mandag den 2. december 2013

HVORFOR GÅR DET IKKE AN: af Oscar Edin Indergaard


HVORFOR GÅ DET IKKE AN Å REGNE UT VERKEN DAGEN FOR JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHETEN ELLER DAGEN FOR JESU GJENKOMST TIL ISRAEL?

  Det er fortsatt mennesker som forsøker å regne ut dagen for disse to begivenhetene, og det er fortsatt mennesker som er med på å spre disse utregningene. Det har vært mange opp gjennom frelseshistorien som har forsøkt å regne dette ut, men de har alle tatt feil, og de vil også komme til å gjøre det, for Bibelen kan ikke hjelpe dem med dette.

 N.T. operer med to forskjellige begrep hva som gjelder disse to begivenhetene, og det er JESU KRISTI DAG og HERRENS DAG. Det første begrepet angår Jesu komme for den kristne menigheten. Det andre angår Jesu komme for Israel og jødene. Det første begrepet beskriver JESU KOMME for å hente den kristne menigheten hjem til himmelen. Det andre begrepet beskriver JESU GJENKOMST til Israel og jødene, for både å tilintetgjøre Israels fiender og opprette Riket for Israel. ”Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans eller la dere skremme verken ved noen ånd eller ved noen tale eller ved noe brev, likesom det skulle være fra oss som om Herrens dag stod for døren.” (2.Tess.2,1-2.)

  Den kristne menighets bortrykkelse skal skje 7 år før Jesu gjenkomst til Israel og jødene. Disse 7 årene er blant annet beskrevet i Dan.9,27. ”og en uke (7 år) skal (han, Antikrist) gjøre pakten (mellom jødene og Antikrist) fast for de mange (jøder) og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre (i templet i Jerusalem, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren (Antkrist) komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges (Antikrist.)”

  Den kristne menighetens bortrykkelse er en hemmelighet i Tanach (G.T.), så vi kan ikke finne den der. Vi finner den først i Paulus sin undervisning. ”Se, jeg sier dere EN HEMMELIGHET: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå, i et  øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. (1.Kor.15,51-53.)

  Jesu gjenkomst til Israel og jødene var derimot godt kjent i Tanach. Det var en oppstandelse av de avdøde troende jødene, og en dom både for disse og de jødene som levde på Jesu tid. De troende ble satt inn i Riket for Israel. De som hadde holdt den jødiske Torah, fikk del i frelsen, mens de vantroe ble ført til dødsriket. (Mose Torah er opphevet som indirekte vei til frelsen, men den er ikke opphevet som Torah. Den er derimot utvidet av Jesus. (Mat.5, 17-19.)

  Jesu komme for menigheten er et komme til frelse for den kristne menighet mens Jesu gjenkomst er et komme både til frelse for jødene og de som hadde sluttet seg til jødedommen og en dom for de ufrelste.
  Jesu komme for den kristne menigheten skal skje plutselig (1.Kor.15,51-52.), mens Jesu gjenkomst for jødene og verden skal foregå i forskjellige faser over et tidsrom på 7 år.
  Jesus sa til sine disipler at det gikk ikke an å regne ut det eksakte tidspunktet for Jesu gjenkomst, men tiden skulle de kjenne. ”Derfor være også dere (de messianske jødene) rede, for Menneskesønnen kommer i den timen dere ikke tenker.” (Mat.24,44.)
  
  Det første som skjer ved Jesu gjenkomst til Israel og jødene, er at satan og de onde åndene blir kastet ut av himmelrommet, hvor de har hatt sitt tilholdssted. De blir kastet ned på jorden, i den hensikt å forføre alle mennesker på jorden.” (Joh.Åp.12,7-12.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.)
  Den siste fasen av Jesu gjenkomst til jødene er Jesu gjenkomst til jorden. Dette blir blant annet kalt for ”åpenbarelsen av sitt komme.” (2.Tess.2,8.)

  Vi hører ikke noe om Jesu to komme i kirkens forkynnelse. Den lutherske kirken mener at disse to kommene er de samme begivenhetene, men det er de ikke. Det er feil.
  Det er to grunner til at kirken har dette synet, og det er:

  1. Den regner ikke med Riket for Israel. Den mener at Riket for Israel er kirkens tid.
  2. Den har sluttet seg til det synet at kirken har tatt over alle Guds løfter til Israel og jødene. Dette er erstatningsteolgi.

  Dette kommer også til uttrykk i en av kirkens bønner i gudstjenesten angående Jesu gjenkomst: ”skal koma igjen for å døma levande og døde.” Dette er ikke en korrekt beskrivelse av det som Jesus skal gjøre når han kommer igjen. Det som er uteglemt her er at Jesus også skal opprette Riket for Israel.
 Hva som gjelder trosmenighetene og pinsevennene, så skiller de heller ikke mellom det som er sagt til jødene og det som er sagt til den kristne menigheten i N.T., men de regner med Riket for Israel.
  De regner også med bortrykkelsen av den kristne menigheten. Det gjør ikke den lutherske kirken og de lutherske organisasjonene.

Tingvoll den 19-11.2013. Oskar Edin Indergaard