, at de døde kristne opstår. Hele ideen er jo, at de ikke skal gå glip af triumftoget ved genkomsten – de skal være med!

TRIN 4: Så skal de levende troende sammen med de opstandne rykkes bort for at møde Herren i luften.
Nu bliver de netop opståede døde kristne forenet med de levende kristne.
Men de døde kristne har jo fået et nyt herlighedslegeme – hvad med de levende kristne ved genkomsten?
1 Kor 15,51-52 »Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.«
De, der lever ved Jesu genkomst, bliver forvandlet samtidig med, at de døde kristne opstår.

Fra det tidspunkt følges de ’døde’ kristne og de levende kristne ad.
De skal rykkes op i skyen for at møde Jesus. Jf kejserens triumftog, hvor byens ledere og mange indbyggere gik ud på vejen uden for byen, når kejseren nærmede sig og modtog ham med hyldestråb og så ledsagede ham ind i byen. Sådan skal de kristne (døde og levende) møde Jesus i skyerne og deltage i hans triumftog ned til jorden.
PS: »Bortrykkelsen«
Bortrykkelsen er en bibelsk virkelighed, som Paulus taler helt klart om her. Men blandt blandt bibeltro kristne er der ikke enighed om tidspunktet for denne begivenhed:
a) Lidt før Jesu synlige komme, nemlig før den store trængsel (7 år før)
b) Lidt før Jesu synlige komme, nemlig midt i den store trængsel (3½ år)
c) Ved Jesu synlige komme (menigheden modtager ham i luften og ledsager ham til jorden jf modtagelsen af kejseren uden for byen)

TRIN 5: Derefter skal alle de bortrykkede for altid være sammen med Herren.
Fra dette tidspunkt skal de kristne altid være sammen med Jesus. Nul mere adskillelse!

Pointen ved at understrege denne rækkefølge er, at Jesus ikke vil gøre forskel på de troende, der er døde inden hans komme, og dem, der stadig lever. Med andre ord: De afdøde kristne vil ikke gå glip af noget! Alle troende skal nemlig være med i bortrykkelsen og skal fra det øjeblik af for evigt være sammen med Jesus.

1 Thess 4,18
Dette budskab om rækkefølgen af begivenhederne ved Jesu genkomst er et trøstebudskab!

Kristne oplever dødsfald og begravelser. Men Gud har givet os et budskab til trøst. Det ophæver ikke sorgen – men det betyder, at vi sørger på en anden måde, nemlig »med håb« (v13).

Så lad os trøste hinanden med dette håb!