tirsdag den 23. september 2014

Rune Sindland: Jesu komme 1. doc

JESU KOMME 1

Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elv Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Åp 16,12-16

Det er viktig å skille mellom Jesu komme til Oljeberget og Jesu komme til menigheten, som er hans legeme.
Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam, v.15.
Dette verset står mellom v.14 og v.16, altså mens verdens hærer samler seg til det sted som på hebraisk kalles Harmageddon.
Det er Jesus som her kommer, og dette er hans synlige komme i kraft og herlighet til vår jord sammen med sine engler og den herliggjorte menighet, straks etter den store trengsel, Matt. 24,29-30, Mark. 13,24.

Dette gjelder altså ikke opprykkelsen av menigheten som mange fortolkere har ment og fremdeles mener, og bruker dette som støtte for at menigheten skal gå gjennom den store trengselen.
NEI, dette gjelder Jesu komme til dommen over de levende nasjoner, både Israel og hedning nasjonene, og til opprettelsen av Messias-riket på denne jord.
Jesus kommer her som en tyv. Hvordan kommer en tyv? Tyven kommer stille, lydløst, listig, helst i mørket og om natten når menneskene sover.

Når Jesus kommer for å rykke menigheten opp til seg i lufthimmelen, da kommer han med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, altså stikk motsatt en tyv.
La oss også se på andre skriftsteder som sier at Jesus kommer som en tyv:
Matt.24,43 og Luk.12,39 omtaler heller ikke opprykkelsen av menigheten, men omtaler Jesu synlige gjenkomst til vår jord i kraft og herlighet sammen med Guds engler og den herliggjorte menighet.
Matt. 24,43 settes i forbindelse med Noahs dager, Matt. 24,37-43 og ifølge Luk.17, 26-37 også i forbindelse med Lots dager.
Men Noah og syndeflodens dom, og Lot og dommen over Sodoma og Gomorra kan ikke være forbilder på opprykkelsen av menigheten. For ved opprykkelsen av menigheten tas den frelste menighet BORT fra jorden til frelse, og alle tilbakeblitte mennesker går inn i den store trengsel og domstid.
Men ved syndefloden og ved dommen over Sodoma og Gomorra tas de ugudelige BORT fra jorden til undergang, mens Noah og Lot og de som var sammen med dem, forble på jorden.
Syndefloden og dommen over Sodoma og Gomorra er slående forbilder på Jesu synlige komme i kraft og herlighet til vår jord og til dommen over de levende nasjoner og opprettelsen av Messiasriket på denne jord.

Til dem som tror og lærer at Matt. 24,37-44 angår opprykkelsen av menigheten, vil jeg si følgende:
Dersom Matt. 24,37-44 omtaler opprykkelsen av menigheten, blir det uoverensstemmelse mellom forbildene Noah og Lot i motbilde i endens tid.
Noah og Lot og de som ble reddet sammen med dem, var fremdeles på jorden etter de to dommer, mens menigheten etter opprykkelsen, er borte fra jorden.
For Jesus lærer at de som ble tatt i syndefloden og i dommen over Sodoma og Gomorra, ble tatt til undergang, mens Noah og Lot og de som ble reddet sammen med dem, forble på jorden.

De fleste lærer at de som blir tatt, blir tatt til frelse, nemlig menighetens opprykkelse, og de som blir tilbake, blir tilbake til undergang.
Dette står i strid med Matt. 13. 30, 37-43. 47-50 og 25, 31-46 som klart lærer at de som tas, tas til undergang, og de som blir tilbake, blir tilbake til velsignelsen i Messiasriket på denne jord.
Heller ikke kan det etter deres lære bli levende mennesker tilbake på jorden etter menighetens opprykkelse, dette strider mot den bibelske profeti. For når menigheten blir opprykket fra jorden og de som blir tilbake, blir tatt til undergang, da er jo jorden blitt folketom.

Dette viser klart at Matt. 24,37-44 og paralellstedet i Luk.12,35-40 IKKE har noe å gjøre med menighetens opprykkelse men Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlighet til vår jord sammen med sine engler og den herliggjorte menighet, til dommen over de levende nasjoner og Messiasriket på denne jord.
Når vi leser Matt.24,40-41 og Luk.17,34-36 der den ene blir tatt med og den andre blir latt tilbake, blir den som blir tatt med, tatt med til dom, og den som blir latt tilbake vil gå inn i Messiasriket el. Tusenårsriker på denne jord.
Matt.24, 1-2 er en profeti om templets ødeleggelse, som ble oppfylt i år 70 e.Kr.
I vers 3 spør disiplene først Jesus når templet skal ødelegges. Svaret er gitt i Luk. 21,20.
Videre stiller disiplene i v.3 Jesu et tegnspørsmål: Hva skal tegnet være på ditt komme og tidsalderens ende? Tidsalderens ende er ikke verdens ende men tidsalderens endepunkt, da Messias riket på denne jord begynner.

I v. 14 taler Jesus til disiplene og ikke til menigheten, men dette er den andre forkynnelsen av evangeliet om riket som i trengselstida skal forkynnes av troende Israelere for alle folkeslag, i hast og som et vitnesbyrd, på grunn av den korte tid som da er igjen.
Den første forkynnelsen av evangeliet om himlenes rike skjedde ved døperen Johannes og Jesus Messias selv og hans disipler da riket var nær for Israel. Matt. kap. 3 til 10.
At evangeliet om riket har to forkynnelser, fremgår klart av Matt. 10. Den første forkynnelse, v. 1-15, var kun for Israel, ikke for hedninger, ikke engang for samaritanerne, v.5-6.
Den andre forkynnelse kommer i trengselstida, v.16-23, og er derimot for alle folkeslag.
Og v. 23 forutsier at de Israelske forkynnere da ikke skal komme til ende med Israels byer før Messias kommer.

Når de fleste forkynnere mener at Matt.24,14 taler om verdensmisjonen ved menigheten og anser dette som et tegn for menigheten, så er dette ikke tilfelle.14 har med misjonsvirksomhet ved troende Israelere, som et vitnesbyrd og i hast, og denne forkynnelse har med Jesu snarlige komme og opprettelsen av riket for Israel, el. tusenårsriket.
Derfor er v. 14 et fremtidig tegn for Israel og vil snart gå i oppfyllelse.
I v. 15-28 omtaler Jesus den store trengselen en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, el. ville ikke noe menneske overleve, men for de utvalgteres skyld, de som da skal inngå i Messiasriket på denne jord, skal de dager bli forkortet, v.21-22.
Det andre ved denne teksten er Israelernes flukt, v.16-20, etter at v. 15 taler om den store trengsel, da antimessias setter seg i Guds tempel i Jerusalem og gir seg selv ut for å være Gud, 2.Tess 2,4.
Og det tredje ved denne tekst er den farlige forførelse ved forkynnelsen om en Messias på jorden, v. 23-26. Men denne Messias som da forkynnes på jorden er kun den falske. For den rette og sanne Messias kommer fra himmelen: For som lynet går ut fra øst og skinner til vest, således skal Menneskesønnens komme være v. 27.
I v.27-30 taler Jesus om hans synlige gjenkomst i kraft og herlighet til vår jord til dommen over de levende nasjoner, av både Israel og hedningefolk som ble igjen på denne jord etter opprykkelsen. Og deretter opprettelsen av riket for Israel, Joel 3,4. 20-21 Sak. 14,4. Mal.4,1-3 Ap.gj.1,11. 15.16-18 o.s.v.

I v. 31 sender Jesus ut sine engler over den hele jord for å samle til seg de utvalgte av Israel, Es. 11,11-16, etter at englene først har fjernet de ugudelige fra jorden. Matt. 13,41-43 og 49-50.
I v. 32-35, taler Jesus om fikentreet Israel, som ofte er lignet med trær, for eksempel enerbusken, myrtetreet, fikentreet, oljetreet, vintreet, mens verdensrikene er lignet med ville dyr.

Fikentreet er symbol på Israel, og er i denne tid symbol på Israels nasjonale gjenreisning. Men Israels åndelige genfødelse står i olietræets tegn.

Og denne slekt som er omtalt i v.34 er de mennesker som må gå inn i den store trengselen, som ikke blev med i menighedens oprykkelse


Roar Sindland