onsdag den 5. august 2015

1 doc Jesu Genkomst,bind 31.doc Jesu Genkomst, bind 3.
cand. filol, forfatter Oskar Edin Indergaard. Norge.

re. Egon L. Kristensen, Danmark yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com

Jesus åbner de 7 segl :

Der er to hovedgrunde til at Jesus kan åbne de 7 segl :
For det første har han sonet al verdens synd og overvundet Satan og alt hans væsen på et kors for 2000 år siden. Åben.5,4-5 v. 12.
For det andet kan Jesus åbne seglene og dermed sætte begivenhederne i endens tid i gang fordi hele skabningen underkaster sig ham, både de som er i himmelen, på jorden, i underverden og i havet.. Dette er en universal underkastelse af Jesus som herre. Fil.2,9-11. Rom.14,11. Åben.5,13.
Disse to begivenheder fører videre frem til det forhold at Gud kan indsætte Jesus som Konge. Denne indsættelse sker i himmelen, før de 7 sidste år af endens tid sættes i gang.
Indsættelsen af Jesus som konge i himmelen er første gang beskrevet af profeten Daniel 7,13-14.
Salme 2,9. Luk.19,12. Åben.5,6-7 v.12.
De 7 segl beskriver hændelse som vil ske i de første 3½ år af trængselstiden.
Det 7. segl vil ligeledes indeholde både de 7 basuner, de 7 vredesskåle og det øvrige indhold i Åbenbaringsbogen. Se bind 2.,kap de 7 segl.
De 7 segl er heller ikke parallelle begivenheder, men vi må betragte dem som kronologiske hændelser.
Tidspunkte for åbningen af det første segl er beskrevet med tidsaneverbet ”DA”. Åben.6,1.
Dette tidsaneverbet ”da” referer sig til tiden efter den kristne menigheds bort-atomar. Den er beskrevet på flg. Måde : Derefter så jeg, og se, der var en dør åbnet i himmelen, og den første røst (Jesu røst), som jag havde hørt ligesom en basun, som talte med mig, sagde : Stig herop, og jeg vil vise dig det som skal ske efter dette. (dvs. den kristne menigheds bort-atomar). Åben.4,1.


Det er ikke Jesus som er rytteren på den hvide hest :

Hvad der gælder tolkning nr.1.:At denne rytter er Jesus selv, så har vi flg., indvendinger derimod :
Jesus kommer ikke i begyndelsen af den 7- års trængselstid. Han kommer først efter at de 7 år af trængselstiden er gået. Matt.24,30-31.
Jesus har ikke en bue gr.tokson når han kommer. Han har derimod et skarpt sværd gr..romfauna, som er Guds ord.
Jesus har ikke blot en krone, men han har mange kroner. I Åben.6,2 er der i øvrigt ikke tale om en kongekrone. Det er tale om ”Stefanos”, som er en sejrskrans. I Åben.19,12 er ordet diadem polka brugt. Det betyder ”mange kongekroner”
Rytteren på den hvide hest i Åben.6,2 kommer alene. Når Jesus kommer, har han både de troende og engle med sig.
Rytteren på den hvide hest i Åben.6,2 opnår ingen varig sejer, for efter ham kommer den ene ulykke efter den anden. Den rytter som er beskrevet i Åben.19,11-15 opnår derimod en afgørende og endelig sejer over sine fjender.
Disse to ryttere kan ikke være den samme person. I og med at rytteren, som er beskrevet i Åben.19,11-16, er Jesus, kan han ikke være lig med den rytter som optræder i Åben.6,2.
I Åben.19,11-16 er Jesus beskrevet på flg. Måde og med flg. Egenskaber :
Han heder ”trofast og sandru” v.11. Han dømmer og strider med retfærdighed. v.11. Hans øjne er som ild-lue. v. 12. På sit hoved har han mange kroner. gr. diadem polka. v.12.
Han har et navn som ingen kender uden ham selv. v.12.
Han er klædt i et klædebon gr. hi mation som er dyppet i blod. v.13.(Vi lægger mærke til at Jesus har den samme frelsesdragt som den kristne menighed har. Den kristne menighed er Jesu åndelige legeme. Vi bliver gjort ligedan med ham.)
Han er kaldt Guds ord. gr. logos tu theu. v.13.
Ud af hans mund går der et skarpt sværd (Guds ord), som han skal slå hedninger med. v.15.
Han er kaldt for ”kongernes konge og herrernes herre.”v.16. Åben.19,11-16.
I den meget fine og Guds inspirere salme, som er skrevet at Anna Jonassen i 1903 : Sejrende for at sejre, giver hun udtryk for at denne fyrste, som drager ud med sejer og for at sejre, er Jesus, her citeres sangen.:
 1. Sejrende for at sejre Livets fyrste drager ud. Bryder hedenskabets lejre For at hente hjem sin brud. Kronet er hans kongehoved. Sejers våbenet er Guds ord. Fred og frelse har han lovet Hver som følger i hans spor.
 2. Kor: Unge ven, bliv med, lad tonen Lyde lyt for kongen kær ! Gennem kors og kamp til kronen Følger ham hans unge hær.
 3. Sejrende for at sejre Lyder vi vor konges bud. På hans ord vi vil os lejre, På hans ord vi drager ud. Går vi kun hvor kongens mærke. Korsets banner lyser frem. Bliver i Krist kraft vi stærke. Og vor vej går altid hjem.
 4. Sejrende for at sejre Vil vi fast i striden stå. Livets fest vi snart skal fejre, Livets krone skal vi få, Sejrens løn skal Jesus bære, Gud ham lønnen skænket har. Alle jordens folk skal ære Ham som verdens synder bar.
Jeg vil også citere det som Kristian Theodore siger om denne rytter i sin bog: De fire ryttere i Åbenbaringsbogen,side 15-16.:
I sin store almindelighed har man indset at rytteren på den hvide hest må betegne Kristus, kristendommen eller evangeliet på det sejers-gang ud over jorden. Og det hænger sammen med at dette segl jo blev brudt for snart 2000 år siden. Da red rytteren ind på historiens arena...”


Det er ikke evangeliets sejers gang i verden som er rytteren på den hvide hest.

Hvad der gælder fortolkning nr.2 : At denne rytter er evangeliets sejers-gang i verden, før Jesus kommer, så må vi for det første være opmærksomme på det forhold at der er 4 forskellige evangelier i N.T. Det er :
Evangeliet om forsoningen.
Jesus har sonet al verdens synd på et kors for 2000 år siden. Denne forsoning gælder alle mennesker. Gal.4,4-5.
Evangeliet om himlenes rige.
Dette er den glade nyhed om at Jesus skal oprette ”Riget for Israel” eller genopbygge Davids faldne hytte i Israel. Dette rige var nær på Jesu tid. Matt.4,17.
Den forkyndelse som Jesus, apostlene og de første kristne stod for, kan vi kalde for ”jødekristendommen”.
Den adskiller sig på flere måder fra den kristendomsform som Paulus har formidlet os i sine breve.
Jesus, apostlenes og de første kristnes forkyndelse var rettet til jøderne, og det havde flg. Indhold :
Jøderne skulle omvende sig, holde loven og komme til en personlig tro på Jesus fra Nazaret som jødernes konge. Apostlenes mandat var tre-delt :
De skulle drive de onde ånder ud af jøderne.
De skulle helbrede jøderne for deres sygdomme.
De skulle forkynde Rigets evangelium for jøderne.
Disse opgaver blev givet til de 12 apostle og senere til de 70.
Vi kan ikke overføre dette til den kristne menighed. Luk.9,1-2 v.6. 10,1 v.8-9. Mat.10,6.
Forkyndelsen af jøde-kristendommen togsigte på at oprette ”Riget for Israel” i Israel.
Denne forkyndelse kommer tilbage i endens tid, efter den kristne menigheds himmelfart.
De jødiske missionærer i trængselstiden vi forkynde i overensstemmelse med Jesus lære.
Jesu forkyndelse vil også være den læreform (basis) i 1000 års-riget.
Jeg vil i den forbindelse citere hvad Johan Henrik Jørgensen siger om forskellene og lighederne mellem Jesu og Paulus forkyndelser. Dette står i Evangelisten nr.6. 1991 :... ”På denne baggrund foretager vi en sammenligning af Jesu og Paulus budskab :
Begge forkyndte den samme vej til frelse, Joh.14,6. Rom.3,21-8,39.
Begge forkyndte Guds rige. Centralt i Paulus forkyndelse : Det åndelige Guds rige, som vi ved troen på Jesus allerede her og nu er sat over i, Kolos.1,13.
Indgangen til Guds rige, til ”det himmelske rige” som Jesus forkyndte, såvel som til det åndelige rige i. flg. Paulus evangelium, sker gennem en ny fødsel, en opvækkelse fra åndelig død til åndelig liv, Joh.3,3. 5,25-26. Ef.2,1.
Jesus levede sit liv under Loven, Mat.5-7. 19,16 flg. Men han forkyndte også syndernes forladelse
ved troen på Ham. Mat.9,2-8 v.20-22. Joh.3,16. Han var selve lovens opfyldelse. På dette grundlag forkyndte han også Nåden, Joh.1,17.
Paulus forkyndte at lovens krav var opfyldt i Kristus, og at Guds retfærdighed tilregnes enhver som tror, uforskyldt af bare nåde, Rom.6,14.
Jesus forkyndte ikke NT- menigheden og de sandheder som vedrører dem specielt. Men han lovede dem at sende dem Den Hellige Ånd. Når han kom skulle Han vejlede de troende til hele sandheden. Joh.16,13.
Evangeliet om Guds frie nåde. Dette er det evangelium som vi forkynder i dag i den kristne menigheds tidsperiode – at vi opnår frelse ved troen på Jesus.
Det var Paulus som først fik åbenbaringen om evangeliet om den frie Nåde.
Dette kaldte Paulus bl.a. for ”mit evangelium”. Ef.2,8-9.
I parentes gør vi opmærksomme på det forhold at vi finder ikke den frie nådes evangelium forkyndt i de 4 evangelier eller i den første del af Apostlenes Gerninger.
Vi finder det derimod forkyndt i brevene i N.T. Den som først fik åbenbaring om dette var Paulus,
der giver evangeliet om den frie nåde flg.,benævnelser i N.T.:

Evangeliet om Jesus og opstandelsen. Ap.gr. 17,18.
Guds nådes Evangelium. Ap.gr. 20,24.
Guds Evangelium. Rom.1,1.
Hans Søns Evangelium. Rom.1,9.
Mit Evangelium. Rom.2,16.
Evangeliet om Kristus. Rom.15,19.
Evangeliet om Krist herlighed. 2.Kor.4,4.
Evangeliet om deres frelse. Ef.1,13.
Fredens Evangelium. Ef.6,15.
Vor Herre Jesu Krist Evangelium. 2.Tess.1,8.
Vort Evangelium. 2.Tess.2,14.
Evangeliet om den salige Guds hemmelighed. 1.Tim.1,11.

Det tidsalder-lige Evangelium. Dette evangelium er kendt blandt hedningerne i dag. I dette evangelium bliver der ikke forkyndt noget om Jesus og hans forsoner-gerning, men hedningerne bliver bedt om at bøje sig for Gud, som skabte himmelen og jorden. Han skal dømme mennesker ud fra den kundskab som de har om Gud. Hedningerne kender til Gud som skaberen , opretholder og dommer. Dette evangelium bliver forkyndt af en engel i trængselstiden. Åben.14,6-7.
En del af dette beskriver Paulus også i Rom.1,18-2,29.
I trængesels-tiden blive evangeliet om Guds frie nåde ikke forkyndt, for det har med udtagelsen af den kristne forsamling at gøre. Det er 3 andre evangelier som bliver forkyndt i trængselstiden. (Se bind 1, side 404-409, hvor jeg skriver mer udfyldende om dette.

Vi har flg. indvendinger mod dem som mener at rytteren på den hvide hest i Åben.6,2 er evangeliets sejers-gang i verden, før Jesus kommer tilbage.:
a) Evangeliet om den frie nåde bliver ikke forkyndt i endens tid. Der er stor sandsynlighed for at de som mener at denne rytter er evangeliets sejer-sang i verden, også mener at den kristne menighed enten skal ind i trængselstiden eller til og med gennemleve hele trængselstiden på 7 år.
Jeg for min del regner med at begge disse vurderinger ikke er korrekte.
b) De som har dette syn, har også blandet sammen evangeliet om Guds frie nåde med evangeliet om himlenes rige.
Det er det sidste som skal forkyndes som et vidnesbyrd over hele jorden for alle folkeslag, før enden kommer.: Matt.24,14.
Det er evangeliet om at Jesus skal komme tilbage og oprette ”Riget for Israel” som skal forkyndes i trængselstiden. Denne forkyndelse skal bl.a. ske ved de 144000 beseglede af Israels 12 stammer. Åben.7,3-8.
Dette evangelium skal ikke forkyndes over lang tid. Det skal bare forkyndes som et vidnesbyrd, således at alle mennesker som bor på jorden, skal får det at høre og tage stilling til det.
 1. De som har dette syn, at rytteren på den hvide hest er evangeliets overvældende sejer på jorden, før Jesus kommer tilbage, har også misforstået to lignelser som Jesu kom med i Matt.13. Vi skal gengive dem i det flg.: En anden lignelse fremsatte han for dem og sagde: Himlenes rige (det falske Guds rige i endens tid) er lig et sennepsfrø som en mand tog og såede det i sin ager (verden), det er mindre end alt andet frø, men når det vokser til, er det større end alle andre urter og bliver til et træ, så himmelens fugle (onde ånds-magter) kommer og bygger rede i dets grene. Matt.13,31-33.
Disse to lignelser beskriver skøge-kirkens unormale og antikristelige vækster i endetiden.
Det er en beskrivelse af skøge-kirken i endens tid..
Centrum i Skøge-kirken er den romersk-katolske kirke.
I endens tid vil den samarbejde både med Antikristen. New Age, og med de øvrige falske
religioner som er i verden. Det sande Guds-rige får ikke sin endelige sejer i vor tidsperiode,
som er kirkens tid.

Det viser for øvrigt også de 5 andre lignelser i Matt.13. Det er en voldsom kamp mellem Gud og Satan i endens tid.
Kampen bliver ikke vundet før efter at Jesus kommer tilbage til slaget ved Harmagedon.

 1. Mange at de som har dette syn, mener også at Guds rige skal vinde over Antikristens rige, før Jesus kommer tilbage. Dette er en fejl vurdering. Jesus kommer ikke tilbage fordi Satan og Antikrist holder på at ødelægge verden i trængselstiden. Han kommer til frelse for Israel og for dem som tror på ham. Mark 13,20.
 2. Dette syn at det er evangeliets og kirkens forkyndelse som skal sejre over Antikrist og det onde, fører let over i to bestemte opfattelser af frelseshistorien og af tolkningen af Åbenbaringsbogen.
 3. Det er enten at benægtelse af 1000 års-rigets eksistens (amillianisme) eller en vurdering af at 1000 års-riget vil komme som et resultat af evangeliets sejer over Satan og det onde i indeværende tidsperiode (postmillionismen).
 4. Selve ordet ”amillianisme) kommer af de 3 latinske ord ”a”, som betyder ”ikke”, ”mille”, som betyder ”tusind” og ”annos” som betyder ”år”. Tilhængerne af det første syn hævder at der er ikke noget som hedder ”Riget for Israel” eller 1000 års-riget. Jesus vil heller ikke komme legemlig tilbage til jorden. En naturlig konsekvens af dette syn er at kristendommen skal vinde sejer over Satan og det onde i kirkens tid og ikke i 1000 års-riget.
Amiallismen går tilbage til Origenes og Augustinus.
De som har dette syn på 1000 års-riget, har en tendens til at spiritualisere de bibelske profetier. De hævder at 1000 års-riget er et rent åndeligt rige, som begyndte med kirkens periode. Når det står i Åben.20,2 at Satan blev bundet i 1000 år, så betyder dette efter deres opfattelse at dette skete ved Jesu forsoner gerning på Golgata.
Dette syn baserer sig på det som vi kalder for erstatnings-teologien at kirken har overtaget jødernes løfter og opgaver.
Denne teologi har ikke basis i Bibelen, men er direkte af denne verdens fyrste, som er Satan.
Selve ordet ”postmillionisme” kommer af de tre latinske ord ”post”, som betyder ”efter”, ”mille”som betyder ”tusind” og ”annos”, som betyder ”år”.
Tilhængerne af dette syn mener at 1000 års-riget vil komme som en historisk periode, men det vil først komme efter at evangeliet og kirken har sejret over Satan og det onde i indeværende tidsperiode. Det er kirkens sejer som vil føre frem til oprettelsen af 1000 års-riget.
De hævder videre at Jesu genkomst først sker efter at 1000 års-riget har været. De tror at 1000 års-riget vil blive en rig missionstid, men de venter ikke at Jesus vil åbenbare sig på himmelens skyer, for at oprette ”Riget for Israel”.
Denne vurdering af 1000 års-riget kan heller ikke være rigtig, for 1000 års-riget bliver først oprettet ved Jesu genkomst – efter slaget ved Harmagedon. Åben.19-20.
Det som disse to opfattelser har fælles, er det forhold at de mener at det er kirken som har overtaget de løfter som Gud har givet til Israel. Israel er ikke længere Guds folk, men kirken har overtaget jødernes løfter og opgaver.
Disse to opfattelser er ikke korrekte, for de bygger ikke på det som Bibelen siger om disse forhold,men de bygger på menneskelige tolkninger af Guds ord og den såkaldte ”erstatningsteologi”
som ikke kommer fra Herren.
Hverken amiallismens eller postmillionismens syn er korrekt. Den benægter Bibelens klare ord på en række punkter. Det er ikke de troendes eller evangeliets sejers gang som skal underlægge sig verden og oprette 1000 års-riget, men det er Jesus selv. Vi må huske på hvad apostlene spurgte Jesus om i Ap.gr. 1,6.: Det er Jesus selv som skal oprette ”Riget for Israel”, og det skal ske ifm. hans genkomst til slaget ved Harmagedon.
Der er også retninger i Norge, i Skandinavien, i Europa og i U.S.A. Som hævder at vi vil få store folkevækkelser i Veste og i U.S.A., før Jesus kommer tilbage, for at hente den kristen menighed. Det er bl.a. blevet nævnt at halvparten af Norges befolkning skal komme til personlig tro på Jesus fra Nazaret. Dette er helt urealistiske antagelser, og de har ikke deres basis i Bibelens udsagn om endetiden.
At vi vil få kristne vækkelser i Vest-Europa og U.S.A., det siger sig selv, men når vi udtaler os om dette, må vi være realistiske og ikke lade vore egne visioner bleve fremstillet som om de var sandheden om dette.
Vi har store vækkelser i dag. Ca. 85000 mennesker går over til kristendommen hver dag. Eftersom problemerne på de økonomiske områder vil øge i omfang i Vest-Europa og U.S.A. I fremtiden, vil også stadig flere mennesker søge Gud.
Det som imidlertid først og fremmest vil kendetegne endetiden i Vesten og i U.S.A. Er frafaldet fra den kristne tro og en religiøs vækkelse til katolicisme og New Age-filosofi. 2.Tess.2,3.
( I parates gør vi opmærksom på at det ord som er oversat med ”frafaldet”, er på græsk ”apostacia”. Dette ord kan også oversættes med ”afgang” eller ”Bortgang”.
Dersom vi oversætter dette ord efter den sidste betydning – noget som det er helt mulig at gøre -, så bliver betydningen at før Herrens dag, som er Jesu genkomst til Israel, så sker den kristne menigheds bort-atomar og Antikristens åbenbarelse – efter vor opfattelse er det Den Hellige Ånd i den kristne menighed som holder igen, således at Antikristen ikke kan åbenbares, før den kristne menigheds himmelfart til Gud. Dette vil ske før selve trængselstiden.
Man kan ikke bruge Bibelen, for at bevise at der vil blive store folkevækkelser i Vesten, før Jesu genkomst for den kristne menighed, for de Bibel-henvisninger som bliver brugt, for at bevise dette, angår ikke den kristne menighed, men det angår det som Gud har lovet jøderne i den sidste tid.
Han har lovet at han skal frelse dem som rest og som levning efter at 2 dage eller 2000 år er gået. Vi skal medtage to Skriftord som særlig bliver misbrugt, for at bevise at der bliver store vækkelser i Vesten og i U.S.A. I endetiden. Joel 3,1-2 Hose. 6,2.
Der vil blive store folkevækkelser over hele verden både ifm. Gog- krigen og Antikrist-krigene, men på det tidspunkt er den kristne menighed hjemme hos Herren. Ezekiel 38,16. Åben.11,13.
Vi skal i det flg. Gengive en del Bibel-forskere som har dette syn at rytteren på den hvide hest i Åben.6,2 r evangeliets sejer i verden. Vi gør opmærksom på at disse ikke behøver at have det ”postmillianistiske” syn eller at de mener at vi skal få store kristne vækkelser i Vesten og U.S.A i endetiden.
David Hedegaard siger flg. Om dette i sin bog: Åbenbaringens budskab til vor tid, s.73: Bibelforskere med god indsigt har blot en mening om dette syn. Rytteren på den hvide hest repræsenterer evangeliet. Evangeliets sejers-gang skal fortsætte i verden helt til Jesus kommer igen. Matt.24,14.
I dette udsag er det helt tydeligt at David Hedegaard har det syn at den kristne menighed skal ind i trængselstiden. Han er ikke opmærksom på det forhold at vi har flere evangelier i N.T.
S. Skovgaard Pedersen siger flg. Om dette i sin bog: Bibelens krone, s.67: Derfor synes jeg at den opfattelse er naturligst, som ser et billede på Guds ord i rytteren på den hvide hest. Til dette passer også hestens farve, buen og sejer-kransen. Hvid er sejrens og renhedens farve, - Guds ord er rent som syv foldigt lutret sølv. Salme 12,7. Guds ord rammer som velrettede pile. Es.49,2. Og Guds ord sejrer bestandig. For både de som modtager, og de som forkaster det, må hver på sin måde tjene til at stadfæste ordets sandhed.
Lars Eritsland siger flg. Om dette i sin bog: Johannes Åbenbaring, s94: Da de tre flg. Ryttere er personifikationer af kræfter Gud slipper løs i tiden, vil det være bedst i pagt med analogien at forstå også den første som en personifikation. Og da er det den forkyndte Kristus, evangeliets sejers-gang gennem alle folkeslag, som bliver fremstillet i denne rytter. Blandt de tegn som går forud for enden, nævner Jesus at evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag, Matt.24,14. Og da Åbenbaringen 6 har de øvrige momenter, er det rimelig at antage at dette vigtige moment må være her.
Erik Bernspång siger flg. Om dette i sin bog, s. 137: Et stort antal faktorer for at vi i sammenbandt med det første segl kan læse om evangeliets sejers-gang over verden i endens tid. Jesus talte tydeligt om dette sejers tog i sin eskatologiske tale. Siden han talte om stridslarm og krigsrygter, hungersnød og jordskælv, siger han i Matt.24,14. Og budskabet om riget skal forkyndes i hele verden og blive et vidnesbyrd for alle folkeslag. Siden skal enden komme.


Det er ikke en fredsbevægelse som er rytteren på den hvide hest.

Hvad der gælder 3 opfattelse: At rytteren på den hvide hest i Åbenbaringen 6,2 skal være en fredsbevægelse, som magter at skabe fred i verden, så er vi ikke enige i denne vurdering.
Sigfred Beck siger flg. Om dette i en meget god fortolkning af Åbenbaringsbogen: Lys over fremtiden, s. 109-110 ”følgelig må den hvide hest primært betegne en bevægelse, en slags krigsførelse, men krig i betydningen nedkæmpelse af andre kræfter, og blodløs krig, hesten er hvid og ikke rød som i de andre segl-syner og igen er det ikke så meget kampen, der synes faktisk ingen kamp at være, som sejren, som er det fremtrædende i synet. Der siges ikke at rytteren har pile i sin bue, men han får en krone, og han drager ud sejrende til sejer.
Det r en blodløs krig af ideologisk art. Det er en bevægelse, en sejersbevægelse og fredsbevægelse. I næste sejlsyn bliver der givet rytteren på den røde hest at tage freden bort fra jorden, hvilket netop forudsætter en stor verdensomspændende fred. Vil man her tænke på et nyt verdensrige, en efterligning af Krist senere kommende sande freds rige, da bliver det vel som en sammenslutning af verdensnationerne under en verdensregering. Det er kronen af bestræbelserne bag Nationernes Forbund, De forenede Nationer, en verden. Til sidst skal det lykkes at skabe et styre med orden og fred, et freds rige uden om freds fyrsten og derfor et falsk freds rige”.
Vi har flg. Indvendinger mod denne vurdering.:
a) For det første kan denne rytter ikke være en generelle fredsbevægelse i endetiden, for den fred som vi vil få, bliver en kortvarig fred. Desuden vil denne tid blive en tid som bliver fuld af undertrykkelse og vold mod dem som ikke vil underkaste sig Antikristens styre.
b) Denne rytter kan ikke være nogen generel fredsbevægelse. Vi må betragte denne rytter som en historisk person. Han er efter min opfattelse et billede på Antikristen, som formår at forene jøder og araber og skabe en fredstid i verden en kort tid, før rytteren på den røde hest (Åben.6,4) kommer. Denne fred er bl.a. beskrevet i Daniel 9,27. 8,25. 1.Tess.5,3.


Det er ikke en antikristelig verdenserobrer som er rytteren på den hvide hest.

Hvad der gælder opfattelse 4.: At rytteren på den hvide hest i Åben.6,2 er en antikristelig verdenserobrer, så har vi flg. Indvendinger mod denne vurdering.:

a) Vi tror at denne rytter er Antikristen og ikke nogen anden verdenserobrer. Vi ved fra Bibelen at Antikristen skal styre i 7 år. I de første 3½ år har han et begrænset styre, medens han i de sidste 3½ år vil få et verdens-omspændende styre. Det er derfor helt naturligt at han fremstår som rytteren på den hvide hest i Åben.6,2, for fra Åben.6-19 vil der gå 7 år. Daniel 9,27. Åben.11,2. 13,5.
William Barcay siger flg. Om rytteren på den hvide hest i Åben.6,2 i sin bog: Johannes Åbenbaring, bind 2. s.15-16.: Derimod er det helt sikkert at den hvide hest og dens rytter har med sejer i krig at gøre. Når en romersk general fejrede en triumf, dvs. når han paraderede gennem gaderne i Roma med sine armeer og sin krigsfanger og sit krigsbytte efter en stor sejer, blev hans vogne trukket af hvide heste, som var symbol på sejer... Derfor betyder den hvide hest og rytteren med buen netop militærisme og kamp.
Bo Giertz siger flg. om denne rytter på den hvide hest i sin bog: Åbenbarelses-bogen, s.56.: ”Hvem er han ? Johannes siger det ikke. Mulig han selv undrede sig ? Det kunne have været en Herrens kæmper. Det skulle betyde at dramaet indledes med en sejers-gang for evangeliet. Men siden så følger der hjemsøgelser, og derfor tror flertallet af udlæggere i dag at vi har fremfor os et billede af en verdenserobrer, en af dem som synes at være uimodståelig – og som Gud vil lade får fremgang. Den fremgang kan høre med til de ulykker som kommer til at overgå verden.


Det er ikke en falsk Messias som er rytteren på den hvide hest.

Hvad som gælder 5. opfattelse: At rytterne på den hvide hest i Åben.6,2 er en falsk messias, så har vi de samme indvendinger mod dette som fremkom unde punkt 4.
Bille Graham siger flg., om rytteren på den hvide hest i sin bog: Drøn af hovslag. De 4 ryttere i Åbenbaringen s. 87-88: ”Jesus sagde engang til sine disciple: ”Pas på at ikke nogen fører jer vild ! For mange skal komme i mit navn og sige: Jeg er Messias. Og de skal vildlede mange” Matt.24,4-5. Den første rytter bedrager på mange måder. En af metoderne er at præsentere efterligninger af troen
Falske trosretninger, falsk religion … Bibelen lover os en række falske Kristus-er vil opstå frem til at den personificerede Antikrist vise sig i spidsen for dem alle. Han vil være Satans mand. Han tilbyder fred og efterligninger Kristus, men han er lige så falsk som den fred han tilbyder. Hans glanstid vil blive kort. Skriften lærer os at Satan forsøger at imitere ...


Det er Antikristen som er rytteren på den hvide hest.

Hvad der gælder 6. opfattelse: at denne rytter er Antikristen, så tror vi at det er rigtig. Vi begrunder det med flg. Elementer :
a) Antikrist skal have delvis herredømme over det nyoprettede Romerrige i de første 3½ år af trængselstiden. I de sidste 3½ år skal han have fuldstændig herredømme i dette rige. I tillæg til dette skal han også have verdensherredømme. Det er derfor naturlig at vi får en beskrivelse af ham i Åben.6,2.
b) Han kommer på en hvid hest. Hvid er retfærdighedens og fredens farve. Dette betyder at han tilbyder verden en falsk og fordækt fred. Han formår for en stund at opnå en verdensfred og et forlig mellem jøder og arabere.

For dem som ikke vil underkaste sig ham og hans styre, bliver der ingen fred, men store forfølgelser. Han vil udrydde alle som modsætter sig hans verdensfred og styre. Han vil far første stund af være en blodtørstig diktator, som vil understøtte sin fred med krig mod alle dem der har andre opfattelser end dem som han har.
Han giver også jøderne anledning til at opbygge templet på tempelpladsen i Jerusalem og lader dem oprette den gammeltestamentlige Guds-tjeneste der.
Han kommer på en hest. Dette betyder at han ikke blot vinder sine sejre gennem ideologi og samarbejde, men han vinder dem også gennem krige. Hesten har bestandig været symbolet på krigen.
 1. I sin hånd har han en bue, i G.T. Er buen altid et tegn på militær magt. Sal. 46,10. Jer.51,56 Buen er også et symbol på den magt Satan har. De troende bliver bedt om at tage troens skjold, således at vi kan slukke alle Satans brændende piler. Disse pile bliver skudt ud fra hans bue. Ef.6,16.
e) På grund af hans mange sejre bliver der givet ham en sejers-krans. Denne krans vil gøre at han er i stand til at udvide sit magtområde til at gælde hele verden. De sejrer som Antikristen vinder i de første 3½ år af trængselstiden, er både ideologiske sejre og sejre på slagmarken.
 1. Hal Lindsey siger flg. Om rytteren på den hvide hest i sin bog: Der kommer en ny verden, s.90 : Hvem er rytteren på den hvide hest ? Det er Antikristen i egn høje person. I antikkens verden udgjorde en hvid hest symbolet på erobring. Når en sejer-herre triumferende indtog et netop besejret rige, brugte han at ride på en hvid hest. Den sejrende antikrist bar med sig en krigers bue, som symboliserede hans magt over krigsvåbnene. På han hoved hviler en krone, for det lykkes ham mere og mere at erobre jordens folk. Til slut skal hele verden ønske ham som deres fyrste.
Det kommer tydelig frem at det eneste menneske, som skulle kunne fuldføre alle disse bedrifter akkurat under trængselstidens 7 års periode, er en person som kaldes Antikrist. Han er en lysende personlighed, som Satan selv bor i, og han skal få en således åndelig tiltrækningskraft at hele verden faktisk skal tilbede ham.
Eigil a. Wyller siger flg., om rytteren På den hvide hest i sin bog: Johannes Åbenbaring, s 136 : ”først den hvide hest med sin sejrende erobrer. Enkelte ser i dette billede en parallel til Messias-rytteren (Åben.19,11), som er ridende på en hvid hest. I så fald bliver det – i modsætning til de tre flg. Billeder – positivt og opbyggende at forstå. Men en afgørende forskel er at denne rytter har sit våben, en bue i sin hånd og ikke, som Messias et sværd i sin mund. Det skaber en afgrund mellem dem.
Nej den ”hvide” erobrer er verdensherskeren, en Alexander, en Augustus imperator, en Napoleon, - som alle red på hvide heste !
Kort sagt, billedet står for den imperialistiske ånd og anti tydet.