mandag den 17. august 2015

2 doc Jesu Genkomst, bind 3


2 doc ”Jesu genkomst” bind 3

cand. fiole forfatter Oskar Edin Indergaard, no

re. Egon L. Kristensen, dk
www.denpaulinskegruppe.blogspot.com yeshuatt@mail.dk


Det andet Segl :

Og da det (Jesus) åbnede det andet segl : Åben.6,3-4.
Den anden rytter på den røde hest bryder den falske fredstid, som har været under Antikristens første styretid. Han forårsager at mennesker begynder at slagte hverandre . Det er Gud som tillader at dette sker, og dette viser at det allerede fra begyndelsen af trængselstiden går en Guds dom over verden.
Det er ikke rigtig det som nogle hævder at Guds vrede først begynder, efter at der er gået 3½ år af trængselstiden.
Der er mange Bibel-forskere som mener at denne rytter er Gog i Magogs land, som er herskeren over Ros, Mesek og Tubal. Sammen med tyskland, Finland, kanske til og med Nord-Sverige og Nord-Norge, Iran, Libyen, Etiopien og mange andre nationer skal Gog, som er lederen for Rusland, gå til angreb på Israel.
Der er givet flere profetiske udsagn om at også Nord-Norge og Nord-Sverige skal blive erobret af Gog. Vi skal i det flg. Citere en lille dl af de profetiske udsagn som Anton Johansen (Lebesbymanden) kom med i 1917. Jeg citerer fra en artikel fra Lars Toralf Storstrand. Den stod i Dagen den 18/1.92 og havde titlen: Lebesbymandens syn i 1917. så Rusland angribe Norge og Sverige:... ”Det var en dag på sensommeren at Russerne overfaldt Sverige og Norge. På den tid gik der en jernbane fra Finland op til Enaresøen og herfra ned gennem Pasvikdalen og Norge. Ind i Norge kom russerne bl.a. fra Kola, og tog landet med hærmagt til Lyngsfjorden. Det franske flyvevåben støttede Rusland, og bombede alle kystbyerne fra Oslo til Trondheim. Kristiansand lå i ruiner.
Johansen så med stor bedrøvelse hvordan Norge og Sverige havde fået forsvaret ødelagt og måtte kapitulere overfor Rusland.
Jeg så at om svenskerne blot havde holdt ud i to uger, ville alt være anderledes.”
For blot få år siden ville dette ikke være mulig. Men i dag ser vi at Rusland er en stærk svækket nation, uden støtte fra Baltikum og Polen... ” (Anton Johansen ha også profeteret om at Baltikum og Polen skulle skilles fra Rusland, noget som allerede er sket. (Se også Albert Hjorts hæfte om dette med titlen: Lebesbymanden. Anton Johansens liv og profetiske syner:)
Vi ved at rød-farven både er Ruslands og krigens farve. Når der står at denne rytter blev givet ”et stort sværd” så betyder det at der skal blive store blodsudgydelser ifm. denne krig.
Hvad som bliver gældende Gogs angreb på Israel, da skal dette blive kortvarig, for den samme dag som Gog angriber landet, griber Gud ind og ødelægger Gog og hans hære på Israels bjerge. Ezekiel 39,3-5.
Gog krigen er en særlig dom fra Gud over Rusland, Vesten, U.S.A. Og arabernationerne, som alle på deres måder forsøger at ødelægge Guds-staden i Midt-Østen.
Denne krig kommer til at finde sted i første del af trængselstiden på 7 år.
Denne krig vil endvidere udløse en Atomkrig mellem Rusland p.d.e.s. Og Vest-Europa og U.S.A p.d.a.s. Efter at disse stater har ødelagt hverandre, vil Antikristen øge sin magt endnu mere i Europa.


Denne forsvars-ordning som profeten Ezekiel profeterede om (Ezekiel 38,13.), skulle oprettes mellem en del stater på den arabiske halvø og Vesten, er nu kommet i stand. Dette skete i Rom julen 1991.
Disse stater ønsker at samarbejde med Vesten mod Irak. Jeg citerer fra en artikel: Sheikdømmerne danner eget forsvars organisation. Frygt for Irak har styrket tilslutningen til Vesten. Artiklen stod i Vort Land den 30/12.91: ”Iraks invasion af Kuwait i 1990 har fået staterne på vestsiden af Persisk-bugt til at forsøge at danne en fælles forsvars-ordning. Frygten for den stærke nabo i nord Irak har ført de 6 medlemsstater i samarbejdes-rådet for for Golfen (GCC) endda nærmere de vestlige stater, som jagede irakerne ud af Kuwait.
GCC består af Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar og de forende arabiske emirater (UAE). På topmøde i Julen i Rom gentog de deres støtte til den såkaldte Damaskus erklæring af marts 1991 som ”grundlag for en ny arabisk orden” i Persisk-bugten.
Damaskus erklæringen lægger grundlaget for en ny sikkerhedsordning for GCC- staterne. Udenrigsministrene i de 8 stater skal mødes i Qatar i april for at udarbejde detaljer.
Kuwait har allerede en militæraftale med USA, og landet søger nu lignende ordninger med Frankrig og Storbritannien. Bahrain søger også nærmere militært samarbejde med USA.
Bahrain var det første land i Persiske-bugt som tillod fast nærværelse af flådestyrker fra USA.
 1. flg. Kuwaits visestatsminister og udenrigsminister, sheik Salem Al Sabah, har den nye sikkerhedsordning 3 akser :
 2. GCC- aksen
 3. Den arabiske akse, som omfatter Ægypten og Syrien.
 4. FN-aksen, som bringer ind USA, Storbritannien og Frankrig.

Det tredje Segl: Åben.6,5-6.

Den sorte hest betegner dyrtid og varemangel. Den sorte farve er et billede på hungersnød. Klages 5,10. Man kan kun købe hvede og byg efter vægt. At spise brødet efter vægt, er et udtryk for knaphed på brød. 3 Mos.26,26. Ezekiel 6,16.
Prise
n for et mål (noget over en liter) hvede bliver en denar, som var dagløn til en soldat eller en arbejder. En mand måtte have en mål hvede om dagen. For den samme pris kunne man købe 3 mål byg. Dette er sort brødpriser på korn i og med at det er øget fra 12-16 gange det normale. Det var derfor ikke mulig for en mand at brødføde sin familie. Dette vil igen sige at mange familier må lide sultedøden.
Olien og vinen skulle derimod ikke blive skadet under hungersnøden som kommer. Det skal dermed bleve en begrænset hungersnød,således at de som har nok penge formår at skaffe sig det som de trænger til livets ophold. Det går dermed først og fremmest udover de fattige.

Det fjerde segl Åben.5,7-8.

 1. Den grågule farve er dødens farve. Rytteren på denne hest er døden. Ordet ”chloros” Kan også oversættes med ”klorgas”. Dette kan betyde at der skal blive benyttet gas i de krige som udkæmpes i denne tid.

På grund af de 4 ulykker (sværd, sult,pest og vilde dyr) som er nævnt ovenfor, følger dødsriget med døden. Det netyder at de som lider døden her, er u-frelst mennesker som går til dødsriget (gr.hades) efter deres død. (Når et troende menneske dør, går ånd og sjæl til himmelen)
Rytteren på denne hest får en enorm stor magt. Han skal herske over fjerdedelen af jorden. Han får magt til at dræbe mennesker med sværd, sult, pest og vilde dyr på jorden. Dette er udtryk for Guds vrede over jorden p. gr. af synd og vantro.
Det er ikke rigtigt det som en del fortolkere hævder, at Guds vrede først kommer efter at 3½ år er gået af trængselstiden.
De 4 straffedomme som Gud straffede med i gammeltestamentlig tid, kommer tilbage i endetiden. Ezekiel 14,21.


Det femte segl. Åben.6,9-11.Disse martyrers sjæle råber fra alteret i himmelen, tilhører ikke den kristne menighed. Det er derimod jøder som er blevet dræbt i løbet af de 3½ år af trængselstiden. At denne vurdering er rigtig ser vi af flg., grunder :
a) den kristne menighed er blevet rykket bort til Gud i himmelen før trængselstiden begyndte.
b) Martyrerne er blevet dræbt ”for Guds ords skyld og for deres vidnesbyrds skyld som de havde” v.9. Disse jøder havde fastholdt Guds ord, således som det kommer til udtryk i G.T.
Endvidere har de holdt fast på et bestemt vidnesbyrd. Der står her ikke noget om hvad dette vidnesbyrd går ud på. Det kan være vidnesbyrdet om den kommende Messias, som vil fri dem far deres fjender. Det mest sandsynlige er at dette er et vidnesbyrd om at Jesus fra Nazaret er jøderne konge og verdens frelser. Vi ved at der vil blive store messianske vækkelser i Israel i endetiden.
Dersom dette havde været en beskrivelse af den kristne menighed, så havde det stået direkte at disse mennesker blev myrdet ”for Guds ords og Jesu vidnesbyrds (vidnesbyrdet om Jesus) skyld.” Åben.1,9.
 1. martyrerne råbe om hævn om at Gud skal gribe ind og give dem en retfærdig oprejsning og gør ende på uretfærdigheden, som råder på jorden.
Dette råb om hjælp betyder at den kristne menigheds tidsperiode og den frie nådens tidsperiode er slut.
Efter den kristne menigheds bort-atomar til Herren, går frelseshistorien ind i en jødisk periode, hvor martyrerne og de troende råber til Gud om at han snart vil hævne den u-retfærdighed som forgår, og de lidelser som de bliver udsat for : Es.1,24. 34,8. 2.Tess.1,8 (Denne tekst angår Jesu komme til Israel).
I vil i den forbindelse citere Oddvar Tegnanders bog: Kongen bryder seglene, s.98, hvor han skrive flg. Om disse martyrer : ”Martyrerne ved alteres fod er i den forbindelse også et billede på gudfrygtige jøde, som efter oprykning bekender deres tro på Gud og den Herre Jesus. Det er, efter min mening, en speciel gruppe martyrer. Læg mærke til alle jødiske symboler – eller G.T. Symboler– som bliver brugt.
En ting er sikkert. Dette sker ikke i nådens tid. Råbet fra martyrerne er et af de mange beviser på det
Jeg vil også: henvise til det som Sigfred Beck siger om det i sin bog: Lys over fremtiden, s.115-116. ”Disse martyrsjæle er myrdet” for Guds ords skyld og for det vidnesbyrds skyld, som de holdt fast ved.” Vi lægger mærke til at det ikke her som andre steder i åbenbaringsbogen (1,2 v.9 og 20,4)
hedder ”Guds ord og Jesu vidnesbyrd”... Her tales der ikke om det (deciderede) kristne vidnesbyrd, men om det, som den trofaste israelit har fået, og som han holder fast ved. Vel har mange oprigtige israelitter i tro set hen til den kommende Messias, men de har ikke ejet vidnesbyrdet om ham som deres Frelse. Udtrykket ”Guds ord og det vidnesbyrd...” betyder: den af Gud lovede åbenbaring til Israel i loven og profeterne med løftet om den kommende Messias, som skal oprette og herske over ”Riget for Israel”. Den åbenbaring havde de holdt fast ved som deres objektive besiddelse, og derfor havde de lidt martyrdøden.
Vi ved at i Israel er der i dag ca. 3000 Jesus-troende jøder. I tillæg til disse har vi de jøder som er hemmelig tro på at Jesus fra Nazaret er jødernes Messias. Dette kan dreje sig om 10000 jøder. Disse er på frelsens vej – til trods for at der er mange tros - forhold som de endnu ikke har fået åbenbaret af de jødisk-kristne trossandheder. Totalt har vi ca. 350000 jøder i hele verden som tor på at Jesus fra Nazaret er jødernes Messias.
Det forhold at også mange martyrer af jødisk afstamning kommer til himmelen efter deres død, selv om tyngdepunktet af deres bekendelse ligger i deres troskab mod Guds ord og i et bestem vidnesbyrd, som vi endnu ikke helt eksakt hvad det går ud på, i og med at det ikke er beskrevet, bør få os til at være varsomme med at udelukke bestemte kategorier af mennesker fra frelsen efter bestemte kendetegn og troskriterier. Der er mange trosforhold både hos det jødiske folk og hos hedningerne, som endnu ligger i det skjulte, og som bare Gud ved om. Han trækker frem fra mørket det som endnu er skjult for os, og han skal dømme en retfærdig dom.
At vi skal være meget varsomme med at dømme dele af det jødiske folk og deres forhold til Gud, viser også lignelse i Matt.13,44 om ”skatten ageren”.
Paulus er også opmærksom på de hemmeligheder som fortsat tilhører det jødiske folk, og som vi ikke fuldt ud har kendskab til : Rom.11,5-7 v.27-28.
Hvad som gælder hedningerne, som hverken kender til eller har hørt budskabet om Jesus som forsoneren, så behandler Paulus dette interessante aspekt ved frelsen i Rom.1-2.
 1. Martyrernes råb til Herren om hvor længe det vil vare, før han hævner deres blod, vidner også om at dette drejer sig om en jødisk frelsesforsamling. Dette råb: hvor længe ? Er velkendt fra G.T. Salme 74,10. 89,47. Es.6,11.
e) Når martyrerne råber til Herren, bruger de ikke det vanlige, navn som er brugt i N.T. Om Herren, nemlig ”kyros”, men de bruger navnet ”despots”, som betyder ”den suveræn Herre!”. Ordet kan videre oversættes med ”familieoverhoved”, ”husbon”, ”herre” eller ”hersker”. Ordet ”despotes” kommer af ordet ”demo-potes” som betyder ”husets herre”. Det hus som der her er tale om er ”Israels hus”. Gud er herre over Israels hus.
Ordet ”despotes” bliver brugt en gang i Åbenbaringsbogen.
Ellers finder vi det brugt 4 gange i N.T., og det er i Luk.2,29. Ap.gr.4,24. 2.Pet.2,1., og Jud. 4.
f) Martyrene er heller ikke klædt i den frelsesklædning som den kristne menighed har. Den hedder på græsk ”himation”. Disse blev givet ”en lang hvid kjortel”gr.stole levke. Disse hvide kjortler er frelsesdragter til martyrerne i trængselstiden.
En del Bibel-tolkere mener at den frelsesdragt som martyrerne får, er deres opstandelses legemer,men det er ikke rigtig. Opstandelses-. Denne er omtalt i Åben.20,4.legemerne får de ikke før i ”de retfærdiges opstandelse”, som sker efter at 1000 års-riget er oprettet
Denne opstandelse som er slut-førelsen af den første opstandelse, skal ske 75 dage efter at den store trængsel er afsluttet. Daniel 12,12-13.
Vi kan også lægge mærke til at ordet ”vidnesbyrd” og ordet ”martyr” er det samme ord på græsk. Dr er en sammenhæng her. På grund af at alle som tror, har vidnesbyrdet om Jesus i deres hjerter og i deres mund, så må vi være villige til at lide martyrdøden for ham og for kristendommens skyld. Åben.12,11.
Den hævn som der her er tale om, skulle gå ud over ”de som bor på jorden” gr katoikunton epi tes Dette udtryk er meget brugt i Åbenbaringsbogen, og det betegner hedningerne eller de som ikke tror på Gud. Ordet katoikuton kommer af verbet katoiken, som betyder ”at slå sig ned” og ”bosætte sig”. Disse har slået sig til ro i verden og er fornøjet med det som verden har at tilbyde. De har ikke fået deres navne indskrevet i livets bog. Åben.13,8.
Som modsætning til de som bor på jorden, finder vi de 144000 beseglede af Israels 12 stammer. De er ”Løskøbt fra jorden”. Åben.14,3.
Alle troende er ”løskøbt fra jorden”. De har ikke her nogen blivende sted. Deres borgersamfund er i himmelen. De er fremmede og udlændinge på jorden. De søger det himmelske Jerusalem, som er den by som Gud er grundlægger og bygger af. Fil.3,20. Heb.11,10. 13,14.
Johannes så sjælene til de som var blevet myrdet i den første del af år-ugen under alteret i templet i himmelen.
Tabernaklet og templet i gammeltestamentlig tid var opbygget på samme måde som templet i himmelen. Moses fik besked om at lave tabernaklet nøjagtig efter det himmelske forbillede. ”de (præsterne) som tjener som et afbillede og en skygge af det himmelske, efter den forskrift som Moses fik da han skulle bygge tabernaklet, for han siger: Se til at du udfører alt efter det billede som blev vist dig på bjerget.” Heb.8,5.
På samme måde som der var to alter i Tabernaklet og i de senere templer, er der to altre i himmelen, og det er brændoffer-alteret og røg-offer-alter. Det alteret som der her er tale om er brændoffer-alteret.
Efter gudstjenesten i gammeltestamentlig tid skulle resten af offerdyrets blod udgydes ved alterets fod. Gennem et system af kanaler blev det ledet under alteret. Martyrernes sjæler bliver derfor sammenlignet med dette blod. Her er der naturligvis ikke tale om nogen synd eller skyldoffer, men det er et hengivelses-offer og et brændoffer til Gud.
Hele kristenlivet skal være et offer til Gud. Fil.3,17 2.Tim.4,6.
Dette bliver også i N.T. Kaldt for ”Kristi lidelser”. Det er de samme lidelser som Kristus havde. De er også pålagt de kristne. 2.Kor.1,5. Fil.3,10. Kolos.2,24.
I grundteksten står der at disse martyrer blev slagtet. Det græske verbe ”sfazein” blev brugt ifm. offerslagtning. Martyrerne blev altså ikke blot dræbt, men de blev slagtet som et offer for deres tro og deres standhaftighed.
Ud fra dette skriftafsnit får vi flg. At vide om sjælene til de som er døde i troen på Herren og lever i himmelen i mellemtilstanden.
a) De kommunikere med Gudfrygtige.
b) De har en tanke- og et følelsesliv.
 1. De bliver overklædt med et åndeligt legeme, som Gud har gjort færdig til hver enkelt af os, og som vi skal have i mellemtilstanden. Det er tiden mellem døden og opstandelsen.
Dette åndelige legeme skal igen efter sin tur forenes med vor jordiske legeme. Dette bliver det herligheds legeme som vi skal have i evigheden.
 1. De har også været fremstillet for Jesu domstol i himmelen og fået deres liv som troende bedømt. I dette tilfælde har de fået den retfærdighedsdragt som Gud giver til martyrerne i trængselstiden. Dette er en lang kjole som på græsk hedder ”stola”.
Martyrerne som var under alteret, fik besked af herren om at endnu flere mennesker skulle slagtes som et offer for Herren. Dette skal ske i den tidsperiode som vi kalder for den store trængsel. Da bliver alle dræbt som ikke vil tilbede Satan, Antikrist og hans billede.Disse martyrer bliver opdelt i to grupper, og det er martyrernes ”medtjenere” og ”brødre”. I den første gruppe skal de hedninge-troende medregnes, men i den sidste gruppe er det jøder, der er tale om. Når f.eks. Jesus talte om ”disse mine mindste brødre” i Mat.25,40, så var det jøderne han havde i tankerne.
Der r flg. Grupperinger af martyrer i trængselstiden :
a) De jødiske martyrer som blev set i det femte segl. Åben.6,9.
b) Martyrernes ”medtjenere og deres brødre”. Åben.6,11.
 1. De to jødiske vidner, som er omtalt i Åben.11,3-12. D har deres funktionstid i den store trængsel i Jerusalem. Antikrist skal formå at tage livet af dem, og de skal ligge på Jerusalems gader i 3½ dag. Efter den tid skal der komme liv i dem, og de skal løftes til himmelen, medens deres fjender ser derpå.
 2. De Jesus-troende jøder som mister livet i den store trængsel. Åben.12,17.
I forbindelse med den tredje vredesskål så tilkendegiver martyrerne under alteret at Guds straffedomme over verden er retfærdige. Åben.16,5-7.
Martyrernes antal skal være et fast tal. Dette er martyrernes fylde. Når dette tal er fyldt, afslutter Herren selv den store trængsel, idet han kommer med himmelens skyer til slaget ved Harmagedon. Der tilintetgør han alle Israel fjender og opretter ”Riget for Israel”.
Ordet fylde gr.pleroma betyder :
a) ”Det fulde tal af et bestem forhold”
b) ”At en person eller et forhold er fyldt af en bestemt egenskab” Vi har flg. Fylder i N.T.
a) Hans fylde. Det r den fylde som Jesus giver til de troende. Han er fuld af nåde og sandhed. Joh.1,14 v.16.
b) Israels fylde. Det er det fulde tal af frelste jøder. Rom.11,13.
 1. Hedninge-fylde. Dette er det fulde tal af hedninger. Dette tal består både af den kristne menighed og de frelste hedninger i trængselstiden. Rom.11,25.
 2. En fylde af Kristi velsignelse. Rom.15,29.
e) En tidsalder-fylde af herlighed. Det er den herlighed som vi skal opleve i ”Riget for Israel” og senere i evigheden. 2 Kor.4,17.
f) Tidens fylde. Tiden var da kommet til at Jesus kunne komme. Gal.4,6.
g) En husholdning i tidens fylde. Dette er 1000 års-rigets periode. Ef.1,10.
h) Menighedens fylde. Ef.1,22-23.
 1. Guds fylde. Det er den fylde som der er i Gud. Det gælder både kærlighed og kundskab. Ef.3,18
j) Aldersmålet for risti fylde. Det betyder at en kristen har nået frem til det mål af vækst, hvor han kan forstå hele Kristi fylde. Ef.4,13.
k) Åndens fylde. Ef.5,18.
 1. Hele hans fylde eller Guddommens fylde. Det er den fylde som der er i Jesus. Kolos. 1,19. 2,9.Det sjette segl. Åben.6,12-17.I det sjette segl har vi en voldsom skildring af det som skal ske i naturen af kosmiske forstyrrelser i første del af trængselstiden. Vi har flg. meget stærke skildringer :
a) Der skal blive et meget stort jordskælv. b) Solen skal blive sort som en hårsæk.
 1. Hele månen skal blive som blod. d) Stjernerne skal falde ned på jorden.
e) Himmelen skal vige bort. f) Hvert fjeld og hver ø skal blive flyttet fra sit sted.
Disse beskrivelser ligne meget det som skal ske i forbindelse med Jesu genkomst til Israel, men dette er ikke en skildring af Herrens dag. Det peger fremover mod det som skal ske på Herrens dag.
På den anden side må vi også være opmærksomme på det forhold at når vi tolker Åbenbaringsbogen, så må vi både have en bogstavelig og en overført tolkning af mange af forudsigelserne.
Ved siden af den bogstavelige tolkning af disse syner, må de også tolkes i overført betydning. Dersom vi ikke gør det, da forstår vi ikke fuldt ud Åbenbaringsbogen.
At disse syner ikke gælder selve Herren dag, ses også af flg.,forhold.
a) I Åben.6,12 bliver det sagt at der skal blive ”et stort jordskælv”. I Åben.16,20, som er en beskrivelse af Herrens dag, får vi høre om et endnu større og kraftigere end dette.
b) I Åben.6,14 bliver det sagt ”at hvert fjeld og hver ø flyttede sig fra deres sted. I Åben.16,20 står der at hvert ø veg bort, og blev ikke fundet mere.
Dersom vi skulle opretholde blot en bogstavelig tolkning af disse udsagn, så ville det betyde at både himmelen og jorden gik sin undergang i møde, men det skal ikke ske før end ved afslutningen af 1000 års-riget. Dette bliver også i Bibelen kaldt for ”herrens dag” eller ”Guds dags komme” 2. Pet.3,10-13.
Vi gør opmærksom på 2 forhold :
 1. Der er mange som mener at vi kan ”fremskynde” dagen for Jesu genkomst.
 2. Dette syn beror på en forkert oversættelse af verbet ”speudo”. Mange Bibel-oversættere har oversat det med ”at fremskynde”. Dette verpe skal oversættes med ”haste”, ”Ile”. ”skynde sig”, ”håbe på” og ”længes efter”.
Desuden er der der her ikke tale om hverken Jesu komme for den kristne menighed eller Jesu komme til Israel, nej, det er talen om den dag da Gud skaber en ny himmel og en ny jord.
 1. Jorden og himmelen skal ikke forgå, men de skal renses i ilden, således at der opstår en ny jord og en ny himmel. At det forholder sig således, ser vi af to forhold :
 2. a) Mark.13,31. Det græske verpe som her er brugt, er ”parerkomai”. Det betyder ikke at ”forgå” i betydningen ”at blive tilintetgjort”, men ”at forandres fra en tilstand fra en anden”.
 3. b) Åben.21,1. På græsk har vi to adjektiver i betydningen af ”ny”, og det er ”novos” og ”Kainos”. Det første betyder ”noget nyt som aldrig før har været”. Dette aktivitet forekommer ikke i Åbenbaringsbogen.
 4. Det andet adjektivet er ”kainos”. Det betyder ”nyt af kvalitet”. Det er dette adjektivet som er brugt i Åbenbaringsbogen, og det betyder at vi skal få en ny himmel og en ny jord, som ligner det som var før, men det skal vær af en ny kvalitet.
Ved siden af at vi får disse naturforstyrrelser, som er nævnt ovenfor, udtrykker det sjette segl også det forhold at der vil foregå en verdensomspændende omvæltning både på det politiske, sociale og religiøse område. Vi skal i det flg. Se på den overførte betydning som disse konkrete udsagn kan betyde.


a) Jordskælvet kan betyde at de samfundsordninger som er oprettet, går i opløsning.
b) Solen er symbolet på den største autoritet eller selve livskilden. Den største autoritet som vi har er Guds ord og Guds ordninger. Når ”solen bliver sort som en hårsæk” v.12, kan det betyde at den sataniske virksomhed i trængselstiden i stor grad fortrænger troen på Jesus og Guds ordninger.
Solen er også symbolet på den guddommelige åbenbaring i Jesus og kendetegner dermed hans autoritet og magt. Jesus bliver beskrevet både som ”retfærdigheden sol” og ”en solopgang fra det høje”. ”Men for jer som frygter mit navn, skal retfærdighedens sol opgå med lægedom under sine vinger, og i skal gå ud og hoppe som kalve.” Mal.4,2. Luk.1,78.
 1. Månen er symbolet på de samfundsordninger som repræsenter Gud. På samme måde som Månen får sit lys fra solen, får også myndighederne deres autoritet fra Gud. Daniel 2,21. Rom.13,1.
Månen er helt afhængig af solen. Månen omtales aldrig alene i Åbenbaringsbogen, men kun ifm. solen. Åben.8,12. 12,1. 21,23.
At hele Månen blev som blod, kan betyde at den øvrighed som månen repræsenterer, bliver omstødt ved vold og ved død. Der bliver anarki eller lovløshed i verden. Vi ved at lovløsens hemmelighed allerede eksister. 2.Tess.2,7.
 1. Stjernerne er symbolet på magter, myndigheder og enkeltpersoner. Når der står at ”stjerne på himmelen faldt ned på jorden” Åben.8,10, så kan det betyde at både de kristne og de verdslige myndigheder bliver brutalt skubbet til side.
I Bibelen er stjerner symboler på både Messias, jøderne, højtstående åndelige, verdslige og falske lærere. 4.Mos.24,17. Es.14,12. Dan.8,10. 12,3. 2.Pet.1,19. Jud.13. Åben.1,16. 8,10-11. 9,1. 12,1.3-4
Himmelen er symbol på Guds kraft, autoritet og Guds ordninger.
Når der står at ”himmelen veg bort, ligesom en bogrulle som rulles sammen” v.14 da kan det betyde at det kristne fundament, som Vesten er opbygget på, rasler sammen og bliver opløst.
Det kristne fundament bliver overladt til de antikristelige og djævelske kræfter.
f) Fjeld er symbolet på magt og riger. Salme 68,17. Es.2,2. Dan.2,35. Sak.4,7. Hab.3,6. Åben.8,8. 16,20. 17,9.
Når der står at hvert fjeld blev flyttet fra sit sted (Åben,6,14.), så kan det betyde at de etablerede magter og riger blev fejet bort og sat til side.
g) Øer står som symbol for faste og selvstændige statsdannelser. Disse ligger i havet, som betyder det urolige folkehav eller folkemasserne. Dette betyder at disse statsdannelser også går til grunde, og verden henlægges åben for de antikristelige kræfter. Salme 97,1. Es.42,4 v.10.
h) Havet står for folkemasserne eller det urolige folkehav. Det er de u-omvendte og stadig skiftende og lidet beregnelige folkemasser. Det er også disse som bevirker at Antikristen får sin magt. Folkemasserene jubel og begejstring bærer ham frem til hans store magt i endetiden. Es.57,20
Matt.13,47. Åben.7,3. 12,12. 13,1. 21,1.
(Om symbolbrugen i Åbenbaringsbogen, se Sigfrid Becks meget gode fortolkning: Lys over fremtiden, s.371-374. Og min bog ”Jesu genkomst, bind 1,s.371-374.
Alle disse forfærdelige straffedomme, som vi har beskrevet ovenfor, bliver forårsaget af den magt som Herren giver de 4 ryttere, som er beskrevet i Åben.6,1-8. Det går derfor ikke an at hævde, således som nogle Bibel-tolkere hævder, at Guds vrede først begynder efter at 3½ år af trængselstiden er gået.Disse straffedomme er også beskrevet i Matt.24,4-13.
Alt dette som er beskrevet ovenfor, skal ske i løbet at de første 3½ år af trængselstiden.
I den store trængsel vil disse straffedomme over jorden og mennesker.
blive endnu større og mere omfattende.
Det er ikke det mindste rart at de som bor på jorden (de u-frelste), tror at ”Lammets vrede” og ”deres vredes store dag” Åben.16,17 er kommet, men sandheden er at dette er blot en begyndelse til Lammets og Herrens vrede.
Verdens-mennesker beder ikke Herren om frelse, for de er forhærdet og har ikke anledning til at tage imod frelsen, men de gemmer sig i hulerne og mellem bjergene og beder dem falde over sig, således at de kan dø. Døden bliver altså vurderet at være bedre end det som sker rundt omkring dem. Dette får os til at forstå at det bliver en forfærdelig tid som skal komme over verden.
Vi må takke Herren for at den kristne menighed ikke skal, hverken ind i eller gennem Guds vredes tid. Den er ikke tiltænkt den kristne menighed, men verden og dens antikristelige indbyggere.
Verdensmennesker er i øvrigt inddelt i 7 forskellige klasser i Åben.6,15., og det er :
Kongerne på jorden, Stormændene, Krigs-høvdinge, De rige, De vældige, Trællene, De frie mænd
Der bliver anledning til frelse gennem hele trængselstiden, men for dem som har forhærdet deres hjerter og taget Antikristens tal og tilbedt hans billede, er der ikke mulighed for frelse. Det er disse som er beskrevet i 2.Tes.2,9-12, hvor det står: ”Og hans (Antikrists) komme sker, efter Satans kraftige virksomhed, med al løgnenes magt og tegn og undere, og med al uretfærdighedens forførelse for dem som går fortabt, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandhed, så de kunne blive frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig vildfarelse, så de tror løgnen, for at alle skal blive dømt som ikke har troet sandheden, men haft velbehag i uretfærdigheden.
De vantro tror at Herrens dag er kommet, men den kommer ikke før den store trængsel er afsluttet. Der venter dem endnu 3½ år af trængselstiden. ”For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand” ? Åben.6,17.
Det er helt tydeligt at disse mennesker ikke kender til de mange begivenheder, som Bibelen omtaler, som skal skal ske før end Herrens dag kan komme.
Det profetiske ord er i sandhed et lys som skinner på et mørkt sted. 1.Pet.1,19.