mandag den 12. oktober 2015

Bind 3 "Jesu Genkomst" 12

            re. Egon L.Kristensen, Herning.dk (Esajas 17 Ezekiel 38,18-39,16)

                               En beskrivelse af skøge-kirken. Åben.17,1-7.
  Dette er en beskrivelse af skøge-kirken, således som den fremtræder, lige før den får sin endelige dom af Herren. Sentrum i denne frafald-kirke i endens tid vil være den romersk-katolske kirke. Den vil samarbejde med de hedenske religioner. New Age og de forskellige frafaldne kirker inden-for kristenheden. Flg. forhold vil kendetegne skøge-kirken :
 1. Hun bliver kaldt “den store skøge”. v.1.
  I bibelsk betydning er en “skøge”, et kirkesamfund som har indgået kompromisser med de hedenske religioner og fremmet disse ideer, som om  det var sand kristendom.Den romersk-katolske kirke har hele tiden være skøge-kirke. I endetids sammenhæng bliver den beskrevet som “den store skøge”.
  Dette udtryk må ses i sammenhæng til de mindre skøger som bliver repræsenteret i stadig stærkere grad af de store kirkesamfund inden for kristenheden. Selv om disse kirkesamfund ikke går lige langt i deres vantro som den romersk-katolske kirke, så ønskes samarbejde med denne kirke. I stedet for at afvise den romersk-katolske kirke som skøge-kirke, og advare  mod sin utroskab mod Herren, så ønsker de andre kirkesamfund ikke at påpege det som en fejl i skøge-kristendommen.
  Profeterne benyttede ofte ordet “skøge” om byer og land som levede i egen vellyst og ikke efter Herren bud og forordninger. Både Jerusalem, Tyrus og Ninive er beskrevet på denne måde i G.T. Es.1,21. 23,16. Nah.3,4.
  2) Hun bliver kaldt “mor til skøgerne og vederstyggelighederne på jorden” v.5.
  Dette betyder at den væsentligste del af den falske lære, som vi har inden-for kristenheden, kommer fra den katolske kirke. Hun er udgangspunktet for den falske kristendom, for hun har dannet grundlaget for de mange kirkesamfund som vi har. Både kirkehistorisk og teologisk er kirkes samfundene udgået fra den romersk katolske kirke, for det var den som overtog efter apostelkirken.
  3) Hun “sidder over de mange vande” v.1.
  Dette betyder at hun hersker over mange lande og nationer gennem den teologi som hun fører. Hun styrer verden gennem sin vildfarende teologi. Hub hersker både over kongerne på jorden og enkelt-menneskene v.2.
  Det har været den romersk katolske kirkes ønskemål at herske over alle mennesker i verden. Jeg vil i den forbindelse citere en udtalelse af kardinal Manning, hvor dette kommer godt til udtryk : “Den romersk katolske kirke er den højeste ret på jorden, den er leder for alle menneskers samvittighed, lige fra bonde som pløjer marken, til prinsen som sidder på tronen. Den leder enhver husstand, den har det sidste ord i  de lovgivende forsamlinger-den er den eneste, sidste og højeste dommer over det som er ret og rigtigt.”
  I endetiden vil den katolske kirke udvide sin teologiske basis til også at gælde New Age og dele af de andre store verdensreligioner, således at alle folk i verden kan føle at de hører hjemme i den romersk katolske kirke.
  Den romersk katolske kirke skal blive en virkelig magtfaktor i endens tid. Dette sigtemål har den haft helt fra middelalderen, hvor den romersk katolske kirke og det romerske kejserdømme konkurrerer om hvem som skulle være den virkelige magtfaktor i verden.
  Denne strid er ikke slut endnu. I enden tid vil den blive genoptaget, og den romersk katolske kirke vil blive den vindende part, men på slutningen af trængselstiden skal den alligevel blive ødelagt af Antikrist og de 10 konger, som repræsenterer kejsermagten og Det nyoprettede Romerrige. Dette forhold viser os at paven er ikke Antikrist. Åben.17,16.
  4) Hun befinder sig ude i ødemarken, og der sidder hun “på et skarlagenrødt dyr, som var fuld af bespottelses navne og havde 7 hoveder og 10 horn.” v.3.
  At kvinden er plads ude i ødemarken, betyder at hun ikke har nogen kontakt med Den treenige Gud og hans ordninger.Det åndelige landskab som hun repræsenterer, er goldt og øde. Det giver ikke tidsalderlig liv til den som følger hende. Det giver derimod død og fortabelse.
  Denne kvinde styrer ikke blot over de mange nationer og konger v.1-2, hun styrer og kontrollerer også et “skarlagenrødt dyr”, som symboliserer Antikrist og hans magtgrundlag, som både er de 7 romerske kejsere fra gammel tid og de 10 kongern i endens tid. Antikrist en af samme beskaffenhed som hende. Han er fuld af “bespottelse-navne” v.3.
  J.Dwight Pentecost siger flg. om “Dyret som kvinden sidder på, er Europas forenede stater eller det romerske imperium”.
  5) Hun “var klædt i purpur og skarlagen og lyste af guld og ædelstene og perler.” v.4.
  Purpur og skarlagen er kongelige farver, og de vidner om stor luksus og rigdom. Disse to farver er også Vatikanets officielle farver. I Bibelen bliver de associeret med synd.
  Jeg vil citere fra R.E. Woodrrows bog : Babylon Mystery Religion, s.103, hvor der står : Klædes dragten som bliver båret af kardinalerne i den romerske kirke er rød. Kardinale fugle, kardinale blomster og kardinal præster er forbundet med rød farve. Bibelen nævner nogle fyrster i Babylon som klædte sig i røde klæder, “... Men hun (Jerusalem) drev sit hore videre. Da hun så mænd afbilledet på væggen, billeder af kaldæerne malet med rødt, omgjordet med bælte om deres lænder, med nedhængende huer på deres hoveder, alle sammen at se til som vogn kæmpere, et billede af Babylons sønner, hvis fødeland er Kaldea.” Ez.23,14-15.
  Horen som symbolsk er babylonisk religion, var klædt i purpur og skarlagen. Åben.17,4.
  Fra gammel tid har farverne rød og skarlagen blevet assosiert med synd. Esajas sagde på hans tid: “Kom, lad os gå i rette med hverandre, siger Herren, og jeres synder er som purpur, skal de blive hvide som sne, og de er røde som skarlagen, skal de blive som den hvide uld. Es.1,18.
  “hor” er af og til refereret til som den “røde synd” Den røde farve er associeret med prostitution som i udtrykket “red-light” distrikt.
  Hun har store rigdomme i form af guld og ædelstene og perler. Det samme er også tilfælde med den romersk katolske kirke, som også i dag driver en udstrakt handelsvirksomhed, og blive regnet som en økonomisk magtfaktor i verden.
  Jeg vil i den forbindelse citere fra bogen: The Vatican Billons af Avro Manhattan, hvor der står: “Den katolske kirke er den største finansielle kraft.samler af rigdom og ejer af ejendom som eksisterer. Hun er en større ejer af materiel rigdom end nogen anden institution, sammenslutning, bank, stor-trust, regering eller stat i hele verden. Paven som den synlige styrer af denne enorme masse af rigdom, er derfor det rigeste menneske i det tyvende århundrede. Ingen kan helt ud udregne hvor meget han er værd i milliarder af dollar.”
  “Vatikanet har store investeringer hos Rothschild i England, Frankrig og Amerika, hos Hambro bank, hos Credit indversteringer hos Morgan bank, Case Manhattan Bank, First National Bank i New York, Bankers Trust Company og andre. Vatikanet har milliarder af aktier i de største internationale selskaber f.eks. Gulf Oil. Shell,General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Buisiness Machines, T.W.A o.s.v.
Ved forsigtig anslag, beløber det sig til mere end 500 millioner dollar blot i U.S.A.
  Vatikanets rigdom af guld har blevet anslået af United Nations World Magazine til at beløbe sig til flere milliarder dollar. En hel del af dette er plassert i U.S. Federal Reserve Bank, medens banker i England og Sweitzs har resten. Men dette er blot en lille del af Vatikanets rigdom, som blot i U.S.A er større end de fem rigeste internationale selskaber i landet. Når man til dette ligger den resterende formue, ejendom, beholdning og aksjer udenlands, så bliver den forbløffende ophobning af rigdom i den katolske kirke så stor, at det trodser enhver fornuftig antagelse.”
  Martin A. Larsen og Stanly Lowel har i bogen: Praise til Lord for Tax Exemption, regnet ud at de værdier som den katolske kirke havde i 1971, beløb sig til over 80 milliarder dollar. Dette tilsvarer 160 milliarder i dag.
  6) Hun havde “et guldbæger i sin hånd, fyldt af vederstyggeligheder og af hendes hore levnets urenheder.” Åben.17,4.
  Den romersk katolske kirke har selv fremstillet sig som en kvinde som har et kors i sin venstre hånd og et guldbæger i sin højre hånd, og som sidder på en globus. Dette blev gjort på en medalje som pave Leo den 12. lod præge i 1825. På medaljen var der indgraveret en tekst på latin : Seedet super universum, som betyder : Hele verden er hendes sæde.
  I guldbægeret som hun har i sin hånd, har hun samlet alle sine falske lærer og sin falske teologi, som bl.a. går ud på flg.:
 1. Hun lærer at traditionen i den katolske kirke og i læren er overordnet Bibelens ord. Bibelen må tolkes i overensstemmelse med den katolske tradition.
 2. Hun lærer at Vulgata, som er den katolske Bibel-oversættelse, er den eneste rigtige Bibel. Den består af Septuaginta og Jeromes Bibel-oversættelse af N.T.
 3. Hun har forandret den oprindelige grundteksten, den bysantinsk grundtekst, og lavet en delvis ny grundtekst, som er den aleksandrinske grundtekst af Bibelen, som er udviklet videre op gennem kirkens historie. Denne grundtekst er tilpasset den katolske kirkes lære. (Se det som jeg senere skriver om Bibelens grundtekster)
 4. Den lærer at der er 7 sakramenter i bibelsk betydning, og at der er frelse ved at man bliver delagtig i disse.
 5. Den lærer at det ikke er udelukkende troen som frelser et menneske.
 6. Den lærer at der er frelse i afladen.
 7. Den lærer at de fleste mennesker må gennemgå skærsilden efter sin død, og at det er enkelte menneskers og den katolske kirkes bønner som kan frelse et menneske fra skærsilden. Kristi frelses gerning er altså ikke nok for at frelse mennesker.
 8. Den lærer at når man brænder lys for de mennesker som er i skærsilden, så vil dette forkorte deres ophold der.
 9. Den lærer at Jesus forsoner gerning bliver gentaget på en ublodig måde i messeofferet, og at dette offer er nødvendig for menneskers frelse. Den lærer at Jesus er personlig til stede, både med legeme, blod, sjæl og guddommelighed i nadverens brød, og den tilbeder brødet som Jesus selv.
 10. Den lærer at jomfru Maria blev født uden synd, og at hun blev optaget til himmelen legemlig. Det vil sige at hun ikke døde, men blev taget levende til himmelen.
 11. Den lærer at jomfru Maria havde lige så store lidelser som Jesus i forbindelse med Jesu forsoningsværk, og at hun dermed er delagtigjort i frelsesværket.
 12. Den lærer at jomfru Maria og de andre helgener beder for mennesker ind for Gud
 13. Den lærer at jomfru Marias bønner er nødvendige for at mennesker skal blive frelst, og at Maria må have offer fra menneskers side. Ved hjælp af Marias bønner og ved hjælp af disse ofrene kan hun tilfredsstille Kristus.
 14. Den lærer at jomfru Maria er “himmelens dronning”. Denne titel går tilbage til den babyloniske dronning Semiramis, som var den første som havde denne titel. Når katolikker ber til “himmelens dronning” er det ikke jomfru Marie de ber til, men det er den babyloniske gudinden Semiramis.
 15. Den har overtaget “mor.barn motivet” fra den gamle babyloniske religion, og videreudviklet den i Maria-kulten. I Semiramis, som var moderen, og Tammuz var barnet. Nimrod blev genfødt som Tammuz, Semiramis var derfor både mor og hustru til sit barn.
 16. Den lærer at Paven er ufejlbarlig når han udtaler sig om tros og lærespørgsmål.
 17. Den lærer at Paven er Guds stedfortræder på jorden, og at han er kirkens overhoved.
 18. Den lærer at den romersk katolske kirkes lære er den eneste som kan give mennesker frelse. Der er ingen frelse uden om kirken dvs. den romersk katolske kirke.
 19. Den lærer at de andre kirkesamfund ikke står i sandheden, men er Satans kirker.
 20. Den lærer at pavedømmet er udgået fra apostlen Peter, og at han var den første biskop eller paven i Roma. Dette har man ikke noget historisk bevis for.
 21. Den lærer at alle biskopper i den katolske kirke er apostlenes efterfølgere i og med at de er indsat ved “apostolisk succes” fra apostlene af.
 22. Den lærer at biskopperen og præsterne skal leve sølibat. Denne skik går tilbage til gammel babylonisk religion.
 23. Den lærer at der er genfødelse i dåbens vand. Dette er ikke rigtig. Det er Guds ord som er genfødelsens nådemiddel.
 24. Den hævder at de 4 initialer INRI, som de har sat på korset, betyder : “Jesus fra Nazaret, jødernes konge”. I den ekstreme ed, som jesuitterne må sværge, står disse 4 bogstaver for de latinske ord : “Iustum, Necar, Reges og Impios”, som betyder : “Det er retfærdigt at tilintetgøre kætterske konger, regeringer eller styrer.”
 25. Den har ikke kun beholdt den runde form på obellat i nadveren, som er et symbol på solen, og som går tilbage til den babyloniske religion, men den har også beholdt de tre initialer : ISH på oblaten og hævder at disse betyder : Jesus menneskehedens frelser, medens de i virkeligheden står for de tre egyptiske-gud : Isis, Horus og Seb.
 26. Den har udnyttet skriftemålet til at kontrollere mennesker. Denne skik går tilbage til den gamle babyloniske religion.
     æ.  Paven har overtaget titlen Pontifex Maxsimus, som går tilbage til den gamle babyloniske religion.
     ø.  Paven bærer også Mitraen og fiskeringen. Disse symboler går tilbage til filistrenes fiske guden, Dagon, som blev betragtet som livets herre. Han er det samme som Tammuz i den gamle babyloniske religion. I og med at paven fortsat bærer disse to symboler, så giver han dermed til kende at han repræsenterer den gamle babyloniske religion. Han repræsenterer ikke Jesus fra Nazaret. (I kap. den 4. basun skriver jeg mere derom)

  7) På hendes pande er der skrevet et navn, en hemmelighed : Babylon, den store, mor til skøgerne og til vederstyggelighederne på jorden. v.5.
  På samme måde som skøgerne i Roma havde pandebånd hvor de havde indgraveret deres navn, har også den romersk katolske kirke et lignende pandebånd, hvor der er indgraveret navnet : Babylon. Dette navn er en “hemmelighed” gr. mysterion.

  I dette navn ligger der 3 hemmelighed :
 1. Til trods for at der i hele Åbenbaringsbogen er tale om Babylon, så gælder dette ikke Babylon i gammel tid, men det gælder babylon i endens tid, som er byen Roma og den romersk katolske kirkes lære.
 2. Store dele af teologien i den romersk katolske lære går tilbage til den gamle babyloniske religion. Jeg citerer fra Studiebibelen, nr 4, s.935, hvor der står : Historikeren Gibbon skriver : “Snart efter at Damskus var blevet Pontifex Maximus, kom de babyloniske ceremonier i forgrunden. I året 381 begyndte de at tilbed Jomfru Maria som Guds moder og himlens dronning. Ved slutningen af det 4 århundrede var denne tilbedelse almindelig, og fortrængte den tilbedelse som tilkom Kristus.
  Kirken blev ligefrem et museum for gammelt, babylonisk hedenskab. Den romersk katolske gudsdyrkelse, med sin Marie tilbedelse og helgendyrkelse, blev en blanding af kristendom og hedenskab. Der kunne vanskelig tænkes et mere træffende navn på dette system end Babylon, forvirring. (j.fr.1Mos.11,9.)
  Jeg vil også citere fra H.A. Ironsides bog: Lectures on the Revelation, hvor der bl.a. står : “Da Babylon og dens templer blev ødelagt, flygtede ypperstepræsten til Pergamus sammen med en skare indviede med deres kar og billeder. I denne by blev billedet af slange opstillet som den skjulte visdoms sindsbillede. Senere drog de over havet og udvandrede til Italien, hvor de slog sig ned på Den etruriske slette. Her blev den gamle kult under navnet De etruriske mysterier udbredt, og omsider blev Roma hovedsædet for babylonismen. De ledende præster bar bispe lue (Mitra), som-til ære for Dagon, fiske-guden, livets herre - havde form som et fiskehoved. Dette var Tamuzz dyrkelsen i en anden skikkelse,som den udfoldede sig blandt Israels fjender, filistrene. I Roma anlagde ypperstepræsten titel Pontifex Maxsimus.
  Da Julius Cæsar, som-i lighed med alle unge romere af god familie-hørte til de indviede, var blevet statsoverhoved, blev han valgt til Pontifex Maxsimus, og derefter havde alle de romerske kejsere denne titel indtil Konstantin den Store, som både var menigheden overhoved og hedningernes ypperstepræst. Senere fik biskoppen af Roma denne titel, og den bæres nu af Paven, som således erklærer sig selv at være - ikke fiskeren og apostlen Peters efterfølger, - men de babyloniske myrsteriers ypperstepræsts direkte efterfølger, og fiskeguden Dagons tjener, hvorfor han - i lighed med sine afgudiske efterfølgere - bærer fiskeringen.
  Jeg vil også citere fra Joseph Zacchellos bog : Secrets of Romanism. s.14-15, hvor han citerer H.Grattan Guinnes bog :Romanism and Reformation : “Romaisme er ganske enkelt det gamle romerske hedenskab, som er genoplevet under det kristn navn. Romaisme og hedenskab bærer til hverandre den mest eksakte og ektra ordinær lighed. Havde hedenskabet sin templer og alter, sine billeder og statuer ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sit hellige vand og brændte røgelse ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sine præster med tonsur (Det forhold at håret var klippet af som en runding midt på hovedet. Dette cymbolicerte solen som var et billede på Nimrod) som pontifex maximus eller en selvstændig biskop styrede over ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sin hengivelse at en synlig repræsentation af guddommen, som blev båret på menneskers skuldre ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sin ceremoni i at kysse fødderne til en selvstændig biskop ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sit kollegium af biskopper ? Det har pavedømmet også i kardinalernes kollegium. Havde hedenskabet sin hengivelse i afguder, sin tilbedelse af himmelens dronning, sine ofringer ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sine landlige helgenskrin og prosesioner ? Det har også pavedømmet. Havde hedenskabet deres godkendte mirakler, sine talende billeder og grædende og blødende billeder ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sine tiggerordener og opdigtede helgener ? Det har også pavedømmet. Havde hedenskabet sin kanonisering af helgener, som i guddommeliggørelsen af den afdøde Cæsar ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sin hedenske kalender og mange fester ? Det har pavedømmet også. Havde hedenskabet sit påtvungne sølibat, sine mystiske  tegn, sin tilbedelse af relikvier ? Det har også pavedømmet. Havde hedenskabet sine forfærdelige forfølgelse afdem som modarbejdede afguderiet ? Det har pavedømmet også. Var hedenskabet satanisk inspireret ? Det er pavedømmet også. Gud overvandt hedenskabet. Satan overlevede under kristne navne, men Gud skal ødelægge det og feje dets hadefulde nærvær fra jorden.”
  c) I endens tid skal den gamle babyloniske lære komme helt frem i lyset igen. På det religiøse område vil vi få et åbenlys samarbejde med den romersk katolske kirke. New Age og de største af de falske religioner i verden. Sentrum i skøge-kristendommen i endens tid vil vær den katolske kirkes lære, og det hovedelement som vil forene de forskellige religioner vil uden tvivl være tilbedelsen af jomfru Maria, som er det samme som tilbedelsen af Semiramis i den gamle babyloniske religion. (Se min omtale i bind 1-2 i “Jesu Genkomst” - om ligheden.)
  8.) Den var “drukken af de helliges blod og af Jesu vidnesbyrd”. (v.6.)
  Dette betyder at den romdersk-katolske kirke har taget livet af og dræbt millioner af de hellige og de troende op gennem sin blodige historie. Det har været udregning at den romersk katolske kirke har været ansvarlig for drab af 68 millioner mennesker blot under den spanske inkvisition.
  Vi kan også nævne at den romersk katolske kirke samarbejdede med nazisterne og fascit under den anden verdenskrig og er derfor medansvarlige for, direkte og indirekte, at millioner af jøder og tusinder af græsk ortodokse katolikker blev myrdet i Europa. Både Hitler, Mussolini og Franco havde konkordater (aftaler) med Vatikanet.
  Efter at krigen var slut hjalp den romersk katolske kirke mange naziledere med at give dem identifikationspapirer som romersk katolske præster, således at de kunne røme til andre lande, for at undgå deres retfærdige straf. ( Meget af dette har den romersk-katolske kirke formået at skjule, således at det store flertal af mennesker ikke ved det.
  Jeg vil i den sammenhæng gengive noget af det som dr.theol. Chr. Chiniquy udtalte, efter at han havde været præst i den romersk katolske kirke i 50 år : “Jeg vil med Guds hjælp aldrig tænke på at forsone mig med den romersk katolske kirke, fordi dens præster, biskopper og paver har udøst millioner af martyrers blod fra Johan Huss og til vor dyrebare broder Hacket.”
  Efter at den kristne menighed er bortrykket til Gud før trængselstiden, vil den romersk katolske kirke sammen med Antikrist, New Age og andre hedenske religioner igen myrde millioner af mennesker ud over hele verden. De som ikke vil underkaste sig den nye verdensreligion i endens tid, må bøde med livet.
  Hvorfor ser flere mennesker ikke dette forhold og advarer mod den romersk katolske kirke og dens lære ? Her er der flere svar der kan gives.:
 1. For det første ønsker paven og de øverste ledere, kardinalerne og biskopperne, indenfor denne kirke ikke at fortælle den hele sandhed om deres egen kirke. De holder meget af dette skjult. Dersom de ikke havde gjort det, ville mange katolikker have meldt sig ud af kirken.
 2. For det andet er det blot et lille fåtal af de øverste ledere som kender til den fulde sandhed om den romersk katolske kirke. Mange af de underordnede præster i denne kirke kender ikke til den fulde sandhed om deres egen kirke.
 3. For det tredje er det forbundet med fare for eget liv dersom en romersk katolsk præst melder sig ud af denne kirke og afslører hvad kirken står for.
 4. For det fjerde kender den almindelige katolikker ikke til dette. Katolikkerne har overladt den rette tolkning af teologien til Paven og hans nærmeste kreds.
 5. For det femte ønsker heller ikke de ledende præster inden-for de andre kirkesamfund og professorerne inden-for teologisk forskning at afsløre den romersk katolske kirkes lære og dens praksis. De ønsker hellere at samarbejde med den store skøge.

                                                             (s.363.)


                                             Bind 3 “Jesu genkomst” 12
                                      forfatter Oskar Edin Indergaard no
                   www.denpaulinskegruppe.blogspot.com    yeshuatt@mail.dk