onsdag den 18. november 2015

Bort-atomar 6015 e Adam doc 2

Bort-atomar 6015 e. Adam 2. doc
re. Egon L. Kristensen, Herning,
for Jesus Messias, ved hans apostel Paulus


Afsnit 341. Er navnet Israel forbeholdt jøderne for altid, eller kan kirken i dag kalde sig det åndelige Israel ?
Udtrykket ”det åndelige Israel” forekommer ikke i Skriften.
Og jeg kan ikke se at det er berettiget at bruge denne benævnelse om menigheden i dag.
Menigheden består af frelste jøder og frelste hedninger – forenet med Jesus i et legeme-
Den nytestamentlige forsamling – Jesu Krist menighed – er et fuldstændigt nyt menneske, som blev dannet: (re. Tilføjer, Apostlenes. Gerninger.9,10-15. Gal.1,1,12,14-17. 2,7-8 1.Kor.12,13. Ef.2,14-18. 1. Tim.1,15: Det er troværdig tale og fuld modtagelse værd, Kristus Jesus kom tilverden for at frelse syndere, (blandt hvilke er den første – Vor apostel frem til bort-atomar.)
Det er således aldeles misvisende at sige at menigheden - Jesu legeme --- har indtaget Israels plads. Eller at hævde at Guds løfter til Israel som nation og folk er overført på menigheden.
I denne tidshusholdning... kommer Jesus til luften for at oprykke menigheden, da er Israel tilsidesat, ikke som individer, men som nation. Rom.11,1-2. Ap. gerninger 15,16.
Lad det stå klar for os at menigheden er et himmelsk folk, som er velsignet med ”al åndelig velsignelse”.
Jøderne er derimod et jordisk folk (re. tilføjet: som skal arve jorden), en nation som aldrig bil tabe sin identitet.

Afsnit 356. Var sandheden om menighedens himmelfart ukendt for G. T. s hellige ?
Ja, det er ret. Krist komme til jorden for at oprette Riget for Israel var en velkendt sandhed for G.T.,s troende: Sak.14,4-9. Ap. Gr 1,6-11.
Synopsen forkyndte ikke hans hemmelige, private komme til luften for at oprykke menigheden.
Det var først Paulus som fik kundgjort denne hemmelighed: Ef.3,1-12. Kolos.1,24-27.
Vi ser at menighedens åbenbarelse indleder en helt ny epoke – en husholdning som er særegen, (re., tilføjelse: ubetinget trosretfærdighed)
Ikke at hedninger skulle får del i de rettigheder som var lovet Israel som nation og folk, men at hedninger og jøder ved tro på Jesus skulle forenes i et legeme: Ef.2,14-16. 3,6.
Det kan i denne sammenhæng ikke understreges nok at nyskabelsen af jøder og hedninger til et legeme i Jesus, er et fuldstændigt ukendt begreb i Det gamle Testamente og de synoptiske evangelier og (re, tilføjer: og de 12 apostle). Og al den tid menigheden var en hemmelighed da disse Skrifter blev til, da er det indlysende at vi ikke finer et eneste direkte udsagn om menighedens bort-atomar i denne del af Skriften.
Dette er ikke blot en logisk slutning. Det er en bibelsk sandhed – forkyndt os i klare ord i 1.Kor.15,51-52.
På baggrund af dette vil det være klart at ”de udvalgte” som omtales i Matt.24, ikke er menigheden men Israel (v.22.24,31).
Den opmærksomme bibellæser vil med lethed kunne se at Jesus først skal komme som Guds Søn: 1.Tess.1,10, siden som Menneskesøn Matt.24,30-44. Først som Frelser: Fil.3,20-21, siden som dommer: 2.Tess.1,7-10, først som Herre: Jakob 5,8, siden som Konge: Matt.25,30-46, først for menigheden: Ef.5,27, siden for Israel: Ap. Gr.15,16.
Med andre ord: Før Jesu synlige genkomst finder sted, vil han stige ned i lufthimmelen for at modtage os (re, tilføjet:hans legeme)

Afsnit 357 Er olien, som de dårlige jomfruer manglede, et billede på Den Hellige Ånd: Matt.25 ?
Det er ret at hævde at olien står i Skriften som et billede på Den hellige Ånd, og holde fast ved at olien har denne betydning også i Matt.25,3-8.
De 5 jomfruer som manglede olie ”var” (ikke blev eller var blevet) dårlige. De repræsenterer religiøse bekendere uden liv.
Lamperne står for bekendelse.
Men det at være i besiddelse af bekendelsens lamper og have gudfrygtigheds skin, er ikke nok.
Vi må være født på ny ved Den Hellige Ånd og Guds ord, for at passe for himmelen.

Afsnit 404 Kan det med sikkerhed siges om bort-atomar af de troende, vil ske før trængselen vil komme over jorden ?
Når det argumenteres med at de troende må ind i , eller til og med gennemleve den kommende domsperiode for at blive lutret og sat i stand til at møde Herren, da røber det at man ikke skelne mellem de trængsler og
prøvelser en torende må gennemgå i denne tidsalder og de rædselsfulde straffedomme Gud vil sende over verden under den store trængsel.
Det afslører også en mangelfuld erkendelse af at enhver troende er retfærdiggjort og således er gjort ”skikket til at få del i de helliges arvelod i lyset: Kolos.1,12.
Videre afdækker det at Jesu komme til lufthimmelen for at oprykke menigheden bliver forvekslet med han synlige genkomst til jorden for at opbygge ”Davids faldne hytte” som er Israel Ap. Gr.15,16.
Da falske lærere prøvede at forvirre og skræmme de ny-omvendte i Thessalonikerbrev ved at hævde at Herrens dag stod for døren, fandt apostlen Paulus grund til at vejlede dem.
Med dybeste alvor advarede han dem mod at forveksle ”vor Herre Jesus komme og vor samling med ham med ”Herrens dag” 1.Tess.2,1-2.
Var denne advarsel nødvendig den gang, er den så vidst ikke mindre nødvendig i dag. Vi kan nemlig ikke lukke vore øjne for det bedrøvelige faktum at der i vor tid hersker stor forvirring og uklarhed i forkyndelsen om Herrens komme.
Vi som ved genfødelse og frelse er indlemmet i Guds familie, ser ikke frem til vrede og straf. Vi har fået straf: ”straffen lå på ham” Es.53,3. Rom.5,9.
Vi venter ikke antikrist, vi venter ikke på hævnens dag, vi venter på ham som har forsikret at han kommer for at fri os fra den kommende vrede: Titus 2,13.

Afsnit 409 I oktober nummer af Evangelisten omtales Jesu komme til luften. Det er jeg enig i. Men så omtales hans synlige genkomst til jorden for at genopbygge Davids faldne hytte. Det forstår jeg ikke.
Det står skrevet hos Sak.14,4.
Som bekendt var det på Oliebjerget Jesus tog afsked med sine jødiske disciple og gik hjem til himmelen. Og netop der skal han åbenbare sig for jøderne ved sin genkomst: Ap. gerninger.1,9-12. Rom.11,26.
Denne begivenhed-Jesu officielle genkomst til jorden-vil være synlig for alle, se Åbenbaringen 1,7. Disse ord kan ikke misforstås .
Det eneste sted med direkte udsagn om at Herren vil bort-rykke menigheden, og årsagen til det bliver angivet i 1.Kor.15,51-52.
Her oplyses at menighedens bort-atomar var en hemmelighed i den gamle pagts tid og først åbenbaret gennem Paulus: Ef.3,3. 4,9. 1.Tess.4,17.
Jesu genkomst-hans synlige komme til Oliebjerget-vil derimod ske ved afslutningen af den anti-kriseligt trængsel.


Afsnit 417 Jeg forstår at menighedens bort-atomar var en hemmelighed i evangelierne, er det ensbetydende med at den ikke er omtalt i evangelierne ?
Ifm. den store begivenhed som vil finde sted, er at alle troende skal åbenbares for Jesu domstol: 1.Kor.3.10-. 2.Kor.5,10.
Analogien er meget klar: Matt.25,37-39 henviser til det som skete på Noahs tid, da vandfloden gik over jorden.
Hvem blev da ”taget med” - dommen ? De frelste ? Nej, slet ikke. De ugudelige blev taget bort, medens Noah og hans familie blev ”ladt tilbage” og blev reddet.
Herrens klare ord lyder i v.37.

Afsnit 428 Nogle hævder at Jesu genkomst for at møde sine i skyen, kan ske når som helst.
Jeg har læst i et hæfte, hvor forfatteren hævder at ingen må narre sig selv og tænke, i åndelig selvtilfredshed og sikkerhed, at vi troende bliver hentet hjem før kristendoms-forfølgelserne kommer ?
Den forfatter som der refereres til, skelner ikke mellem Jesu Krist dag og Herrens dag. Det gør Bibelen.
Fuldstændig anarki vil herske under antikrist. Alle dæmoniske kræfter vil blive sluppet løs.
Men før denne Satans person kommer til magten er der ensom holder tilbage, som dæmper syndens udvikling og hindrer den lovløse i at stå frem. Hvem er det så ? Det er Den Hellige Ånd – som nu er virksom i og gennem menigheden.
Bibelen siger at han er den som ”overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom” Johs.16,8.
Vi må ikke begå den store fejl at vi forveksler den sidste basun som her omtales, med den 7 basun i Åbenbaringsbogen 10,7.
Bort-atomar basunen vil blive betjent af Herren selv. Derfor kaldes den ”Guds basun”: 1.Tess.4,16.
Doms-basunerne, som skal lyde under den store trængsel, skal betjenes af engle: Åbenbaringen 8,2-10. 7.
Måtte ingen frarøve os ”det salige” håb: Titus 2,13. Vi venter ikke Antikrist. Vi venter ikke på dom, straf og vrede. Vi ser frem til at møde Ham som elsker os og har friet os fra vore synder med sit blod: Å.1,5.

Afsnit 445 I Ef.5,23 står der: ”-han som er sit legeme frelser.” Hvem udgør Jesu legeme ?
Bibelen lærer at alle troende i denne tidshusholdning- fra Pinde til menighedens bort-atomar ved Herrens komme- er lemmer på Jesu legeme.
Før Pinse var det frelste individer, troende jøder og troende hedninger. Således vil det også være efter at menigheden er taget hjem til Herren.
Men i den nuværende husholdning bliver alle som lader sig frelse, indlemmet i Jesus legeme – menigheden.
Sandheden i 1.Kor.12,13 står urokkelig fast.
Hvornår og hvor skete dette ? På salen i Jerusalem Ap. Gr.1,5,13. 2,1-. og i Kornelius hus i Cesare: A. Gr.11,15-16. Henholdsvis der og da blev troende jøder og troende hedninger Helligånds døbt ”til at være et legeme”
Ef.2,14-16. Kolos.1,18.
Dette giver os et indblik i hvor grundig Gud har frelst os, hvor solid vor frelse er. Vi er et med Jesus-som lemmer på hans legeme. Helt forenet med ham, et stykke af Ham selv.
Som hoved har Herren omsorg for sit legeme. Han plejer det med største omhu: Ef.5,29.
Alle lemmer på legemet er lige værdifulde og umistelige. Også de skrøbelige: 1.Kor.12,22. De er nødvendige for helheden og enheden for legemet funktion: Ef.5,27.

Afsnit 465 I 1.Kor.15,52 taler Paulus om ”den sidste basun” og i Åbenbaringen 8,2-11,15 er der tale om 7 basuner.
Nogle mener at den sidste af disse 7 basun er identisk med den sidste basun som Paulus omtaler ?
Et aktuelt spørgsmål – som jeg ikke finder vanskelig at give et afgjort svar på.
Jeg deler bestem ikke det syn at 1.Kor.15,52 og Åbenbaringen 11,15 omtaler en og samme basun. Af flere grunde kan jeg ikke se at denne tolkning er ret.
Den sidste basun”, som Paulus taler om, står i nær tilknytning til menighedens bort-atomar ved Herrens komme til luften.
En begivenhed som ikke fuldt ud var kendt før den blev åbenbaret og forkyndt af apostlen Paulus.
Det lader sig ikke bestride at han med rene ord siger ”se jeg siger jer en hemmelighed”. Dvs. at han her åbenbarer en sandhed som aldrig tidligere har været forkyndt hverken af profeter eller apostle. Nogen anden mening kan disse ord ikke tillægges: 1.Tess.4,16-18.
Det er ret påfaldende at de som forfægter det syn at de troende skal ind i den store trængsel – og at Herrens komme til luften er identisk med hans officielle, herlige tilsynekomst, enten injurierer 1.Kor.15,51-52, eller ved manipulation forsøger at bortforklare disse tydelige ord om vor salige håb.
Den 7. basun omtales ifm. en ganske anden begivenhed end menighedens bort-atomar. Den varsler at Jesu komme i karakter af konge for at regere, står for døren. Det står skrevet: Åbenbaringen 11,15.
Denne begivenhed er slet ikke fortiet ”i de forrige tidsaldre” Ef.3,5. Den blev forkyndt igen og igen af profetene og af Herren selv.
Vi noterer os også at den basun Paulus taler om kaldes ”Guds basun” 1.Tess.4,16. Den vil med andre ord blive betjent af Gud selv.
De 7 basuner som skal lyde under den antikristelige trængsel, vil derimod blive betjent af engle.
Endelig understreger jeg at den sidste basun for menigheden, med rette kan kaldes oprykkelse basun. Den bære nemlig bud om vor endelige og komplette frelse ved Herrens komme.

Afsnit 467 Er ”den hellige stad, det ny Jerusalem” Å.21,2-10, identisk med bruden ? I så fald, hvorfor havde den 12 porte med Israels 12 navne indskrevet ? Vers 12.
Ikke et eneste sted i G.T. Siges det at de troende fra den gamle pagts tid skal være Krist legeme.
En af de talsmænd for den opfattelse var dr. teol E.W. .
Bullinger. Kort tid før sin død tilbagekaldte han imidlertid denne påstand-
De som antager dette syn, mener at kunne begrunde det med flg. Steder i G.T. Es.54,5. 62,4. Jem.3,1. 14,20. Hoses 2,1-23.
Læser vi nøje disse skriftafsnit, ser vi at Herren har præsenteret sig som Israel ægtemand. Han fremholder sit jordiske fol deres utroskab, som har ført til frafald.
Guds pagt-folk skal igen blive forenet med sin ægteherre. Det har vi i øvrigt mange klare bibeludsagn om.
Ifølge A Gr.15,13-18 og Rom.11,25-27 vil dette først ske efter at den udkaldte menighed er hentet hjem til Faderhuset: Johs.14,3.
Så langt jeg kan se har vi ingen som helst ret til at sætte lighedstegn mellem Herrens hustru og Jesu legeme.
Israel er en utro fraskilt hustru.
Menigheden står derimod i et andet forhold til Guds Søn: 2.Kor.11,2. Ef.5,27.
Bibelen siger at døberen Johannes var den største af den gamle pagts profeter: Matt.11,11.
Gør han så krav på at tilhøre den skare som skal være Jesu (re., Legeme )
Nej, aldeles ikke. Han omtaler sig selv som brudgommens ven. Lyt til hans ord i Johs.3,29.
Jeg kender ikke til noget skrift ord som siger at gammeltestamentlige hellige skal opstå separat.
I 1.Tess.4,16 erklæres det at ”de døde i Kristus skal først opstå”.
Men-omfatter dette også de hensovede fra den gamle pagt ?
Døde de også i Kristus ? Ja, uden tvivl. De døde i troen på Forløseren som skulle komme: Hebræer.11,13 – De gammeltestamentlige troende blev frelst på kredit.
Hverken de treonde fra forrige tidsaldre eller de som dør i Herren efter at menigheden er bortrykket (Å.14,13), tilhører Jesu legeme.
Når det hævdes at menigheden ikke kan være Jesu brud fordi den nu er Jesu legeme, da er dette et uholdbart argument.
Konsekvensen af denne påstand må u-værgelig blive at de troende ikke kan være lemmer på Jesu mystiske legeme: Joh.20,17. Hebræer 2,11-12.
Ved nøgtern betragtning af Guds ord vil vi se at den troendes forhold til Jesus er fremstillet fra forskellige synsvinkler: Brødre er udtryk for slægtskab. Et legeme eller en organisme taler om fuldstændig forening. Brud betegner intimitet – et inderlig fortrolig forhold.
Disse benævnelser giver os et helhedsindtryk af hvad det indebærer at være troende i denne tidshusholdning.
Afsnit 472 Kan det være ret at vælge u-omvendte mennesker ind i et menighedsråd ?
Menigheden omfatter udelukkende en gruppe mennesker som i kraft af evangeliet er udkaldt og helliget Herren.
Når derimod staten bliver anerkendt som ”menigheden” hoved, kan det naturligvis få alvorlige konsekvenser. Man står i fare for at måtte følge kompromissets line og moderer Bibelens sandheder. Tolke dem således at de bliver accepteret af det store flertal.
Spørgsmålet, om det er ret at sætte en eller flere u-iigenfødte mennesker til at lede Guds forsamling, svarer Bibelen et afgjort nej.


Afsnit 481 Var det tusindårig-riget disciplene spurgte efter : A. Gr.1,6 ?
Disciplene som alle var jøder, havde en fast og urokkelig tro på at Herren engang ville oprette Riget for Israel. Det var det de så frem til. Dette var det første budskab Herren forkyndte på denne jord: Matt.4,23. 9,35.10,5-8.
De skulle kundgøre at Kristus var kommet som Israels konge. Dette er i øvrigt det første spørgsmål i N.T.: Matt.2,2.
At åndeliggøre Bibelens ord om det jordiske ”Riget for Israel”, og hævde at de sigter til og får sin opfyldelse i menighedens tidshusholdning, er ligefrem at gøre vold på Guds ord.
Ser vi på tilstanden og udviklingen i verden i dag, er det absurd at påstå at det er Jesus som nu regerer og at folkene er ham underdanig.
Egentlig skulle det ikke være så vanskelig at registrere at det er ”den gamle slange”',han som kaldes djævelen og Satan: Åbenbaringen 2,9.som i stor udstrækning dominer verden i denne tid. Som ”denne verdens fyrste” Johs.14,30 øver han – fra sit sæde i lufthimmelen: Ef.2,2. - sit stærke indflydelse på det politiske, sociale og moralske liv. Og som ” denne verdens gud” 2.Kor.4,4 bliver han tilbedt som aldrig før.
Det er en uomtvistelig kendsgerning at Jesus endnu ikke har indtaget pladsen på Davids trone, nu sidder han på Faderens trone: Å.3,21.
Når Jesus sætter sig på Davids trone for at herske, kan vi stole på at der bliver andre forhold på denne jord.
Gud er optaget med at udkalla et folk ud af hedninger for sit navn ”A. gr. 15,14.Og først når den udkaldte forsamling – er blevet fuldtalligt hentet hjem, vil Herren igen tage sig af sit eget efter kødet.
Afsnit 494 Jeg har hørt at bruden er kun de genfødte som er blevet ånds døbt. Alle andre som er født på ny, men af en eller anden grund ikke er ånds døbt, er blot gæster eller brudepiger.
Samtlige troende i denne tidshusholdning tilhører menigheden, og vil som en samlet helhed udgøre Jesu legeme.
Bibelen siger: ”Vi er jo alle døbt med en Ånd til at være et legeme, enten vi er jøder eller græker, enten vi er trælle eller frie” 1.Kor.12,13.
Tindrende klar bliver det sagt at alle troende er døbt med Den Hellige Ånd. Betragt nu dette nøje: ”vi er jo alle døbt med en Ånd til at være et legeme.” Klarere kan det vel ikke siges at dåben med Den Hellige Ånd resulterede i at Jesu mystiske legeme – menigheden – blev dannet.
Dette er med andre ord en historisk begivenhed som apostlenes lære viser tilbage til.
Som ovenfor er påpeget er dåben med Den Hellige Ånd en historisk begivenhed. En begivenhed som vi har fået del i ved genfødelse og frelse. Nøjagtig på samme måde som vi i genfødelsens-øjeblik fik del i Jesu død og opstandelse.
Vi får indblik i hvor stort det er at være en troende i denne tidshusholdning. Tænk vi er fuldstændig forenet med den opstandne Jesus. Et stykke af ham selv. Lemmer på hans legeme.
Når denne sandhed går op for os, lader vi os ikke længere forvirre af den Jesus-vanærende påstand at der bare vil finde en partiel forsvinding ved Herrens komme. Skriften siger at de skrøbeligste lemmer på Jesu legeme er nødvendige: 1.Kor.12,22. De er nødvendige for den organiske helhed.
2.Tess.1,10. 2,1. 1.Tess.4,17. Ef.5,18 v. 27.


Afsnit 501 Skal troende fra den gamle pagts tid opstå sammen med de hellige fra menighedens tidsalder ? Eller skal de, som nogle lærer, først blive levendegjort når Jesus kommer til Oliebjerget ?
Vi bør vogte os for at fremsætte en påstand som der ikke findes dækning for i Guds ord.
Mig bekendt findes der ikke et eneste ord i Skriften som siger at de gammeltestamentlige troende skal opstå separat.
Udtrykkene ”de hensovede, de døde i Jesus” 1.Tess.4,13-16 ”og de som hører Jesus til” 1.Kor.15,23 omfatter, så langt jeg kan se. Alle som er hensovet når Herren kommer.
De hellige i den gamle pagt levede ved tro og døde i tro som det så tydelig er sagt i Hebræer 11.
I den forbindelse bemærkes det at når Herren kommer i luften (beskrives
i 1. Tess.4,16: Herren selv skal komme ned fra himmelen . . . med overengels røst).
Hvem andre end ærkeenglen Mikael kan der være tale om her ?
Men hvorfor skal han lade sin røst høre ved denne begivenhed ? Netop fordi han er Israels skytsengel. Mikaels specielle opgave er at værne om Israels børn, siger Skriften: Daniel 12,1. Åbenbaringen 12,7.
For mig synes det at være en stadfæstelse af at alle som hører Herren til, og som er hensovet, vil blive opvækket og forvandlet ved Hans komme, ikke blot de troende fra denne tidsalder, men også enhver som i de forrige tidsaldre gik bort i troen på den kommende Forløser.
Jeg siger vel at mærke ikke at de hellige fra den gamle pagt tilhører menigheden. Det være langt fra at jeg mener det. Men jeg forstår det således at de vil nå fuldendelsen sammen med os: Hebræer 11,40.
Rigtig nok vil der finde en opstandelse sted når Herren kommer officielt for at regere over denne jord. Da skal martyrerne fra den store trængsel opstå. Dette vil da blive den sidste afdeling i den første opstandelse: Åbenbaring,20,4-5. Men som det ses , findes der her ikke den mindste antydning om at denne akt i opstandelsen vil omfatte de troende fra den gamle pagt.

Afsnit 514 Jeg er interesseret i at vide hvordan De forstår Bibelens lære om menighedens forsvinding. Hvornår og hvorledes vil menighedens bort-atomar finde sted ?
Tidspunktet for menighedens bort-atomar er ikke angivet i Skriften.
Det vi ved er at det behager Herren at tage sin menighed hjem før den anti-kristelig trængsel kommer over denne jord. Det er sagt både direkte og indirekte på en række steder i Guds ord.
Da der på dette punkt råder stor uklarhed i vore dages forkyndelse, finder jeg det rigtig at pege på hvad Bibelen siger om denne sag.
I første række er det på sin plads at presseiser at ”den store trængsel” Åbenbaringen 7,14. Ikke er identisk med de trængsler som vi troende må gennemgå i denne tidsalder.
Herren siger: ”I verden har i trængsel men vær frimodige ! Jeg har overvundet verden” Joh.16,33.
Trængsel i form af modstand, forfølgelse, foragt, uretfærdig behandling osv., er noget Han har forberedt os på at møde fordi vi bekender Hans navn: 2.Tim.3,12.
Den store trængsel er derimod en betegnelse for en kommende doms-epoke som denne verden går i møde. En periode hvor Djævelen vil få frit spillerum gennem dyret og Antikrist – og Guds retfærdige dom kommer over den u-gudelige.
Rom.5,9 garanterer at vi skal ”blive frelst fra vreden”. Det gør også 1. Tess.1,10, hvor vi læser: ”-og vente hans Søn fra himmelen, som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frier os fra den kommende vrede”.
Vi har den samme guddommelige forsikring i 1.Tess.5,9: ”- Gud bestemte os ikke til vrede, men til at vinde frelse ved vor Herre Jesus Kristus.
Ifølge 2.Tess.2,6-7 er der en som holder igen, som hindrer den lovløse
(Antikrist) i at stå frem. Betragt disse ord:: ” Og nu ved i hvad der holder igen, så han først skal åbenbares i sin tid. For lovløshedens hemmelighed er virksom, blot at den som holder igen, ryddes af vejen.”
Her er der tydeligvis tale om en person som holder igen. Og fremragende bibeltolkere mener at denne person er Den Hellige Ånd, som nu virker i og gennem menigheden, der er grund til at tro at de har ret.
Bibelen siger at så længe Jesus udkaldte forsamling er på jorden, har den tredje person i guddommen sin faste bopæl her. Menigheden er nemlig en permanent bolig for Den hellige Ånd: Joh.14,17. 1.Kor.3,16. 6,19. Og at hans tilværelse og virksomhed øver en stærk indflydelse på verden i denne tidsalder lader sig ikke bortforklare. For hvem andre end Den Hellige Ånd er der som dæmper syndens udvikling, holder igen – og ikke tillader syndens menneske at fremstå ?
Guds gerning på jorden i denne tidsperiode er imidlertid snart slut. Når menighedens bort-atomar sker og Jesu Krist dag oprinder for Guds folk, har Ånden fuldført sin specielle opgave i denne husholdning: Ef.1,14. 4,30. Fil.1,6.
Sammen med menigheden forlader Han (Helligånden) denne jord. Og da når Han er borte – liger vejen åben for de to sataniske personer som skal regere verden i den kommende 7 års trængsels-uge: Daniel 9,24-27. Åbenbaring 13.
At den Herren Jesus vil tage sin dyrekøbte forsamling hjem før doms og vredesbølgen skyller ind over jorden, fremgår klart af Åbenbaringsbogen.
Egentlig er den sidste bog i Bibelen en åben bog: Å.22,10. Dog synes den desværre at være lukket for mange troende.
Mon ikke årsagen til det er at man ikke tager hensyn til bogens inddeling, som vi finder i kapitel 1,19.
Uhyre vigtig er det at vi ikke overser de tre afdelinger i Johs. Åbenbaring, som her så klart er markeret: ”Skriv da.:
  1. det du så, 2. både det som er, 3., og det som skal ske herefter”.
Jeg understreger at når vi ser bort fra et kort indskud i kap.22, da griber disse 3 afd. ikke ind i hverandre.
Det Johannes så, beskriver han i Kap.1. Her skildrer han synet af Jesus Kristus midt imellem de 7 guld-lysestager.
I Kap. 2-3 tegner han så et billede af ”det som er”. Selvsagt er disse menighedsbreve først og fremmeste skrevet til de 7 menigheden i Lilleasien, som Herren valgte ud. Men ikke blot det. Disse breve er repræsentative. De afspejler tydelig 7 tidsafsnit i menighedens historie.
Det begynder med Efeser som betyder ”attråværdig”, og ender med Laodikea som betyder ”folkestyre” eller ”folket ret”. ”-det som er-” omfatter da perioden fra Pinse til menighedens bort-atomar finder sted ved Herrens komme.
I tredje og sidste de af Åbenbaringsbogen 4-22 omtales ”det som herefter skal ske”, dvs. det som vil ske efter at menighedens historie i verden er slut. Vi mærker os at ordene det som herefter skal ske bliver gentaget i kap.4,1. Og i dette kapitel skildre Johannes vidunderlige visioner. Bl.a. ser han menigheden i himmelen – repræsenteret i ”de 24 ældste” v. 4.
Når da domskatastroferne der vil ramme verden, vil det være klart for enhver, som ikke er groet fast i forudfattede meninger, at menighedens bort-atomar vil finde sted før Lammets vredes-dag begynder.

Afsnit 515 Jeg er interesseret i at vide hvordan De forstår det som Bibelen lærer om menighedens bort-atomar.
Når og hvorledes vil menighedens himmelfart finde sted ?
Vi vil behandle spørgsmålet om hvorledes menighedens bort-atomar vil foregå.
. Disse vers finder jeg nødvendig at citere. Et bibelafsnit som giver en deltalieret fremstilling af der, er 1.Tess.4,13-18. ”2.Kor.4,14”
Udtrykkelig er det her sagt at menighedens bort-atomar vil ske ved Herrens komme til luften. Bibelen omtaler som bekendt 3 himle, nemlig herligheds-himmel, stjernehimmelen og lufthimmelen.
Når det står at #Herren selv skal komme ned fra himmelen”, betyder det åbenbart at han skal stige ned fra herligheds-himmelen, hvor han nu har sæde ved Majestætens trone .
At der her ikke er tale om hans genkomst til jorden, fremgår meget klat af v.17. Se igen disse ord--.
Det er altså i lufthimmelen det strålende møde mellem Jesus og menigheden skal finde sted. Hvilket luftmøde af dimensioner dette i bogstavelig forstand vil blive !
Jesu komme for at bortrykker menigheden vil være af privat karakter. Han kommer for sine egne.
Han kommer ”med et bydende råb”. Befaler de afdødes hellige legemer at komme ud af gravene: Johs.11,43. - i herliggjort skikkelse.
Ånden og sjælen, som er hjemme hos Herren: 2.Kor.5,8 bliver iklædt herlighed-legemet. Og de troende som lever, som ikke er gået bort ved døden, hører hans bydende råb: ”Stig her op” Åbenbaringen 4,1.
Hvor herligt det lyder: - sammen med dem (de hensovede) rykkes i skyer -.
Hvem af os har ikke hørt denne påstand fremsat: Alle mennesker må en gang dø. Ikke noget er sikrere end det, bliver det ofte sagt.
Bibelen siger tvært imod: Vi skal ikke alle hensove: 1.Kor.15,51. Det vil sige, vi skal ikke alle dø.
De troende som lever når Herren Jesus kommer, skal ikke gå vejen om død og grav. Deres ånd og sjæl bliver ikke skilt fra legemet. Fornedrelses-legemet bliver forvandlet: Fil.3,21, og hele personligheden bliver rykket op til at møde Herren i luften. Da er vor frelse komplet. Ånd, sjæl og legeme er helliget helt igennem: 1.Tess.5,23. Alt i os lover Hans hellige navn.
Videre noterer vi os ordene: med overengels røst. Da Mikael er Israels skytsengel: Daniel 12,1. Judas 9. Åbenbaring 12,7, findes her en stadfæstelse af at også de gammeltestamentlige troende vil blive vækket op og forvandlet ved Herrens komme.
Guds basun skal lyde. I 1.Kor.15,52 er den kaldt for ”den sidste basun”.
Trompet – eller basunlyd er signal til samling: 4.Mos.10,3.
Ved herren komme skal ”vor samling med ham finde sted”, siger apostelen. 2.Tess.2,1.(1.Tess.4,15-17.) Et betegnende udtryk for det som vil ske når vi møder Ham – vor velsignede Herre og Frelser – i lufthimmelen. Da skal Guds folk være samlet. Aldrig skal nogen kunne skille eller splitte os. Forskellige syn og opfattelser eksisterer ikke mere. Vi står i et åbent, fortrolig inderlig kærlighedsforhold til Ham og til hverandre.
Endelig nævner jeg at bort-atomar vil ske pludselig. Ordet ”rykkes” v.17 betyder ”at gribe med magt, rive til sig med en hurtig, pludselig bevægelse”: 1.Kor.15,52.
Vi ser frem til Hans komme. Det er vort ”salige håb” Tit.2,13.Et håb vi holder ”kraftig fast ved” Hebræer 10,23. Ingen skal formå at fra
røve os det.

Afsnit 516 Jeg har haft kontakt med en troende som mener at der vil finde sted en partiel op rykke ved Herrens komme. Blot ”de værdige” Kommer med , hævder han. Findes der nogen bibelord som støtter denne påstand ?
Læren om partiel himmelfart går som kendt ud på at der vil ske en delvis bort-atomar af menigheden ved Herrens komme. Kun de som er ”ånds-døbt” og dermed har oplevet den anden velsignelse, er værdige, hævdes det.
Bibelen siger med al mulig tydelighed at menighedens bort-atomar vil omfatte alle troende. (1.Kor.3,10-16. Åben.1,6. Johs. 5,24.
1.Johs.3,2.)
Krystal klart lyder det i 1.Kor.15,51-52: -vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og vi skal forvandles. Både dette sted og i 1. Tess.4,17 forsikrer at menigheden som er en samlet enhed og helhed skal møde Herren i lufthimmelen.
I tillæg til disse utvetydige bibeludsagn er der flere vigtige grunder for at vi ikke kan aksepere læren om partiel bort-atomar:
Først menighedens bort-atomar vil være total af den grund at alle troende har fået del i guddommelig natur: 2.Pet.1,4.
Hvordan blev vi frelst ?
Hvordan blev vi indlemmet i Guds familie ?
Det skete ved fødsel siger Skriften.
Vi blev født ovenfra – født af Gud: Joh.1,12-13. 1.Joh.5,1. Guds ord, som er ”uforgængelig sæd” blev sået i vore hjerter: 1.Pet.1,23. Så sprang der liv, uforgængelig liv. Vi fik del i guddommelig natur – en natur som passer for himmelen. En guddommelig oh himmelsk natur.
Vi gør et tankeeksperiment. Forestiller os at vi har samlet sammen nogle få stykker træ. I dem har vi blandet små stykker af stål. Så tager vi en stærk magnet. Til at begynde med holder vi den højt oven disse bestanddele. Ingen ting sker. Men så sænker vi magneten til passende højde. Hvad sker da ? Jo hurtigt rykkes stålpartiklerne op i magneten.
Nogle af stålstykkerne ? Nej, ikke nogle få af dem, men alle.
Alt som er af samme natur som magneten rykkes op, men træstykkerne bliver liggende.
Måske dette kunne illustrere det som vil ske når Herren Jesus stiger ned til atmosfæren.
Da vil de som har fået del i Hans natur rykkes op – til Ham. Ikke blot nogle få af dem, men alle. Hastigt, stille og ubemærket bliver de rykket op for at møde Herren i luften.
Trøsterige tanke: ”-så skal vi altid være med Herren.” 1.Tess.4.17-18.
For det andet: Læren om partiel forsvinding er kontra bibelens lære om retfærdiggørelse af nåde ved tro.
Retfærdiggørelse er det store emne i Romerbrevet. I dette brev får vi at vide at den synder som tager imod evangeliet og lader sig frelse, ikke blot bliver benådet og får syndernes forladelse, men tillige bliver retfærdiggjort Gud retfærdiggør den ugudelige: 4,5.

(re., tilføjer): Vi anbefaler biblioteksbogen, af afdøde forfatter Oskar Edin Indergaard, Tingvoll. Norge. ”Paulus brev til Romerne”

Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud, forkynder Skriften. I Romerbrevet får vi at høre hvordan dette kan være mulig. Kap.3,23-. Forklarer det.
Det u-skyldige, rene, hellige blod på nådestolen gør det altså mulig for Gud at handle således.
Ingen kan anklage Gud for ikke at være retfærdig når Han retfærdiggør en synder af nåde. Den kendsgerning at det er blod på nådestolen, bringer enhver anklagende magt til tavshed.
Retfærdiggørelsen er ikke en langvarig proces, ikke en udvikling, ikke noget som sker gradvis. Det er en domsafsigelse. Guds ”frifindelses-påstand” over en synder som accepter Jesu fuldbragte forsoningsværk: Rom.5,16.
For at bruge Skriftens billedsprog: Fra genfødelsens-øjeblikket af er enhver troende iført retfærdighedens dragt: Esajas 61,10.
Således er vi, ved troen på Ham, klædt i festskrud, iført den bedste klædning: Luk.15,22. Prydet for – Ham. Jo, antrækket er i orden.
Højtidsdragten er jo Hans produkt. Og det var ”Ham som gjorde os skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset” Kolos.1,12.
For det tredje: Menigheden er Jesu legeme. Derfor vil hele legemet – alle legemets lemmer – blive bortrykket ved Hans ankomst. Vi er Hans legemes lemmer siger Ef.5,30.
Her får vi et indblik i hvor usigeligt stort det er at være frelst i menighedens tids-husholdning.
Tænk, vi er forenet med Jesus – som hans legeme, det legeme som han selv er hoved for: Kolos.1,18.
Men er dette alle troendes stilling ? Hører vi alle med i den organisme ?
Her er Skriftens decideret svar: ”- vi er jo alle døbt med en Ånd til at være et legeme, enten vi er jøder eller græker. 1.Kor.12,13.
Efeserne 5,22-23. Her skildres klar bl.a. hvad som vil ske umiddelbart efter det strålende møde i lufthimmelen.
Da skal vi føres ind i Faderhuset: Joh.14,2-3. 17,24. Ef.5,27.
Så overlader jeg til læserne at svare på flg. Spørgsmål: Ville Jesus være hellig og ulastelig om der manglede et eneste lem på legemet ?
Ville en således lemlæstet kunne tilfredsstille Ham ?

Afsnit 533 Hvad betyder de forskellige benævnelser: ”Herrens dag”,”Jesu Krist dag” og ”Menneske-sønnens dage” ? Har det nogen betydning for vor forståelse af Guds ord at vi skælener mellem disse dage ?
Krist dag er identisk med forløsningens dag – den dag da vore legemer bliver forløst ved herrens komme: 1.Kor.15,51-52. Fil.3,20-21. Det fremgår klar af det som Paulus siger i Ef.4,30. Her forsikrer han os om at vi har fået ”Guds Hellige Ånd... til forløsningens dag.” Sammenholder vi dette sted med Fil.1,6, forstår vi hvorfor apostelen i fuld forvisning kan sige: ”-han som begyndte en god gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Krist dag..”
I denne tidshusholdning er det nat for Guds folk: Rom.13,12. Det får enhver af os mere eller mindre erfare. Så længe Jesus er forkastet i verden, må vi dele skæbne med ham: Joh.15,20.
Modstand, forfølgelse,foragt, u-retfærdig behandling osv., er hvad vi alle får del af.
Ligeledes undgår ingen af os, sygdom, sorg og tårer – så længe vi er på den syndige jord. Således er tilstanden for Herrens pilerimer i denne verden.
Men, Hans navn være lovet ! Disse kår skal ikke vedvare. Det går mod en lys og herlig morgen for troens folk. Dagen gryr. Snart vil Jesu dag oprinde. Herren kommer i karakter af ”den klare morgenstjerne” Åbenbaringen 22,16. Snart ligger nattens rædsler bag os. Om en liden stund er vi hjemme. Vi har nået -fuldendelsen- i herlighed.
På Jesu Kirsti dag – umiddelbart efter menighedens bortatomar har fundet sted, da vil vor tjeneste for Herren prøves og belønnes: 2:Kor.5,10. 1.Kor.3,12-15. Der og da vil det vise sig hvorledes vi har viet vort liv i Herrens tjeneste. Om vi har vederkvæget nogen med Jesu ord. Det var dette Herrens apostel så frem til. Han ventede at de hellige i Filippi, som han havde arbejdet iblandt, ville fremholde livets ord til ros for ham: Fil.2,16.
Betegnelsen Krist dag udtrykker at det ikke blot bliver en u-beskrivelig glæde og lykke for os når vi når fuldendelsen.
Den dag kommer Jesus for at samle sine kostelige ”juveler” - dem han fandt og købte da han var nede i dybet: 1.Pet.1,18-19. Matt.13,45-46. - vil frem for alt blive Hans glædes dag: Hebræer.12,2.
Da menigheden er Jesu legeme: 2.Kor.11,2. Ef.5,31-32, finder vi ikke denne dag omtalt på et eneste sted i G.T.
If. Ef.3,3 og 1.Kor.15,51-52 da var det Paulus som fik det fulde lys over sandheden om menigheden og dens bort-atomar.
Derfor er det også ham som udreder hvad som vil ske på Jesu dag.
Vi må imidlertid ikke overse at Herrens dag også inkluderer en lang, l. Eftersom den spænder over den jordiske freds-riges tid, bliver den i A. Gr.2,20 skildret som ”den store og herlige”.
Fra Tess.2.2 forstår vi at falske lærere havde forleddet de hellige der til at tro at Herrens dag var nær forestående eller allerede var begyndt. I klare ordlag gør derfor Paulus dem opmærksom på at denne påstand ikke kan kommer fra ham eller nogen andre af apostlene.
Han gør det klart for dem at bag denne tale står en fremmed ånd.
Var det nødvendig med denne orientering den gang, er det ikke mindre vigtig at vort kristen-folk får en indføring i disse sandheder i dag.
For i vore dage mangler der meget i at forkyndelses basun har rene toner når det gælder budskabet om Herrens komme og det profetiske ord.Jesu vidnesbyrd er profet-ordets Ånd, Åben.19,10. (22,18-19.)
Johan Henrik Jørgensen ”Karmel” 1971

Citat: s.5. Så vidt jeg kan se er meningen af dette Skrift sted ganske enkel. ”For profet-ordets Ånd er vidnesbyrdet om Jesus”. Ud fra denne ordstilling er ordet lettere at forstå: Hovedpersonen i profetien er Jesus. Han er den centrale, det centrum hvorom alt drejer sig, og som alt Guds ord peger hen imod.
Gud har fra evighed lagt sin plan for verden, og denne er i Guds evige rådslutning en genløsningsplan, knyttet til Guds Søn, Menneskesønnen, Jesus Messias (fra Nazaret)

12 bind Bibel-relateret Bibel-romanserie.”Om tiden efter bort-atomar”
af Tim La Haye og Jerry B. Jenkins, forlag Scandinavia.
Dansk oversættelse, udlånes fra bibliotek